číslo jednací: S885/2014/VZ-5036/2015/511/JNv

Instance I.
Věc Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea – stavební část
Účastníci
  1. Národní muzeum
  2. HOCHTIEF CZ a. s.
  3. GEOSAN GROUP a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 10. 3. 2015
Dokumenty file icon usnesení s885 2014.pdf 248 KB

 

Č. j.:ÚOHS-S885/2014/VZ-5036/2015/511/JNv

 

20. února 2015

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 23. 10. 2014na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Národní muzeum, IČO 00023272, se sídlem Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha – Nové Město,
  • navrhovatel – společnosti

o HOCHTIEF CZ a. s., IČO 46678468, se sídlem Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha – Smíchov,

o GEOSAN GROUP a. s., IČO 25671464, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín – Kolín III,

které dne 3. 10. 2013 uzavřely smlouvu o sdružení za účelem podání společné nabídky, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 9. 7. 2014 Ing. Martinem Kovaříkem, IČO 14947757, Adamovská 804/3, 140 00 Praha 4,

ve věci veřejné zakázky „Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea – stavební část“, zadávané v otevřeném řízením, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 10. 5. 2013 a uveřejněno dne 13. 5. 2013 pod ev. č. 353628, ve znění oprav uveřejněných dne 15. 5. 2013, 6. 6. 2013, 20. 6. 2013, 27. 6. 2013, 1. 7. 2013, 8. 7. 2013, 18. 7. 2013, 23. 8. 2013, 29. 8. 2013 a 31. 10. 2013 a v Úředním věstníku Evropské Unie bylo oznámení uveřejněno dne 24. 5. 2013 pod zn. 2013/S 99-168928, ve znění oprav uveřejněných dne 8. 6. 2013 pod zn. 2013/S 110-187313, 22. 6. 2013 pod zn. 2013/S 120-204724, 3. 7. 2013 pod zn. 2013/S 127-216975, 5. 7. 2013 pod zn. 2013/S 129-220953, 10. 7. 2013 pod zn. 2013/S 132-227613, 20. 7. 2013 pod zn. 2013/S 140-242823, 24. 8. 2013 pod zn. 2013/S 164-284908, 30. 8. 2013 pod zn. 2013/S 168-290854, 5. 11. 2013 pod zn. 2013/S 214-371516,

vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – HOCHTIEF CZ a. s., IČO 46678468, se sídlem Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha – Smíchov a GEOSAN GROUP a. s., IČO 25671464, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín – Kolín III – vzal dne 18. 2. 2015 svůj návrh ze dne 23. 10. 2015 zpět.

 

 

Odůvodnění

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek obdržel dne 23. 10. 2014 návrh navrhovatele – HOCHTIEF CZ a. s., IČO 46678468, se sídlem Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha – Smíchov a GEOSAN GROUP a. s., IČO 25671464, se sídlem U Nemocnice 430, 280 02 Kolín – Kolín III, které dne 3. 10. 2013 uzavřely smlouvu o sdružení za účelem podání společné nabídky, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 9. 7. 2014 Ing. Martinem Kovaříkem, IČO 14947757, Adamovská 804/3, 140 00 Praha 4 (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Národní muzeum, IČO 00023272, se sídlem Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha – Nové Město (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea – stavební část“, zadávané v otevřeném řízením, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 10. 5. 2013 a uveřejněno dne 13. 5. 2013 pod ev. č. 353628, ve znění oprav uveřejněných dne 15. 5. 2013, 6. 6. 2013, 20. 6. 2013, 27. 6. 2013, 1. 7. 2013, 8. 7. 2013, 18. 7. 2013, 23. 8. 2013, 29. 8. 2013 a 31. 10. 2013 a v Úředním věstníku Evropské Unie bylo oznámení uveřejněno dne 24. 5. 2013 pod zn. 2013/S 99-168928, ve znění oprav uveřejněných dne 8. 6. 2013 pod zn. 2013/S 110-187313, 22. 6. 2013 pod zn. 2013/S 120-204724, 3. 7. 2013 pod zn. 2013/S 127-216975, 5. 7. 2013 pod zn. 2013/S 129-220953, 10. 7. 2013 pod zn. 2013/S 132-227613, 20. 7. 2013 pod zn. 2013/S 140-242823, 24. 8. 2013 pod zn. 2013/S 164-284908, 30. 8. 2013 pod zn. 2013/S 168-290854, 5. 11. 2013 pod zn. 2013/S 214-371516 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Dnem 23. 10. 2014, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle ustanovení § 116 zákona jsou

o zadavatel,

o navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-S885/2014/VZ-22729/2014/511/JNv ze dne 29. 10. 2014. Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S885/2014/VZ-22732/2014/511/JNv ze dne 29. 10. 2014 určil navrhovateli lhůtu ke složení kauce a doplnění návrhu o doklad o jejím složení, přičemž zároveň Úřad správní řízení přerušil do doby uplynutí lhůty k doplnění návrhu o doklad o složení kauce.

5. Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S885/2014/VZ-24665/2014/511/JNv ze dne 20. 11. 2014 nařídil Úřad zadavateli předběžné opatření spočívající v uložení zákazu uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, a to až do doby nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bude správní řízení ukončeno, neboť získal pochybnosti o souladu postupu zadavatele se zákonem, a to zejména, zda zadavatel posoudil prokázání splnění kvalifikace některých uchazečů v souladu se zákonem.

6. Úřad dále účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S885/2014/VZ-24800/2014/511/JNv ze dne 21. 11. 2014 stanovil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy či činit jiné návrhy a vyjádřit svá stanoviska v řízení.

7. Usnesením č. j. ÚOHS-S885/2014/VZ-25365/2014/511/JNv ze dne 1. 12. 2014 Úřad účastníkům řízení určil lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

8.  Dne 2. 12. 2014 nahlédla Mgr. Vítězslava Kukáková za navrhovatele do příslušného správního spisu.

9. Usnesením č. j. ÚOHS-S885/2014/VZ-25686/2014/511/JNv ze dne 4. 12. 2014 Úřad účastníkům řízení určil lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

10. Dne 8. 12. 2014 nahlédla Mgr. Vítězslava Kukáková za navrhovatele do příslušného správního spisu.

11. Dne 18. 2. 2015 obdržel Úřad podání navrhovatele, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu ze dne 23. 10. 2014, a to v celém rozsahu.

12. Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel vzal svou žádost zpět.

13. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal podaný návrh zpět a nastala tedy skutečnost, která je důvodem pro zastavení řízení podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu, Úřad rozhodl o zastavení řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. Národní muzeum, Václavské náměstí 1700/68, 110 00 Praha – Nové Město

2. Ing. Martin Kovařík, Adamovská 804/3, 140 00 Praha 4

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz