číslo jednací: S0659/2016/VZ-45656/2016/511/JNv

Instance I.
Věc Rámcová smlouva o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro výběr pojistného důchodového pojištění OSVČ a kontrolní činnost - II
Účastníci
  1. Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení
  2. OKsystem a.s.
  3. Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 30. 11. 2016
Dokumenty file icon 2016_S0659.pdf 389 KB

Č. j.:ÚOHS-S0659/2016/VZ-45656/2016/511/JNv

 

Brno 11. listopadu 2016

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 17. 10. 2016 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou:

 

  • zadavatel – Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení, IČO 00006963, se sídlem Křížová 1292/25, 150 00 Praha 5,
  • navrhovatel – OKsystem a.s., IČO 27373665, se sídlem Na Pankráci 1690/125, 140 00 Praha 4,
  • vybraný uchazeč – Atos IT Solutions and Services, s.r.o., IČO 44851391, se sídlem Doublebská 1699/5, 140 00 Praha 4, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 27. 10. 2016 Mgr. Tomášem Biemem, advokátem Biem&Schýbal, advokátní kancelář, s.r.o., ev. č. ČAK 15040, se sídlem V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Rámcová smlouva o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro výběr pojistného důchodového pojištění OSVČ a kontrolní činnost - II“ zadávané v užším řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno k uveřejnění dne 28. 5. 2015 a uveřejněno dne 2. 6. 2015 pod ev. č. 515087 a v Úředním věstníku Evropské Unie bylo uveřejněno dne 5. 6. 2015 pod zn. 2015/S 107-194376, vydává toto

 

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť návrh navrhovatele – OKsystem a.s., IČO 27373665, se sídlem Na Pankráci 1690/125, 140 00 Praha 4 – ze dne 17. 10. 2016 se stal zjevně bezpředmětným.

 

ODŮVODNĚNÍ

I.               PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dohledu nad zadáváním veřejných zakázek, obdržel dne 17. 10. 2016 návrh navrhovatele – OKsystem a.s., IČO 27373665, se sídlem Na Pankráci 1690/125, 140 00 Praha 4 (dále jen „navrhovatel“) – na přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení, IČO 00006963, se sídlem Křížová 1292/25, 150 00 Praha 5 (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Rámcová smlouva o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro výběr pojistného důchodového pojištění OSVČ a kontrolní činnost - II“ v užším řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno k uveřejnění dne 28. 5. 2015 a uveřejněno dne 2. 6. 2015 pod ev. č. 515087 a v Úředním věstníku Evropské Unie bylo uveřejněno dne 5. 6. 2015 pod zn. 2015/S 107-194376 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem 17. 10. 2016, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 113 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3.              Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel,
  • vybraný uchazeč – Atos IT Solutions and Services, s.r.o., IČO 44851391, se sídlem Doublebská 1699/5, 140 00 Praha 4, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 27. 10. 2016 Mgr. Tomášem Biemem, advokátem Biem&Schýbal, advokátní kancelář, s.r.o., ev. č. ČAK 15040, se sídlem V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8.

4.             Navrhovatel v návrhu brojí proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, jehož nezákonnost spatřuje zejména v tom, že hodnotící komise vzala v úvahu zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny vybraného uchazeče, aniž by tato cena byla zdůvodněna objektivními okolnostmi. Navrhovatel dále uvádí, že zadavatel porušil zásadu transparentnosti, když odmítnul navrhovateli poskytnout část dokumentace o veřejné zakázce týkající se posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny obsažené v nabídce vybraného uchazeče, čímž zadavatel znemožnil navrhovateli uplatnit konkrétní námitky proti postupu zadavatele týkajícímu se posouzení nabídkové ceny tohoto uchazeče. Navrhovatel v návrhu současně požádal o vydání předběžného opatření podle § 117 odst. 1 písm. a) zákona spočívajícího v uložení zákazu uzavřít smlouvu na uvedenou veřejnou zakázku.

5.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-S0659/2016/VZ-42841/2016/511/JNv ze dne 20. 10. 2016.

6.             Usnesením č. j. ÚOHS-S0659/2016/VZ-44709/2016/511/JNv ze dne 7. 11. 2016 určil Úřad podle § 39 odst. 1 správního řádu zadavateli lhůtu k provedení úkonu – podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a to nejpozději jeden den po provedení příslušného úkonu.

7.             Dne 7. 11. 2016 nahlédl zástupce navrhovatele do příslušného správního spisu.

8.             Dne 11. 11. 2016 obdržel Úřad od zadavatele „Oznámení o zrušení rozhodnutí nejvhodnější nabídky ze dne 12. 9. 2016 a všech úkonů souvisejících s posouzením a hodnocením nabídek a rozhodnutí o novém posouzení a hodnocení nabídek“ ze dne 10. 11. 2016. V odůvodnění shora uvedeného rozhodnutí zadavatel uvedl, že hodnotící komise postupovala při posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny vybraného uchazeče v rozporu se zákonem, tedy „Posouzení odůvodnění MNNC vybraného uchazeče je tak stiženo vadou nezákonnosti, a z uvedeného důvodu zadavatel postupuje ve smyslu § 111 odst. 6 ZVZ a přijal opatření k nápravě, kterým zrušil rozhodnutí o výběru a rovněž všechny úkony související s posouzením a hodnocením nabídek.“.

9.             Rozhodnutím č. j. ÚOHS-S0659/2016/VZ-45743/2016/511/JNv ze dne 11. 11. 2016 Úřad zamítl návrh navrhovatele na vydání předběžného opatření, jímž by měl být zadavateli uložen zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

10.         Úřad konstatuje, že z výše popsaných skutečností vyplývá, že na základě rozhodnutí zadavatele ze dne 10. 11. 2016 došlo ke zrušení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky vybraného uchazeče a dále ke zrušení všech úkonů souvisejících s posouzením a hodnocením nabídek.

11.         Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

12.         Úřad na základě výše uvedeného konstatuje, že zadavatel svým rozhodnutím ze dne 10. 11. 2016 zrušil úkony, proti kterým navrhovatel v návrhu brojil, a tudíž zanikly postupy, jejichž zákonnost měla být Úřadem přezkoumána. Návrh navrhovatele („žádost“ v terminologii správního řádu) se tak stal zjevně bezpředmětným, a Úřad proto rozhodl usnesením podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu o zastavení řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

13.         K tomu Úřad dodává, že v důsledku zastavení tohoto správního řízení není dotčeno oprávnění navrhovatele podat v dalším průběhu zadávacího řízení opětovně námitky podle § 110 zákona, a popř. následně i návrh podle § 114 zákona, jestliže bude mít za to, že zadavatel při zadávání veřejné zakázky nepostupuje v souladu se zákonem.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Podle § 117c odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Josef Chýle, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1.             Česká správa sociálního zabezpečení, Křížová 1292/25, 150 00 Praha 5

2.             OKsystem a.s., Na Pankráci 1690/125, 140 00 Praha 4

3.             Mgr. Tomáš Biem, advokát Biem&Schýbal, advokátní kancelář, s.r.o., V Holešovičkách 94/41, 182 00 Praha 8

 

Vypraveno dne

Viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz