číslo jednací: S0377/2016/VZ-25402/2016/513/EPi

Instance I.
Věc Správa a údržba Městských sadů v Ústí nad Labem
Účastníci
  1. statutární město Ústí nad Labem
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 120 odst. 2 písm. c) zákona - pokuta za spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. h) zákona
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 1. 7. 2016
Dokumenty file icon 2016_S0377.pdf 376 KB

Č. j.: ÚOHS-S0377/2016/VZ-25402/2016/513/EPi

 

15. června 2016

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném z moci úřední dne 11. 5. 2016, jehož účastníkem je

 

  • zadavatel – statutární město Ústí nad Labem, IČO 00081531, se sídlem Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem – Ústí nad Labem-centrum, ve správním řízení zastoupené na základě pověření ze dne 2. 2. 2016 Mgr. Milošem Studenovským, nar. dne 12. 1. 1984, zaměstnancem statutárního města Ústí nad Labem, zařazeným do Právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem,

ve věci možného spáchání správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. h) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadavatelem tím, že nesplnil svou povinnost stanovenou v § 114 odst. 6 citovaného zákona, když v rámci správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. S0252/2016/VZ nezaslal Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dokumentaci o 1. části „Správa a údržba zeleně v Městských sadech v Ústí nad Labem“ veřejné zakázky „Správa a údržba Městských sadů v Ústí nad Labem“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 21. 12. 2015 a uveřejněno dne 22. 12. 2015 pod ev. č. 525919 a do Úředního věstníku Evropské unie bylo odesláno dne 22. 12. 2015 a uveřejněno dne 24. 12. 2015 pod č. 2015/S 249-454984, ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne doručení návrhu navrhovatele – TILIA Garden, IČO 28181557, se sídlem Olšanská 54/3, 130 00 Praha – Žižkov – ze dne 15. 4. 2016, tj. do dne 25. 4. 2016, ale učinil tak až dne 9. 5. 2016.

rozhodl takto:

 

I.

Zadavatel – statutární město Ústí nad Labem, IČO 00081531, se sídlem Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem – Ústí nad Labem-centrum – se dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. h) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tím, že nesplnil svou povinnost stanovenou v § 114 odst. 6 citovaného zákona, když v rámci správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. S0252/2016/VZ nezaslal Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dokumentaci o 1. části „Správa a údržba zeleně v Městských sadech v Ústí nad Labem“ veřejné zakázky „Správa a údržba Městských sadů v Ústí nad Labem“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 21. 12. 2015 a uveřejněno dne 22. 12. 2015 pod ev. č. 525919 a do Úředního věstníku Evropské unie bylo odesláno dne 22. 12. 2015 a uveřejněno dne 24. 12. 2015 pod č. 2015/S 249-454984, ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne doručení návrhu navrhovatele – TILIA Garden, IČO 28181557, se sídlem Olšanská 54/3, 130 00 Praha – Žižkov – ze dne 15. 4. 2016, tj. do dne 25. 4. 2016, ale učinil tak až dne 9. 5. 2016.

 

II.

Za spáchání správního deliktu uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí se podle § 120 odst. 2 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zadavateli – statutární město Ústí nad Labem, IČO 00081531, se sídlem Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem – Ústí nad Labem-centrum – ukládá

 

pokuta ve výši 6000 Kč (šest tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do dvou měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

I.               Zadávací řízení

1.             Zadavatel – statutární město Ústí nad Labem, IČO 00081531, se sídlem Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem – Ústí nad Labem-centrum, ve správním řízení zastoupené na základě pověření ze dne 2. 2. 2016 Mgr. Milošem Studenovským, nar. dne 12. 1. 1984, zaměstnancem statutárního města Ústí nad Labem, zařazeným do Právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem (dále jen „zadavatel“) – zahájil zadávací řízení na 1. část „Správa a údržba zeleně v Městských sadech v Ústí nad Labem“ veřejné zakázky „Správa a údržba Městských sadů v Ústí nad Labem“ zadávanou v otevřeném řízení odesláním oznámení do Věstníku veřejných zakázek dne 21. 12. 2015; oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 22. 12. 2015 pod ev. č. 525919 a do Úředního věstníku Evropské unie bylo odesláno dne 22. 12. 2015 a uveřejněno dne 24. 12. 2015 pod č. 2015/S 249-454984 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Předmětem plnění 1. části „Správa a údržba zeleně v Městských sadech v Ústí nad Labem“ veřejné zakázky je podle přílohy B „Oznámení o zakázce“ správa a údržba zeleně v Městských sadech, zejména sekání trávy, hrabání listí, úklid v sadech, vývoz košů, plení keřových a trvalkových záhonů, chemické ošetření ploch, řez keřů a stromů, kácení stromů a jejich nová výsadba. Zadavatel stanovil předpokládanou hodnotu 1. části „Správa a údržba zeleně v Městských sadech v Ústí nad Labem“ veřejné zakázky na 23 527 030 Kč bez DPH.

3.             Základním hodnotícím kritériem pro zadání 1. části „Správa a údržba zeleně v Městských sadech v Ústí nad Labem“ veřejné zakázky byla dle bodu IV.2.1) Kritéria pro zadání zakázky „Oznámení o zakázce“ nejnižší nabídková cena.

4.             Zadavatel rozhodnutím ze dne 11. 3. 2016 rozhodl o vyloučení navrhovatele – TILIA Garden s.r.o., IČO 28181557, se sídlem Olšanská 54/3, 130 00 Praha – Žižkov (dále jen „navrhovatel“) – z účasti v zadávacím řízení. Předmětné rozhodnutí bylo navrhovateli doručeno dne 16. 3. 2016.

5.             Navrhovatel podal proti rozhodnutí o vyloučení námitky ze dne 29. 3. 2016, které byly zadavateli doručeny dne 30. 3. 2016. Zadavatel podaným námitkám nevyhověl rozhodnutím ze dne 8. 4. 2016, které bylo navrhovateli doručeno téhož dne.

6.             Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgánu příslušnému podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad postupem zadavatele při zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh, návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ze dne 15. 4. 2016, který byl Úřadu, a ve stejnopisu zadavateli, doručen téhož dne.

II.             Průběh správního řízení

7.             Účastníkem správního řízení je podle § 116 zákona zadavatel.

8.             Správní řízení bylo zahájeno dne 11. 5. 2016, doručením příkazu č. j. ÚOHS-S0252/2016/VZ-19965/2016/513/EPi ze dne 10. 5. 2016, v němž Úřad konstatoval, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. h) zákona tím, že nezaslal Úřadu ve lhůtě stanovené zákonem dokumentaci o veřejné zakázce. Dne 16. 5. 2016 byl Úřadu doručen odpor zadavatele z téhož dne proti uvedenému příkazu.

9.             Usnesením č. j. ÚOHS-S0377/2016/VZ-21684/2016/513/EPi  ze dne 20. 5. 2016 určil Úřad zadavateli lhůtu 7 dnů ode dne doručení tohoto usnesení, v níž mohl navrhovat důkazy či činit jiné návrhy a vyjádřit své stanovisko. Předmětné usnesení bylo zadavateli doručeno dne 23. 5. 2016.

10.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0377/2016/VZ-23299/2016/513/EPi ze dne 2. 6. 2016 určil Úřad zadavateli lhůtu 7 dnů ode dne doručení uvedeného usnesení, ve které se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Předmětné usnesení bylo zadavateli doručeno dne 3. 6. 2016.

Vyjádření zadavatele

11.         Úřad dne 16. 5. 2016 obdržel odpor zadavatele z téhož dne proti příkazu Úřadu č. j. ÚOHS-S0252/2016/VZ-19965/2016/513/EPi ze dne 10. 5. 2016, v němž zadavatel uvádí, že si je plně vědom skutečnosti, že nedošlo k včasnému odeslání relevantních podkladů v zákonem stanovené 10denní lhůtě, a to z důvodu administrativního pochybení, nikoliv úmyslně. Zadavatel uvádí, že z důvodu reorganizace došlo k interním problémům týkajícím se přidělování doručovaných písemností, přičemž oznámení o zahájení správního řízení bylo nesprávně přiděleno na odbor dopravy a majetku, namísto odboru právního. Ihned po telefonické urgenci Úřadu byla agenda předána na Právní odbor, který zaslal Úřadu požadované materiály ve lhůtě tří dnů. V závěru tohoto přípisu zadavatel Úřad požádal, aby s ohledem na uvedené skutečnosti od uložení pokuty upustil.

12.         Dne 25. 5. 2016 bylo Úřadu doručeno vyjádření zadavatele z téhož dne, v němž zadavatel odkázal na svoje předchozí vyjádření uvedené v odporu ze dne 16. 5. 2016 proti příkazu Úřadu č. j. ÚOHS-S0252/2016/VZ-19965/2016/513/EPi ze dne 10. 5. 2016. Dále zadavatel předložil popis pracovní činnosti pracovníka, jenž je provozním technikem a který dle vyjádření zadavatele, opožděné zaslání požadovaných dokumentů zapříčinil svým opomenutím. Zadavatel na podporu této skutečnosti předložil rovněž elektronický přehled nakládání s doručeným dokumentem (oznámením o zahájení správního řízení vedeném pod sp. zn. S0252/2016/VZ č. j. ÚOHS-S0252/2016/VZ-16544/513/EPi ze dne 19. 4. 2016), z něhož vyplývá, že pracovník, který se měl tohoto opomenutí dopustit, obdržel přípis dne 20. 4. 2016, ale převzal ho až dne 4. 5. 2016.

III. Závěry Úřadu

13.         Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména pak dokumentace o veřejné zakázce a vlastních zjištění konstatuje, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. h) zákona tím, že nesplnil povinnost stanovenou v § 114 odst. 6 zákona, když Úřadu nezaslal dokumentaci o veřejné zakázce ve lhůtě 10 kalendářních dnů od doručení návrhu na zahájení správního řízení. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

K postavení zadavatele

14.         Podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona je veřejným zadavatelem územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek. Zadavatel je jako statutární město územním samosprávným celkem, a je tedy veřejným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 písm. c) zákona.

K výroku I. rozhodnutí

Relevantní ustanovení zákona

15.         Podle § 17 písm. v) zákona se dokumentací o veřejné zakázce rozumí souhrn všech dokumentů v listinné či elektronické podobě, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje tento zákon, včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů a uzavřených smluv.

16.         Podle § 114 odst. 6 zákona je zadavatel povinen zaslat Úřadu své vyjádření k obdrženému návrhu do 10 kalendářních dnů od jeho doručení. Společně s tímto vyjádřením zašle dokumentaci o veřejné zakázce nebo soutěži o návrh. V případě návrhu na zákaz plnění smlouvy je zadavatel povinen současně Úřadu zaslat kopii smlouvy na veřejnou zakázku a označit případné důvody pro pokračování plnění smlouvy ve smyslu § 118 odst. 3 zákona.

17.         Podle § 114 odst. 8 zákona vyjádření k obdrženému návrhu, zadávací podmínky vyjma netextové části zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh, popřípadě dodatečné informace k zadávacím podmínkám, které zadavatel poskytl podle § 49 zákona, je zadavatel povinen zaslat Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

18.         Podle § 114 odst. 9 zákona části dokumentace o veřejné zakázce nebo soutěži o návrh neuvedené v odstavci 8 a netextovou část zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh je zadavatel povinen zaslat Úřadu v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

19.         Podle § 120 odst. 1 písm. h) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle § 114 odst. 6, 8 nebo 9 zákona

Zjištění vyplývající z dokumentace o veřejné zakázce

20.         Dne 15. 4. 2016 byl zadavateli prostřednictvím datové schránky doručen stejnopis návrhu navrhovatele na zahájení správního řízení z téhož dne.

21.         Dne 20. 4. 2016 bylo zadavateli doručeno oznámení o zahájení správního řízení č. j. ÚOHS-S0252/2016/VZ-16544/2016/513/EPi ze dne 19. 4. 2016, jehož přílohou byla kopie návrhu navrhovatele na zahájení správního řízení (u Úřadu vedeného pod sp. zn. S0252/2016/VZ) ze dne 15. 4. 2016.

22.         Dne 9. 5. 2016 byla Úřadu zaslána prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb dokumentace o veřejné zakázce a vyjádření k návrhu navrhovatele ze dne 15. 4. 2016.

Právní posouzení

23.         V ustanovení § 114 odst. 6 zákona je zakotvena povinnost zadavatele zaslat Úřadu do 10 kalendářních dnů od doručení návrhu dokumentaci o veřejné zakázce. Uvedenou povinnost má zadavatel v situaci, kdy je u Úřadu zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele na základě návrhu.

24.         Úřad nejprve obecně uvádí, že jako správnímu orgánu, který podle § 112 zákona vykonává dohled nad dodržováním tohoto zákona, mu nezaslání dokumentace o veřejné zakázce v rámci správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele podstatně ztěžuje provedení tohoto přezkumu, či jej zcela znemožňuje. Pouze na základě dokumentace o veřejné zakázce lze ze strany Úřadu ověřit, zda postup zadavatele v zadávacím řízení byl v souladu se zákonem, a její poskytnutí zadavatelem je tedy nezbytným předpokladem pro řádný průběh správního řízení. Právě vzhledem k zásadnímu významu dokumentace o veřejné zakázce pro řádné provedení přezkumu ze strany Úřadu je povinnost k jejímu zaslání zadavateli stanovena zákonem, a z téhož důvodu je její nezaslání či opožděné zaslání kvalifikováno jako správní delikt.

25.         Z dokumentace o veřejné zakázce vyplývá, že zadavateli byl stejnopis návrhu navrhovatele ze dne 15. 4. 2016 doručen téhož dne (k tomu bod 20. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Zákonná 10denní lhůta pro zaslání dokumentace Úřadu pro účely souvisejícího správního řízení vedeného pod sp. zn. S0252/2016/VZ počala běžet následující den po doručení návrhu, tedy 16. 4. 2016. Posledním dnem této zákonem stanovené lhůty byl 25. 4. 2016. Zadavatel odeslal Úřadu dokumentaci o veřejné zakázce až dne 9. 5. 2016 (viz bod 22. odůvodnění tohoto rozhodnutí), tedy 14 dní po uplynutí této zákonné lhůty.

26.         K vyjádření zadavatele, že opožděné zaslání dokumentace o veřejné zakázce bylo způsobeno administrativním nedopatřením, resp. opomenutím zaměstnance zadavatele, spočívajícím v nezpracování korespondence obsahující oznámení o zahájení správního řízení č. j. ÚOHS-S0252/2016/VZ-16544/513/EPi ze dne 19. 4. 2016, Úřad připomíná, že rozhodným okamžikem pro počátek běhu zákonem stanovené lhůty pro zaslání dokumentace o veřejné zakázce a vyjádření k návrhu je v tomto případě den, kdy byl zadavateli doručen stejnopis návrhu navrhovatelem, a nikoliv den, kdy bylo zadavateli doručeno předmětné oznámení o zahájení správního řízení. Zadavateli plyne ze zákona povinnost zaslat v případě podání návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele dokumentaci o veřejné zakázce spolu s vyjádřením k tomuto návrhu ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne, kdy mu takový návrh byl doručen, a to i bez jakékoliv předchozí výzvy Úřadu.

27.         Úřad pro úplnost doplňuje, že ode dne doručení oznámení o zahájení správního řízení č. j. ÚOHS-S0252/2016/VZ-16544/513/EPi ze dne 19. 4. 2016 dovozoval v příkazu č. j. ÚOHS-S0252/2016/VZ-19965/2016/513/EPi ze dne 10. 5. 2016 nejzazší termín, ve kterém nejpozději mohla uplynout lhůta pro zaslání dokumentace o veřejné zakázce (jeho přílohou byla kopie návrhu navrhovatele ze dne 15. 4. 2016), neboť Úřad neměl k dispozici dokumentaci o veřejné zakázce a neměl tudíž ani informaci, kdy byl zadavateli navrhovatelem doručen stejnopis návrhu, měl však s ohledem na doručení kopie návrhu najisto postaveno, že zákonem stanovená lhůta uplynula nejpozději dne 2. 5. 2016.

28.         Úřad má na základě výše uvedeného za prokázané, že mu zadavatel nezaslal dokumentaci o veřejné zakázce ve lhůtě stanovené zákonem.

29.         Úřad následně přezkoumal, zda v projednávaném případě není naplněna liberační podmínka podle ustanovení § 121 odst. 1 zákona, dle kterého právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které po ní bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

30.         K vyjádření zadavatele, že k šetřenému pochybení nedošlo úmyslně, Úřad uvádí, že správně-právní odpovědnost právnických osob je obecně koncipována jako odpovědnost objektivní, tj. právnická osoba je odpovědna za své jednání naplňující znaky správního deliktu bez ohledu na své zavinění. V návaznosti na uvedené je zřejmé, že odpovědnost za spáchaný správní delikt může nést pouze zadavatel.

31.         Za nedodržení postupu stanoveného zákonem pro zadání veřejné zakázky je odpovědný zadavatel, a jelikož z jednání zadavatele nelze usuzovat, že vynaložil veškeré úsilí, které po něm bylo možné požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránil, neshledal Úřad v daném případě okolnosti, které by naplnily liberační důvod, tak, jak je uvedeno v § 121 odst. 1 zákona. K uvedenému Úřad doplňuje, že břemeno tvrzení a prokazování pro případné liberační důvody jsou v tomto případě na zadavateli, resp. pachateli správního deliktu, nikoli na správním orgánu.

32.         Úřad na základě zjištěných výše uvedených skutečností konstatuje, že se zadavatel dopustil správního deliktu podle § 120 odst. 1 písm. h) zákona tím, že nesplnil povinnost stanovenou v § 114 odst. 6 zákona, když Úřadu v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0252/2016/VZ nezaslal dokumentaci o veřejné zakázce a vyjádření k návrhu ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne doručení návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. S ohledem na tuto skutečnost rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

K uložení sankce

33.         Podle § 120 odst. 1 písm. h) zákona se zadavatel dopustí správního deliktu tím, že nesplní některou z povinností podle § 114 odst. 6, 8 nebo 9 zákona.

34.         V šetřeném případě se zadavatel dopustil správního deliktu podle ustanovení § 120 odst. 1 písm. h) zákona tím, že nedodržel postup stanovený v ustanovení § 114 odst. 6 zákona, když Úřadu v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0252/2016/VZ v zákonné lhůtě 10 kalendářních dnů od obdržení návrhu nezaslal dokumentaci o veřejné zakázce.

35.         Podle § 121 odst. 3 zákona odpovědnost zadavatele, který je právnickou osobou, za správní delikt zaniká, jestliže Úřad o něm nezahájil řízení do 3 let ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 5 let ode dne, kdy byl spáchán.

36.         V návaznosti na posledně citované ustanovení zákona Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 121 odst. 3 zákona. V šetřeném případě došlo ke spáchání správního deliktu marným uplynutím lhůty podle § 114 odst. 6 zákona pro zaslání dokumentace o veřejné zakázce. Úřad se o spáchání správního deliktu dozvěděl v souvislosti s přezkumem ve správním řízení vedeném pod sp. zn. S0252/2016/VZ den následující po dni, kdy měl Úřad najisto postaveno, že zadavateli uplynula lhůta pro zaslání dokumentace podle § 114 odst. 6 zákona, tedy dne 3. 5. 2016 (k tomu bod 27. odůvodnění tohoto rozhodnutí), přičemž správní řízení ve věci spáchání správního deliktu bylo zahájeno doručením příkazu č. j. ÚOHS-S0252/2016/VZ-19965/2016/513/EPi ze dne 10. 5. 2016, tedy dne 11. 5. 2016 (viz bod 8. odůvodnění tohoto rozhodnutí). K uplynutí lhůty vymezené zákonem pro zahájení správního řízení tedy nedošlo. Rovněž při zohlednění doby, ve které došlo ke spáchání správního deliktu lze konstatovat, že odpovědnost zadavatele za předmětný správní delikt nezanikla.

37.         Podle § 120 odst. 2 písm. c) zákona se za správní delikt uloží pokuta do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. h) zákona.

38.         Podle § 121 odst. 2, věty první, zákona se při určení výměry pokuty zadavateli, který je právnickou osobou, přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. 

39.         Hlavním kritériem, které je dle citovaného ustanovení rozhodné pro určení výměry pokuty, je závažnost správního deliktu. Jde o obecnou kategorii poměřující rozsah dopadu konkrétního deliktního jednání na specifický právem chráněný zájem s přihlédnutím k významu tohoto chráněného zájmu. Zákon pak demonstrativním výčtem vymezuje, co lze pod pojem závažnost správního deliktu podřadit (způsob jeho spáchání, jeho následky a okolnosti, za nichž byl spáchán). Při zvažování závažnosti správního deliktu Úřad zohlednil následující skutečnosti.

40.         V rámci posouzení závažnosti správního deliktu Úřad, co se týče způsobu spáchání správního deliktu, konstatuje, že postupem zadavatele nedošlo k zákonem předvídanému postupu podle ustanovení § 114 odst. 6 zákona, kdy zadavatel nedodržel lhůtu pro zaslání dokumentace o veřejné zakázce Úřadu stanovenou citovaným ustanovením zákona.

41.         Jelikož úplná dokumentace o veřejné zakázce představuje materiál, bez něhož Úřad nemůže soulad postupu zadavatele se zákonem posoudit, stanovil zákonodárce zadavateli povinnost zaslat dokumentaci o veřejné zakázce v přesně vymezené lhůtě, neboť bez toho by nebylo možné naplnit požadavek kladený na dozorovou činnost Úřadu v oblasti veřejných zakázek ohledně „co nejrychlejšího přezkumu rozhodnutí“ zadavatele. Negativním následkem nedodržení lhůty podle § 114 odst. 6 zákona tak v daném případě bylo omezení možnosti přezkumu postupu zadavatele Úřadem v zákonem stanovených lhůtách, a to zejména ve vztahu k rozhodování o předběžném opatření, jehož vydání navrhovatel v rámci správního řízení sp. zn. S0252/2016/VZ požadoval. Zadavatel Úřadu nezaslal úplnou dokumentaci, a Úřad tak neměl s čím konfrontovat návrh a neměl tedy „co“ přezkoumávat, poněvadž Úřad vykonává dohled nad postupem zadavatele mj. při zadávání veřejných zakázek (srov. § 112 odst. 1 zákona), přičemž tyto postupy jsou zde zachyceny právě v dokumentaci o veřejné zakázce (srov. § 17 písm. v) zákona).

42.         Polehčující ani přitěžující okolnosti Úřad v daném případě neshledal.

43.         Pokuta uložená zadavateli za nedodržení postupu stanoveného zákonem má naplňovat zejména dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní, tj. postih za porušení povinností stanovených zákonem, a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Úřad stanovil výši sankčního postihu tak, aby následky spáchání správního deliktu nebyly bagatelizovány, neboť uložením příliš nízké pokuty by nebyla naplněna žádná z jejích shora uvedených funkcí.

44.         Při určení výše pokuty vzal Úřad v úvahu i ekonomickou situaci zadavatele, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně nespravedlivá.

45.         Z rozpočtu zadavatele na rok 2016 (dostupné z: http://www.usti-nad-labem.cz/cz/verejna-sprava/povinne-zverejnovane-informace/rozpocet-mesta/), vyplývá, že příjmy zadavatele v roce 2016 dosahují finančního objemu ve výši 1 496 779 800 Kč a výdaje 1 359 082 800 Kč. Na základě uvedeného je Úřad toho názoru, že uložená pokuta nemůže negativně ovlivnit činnost zadavatele a nemůže být považována ani za krajně nespravedlivou.

46.         Po zvážení všech okolností případu Úřad stanovil výměru pokuty při spodní hranici zákonné sazby, a to ve výši 6 000,- Kč. Uloženou výši pokuty považuje Úřad za dostačující k naplnění obou základních funkcí právní odpovědnosti.

47.         Pokuta je splatná do dvou měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – identifikační číslo zadavatele.

48.         Úřad posoudil postup zadavatele ze všech hledisek a vzhledem ke zjištěnému správnímu deliktu rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

v z. Mgr. Michal Kobza

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

Obdrží:

Mgr. Miloš Studenovský, vedoucí právního odboru Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 400 01 Ústí nad Labem – Ústí nad Labem-centrum

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz