číslo jednací: S0112/2019/VZ-14495/2019/511/MCh

Instance I.
Věc ZŠ TGM Vimperk, 1. máje 268 – výměna střešní krytiny – I. etapa
Účastníci
  1. GSI INVEST, s. r. o.
  2. město Vimperk
  3. STŘECHY – Záleský Josef, s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 265 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2019
Datum nabytí právní moci 14. 8. 2019
Související rozhodnutí S0112/2019/VZ-14495/2019/511/MCh
R0103/2019/VZ-22346/2019/323/PBl
Dokumenty file icon 2019_S0112.pdf 517 KB

 

 

Č. j.: ÚOHS-S0112/2019/VZ-14495/2019/511/MCh

 

Brno: 24. května 2019

 


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 14. 3. 2019, jehož účastníky jsou

  • navrhovatel – GSI INVEST s.r.o., IČO 28260309, se sídlem Na hroudě 3317/22, 100 00 Praha 10,
  • strany smlouvy

o      zadavatel – město Vimperk, IČO 00250805, se sídlem Steinbrenerova 6/2, 385 01 Vimperk,

o      společnost STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o., IČO 24282715, se sídlem Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2,

ve věci návrhu ze dne 14. 3. 2019 na uložení zákazu plnění smlouvy o dílo ze dne 18. 2. 2019, jejímž předmětem je provedení akce „ZŠ TGM Vimperk, 1. máje 268 – výměna střešní krytiny – I. etapa“, uzavřené mezi citovaným zadavatelem a společností STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o., IČO 24282715, se sídlem Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2,

 

rozhodl takto:

 

Návrh navrhovatele – GSI INVEST s.r.o., IČO 28260309, se sídlem Na hroudě 3317/22, 100 00 Praha 10 – ze dne 14. 3. 2019 na uložení zákazu plnění smlouvy o dílo ze dne 18. 2. 2019, jejímž předmětem je provedení akce „ZŠ TGM Vimperk, 1. máje 268 – výměna střešní krytiny – I. etapa“, uzavřené mezi citovaným zadavatelem a společností STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o., IČO 24282715, se sídlem Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2, se podle § 265 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

 

Odůvodnění

 

          I. UZAVŘENÍ SMLOUVY

1.             Zadavatel – město Vimperk, IČO 00250805, se sídlem Steinbrenerova 6/2, 385 01 Vimperk (dále jen „zadavatel“) – dne 18. 2. 2019 uzavřel se společností STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o., IČO 24282715, se sídlem Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2 (dále jen „společnost STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o.“) smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení akce „ZŠ TGM Vimperk, 1. máje 268 – výměna střešní krytiny – I. etapa“ (dále jen „smlouva o dílo“). Dle bodu 4.2 této smlouvy je cena za dílo ve výši 2 048 938,00 Kč bez DPH.

          II. OBSAH NÁVRHU

2.             Navrhovatel – GSI INVEST s.r.o., IČO 28260309, se sídlem Na hroudě 3317/22, 100 00 Praha 10 (dále jen „navrhovatel“) – v úvodu svého návrhu ze dne 14. 3. 2019 uvádí, že zadavatel uzavřel smlouvu o dílo bez předchozího uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení či výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, byť k takovému postupu byl povinen, a proto navrhovatel podává návrh na uložení zákazu plnění smlouvy o dílo dle § 254 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Navrhovatel dále uvádí, že se o skutečnosti, že zadavatel uzavřel smlouvu se společností STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o., dozvěděl dne 18. 2. 2019.    

3.             Navrhovatel konstatuje, že dne 17. 12. 2018 zastupitelstvo zadavatele zařadilo veřejnou zakázku, jejímž předmětem je provedení akce „ZŠ TGM Vimperk, 1. máje 268 – výměna střešní krytiny – I. etapa“ (dále jen „veřejná zakázka“) do schváleného rozpočtu zadavatele, a to ve výši 2 500 000,- Kč, a že dne 28. 1. 2019 byla tato zakázka usnesením rady zadavatele přidělena společnosti STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o., aniž by tomuto rozhodnutí předcházelo oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení.

4.             Ve svém návrhu navrhovatel dále tvrdí, že dne 1. 2. 2019, tj. před schválením a uzavřením smlouvy o dílo, navrhovatel informoval zadavatele o svém zájmu účastnit se výběrového řízení na veřejnou zakázku s tím, že současně deklaroval svou připravenost, zkušenosti a kvalifikaci. Dle navrhovatele na tuto žádost zadavatel reagoval tak, že tato veřejná zakázka bude přímo zadána společnosti STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o., mimo jiné z důvodu, že zmíněná společnost má od dodavatele střešní krytiny speciální certifikaci. Navrhovatel se dle svého tvrzení v návaznosti na toto zjištění dotazoval dodavatele střešní krytiny ohledně udělování certifikace, přičemž tento dodavatel sdělil navrhovateli, že zmíněná certifikace je udělována po předchozím zaškolení personálu a lze ji udělit jakémukoliv zájemci, který od dodavatele bude krytinu odebírat a pokládat.

5.             Dle navrhovatele i přes jeho zájem zadavatel schválil přidělení veřejné zakázky společnosti STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o. Dále navrhovatel tvrdí, že v písemné odpovědi zadavatele ze dne 25. 2. 2019 na navrhovatelovo sdělení ze dne 1. 2. 2019 ohledně jeho zájmu účastnit se výběrového řízení na veřejnou zakázku, tj. po uzavření smlouvy o dílo ze dne 18. 2. 2019, zadavatel navrhovateli sdělil, že zadavatel postupoval v souladu s jeho vnitřní směrnicí a že nadále setrvává na názoru o správnosti zvoleného postupu. Navrhovatel je však toho názoru, že zadavatel postupoval v rozporu se zákonem a také v rozporu s vnitřní směrnicí zadavatele.

6.             V další části návrhu navrhovatel odkazuje na některá ustanovení zákona, konkrétně na § 31, § 6, § 27, § 18 odst. 1, odst. 2 a § 16 odst. 6 zákona. Následně navrhovatel odkazuje na článek III. odst. 2 vnitřní směrnice zadavatele, podle něhož zadavatel nesmí rozdělit předmět veřejné zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty pod finanční limity pro jednotlivé kategorie stanovené touto vnitřní směrnicí v článku III. odst. 3. Dle navrhovatele zadavatel podepsal se společností STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o. smlouvu o dílo i přesto, že nedodržel základní zásady stanovené zákonem ani vnitřní směrnici zadavatele.

7.             Navrhovatel dále konstatuje, že zadavatel zdůvodnil zadání veřejné zakázky nevyhovujícím stavem střešního pláště školní budovy, který se každým rokem zhoršuje a je nadále neudržitelný, přičemž s ohledem na to vedení této základní školy oslovilo společnost STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o. s požadavkem na zpracování nabídky na provedení I. etapy výměny střešní krytiny, a to krytiny nad nejvyšší částí budovy. Navrhovatel uvádí, že argumentem zadavatele, pro který byla zadavatelem oslovena společnost STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o., má být zadavatelova předchozí zkušenost s danou společností a tvrzená bezvadnost v minulosti provedených prací, a též fakt, že je držitelem certifikace pro zvolený typ střešní krytiny. Navrhovatel konstatuje, že dalšími zadavatelem uvedenými důvody pro volbu společnosti STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o. je mimo jiné i to, že urychleným zadáním veřejné zakázky bude zajištěna její nabídková cena, neboť již na únor 2019 mělo být výrobci a distributory stavebních materiálů avizováno další nezanedbatelné zvyšování cen, byť tato skutečnost nebyla dle navrhovatele zadavatelem prokázána. Navrhovatel tvrdí, že dalším důvodem přímého zadání veřejné zakázky společnosti STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o., který zadavatel uvádí, je, že tímto má být zaručeno provedení díla v červenci až září roku 2019, a dále že v případě „řešení zakázky výběrovým řízením nemusí být zaručen ani zájem v současnosti přetížených stavebních firem ani cena díla představovaná předloženou nabídkou“, přičemž společnost STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o. předem deklarovala svou neúčast v případném řízení.

8.             Dle navrhovatele zadavatel postupoval v rozporu se zákonem, když úmyslně rozdělil veřejnou zakázku na několik částí za účelem snížení předpokládané hodnoty tak, aby se jednalo o zakázku malého rozsahu, která dle zákona může být zadána mimo zadávací řízení.

9.             Navrhovatel tvrdí, že předmětem veřejné zakázky má být výměna střešní krytiny na budově Základní školy TGM Vimperk. Dle navrhovatele o skutečnosti, že zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na několik částí, svědčí již vymezení předmětu smlouvy o dílo, kde je uvedeno, že předmětem plnění je I. etapa výměny střešní krytiny. Podle navrhovatele jelikož cílem zadavatele je postupně revitalizovat střešní plášť školní budovy, je zřejmé, že zadavatel bude v budoucnu zvažovat zadávací řízení pro další části střešního pláště školní budovy. Navrhovatel odkazuje i na důvodovou zprávu pro jednání rady zadavatele, v níž je konstatováno, že společnost STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o. již před 11 lety prováděla výměnu části střešní krytiny školní budovy, kdy se jednalo o část střechy nad tělocvičnou školy, jejíž výměna byla realizována ve výši přibližně 800 000,- Kč.

10.         Navrhovatel uvádí, že na základě smlouvy o dílo má být revitalizována nejvyšší část střechy školní budovy o výměře přibližně 409,86 m², přičemž dle navrhovatele v budoucnu bude potřeba provést revitalizaci střechy školní budovy o výměře přibližně 906,43 m². Navrhovatel konstatuje, že při výpočtu jím uváděných přibližných výměr vycházel z materiálů, které získal z vlastní dokumentace, kterou je zejména plán střechy školní budovy. Navrhovatel připouští, že ve výpočtech mohou být odchylky, nicméně dle navrhovatele tyto odchylky nemají na posouzení věci vliv, protože jsou zanedbatelné.

11.         Jelikož dle navrhovatele střecha školní budovy tvoří jeden funkční celek, je navrhovatel toho názoru, že by hodnota veřejné zakázky měla být posuzována v součtu pro celou střechu. Navrhovatel konstatuje, že skutečnosti, že zadavatel předpokládá i revitalizaci zbývající části střechy, odpovídá i to, že zadavatel specifikuje část zakázky, která má být provedena na základě smlouvy o dílo, jako I. etapu, a tedy dle navrhovatele lze dovodit, že zadavatel předpokládá alespoň jednu další, popř. více následujících etap. Navrhovatel uvádí, že tedy i sám zadavatel vnímá střechu základní školy jako funkční celek, jeden projekt, který byl započat již před 11 lety renovací střechy nad tělocvičnou školy, která je součástí střešního komplexu školní budovy.

12.         Navrhovatel konstatuje, že pro posuzování předpokládané hodnoty části veřejné zakázky zákon v § 18 odst. 2 stanovuje požadavek, aby byly jednotlivé části zadávány v časové souvislosti, nicméně již zákon nestanoví, o jaké časové rozmezí se má jednat. Navrhovatel dále uvádí následující: „Jelikož je předmětem plnění střecha školní budovy, lze předpokládat, že plnění bylo rozděleno na několik etap s ohledem na rozdělení financování celého záměru. Pokud k rozdělení plnění do několika etap vedlo zadavatele nějaký jiný důvod, tento není navrhovateli znám, přičemž má navrhovatel za to, že i přes to je zde dána časová souvislost v rámci předmětu plnění. Jednotlivé etapy revitalizace střechy školní budovy představuje ve všech etapách prakticky stejný druh plnění a potřebných prací – před 11 lety byla revitalizována část střechy nad školní tělocvičnou, na základě Smlouvy o dílo ze dne 18.2.2019 má být realizována další část střechy, jak je vyčleněna v předloženém situačním plánku a v budoucnu se předpokládá revitalizace i zbývající části střechy. Navrhovatel navíc předpokládá, že právě revitalizace zbývající části střechy školní budovy pak bude ve srovnání s ostatními částmi střechy nákladnější, neboť jde o nejčlenitější část střechy s několika střešními okny a částmi konstrukčně náročnějšími, což je znatelné i ze satelitní fotomapy, na níž je střecha školní budovy zachycena.“

13.         Navrhovatel konstatuje, že ze shora uvedených skutečností lze dospět k závěru, že zadavatel postupoval v rozporu s ustanovením § 18 odst. 1 zákona, když při posuzování předpokládané hodnoty úmyslně rozdělil předmět veřejné zakázky na etapy tak, aby předpokládaná hodnota byla nižší než zákonem stanovená minimální předpokládaná hodnota pro podlimitní veřejné zakázky, čímž mohl zadavatel využít výjimky stanovené v § 31 zákona.

14.         Dle navrhovatele pokud předpokládaná hodnota I. etapy výměny střední krytiny školní budovy odpovídá cenové nabídce společnosti STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o. ve výši 2 048 938,00 Kč bez DPH za výměru přibližně 409,86 m², je možné dle navrhovatele učinit závěr o tom, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky na výměnu střešní krytiny školní budovy o výměře přibližně 1 316,29 m² (tj. 409,86 m², které mají být vyměněny na základě smlouvy o dílo a 906,43 m² určených k budoucí výměně), přesáhne hodnotu 6 000 000,- Kč bez DPH stanovenou v § 27 zákona, která je hraniční hodnotou pro zakázky malého rozsahu. Podle navrhovatele měl zadavatel zahrnout do předpokládané hodnoty i hodnotu části veřejné zakázky realizované před několika lety panem Josefem Záleským jako OSVČ, neboť šlo o výměnu části střešní krytiny nad tělocvičnou školy, která tvoří společně se zbytkem části střechy jeden funkční celek.

15.         Navrhovatel konstatuje, že pokud předpokládaná hodnota veřejné zakázky přesahuje výše uvedenou částku, je zřejmé, že se nemůže jednat o veřejnou zakázku malého rozsahu, nýbrž o podlimitní veřejnou zakázku, u níž je zadavatel povinen postupovat dle zákona. Navrhovatel dodává, že s ohledem na výměru střechy a části střechy, která má být revitalizována na základě smlouvy o dílo, není naplněn požadavek § 18 odst. 3 zákona, který připouští zadání části veřejné zakázky v režimu odpovídajícímu předpokládané hodnotě části veřejné zakázky (tj. část veřejné zakázky nepřesáhne 20% souhrnné předpokládané hodnoty).

16.         Dle navrhovatele zadavatel v důvodové zprávě pro jednání rady zadavatele ze dne 28. 1. 2019 uvádí, že společnost STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o. v období od výměny střechy tělocvičny do současné doby prováděla na základě jeho zadání dílčí opravy předmětné střechy. Navrhovatel je přesvědčen, že náklady vynaložené na tyto dílčí opravy, včetně nákladů na stavební dozor, koordinátora bezpečnosti práce, revize hromosvodu atd., by taktéž měly být započítány do celkové hodnoty veřejné zakázky.

17.         Navrhovatel konstatuje, že zadavatel se při stanovení předpokládané hodnoty části veřejné zakázky, která má být realizována na základě smlouvy o dílo, spokojil pouze s cenovou nabídkou předloženou společností STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o. Dle navrhovatele zadavatel nepostupoval v souladu s § 16 odst. 6 zákona, neboť neprovedl průzkum trhu, nerealizoval předběžné tržní konzultace a ani nezvolil jiný způsob, kterým by mohl spolehlivě určit předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Navrhovatel uvádí, že mu zadavatel umožnil nahlédnout do spisu ve věci této veřejné zakázky, přičemž dle navrhovatele se v tomto spisu nenacházely žádné informace ani sdělení, které by naznačovaly, že se zadavatel zabýval určením předběžné předpokládané hodnoty veřejné zakázky objektivním způsobem.

18.         Podle navrhovatele pochybnosti ohledně postupu zadavatele vzbuzuje i skutečnost, že by se dle tvrzení zadavatele společnost STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o. neúčastnila případného zadávacího řízení. Dle navrhovatele cílem jednání zadavatele bylo zadání veřejné zakázky přímo této společnosti za jakýchkoli podmínek, kdy připuštěním účasti dalších subjektů v rámci zadávacího řízení by logicky nabídka společnosti STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o. nemusela být v porovnání s případnými jinými nabídkami nejvýhodnější. Dle navrhovatele i tato skutečnost pouze prohlubuje pochybnosti navrhovatele o transparentnosti celého zadávání předmětné veřejné zakázky.

19.         Navrhovatel shrnuje, že zadavatel postupoval v rozporu s právními předpisy, když se nezabýval posouzením předpokládané hodnoty celé veřejné zakázky, zadal veřejnou zakázku subjektu dle vlastního výběru, aniž by umožnil účast dalších subjektů, ani se nezabýval otázkou jejich případného zájmu o tuto veřejnou zakázku, zejména za situace, kdy zájem o tuto veřejnou zakázku projevil nejméně jeden další subjekt (navrhovatel).

20.         Navrhovatel v další části návrhu uvádí, že postupem zadavatele došlo také k porušení zásad zadávacího řízení dle § 6 zákona. Navrhovatel dále uvádí následující: „Navrhovatel projevil již před uzavřením Smlouvy o dílo zájem účastnit se zadávacího řízení ve věci veřejné zakázky výměny střešní krytiny školní budovy. Zadavatel však jeho žádost zcela pominul, a i přes to postupoval mimo režim zákona o zadávání veřejných zakázek a zadal veřejnou zakázku společnosti Střechy – Záleský Josef, s.r.o., aniž by před tím alespoň umožnil navrhovateli podání nabídky k plnění předmětu veřejné zakázky. Tímto zadavatel porušil zásadu zákazu diskriminace a zásadu rovného zacházení, kdy neumožnil navrhovateli účast v zadávacím řízení s odkazem na předchozí spolupráci zadavatele se společností Střechy – Záleský Josef, s.r.o.

21.         Zadavatel dle navrhovatele porušil i zásadu transparentnosti a přiměřenosti tím, že bez řádného důvodu zadal I. etapu výměny střešní krytiny jako veřejnou zakázku společnosti STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o. bez předchozího uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek, či bez volby jiného vhodného postupu.

22.         Podle navrhovatele zadavatel porušil zásadu transparentnosti a zásadu zákazu diskriminace rovněž tím, že neprovedl výběr nejvhodnější nabídky standardním způsobem v zadávacím řízení s účastí více zájemců i přesto, že realizace předmětu veřejné zakázky má být provedena až v létě 2019. Podle navrhovatele dodavatelé, kteří v rámci zadávacího řízení předloží své nabídky, jsou těmito nabídkami vázáni, a proto dle navrhovatele argument zadavatele o předpokládaném zvyšování cen není z hlediska cenových nabídek předkládaných v rámci zadávacího řízení relevantní.

23.         Navrhovatel tvrdí, že zadavatel porušil zásadu transparentnosti a rovného zacházení i tvrzením ve své důvodové zprávě pro jednání rady zadavatele, že společnost STŘECHY –Záleský Josef, s.r.o. provádí každoročně nutné opravy střechy a je tedy detailně seznámena s jejím stavem a potřebami. Toto tvrzení je dle navrhovatele diskriminační, neboť stavební společnosti, jež projevují zájem o tuto stavební zakázku, mohou být na základě umožněné prohlídky místa plnění s tímto stavem také detailně seznámeny.  

24.         V závěru svého návrhu navrhovatel navrhuje, aby Úřad dle § 264 zákona uložil zadavateli zákaz plnění smlouvy o dílo, neboť byla dle navrhovatele uzavřena postupem předpokládaným dle § 254 odst. 1 zákona.

          III. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

25.         Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 14. 3. 2019 a tímto dnem bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn. S0112/2019/VZ.

26.         Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou navrhovatel a strany smlouvy. Ze smlouvy vyplývá, že stranami smlouvy jsou zadavatel a společnost STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o.

27.         Dne 18. 3. 2019 zaslal Úřad účastníkům správního řízení oznámení o zahájení správního řízení č. j. ÚOHS-S0112/2019/VZ-07706/2019/511/MCh z téhož dne.

28.         Dne 28. 3. 2019 Úřad vydal usnesení č. j. ÚOHS-S0112/2019/08876/2019/511/MCh z téhož dne, kterým navrhovateli určil lhůtu k předložení dokladu prokazujícího doručení stejnopisu návrhu ze dne 14. 3. 2019. Na toto usnesení navrhovatel reagoval dne 28. 3. 2019, kdy Úřadu tento doklad doručil.

29.         Téhož dne Úřad obdržel vyjádření zadavatele k návrhu včetně příloh.

Vyjádření zadavatele ze dne 28. 3. 2019

30.         Zadavatel v úvodu svého vyjádření konstatuje, že návrh navrhovatele není důvodný, neboť v projednávaném případě nejsou dány důvody pro uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odst. 1 zákona. Zadavatel uvádí, že „v případě zadávacího řízení, jehož přezkum je předmětem návrhu navrhovatele, šlo o zadání veřejné zakázky postupem, na který se dle ust. § 31 ZZVZ nevztahovaly postupy upravené v zákoně č. 134/2016 Sb., tedy ani povinnost uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení, respektive výzvy k podání nabídek postupem podle uvedeného zákona.“

31.         Z podaného návrhu dle zadavatele není zřejmé, o jaký zákonný důvod dle § 254 odst. 1 zákona navrhovatel svůj návrh na uložení zákazu plnění smlouvy opírá, nicméně z následného textu návrhu je pravděpodobné, že postupem zadavatele mělo dojít k naplnění předpokladů dle § 254 odst. 1 písm. a) zákona.

32.         Zadavatel v další části svého vyjádření uvádí, že jeho záměr zadat provedení výměny střešní krytiny nad nejvyšší částí předmětné školní budovy vycházel z potřeby urychleného řešení nevyhovujícího stavu prorezivělých tříplášťových nadstřešních žlabů umístěných právě na této části střechy a ze související potřeby výměny střešní krytiny. Podle zadavatele pouhá dílčí oprava těchto konstrukčních prvků by si vyžádala vysoké investiční náklady, které se z dlouhodobého hlediska jeví zadavateli jako neekonomicky vynaložené. Zadavatel dodává, že volba typu nové střešní krytiny přitom vycházela z potřeby zajistit do budoucna sjednocení architektonického výrazu celé budovy, přičemž stejný střešní systém byl použit již v roce 2008 nad tělocvičnou školy, a proto byl zvolen i v daném případě.

33.         Zadavatel konstatuje, že ve věci zpracování cenové nabídky na výměnu střešní krytiny a nahrazení nadstřešních žlabů klasickými okapovými žlaby umístěnými pod střešní rovinou školní budovy byla zadavatelem oslovena společnost STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o., jež disponuje certifikátem výrobce požadované krytiny.

34.         Zadavatel uvádí, že provedl s využitím archivní dokumentace školní budovy kontrolní výpočet celé plochy střechy se skládanou střešní krytinou, přičemž tato plocha střechy činí v souhrnu cca 1 645 m². Zadavatel dodává, že pro stanovení ceny za případnou výměnu střešní krytiny na všech plochách střechy se skládanou krytinou použil přepočet předložené nabídkové ceny, která činí 2 048 938,00 Kč bez DPH, na 1 m² plochy střechy: 615 m² (výměra řešené části střechy dle digitálního zaměření 558,7 m² + prodloužení přesahu střechy pro možnost osazení podstřešních okapových žlabů 56 m² = celkem 615 m²). Zadavatel konstatuje, že výsledná cena (odvozená z nabídkové ceny společnosti STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o.) za 1 m² výměny střešní krytiny činila 3 331,61 Kč bez DPH. Zadavatel tvrdí, že tato cena za 1 m² byla využita pro stanovení předpokládané ceny za případnou výměnu skládané střešní krytiny na celé budově školy, součinem této ceny a vypočtené souhrnné plochy střechy se skládanou krytinou pak zadavatel dospěl k předpokládané ceně cca 5 480 000,- Kč bez DPH.

35.         Zadavatel dodává, že v této souvislosti byla brána na zřetel i skutečnost, že v případě řešení výměny skládané střešní krytiny na dalších částech střechy již dosáhnou náklady na budování lešení významně nižších hodnot, neboť ostatní části budovy jsou oproti nyní řešené části nepoměrně nižší. V budoucích nákladech se pak dle zadavatele zároveň příznivě odrazí i skutečnost, že na některých částech střechy již bylo v minulosti na základě vzniklých havarijních situací provedeno odstranění nadstřešních žlabů, prodloužení přesahů střechy i osazení podstřešních okapových žlabů.

36.         Zadavatel konstatuje, že na základě výše uvedeného dospěl k závěru, že se v případě dané veřejné zakázky nejedná o zakázku na stavební práce podléhající režimu zákona.

37.         Zadavatel dále uvádí, že v následujících několika letech nemá v plánu provádění oprav dalších částí střechy budovy školy a na takové práce nemá ve svém rozpočtu, ani v rozpočtovém výhledu, vyčleněny finanční prostředky. Dle zadavatele veřejná zakázka byla zadána společnosti STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o., protože tato společnost splňovala veškerá zadavatelem požadovaná kritéria. Zadavatel doplňuje, že pro posouzení splnění kritéria přiměřenosti ve smyslu § 6 zákona ověřil nabídkovou cenu společnosti STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o. ve světle veřejně dostupných informací uveřejňovaných dodavateli daného materiálu a zjistil, že tato nabídková cena odpovídá takto veřejně dostupným cenám tohoto materiálu.

38.         Zadavatel v další části svého vyjádření konstatuje, že zadal provedení výměny střešní krytiny nad nejvyšší částí školní budovy a tuto část renovace střechy označil jako „I. etapa“ pro odlišení jakýchkoliv dalších etap výměny této krytiny kdykoliv v blíže neurčené budoucnosti. Zadavatel uvádí, že v tomto okamžiku má v úmyslu realizovat pouze předmětnou veřejnou zakázku, o realizaci další etapy nerozhodl, ani o ní zatím neuvažuje. Zadavatel dodává, že zatím neurčil časovou návaznost dalších etap, předpokladem je řešení dalších částí střechy podle aktuální naléhavosti, což může podle zadavatele reálně představovat velmi vzdálený časový horizont (i za více než 5 nebo 10 let). Dle zadavatele by dřívější realizace další etapy byla způsobena pouze mimořádnou potřebou, např. v případě poškození střešní krytiny silným krupobitím.

39.         Podle názoru zadavatele není při posuzování způsobu zadání předmětné veřejné zakázky relevantní brát v potaz rekonstrukci střešního pláště nad tělocvičnou školy, která byla v roce 2008 prováděna p. Josefem Záleským jako fyzickou podnikající osobou, tedy dodavatelem odlišným od dodavatele, jenž provádí rekonstrukci v rámci posuzované zakázky. Tato rekonstrukce podle zadavatele vycházela z akutní potřeby řešení havarijního stavu dané střechy a byla realizována jako samostatná akce před takřka 11 lety, a tedy tyto veřejné zakázky nebyly zadávány v časové souvislosti dle § 18 odst. 2 zákona.  

40.         Následně zadavatel tvrdí, že i kdyby došlo k postupné realizaci obměny zbývající plochy střešní krytiny budovy školy, součet předpokládaných hodnot částí veřejné zakázky by nepřekročil částku 6 000 000,- Kč bez DPH.

41.         Zadavatel je toho názoru, že předmětná zakázka netvoří funkční celek se zakázkou provedenou v roce 2008, neboť obě plnění nebyla zadávána v časové souvislosti ve smyslu § 18 odst. 2 zákona.

42.         Zadavatel uvádí, že zájem navrhovatele o předmětnou veřejnou zakázku byl projeven poté, co jednatel navrhovatele měl možnost podrobně se seznámit s nabídkovou cenou společnosti STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o., přičemž tato skutečnost vytvářela riziko možného budoucího zneužití těchto informací ve prospěch navrhovatele. Zadavatel dále uvádí konkrétní důvody, proč neuvažoval o oslovení navrhovatele ve věci přidělení předmětné veřejné zakázky.   

43.         Zadavatel v závěru svého vyjádření shrnuje, že zadal veřejnou zakázku při respektování zásad uvedených v § 6 zákona. Zadavatel dále konstatuje, že v daném případě se řídil především zásadou přiměřenosti a transparentnosti, když zvolil „zadání“ veřejné zakázky s úmyslem, aby veřejná zakázka byla realizována specializovaným a certifikovaným dodavatelem s bohatými referencemi na plnění shodného předmětu zakázky, u kterého existuje důvodný předpoklad kvalitního a včasného provedení díla dle požadavků zadavatele. Zadavatel uvádí, že při „zadání“ veřejné zakázky navíc vycházel z neformálního průzkumu trhu, když ověřoval kvalitativní předpoklady dodavatele z hlediska jeho certifikace a možností poptání jiného dostupného dodavatele s obdobnou certifikací, a cenovou úroveň jak nabízeného materiálu, tak prací, kterou porovnával s dostupnými informacemi z trhu i z realizace obdobných zakázek zadavatele. Při zohlednění všech shora uvedených okolností zadavatel navrhuje, aby byl návrh navrhovatele na uložení zákazu plnění smlouvy zamítnut.

Další průběh správního řízení

44.         Dne 3. 4. 2019 proběhlo nahlížení do spisu ze strany navrhovatele.

45.         Dne 10. 4. 2019 usnesením č. j. ÚOHS-S0112/2019/VZ-10173/2019/511/MCh z téhož dne Úřad zadavateli určil lhůtu ke sdělení informace, zda společnost STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o. provedla pro zadavatele v období od 1. 1. 2018 do 18. 2. 2019 stavební práce spočívající v opravě střechy předmětné školní budovy, a pokud ano, ke sdělení, v jaké finanční hodnotě byly takové stavební práce provedeny, a k doložení relevantních dokladů prokazujících tuto skutečnost.

46.         Dne 12. 4. 2019 Úřad obdržel podání zadavatele, ve kterém v reakci na výše uvedené usnesení ze dne 10. 4. 2019 Úřadu zaslal požadované informace, kdy konkrétně Úřadu sdělil, že v Úřadem vymezeném časovém období stavební práce spočívající v opravě střechy předmětné školní budovy společnosti STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o. „nezadal“.

47.         Dne 16. 4. 2019 usnesením č. j. ÚOHS-S0112/2019/VZ-10793/2019/511/MCh z téhož dne Úřad stanovil účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro vydání rozhodnutí.

48.         Dne 20. 4. 2019 Úřad obdržel vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí. Zadavatel ani společnost STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o. se ve stanovené lhůtě k podkladům pro vydání rozhodnutí nevyjádřili.

Vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí ze dne 18. 4. 2019

49.         Navrhovatel ve svém vyjádření k podkladům rozhodnutí uvádí, že zadavatel nesplnil svoji povinnost dle § 252 odst. 1 zákona, když reagoval na návrh navrhovatele až dne 28. 3. 2019, avšak lhůta dle zmíněného ustanovení zákona uplynula již 24. 3. 2019.  

50.         Dle navrhovatele zadavatel zdůvodňuje potřebu výměny části střešní krytiny na školní budově nevyhovujícím stavem nadstřešních žlabů umístěných v předmětné části střechy a s tím související potřebou výměny střešní krytiny s tím, že pouhá oprava konstrukčních prvků by byla nehospodárná. Navrhovatel tvrdí, že zadavatel si je vědom skutečnosti, že v nevyhovujícím technickém stavu se nachází celá střecha školní budovy (kromě části střechy nad tělocvičnou školy, kde proběhla oprava a výměna střešní krytiny v roce 2008).

51.         Navrhovatel dále odkazuje na vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 28. 3. 2019, ve kterém zadavatel uvádí, že požaduje, aby byl sjednocen architektonický výraz školní budovy použitím stejného druhu střešní krytiny, jaký byl použit při opravě střechy nad tělocvičnou školy, přičemž k tomuto navrhovatel dodává, že i z tohoto důvodu je patrná věcná a časová souvislost jednotlivých etap oprav střechy školní budovy. Navrhovatel v tomto shrnuje, že se tedy jedná o jeden předmět veřejné zakázky rozdělený na několik etap. Dle navrhovatele argument, že postupná oprava střechy a výměna střešní krytiny počínaje výměnou části střešní krytiny nad tělocvičnou školy v roce 2008 spolu souvisí, a to nejen časově ale i věcně, používá i zadavatel v podkladech pro jednání rady zadavatele a i v odpovědi ze dne 25. 2. 2019 na žádost navrhovatele o podání cenové nabídky ze dne 1. 2. 2019.

52.         Navrhovatel uvádí následující: „Pokud pak zadavatel tvrdí, že dílčí oprava střechy školní budovy by si vyžádala vysoké investiční náklady, dovoluje si navrhovatel poznamenat, že v části střechy uvažované zadavatelem k budoucí výměně došlo společností Střechy -Záleský Josef, s.r.o. k několika dílčím opravám spočívajících ve výměně prorezivělých tříplášťových nadstřešních žlabů a dalších nutných oprav na střeše, kdy v dané věci bylo zadavatelem na tyto opravy vynaloženo v období 2011/2012 částka 97.000,- Kč, v období 2012/2013 částka 96.077,- Kč a částka 17.454,- Kč a dále v období 2014/2015 částka 80.709,- Kč, částka 73.047,70 Kč a dále částka 87.937,65 Kč. Tyto částky pak jsou zachyceny i ve výročních zprávách o činnosti školy za jednotlivé školní roky. Celkově tak byla na nezbytné opravy střechy v průběhu 3 let vynaložena celkem částka 452.224,- Kč. Navrhovatel si dovoluje poznamenat, že takovým způsobem byla vyměněna přibližně jedna třetina nadstřešních tříplášťových žlabů.“

53.         Dle navrhovatele společnost STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o. není jediným certifikovaným dodavatelem požadované střešní krytiny, jelikož na internetových stránkách výrobce této střešní krytiny je uvedeno několik dalších dodavatelů. Navrhovatel dodává, že dle sdělení výrobce předmětné střešní krytiny poskytne tento výrobce zaškolení i dalším zájemcům, a tedy pokud by zadavatel poptával konkrétní druh střešní krytiny, mohl v rámci zadávacích podmínek stanovit jako jednu z podmínek i specializaci dodavatele na daný typ střešní krytiny.

54.         Následně navrhovatel opět reaguje na vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 28. 3. 2019, ve kterém zadavatel mimo jiné konstatuje, že nabídka společnosti STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o. byla posuzována odborem investic a údržby i Radou zadavatele, nicméně dle navrhovatele již blíže zadavatel nepopisuje, jakým způsobem mělo toto posuzování probíhat, na základě jakých kritérií byla nabídka hodnocena, ani to, zda byla tato nabídka srovnávána s reálnou situací v daném oboru. Navrhovatel uvádí, že dle informací dostupných navrhovateli nebyla nabídka společnosti STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o. srovnána s žádnou jinou konkurenční nabídkou, ani ji zadavatel neověřoval jiným způsobem tak, aby mohl objektivně dospět k závěru, že tato nabídka odpovídá potřebám zadavatele. Podle navrhovatele se zadavatel nezabýval tím, zda byl zvolen správný režim možné realizace veřejné zakázky. Navrhovatel uvádí, že již minimálně ze zájmu dalšího subjektu mohl zadavatel zjistit a srovnat cenovou nabídku společnosti STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o. s nabídkou jiného subjektu, a tak zvolit vhodnější a výhodnější nabídku.

55.         Navrhovatel v souvislosti s výpočtem uvedeným ve vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 28. 3. 2019, kde zadavatel uvádí, že výměra celé střechy se skládanou střešní krytinou je celkem 1 645 m², konstatuje, že výpočet navrhovatele obsažený v jeho návrhu je pouze orientační a i sám navrhovatel připouští možné odchylky, nicméně pokud se tyto odchylky vyskytnou, nemají vliv na posouzení projednávané věci. Navrhovatel uvádí, že výpočet navrhovatele vycházel zejména z kopie stavební dokumentace s vypočtenou výměrou střechy, která byla několik let stará, a tedy je možné, že byla nepřesná.

56.         K výše uvedenému navrhovatel tvrdí, že výpočet zadavatele ohledně obsahu celé střechy předmětné školní budovy není přesný. Podle navrhovatele k řešené části střechy přičítá zadavatel 10 % na přesah střechy a dle digitálního zaměření činí výměra předmětné části střechy 558,7 m². Navrhovatel z tohoto způsobu výpočtu zadavatele vyvozuje, že cena za 1 m² střechy určené k opravě činí 3 667,33 Kč (na základě nabídkové ceny společnosti STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o. 2 048 938,- Kč). Dle navrhovatele vynásobíme-li touto cenou celkovou plochu střechy určené k opravě, činí celková cena částku 6 032 757,85 Kč.

57.         Navrhovatel dále uvádí následující: „Pokud budeme postupovat při výpočtu stejně jak uvádí zadavatel, tzn. připočítávat k opravovaným m² střechy prodloužení přesahu střechy ve výši 10%, tak, že zadavateli vychází řešená část střechy na 615 m², je nutno stejným způsobem postupovat i u zbytku střechy určené k budoucí opravě. Nebo-li 1 645 m² celé střechy bude mít stejné přesahy prodloužení střechy s 10 % navýšením. Výpočet pak bude následující: 1 645 m² střechy + 164,5 m² (prodloužení přesahu střechy pro možnost osazení podstřešních okapových žlabů); celkem tedy 1 809,5 m². Pokud budeme takto při svém výpočtu postupovat a vynásobíme výměru střechy určené k opravě (společně s předpokládaným přesahem) cenou vypočtenou zadavatelem 3.331,61 Kč/ m² bez DPH, tj. 1 809,5 m² x 3.331,61 Kč, činí celková hodnota částku 6.028,548,30 Kč.“

58.         Dle navrhovatele pokud zadavatel uvádí, že při opravě a výměně střešní krytiny na dalších částech střechy školní budovy předpokládá náklady nižší, je si zadavatel vědom i časové a věcné souvislosti předmětu plnění veřejné zakázky na předchozí prováděné opravy a také i na budoucí plánované opravy a výměnu střešní krytiny. Navrhovatel poznamenává, že pokud jsou brány v potaz již provedené opravy na zbývající části střechy společnosti STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o., jejichž hodnota dle navrhovatele činila dle výročních zpráv o činnosti školy částku celkem 452 224 Kč, lze kalkulovat předpokládanou hodnotu i způsobem, který popisuje takto: „Přesahy na celém objektu střechy dle vyjádření zadavatele tvoří 10% navíc oproti výměře stávající střechy, tj. 1 645 m² střechy + 164,5 m², celkem tedy 1 809,5 m². Jedna třetina těchto oprav proběhla v minulých letech, přesahy střechy se tedy budou dělat na řešené části střechy v celém rozsahu a na části střechy určené k budoucí výměně ve dvou třetinách zbývající výměry, tj. 109,66 m². Pokud bylo 54,83 m² provedeno v minulých letech za cenu 452.224,- Kč, plocha střechy je 1 645 m² a dvě třetiny nehotových přesahů střechy vč. řešené části střechy činí 109,66 m². Celkem tedy zbývá 1 754,66 m² střechy vč. přesahů k opravě. Vynásobíme-li tuto hodnotu vypočtenou částkou za m² určenou zadavatelem v jeho vyjádření ve výši 3.331,61 Kč/m², činí předpokládaná částka 5.845.842,80 Kč. V souladu s tím, že oprava střechy školní budovy má více etap (kdy i zadavatel shledává v opravách střechy časovou a věcnou souvislost), je k této částce potřeba přičíst náklady na předchozí opravy prováděné společností Střechy-Záleský Josef, s.r.o. ve výši 452.224,- Kč, kdy celková cena opravy střechy, tedy předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 6.298.066,80 Kč.“ 

59.         K výše uvedenému navrhovatel dodává, že považuje postup zadavatele, kdy k digitálnímu zaměření střechy připočítává 10 % na přesah střechy, za účelový a matoucí, a to hned z několika důvodů. Podle navrhovatele pokud zadavatel tvrdí, že tyto přesahy byly na některých částech střechy školní budovy provedeny, navrhovatel upozorňuje na to, že při fyzické obhlídce dané střechy a známém obvodu řešené části střechy by pak dle tohoto výpočtu zadavatele činil přesah střechy více než cca 70 cm v porovnání s původním stavem. Podle navrhovatele takové technické řešení by pak mimo jiné znamenalo nutnost stavebního povolení a pořízení projektové dokumentace. Podle navrhovatele působí výpočet zadavatele jako výpočet, kterým se snaží dopočíst zbývající metry čtvereční do cenové nabídky podané společností STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o. na výměru celkem 615 m². Navrhovatel konstatuje, že pokud zadavatel počítal s přesahy střechy v dané míře a výměrou na řešenou část střechy, měl by takto postupovat i u zbývající části střechy školní budovy určené k budoucí opravě a výměně střešní krytiny.

60.         Navrhovatel rovněž upozorňuje na skutečnost, že zadavatel se ve svém vyjádření k návrhu ze dne 28. 3. 2019 nezabývá existencí dalších nutných nákladů spojených s opravou střechy, jako je mj. stavební dozor, koordinátor bezpečnosti práce a revize hromosvodu. Dle navrhovatele zadavatel se rovněž nevyjadřuje ani k výměně složitějších a konstrukčně členitějších částí střechy, které bude dle navrhovatele nutno z hlediska technologických postupů při výměně střešní krytiny taktéž vyměnit. Podle navrhovatele oproti tomu zadavatel posuzuje pouze ty části, které by měly pro zadavatele znamenat nižší náklady. Navrhovatel doplňuje, že i kdyby nebyla v předpokládané hodnotě reflektována cena již provedené opravy a výměny střešní krytiny nad tělocvičnou školy, činila by předpokládaná hodnota revitalizace zbývající části střechy částku přesahující 6 000 000,- Kč.

61.         K tvrzení zadavatele, že zadavatel nemá v plánu v následujících několika letech provádět opravy dalších částí střechy, navrhovatel konstatuje, že toto tvrzení považuje za pouhou proklamaci bez návaznosti na danou věc. Navrhovatel dále zdůrazňuje, že ve svém návrhu namítá, že smlouva byla se společností STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o. uzavřena, aniž by tomu přecházelo řádné výběrové řízení, tak jak předpokládá zákon, neboť se nejedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, nýbrž veřejnou zakázku podlimitní, kdy její předmět je podle navrhovatele úmyslně rozdělován tak, aby snižoval její hodnotu právě z důvodu eliminace účasti dalších zájemců v případném výběrovém řízení.

62.         Navrhovatel následně vyjadřuje nesouhlas s tvrzením zadavatele uvedeným ve vyjádření k návrhu ze dne 28. 3. 2019, že společnost STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o. byla vybrána, protože splňuje veškeré požadavky zadavatele a tento svůj názor zdůvodňuje. Navrhovatel dále uvádí, že zadavatel se dopouští diskriminačního jednání nejen vůči navrhovateli, ale i vůči dalším subjektům, protože na trhu působí nespočetné množství výrobců střešních krytin, přičemž pokud zadavatel požaduje konkrétní značku střešní krytiny, zvýhodňuje pouze jednoho dodavatele, potažmo výrobce, přičemž výrazným způsobem omezuje účast jiných subjektů ve výběrovém řízení. 

63.         K argumentu zadavatele, že společnost STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o. byla vybrána, protože má informace o stavu a problematice dané střechy, navrhovatel uvádí, že tento argument neobstojí, neboť zájemci o veřejnou zakázku se mohou se stavem střechy seznámit prohlídkou střechy školní budovy. Dle navrhovatele pouhým konstatováním, že společnost STŘECHY – Záleský, s.r.o. je vhodná pro provedení výměny střešní krytiny, není dostatečně odůvodněn závěr o odmítnutí zabývat se i prokazováním kvalifikace jiných dodavatelů. Podle navrhovatele zadavatel opomenul, že s navrhovatelem spolupracoval při renovaci střešního pláště a celkové opravy fasády sousedící školní budovy základní školy, kdy se navíc jednalo o chráněnou nemovitou kulturní památku, z čehož je zřejmé, že se v takových případech vyžaduje větší pečlivost a odbornost. Dle navrhovatele zadavatel měl informaci o kvalifikaci a zkušenostech navrhovatele, avšak tuto informaci ignoroval a bez dalšího zamítl možnost účasti dalšího zájemce ve výběrovém řízení.

64.         Následně navrhovatel uvádí, že mu není zřejmé, u jakých dodavatelů si zadavatel ověřoval cenu dané střešní krytiny, když o takovém srovnání nebyl v „dokumentaci k veřejné zakázce“ žádný odkaz či podklad prokazující, že k takovému srovnání skutečně došlo.

65.         V další části svého vyjádření navrhovatel odkazuje na tvrzení zadavatele uvedené ve vyjádření k návrhu ze dne 28. 3. 2019, podle něhož předmětnou veřejnou zakázku označil jako I. etapu za účelem odlišení jakýchkoliv dalších etap obměny střešní krytiny kdykoliv v blíže neurčené budoucnosti. Podle navrhovatele však zadavatel v dokumentaci, kterou navrhovatel předložil Úřadu společně se svým návrhem, uvádí, že celkový stav střechy školní budovy není vyhovující. Z uvedeného dle navrhovatele plyne, že i zbývající část střechy bude vyžadovat revitalizaci. Navrhovatel konstatuje, že zákon nestanoví přesný časový rozsah, po který je zachována časová souvislost předmětu plnění. Dle navrhovatele z navrhovatelem předložených výročních zpráv i z tvrzení zadavatele vyplývá, že opravy střechy školní budovy probíhají kontinuálně od roku 2008, kdy došlo k výměně části střešní krytiny v části nad tělocvičnou školy. O tom, že zadavatel plánuje výměnu i zbývající části střešní krytiny, svědčí dle navrhovatele i komunikace, kterou navrhovatel předložil společně s návrhem v této věci. Podle navrhovatele zákon neklade podmínku časové souvislosti v rozmezí 5, 10 nebo více let, časová souvislost nemusí být nutně určena počtem let, ale závisí na předmětu plnění veřejné zakázky.

66.         Navrhovatel považuje za protichůdná tvrzení zadavatele, kdy na jedné straně uvádí v „dokumentaci k veřejné zakázce“, že p. Josef Záleský prováděl v roce 2008 rekonstrukci střechy nad tělocvičnou školy, tudíž je seznámen se stavem střechy školní budovy a pracuje s vybraným typem střešní krytiny, na druhé straně ve svém vyjádření zadavatel tvrdí, že tu samou skutečnost nelze dávat do vzájemných souvislostí se současně řešenou částí střechy školní budovy, když jde o dva různé subjekty, a to aniž by jakkoli reflektoval, že společnost STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o. je v tomto ohledu nutno považovat za právního nástupce p. Josefa Záleského jako OSVČ, který v roce 2008 prováděl výměnu střešní krytiny nad tělocvičnou školy. Dle navrhovatele zadavatel si je tedy sám v této věci vědom věcné a časové souvislosti.

67.         Navrhovatel se dále vyjadřuje k zadavatelem namítanému možnému zneužití informací, jež jednatel navrhovatele údajně získal jako člen zastupitelstva města Vimperk, ve vztahu k předmětnému výběrovému řízení a také se vyjadřuje k zadavatelem namítanému nesplnění základního požadavku na specializaci na obnovu a realizaci střešních krytin.

68.         K argumentaci zadavatele ohledně „nesplnění kvalifikačních předpokladů“ ze strany navrhovatele navrhovatel uvádí, že zadávací řízení neproběhlo, a tedy zadavatel nemá možnost posuzovat kvalifikaci navrhovatele, pokud neexistuje možnost tuto kvalifikaci prokazovat v rámci řádného zadávacího řízení.

69.         Navrhovatel následně uvádí: „Zadavatel v rámci řízení nepředložil ani jeden relevantní důkaz, který by byl způsobilý prokázat, že postup zvolený zadavatelem byl v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Zadavatel nebyl schopen osvětlit ani to, jakým způsobem dospěl k předpokládané hodnotě veřejné zakázky. Na jedné straně zadavatel argumentuje tím, že plnění poskytnuté p. Josefem Záleským, jako OSVČ v roce 2008 (tj. výměna části střešní krytiny nad tělocvičnou školy) nijak nesouvisí s plněním, které má na základě v tomto řízení napadené smlouvy plnit společnost Střechy-Záleský Josef, s.r.o., na druhé straně však své rozhodnutí opírá právě o předchozí spolupráci s osobou p. Josefa Záleského, a to bez ohledu na právní formu, v jaké tento kdykoli poskytoval zadavateli plnění související se střechou školní budovy. Již v tomto lze shledávat souvislost mezi opravou části střechy školní budovy v roce 2008, nyní a zcela jistě bude tímto argumentovat zadavatel i o několik let později, kdy se rozhodne vyměnit i zbývající část střešní krytiny na budově školy.“

70.         Závěrem navrhovatel shrnuje, že jsou splněny veškeré podmínky pro uložení zákazu plnění smlouvy. Navrhovatel tvrdí, že v dané věci měl zadavatel postupovat volbou některého ze „způsobů podlimitního zadávání“, jelikož se v dané věci nejedná o zakázku malého rozsahu. Podle navrhovatele zadavatel předmět veřejné zakázky úmyslně rozdělil, aby tak snížil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Podle navrhovatele výměna střešní krytiny nad tělocvičnou školy provedená v roce 2008 souvisí s výměnou části střešní krytiny dle smlouvy o dílo, a to jak funkčně (jeden střešní systém), tak i časově (dle navrhovatele již v roce 2008 si byl zadavatel vědom nutnosti výměny střešní krytiny na zbývající části střechy).

71.         Navrhovatel uzavírá, že postupem zadavatele došlo k porušení základních zásad zadávacího řízení, kdy došlo k neoprávněné diskriminaci nejen navrhovatele, ale i ostatních subjektů, které působí v oboru činnosti, v němž se měla tato veřejná zakázka realizovat, a k nedůvodnému poskytnutí výhody společnosti STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o. Vzhledem k výše uvedenému má navrhovatel za to, že jeho návrh na uložení zákazu plnění smlouvy je oprávněný, a proto navrhuje, aby Úřad danému návrhu vyhověl.   

IV. ZÁVĚRY ÚŘADU

72.         Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů konstatuje, že rozhodl podle § 265 písm. a) zákona o zamítnutí návrhu navrhovatele, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení zákona

73.         Podle § 18 odst. 1 zákona je-li veřejná zakázka rozdělena na části, stanoví se předpokládaná hodnota podle součtu předpokládaných hodnot všech těchto částí bez ohledu na to, zda je veřejná zakázka zadávána

a) v jednom nebo více zadávacích řízeních, nebo

b) zadavatelem samostatně nebo ve spolupráci s jiným zadavatelem nebo jinou osobou.

74.         Podle § 18 odst. 2 zákona součet předpokládaných hodnot částí veřejné zakázky podle odstavce 1 musí zahrnovat předpokládanou hodnotu všech plnění, která tvoří jeden funkční celek a jsou zadávána v časové souvislosti. Kromě případů uvedených v odstavci 3 musí být každá část veřejné zakázky zadávána postupy odpovídajícími celkové předpokládané hodnotě veřejné zakázky.

75.         Podle § 27 písm. b) zákona je veřejnou zakázkou malého rozsahu veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je rovna nebo nižší v případě veřejné zakázky na stavební práce částce 6 000 000 Kč.

76.         Podle § 31 zákona zadavatel není povinen zadat v zadávacím řízení veřejnou zakázku malého rozsahu. Při jejím zadávání je však zadavatel povinen dodržet zásady podle § 6 zákona.

77.         Podle § 254 odst. 1 zákona návrh na uložení zákazu plnění smlouvy na veřejnou zakázku může podat navrhovatel, který tvrdí, že zadavatel uzavřel smlouvu

a) bez předchozího uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, ačkoli byl povinen toto oznámení, předběžné oznámení nebo výzvu k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení uveřejnit, ledaže uveřejnil dobrovolné oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2,

b) přes zákaz jejího uzavření stanovený tímto zákonem nebo předběžným opatřením,

c) na základě postupu mimo zadávací řízení, ačkoli mu bylo pokračování v tomto postupu zakázáno rozhodnutím podle § 263 odst. 7, nebo

d) postupem podle § 135 odst. 3 nebo § 141 odst. 4, přičemž porušil pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky na základě rámcové dohody nebo v dynamickém nákupním systému a tím ovlivnil nebo mohl ovlivnit výběr dodavatele.

78.         Podle § 265 písm. a) zákona Úřad návrh zamítne, pokud nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

Skutečnosti vyplývající z dokumentace o postupu zadavatele souvisejícím s uzavřením smlouvy

79.         V dokumentu označeném jako „MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ RADĚ MĚSTA VIMPERK DNE 21.01.2019 je uvedeno následující: „Střešní plášť dané školní budovy se již řadu let potýká s defekty, jejichž odstraňování stojí školu každoročně nemalé finanční prostředky. Tento stav se s každým rokem zhoršuje a je dlouhodobě neudržitelný, a proto vedení školy oslovilo místní pokrývačskou firmu Střechy-Záleský Josef, s.r.o. s požadavkem na zpracování nabídky na provedení I. etapy výměny střešní krytiny, a to krytiny nad nejvyšší částí budovy. Cenová nabídka, která nám následně byla školou předložena, představuje práce a dodávky v hodnotě 2.479.215,00 Kč vč. DPH. Materiálově bude stávající krytina z AZC šablon nahrazena plechovou krytinou Gerard (typ profil Klasik, barva antracit). Tato krytina byla v r. 2008 použita na objektu školní tělocvičny, přičemž během uplynulých 11 let se v souvislosti s aplikovanou střešní krytinou i souvisejícími pracemi provedenými fy Střechy-Záleský Josef, s.r.o. nevyskytla naprosto žádná materiálová ani technologická závada. (…) Stejná firma provádí každoročně nutné opravy střechy školy a je tedy detailně seznámena s jejím stavem i potřebami.“.

80.         Dle zápisu ze schůze rady zadavatele ze dne 28. 1. 2019 usnesením č. 96 rada rozhodla „v souladu s ustanovením odst. 6 čl. VII Vnitřní směrnice č. 1/2014“ zadat veřejnou zakázku „Výměna střešní krytiny na objektu ZŠ TGM Vimperk č. p. 268 – I. etapa“ společnosti STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o. a pověřila odbor investic a údržby přípravou podkladů pro uzavření příslušné smlouvy o dílo.

81.         Dle zápisu ze schůze rady zadavatele ze dne 11. 2. 2019 usnesením č. 158 rada zadavatele rozhodla uzavřít smlouvu o dílo se společností STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o. na realizaci akce „ZŠ TGM Vimperk, 1. Máje 268 – výměna střešní krytiny – I. etapa“ dle předloženého návrhu.

82.         Dle bodu 2.1. smlouvy o dílo je předmětem díla provedení akce „ZŠ TGM Vimperk, 1. máje 268 – výměna střešní krytiny – I. etapa“, a to v rozsahu daném nabídkovým rozpočtem společnosti STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o.

83.         Dle bodu 4.2. smlouvy o dílo činí celková cena za dílo 2 048 938,00 Kč bez DPH.

K výroku rozhodnutí

84.         Úřad na základě obsahu návrhu navrhovatele konstatuje, že se navrhovatel domáhá uložení zákazu plnění smlouvy o dílo ze dne 18. 2. 2019 uzavřené mezi zadavatelem a společností STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o. dle § 264 zákona v návaznosti na § 254 odst. 1 písm. a) zákona, jelikož dle jeho názoru zadavatel uzavřel tuto smlouvu bez předchozího uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, ačkoliv byl povinen toto oznámení nebo výzvu uveřejnit.

85.         V souvislosti s výše uvedeným tedy Úřad musí posoudit, zda zadavatel byl před uzavřením smlouvy o dílo povinen uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžné oznámení nebo výzvu k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona.

86.         Z podkladů, které má Úřad k dispozici, vyplývá, že k uzavření smlouvy o dílo nedošlo v žádném z druhů zadávacích řízení uvedených v § 3 zákona. Dle bodu 2. 1. smlouvy o dílo je předmětem díla provedení akce „ZŠ TGM Vimperk, 1. máje 268 – výměna střešní krytiny – I. etapa“ v rozsahu daném nabídkovým rozpočtem společnosti STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o.; předmětem smlouvy je tedy veřejná zakázka na stavební práce dle § 14 odst. 3 zákona.

87.         Dle § 27 písm. b) zákona je veřejnou zakázkou malého rozsahu na stavební práce veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota je nižší nebo rovna částce 6 000 000 Kč bez DPH.  Dle bodu 4.2 smlouvy o dílo činí cena za dílo 2 048 938,00 Kč bez DPH, plnění dle smlouvy tedy svou finanční hodnotou odpovídá veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce.

88.         Navrhovatel v návrhu a ve vyjádření k podkladům rozhodnutí uvádí, že zadavatel úmyslně rozdělil předmět veřejné zakázky na několik částí za účelem snížení předpokládané hodnoty tak, aby jednotlivé takto vzniklé části odpovídaly svou hodnotou veřejné zakázce malého rozsahu, která nemusí být zadávána v zadávacím řízení dle zákona. Dle navrhovatele má být předmětem této dle jeho názoru rozdělené veřejné zakázky výměna celé střešní krytiny na budově Základní školy TGM Vimperk, přičemž o rozdělení předmětu zakázky zadavatelem má svědčit mj. uvedení údaje „I. etapa“ v označení plnění, jež je předmětem smlouvy o dílo, z něhož je dle navrhovatele zřejmé, že zadavatel „bude v budoucnu zvažovat zadávací řízení pro další části střešního pláště školní budovy“. Současně navrhovatel poukazuje na to, že společnost STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o. měla v roce 2008 provádět výměnu části střešní krytiny školní budovy v prostoru nad tělocvičnou, v hodnotě cca 800.000,- Kč.

89.         Dle navrhovatele je třeba na celou střechu předmětné základní školy pohlížet jako na jeden funkční celek a hodnota veřejné zakázky by tedy měla být stanovena v součtu pro celou střechu; dle navrhovatele je tedy třeba při posuzování postupu zadavatele při stanovení předpokládané hodnoty šetřené veřejné zakázky zohlednit opravu střešní krytiny provedenou v minulosti, jakož i výměnu střešní krytiny, která bude případně provedena v budoucnu. Dle názoru navrhovatele je výměna části střešní krytiny školní budovy, která proběhla v roce 2008, ve funkční a časové souvislosti s veřejnou zakázkou tvořící předmět smlouvy o dílo. Zadavatel naopak tvrdí, že výměna střešní krytiny, jež byla realizována v roce 2008, není s šetřenou veřejnou zakázkou v časové souvislosti.

90.         Úřad obecně uvádí, že § 18 odst. 2 zákona zakotvuje povinnost zadavatele zahrnout do předpokládané hodnoty veřejné zakázky hodnotu všech plnění, která tvoří jeden funkční celek a jsou zadávána v časové souvislosti. Pokud jde o navrhovatelem zmiňovanou výměnu střešní krytiny školní budovy realizovanou v roce 2008, Úřad (aniž by se blíže zabýval přesnou povahou prací, jež byly předmětem daného plnění) konstatuje, že toto plnění by patrně mohlo představovat jeden funkční celek s plněním tvořícím předmět smlouvy o dílo, jelikož mezi těmito plněními prokazatelně existuje místní souvislost, a vzhledem k tomu, že v obou případech se jedná o výměnu střešní krytiny, patrně i souvislost věcná. Nicméně vzhledem k tomu, že mezi oběma plněními existuje časový rozestup 11 let, podmínka časové souvislosti není naplněna.

91.         Navrhovatel ve vyjádření k podkladům poukazuje na to, že zákon nestanoví, kdy k naplnění podmínky časové souvislosti dochází; dle navrhovatele přitom časová souvislost nemusí být nutně určena počtem let, ale závisí na předmětu plnění veřejné zakázky. Obdobně v návrhu navrhovatel uvádí, že dle jeho názoru je mezi předmětnými plněními dána časová souvislost, k čemuž dodává, že jednotlivé „etapy“ revitalizace střechy školy představují prakticky stejný druh plnění a potřebných prací. K tomu Úřad konstatuje, že zákon sice nestanoví konkrétní časový údaj rozhodný pro naplnění podmínky časové souvislosti, avšak rozhodující skutečností pro určení, zda taková souvislost dána je, či není, určitě nemůže být bez dalšího pouze povaha předmětu jednotlivých posuzovaných plnění. Povaha předmětu plnění (tj. charakter stavebních prací, resp. dodávek či služeb, jež jsou předmětem veřejné zakázky) je stěžejní pro určení toho, zda je naplněna souvislost věcná, resp. zda určitá plnění spolu tvoří jeden funkční celek, nikoliv ale pro určení souvislosti časové. Jinými slovy to, že určitý zadavatel v rozmezí několika let, případně i desítek let, realizuje veřejné zakázky s obdobným předmětem, nemůže samo o sobě znamenat, že mezi takovými veřejnými zakázkami je dána časová souvislost. Aby byla podmínka časové souvislosti určitých plnění naplněna, musí být tato plnění dle názoru Úřadu realizována či zadána v tomtéž časovém období, případně v období časově blízkém, či na sebe například musí časově navazovat. Rozhodnou skutečností pro určení existence časové souvislosti může být také fakt, že zadavatel v době zadávání určitého plnění již prokazatelně závazně plánoval, že v dohledné budoucnosti bude realizovat konkrétní plnění s totožným či obdobným předmětem. Musí však jít o konkrétní prokazatelný záměr realizace, plynoucí například ze schváleného plánu investic, rozpočtu apod. Pouhé povědomí zadavatele o tom, že někdy v blíže neurčené budoucnosti bude potřeba určité obdobné plnění realizovat, přičemž konkrétní dobu plnění, resp. to, zda vůbec k jeho realizaci fakticky dojde, nelze s jistotou určit, pro naplnění podmínky časové souvislosti nestačí.

92.         Úřad tedy konstatuje, že výměna střešní krytiny školní budovy, jež byla provedena v roce 2008, není v časové souvislosti s nyní šetřenou veřejnou zakázkou, neboť se u těchto plnění neshoduje doba jejich realizace ani doba jejich „zadání“, časově na sebe nenavazují, ani nelze důvodně předpokládat, že by zadavatel v roce 2008 reálně mohl závazně a konkrétně plánovat, že o 11 let později bude opět provádět výměnu střešní krytiny a ostatně ani navrhovatel na podporu svého tvrzení žádný takový důkaz Úřadu nepředložil či nenavrhl.

93.         Navrhovatel ve svém návrhu upozorňuje Úřad, že z dokumentu „MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ RADĚ MĚSTA VIMPERK DNE 21.01.2019“, který se týká šetřené smlouvy o dílo a jehož součástí je důvodová zpráva, má vyplývat, že společnost STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o. pravidelně provádí opravy střešní krytiny školní budovy. Ve vyjádření k podkladům rozhodnutí pak navrhovatel s odkazem na výroční zprávy o činnosti školy za jednotlivé školní roky blíže specifikoval práce spočívající v provedení oprav střešní krytiny, které měla společnost STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o. provést v období let 2011 až 2015 a na něž měl zadavatel dle informací uvedených navrhovatelem vynaložit částku celkem 452.224,- Kč (aniž by navrhovatel specifikoval, zda jde o částku bez či včetně DPH).

94.         K tomu Úřad s odkazem na svou argumentaci uvedenou v bodě 92. odůvodnění tohoto rozhodnutí konstatuje, že případná plnění spočívající v opravě střešní krytiny provedená v letech 2011 až 2015, nejsou v časové souvislosti s plněním dle smlouvy o dílo, neboť u nich nelze spatřovat naplnění kritérií pro určení časové souvislosti, která Úřad v citovaném bodě odůvodnění rozhodnutí popsal (tj. doba realizace se výrazně liší od doby realizace plnění dle smlouvy o dílo, plnění na sebe časově nenavazují, ani z ničeho nelze dovodit, že by zadavatel v době „zadávání“ těchto minulých plnění plánoval provedení konkrétního plnění dle smlouvy o dílo).  

95.         Pokud jde o tvrzení navrhovatele o dílčích opravách, jež měly být společností STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o. provedeny pro zadavatele v obdobích předcházejících uzavření smlouvy, Úřad za účelem zjištění stavu věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, v průběhu správního řízení vyzval zadavatele ke sdělení informace, zda společnost STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o. v relevantním časovém období, které by dle názoru Úřadu ještě mohlo splňovat podmínku časové souvislosti, provedla práce spočívající v opravě střešní krytiny školní budovy. Za nejzazší v úvahu připadající relevantní období, které by v nyní šetřeném případě ve vztahu k případným již provedeným pracím teoreticky mohlo splňovat podmínku časové souvislosti s plněním dle smlouvy o dílo, přitom Úřad s ohledem na kritéria pro určení podmínky časové souvislosti popsaná v bodě 92. odůvodnění tohoto rozhodnutí považuje v aktuálním kalendářním roce období do uzavření smlouvy o dílo (tj. 1. 1. 2019 – 18. 2. 2019), a dále období celého předchozího kalendářního roku (přičemž i zde však Úřad upozorňuje, že nelze automaticky předem s jistotou tvrdit, že případné další plnění provedené v tomto období by podmínku časové souvislosti splňovalo; vždy je nutno každý jednotlivý případ zkoumat s ohledem na konkrétní okolnosti). Zadavatel Úřadu na jeho výzvu sdělil, že v daném období společnost STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o. žádnou opravu střechy školní budovy neprovedla.

96.         S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že ve vztahu k dříve provedeným plněním nelze spatřovat umělé rozdělení veřejné zakázky na výměnu střešní krytiny budovy základní školy zadavatelem, jak tvrdí navrhovatel, jelikož veřejná zakázka realizovaná v roce 2008, jejímž předmětem byla výměna střešní krytiny nad tělocvičnou školy, ani následné dílčí opravy střešní krytiny provedené dle navrhovatele v letech 2011 – 2015, na které navrhovatel odkazuje ve svém vyjádření k podkladům rozhodnutí, nemají časovou souvislost s veřejnou zakázkou, jež je předmětem šetřené smlouvy o dílo, a současně v relevantním časovém období, jež by mohlo naplňovat podmínku časové souvislosti, dle informací dostupných Úřadu k plnění tvořícímu jeden funkční celek s plněním dle smlouvy o dílo nedošlo.

97.         Navrhovatel v návrhu i ve vyjádření k podkladům rozhodnutí uvádí, že z označení předmětu smlouvy o dílo, v němž je výslovně uveden údaj „I. etapa“, je zřejmé, že zadavatel má v úmyslu realizovat i další etapy výměny střešní krytiny, a tedy je nutno do předpokládané hodnoty veřejné zakázky zahrnout i hodnotu tohoto budoucího plnění. Úřad k tomu uvádí, že z označení plnění, jež je předmětem smlouvy o dílo, lze skutečně teoreticky dovozovat, že zadavatel má v blíže neurčené budoucnosti v úmyslu provést další etapu opravy střešní krytiny, tedy že bude realizovat plnění, které teoreticky může tvořit funkční celek s plněním tvořícím předmět smlouvy o dílo. To, že bude u takového případného plnění naplněna i časová souvislost, však v žádném případě nelze dovozovat pouze z údaje „I. etapa“ uvedeného v označení plnění dle smlouvy. Zadavatel v této souvislosti ve svém vyjádření k návrhu uvedl, že k postupné výměně staré střešní krytiny sice bude logicky muset dojít, ale že v současné době o realizaci další etapy nerozhodl, ani o ní zatím neuvažuje, že žádná další etapa není zahrnuta do rozpočtu zadavatele ani mezi plánované investiční akce zadavatele na další účetní období. Z vyjádření zadavatele vyplývá, že realizaci další etapy výměny střešní krytiny předpokládá v delším časovém horizontu (v řádu několika let), a že dřívější realizace by byla vyvolána pouze mimořádnou potřebou, např. v případě nenadálého poškození střechy v důsledku silného krupobití apod.

98.         Z vyjádření zadavatele tedy jasně plyne, že realizaci případné další etapy výměny střešní krytiny v nejbližší době neplánuje. Navrhovatel přitom neuvádí žádné konkrétní skutečnosti, které by toto tvrzení zadavatele vyvracely, pouze ve svém vyjádření k podkladům uvádí, že to, že zadavatel plánuje výměnu i zbývající části střechy, vyplývá mj. i z komunikace, kterou navrhovatel Úřadu předložil jako přílohu návrhu. Navrhovatel nespecifikoval, o jakou komunikaci se má jednat, Úřad je nicméně po posouzení obsahu příloh návrhu toho názoru, že má navrhovatel patrně na mysli e-mailovou zprávu ze dne 13. 2. 2019, v níž zástupkyně vedoucího odboru investic a údržby zadavatele sděluje navrhovateli, že mu zasílá výkres podoby střechy na budově základní školy s barevným odlišením částí střechy, 1) na nichž již proběhla výměna krytiny, 2) které jsou určeny k budoucí výměně, 3) a které se výměny dočkají v roce 2019. K tomu Úřad konstatuje, že tvrzení uvedené v předmětném e-mailu, z něhož vyplývá, že určitá část střechy je určena k budoucí výměně, nelze považovat za skutečnost prokazující, že zadavatel v současné době reálně plánuje realizaci konkrétní akce, jejímž předmětem má být výměna střešní krytiny. Z tohoto tvrzení vyplývá pouze fakt, že výměna střešní krytiny na určité části střechy má být realizována někdy v budoucnu, v současné době však nelze z ničeho dovozovat, že mezi tímto případným budoucím plněním a plněním dle smlouvy o dílo existuje časová souvislost.

99.         Úřad dodává, že sám navrhovatel ve vyjádření k podkladům rozhodnutí v části, kde se vyjadřuje k argumentaci zadavatele týkající se předchozí spolupráce se společností STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o., mj. uvádí, že „(…) zcela jistě bude tímto argumentovat zadavatel i o několik let později, kdy se rozhodne vyměnit i zbývající část střešní krytiny na budově školy“; z toho je dle názoru Úřadu zcela evidentní, že ani sám navrhovatel nepředpokládá, že by k realizaci výměny další části střešní krytiny mělo dojít dříve než za několik let od realizace plnění dle smlouvy o dílo. V této souvislosti Úřad opakuje, že názor navrhovatele, podle něhož je i v případě plnění časově od sebe vzdálených několik let, je časová souvislost dána, nelze akceptovat. Jak již úřad vysvětlil výše, nelze zaměňovat věcnou souvislost plnění, tzn. fakt, že dojde opakovaně k realizaci plnění stejného či obdobného charakteru, se souvislostí časovou, která je založena na jiných kritériích, než je charakter předmětu plnění.

100.     V návrhu a ve vyjádření k podkladům rozhodnutí navrhovatel používá matematické výpočty, dle kterých by hodnota celkové výměny střešní krytiny budovy školy přesáhla limit 6 000 000,- Kč stanovený zákonem jako horní hranice pro režim veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce. Úřad k tomu konstatuje, že veškeré tyto matematické výpočty vycházejí z předpokladu, že plnění dle smlouvy o dílo je v časové souvislosti s budoucí výměnou zbývající části střešní krytiny, jakož i s výměnami či opravami provedenými v dřívějších obdobích. Jak však již Úřad uvedl výše v odůvodnění tohoto rozhodnutí, časová souvislost mezi těmito plněními dána není, a proto s těmito skutečnostmi nelze při stanovení předpokládané hodnoty a určení režimu předmětné veřejné zakázky kalkulovat.  

101.     Navrhovatel je dále přesvědčen, že do předpokládané hodnoty veřejné zakázky měl zadavatel zahrnout i hodnotu dalších nákladů spojených s výměnou střešní krytiny, jako je např. výkon stavebního dozoru či činnost koordinátora bezpečnosti práce. K tomu Úřad uvádí, že tyto činnosti nemají charakter stavebních prací ve smyslu § 14 odst. 3 zákona, ale jedná se o služby. Hodnotu těchto činností tedy nelze pro účely stanovení předpokládané hodnoty plnění tvořícího předmět smlouvy o dílo s hodnotou tohoto plnění sčítat.

102.     Úřad s ohledem na všechny výše uvedené skutečnosti shrnuje, že plnění, jež je předmětem smlouvy o dílo, představuje vzhledem ke své hodnotě (2 048 938,- Kč bez DPH) veřejnou zakázku na stavební práce malého rozsahu. Zadavatel tedy tuto veřejnou zakázku nemusel zadávat v některém z druhů zadávacích řízení podle § 3 zákona, a neměl tudíž ani povinnost uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžné oznámení nebo výzvu k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, resp. dobrovolné oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona. Postup zadavatele, kdy smlouvu o dílo uzavřel, aniž by takové oznámení či výzvu uveřejnil, tedy nebyl v rozporu se zákonem.  

103.     Úřad dodává, že s ohledem na učiněný závěr, že plnění, jež je předmětem smlouvy o dílo, představuje veřejnou zakázku malého rozsahu, a nemuselo být tedy zadáváno v zadávacím řízení podle zákona, se Úřad již nezabýval tvrzeními navrhovatele uvedenými v návrhu, která se týkají postupu zadavatele před uzavřením smlouvy o dílo (tvrzení ohledně neumožnění účasti navrhovatele ve výběrovém řízení, argumentace zpochybňující zadavatelem uváděné důvody výběru společnosti STŘECHY – Záleský Josef, s.ro. apod.), a neprováděl tedy ani důkazy předložené navrhovatelem k prokázání těchto tvrzení, neboť Úřad není dle § 248 odst. 1 zákona příslušný k výkonu dozoru nad zadáváním veřejných zakázek malého rozsahu. Úřad se s ohledem na svou věcnou působnost nezabýval ani namítaným porušením vnitřních předpisů zadavatele.

104.     Úřad dále dodává, že z navrhovatelem navrhovaných důkazů provedl pouze ty, jež byly relevantní ke zjištění a k posouzení toho, zda zadavatel mohl uzavřít smlouvu o dílo, aniž by předtím uveřejnil oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžné oznámení nebo výzvu k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, resp. dobrovolné oznámení o záměru uzavřít smlouvu (smlouva o dílo, usnesení Rady města Vimperk č. 96 ze dne 28. 1. 2019, usnesení Rady města Vimperk č. 158 ze dne 11. 2. 2019, důvodová zpráva pro jednání Rady města Vimperk ze dne 28. 1. 2019, e-mailová zpráva ze dne 13. 2. 2019). Ostatní navržené důkazy Úřad neprováděl, protože k naplnění účelu správního řízení to nebylo nezbytné.

105.     Úřad tedy s odkazem na všechny výše uvedené skutečnosti uzavírá, že v šetřeném případě nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření spočívajícího v uložení zákazu plnění smlouvy dle § 264 zákona v návaznosti na § 254 odst. 1 písm. a) zákona, jelikož zadavatel nebyl povinen při uzavření smlouvy o dílo postupovat v některém ze zadávacích řízení podle § 3 zákona a nebyl tedy ani povinen uveřejnit oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžné oznámení nebo výzvu k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, resp. dobrovolné oznámení o záměru uzavřít smlouvu. Pro úplnost Úřad dodává, že s ohledem na obsah návrhu, jenž směřoval proti již uzavřené smlouvě o dílo, nepřichází v daném případě v úvahu ani možnost uložení jiného nápravného opatření dle § 263 zákona, neboť všechna tam uvedená nápravná opatření mohou být uložena pouze v případě, že v zadávacím řízení dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

106.     S ohledem na uvedenou skutečnost Úřad návrh navrhovatele zamítl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

Obdrží:

1.             GSI INVEST s.r.o., Na hroudě 3317/22, 100 00 Praha 10

2.             město Vimperk, Steinbrenerova 6/2, 385 01 Vimperk

3.             STŘECHY – Záleský Josef, s.r.o, Vyšehradská 1349/2, 128 00 Praha 2

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz