číslo jednací: S0053/2019/VZ-05310/2019/541/SKu

Instance I.
Věc Zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou na období 2018-2027
Účastníci
  1. Zlínský kraj
  2. Transdev Morava s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2019
Datum nabytí právní moci 13. 3. 2019
Dokumenty file icon 2019_S0053.pdf 344 KB

Č. j.:ÚOHS-S0053/2019/VZ-05310/2019/541/SKu

 

Brno: 22. února 2019

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 7. 2. 2019 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Zlínský kraj, IČO 70891320, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 24. 6. 2016 společností RTS, a.s., IČO 25533843, se sídlem Lazaretní 13, 615 00 Brno,
  • navrhovatel – Transdev Morava s.r.o., IČO 06738346, se sídlem Bozděchova 567/8, 702 00 Ostrava, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 29. 1. 2019 Mgr. Janem Turkem, advokátem ev. č. ČAK 12258, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou na období 2018-2027“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 6. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 28. 6. 2016 pod ev. č 527646, ve znění oprav uveřejněných dne 10. 8. 2016, dne 23. 8. 2016, dne 31. 8. 2016, dne 12. 9. 2016, dne 16. 9. 2016, dne 3. 10. 2016, dne 28. 11. 2016, dne 16. 12. 2016, dne 20. 3. 2017, dne 24. 9. 2018, dne 12. 11. 2018, dne 23. 11. 2018, dne 27. 12. 2018, dne 18. 1. 2019 a dne 24. 1. 2019, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 2. 7. 2016 pod ev. č 2016/S 126-226543, ve znění oprav uveřejněných dne 12. 8. 2016, dne 25. 8. 2016, dne 1. 9. 2016, dne 16. 9. 2016, dne 21. 9. 2016, dne 6. 10. 2016, dne 30. 11. 2016, dne 17. 12. 2016, dne 21. 3. 2017, dne 15. 3. 2018, dne 22. 9. 2018, dne 14. 11. 2018, dne 23. 11. 2018, dne 22. 12. 2018, dne 18. 1. 2019 a dne 25. 1. 2019,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – Transdev Morava s.r.o., IČO 06738346, se sídlem Bozděchova 567/8, 702 00 Ostrava – vzal dne 20. 2. 2019 svůj návrh ze dne 7. 2. 2019 zpět.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 7. 2. 2019 návrh navrhovatele – Transdev Morava s.r.o., IČO 06738346, se sídlem Bozděchova 567/8, 702 00 Ostrava, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 29. 1. 2019 Mgr. Janem Turkem, advokátem ev. č. ČAK 12258, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Zlínský kraj, IČO 70891320, se sídlem třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 24. 6. 2016 společností RTS, a.s., IČO 25533843, se sídlem Lazaretní 13, 615 00 Brno (dále jen „zadavatel“) – učiněných ve veřejné zakázce „Zajištění dopravní obslužnosti Zlínského kraje veřejnou linkovou dopravou na období 2018-2027“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 6. 2016 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 28. 6. 2016 pod ev. č 527646, ve znění oprav uveřejněných dne 10. 8. 2016, dne 23. 8. 2016, dne 31. 8. 2016, dne 12. 9. 2016, dne 16. 9. 2016, dne 3. 10. 2016, dne 28. 11. 2016, dne 16. 12. 2016, dne 20. 3. 2017, dne 24. 9. 2018, dne 12. 11. 2018, dne 23. 11. 2018, dne 27. 12. 2018, dne 18. 1. 2019 a dne 24. 1. 2019, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 2. 7. 2016 pod ev. č 2016/S 126-226543, ve znění oprav uveřejněných dne 12. 8. 2016, dne 25. 8. 2016, dne 1. 9. 2016, dne 16. 9. 2016, dne 21. 9. 2016, dne 6. 10. 2016, dne 30. 11. 2016, dne 17. 12. 2016, dne 21. 3. 2017, dne 15. 3. 2018, dne 22. 9. 2018, dne 14. 11. 2018, dne 23. 11. 2018, dne 22. 12. 2018, dne 18. 1. 2019 a dne 25. 1. 2019 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Úřad obdržel návrh dne 7. 2. 2019 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. 

3.             Účastníky správního řízení podle ustanovení § 116 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S0053/2019/VZ-04505/2019/541/SKu ze dne 13. 2. 2019.

5.             Správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele bylo zahájeno na základě návrhu navrhovatele, ve kterém se navrhovatel domáhal zrušení zadávacího řízení. Navrhovatel ve svém návrhu uvádí, že zadavatel postupoval v rozporu s ustanovením § 98 odst. 4 zákona, když neumožnil dodavatelům opakované použití referencí pro jednotlivé části veřejné zakázky, ačkoliv se na každou jednotlivou část zvlášť (samostatně) vztahují ustanovení zákona týkající se postupů zadavatele v zadávacím řízení či práv a povinností dodavatele, čímž zadavatel dle navrhovatele nastavil zadávací podmínky v jednotlivých částech veřejné zakázky v rozporu se zákonem.

6.             Dne 18. 2. 2019 obdržel Úřad vyjádření zadavatele ze dne 13. 2. 2019 k návrhu navrhovatele a současně obdržel dokumentaci o veřejné zakázce.

7.             Dne 20. 2. 2019 Úřad obdržel podání navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem je zpětvzetí návrhu na zahájení správního řízení ze dne 7. 2. 2019, a to v celém rozsahu.

8.             Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

9.             Vzhledem k tomu, že navrhovatel vzal dne 20. 2. 2019 návrh ze dne 7. 2. 2019 v celém rozsahu zpět, a nastala tedy skutečnost, která je důvodem pro zastavení správního řízení podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 117c zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, podává v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             RTS, a.s., Lazaretní 4038/13, 615 00 Brno

2.             Mgr. Jan Turek, advokát, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz