číslo jednací: S0142/2019/VZ-15546/2019/541/JCh

Instance I.
Věc Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS SOCIÁLNÍ DÁVKY II.
Účastníci
  1. Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
  2. OKsystem a.s.
  3. DXC Technology Czech Republic s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2019
Datum nabytí právní moci 26. 6. 2019
Dokumenty file icon 2019_S0142.pdf 351 KB

Č. j.:ÚOHS-S0142/2019/VZ-15546/2019/541/JCh

 

Brno: 10. června 2019

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 11. 4. 2019 na návrh ze dne 10. 4. 2019, jehož účastníky jsou:

  • zadavatel – Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, IČO 00551023, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha,
  • navrhovatel – OKsystem a.s., IČO 27373665, se sídlem Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 17. 4. 2019 advokátem JUDr. Danielem Chamrádem, ev. č. ČAK 4825, se sídlem K Hutím 665/5, 198 00 Praha – Hloubětín,

  • vybraný dodavatel – DXC Technology Czech Republic s.r.o., IČO 05211131, se sídlem Pikrtova 1737/1a, 140 00 Praha 4,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS SOCIÁLNÍ DÁVKY II.“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění dne 12. 12. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 15. 12. 2017 pod ev. č. Z2017-032460, ve znění oprav uveřejněných dne 11. 1. 2018, 12. 2. 2018, 29. 3. 2018, 3. 4. 2018 a 9. 4. 2018, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 15. 12. 2017 pod ev. č. 2017/S 241-500657, ve znění oprav uveřejněných dne 11. 1. 2018, 14. 2. 2018, 29. 3. 2018, 31. 3. 2018 a 10. 4. 2018,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele – OKsystem a.s., IČO 27373665, se sídlem Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4 – tj. návrh ze dne 10. 4. 2019, se stala zjevně bezpředmětnou.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 11. 4. 2019 návrh navrhovatele – OKsystem a.s., IČO 27373665, se sídlem Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 17. 4. 2019 advokátem JUDr. Danielem Chamrádem, ev. č. ČAK 4825, se sídlem K Hutím 665/5, 198 00 Praha – Hloubětín (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 10. 4. 2019 na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, IČO 00551023, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávávání veřejné zakázky „Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS SOCIÁLNÍ DÁVKY II.“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo odesláno k uveřejnění dne 12. 12. 2017 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 15. 12. 2017 pod ev. č. Z2017-032460, ve znění oprav uveřejněných dne 11. 1. 2018, 12. 2. 2018, 29. 3. 2018, 3. 4. 2018 a 9. 4. 2018, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 15. 12. 2017 pod ev. č. 2017/S 241-500657, ve znění oprav uveřejněných dne 11. 1. 2018, 14. 2. 2018, 29. 3. 2018, 31. 3. 2018 a 10. 4. 2018 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Úřad obdržel návrh dne 11. 4. 2019 a tímto dnem bylo § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel,
  • vybraný dodavatel – DXC Technology Czech Republic s.r.o., IČO 05211131, se sídlem Pikrtova 1737/1a, 140 00 Praha 4.

4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem pod č. j. ÚOHS-S0142/2019/VZ-10629/2019/541/JCh ze dne 12. 4. 2019.

5.             Úřad v šetřené věci uvádí, že správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele bylo zahájeno dne 11. 4. 2019 na základě návrhu navrhovatele ze dne 10. 4. 2019, ve kterém se navrhovatel domáhal, aby bylo zrušeno rozhodnutí zadavatele ze dne 18. 12. 2018 o výběru dodavatele, které bylo navrhovateli oznámeno na základě oznámení o výběru dodavatele ze dne 27. 2. 2019, které bylo navrhovateli doručeno dne 28. 2. 2019, a všech navazujících úkonů zadavatele. Alternativně se navrhovatel předmětným návrhem domáhal zrušení oznámení o výběru dodavatele ze dne 27. 2. 2019, které bylo navrhovateli doručeno dne 28. 2. 2019.

6.             Usnesením č. j. ÚOHS-S0142/2019/VZ-12154/2019/541/JCh ze dne 30. 4. 2019 stanovil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu – podání informace Úřadu o dalších úkonech, které v průběhu správního řízení zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení. 

7.             V průběhu předmětného správního řízení zahájeného na návrh navrhovatele bylo dne 13. 5. 2019 v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0106/2019/VZ vydáno rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0106/2019/VZ-13295/2019/541/JCh, v rámci kterého Úřad konstatoval, že zadavatel nedodržel při zadávání předmětné veřejné zakázky postup stanovený v § 113 odst. 4 zákona v návaznosti na nedodržení zásady transparentnosti stanovené v § 6 odst. 1 zákona, přičemž jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele zrušil rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 18. 12. 2018 (dále jen „rozhodnutí o výběru“) a všechny následující úkony zadavatele učiněné v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. Vzhledem ke skutečnosti, že závěry rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0106/2019/VZ-13295/2019/541/JCh ze dne 13. 5. 2019 byly rozhodující pro určení, jakým způsobem má být o předmětném návrhu navrhovatele ze dne 10. 4. 2019 rozhodnuto, resp. zda se nestane uvedený návrh zjevně bezpředmětným, Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S0142/2019/VZ-13110/2019/541/JCh ze dne 17. 5. 2019 předmětné správní řízení sp. zn. S0142/2019/VZ podle § 64 odst. 1 písm. c) správního řádu přerušil do doby pravomocného ukončení správního řízení vedeného pod sp. zn. S0106/2019/VZ ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky.

8.             Rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0106/2019/VZ-13295/2019/541/JCh ze dne 13. 5. 2019 vydané v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0106/2019/VZ, v rámci kterého Úřad konstatoval, že zadavatel nedodržel při zadávání předmětné veřejné zakázky postup stanovený v § 113 odst. 4 zákona v návaznosti na nedodržení zásady transparentnosti stanovené v § 6 odst. 1 zákona, přičemž jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele zrušil rozhodnutí o výběru a všechny následující úkony zadavatele učiněné v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, nabylo právní moci dne 30. 5. 2019.

9.             Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

10.         Jelikož v průběhu předmětného správního řízení sp. zn. S0142/2019/VZ došlo dne 13. 5. 2019 k vydání rozhodnutí č. j. ÚOHS-S0106/2019/VZ-13295/2019/541/JCh v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. S0106/2019/VZ, jímž bylo jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele zrušeno rozhodnutí o výběru a všechny následující úkony zadavatele učiněné v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, přičemž citované rozhodnutí nabylo právní moci dne 30. 5. 2019, stal se návrh navrhovatele, ve kterém se navrhovatel domáhal zrušení rozhodnutí o výběru, alternativně zrušení oznámení o výběru dodavatele ze dne 27. 2. 2019 zjevně bezpředmětným, neboť v průběhu řízení o žádosti (návrhu navrhovatele) došlo k takové změně okolností (zrušení rozhodnutí o výběru a všech následujících úkonů zadavatele učiněných v zadávacím řízení na veřejnou zakázku), že rozhodnutí Úřadu o žádosti by již nemělo pro navrhovatele význam, neboť požadované opatření k nápravě již nelze s ohledem na skutečnost, že rozhodnutí o výběru a všechny následující úkony zadavatele učiněné v zadávacím řízení na veřejnou zakázku byly zrušeny, uložit.

11.         Úřad proto podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu rozhodl o zastavení řízení zahájeného na návrh navrhovatele ze dne 10. 4. 2019 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 376/1, 128 00 Praha

2.             JUDr. Daniel Chamrád, K Hutím 665/5, 198 00 Praha – Hloubětín

3.             DXC Technology Czech Republic s.r.o., Pikrtova 1737/1a, 140 00 Praha 4

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz