číslo jednací: S0599/2016/VZ-42820/2016/551/OPa

Instance I.
Věc Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova
Účastníci
 1. Obec Kostelec u Holešova
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 5. 11. 2016
Dokumenty file icon 2016_S0599.pdf 424 KB

Č. j.: ÚOHS-S0599/2016/VZ-42820/2016/551/OPa        

Brno: 20. října 2016

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, ve správním řízení zahájeném dne 9. 9. 2016 z moci úřední, jehož účastníkem je

 

 • zadavatel – Obec Kostelec u Holešova, IČO 002 87 342, se sídlem Kostelec u Holešova 58, 768 43 Kostelec u Holešova,

 

ve věci možného porušení postupu stanoveného v § 45 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, ve spojení s § 6 odst. 1 citovaného zákona, zadavatelem při zadávání veřejné zakázky „Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova“ ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájeném na základě výzvy k podání nabídky ze dne 5. 8. 2016, jež byla téhož dne uveřejněna na profilu zadavatele,

rozhodl takto:

 

I. 

Zadavatel – Obec Kostelec u Holešova, IČO 002 87 342, se sídlem Kostelec u Holešova 58, 768 43 Kostelec u Holešova – při zadávání veřejné zakázky „Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova“ ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájeném na základě výzvy k podání nabídky ze dne 5. 8. 2016, jež byla téhož dne uveřejněna na profilu zadavatele, porušil postup stanovený v § 45 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, ve spojení s § 6 odst. 1 citovaného zákona, když v bodu 8 zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky „Technické podmínky dle § 45 zákona“ a dále v příloze č. 6 zadávací dokumentace „Tabulka technických parametrů nových svítidel“ stanovil v rozporu se zásadou zákazu diskriminace požadavky na technickou specifikaci dodávaných svítidel tak, že:

Životnost svítidla včetně všech jeho součástí musí být alespoň 60 000 hodin neboli 15 let atos poklesem světelného toku svítidla maximálně o 10%“; „Teplota okolí provozu musí být pro svítidlo umožněna v rozmezí alespoň -40 až 35°C“; „Svítidlo musí být dostupné v barvách dle celé stupnice RAL“, přičemž tyto parametry určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu a vytvářelyneodůvodněné překážky hospodářské soutěže, ačkoliv to nebylo odůvodněno předmětem veřejné zakázky, a tento jeho postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a zadavatel dosud neuzavřel smlouvu na veřejnou zakázku.

 

II.

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele – Obec Kostelec u Holešova, IČO 002 87 342, se sídlem Kostelec u Holešova 58, 768 43 Kostelec u Holešova – uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 118 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, ruší zadávací řízení na veřejnou zakázku „Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova“, zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájeném na základě výzvy k podání nabídky ze dne 5. 8. 2016, jež byla téhož dne uveřejněna na profilu zadavatele.

 

III. 

Podle ustanovení § 119 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění, v návaznosti na ustanovení § 1 odst. 1 vyhlášky č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, se zadavateli – Obec Kostelec u Holešova, IČO 002 87 342, se sídlem Kostelec u Holešova 58, 768 43 Kostelec u Holešova – ukládá:

 

uhradit náklady řízení ve výši 30 000 Kč (třicet tisíc korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

 

ODŮVODNĚNÍ

 1.           Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), který je podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění (dále jen „zákon“), příslušný k dohledu nad postupem           zadavatele při zadávání veřejných zakázek a soutěži o návrh a k projednání správních deliktů podle tohoto zákona, včetně ukládání   sankce  za jejich spáchání, obdržel podnět týkající se postupu zadavatele – Obec Kostelec u Holešova, IČO 002 87 342, se sídlem Kostelec u Holešova 58, 768 43 Kostelec u Holešova (dále jen „zadavatel“) – při zadávání veřejné zakázky „Modernizace a rozšíření veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova“ ve zjednodušeném podlimitním řízení, zahájeném na základě výzvy k podání nabídky ze dne 5. 8. 2016, jež byla téhož dne uveřejněna na profilu zadavatele1 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             V podnětu bylo namítáno, že zadávací podmínky na předmětnou veřejnou zakázku, konkrétně pak některé technické parametry svítidel, jsou nastaveny tak, že diskriminují některé dodavatele na trhu, aniž by to mělo oporu v předmětu veřejné zakázky.

3.             Na základě obdrženého podnětu si Úřad vyžádal dokumentaci o předmětné veřejné zakázce, a protože po jejím posouzení získal pochybnosti o souladu postupu zadavatele se zákonem, zahájil v souladu s ustanovením § 113 zákona správní řízení z moci úřední.

4.             Z předložené dokumentace, jakož i z jejích relevantních částí uveřejněných na profilu zadavatele Úřad zjistil následující skutečnosti, které budou podkladem pro rozhodnutí.

5.             Zadávací řízení na tuto podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce ve smyslu § 12 odst. 2 ve spojení s § 9 zákona bylo zahájeno odesláním Výzvy ze dne 5. 8. 2016, uveřejněné téhož dne na profilu zadavatele.

6.             Z bodu 3 zadávací dokumentace, která je přílohou Výzvy, vyplývá, že předmětem veřejné zakázky je vybudování sítě veřejného osvětlení v obci Kostelec u Holešova, s tím související snížení energetické náročnosti jejího provozu a její rozšíření do míst s nevyhovujícími světelně technickými podmínkami, které by mělo zajistit vyšší bezpečnost a přehlednost řešené lokality v nočních hodinách. Současně má nová stavba vyřešit havarijní stav stávajícího zařízení veřejného osvětlení, a to včetně rozvaděčů RVO. Navrhované rozvody mají být provedeny ve třech samostatných částech napájených z rozvaděčů RVO1, RVO2 a RVO3 s tím, že řešené rozvody RVO1 mají být provedeny třemi samostatnými paprsky v délce trasy nového kabelového vedení (VO1) 2.681 m s 83 ks osvětlovacích bodů, rozvody RVO2 mají být provedeny dvěma samostatnými paprsky v délce trasy nového kabelového vedení (VO2) 1.772 m a 58 ks osvětlovacích bodů a rozvody RVO3 mají být provedeny též dvěma samostatnými paprsky, a to v délce trasy nového kabelového vedení (VO3) 1.565 m a s 48 ks osvětlovacích bodů. Celková délka trasy nového kabelového vedení sítě veřejného osvětlení má být tedy 6.018 m a má sestávat ze 189 ks osvětlovacích bodů. Součástí řešené stavby je dále demontáž stávajících rozvaděčů RVO, které jsou v havarijním stavu, návrh nových rozvaděčů RVO1–RVO3, jejich osazení a napojení na distribuční síť NN a stávající rozvody VO, včetně měření odběru elektrické energie.

 7.           Dle bodu 3.3 zadávací dokumentace činí předpokládaná hodnota veřejné zakázky 8 200 000 Kč bez DPH.                                            

8.            V bodu 8 zadávací dokumentace „Technické podmínky dle § 45 zákona“ je uvedeno, že technické  podmínky  stavby  jsou  pro  jednotlivé  stavební  objekty  dány  projektovou dokumentací, přičemž další technické standardy jsou definovány příslušnými technickými                 normami a předpisy v ČR souvisejícími s předmětem díla.    

9.            Z téhož bodu zadávací dokumentace vyplývá, že nová svítidla použitá dodavatelem při realizaci předmětu veřejné zakázky mají splňovat následující parametry:

 

 • "Požadovaná svítidla s technologií LED
 • Celý korpus svítidla z hliníkové slitiny, vyrobený technologií vysokotlakého lití
 •  Svítidlo splňuje krytí min. IP66 pro optickou i elektrickou část
 • Difuzor svítidla v provedení polykarbonát nebo tvrzené sklo
 • Snadný přístup do tělesa svítidla při opravách a údržbě
 • Možnost instalace vertikální i horizontální
 • Garance proti korozi a na fotometrické vlastnosti svítidla min. 10 let
 • Záruka na svítidlo min. 5 let a to na všechny jeho součásti i plnou funkčnost
 • Životnost svítidla včetně všech jeho součástí musí být alespoň 60 000 hodin neboli 15 let a to s poklesem světelného toku svítidla maximálně o 10%
 • Mechanická odolnost svítidla musí být IK08 a vyšší
 • Hmotnost svítidla nesmí kvůli zatížení sloupů a výložníků přesáhnout 7 kg
 • Svítidlo musí být ve variantách mnoha různých optických charakteristik a výkonů pro možnost vhodného výběru do každé situace zvlášť (min. 20 až 70W, různé optiky pro úzké, střední, široké i jiné komunikace)
 • Svítidlo musí být osazeno čipy od předních kvalitních výrobců (Samsung, Nichia, CREE, Citizen, Osram, Philips, a podobně)
 • Z důvodu rozličných povětrnostních vlivů v oblasti nesmí jednotlivé rozměry přesáhnout součet stran a, b a c více jak 850mm a zároveň nesmí být žádná boční plocha větší než

300 cm2

 • Ochrana proti proudovým a napěťovým rázům musí být alespoň 4kV a 2kA
 • Teplota okolí provozu musí být pro svítidlo umožněna v rozmezí alespoň -40 až 35°C
 • Svítidlo musí být dostupné v třídě ochrany I i II
 • Svítidlo musí splňovat normy CE, ENEC, ČSN 2004/108/EC, ČSN 2006/95/EC,ČSN 2011/65/EC, ČSN 2009/125/EC, ČSN 1194/2012/EU, ČSN EN 60598-2-3, ČSN EN 60598-1, ČSN EN 62471, ČSN EN 55015, ČSN EN 61000-3, ČSN EN 61000-4, ČSN EN 62493 i ČSN EN 61547
 • Činitel poklesu světelného toku musí být pro definovanou životnost minimálně 9 (dle
 • IEC62722-2-1:2014)
 • Účinnost LED zdroje musí být alespoň 100lm/W (3000K) nebo 105lm/W (4000K) a musí zvládnout při 400mA bezproblémový chod 1000 hodin ve 100°C (testováno dnes všemi kvalitními výrobci LED svítidel a pokud obstojí, mají toto v protokolech uvedeno
 • Index podání barev CRI neboli Ra musí být alespoň 70
 • Předpokládaná poruchovost za dobu provozu 15 let musí být max. 13% (uvedenood výrobce)
 • Svítidlo musí být dostupné v barvách dle celé stupnice RAL
 • Svítidlo musí mít množství světla vyzařující do horní poloviny ULOR 10° na úrovni 0,00%
 • Svítidlo musí být řešeno nepřímým nebo polopřímým vyzařováním, aby nebyla pod úhlem větším než alespoň 5° pod vodorovnou osou nesmí být viditelný žádný LED zdroj a to ani po průchodu optickou čočkou z důvodu omezení oslnění
 • Svítidlo musí být dostupné s technologií postupného automatického navyšování výkonu po dobu životnosti svítidla, s autonomním nočním stmíváním dle vyžádaného nastavení, s nastavením automatického stmívání při překročení teploty svítidla o určitou mez
 • Svítidlo musí být bez-nástrojově otevíratelné a osazené bez-nástrojovou svorkovnicí a to včetně konektoru mezi světelně činnou a předřadnou částí
 • Svítidlo musí být dostupné alespoň ve dvou variantách teploty chromatičnosti (hlavnía vedlejší komunikace)
 • Musí splňovat a musí být doloženo splnění požadovaných technických parametrů soustavy

VO

 • Hladina nového osvětlení na komunikacích musí splnit požadavky současných příslušných norem a nařízení, pokud není v příloze uvedeno jinak z důvodu nemožnosti splnění této podmínky. Tento předpoklad je nutno doložit výpočtem osvětlení s parametry dle přílohy7: ‚Požadavky pro ST výpočet’“.

 

10.         K prokázání shora uvedených technických parametrů svítidel měli dodavatelé dle bodu 8 zadávací dokumentace použít technické listy, certifikáty výrobce, prohlášení o shodě a jiné doklady, ze kterých bude zřejmé splnění všech těchto požadavků zadavatele.

11.         Zcela identické technické požadavky na dodávaná svítidla, jako byly uvedeny v bodu 8 zadávací dokumentace, obsahovala rovněž její příloha č. 6, do které měli dodavatelé (potenciální uchazeči) doplnit čísla stran nabídek, kde se doklady prokazující splnění daných technických parametrů nachází.

12.         Dle bodu 10.3 zadávací dokumentace zadavatel nepřipustil žádné varianty nabídek.

13.          Na profilu zadavatele byly kromě Výzvy a zadávací dokumentace uveřejněny rovněž dokumenty označené jako „Požadavky pro ST výpočet“, „Průvodní zpráva“ a „Technická zpráva“, které obsahovaly rovněž požadavky zadavatele na technické parametry předmětu veřejné zakázky, ovšem ze shora uvedených 30 parametrů dodávaných svítidel dle bodu 8 zadávací dokumentace a její přílohy č. 6 „Tabulka technických parametrů nových svítidel“ tyto dokumenty obsahovaly výslovně pouze minimum těchto požadavků (např. v části B.2.6 „Základní technický popis staveb“, „Svítidla a stožáry VO“ dokumentu „Technická zpráva“).

14.         Podrobnější odůvodnění skutečnosti, proč zadavatel požaduje svítidla ve specifikaci v daném rozsahu, tj. z jakého důvodu např. požaduje, aby byla životnost svítidla včetně všech jeho součástí 60 000 hodin a více nebo aby teplota okolí provozu byla minimálně v rozmezí od -40 do 35 °C, zadávací podmínky veřejné zakázky neobsahují.

15.         Dne 17. 8. 2016 byl na profilu zadavatele uveřejněn dokument označený jako „Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám“, ve kterých bylo uvedeno následující:

 

„Dotaz č. 7

Omezení maximálních rozměrů (respektive jejich součtu) všech tří stran svítidla považuji za diskriminační vzhledem k tomu, že zatížení sloupů je již omezeno požadavkem na hmotnost a návětrnou plochu. Navíc, maximální rozměr nevystihuje tvar svítidla, takže svítidlo s větším součtem maximálních rozměrů může mít menší návětrnou plochu.

 

Odpověď č. 7

Vzhledem k tomu, že tento parametr je běžný nejen v ČR a zároveň tyto parametry splňuje mnoho renomovaných výrobců, je možné toto nedodržet v řádu několika málo procent. Toto omezení má zásadní vliv na návětrnou plochu, množství opírajících se srážek, manipulaci a logistiku okolo svítidla.

 …

Dotaz č. 9

Požadavek na dostupnost v barvách dle celé stupnice RAL se mi zdá nepřiměřený, protože součástí této stupnice jsou i velmi nákladné speciální barvy/odstíny, které se v praxi jistě používat nebudou.

 

Odpověď č. 9

Požadavek na dostupnost v barvách dle celé stupnice RAL je naprosto přiměřený, jelikož tento rozsah nabízí většina renomovaných výrobců svítidel. Konkrétní dražší barvy nejsou předpokládané, s největší pravděpodobností se dodávka svítidel bude realizovat v barvách šedých. O konkrétních barevných odstínech bude rozhodovat zadavatele (objednatel). Uchazeč může uvést, kterou konkrétní barvu ocenil.“

 

16.         Ze „Seznamu podaných nabídek“ ze dne 22. 8. 2016 vyplývá, že zadavatel obdržel v rámci lhůty pro podání nabídek na předmětnou veřejnou zakázku celkem 6 nabídek, a to od uchazečů:

 

 • ELKOV elektro a.s., IČO 262 79 690, se sídlem Vodní 613/5, 678 01 Blansko;
 • EMKaD spol. s r.o., IČO 155 27 433, se sídlem Masarykova 635, 769 01 Holešov;
 • Energy Solutions and Savings s.r.o., IČO 293 98 151, se sídlem Stupkova 952/18, 779 00 Olomouc;
 • ACP AuComp CZ, s.r.o., IČO 043 09 634, se sídlem Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7 – Holešovice;
 • ELPIK s.r.o., IČO 276 87 538, se sídlem Nerudova 470/1, 767 01 Kroměříž;
 • SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o., IČO 469 00 250, se sídlem Dlažánky 305, 769 01 Holešov.

 

17.         Úřad v podaných nabídkách ověřil, jaká konkrétní svítidla tyto obsahují, resp. zda nabízená svítidla splňují veškeré požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky (viz výše), a to s tím výsledkem, že z 6 podaných nabídek obsahovaly 4 z nich (nabídka uchazeče ELKOV elektro a.s., Energy Solutions and Savings s.r.o., ACP AuComp CZ, s.r.o., a SATTURN HOLEŠOV spol. s r.o.) svítidla typové řady „SLBt“2 výrobce GE Lighting, která požadovanou technickou specifikaci splňují.

18.         Nabídka uchazeče EMKaD spol. s r.o. obsahovala svítidla výrobce OMS, konkrétně typ „SEMAI“, který však veškeré požadavky zadavatele nesplňuje, neboť, jak vyplývá z jeho specifikace uvedené na stranách 98–100 nabídky, je pro daný typ svítidla uváděna výrobcem životnost 50 000 hodin namísto zadavatelem požadovaných minimálně 60 000 hodin, teplota okolí provozu je uváděna v rozmezí -25 °C do +40 °C, přičemž ale zadavatel požadoval rozmezí alespoň od -40 °C do +35 °C, a krytí je uváděno v hodnotě IP65 namísto minimálně požadovaného IP66.

19.         Uchazeč ELPIK s.r.o. nabídl svítidlo „LUMAmicro BGP615 T25“ výrobce Philips, které dle jeho technické specifikace na straně 104 a 105 nabídky zadavatelem požadované parametry splňuje, a to s výjimkou součtu stran svítidla, který je 967 mm namísto maximálně požadovaných 850 mm.

20.         Pro ověření požadavků zadavatele na technickou specifikaci jím poptávaných svítidel Úřad dále oslovil celkem 10 dodavatelů svítidel veřejného osvětlení, a to:

 

 • ELKOV elektro a.s., IČO 262 79 690, se sídlem Vodní 613/5, 678 01 Blansko;
 • MODUS, spol. s r.o., IČO 499 76 796, se sídlem Ovocný trh 572/11, 110 00 Praha 1;
 • HOFMEISTER Jiří, IČO 465 62 931, se sídlem Revoluční 20, 783 71 Olomouc – Holice;
 • Philips Česká republika s.r.o., IČO 639 85 306, se sídlem Rohanské nábřeží 678/23,
 • 186 00 Praha 8 – Karlín;
 • EMPEMONT s.r.o., IČO 277 72 179, se sídlem Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí;
 • XENIUM Europe s.r.o., IČO 291 93 991, se sídlem Štramberská 1049/20, 703 00 Ostrava – Vítkovice;
 • EL-INSTA ENERGO s.r.o., IČO 283 56 861, se sídlem Žižkova 427, 664 62 Hrušovany u Brna;
 • Neo-Neon CZ s.r.o., IČO 291 21 418, se sídlem Plzeňská 43, 252 19 Chrášťany;
 • KOOPERATIVA, výrobně obchodní družstvo, IČO 000 28 525, se sídlem Sázavská 786, 285 04 Uhlířské Janovice;
 • Fedatex plus s.r.o., IČO 289 27 516, se sídlem Za Zámečkem 744/9, 158 00 Praha 5 – Jinonice.

21.         Z těchto 10 oslovených dodavatelů 2 na žádost Úřadu o vyjádření nereagovali a dodavatelé MODUS, spol. s r.o., Philips Česká republika s.r.o., Neo-Neon CZ s.r.o., KOOPERATIVA, výrobně obchodní družstvo, a Fedatex plus s.r.o. uvedli, že svítidla dle specifikace uvedené v bodu 8 zadávací dokumentace veřejné zakázky nevyrábí nebo nedodávají.

22.         Společnost ELKOV elektro a.s. odkázala na svítidla „SEMAI“3 výrobce OMS, „ClearWay“4 výrobce Philips, „Streetlight 10 LED“5 výrobce Siteco a svítidla „SLBt“ výrobce GE Lighting.

23.         Společnost XENIUM Europe s.r.o. sdělila, že je sama výrobcem a dodavatelem LED svítidel a jí nabízená svítidla6 „SLENDER“ a „SLIM“ dané požadavky splňují.

24.         Úřad obdržel vyjádření rovněž od společnosti EMPESORT s.r.o., IČO 623 62 569, se sídlem Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí (tato společnost má tytéž jednatele jako Úřadem oslovená společnost EMPEMONT s.r.o. – pozn. Úřadu), s tím, že jí nabízená svítidla7 „EKO-LED ZEUS“ a „EKO-LED PARK“ rovněž zadavatelem stanovené technické parametry splňují.

25.         Úřad oslovenými dodavateli poskytnuté informace ověřil z veřejně dostupných zdrojů (viz odkazy na stránky výrobců a technické specifikace jednotlivých typů svítidel níže) a zjistil, že ani tato svítidla veškeré zadavatelem stanovené požadavky nesplňují, resp. splňuje je pouze svítidlo typové  řady „SLBt“  výrobce  GE  Lighting,  jež  je  v nabídce  společnosti ELKOV elektro a.s., která je současně uchazečem ve zde šetřeném zadávacím  řízení na veřejnou zakázku.                 

26.         Na základě výše uvedených skutečností získal Úřad pochybnosti o tom, zda zadavatel neporušil postup stanovený v § 45 odst. 3 zákona ve spojení s § 6 odst. 1 zákona, když v bodu 8 zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky „Technické podmínky dle § 45 zákona“ a dále v příloze č. 6 zadávací dokumentace „Tabulka technických parametrů nových svítidel“ stanovil požadavky na technickou specifikaci dodávaných svítidel tak, že: „Životnost svítidla včetně všech jeho součástí musí být alespoň 60 000 hodin neboli 15 let a to s poklesem světelného toku svítidla maximálně o 10%“; „Teplota okolí provozu musí být pro svítidlo umožněna v rozmezí alespoň -40 až 35°C“; „Svítidlo musí být dostupné v barvách dle celé stupnice RAL“, přičemž tyto parametry určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodua vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže, ačkoliv to nebylo odůvodněno předmětem veřejné zakázky, a tento jeho postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a zadavatel dosud neuzavřel smlouvu na veřejnou zakázku. Z tohoto důvodu Úřad zahájil správní řízení z moci úřední vedené pod sp. zn. S0599/2016/VZ.

 

I.               Řízení před správním orgánem

 

27.         Účastníkem správního řízení je podle § 116 zákona zadavatel.

28.         Zahájení správního řízení ve věci možného porušení postupu stanoveného v § 45 odst. 3 zákona ve spojení s § 6 odst. 1 zákona oznámil Úřad zadavateli dopisem ze dne 8. 9. 2016, č. j. ÚOHS-S0599/2016/VZ-37350/2016/551/OPa, kterým Úřad seznámil zadavatele se zjištěnými skutečnostmi, které budou podkladem pro rozhodnutí. Současně Úřad usnesením z téhož dne, č. j. ÚOHS-S0599/2016/VZ-37367/2016/551/OPa, stanovil

účastníkovi řízení lhůtu, v níž mohl navrhovat důkazy, či činit jiné návrhy, a lhůtu, ve které se mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

29.         Správní řízení bylo zahájeno podle § 113 zákona dne 9. 9. 2016, tj. dnem, kdy bylo oznámení o zahájení správního řízení doručeno zadavateli.

30.         Rozhodnutím ze dne 9. 9. 2016, č. j. ÚOHS-S0599/2016/VZ-37520/2016/551/OPa, nařídil Úřad předběžné opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona, kterým byl zadavateli uložen zákaz uzavřít smlouvu v předmětném zadávacím řízení.

31.         Přípisem ze dne 14. 9. 2016 požádal zadavatel Úřad o nahlížení do příslušného správního spisu, které proběhlo dne 16. 9. 2016. Zadavateli bylo při této příležitosti umožněno pořízení kopií relevantních částí správního spisu a dále částí dokumentace o veřejné zakázce, zejména nabídek uchazečů.

32.         Dne 16. 9. 2016 Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S0599/2016/VZ-38256/2016/551/OPa vyhověl žádosti zadavatele ze dne 14. 9. 2016 a zadavateli prodloužil lhůtu pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí do 30. 9. 2016.

33.         Ke zjištěním Úřadu uvedeným v oznámení o zahájení správního řízení zaslal zadavatel vyjádření ze dne 30. 9. 2016, které bylo doručeno Úřadu téhož dne prostřednictvím datové schránky.

 

II.             Vyjádření zadavatele ze dne 30. 9. 2016

 

34.         Zadavatel nejprve zrekapituloval dosavadní průběh správního řízení, jakož i zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku a zdůraznil, že neobdržel od žádného zájemce či uchazeče námitky proti zadávacím podmínkám, z nichž by bylo možné dovodit, že by zadávací podmínky byly v některých parametrech diskriminační nebo by mohly určitým dodavatelům zaručovat konkrétní výhodu a vytvářet neodůvodněné překážky hospodářské soutěže.

35.         Dále zadavatel zpochybňuje výsledky Úřadem provedeného průzkumu trhu (viz body 20 až 25 odůvodnění tohoto rozhodnutí), neboť při něm dle jeho názoru Úřad postupoval zcela netransparentně a neodborně. Pokud Úřad vybral k oslovení 10 dodavatelů, přičemž zadavateli není známo (a to ani z oznámení o zahájení správního řízení) podle jakého klíče tak Úřad učinil, měl v každém případě při dalším posuzování postupu zadavatele pokračovat na základě údajů, které od oslovených dodavatelů obdržel. Úřad však dále poskytnuté údaje ověřoval z veřejně dostupných zdrojů, což však mohl učinit i bez jakéhokoliv oslovování „záhadně“ vybraných 10 dodavatelů svítidel pro veřejné osvětlení.

36.         Zadavatel je toho názoru, že výhradně a pouze z veřejně dostupných zdrojů se nedá vycházet a je nutné celou problematiku řešit na základě informací, které poskytli odborně zdatní dodavatelé svítidel. Ve veřejně dostupných zdrojích totiž nemusí výrobci svítidel uvádět podrobné technické řešení nabízených svítidel, což v důsledku znamená, že pokud v rámci výroby konkrétního svítidla výrobce přidá navíc potřebný technický prvek (např. vyšší počet čipů svítidla), splní jednoduchým způsobem jednotlivou požadovanou technickou specifikaci.

 37.          Zadavatel Úřadem uvedené odkazy na   stránky výrobců a dodavatelů svítidel shlédl a konstatuje, že pouze na dvou z nich8 bylo možné základní technické informace o daném typu svítidla zjistit. Další Úřadem uvedené odkazy9 nebylo možné otevřít.

38.           K Úřadem provedenému průzkumu trhu zadavatel  dále  uvádí,  že  dodavatelů  svítidel pro veřejné osvětlení je v ČR cca 200, přičemž zadavatel provedl vlastní šetření dalších možných dodavatelů svítidel pro veřejné osvětlení, a to s následujícím výsledkem u Úřadem vytýkaných technických parametrů:                              

Výrobce svítidla

Typ svítidla

Provozní teploty

Provozní životnost

OMS, spol. s r.o.

Megin M

-35 °C až +40 °C

L8 100 000 hod.

SNAGGI LIGHTING s.r.o.

SNAGGI

-30 °C až +40 °C

193 000 hod.

Fedatex plus s.r.o.

IDEA LED

-40 °C až +50 °C

L7 67 000 hod.

Trilux GmbH and Co.kG

TRILUX

neuvedeno

L8 100 000 hod.

Alfatronic

PIKE NG

-40 °C až +65 °C

70 000 hod.

Alfatronic

FLEXIBO BASIC

-40 °C až +65 °C

70 000 hod.

 

39.         Tyto údaje získané z veřejných zdrojů zadavatel spojil s údaji, které Úřad obdržel od jím oslovených dodavatelů a dále s údaji z nabídek předložených v zadávacím řízení předmětné veřejné zakázky uchazeči, přičemž zadavatel na jejich podkladu dospěl k závěru, že Úřadem vytýkanou technickou specifikaci (viz bod 26 odůvodnění tohoto rozhodnutí) prokazatelně splňují následující svítidla:

 

Typ svítidla                         Výrobce/dodavatel svítidla

 SLBt                                     GE Lighting

SLIM                                      XENIUM Europe

 SLENDER                           XENIUM Europe

 IDEA LED                            Fedatex plus s.r.o.

PIKE NG                               Alfatronic

 FLEXIBO BASIC                Alfatronic

SEMAI                                   OMS

Megin M                               OMS

ClearWay                             Philips

 Streetlight 10 LED             Siteco

LED ZEUS                           EMPESORT

 EKO-LED PARK                 EMPESORT

 

40.         Zadavatel dále uvádí, že požadavek na dostupnost svítidla v barvách dle celé stupnice RAL je naprosto opodstatněný, jelikož se v zadávací dokumentaci uvádí odkaz na celosvětově uznávanou barevnou stupnici. Předmětný požadavek byl zadavatelem zároveň řešen v rámci žádosti o dodatečné informace č. 9 (viz výše bod 15 odůvodnění tohoto rozhodnutí).

41.   K požadavku na teplotu okolí provozu zadavatel uvádí, že ji určil dle údajů z meteorologických stanic o maximální naměřené teplotě na základě údajů od poskytovatele historických dat NCDC (stanice v Praze s nejvyšší naměřenou teplotou +37,4 °C z 20. 8. 2012 a nejnižší naměřenou teplotou -28,9                °C z 1. 2. 1940 a stanice v Holešově s nejvyšší naměřenou teplotou +36,9°C z 3. 8. 2013 a nejnižší naměřenou teplotou -29,4°C ze 7. 1. 1985). Veřejné osvětlení je používáno především v nočních hodinách, proto byl použit postup mírného navýšení rozmezí teplot pro jistotu zajištění provozu osvětlovacích těles v rozmezí teplot od -40 °C do +35 °C.

42.         Zadavatel ze skutečnosti, že maximální rozmezí teplot okolí splňuje z citovaných svítidel nejlépe typ „PIKE NG“, a to v rozmezí -40 °C až +65 °C, dovozuje, že jeho požadavek na teplotu okolí provozu svítidla v rozmezí teplot od -40 °C do +35 °C nelze v žádném případě považovat za diskriminační, tedy v rozporu s § 6 odst. 1 zákona.

43.         Současně zadavatel poukazuje na to, že obdobným způsobem jako v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku postupují i jiní zadavatelé, když Město Klatovy v rámci technického popisu svítidel požaduje celkem 26 technických požadavků (např. rozměry, životnost alespoň 100 000 hodin, teplotní rozsah od -20 °C do +45 °C, přesné určení barevnosti atd.) a Obec Kunčice pod Ondřejníkem požaduje celkem 25 požadavků (např. teplotu okolí provozu od -30 °C do +40 °C, životnost 80 000 hodin a řadu dalších specifických požadavků), přičemž tato zadávací řízení probíhají v termínu srpen a září roku 2016.

44.     Závěrem zadavatel podotýká, že zadávací řízení je vypsáno na stavební práce ve zjednodušeném podlimitním řízení, přičemž dodávka svítidel veřejného osvětlení tvoří cca 20 % celkových nákladů akce, jak je zřejmé z kontrolního rozpočtu projektanta a nabídek jednotlivých uchazečů.

45.         Zadavatel je přesvědčen, že se v průběhu přípravy zadávacího řízení věnoval všem aspektům (technickým, záručním, údržbovým, ekonomickým, transparentním, nediskriminačním a řadě dalších) s velkou odpovědností a svědomitostí a technické podmínky stanovil objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného plnění. Zadavatel dle jeho názoru stanovil technické podmínky tak, aby určitým dodavatelům nezaručovaly konkurenční výhodu ani nevytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže, přičemž postupoval plně v souladu s § 6 odst. 1 zákona a dodržel zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

46.         S ohledem na shora uvedené zadavatel doporučuje, aby Úřad zahájené správní řízení z moci úřední podle § 117a písm. f) zákona zastavil.

 

III.           Závěry správního orgánu

 

47.         Úřad přezkoumal na základě § 112 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech, přičemž po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce a na základě vlastního zjištění konstatuje, že zadavatel při zadávání výše specifikované veřejné zakázky nepostupoval v souladu se zákonem, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí, za což mu bylo uloženo nápravné opatření uvedené ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

 

K právnímu postavení zadavatele

 

48.         Úřad nejprve ověřil postavení zadavatele podle § 2 zákona.

49.         Podle § 2 odst. 1 zákona za zadavatele veřejné zakázky se pro účely tohoto zákona považuje veřejný, dotovaný a sektorový zadavatel.

50.         Podle § 2 odst. 2 zákona je veřejným zadavatelem:

a)   Česká republika,

b)   státní příspěvková organizace,

c)   územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek,

d)   jiná právnická osoba, pokud

1.   byla založena či zřízena za účelem uspokojování potřeb veřejného zájmu, které nemají průmyslovou nebo obchodní povahu, a

2.   je financována převážně státem či jiným veřejným zadavatelem nebo je státem či jiným veřejným zadavatelem ovládána nebo stát či jiný veřejný zadavatel jmenuje či volí více než polovinu členů v jejím statutárním, správním, dozorčím či kontrolním orgánu.

51.         Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel je v postavení obce, jedná se o územní samosprávný celek ve smyslu čl. 99 zákona č. 1/1993, Ústava České republiky.

52.         Zadavatel tak naplňuje znaky veřejného zadavatele podle § 2 odst. 2 písm. c) zákona, pročež se na něj vztahuje zákon o veřejných zakázkách a zadavatel byl tedy povinen při zadávání předmětné veřejné zakázky postupovat podle ustanovení zákona platných pro veřejné zadavatele.

 

K výroku I. tohoto rozhodnutí

 

53.         Podle § 6 odst. 1 zákona je zadavatel povinen při postupu podle tohoto zákona dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.

54.         Podle § 44 odst. 11 zákona platí, že není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky či nemá-li sektorový zadavatel na zboží či službu, která je součástí veřejné zakázky, uzavřenou rámcovou smlouvu dle tohoto zákona, nesmí zadávací podmínky, zejména technické podmínky, obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Takový odkaz lze výjimečně připustit, není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 45 a 46 zákona dostatečně přesný a srozumitelný. V případě stavebních prací lze takový odkaz připustit, pouze pokud nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže. Zadavatel v takových případech vždy výslovně umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

55.     Podle § 45 odst. 1 zákona se technickými podmínkami v případě veřejných zakázek na dodávky nebo služby rozumí vymezení charakteristik a požadavků na dodávky nebo služby stanovené objektivně a jednoznačně způsobem vyjadřujícím účel využití požadovaného plnění zamýšlený zadavatelem.

56.         Podle § 45 odst. 3 zákona nesmí být technické podmínky stanoveny tak, aby určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu nebo vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže. Odůvodňuje-li to předmět veřejné zakázky, zohlední zadavatel při stanovení technických podmínek požadavky přístupnosti osob se zdravotním postižením nebo dostupnosti pro všechny uživatele.

57.         Úřad předně v obecné rovině uvádí, že zadavatel má při formulaci technických podmínek povinnost dodržovat zásady zadávání veřejných zakázek zakotvené v § 6 odst. 1 zákona, zejména pak zásadu zákazu diskriminace, kdy příliš přísným, excesivním vymezením technických podmínek nesmí zadavatel bezdůvodně zvýhodnit či znevýhodnit některé dodavatele. Stanovení bezdůvodně přísných technických podmínek by pak mohlo být považováno za jednání, které brání hospodářské soutěži, a to jak ve vztahu ke konkrétní veřejné zakázce, tak obecně, neboť z této soutěže vylučuje, bez zjevného důvodu, dodavatele, kteří nejsou z různých důvodů schopni dostát takto nastaveným požadavkům zadavatele, kterých však v konkrétním případě není třeba.

58.         Uvedené neznamená, že je zadavatelům upírána možnost stanovit technické podmínky podle svých potřeb. Technická specifikace ovšem vždy musí vycházet z objektivně zdůvodnitelných požadavků, které zároveň svým obsahem korespondují s účelem, kterého má být realizací předmětu veřejné zakázky dosaženo, tj. musí vycházet z reálných potřeb zadavatele. I při existenci konkrétní potřeby, na základě které zadavatel specifikuje určitý technický parametr výrobku, musí být dána možnost dodavatelům poskytnout technicky a kvalitativně obdobná řešení.

59.         Je přitom nutné zdůraznit, že stanovení byť pouze jedné technické podmínky v zadávacích podmínkách v rozporu s § 45 odst. 3 zákona představuje pochybení zadavatele, jehož nápravu lze sjednat, za předpokladu, že se jedná o „živé“, probíhající zadávací řízení a nikoliv o správní řízení o deliktu zadavatele, pouze zrušením tohoto zadávacího řízení.

60.         Úřad dále uvádí, že je nutné vždy vycházet ze smyslu a účelu právní úpravy zadávání veřejných zakázek, která je v zákoně obsažena, kdy je cílem zákona primárně zajištění nejvyšší možné průhlednosti procesu zadávání veřejných zakázek a fair prostředí, pokud jde o použití veřejných prostředků tak, aby byly tyto prostředky využívány efektivně, hospodárně a účelně. Tím, že mezi jednotlivými uchazeči o veřejnou zakázku (dodavateli) probíhá vzájemná soutěž, jsou tito nuceni nabídnout zadavateli co možná nejvýhodnější cenu za co

možná nejlepší kvalitu nabízeného plnění. Předpokladem pro existenci hospodářské soutěže mezi dodavateli je pak konkurenční prostředí, ve kterém mají zájemci o veřejnou zakázku rovné podmínky a soutěž není cíleně deformována ze strany zadavatele nebo některých dodavatelů. Obecně přitom platí, že čím více se zadávacího řízení účastní dodavatelů schopných předmět veřejné zakázky realizovat, tím větší je předpoklad, že bude vybrána nabídka pro zadavatele skutečně nejvýhodnější.

61.         Uvažujeme-li  přitom  v souvislosti  s postupem  zadavatele  o  porušení  zásady  zákazu diskriminace, nejedná se pouze o diskriminaci přímou (zjevnou), tedy situaci, kdy zadavatel zaujme rozdílný přístup ke konkrétnímu dodavateli než k dodavatelům ostatním, ale i o takový postup zadavatele, který vykazuje znaky diskriminace nepřímé a tedy skryté, neboť i ta je schopna přivodit v rámci soutěžního prostředí obdobné důsledky jako diskriminace přímá. Těmito důsledky jsou v právě šetřené věci konkurenční výhoda pro určité dodavatele (v krajním případě dodavatele pouze jednoho) na straně jedné a neodůvodněné překážky hospodářské soutěže (tu vytvořené stanovením nepřiměřených technických podmínek veřejné zakázky) pro dodavatele ostatní (k uplatnění zákazu skryté diskriminace viz také např. rozsudek Nejvyššího správního soudu       ze dne 5. 6. 2008, sp. zn. 1 Afs 20/2008,     nebo rozsudek Krajského             soudu v Brně ze  dne 12.  8. 2010, sp. zn. 62 Ca 10/2009).                      

62.         V posuzovaném případě zadavatel v bodu 8 zadávací dokumentace a dále v její příloze č. 6 (viz výše) požaduje po dodavatelích, aby jimi nabízená svítidla veřejného osvětlení, použitá při realizaci veřejné zakázky, splňovala celkem 30 podmínek (parametrů), mezi než patří i požadavek na životnost svítidla a jeho součástí alespoň 60 000 hodin (15 let) s poklesem světelného toku svítidla maximálně o 10 %, dále má být svítidlo schopné provozu při teplotě okolí v rozmezí alespoň -40 až 35 °C a konečně musí svítidlo být dostupné v barvách dle celé stupnice RAL (celosvětově uznávaný standard pro stupnici barevných odstínů, který se používá především v průmyslové výrobě interiérových či exteriérových nátěrových hmot a stavebnictví obecně – pozn. Úřadu).

63.         Jednotlivé parametry svítidel jsou přitom nastaveny tak, že stanoví vždy buďto konkrétní hodnotu parametru (např. „Celý korpus svítidla z hliníkové slitiny, vyrobený technologií vysokotlakého lití“), nebo minimální, příp. maximální přípustnou hodnotu daného parametru, a to nejčastěji za použití slov „maximálně“, „alespoň“, „minimálně“, přičemž je jejich dodržení v některých případech ještě dále zdůrazněno použitím slov a slovních spojení jako „musí“ či „musí být“. Z takto formulovaných požadavků je zřejmé, že se od nich nelze odchýlit (vyjma maximálních rozměrů svítidla, kde zadavatel umožnil v rámci dodatečných informací č. 2 k zadávacím podmínkám odchylku „v řádu několika málo procent“) a lze nabídnout pouze svítidla s parametry buďto přesně takovými, jaké požaduje v zadávacích podmínkách zadavatel, nebo s parametry, které požadavky zadavatele převyšují, jsou lepší. Ze způsobu stanovení technických podmínek tedy nelze shledat, že by parametry byly pouze „vzorové“, ba naopak, z jejich formulace je možné soudit na to, a dokládá to rovněž jak obsah nabídek uchazečů (viz bod 17 odůvodnění tohoto rozhodnutí), tak zjištění Úřadu z provedeného průzkumu trhu (viz               body  20–25  odůvodnění            tohoto rozhodnutí), že požadované               parametry v souhrnu kopírují vlastnosti jednoho        konkrétního výrobku konkrétního výrobce (tu svítidla typové řady „SLBt“ výrobce GE Lighting).

64.     Z toho právě kombinace hodnot parametrů životnosti svítidla, teploty okolí provozu a barevnosti jeho provedení je z pohledu okruhu potenciálních dodavatelů stěžejní, neboť, jak dokazuje Úřadem provedený průzkum trhu a nabídky uchazečů, za zmírnění či změny hodnot byť jediného z těchto tří parametrů by bylo možné dosáhnout většího počtu typů svítidel veřejného osvětlení, než za jejich současného použití v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky.

 65.         Jak Úřad zjistil z dokumentace o veřejné zakázce, shora uvedené parametry (životnost svítidla, teplota okolí provozu a barevnost) a jejich hodnoty v ní nejsou odůvodněny žádnou konkrétní potřebou zadavatele, přičemž jejich opodstatnění nelze, oproti parametrům jiným, dle názoru Úřadu nalézt ani v předmětu veřejné zakázky, kterým je, zjednodušeně řečeno, modernizace dosavadní sítě veřejného osvětlení u zadavatele prováděná z důvodu zajištění jednak energetických úspor vyplývajících z jejího provozu a dále zajištění větší míry bezpečnosti dané lokality.

 66.         Odůvodněnost nastavení hodnot těchto tří parametrů nevyplývá ani z „Technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací“, Kapitoly 15 „Osvětlení pozemních komunikací“10, vydaných Odborem pozemních komunikací Ministerstva dopravy ČR a schválených pod č. j. 9/2015-120-TN/3 s účinností od 15. 2. 2015, které obsahují závazné požadavky na výrobky, technologické postupy, zkoušení a převzetí výkonů a dodávek při výstavbě, opravě, údržbě osvětlení pozemních komunikací.

 67.         K hodnotě parametru životnosti svítidla „alespoň 60 000 hodin neboli 15 let ato s poklesemsvětelného toku svítidla maximálně o 10%“ Úřad uvádí, že je sice pochopitelné, že zadavatelchce mít záruku dlouhé životnosti poptávaného svítidla tak, aby nebylo nutné svítidlo často měnit či opravovat, v daném případě však zadavatelem nastavená hodnota tohoto parametru není ničím konkrétním podložena. Z žádného dokumentu, který je součástí zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky, tedy není možné ověřit, proč zadavatel za nejnižší možnou hodnotu životnosti svítidla považuje právě 60 tis. hodin s poklesem světelného toku svítidla právě o jím uvedených 10 %. Přitom z Úřadem provedeného průzkumu trhu vyplývá, že se životnost LED svítidel veřejného osvětlení pohybuje nejčastěji v rozmezí od 40–70 tis. hodin (převážná většina výrobců uvádí hodnotu 50 000 hodin, přičemž někteří spolu s ní uvádějí i hodnoty poklesu světelného toku, jiní nikoliv), výjimečně dosahuje až 100 tis. hodin. Problém těchto hodnot ovšem tkví v tom, že se vesměs jedná o hodnoty laboratorní, které nejsou podložené reálnými podmínkami venkovního provozu, a i tyto laboratorní hodnoty nemusí být podloženy ověřitelnými a nijak nezkreslenými údaji, pokud měření neprobíhá v nezávislé laboratoři. Reálně je tak možné počítat spíše s nižšími hodnotami životnosti, než oficiálně uvádějí jednotliví výrobci a dodavatelé svítidel. Údaj o životnosti svítidla je tak spíše orientační. Mimoto z hlediska účelu, kterého má být realizací veřejné zakázky dosaženo (primárně úspora elektrické energie a zajištění větší míry bezpečnosti v obci), a dále s ohledem na vypovídací hodnotu daného parametru, by dle názoru Úřadu postačovala pro naplnění potřeb zadavatele svítidla s životností 50 tis. hodin, resp. z textu zadávacích podmínek veřejné zakázky nelze dovodit opak. 

68.         Pokud jde o parametr „teplota okolí provozu“, jehož hodnota se má pohybovat v rozmezí

„alespoň -40 až 35°C“, tak ktomuto Úřad uvádí, že opět ze zadávacích podmínek veřejné zakázky, jež byly uveřejněny na profilu zadavatele a k nimž měli přístup potenciální uchazeči, nelze zjistit ani ověřit, proč zadavatel požaduje právě tyto mezní hodnoty teploty okolí provozu svítidla a ne jiné, pomineme-li, že právě tyto konkrétní hodnoty vplývají z technické specifikace svítidla „SLBt“ výrobce GE Lighting11 obdobně, jako i u zbylých dvou zde uvedených parametrů.

69.         Jak Úřad dále zjistil z veřejně dostupných údajů o teplotách v okolí místa, kde má být veřejné osvětlení umístěno, tj. z údajů z měřící stanice Českého hydrometeorologického ústavu v Holešově12, měla historicky nejnižší zde naměřená teplota hodnotu -29,4 °C (údaj je ze dne 7. 1. 1985) a nejvyšší teplota činí 36,9 °C (údaj ze dne 3. 8. 2013). Historická teplotní maxima a minima pro území celé České republiky13 jsou přitom -36,2 °C (tato hodnota byla naměřena dne 24. 1. 1942 v Chlumu u Třeboně) a 40,4 °C (naměřeno dne 20. 8. 2012 v Dobřichovicích). Porovnáme-li tyto hodnoty s požadavky zadavatele, nelze než konstatovat, že jím požadovaná teplotní maxima a minima neodpovídají teplotám prostředí, ve kterém má být veřejné osvětlení umístěno, když spodní hranice (-40 °C) nebylo na území České republiky nikdy dosaženo a na druhé straně zadavatelem požadovaná maximální teplota +35 °C je oproti historicky nejvyšší naměřené teplotě v okolí místa stavby a rovněž oproti celorepublikovému maximu nižší. Vezmeme-li do úvahy trend, jež lze v posledních letech vysledovat, a to, že dochází nikoliv ke snižování průměrných teplot, ale k jejich zvyšování, pak se nabízí otázka, zda, pokud by vybraný uchazeč nabídl svítidlo, u kterého by byl přímo on či výrobce schopen garantovat maximální teplotu okolí provozu „pouze“ +35 °C, by takové svítidlo v podmínkách zadavatele (Obce Kostelec u Holešova) bylo s to vydržet např. náhlé zvýšení teploty nad tuto jeho provozní hranici, k čemuž historicky, s odkazem na zde uvedená naměřená maxima, nepochybně došlo a dojít opětovně může.

70.         Zadavatelem požadované hodnoty parametru „teplota okolí provozu“ tedy nejen že nejsou ničím konkrétním v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky podloženy, zároveň nejsou relevantní ani ve vztahu k místu jejího plnění.

71.         Odůvodňuje-li zadavatel svůj postup tím, že z důvodu nočního provozu minimální hodnotu tohoto parametru mírně navýšil, pak se v daném případě zcela evidentně o „mírné“ navýšení nejedná. Za „mírné“ navýšení se totiž dle názoru Úřadu dá v souvislosti s teplotou vzduchu (v běžně se vyskytujících podmínkách na území České republiky) považovat její zvýšení či v tomto případě snížení o pár jednotek stupňů, nikoliv o 10 °C jako v posuzovaném případě. Je přitom nutné zohlednit skutečnost, že se navyšuje hodnota historického maxima či minima (zde navíc stará více než 30 let), tedy hodnota extrému, nikoliv např. průměrná teplota získaná z naměřených hodnot za určitou dobu. Nadto je nutné vycházet z předpokladu, že se průměrné denní i noční teploty spíše zvyšují, jak bylo již ostatně uvedeno výše.

72.     Vychází-li zadavatel dále z toho, že k posvěcení jeho postupu postačuje, pokud se na trhu s LED svítidly veřejného osvětlení vyskytuje byť jediné, které disponuje vyšší hodnotou, než jakou sám v zadávacích podmínkách veřejné zakázky požadoval (viz bod 42 odůvodnění tohoto rozhodnutí), pak je tento jeho předpoklad nesprávný, neboť v daném případě nejde o to, co kdo na trhu se svítidly nabízí, resp. jaké maximální hodnoty je schopen takový dodavatel či výrobce poskytnout, ale jde o reálné a odůvodněné potřeby zadavatele ve vztahu k předmětu zde šetřené veřejné zakázky, přičemž jak bylo již uvedeno výše, zadavatel potřebu jím stanovené hodnoty parametru „teplota okolí provozu“ neprokázal, a to ani v rámci jím podaného vyjádření. V tomto konkrétním případě navíc není podstatná ani tak hodnota daného parametru, jako kombinace této hodnoty s hodnotami parametrů ostatních.

73.         Objektivní důvody nejsou dány ani pro požadavek zadavatele, aby bylo svítidlo dostupné v  barvách dle celé stupnice RAL, neboť jak zadavatel v dodatečných informacích č. 2 sám připustil, použití dražších barev zadavatel nepředpokládá a s největší pravděpodobností se dodávka svítidel bude realizovat v barvách šedých (těch nejběžnějších – pozn. Úřadu). Takové odůvodnění rozhodně není založeno na objektivních skutečnostech a lze jej považovat spíše za vyjádření libovůle zadavatele.

74.         V šetřeném případě přitom není stran stanovení technických podmínek předmětné veřejné zakázky rozhodné, že zadavatel výslovně neoznačil konkrétní typ (značku) svítidla, jehož dodání požadoval, ale pouze detailně specifikoval jeho parametry. Došlo-li totiž k natolik konkrétní specifikaci svítidla, jak bylo popsáno shora, bylo možno konkrétní typ výrobku na základě provedené specifikace bez pochybností dovodit a s odkazem na skutečnost, že 4 z  6 podaných nabídek obsahovaly tentýž výrobek jednoho konkrétního výrobce splňující požadavky zadavatele, se tak nepochybně i stalo.

75.         Nemění na tom nic ani skutečnost, že zadavatel v zadávací dokumentaci veřejné zakázky (body 7.3 a 8) použil formulaci vycházející ze znění § 44 odst. 11 zákona, a tedy umožnil pro plnění předmětu veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, neboť bylo dodání jiného než „referenčního“ svítidla, použitého zadavatelem při formulaci technické specifikace uvedené v bodu 8 zadávací dokumentace a dále v její příloze č. 6, dodavateli ucházejícími se o veřejnou zakázku značně omezené, ba, jak se ze všech informací, které má Úřad k dispozici, zdá, de facto nemožné.

76.         Úřad konstatuje, že s ohledem na množství dodavatelů a výrobců svítidel na trhu nelze učinit jednoznačný závěr, že zadavatelem stanovené technické podmínky předmětné veřejné zakázky ukazují na jeden konkrétní výrobek, ačkoliv se tato možnost na základě zjištění učiněných Úřadem nabízí, nicméně je nesporné, že bylo kombinací shora uvedených 3 parametrů a jejich hodnot dosaženo toho (s ohledem na objektivní povahu odpovědnosti zadavatele je přitom nepodstatné, zda úmyslně, či nikoliv), že se okruh dodavatelů, kteří by mohli nabídnout LED svítidla veřejného osvětlení, jejichž použití by naplnilo účel veřejné zakázky a reálné potřeby zadavatele, zúžil natolik, že to mělo dle názoru Úřadu podstatný dopad na hospodářskou soutěž a mohlo to, byť potenciálně, podstatným způsobem ovlivnit výsledek předmětného zadávacího řízení.

77.         Úřad uvádí, že rovněž svítidlo výrobce Philips, nabídnuté uchazečem ELPIK s.r.o., které dle jeho technické specifikace zadavatelem požadované parametry, jimiž jsou životnost svítidla, teplota okolí provozu a jeho barevné provedení, a jejich hodnoty splňuje, nesplňuje však zároveň jiný zadavatelem požadovaný parametr, a to maximální rozměry svítidla. Zadavatelem požadovanou hodnotu 850 mm přitom svítidlo výrobce Philips převyšuje výrazně, nikoliv jen o několik málo procent, jak umožnil dodatečně zadavatel.

78.         V zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku bylo podáno 6 nabídek, z nichž 4 obsahují svítidlo (tentýž model) jednoho výrobce splňující požadavky zadavatele a zbylé dvě nabídky obsahují svítidla nevyhovující. Pokud by v daném případě nedošlo k natolik obšírnému a zároveň tak konkrétnímu vymezení technických podmínek, jež v sobě zahrnovaly i výše uvedené tři parametry, jejichž stanovení je předmětem šetření Úřadu, mohlo se zadávacího řízení účastnit více dodavatelů nabízejících svítidla více výrobců. Přitom skutečnost, že 4 podané nabídky obsahující tentýž vyhovující výrobek jednoho konkrétního výrobce, nelze vnímat jako dostatečnou a náležitou záruku toho, že by veřejná soutěž byla zachována.

79.         Soutěž o veřejnou zakázku má být totiž z logiky věci soutěží nikoliv výhradně různých dodavatelů působících na trhu a nabízejících výrobek téhož výrobce, ale, pokud je to vzhledem k předmětu veřejné zakázky možné, soutěží různých řešení různých výrobců, která splňují účel veřejné zakázky a je možné je při plnění jejího předmětu použít.

80.         Výše popsaným stanovením (kombinací) hodnot parametrů LED svítidel veřejného osvětlení, jež nemají odůvodnění v účelu veřejné zakázky a ani v potřebách zadavatele, mohl zadavatel vytvořit konkurenční výhodu pro některé dodavatele (dodavatele jednoho), neboť právě a jen jejich výrobky mohly takto stanovené parametry splnit, čímž byli zároveň diskriminováni dodavatelé ostatní. Tímto postupem zadavatele byly současně vytvořeny

neodůvodněné překážky hospodářské soutěže, kdy v případě, že předmětné tři parametry by byly stanoveny odlišně při zachování funkčních a kvalitativních vlastností poptávaných svítidel, nelze vyloučit, že mohli uchazeči podat výhodnější nabídky, než podali v předmětném        zadávacím řízení. Rovněž nelze vyloučit, že v případě mírnějšího (jiného) nastavení těchto tří technických parametrů svítidel, které by reálně odpovídaly potřebám zadavatele a které by tímto byly objektivní, mohli podat nabídku i další uchazeči, kteří se zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku nemohli zúčastnit z toho důvodu, že neměli ve své nabídce či nevyráběli svítidla splňující přesné parametry požadované zadavatelem, ale pouze výrobky téhož druhu, které se nepatrně lišily (ať už nižší životností, jinou teplotou okolí provozu či barevným provedením, v jakém mohou být dodány) a zároveň by plnohodnotně plnily stejnou funkci.

81.         Přitom to, že zadavatel v předmětném zadávacím řízení neobdržel ze strany potenciálních uchazečů o veřejnou zakázku žádné námitky proti zadávacím podmínkám podle § 110 zákona, neprokazuje, že by zadavatel postupoval při zadávání veřejné zakázky v souladu se zákonem.

82.         Poukazuje-li dále zadavatel v rámci svého vyjádření na skutečnost, že dodávka svítidel tvoří jen cca 20 % hodnoty veřejné zakázky (jejího předmětu), pak ani tato skutečnost není ve vztahu k posuzované věci relevantní, neboť sama tato hodnota jednak není ve vztahu k předmětu veřejné zakázky marginální a především bez instalace nových svítidel by předmět veřejné zakázky nebylo možné vůbec realizovat. Z pohledu Úřadu je tak právě dodávka nových svítidel, u nichž zadavatel stanovil v rozporu se zákonem požadavky na jejich technickou specifikaci, klíčová.

83.     Irelevantní je rovněž odkaz zadavatele na postup Města Klatovy a Obce Kunčice pod Ondřejníkem v jimi administrovaných zadávacích řízeních (byť s obdobným předmětem plnění jako v případě zde šetřené veřejné zakázky), neboť podstatné z pohledu šetřené věci je, zda zadavatel postupoval v souladu se zákonem, nikoliv to, jak postupují v obdobných případech, které nejsou předmětem tohoto správního řízení, zadavatelé jiní.

84.         Konečně k argumentaci zadavatele, jíž se zadavatel snaží zpochybnit Úřadem provedený průzkum trhu, lze uvést následující.

85.         Jde-li o použitou metodiku výběru oslovených dodavatelů a výrobců LED svítidel veřejného osvětlení, Úřad uvádí, že oslovil ty společnosti, jejichž stránky měly v internetovém prohlížeči pokud možno největší počet zhlédnutí, neboť v těchto případech Úřad důvodně předpokládal, že tito dodavatelé a výrobci budou moci poskytnout i nejširší sortiment výrobků v dané kategorii, a tedy že bude jejich odpověď mít dostatečnou vypovídací hodnotu.

86.         Je přitom nutné zdůraznit, že provedený průzkum trhu použil Úřad toliko ke zjištění skutečnosti, zda je požadavek zadavatele na trhu běžný, popř. kolik dodavatelů je schopno svítidla v zadavatelem požadované technické specifikaci dodat (přičemž Úřad současně zajímal i jejich typ a výrobce). Úřad při šetření postupu zadavatele vycházel především z vlastních zjištění získaných z dokumentace o veřejné zakázce a dále z veřejně dostupných zdrojů a stanoviska oslovených dodavatelů použil podpůrně při svých úvahách o tom, zda zahájí správní řízení z moci úřední, či nikoliv. Vyjádření Úřadem oslovených společností se pak logicky stala součástí správního spisu a podkladem pro toto rozhodnutí, přičemž je Úřad považuje za přípustný (legální) důkazní prostředek ve smyslu § 51 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (byť v tomto ustanovení výslovně neuvedený).

87.         Uvádí-li zadavatel, že je v České republice cca 200 dodavatelů svítidel pro veřejné osvětlení, pak tato jeho poznámka může být na jednu stranu pravdivá, na druhou stranu je však nutné vycházet ze samotné povahy provedeného průzkumu trhu, kdy je tímto myšlen spíše „reprezentativní vzorek“ v tomto konkrétním případě 10 (nikoliv nevýznamných) dodavatelů působících na trhu s LED svítidly veřejného osvětlení, než snaha o oslovení skutečně veškerých dodavatelů, kteří v České republice a příp. též mimo ni působí. Dle názoru Úřadu je pak oslovený počet dodavatelů, a to i vzhledem k účelu, kterého mělo být provedeným průzkumem dosaženo, dostatečný.

88.         Dále skutečnost, že Úřad jemu předložená vyjádření oslovených dodavatelů podrobil dalšímu zkoumání, resp. že je ověřoval na internetových stránkách těchto dodavatelů, považuje Úřad za standardní postup, neboť jakkoliv může Úřad jednotlivé společnosti podnikající na trhu s LED svítidly veřejného osvětlení považovat za „odborníky“, tak nelze současně dle jeho názoru pro zjištění stavu věci vycházet z neověřených údajů či informací (je nutné brát v úvahu i to, že někteří oslovení dodavatelé poskytli Úřadu pouze typ svítidla bez jakéhokoliv jeho bližšího popisu). Jak ostatně Úřad při tomto ověření zjistil, u některých z oslovených dodavatelů, a je nepodstatné z jakého důvodu, ač Úřadu ve svém vyjádření podaly odpověď v tom smyslu, že LED svítidla v zadavatelem požadované technické specifikaci nabízí, jimi nabízené výrobky danou specifikaci nesplňovaly (viz body 23 až 25 odůvodnění tohoto rozhodnutí).

89.         Nelze se přitom ztotožnit s tvrzením zadavatele, že se kompatibilita na trhu nabízených LED svítidel nedá z veřejně dostupných zdrojů (z internetu) dostatečně ověřit, protože ze stránek dodavatelů a výrobců svítidel uvedených v oznámení o zahájení správního řízení byl nesoulad parametrů jimi nabízených svítidel s požadavky zadavatele uvedenými v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky na první pohled (tedy bez znalosti „podrobného technického řešení“, jak ve svém vyjádření uvádí zadavatel) zřejmý. Nelze ani důvodně předpokládat, že by se Úřadem zjištěná nekompatibilita LED svítidel z nabídky oslovených dodavatelů a výrobců dala vyřešit „přidáním potřebného technického prvku“, jak ve svém vyjádření vyvozuje zadavatel.

90.         Technické specifikace svítidel, u nichž Úřad kompatibilitu s požadavky zadavatele ověřoval, tvoří nedílnou součást správního spisu a zadavatel se tak s nimi mohl v rámci nahlížení do spisu podrobně seznámit. O to překvapivější je pak jeho přesvědčení, že i tato svítidla jeho požadavkům vyhovují. Zadavatel za tímto účelem tedy nemusel osobně prověřovat funkčnost odkazů uvedených v oznámení o zahájení správního řízení Úřadem. Pokud tak nicméně učinil, Úřad konstatuje, že nesouhlasí s jeho tvrzením, že celkem 3 z těchto odkazů

 jsou nefunkční, neboť je Úřad před vydáním tohoto rozhodnutí opětovně sám ověřil, a to s tím   výsledkem, že problém může nastat pouze u odkazu ve tvaru http://empesort.cz/homepage.htm, u kterého se po jeho „rozkliku“ objeví na stránce daného dodavatele chybová hláška. Daná internetová stránka dodavatele EMPESORT s.r.o. se nicméně otevře, v rámci ní se zobrazí záložka „SORTIMENT“, pod níž je možné parametry LED svítidel v nabídce této společnosti (konkrétně pak parametry svítidel typu „LED ZEUS“ a „EKO-LED PARK“) zjistit. Pro doplnění Úřad uvádí, že odkaz uvedený v poznámce pod čarou na straně 7 tohoto rozhodnutí je již plně funkční.

91.         Zadavatel na podporu své argumentace uvedl dále 6 typů LED svítidel veřejného osvětlení (viz bod 38 odůvodnění tohoto rozhodnutí), která podle něj splňují parametry zpochybněné Úřadem.

92.         K tomuto Úřad konstatuje, že již z vyjádření zadavatele je parno, že dvě z jím uvedených svítidel požadované parametry (v tomto případě teplotu okolí provozu) nesplňují; jedná se o LED svítidlo typu „Megin M“14 výrobce OMS a svítidlo „SNAGGI“15 výrobce SNAGGI LIGHTING. U ostatních zadavatelem uvedených svítidel ověřil Úřad jejich parametry na internetových stránkách jejich výrobců a dodavatelů16, přičemž zjistil následující.

93.         LED svítidla veřejného osvětlení od společnosti Fedatex plus s.r.o. mají následující parametry:

 

Typ svítidla

Teplota okolí provozu

Životnost

Stupeň krytí

 

 

 

 

IDEALED ARGIA

-30 až +35 °C

L70 70 000 hod.

IP66

IDEALED LINE

-30 až +35 °C

min. 100 000 hod.

IP65

IDEALED NG

neuvedeno

100 000 hod.

IP65

IDEALED COOL

-20 až +50 °C

100 000 hod.

IP65

IDEALED JOINT1

-20 až +50 °C

70 000 hod.

IP65

IDEALED JOINT2

-40 až +50 °C

L70 67 000 hod.

IP66

IDEALED PARK

-25 až +40 °C

50 000 hod.

IP65

IDEALED SOLAR

-25 až +40 °C

50 000 hod.

IP66

 

94.         Nejmenší uváděné rozměry svítidla „IDEALED JOINT2“ jsou přitom 431x316x136 mm, největší rozměry pak 577x316x136 mm.

95.         V případě výrobce Trilux je možné z jeho internetových stránek ověřit, že životnost jím vyráběných LED svítidel veřejného osvětlení skutečně dosahuje 100 000 hod., jak ve svém vyjádření tvrdí zadavatel, některé modelové řady však mají stupeň krytí pouze IP65 (ne minimálně IP66, jak bylo uvedeno v zadávacích podmínkách předmětné veřejné zakázky) a navíc ani u jednoho svítidla není možné ověřit, pod jakou teplotou okolí provozu je schopno operovat.

96.     V poslední řadě u LED svítidel výrobce APLED (zadavatel ve vyjádření uvádí Alfatronic), tedy konkrétně modelů „FLEXIBO BASIC“ a „PIKE NG“, je možné z veřejně dostupných zdrojů zjistit, že má svítidlo „FLEXIBO BASIC“ skutečně zadavatelem uváděnou životnost 70 000 hod. a je schopné provozu při teplotě okolí v rozmezí -40 až +55 °C, nicméně disponuje stupněm krytí pouze IP65. Druhé ze zadavatelem uvedených svítidel dané 3 parametry splňuje, ovšem jeho rozměry činí 620x295x152 mm a je tedy příliš velké.

97.         Tvrdí-li tedy zadavatel, že jím požadované 3 parametry splňují veškerá LED svítidla veřejného osvětlení uvedená v jeho vyjádření (viz bod 39 odůvodnění tohoto rozhodnutí), pak je mu možné dát za pravdu pouze v případě svítidla „SLBt“ výrobce GE Lighting a dále svítidel „PIKE NG“ výrobce APLED a „IDEALED JOINT2“ dodavatele Fedatex plus s.r.o., u nichž však nelze zjistit, zda uváděná hodnota životnosti 70 000 hodin, resp. 67 000 hodin, koresponduje také s požadavkem zadavatele na pokles světelného toku svítidla o 10 % za toto měřené období, o čemž je možné mít důvodné pochyby. Provozní životnost LED svítidel bývá někdy uváděna určitým označením (vzorcem), kdy Lx je popsána jako doba, po kterou dodává LED svítidlo za stanovených podmínek více než uvedený procentní podíl x původního světelného toku. Pro příklad označení L70B50 je provozní životnost, po kterou je světelný tok vyšší nebo roven 70 % u 50 % výrobků17. U svítidla „IDEALED JOINT2“ by tedy výrobcem uváděný údaj L70 67 000 hod. znamenal, že je toto svítidlo schopné pracovat 67 000 hodin při současném zachování světelného toku na 70 % jeho původní hodnoty. V takovém případě je ovšem dodržení požadavku zadavatele na pokles světelného toku pouze o 10 % nepravděpodobné. U svítidla „PIKE NG“ jakýkoliv údaj vyjadřující pokles světelného toku chybí, a proto jej nelze ani ověřit.

98.         Za podstatnou ovšem Úřad považuje skutečnost, že vezmeme-li v úvahu mimo Úřadem zpochybněné 3 parametry rovněž parametry zbývající, taktéž vyžadované v zadávacích podmínkách šetřené veřejné zakázky zadavatelem, pak je v případě všech zde uvedených LED svítidel veřejného osvětlení zřejmé, že veškeré tyto parametry splňuje bezezbytku pouze jedno jediné svítidlo, a to svítidlo „SLBt“. U ostatních svítidel, u nichž Úřad porovnával jejich technické parametry, je zřejmé, že buď nesplňují některý z 3 parametrů uvedených ve výroku I. tohoto rozhodnutí, nebo tyto sice splňují, ale nesplňují parametry jiné (tu stupeň krytí, součet velikostí stran svítidla či jeho maximální přípustná boční plocha). Tyto „jiné“ parametry přitom nelze z podstaty věci ignorovat, jelikož je ten, kdo se měl v úmyslu předmětného zadávacího řízení účastnit, musel rovněž splnit.

99.         Ze všech v tomto rozhodnutí uvedených LED svítidel veřejného osvětlení, a to jak z nabídek uchazečů, tak vzešlých z průzkumu trhu (provedeného Úřadem a zadavatelem), vyhovuje veškerým parametrům uvedeným v bodu 8 zadávací dokumentace a dále v její příloze č. 6 všehovšudy 1 svítidlo, přičemž u LED svítidla výrobce Trilux jeho technické parametry nelze ověřit a nelze tedy ani potvrdit jejich soulad s požadavky zadavatele. Má-li být zajištěna efektivní soutěž mezi dodavateli o veřejnou zakázku a zároveň existuje-li na relevantním trhu větší množství dodavatelů (tu cca 200 v České republice, jak ve svém vyjádření tvrdí zadavatel, a další v zahraničí), pak za předpokladu, že se v zadávacím řízení objeví pouze jedno vyhovující svítidlo od jednoho výrobce a mimo něj existuje na trhu případně ještě další svítidlo od výrobce jiného, jenž splňuje požadavky zadavatele (a to navíc pouze hypoteticky), pak tento stav nelze považovat za přijatelný, neboť postupem zadavatele byl okruh potenciálních dodavatelů schopných dodat plnění vyhovují účelu předmětné veřejné zakázky, oproti stavu, kdy by byly parametry LED svítidel nastaveny odlišně, zásadně zúžen, aniž by to bylo odůvodněno předmětem veřejné zakázky či potřebami zadavatele. V tomto smyslu odkazuje Úřad rovněž na závěry vyplývající z rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 11. 2. 2016, č. j. 7 As 7/2016, v obdobné věci.

100.     Nadto zadavatel svým postupem zvýhodnil v rozporu se zákonem některé dodavatele oproti dodavatelům ostatním, aniž by k tomu byl dán důvod.

 101.        V kontextu zde uvedeného je tedy přesvědčení zadavatele o souladu jeho postupu v předmětném zadávacím řízení se zákonem, jež je vyjádřeno v bodu 45 odůvodnění tohoto rozhodnutí, liché.

102.         Na základě těchto skutečností Úřad shledal stanovení požadavků na vlastnosti svítidel v předmětném zadávacím řízení tak, že: „Životnost svítidla včetně všech jeho součástí musí být alespoň 60 000 hodin neboli 15 let a to s poklesem světelného toku svítidla maximálně o 10%“; „Teplota okolí provozu musí být pro svítidlo umožněna v rozmezí alespoň -40 až 35°C“; „Svítidlo musí být dostupné v barvách dle celé stupnice RAL“, jako v rozporu s § 45 odst. 3 zákona ve spojení s § 6 zákona, neboť tyto parametry určitým dodavatelům zaručovaly konkurenční výhodu a vytvářely neodůvodněné překážky hospodářské soutěže, ačkoliv to nebylo odůvodněno předmětem veřejné zakázky. Z uvedeného důvodu rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

 

K výroku II. tohoto rozhodnutí – uložení nápravného opatření

 

103.     Podle § 118 odst. 1 zákona nedodrží-li zadavatel postup stanovený pro zadání veřejné zakázky nebo pro soutěž o návrh, přičemž tento postup podstatně ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky nebo návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

104.     Úřad je při rozhodování podle § 118 povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy stavu, a to při dodržení základních zásad procesu zadávání, tj. transparentnosti zadávání veřejných zakázek a dodržování zásad stejného zacházení a nediskriminace uchazečů o veřejné zakázky. V daném případě Úřad konstatuje, že vzhledem k tomu, že se zadavatel dopustil pochybení již při stanovení zadávacích podmínek, a vzhledem k tomu, že lhůta pro podání nabídek uplynula dne 22. 8. 2016, nelze nápravu sjednat jiným způsobem, než zrušením předmětného zadávacího řízení.

105.     Vzhledem k tomu, že v případě zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadavatel nedodržel postup stanovený zákonem a tento nezákonný postup mohl ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, rozhodl Úřad o zrušení zadávacího řízení, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

106.     Pro úplnost Úřad uvádí, že podle § 84 odst. 7 zákona zadavatel odešle oznámení o zrušení zadávacího řízení k uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek podle § 157 zákona do 3 dnů ode dne přijetí rozhodnutí.

107.     Dále je zadavatel podle § 84 odst. 8 zákona povinen odeslat písemné oznámení o zrušení zadávacího řízení do 2 pracovních dnů po přijetí rozhodnutí všem známým zájemcům či uchazečům s uvedením důvodu.

108.     Podle § 84 odst. 9 zákona pokud zruší zadávací řízení Úřad, užijí se ustanovení § 84 odst. 7 a 8 zákona obdobně. Lhůty počínají běžet ode dne nabytí právní moci rozhodnutí Úřadu.

 

K výroku III. tohoto rozhodnutí – uložení úhrady nákladů řízení

 

109.     Podle § 119 odst. 2 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu podle § 118 odst. 1 též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení (dále jen „náklady řízení“). Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví prováděcí předpis.

110.     Prováděcí právní předpis vyhláška č. 328/2006 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele pro účely zákona o veřejných zakázkách, stanoví v § 1 odst. 1, že paušální částku nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, je zadavatel povinen uhradit v případě, že Úřad rozhodl podle § 118 zákona o zrušení zadání veřejné zakázky nebo jen jednotlivého úkonu zadavatele, a to ve výši 30 000 Kč.

111.     Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím zrušil předmětná zadávací řízení, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí.

112.     Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2016000599.

 

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 Obdrží

Obec Kostelec u Holešova, Kostelec u Holešova 58, 768 43 Kostelec u Holešova

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

  

 

1 https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/modernizace-a-rozsireni-verejneho-osvetleni-v-obci-kostelec-u-holesova.

2 Technická specifikace tohoto typu svítidla dostupná např. na http://www.elkov.cz/get.php?id=21306.

3 Technická specifikace na http://www.omslighting.com/data/files/trailer/semai.pdf.

 Technická specifikace dostupná na http://www.lighting.philips.cz/prof/venkovni-osvetleni-/osvetleni-komunikaci-a-mest/svitidla-pro-osvetleni-komunikaci-a-mest/clearway.

5 Dostupné na http://www.siteco.com/fileadmin/downloads/product_brochures/outdoor/Streetlight_10_en.pdf.

 6 Dostupné na http://www.xenium.cz/produkty/led-svitidla-verejneho-osvetleni-4.html.

 7 Dostupné na http://empesort.cz/sortiment.htm.

http://www.omslighting.com/data/files/trailer/semai.pdf a http://www.lighting.philips.cz/prof/venkovni-osvetleni-/osvetleni-komunikaci-a-mest/svitidla-pro-osvetleni-komunikaci-a-mest/clearway.

 http://www.siteco.com/fileadmin/downloads/product_brochures/outdoor/Streetlight_10_en.pdf, http://www.xenium.cz/produkty/led-svitidla-verejneho-osvetleni-4.html a http://empesort.cz/homepage.htm.

10 Dostupné na http://www.pjpk.cz/TKP%2015.2.pdf.

11 Viz technická specifikace dostupná např. na adrese http://www.elkov.cz/get.php?id=21306.

 12 Viz údaje na http://www.in-pocasi.cz/archiv/stanice.php?stanice=holesov.

 13 Viz údaje na http://portal.chmi.cz/historicka-data/pocasi/historicke-extremy.

14 Technická specifikace na http://www.omslighting.com/data/files/trailer/megin_m.pdf.

 15 Dostupné na http://www.snaggi.com/.

 16http://www.idealed.cz/produkty/led-verejne-osvetleni/, https://www.trilux.com/products/en/Outdoor-lighting/Luminaires-for-low-traffic-and-residential-areas/, http://www.apled.cz/katalog/#.V_SfqmfymUk.

17 Viz http://www.osram.cz/osram_cz/novinky-a-znalosti/led-domov/technicke-informace/zakladni-prehled-led/provozni-zivotnost/index.jsp.

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz