číslo jednací: S12/2015/VZ-5616/2015/523/LSt

Instance I.
Věc Dodávka a zajištění provozu, rozvoje a integrace Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě
Účastníci
  1. Česká republika – Ministerstvo dopravy
  2. ICZ a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 27. 3. 2015
Dokumenty file icon 3909687803.pdf 0 B

 

Č. j.:ÚOHS-S12/2015/VZ-5616/2015/523/LSt

 

10.3.2015

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 6. 1. 2015 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Česká republika – Ministerstvo dopravy, IČO 66003008, se sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1,
  • navrhovatel – ICZ a.s., IČO 25145444, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 17. 12. 2014 Mgr. Petrou Koutnou, advokátkou, ev. č. ČAK 11082, se sídlem Kostelní 6, 170 00 Praha,

ve věci veřejné zakázky „Dodávka a zajištění provozu, rozvoje a integrace Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 5. 6. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 6. 2014 pod ev. č. 481796, ve znění opravy uveřejněné dne 28. 7. 2014 a dne 8. 8. 2014, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 11. 6. 2014 pod ev. č. 2014/S 110-194451, ve znění oprav uveřejněných dne 31. 7. 2014 pod ev. č. 2014/S 145-260761 a dne 13. 8. 2014 pod ev. č. 2014/S 154-276724,

vydává toto

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – ICZ a.s., IČO 25145444, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4 – vzal dne 2. 3. 2015 svůj návrh ze dne 6. 1. 2015 zpět.

 

 

Odůvodnění

 

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 6. 1. 2015 návrh navrhovatele – ICZ a.s., IČO 25145444, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 17. 12. 2014 Mgr. Petrou Koutnou, advokátkou, ev. č. ČAK 11082, se sídlem Kostelní 6, 170 00 Praha (dále jen „navrhovatel“), na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Ministerstvo dopravy, IČO 66003008, se sídlem Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1 (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Dodávka a zajištění provozu, rozvoje a integrace Rejstříku podnikatelů v silniční dopravě“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 5. 6. 2014 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 6. 2014 pod ev. č. 481796, ve znění opravy uveřejněné dne 28. 7. 2014 a dne 8. 8. 2014, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 11. 6. 2014 pod ev. č. 2014/S 110-194451, ve znění oprav uveřejněných dne 31. 7. 2014 pod ev. č. 2014/S 145-260761 a dne 13. 8. 2014 pod ev. č. 2014/S 154-276724 (dále jen „veřejná zakázka“).

2. Dnem 6. 1. 2015, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3. Účastníky správního řízení podle ustanovení § 116 zákona jsou:

o zadavatel,

o navrhovatel.

4. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S12/2015/VZ-612/2015/523/ASo ze dne 8. 1. 2015. Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S12/2015/VZ-2463/2015/523/LSt ze dne 26. 1. 2015 určil navrhovateli lhůtu k označení konkrétní části nabídky navrhovatele podané v předmětném zadávacím řízení, ve které je uveden návrh způsobu provozu a zdůvodnění, jak budou garantovány navržené SLA parametry, jak bylo zadavatelem požadováno v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.

5. Úřad dále účastníkům řízení usnesením č. j. ÚOHS-S12/2015/VZ-2150/2015/523/ASo ze dne 28. 1. 2015 stanovil lhůtu, v níž mohli navrhovat důkazy, činit jiné návrhy a vyjádřit v řízení své stanovisko a zadavateli lhůtu, ve které byl povinen podat Úřadu informaci o dalších úkonech provedených v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení. Usnesením č. j. ÚOHS-S12/2015/VZ-4980/2015/523/LSt ze dne 19. 2. 2015 stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

6. Dne 11. 2. 2015 obdržel Úřad od navrhovatele podání, jímž navrhovatel požádal o vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona, kterým by byl zadavateli uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení.

7. Zadavatel dopisem ze dne 20. 2. 2015 doručeným Úřadu dne 25. 2. 2015 oznámil uzavření smlouvy na předmět plnění veřejné zakázky. Kopie předmětné smlouvy byla Úřadu doručena dne 26. 2. 2015.

8. Dne 2. 3. 2015 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem je zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 6. 1. 2015.

9. Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost (návrh) zpět.

10. Pokud jde o návrh navrhovatele ze dne 11. 2. 2015 na vydání předběžného opatření spočívajícího v uložení zákazu uzavřít smlouvu Úřad konstatuje, že o tomto návrhu nerozhodoval, neboť uzavření smlouvy na veřejnou zakázku je důvodem, pro který není možno předběžné opatření uložit. K tomu Úřad dodává, že smlouva na veřejnou zakázku byla uzavřena již dne 20. 2. 2015, byť tuto skutečnost zadavatel Úřadu oznámil až dne 25. 2. 2015, jinými slovy k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku došlo ještě před uplynutím lhůty uvedené v ust. § 61 odst. 2 správního řádu, ve které má být o návrhu na vydání předběžného opatření rozhodnuto.

11. Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal dne 2. 3. 2015 svůj návrh ze dne 6. 1. 2015 v celém rozsahu zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

v z. Mgr. Michal Kobza

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1. Česká republika – Ministerstvo dopravy, Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1

2. Mgr. Petra Koutná, advokátka, Kostelní 6, 170 00 Praha

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz