číslo jednací: S0236/2019/VZ-21399/2019/522/NRi

Instance I.
Věc Přednádražní prostor Havířov
Účastníci
  1. statutární město Havířov
  2. STRABAG, a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 263 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Rok 2019
Datum nabytí právní moci 21. 8. 2019
Dokumenty file icon 2019_S0236.pdf 572 KB

Č. j.: ÚOHS-S0236/2019/VZ-21399/2019/522/NRi

 

Brno: 5. srpna 2019

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 10. 6. 2019 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – statutární město Havířov, IČO 00297488, se sídlem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město, zastoupeno na základě plné moci za dne 17. 6. 2019 společností VIA Consult a.s., IČO 25084275, se sídlem nám. Svobody 527, 739 61 Třinec,
  • navrhovatel – STRABAG, a.s., IČO 60828744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5,

ve věci přezkoumání úkonů cit. zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Přednádražní prostor Havířov“ v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 30. 1. 2019 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 31. 1. 2019 pod ev. č. Z2019-003829,

rozhodl takto:

I.

Zadavatel– statutární město Havířov, IČO 00297488, se sídlem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město – nedodržel při zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Přednádražní prostor Havířov“ zadávanou v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 30. 1. 2019 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 31. 1. 2019 pod ev. č. Z2019-003829, postup stanovený v § 127 odst. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň zásadu transparentnosti zakotvenou v § 6 odst. 1 cit. zákona, když v „Oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení“ ze dne 13. 5. 2019 dostatečně konkrétně, tedy jednoznačně a určitě nevymezil skutečnosti, které pokládá za důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, když bez dalších podrobností toliko uvedl, že „nabídky jednotlivých účastníků jsou cenově neporovnatelné“, resp. že si „účastníci vyložili jinou formou textaci dodatečných dotazů (výkazu výměr) a zvolili jiný způsob nacenění“, tedy neuvedl důvody pro zrušení zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku v takových podrobnostech, aby si účastníci zadávacího řízení mohli o těchto důvodech učinit reálnou představu a případně proti nim brojit a aby bylo možno jeho postup při zrušení zadávacího řízení následně přezkoumat,přičemž tento postup mohl ovlivnit výběr dodavatele a dosud nedošlo k uzavření smlouvy.

 

 

II.

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zadavatele – statutární město Havířov, IČO 00297488, se sídlem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město – uvedeného ve výroku I. tohoto rozhodnutí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podle § 263 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ruší všechny úkony citovaného zadavatele související se zrušením zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Přednádražní prostor Havířov“ zadávanou v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 30. 1. 2019 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 31. 1. 2019 pod ev. č. Z2019-003829, a to včetněOznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení“ze dne 13. 5. 2019.

 

III.

Zadavatelistatutární město Havířov, IČO 00297488, se sídlem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město – se podle § 263 odst. 8 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, až do pravomocného skončení správního řízení vedeného Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže pod sp. zn. S0236/2019/VZ ve věci návrhu navrhovatele – STRABAG, a.s., IČO 60828744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 – ze dne 10. 6. 2019 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ukládá zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Přednádražní prostor Havířov“ zadávanou v užším řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 30. 1. 2019 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 31. 1. 2019 pod ev. č. Z2019-003829.

 

IV.

Podle § 266 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 1 vyhlášky č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, se zadavatelistatutární město Havířov, IČO 00297488, se sídlem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město – ukládá povinnost

uhradit náklady řízení ve výši 30 000,- Kč (třicet tisíc korun českých). 

Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – statutární město Havířov, IČO 00297488, se sídlem Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město, zastoupeno na základě plné moci za dne 17. 6. 2019 společností VIA Consult a.s., IČO 25084275, se sídlem nám. Svobody 527, 739 61 Třinec (dále jen „zadavatel“) – jako veřejný zadavatel dle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č.  134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájil dne 30. 1. 2019 ve smyslu § 58 odst. 1 zákona odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění užší řízení za účelem zadání veřejné zakázky Přednádražní prostor Havířov“, přičemž toto oznámení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 31. 1. 2019 pod ev. č. Z2019-003829 (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“).

2.             Jak je uvedeno v bodu 2. „Předmět zakázky“ zadávací dokumentace ze dne 30. 1. 2019 (dále jen „zadávací dokumentace“), předmětem veřejné zakázky je „kompletní rekonstrukce stávajícího přednádražního prostoru ve městě Havířově. (…)“. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 104 178 456,65 Kč bez DPH. Zadavatel v zadávací dokumentaci rovněž stanovil, že ekonomickou výhodnost nabídky bude hodnotit dle kritérií „Celková cena v Kč bez DPH“ s váhou 80 % a „Termín realizace“ s váhou 20 %.

3.             Zadavatel přípisem ze dne 13. 5. 2019 (dále také jen „oznámení o zrušení zadávacího řízení“[1]) oznámil účastníkům zadávacího řízení, že rozhodl o zrušení předmětného zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Oznámení o zrušení zadávacího řízení pak bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 17. 5. 2019.

4.             Proti úkonu zadavatele spočívajícím ve zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku podal navrhovatel – STRABAG, a.s., IČO 60828744, se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 (dále jen „navrhovatel“) – prostřednictvím datové schránky dne 27. 5. 2019 „Námitky proti rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení“ ze dne 23. 5. 2019 (dále jen „námitky navrhovatele“). Zadavatel námitky navrhovatele rozhodnutím ze dne 31. 5. 2019 (dále jen „rozhodnutí o námitkách“) odmítl.

5.             Navrhovatel se s rozhodnutím o námitkách neztotožnil, proto podal dne 10. 6. 2019 k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele z téhož dne (dále jen „návrh“). Zadavatel obdržel stejnopis návrhu rovněž dne 10. 6. 2019.

II.             NÁVRH NAVRHOVATELE

6.             Navrhovatel úvodem svého návrhu stručně rekapituluje průběh zadávacího řízení a svůj dosavadní postup a specifikuje újmu, jež mu hrozí v důsledku nezákonného postupu zadavatele.

7.             V další části návrhu se již navrhovatel věnuje samotnému zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku dle ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona, kdy předně cituje v plném rozsahu odůvodnění obsažené v oznámení o zrušení zadávacího řízení a následně konstatuje, že zadavatel své rozhodnutí řádně nezdůvodnil, když se omezil pouze na konstatování, že obdržel vzájemně neporovnatelné nabídky. Konkrétní sdělení, tj. v čem spatřuje příčiny vedoucí k neporovnatelnosti nabídek, však v odůvodnění oznámení o zrušení zadávacího řízení dle navrhovatele neuvedl. Navrhovatel poukazuje na to, že byl s konkrétními příčinami zrušení zadávacího řízení seznámen teprve poté, co obdržel od zadavatele rozhodnutí o námitkách. Navrhovatel akcentuje, že teprve v rozhodnutí o námitkách zadavatel uvedl konkrétní důvody pro zrušení zadávacího řízení, tedy že po posouzení a hodnocení obdržených nabídek dospěl k závěru, že obdržené nabídky nejsou cenové porovnatelné, protože každý z dodavatelů si vyložil jiným způsobem textaci změny přílohy zadávací dokumentace (výkazu výměr), resp. že uvedl v zadávací dokumentaci nejednoznačnou informaci, která vedla k dvojímu výkladu při naceňování nabídek, a to konkrétně u položky výkazu výměr „SO 15 Přeložka ČEZ“ (dále také jako „přeložka“ nebo „přeložka ČEZ“), která měla být dle vysvětlení/změny zadávací dokumentace č. 1 a č. 5 v nabídkách naceněná částkou 0,- Kč, avšak v následném vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 zůstalo u této položky chybou zadavatele vyplněné jednotkové množství. Navrhovatel odmítá, že by důvody uvedené zadavatelem v rozhodnutí o námitkách byly okolnostmi, jež by zadavateli umožňovali z objektivních důvodů zrušit předmětné zadávací řízení.

8.             Dle navrhovatele je ze zadávací dokumentace ve znění vysvětlení a změn jasné, a je tedy rovněž zřejmé, že položka „přeložka ČEZ“ obsažená ve výkazu výměr měla být dodavateli v nabídkách naceněna částkou 0,- Kč. Vymezuje se proti konstatování zadavatele, který svůj vlastní postup v zadávacím řízení – konkrétně při poskytování vysvětlení zadávací dokumentace – označil za postup vedoucí k dvojímu možnému výkladu zadávacích podmínek. Podle navrhovatele je takové konstatování nejen vágní a netransparentní, ale rovněž nepravdivé. Upozorňuje také, že institut zrušení zadávací řízení neslouží ke zrušení zadávacího řízení v případě, kdy toto „nesměřuje k výběru jím ‚preferovaného dodavatele‘ (…)“, přičemž vyslovuje domněnku, že zadavatel se důvody pro zrušení zadávacího řízení snažil najít teprve ve fázi rozhodování o námitkách. Navrhovatel se ohrazuje také proti výkladu zadavatele, který v rozhodnutí o námitkách uvedl, že pokud by mělo docházet k vylučování účastníků ze zadávacího řízení, pak by bylo zákonné vyloučení právě těch účastníků, kteří nacenili přeložku ČEZ částkou 0,- Kč (což dle zadavatele neodpovídá poslední verzi zveřejněného, tj. aktuálního výkazu výměr a vysvětlení zadávací dokumentace č. 6). V této souvislosti navrhovatel uvádí, že vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 se přeložky ČEZ vůbec nedotýká.

9.             Navrhovatel následně s odkazem na rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S412/2013/VZ-18402/2015/541/MSc ze dne 17. 7. 2015 konstatuje, že při posuzování, zda bylo zadávací řízení zrušeno v souladu se zákonem, je třeba vycházet z důvodů uvedených v oznámení o zrušení zadávacího řízení. Upozorňuje rovněž na smysl a účel zákona a také připomíná odpovědnost zadavatele za úplnou, správnou a vhodnou podobu zadávacích podmínek. Má za to, že zadavatel ke zrušení zadávacího řízení přistoupil z důvodu subjektivního, kdy se jedná o důvod „vycházející pouze z vlastního přesvědčení Zadavatele (v Oznámení o zrušení ZŘ navíc popsaného velmi kusým a netransparentním způsobem), nemající objektivní dopad do možnosti vyhodnotit podané nabídky splňující zadávací podmínky Zadávacího řízení.“. Dle navrhovatele tak zadavatel v oznámení o zrušení zadávacího řízení neuvedl důvody, které by bylo možné označit za důvody hodné zvláštního zřetele, které se vyskytly v průběhu zadávacího řízení a pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.

10.         Navrhovatel konstatuje, že zadavatel postupoval v rozporu s § 127 odst. 2 písm. d) zákona a se zásadou transparentnosti, a proto navrhuje, aby Úřad zrušil rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení a všechny následné úkony zadavatele.

III.           PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

11.         Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 10. 6. 2019 a tímto dnem bylo podle § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

12.         Účastníky řízení podle § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

13.         Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-S0236/2019/VZ-16425/2019/522/NRi ze dne 12. 6. 2019.

14.         Dne 20. 6. 2019 obdržel Úřad prostřednictvím datové schránky vyjádření zadavatele k návrhu ze  dne 19. 6. 2019 (dále jen „vyjádření zadavatele“) spolu s částí dokumentace o zadávacím řízení.

Vyjádření zadavatele

15.         Zadavatel úvodem svého vyjádření shrnuje obsah návrhu, následně odmítá argumenty v něm uvedené a svůj postup při rušení šetřeného zadávacího řízení označuje jako souladný se zákonem. Zároveň označuje zrušení zadávacího řízení za jediný možný postup, který v šetřeném případě nevede vzhledem k nastalé situaci k porušení zákona a bylo možno jej aplikovat. Zadavatel v této souvislosti rovněž odkazuje na rozhodnutí o námitkách, v němž je podrobně popsán jeho postup a rovněž důvody pro zrušení zadávacího řízení, které následně ve svém vyjádření opakuje. Dále zadavatel uvádí, že po obdržení nabídek učinil vše proto, aby mohl šetřenou veřejnou zakázku v zadávacím řízení zadat. Z tohoto důvodu v pořadí druhého uchazeče, jež měl ve své nabídce naceněnou položku „Přeložka ČEZ“ a rovněž navrhovatele, který měl ve své nabídce částečně nenaceněných 24 položek, vyzval k objasnění a doplnění nabídek. V pořadí druhý dodavatel pak k výzvě uvedl, že postupoval podle zadávací dokumentace, resp. vysvětlení zadávací dokumentace č. 6, které účastníky informovalo o tom, že mají použít aktualizovaný výkaz výměr, proto trvá na tom, že postupoval správně. S ohledem na toto vysvětlení zadavatel dle svého vyjádření dospěl k názoru, že zadávací podmínky lze vysvětlit dvojím způsobem, neboť ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a č. 5 dodavatelům sdělil, že „přeložka ČEZ“ má být naceněna hodnotou 0,- Kč, což však poté negoval vysvětlením zadávací dokumentace č. 6, v němž uvedl, že má být pro sestavení nabídky použit aktualizovaný výkaz výměr. Zadavatel tedy dovozuje, že pokud by mělo dojít k vyloučení některých účastníků zadávacího řízení, tak pouze těch, kteří ve výkazu výměr uvedenou položku nacenili částkou 0,- Kč. Uvedená nejasnost dle zadavatele nemohla jít k tíži dodavatelů, proto se rozhodl zadávací řízení na veřejnou zakázku s ohledem na § 49 zákona zrušit.

16.         Dále ve svém vyjádření zadavatel uvádí plný text odůvodnění oznámení o zrušení zadávacího řízení a konstatuje, že odůvodnění považuje za zcela dostatečné a naplňující zákonné náležitosti. Rovněž uvádí, že neuvedení dalších podrobností (tj. uvedení konkrétních účastníků, hodnoty nabídek, „kdo jakou chybu udělal a jak by se na základě této chyby měnilo pořadí“) bylo jeho záměrem s ohledem na nutnost opakování zadávacího řízení. Další informace by dle zadavatele mohly být některými účastníky v opakovaném řízení zneužity. Bližší specifikace rovněž zadavatel považuje pro oznámení o zrušení zadávacího řízení za irelevantní, přičemž jejich zveřejnění by dle něj naopak mohlo vést ke zpochybnění zásady transparentnosti a rovného zacházení.

17.         Také ve vyjádření na okraj podotýká, že nejnižší nabídka, kterou v zadávacím řízení obdržel, byla o 15 % vyšší než přepokládaná hodnota zakázky, proto byl dle svého vyjádření oprávněn zrušit zadávací řízení i z ekonomických důvodů.

18.         Závěrem dodává, že „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6“ se dotýká všech položek výkazu výměr, tedy i přeložky ČEZ. Opakuje, že svůj postup v zadávacím řízení, kdy rozhodl o jeho zrušení dostatečně transparentně a srozumitelně,považuje za postup v souladu se zákonem. Z toho důvodu navrhuje, aby Úřad usnesením zastavil správní řízení, případně aby návrh navrhovatelezamítl.

Další průběh správního řízení

19.         Dne 20. 6. 2019 obdržel Úřad od zadavatele datovou zprávou, prostřednictvím datové schránky a rovněž v listinné podobě část dokumentace o zadávacím řízení.

20.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0236/2019/VZ-17730/2019/522/NRi ze dne 25. 6. 2019 určil Úřad zadavateli lhůtu k podání informace o dalších úkonech, které zadavatel v průběhu správního řízení v zadávacím řízení provede.

21.         Dne 27. 6. 2019 Úřad zadavatele přípisem č. j. ÚOHS-S0236/2019/VZ-17875/2019/522/NRi z téhož dne vyzval k zaslání chybějící části dokumentace o zadávacím řízení.

22.         Dne 1. 7. 2019 obdržel Úřad v listinné podobě a na technickém nosiči dat zbývající část dokumentace o zadávacím řízení.

23.         Usnesením č. j. ÚOHS-S0236/2019/VZ-19166/2019/522/NRi ze dne 12. 7. 2019 stanovil Úřad účastníkům řízení lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

24.         Dne 17. 7. 2019 umožnil Úřad navrhovateli nahlédnout do správního spisu vedeného pod sp. zn. S0236/2019/VZ.

25.         Úřadu bylo dne 19. 7. 2019 prostřednictvím datové schránky doručeno vyjádření navrhovatele k podkladům rozhodnutí ze dne 18. 7. 2019 (dále jen „vyjádření navrhovatele“). Navrhovatel ve svém vyjádření reaguje na tvrzení zadavatele, kterým obhajoval zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku z důvodu možností dvojího výkladu nacenění přeložky ČEZ. Upozorňuje na to, že stejným způsobem, jakým byly zveřejňovány informace ve vysvětleních zadávací dokumentace k přeložce ČEZ, byly zveřejněny také pokyny k nacenění položky „Kontejner na komunální odpad“ v části výkazu výměr „SO 02 Komunikace, parkování a zpevněné plochy“. Uvádí, že ve vysvětlení zadávací dokumentace bylo uvedeno, že uvedenou položku mají dodavatelé nacenit částkou 0,- Kč. Přitom v aktualizovaném výkazu výměr, vydaném společně s vysvětlením zadávací dokumentace č. 6, bylo u této položky stále uvedeno jednotkové množství, podobně jako u přeložky ČEZ. Shrnuje tedy, že v šetřeném případě se nejedná o pochybení zadavatele, v jehož důsledku zadávací podmínky umožňují dvojí výklad, ale o pochybení dodavatelů, kteří ve svých nabídkách uvedené položky nacenili částkou vyšší než 0,- Kč. Dále upozorňuje na to, že zadavatel ve svém vyjádření k návrhu uvádí nově ekonomické důvody pro zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku. To je dle navrhovatele nepřípustné a v této souvislosti odkazuje na rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 30 Af 65/2013-70 ze dne 15. 10. 2015, který byl potvrzen rozsudkem Nejvyššího správního soudu č. j. 7 As 291/2015-26 ze dne 2. 2. 2016, který se zabývá přípustnými možnostmi zadavatele co do omezení podání nabídek, které by svojí nabídkovou cenou přesahovaly předpokládanou hodnotu veřejné zakázky. Závěrem navrhovatel shrnuje, že zadavatel se dopustil porušení zásady transparentnosti uvedené v § 6 ve spojení s § 127 odst. 2 písm. d) zákona. Shodně jako v návrhu pak navrhuje, aby Úřad uložil zadavateli nápravné opatření spočívající ve zrušení úkonu – oznámení zadavatele o zrušení zadávacího řízení a rovněž úkonů následných.

26.         Zadavatel se ve stanovené lhůtě, ani později v průběhu správního řízení nevyjádřil.   

IV.          ZÁVĚRY ÚŘADU

27.         Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména obdržené dokumentace o zadávacím řízení a vyjádření účastníků řízení, konstatuje, že zadavatel při zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku nepostupoval v souladu se zákonem. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

Relevantní ustanovení právních předpisů

28.         Podle § 6 odst. 1 zákona musí zadavatel při postupu podle zákona dodržovat zásady transparentnosti a přiměřenosti.

29.         Podle § 36 odst. 3 zákona zadavatel zadávací podmínky stanoví a poskytne dodavatelům v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení. Zadavatel nesmí přenášet odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek na dodavatele.

30.         Podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona může zadavatel zrušit zadávací řízení, pokud se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, včetně důvodů ekonomických, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval bez ohledu na to, zda tyto důvody zadavatel způsobil, či nikoliv.

31.         Podle § 128 odst. 1 zákona je zadavatel povinen do 3 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení odeslat písemné sdělení o zrušení zadávacího řízení všem účastníkům zadávacího řízení.

32.         Podle § 263 odst. 2 zákona nedodrží-li zadavatel pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky nebo pro zvláštní postup podle části šesté, přičemž tím ovlivní nebo může ovlivnit výběr dodavatele nebo výběr návrhu, a dosud nedošlo k uzavření smlouvy, Úřad zruší zadávací řízení nebo soutěž o návrh nebo jen jednotlivý úkon zadavatele.

 

 

Skutečnosti zjištěné z dokumentace o zadávacím řízení

33.         Z dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že zadavatel ve „Změně zadávací dokumentace“ ze dne 14. 2. 2019 mj. ve vztahu k „výkazu výměr“ uvedl:

Dotaz č. 1

SO 03 Zastřešení pol. č 42 - Informační systém, označení stání autobusových stanovišť, Al výpalky – dodávka

v technické zprávě jsou elektronické informační tabule ve VV AL výpalky. Která verze platí. Dále je nutné specifikovat návrh provedení[,] pokud bude Al výpalky rozvržení, velikost písma, font, barevnost atd. Pokud bude elektronický systém nutno specifikovat technické parametry, rozvržení atd.

Odpověď:

Pro označení autobusových stanovišť platí AL výpalky - číslice : 1, 2, 3, 4, 5.

Materiál- AL výpalky

Font- Century Ghotic, výška 350 mm

Barevnost - RAL 9005 MAT

Dále viz grafická příloha:

- vizualizace_Pohled_na_nástupiště

- vizualizace_Čelní_pohled

- čelní pohled_rozvržení

Dotaz č. 2

SO 03 Zastřešení pol.[ ]č 50 - Prosvětlený nápis s názvem stanice - kompletní dodávka

je nutné určit materiál, velikost písma, font, nákres

Odpověď:

Prosvětlený název stanice - AL výpalky - písmena: H A V Í Ř O V

Materiál - AL výpalky

Font - Century Ghotic, výška 350 mm

Barevnost - RAL 9005 MAT

Dále viz grafická příloha:

- vizualizace_Čelní_pohled

- čelní pohled_rozvržení

Dotaz č. 3

Přeložky - SO 12 Přeložka PODA, SO 13 Přeložka UPC, T-MOBILE, SO 14 Přeložka Cetin, SO 15 Přeložka ČEZ

Prosím o informaci[,] zdali máme oceňovat tyto přeložky nebo si bude řešit investor přímo s jednotlivými dodavateli.

V případě, že požadujete nacenit po GD je nutné zaslat kontakty na jednotlivé dodavatel[e] z důvodu, že součástí PD nejsou vyjadřovačky.

Odpověď:

SO 10.1 Přeložka kanalizace SmVaK - ocení a realizuje uchazeč (vyjádření správce a kontakty jsou součástí složky E - Dokladová část)

SO 10.2 Přeložka kanalizace SŽDC - ocení a realizuje uchazeč (vyjádření správce a kontakty jsou součástí složky E - Dokladová část)

SO 11 Přeložka horkovodu - ocení a realizuje uchazeč (vyjádření správce a kontakty jsou součástí složky E - Dokladová část)

SO 12 Přeložka PODA - ocení a realizuje uchazeč (vyjádření správce a kontakty jsou součástí složky E - Dokladová část)

SO 14 Přeložka CETIN - ocení a realizuje uchazeč (vyjádření správce a kontakty jsou součástí složky E - Dokladová část)

SO 16.1 Přeložka vodovodu, větev V - ocení a realizuje uchazeč (vyjádření správce a kontakty jsou součástí složky E - Dokladová část)

SO 16.2 Přeložka vodovodu, odbočky V1-V5 - ocení a realizuje uchazeč (vyjádření správce a kontakty jsou součástí složky E - Dokladová část)

SO 17 Přeložka plynovodu - ocení a realizuje uchazeč (vyjádření správce a kontakty jsou součástí složky E - Dokladová část)

SO 13 Přeložka UPC, T-mobile - přeložku zajišťuje UPC samostatně, uchazeč uvede v rozpočtu 0,- Kč

SO 15 Přeložka ČEZ - přeložku zajišťuje ČEZ samostatně, uchazeč uvede v rozpočtu 0,- Kč.(…)

Dotaz č. 5

SO 09 – Sadové úpravy

Je rozpor mezi technickou zprávou a výkazem výměr. Zasílám položky, které jsou v technické zprávě, ale nejsou ve VV: (…)

Dále chybí plocha záhonů, na které mají být vysazené keře, které je nutné zamulčovat mulčovací kůrou.

Odpověď:

Zálivka, závlahové mísy, kokosové rohože, hnojiva, mulče apod. jsou považovány jako standart dodávky (součást položek pro výsadbu dřevin) a v rozpočtu nejsou proto uvedeny, pouze technicky popsány v TZ. Mulčování kolem keřů je součástí položek č. 7 a 8 (výsadby), plocha záhonů kolem keřů pro mulčování je 83,6 m2.(…)“

34.         Ve „Změně zadávací dokumentace“ ze dne 27. 3. 2019 zadavatel mj. ve vztahu k „výkazu výměr“ uvedl:

V zadávací dokumentaci bude změněn Výkaz výměr (viz příloha).

Zdůvodnění:

Z důvodu dodržení termínu kácení do 15.3.2019 uvedeného v Rozhodnutí o povolení kácení č.j. MMH/101885/2018-[]3 a č.j. MMH/102936/2018-3 vydaného OŽP, bylo nutno provést kácení všech dřevin před zahájením realizace stavby. Položky spojené s uvedenou činností byly z výkazu výměr odstraněny.(…)“.

35.         Ve „Změně/doplnění zadávací dokumentace č. 4“ ze dne 5. 4. 2019 zadavatel mj. ve vztahu k „výkazu výměr“ uvedl:

Dotaz č. 3:

V soupisu prací ‚SO 02 Komunikace, parkování a zpevněné plochy‘ je u vodorovného dopravního značení uvedena úprava barvou. V technické zprávě je uvedeno, že úprava VDZ bude provedena v plastu. Žádáme o upřesnění specifikace VDZ.

Odpověď č.[ ]3:

Dle požadavku odboru komunálních služeb bude VDZ provedeno v plastu.

Dotaz č. 4:

V soupisu prací ‚SO 02 Komunikace, parkování a zpevněné plochy‘ je pol. č. 64 - kontejnery na komunální odpad. V TZ je uvedeno, že se jedná o kontejnery pro smíšený i tříděný komunální odpad. Bude se opravdu jednat o dodávku v rámci stavby? V případě, že ano, žádáme bližší specifikaci.

Odpověď č.[ ]4:

V projektu uvažujeme s 1100 l plastovými kontejnery“.

36.         Ve „Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5“ ze dne 9. 4. 2019 zadavatel mj. ve vztahu k „výkazu výměr“ uvedl:

            Dotaz č. 1

            Zadavatel dne 27. 3.[ ]2019 doplnil zadávací dokumentaci o čtyři smlouvy o přeložkách            dotčených sítí s jejich správci. Je možné obdobné smlouvy, případně informace o vztazích        mezi zadavatelem a jejich správci při provádění přeložek také poskytnout pro objekty SO 13             Přeložka UPC a T-Mobile a SO 15 Přeložka ČEZ? Soupis prací objektu SO 15 obsahuje jednu položku – přeložku ČEZ a z technické zprávy vyplývá, že smlouva mezi ČEZ Distribuce, a.s. a             městem Havířov byla již uzavřena. Je přeložka předmětem plnění zhotovitele, nebo ji             zajišťuje její vlastník?

            Odpověď zadavatele

            Ano, Smlouvy o přeložkách inženýrských sítí SO 13 Přeložka UPC a SO 15 Přeložka ČEZ byly       uzavřeny přímo mezi statutárním městem Havířov a vlastníkem dané IS a přeložku tedy   zajišťuje vlastník IS. Tyto smlouvy zadavatel nebude zveřejňovat. Uchazeč uvede v rozpočtu částku 0,- Kč, jak již bylo uvedeno v dokumentu Změna zadávací dokumentace č. 1   zveřejněném dne 15. 2. 2019. (…)“.

37.         Ve „Změně/doplnění zadávací dokumentace č. 6“ ze dne 12. 4. 2019 zadavatel mj. ve vztahu k „výkazu výměr“ uvedl:

2) V části soupisu prací SO 00 Vedlejší náklady je uvedena položka s poř. číslem 11 názvu Technická řešení - návrh a projednání kolizí se skrytými konstrukcemi, vč. nákladů souvisejících s technickým řešením případných kolizí stavby se skrytými konstrukcemi, které projektant nemohl předvídat. Když tyto technická řešení a související náklady nemohl předpokládat projektant, jak tyto náklady má odborně ocenit dodavatel? Tato položka není měřitelná, tudíž nelze ocenit. Žádám o její zrušení. Pokud by na ni zadavatel trval prosím o její bližší specifikaci, z které by vyplýval rozsah a typ požadovaných prací.

Odpověď: Položka odstraněna, zadavatel zveřejní upravený výkaz výměr.

3) V části soupisu prací SO 00 Vedlejší náklady je uvedena položka s poř. číslem 12 názvu Technická řešení - návrh a projednání nutných odchylek a změn oproti PD zjištěných v průběhu stavby. Prosím o stanovení nutných odchylek a změn oproti PD. Tato položka není měřitelná, tudíž nelze ocenit. Žádám o její zrušení. Pokud by na ni zadavatel trval prosím o její bližší specifikaci, z které by vyplýval rozsah a typ požadovaných prací.

Odpověď: Položka odstraněna, zadavatel zveřejní upravený výkaz výměr.

4) V části soupisu prací SO 01 Příprava území, kácení zeleně je uvedena položka s poř. číslem 48 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH. V projektové dokumentaci dodavatel nenalezl bližší informaci, o jaké konstrukce se jedná. Prosím o slovní nebo fotografický popis vybouraných konstrukcí.

Odpověď[:] Položka rozepsána ve výkazu výměr, zadavatel zveřejní upravený výkaz výměr.

5) V části soupisu prací SO 02 Komunikace, parkování a zpevněné plochy je uvedena položka s poř. číslem 60 Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 s množstvím 0,510 m3. Vzhledem k množství pokládaných obrub je tato výměra velmi podhodnocena. Žádám o revizi výměry.

Odpověď: Položka upřesněna ve výkazu výměr, zadavatel zveřejní upravený výkaz výměr. Jedná se pouze o betonové lože pro dlažbu mezi chodníkem a cyklostezkou. Betonové lože pro obruby, přídlažby, apod. je součástí položek ‚osazení‘.

6) V části soupisu prací SO 02 Komunikace, parkování a zpevněné plochy je uvedena položka s poř. číslem 65 Přemístění památníku[.] Jelikož památník není umístěn v místě stavby, žádám o informaci, odkud se bude památník převážet a jaké jsou v místě naložení prostorové možnosti pro nakládku. Dále pak na orientační hmotnost památníku.

Odpověď: Památník je již demontován a uložen v depozitu vzdáleném od nádraží cca 5km, váží 2-3 tuny. Po dokončení díla bude zhotovitelem z depozita převezen a umístěn na vyhrazené ploše, která je dobře přístupná pro příjezd mechanismů – viz Koordinační situační výkres C.3.

7) V technické zprávě stavebního objektu SO 02 Komunikace, parkování a zpevněné plochy je na hlavní trase vozovky uveden obrusný asfalt ACO 11 S PmB 25/55-65 a na vedlejší trase ACO 11+. Ovšem rozpočet má uvedenou pouze jednu položku ACO 11+. Žádám o nápravu tohoto rozporu.

Odpověď: Rozlišeno ve výkazu výměr, zadavatel zveřejní upravený výkaz výměr.

8) V části soupisu prací SO 03 Zastřešení je uvedena položka s poř. č. 4 Základy ze železobetonu do C25/30 (B30). Ovšem v techn. zprávě je uvedeno, že betonové základy jsou navrženy z betonu C30/37 XC2, XA1. Dále u těchto konstrukcí chybí v soupisu prací pokladní beton C8/10 – X0. Žádám o nápravu soupisu prací.

Odpověď: Položky byly dány do souladu s PD, zadavatel zveřejní upravený výkaz výměr.

9) V části soupisu prací SO 03 Zastřešení je uvedena položka s poř. č. 9 a 10 prosklený střešní plášť se sklem 6.6.4 ovšem v technické zprávě je uvedeno sklo 8.8.4. Jaké sklo tedy zadavatel požaduje osadit?

Odpověď: Položky byly dány do souladu s PD, zadavatel zveřejní upravený výkaz výměr.

10) V části soupisu prací SO 07 Slaboproud je uvedena položka s poř. č. 2 a 3 (informační panely pro cestující). Přiložená část projektové dokumentace neobsahuje potřebné informace ohledně ocenění informačních panelů. Prosím o bližší specifikaci těchto dvou položek (LED panel/monitor; rozlišení; počet řádků; rozměry; …).

Odpověď: Položka rozepsána ve výkazu výměr, zadavatel zveřejní upravený výkaz výměr a jako přílohu technické požadavky ODIS.

11) V části soupisu prací SO 07 Slaboproud je uvedena položka s poř. č. 24 Venkovní optický uzamykatelný rozvaděč (...). Dle mých informací se rozvaděče s SC spojkami vyrábí v násobku 24. Tzn. 3*24=72 SC spojek. Prosím o revizi položky či uvedení výrobce požadovaného rozvaděče s 88 kusy SC spojek.

Odpověď: byl uveden požadavek na minimální počet optických spojek, položka byla upravena dle násobků, zadavatel zveřejní upravený výkaz výměr.

12) V části soupisu prací SO 07 Slaboproud je uvedena položka s poř. č. 25 Plastová rozvodnice IP67, uzamykatelná, instalace na sloup/zeď, vč. průchodek pro kabely, 2500x3500x200mm. Opravdu zadavatel požaduje rozvodnici o rozměru 2,5 x 3,5 metru? Nejedná se o překlep? Pokud, žádám o opravu.

Odpověď: Položka opravena - 250x350x200 mm, zadavatel zveřejní upravený výkaz výměr.

13) V části soupisu prací SO 07 Slaboproud jsou optické kabely a příslušenství navrženy z materiálu MM 50/125 OM3 ovšem v technické zprávě i výkresech příslušné části projektové dokumentace je navržen materiál SM 9/125. Prosím o informaci, který materiál platí a případnou úpravu PD či soupisu prací

Odpověď: Položky byly dány do souladu s PD, zadavatel zveřejní upravený výkaz výměr.

14) V části soupisu prací SO 05 Veřejné osvětlení prosím o revizi položek s pořadovým číslem 72 až 77. Domnívám se, že je chybně vypočtena výměra a vzhledem k tomu, že zadavatel neuvádí výpočet výměry, nemohu jejich výpočet ani zkontrolovat.

Odpověď: Na položkách 72,73,74 nebyla shledána chyba. U položek 75, 76, 77 bylo opraveno množství, zadavatel zveřejní upravený výkaz výměr.

15) V části soupisu prací SO 12 Přeložka PODA jsou uvedeny položky s poř. číslem 5 a 7. Dle technické zprávy tyto položky zajišťuje správce/vlastník sítě. Žádám tedy o vyškrtnutí položek nebo vyjádření zadavatele, že položky nemá oceňovat.

Odpověď: Položky, které provede samostatně správce dané sítě, byly odstraněny, zadavatel zveřejní upravený výkaz výměr. Totéž platí pro SO 13 Přeložka UPC a T-Mobile.

16) V části soupisu prací SO 14 Přeložka CETIN jsou uvedeny položky s poř. číslem 6 a 7. Dle technické zprávy tyto položky zajišťuje správce/vlastník sítě. Žádám tedy o vyškrtnutí položek nebo vyjádření zadavatele, že položky nemá oceňovat.

Odpověď: Položky, které provede samostatně správce dané sítě, byly odstraněny, zadavatel zveřejní upravený výkaz výměr.

17) Dle Změna/doplnění zadávací dokumentace č. 4, dotazu č. 3, byla změněna položka vodorovného dopravního značení z barvy na plast. Žádám o patřičnou nápravu soupisu prací.

Odpověď: Položky VDZ nahrazeny v souladu s TZ, zadavatel zveřejní upravený výkaz výměr.

18) V dokumentu Změna/doplnění zadávací dokumentace č. 4 bylo zodpovězeno na dotaz č. 4, z něhož vyplývá, že všechny kontejnery, jenž jsou uvedeny ve zmíněné položce, budou na smíšený komunální odpad o objemu kontejneru 1100 l. Tedy na tříděný odpad dodavatel umisťovat nebude. Domnívá se dodavatel správně? Pokud ne, žádám o jasné počty požadovaných kontejnerů.

Odpověď: Dodávka kontejnerů není správcem parkoviště (odborem komunálních služeb) požadována, uchazeč ocení tuto položku částkou 0,- Kč.

19) V soupisu prací „SO 07 Slaboproud“ je pol. č. 4 – Hlasový a obrazový navigační systém, kde není uvedena MJ a množství. Žádáme o upřesnění této položky.

Odpověď: Položka odstraněna, zadavatel zveřejní upravený výkaz výměr.

20) V technických zprávách objektů „SO 12 Přeložka PODA“ a „SO 14 Přeložka CETIN“ je uvedeno, že po přípravě všech nových tras bude osloven správce těchto sítí (CETIN, resp. PODA), který přeložky sám zrealizuje. Chápeme správně, že tyto dílčí položky nejsou součástí předmětu prací dodavatele a dodavatelé je v nabídce nemají naceňovat?

Jedná se o tyto položky:

(...)

Odpověď: Položky, které provede samostatně správce dané sítě, byly odstraněny, zadavatel zveřejní upravený výkaz výměr. Totéž platí pro SO 13 Přeložka UPC a T-Mobile.

(…)

Žádáme účastníky, aby při naceňování nabídky použili aktualizovaný výkaz výměr, který je přílohou tohoto dokumentu. (...).“

38.         Součástí dokumentace o zadávacím řízení je rovněž oznámení o zrušení zadávacího řízení. Zadavatel v tomto oznámení uvedl, že rozhodl o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Své rozhodnutí odůvodnil následovně: „Zadavatel při kontrole nabídek podaných do předmětného zadávacího řízení dospěl k závěru, že nabídky jednotlivých účastníků jsou cenově neporovnatelné, jelikož si účastníci vyložili jinou formou textaci dodatečných dotazů (výkazu výměr) a zvolili jiný způsob nacenění. Uvedené mohlo ovlivnit pořadí účastníků i jejich nabídkové ceny. Zadavatel tedy pro výše uvedené důvody hodné zvláštního zřetele v souladu s ustanovením § 127 dost. 2 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ruší předmětné zadávací řízení.

39.         Navrhovatel ve svých námitkách – v reakci na odůvodnění obsažené v oznámení o zrušení zadávacího řízení – zejména uvádí, že „technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu veřejné zakázky byl dostatečně specifikován ve standartním výkazu výměr ve formátu xls. Výkaz výměr byl oceněn Zhotovitelem a to vepsáním jednotkových cen do příslušných určených buněk, ostatní buňky byly Zadavatelem uzamčeny pro opravy tak, aby se zabránilo změnám na dokumentu.“ Dodává, že pokud některý dodavatel pochybil při vyplňování výkazu výměr (v důsledku jiného výkladu textace dodatečných dotazů), měl jej zadavatel vyzvat k vysvětlení, či jej vyloučit, ale nemělo dojít ke zrušení zadávacího řízení.

Obsah rozhodnutí o námitkách

40.         Zadavatel námitky navrhovatele svým rozhodnutím odmítnul, protože je přesvědčen o tom, že zrušení zadávacího řízení dle ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona bylo zákonné. Uvádí, že při posuzování a hodnocení nabídek zjistil neporovnatelnost cenových nabídek, neboť ze strany účastníků řízení došlo k rozdílnému výkladu zadávacích podmínek, na což reagoval výzvou dodavatelům k objasnění nabídek, přičemž z dodaných vyjádření zjistil, že „v rámci změny zadávací dokumentace uvedl nejednoznačnou informaci, která následně vedla ve dvojí výklad naceňování nabídek.“ K tomu pak zadavatel doplňuje, že v průběhu zadávacího řízení v rámci změny/vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 a č. 5 uvedl, že přeložka ČEZ má být ve výkazu výměr oceněna částkou 0,- Kč. V průběhu zadávacího řízení však bylo vydáno i vysvětlení zadávací dokumentace č. 6, kterým byla dle zadavatele předchozí vysvětlení (č. 1 a č. 5) negována, neboť součástí vysvětlení zadávací dokumentace č. 6 byl rovněž aktualizovaný výkaz výměr, který měl být jako závazný a platný naceněn a ve kterém zůstala nedopatřením přeložka ČEZ „s vyplněným jednotkovým množstvím“. Uvedeným tak zadavatel dle svého přesvědčení způsobil situaci, kdy „bylo možné dodatečné informace vykládat dvojím způsobem“, neboť „chybou zadavatele nekorespondovala textová část a aktualizovaný výkaz výměr, resp. informace č. 1 a 5 s informacemi č. 6 (...)“. V důsledku uvedeného pak dle zadavatele některý účastník přeložku ČEZ nacenil a jiní nikoliv. To zadavatel označuje za situaci, která nemůže jít k tíži účastníků, neboť tyto nemůže vyloučit za to, že nacenili „aktualizovaný výkaz výměr ve formě předložené zadavatelem“. Přikročil tak k řešení v souladu s ust. § 49 zákona a přijal opatření k nápravě, kterým bylo zrušení zadávacího řízení. Zadavatel dále uvádí, že nemohl vyzvat účastníky k opravě „položkového rozpočtu“ s ohledem na nemožnost oprav týkajících se celkové nabídkové ceny.

41.         Zadavatel rovněž ve svém rozhodnutí označuje za zákonný takový postup, jímž by vyloučil všechny dodavatele, kteří v nabídce přeložku ČEZ nacenili částkou 0,- Kč, protože tito dodavatelé dle zadavatele nepostupovali podle změny zadávací dokumentace č. 6, ale podle předchozích vysvětlení. Protože však nastalou situaci sám způsobil, nemohl postupovat jinak, než zadávací řízení zrušit. Zadavatel tak trvá na tom, že zrušil zadávací řízení na veřejnou zakázku plně v souladu se zákonem.

 

K výroku I. rozhodnutí

42.         Úřad považuje za vhodné se nejprve vyjádřit k zásadě transparentnosti zakotvené v ust. § 6 odst. 1 zákona. Tato zásada je vedle zásady rovného zacházení, zákazu diskriminace a zásady přiměřenosti jednou ze základních zásad, jež musí být zadavatelem dodržovány v průběhu celého zadávacího řízení. Intepretací a aplikací zásady transparentnosti se ve své rozhodovací činnosti opakovaně zabývaly soudy i Úřad a ačkoliv se tato ustálená rozhodovací praxe vztahuje k zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), lze tyto obecné závěry zcela jistě aplikovat rovněž i ve vztahu k zákonu, neboť účel zakotvení uvedené zásady je v obou zákonných úpravách tentýž. Nejvyšší správní soud se zásadou transparentnosti zabýval například v rozsudku č. j. 1 Afs 45/2010-159 ze dne 15. 9. 2010, kdy se ztotožnil s obecným výkladem zásady transparentnosti podaným Krajským soudem v Brně v rozsudku č. j. 62 Ca 31/2008-114 ze dne 19. 1. 2010, a to že požadavek transparentnosti „není splněn tehdy, pokud jsou v zadavatelově postupu shledány takové prvky, jež by zadávací řízení činily nekontrolovatelným, hůře kontrolovatelným, nečitelným a nepřehledným nebo jež by vzbuzovaly pochybnosti o pravých důvodech jednotlivých kroků zadavatele.“ V rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 50/2011-72 ze dne 15. 2. 2012 pak tento soud dovodil, že „[ú]kolem zásady transparentnosti je zajištění toho, aby zadávání veřejných zakázek probíhalo průhledným, právně korektním a předvídatelným způsobem za předem jasně a srozumitelně stanovených podmínek. (…) Porušením této zásady pak je jakékoli jednání zadavatele, které způsobuje nečitelnost zadávacího řízení.“ S ohledem na výše uvedené závěry lze konstatovat, že princip transparentnosti představuje vůdčí zásadu pro celé zadávací řízení, která v sobě zahrnuje rovněž například přezkoumatelnost jednotlivých rozhodnutí zadavatele. Z pohledu dodržení zásady transparentnosti tak obstojí pouze takové odůvodnění úkonů zadavatele, které je možno zpětně objektivně přezkoumat, tj. jehož obsah je možno podrobit kontrole, přičemž skutečnosti v něm uvedené musí být objektivně ověřitelné. Povinnost zadavatele odůvodnit svůj postup lze tedy dovodit již ze samotných zásad zadávání veřejných zakázek.

43.         Úřad dodává, že z konstantní judikatury správních soudů (srov. např. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Af 61/2012 ze dne 6. 6. 2013 a rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 64/2013 ze dne 6. 11. 2013, která byla rozvinuta zejména v případech elektronického losování, je však v obecné rovině obecně aplikovatelná) vyplývá obecná zásada, že je zcela na zadavateli, aby zajistil, že veškeré kroky, které činí v zadávacím řízení, budou působit transparentně. Aby tedy bylo možné považovat konkrétní úkon zadavatele (ve zkoumaném případě zrušení zadávacího řízení) za transparentní, a tedy i zákonný, musí být takový úkon Úřadem přezkoumatelný.

44.         K problematice zrušení zadávacího řízení Úřad nejprve v obecné rovině konstatuje, že zákonodárce rozlišuje mezi zákonnou povinností zrušit zadávací řízení a fakultativní možností zadavatele zrušit zadávací řízení v případech stanovených zákonem. Obligatorně se zadávací řízení ruší podle § 127 odst. 1 zákona, fakultativně za podmínek stanovených v § 127 odst. 2 zákona, popř. v § 127 odst. 3 zákona. Zadavatel je tedy podle svého uvážení oprávněn zrušit zadávací řízení, ovšem toliko za předpokladu, že tak učiní z důvodu, resp. za situace aprobované zákonem.

45.         Zákon tak dává zadavateli možnost zrušit zadávací řízení jen z důvodů taxativně vymezených, což má vést k omezení možnosti zneužití tohoto institutu a současně k zachování právní jistoty dodavatelů, neboť, jak uvádí Krajský soud v Brně v rozsudku č. j. 30 Af 65/2013-70 ze dne 15. 10. 2015, „[z]ákon o veřejných zakázkách zrušení zadávacího řízení nepreferuje. Účelem každého zadávacího řízení by měl být výběr nejvhodnějšího řešení, uzavření smlouvy na veřejnou zakázku a její uskutečnění, a sice na základě výběru pro zadavatele nejvýhodnější nabídky (ať už na základě nejnižší ceny či celkově ekonomicky nejvhodnější nabídky) při dodržení zásad uvedených v § 6 zákona o veřejných zakázkách (...).“ Úřad dodává, že přestože se výše uvedené závěry Krajského soudu v Brně vztahují k předchozí právní úpravě obsažené v ZVZ, lze tyto obecné závěry aplikovat rovněž ve vztahu k zákonu. Je tedy nepochybně i za stávající právní úpravy nežádoucí (a rozporná se zákonem) situace, kdy by zrušení zadávacího řízení mělo být důsledkem libovůle (svévole) zadavatele v tom smyslu, že by zrušení zadávacího řízení nebylo jednoznačně podloženo objektivně existujícím důvodem, resp. by existovaly relevantní pochybnosti o tom, zda zrušení zadávacího řízení není vyvoláno např. tím, že se vybraným dodavatelem má stát dodavatel zadavatelem z nejrůznějších (zákonem však neaprobovaných) důvodů „nechtěný“. Při zrušení zadávacího řízení je tak třeba zejména klást důraz na dodržení zásady transparentnosti v tom smyslu, jak ji konstantně vykládá rozhodovací praxe Úřadu i soudů, tj. zrušení zadávacího řízení musí být provedeno takovým způsobem, který nevzbuzuje žádné reálné a objektivizované pochybnosti o tom, že zadavatel jedná korektně a regulérně, a že v zadávacím řízení využívá poctivých prostředků.

46.         Z § 127 odst. 2 písm. d) zákona pak pro zrušení zadávacího řízení vyplývají dvě základní podmínky: jedna časová, tj. že se důvody pro zrušení vyskytly v průběhu zadávacího řízení, a druhá věcná – může se jednat pouze o důvody hodné zvláštního zřetele. Druhá z podmínek je pak blíže vymezena tak, že důvody hodnými zvláštního zřetele lze rozumět rovněž důvody ekonomické. Musí se rovněž jednat o důvody, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Současně pak (oproti právní úpravě obsažené v ZVZ) není rozhodné, zda zadavatel tyto důvody způsobil či nikoliv. Odůvodnění zrušení zadávacího řízení podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona by proto mělo obsahovat dostatečně konkrétní popis důvodů hodných zvláštního zřetele a mělo by obsahovat rovněž konkretizaci okamžiku, s nímž zadavatel spojuje výskyt důvodů hodných zvláštního zřetele. Důvody hodné zvláštního zřetele jsou přitom neurčitým právním pojmem, kterému dávají rozměr konkrétní skutkové okolnosti případu. V rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 30 Af 52/2015-108 ze dne 27. 7. 2017 je ve vztahu k tomuto mj. uvedeno: „Jak uvedl Nejvyšší správní soud v rozsudku ze dne 27. 1. 2010, č. j. 2 Afs 64/2009-109, (...)‚ důvody hodné zvláštního zřetele‘ jsou typickým neurčitým právním pojmem. V zákoně jeho definice obsažena není, a tedy je třeba mu přisoudit takový význam, který nejlépe odpovídá povaze, smyslu a účelu toho, co zákon o veřejných zakázkách upravuje. Při interpretaci neurčitého právního pojmu se správní orgán musí zabývat konkrétní skutkovou podstatou, jakož i ostatními okolnostmi případu, přičemž sám musí alespoň rámcově obsah a význam užitého neurčitého pojmu objasnit (…)“. Ze shora uvedeného vyplývá, že důvody hodné zvláštního zřetele je třeba vykládat s ohledem na obecné principy zákona i účel konkrétního zadávacího řízení. Zároveň je třeba zhodnotit, zda intenzita těchto důvodů dosáhla takové míry, že nelze po zadavateli požadovat, aby v započatém zadávacím řízení dále pokračoval.

47.         Podle zákona se tak dle názoru Úřadu musí jednat o důvody, které reálně (objektivně) nastaly v průběhu zadávacího řízení, tedy takové důvody, které nejsou odrazem pouze subjektivního postoje zadavatele, nýbrž mají objektivní dopad do samotné realizace zadávacího řízení; dle zákona však mohou tyto důvody „nově“ výslovně spočívat v důvodech ekonomických a tyto důvody zadavatel mohl způsobit, mohou tedy případně vyplývat i z vnitřních poměrů zadavatele. Úřad však akcentuje, že se vždy musí jednat o důvody závažné, které atakují samotný smysl dokončení již zahájeného zadávacího řízení, důvody, kvůli kterým by nebylo možné v řízení pokračovat nebo by pokračování v něm bylo v rozporu se zákonem, tyto důvody musí odpovídat povaze, smyslu a účelu toho, co zákon upravuje a musí být posuzovány vždy s ohledem na konkrétní skutkové okolnosti, přičemž jejich interpretace by měla být ku prospěchu efektivní hospodářské soutěže.

48.         Úřad rovněž konstatuje, že při posouzení, zda zrušení šetřeného zadávacího řízení proběhlo v souladu se zákonem, je třeba mj. s ohledem na zásadu transparentnosti vycházet toliko z důvodů uvedených zadavatelem v rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, případně ve sdělení o zrušení zadávacího řízení, neboť zadavatel je povinen uvést všechny relevantní důvody, pro které zadávací řízení zrušil. Toto odůvodnění by pak mělo mimo jiné obsahovat ustanovení relevantní právní úpravy, podle které zadavatel zadávací řízení ruší, a mělo by být dostatečně konkrétní a srozumitelné, a to zejména z hlediska přezkoumatelnosti takového rozhodnutí (viz k tomu např. rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S412/2013/VZ-18402/2015/541/MSc ze dne 17. 7. 2015[2], resp. předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R80/2014/VZ- 10687/2015/322/MLr/KMr ze dne 4. 5. 2015, příp. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 2 Afs 23/2013-39 ze dne 20. 5. 2014, jehož závěry lze analogicky aplikovat i na rozhodnutí, resp. sdělení o zrušení zadávacího řízení).

49.         Ačkoliv tedy zákon neklade žádné formální obsahové požadavky na rozhodnutí podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona, ani na sdělení o zrušení zadávacího řízení podle § 128 odst. 1 zákona, zastává Úřad s ohledem na zásadu transparentnosti právní názor, že důvody, které vedly zadavatele ke zrušení zadávacího řízení, v tomto konkrétním případě naplnění podmínek podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona, musí zadavatel transparentním, tedy srozumitelným a jednoznačným způsobem, popsat a sdělit účastníkům zadávacího řízení, tedy uvést ve sdělení o zrušení zadávacího řízení podle § 128 odst. 1 zákona. V odůvodnění tak musí být vždy uvedeny všechny důvody hodné zvláštního zřetele svědčící pro zrušení zadávacího řízení, kterých se zadavatel dovolává, kdy tyto musí být dostatečně konkrétně, tedy jednoznačně a srozumitelně popsány, a určení okamžiku, od něhož zadavatel odvozuje výskyt důvodů hodných zvláštního zřetele. Účelem povinnosti podle § 128 odst. 1 zákona, který stanoví, že zadavatel je povinen do 3 pracovních dnů od rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení odeslat písemné sdělení o zrušení zadávacího řízení všem účastníkům zadávacího řízení, totiž není pouze skutečnost, že se účastníci zadávacího řízení neprodleně dozvědí o tom, že zadávací řízení bylo zrušeno a nebude nadále pokračovat, ale význam této povinnosti spočívá též v možnosti účastníků zadávacího řízení posoudit zákonnost zrušení zadávacího řízení zadavatelem a popřípadě brojit proti tomuto postupu zadavatele námitkami, případně následně návrhem podaným k Úřadu. Pro zachování transparentnosti předmětného kroku zadavatele přitom není nutné, aby sdělení podle § 128 odst. 1 zákona obsahovalo vlastní odůvodnění naplnění podmínek podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona, neboť dostačujícím pro naplnění popsaného účelu sdělení by bylo i to, pokud by zadavatel např. v příloze sdělení zaslal vlastní odůvodněné rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení, či odkázal na profil zadavatele nebo uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek, pokud zde takové odůvodnění rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení zadavatel již uveřejnil. Nezbytné však je, aby se mohli účastníci zadávacího řízení s důvody, které zadavatele vedly ke zrušení zadávacího řízení, seznámit, a to v takové míře konkrétnosti, aby mohli sami posoudit zákonnost jejich uplatnění.

50.         Jak již Úřad uvedl výše, v šetřeném případě zadavatel zrušil zadávací řízení s odkazem na ustanovení § 127 odst. 2 písm. d) zákona, přičemž o zrušení zadávacího řízení účastníky zadávacího řízení informoval oznámením o zrušení zadávacího řízení (k tomu srov. bod 38. tohoto rozhodnutí). Je tedy třeba s ohledem na výše uvedené závěry přezkoumat, zda zadavatel při odeslání tohoto sdělení vyhověl povinnosti dodržet zásadu transparentnosti podle § 6 odst. 1 zákona či nikoliv, tedy zkoumat, zda zadavatel v předmětném oznámení formuloval důvody zrušení zadávacího řízení jednoznačně, srozumitelně, tedy dostatečně podrobně a tím i přezkoumatelně.

51.         V oznámení o zrušení zadávacího řízení zadavatel zrušení zadávacího řízení odůvodnil tak, že při kontrole podaných nabídek dospěl k závěru, že tyto jsou cenově neporovnatelné, jelikož si dodavatelé vyložili jinou formou textaci dodatečných dotazů (konkrétně v této souvislosti zmiňuje výkaz výměr) a zvolili jiný způsob nacenění, což mohlo ovlivnit pořadí dodavatelů a jejich nabídkové ceny. Uvedené pak zadavatel označil jako důvody hodné zvláštního zřetele.

52.         Úřad konstatuje, že v daném případě zadavatel při zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku nedodržel zásadu transparentnosti podle § 6 odst. 1 zákona, neboť konkrétní faktické důvody zrušení nejsou v oznámení o zrušení zadávacího řízení dostatečně ozřejměny. Z takto formulovaného oznámení o zrušení části zadávacího řízení se účastníci dozvěděli pouze to, že je zadávací řízení zrušeno, že se tak stalo s odkazem na § 127 odst. 2 písm. d) zákona (tj. pro důvody hodné zvláštního zřetele) a že důvodem byla skutečnost, že nabídky účastníků jsou vzájemně neporovnatelné v důsledku rozdílného výkladu vysvětlení zadávací dokumentace ve vztahu k výkazu výměr ze strany jednotlivých dodavatelů.

53.         Tímto způsobem formulované důvody pro zrušení zadávacího řízení však nepovažuje Úřad za dostatečně konkrétní, jednoznačné a určité, neboť na základě takto obecně formulovaných důvodů bez bližších podrobností je dodavatelům fakticky znemožněno provést analýzu toho, zda k tvrzenému rozdílnému výkladu blíže nevymezeného okruhu zadávacích podmínek došlo v důsledku chyby ze strany zadavatele (nadto tuto skutečnost sám zadavatel v oznámení o zrušení zadávacího řízení ani netvrdí), či zda došlo k chybnému pochopení ze strany některých dodavatelů. Uvedené důvody proto Úřad nepovažuje v předmětném rozsahu za přezkoumatelné.

54.         Zadavatel tedy v oznámení o zrušení zadávacího řízení nikterak blíže, tj. konkrétně nespecifikoval ty skutečnosti, ve kterých spatřuje důvody hodné zvláštního zřetele, když pouze uvedl, že nabídky jsou cenově neporovnatelné, neboť došlo k rozdílnému výkladu textace „dodatečných dotazů“, tj. vysvětlení zadávací dokumentace, a to konkrétně ve vztahu k výkazu výměr. V této souvislosti Úřad uvádí, že několik různých vysvětlení zadávací dokumentace se vztahovalo mj. právě k výkazu výměr, resp. k jednotlivým položkám výkazu výměr, kdy zadavatel některé z položek vysvětloval, resp. upřesňoval jejich obsah, některé upravoval a některé odstraňoval či přidával (k tomu srov. body 33. – 37. odůvodnění tohoto rozhodnutí). S ohledem na větší počet vysvětlení zadávací dokumentace a širokou škálu položek, jež byly zadavatelem v průběhu zadávacího řízení ve výkazu výměr změněny, příp. osvětlovány, tak neměli dodavatelé ani teoretickou možnost si z obsahu oznámení o zrušení zadávacího řízení (s ohledem na jeho obecnost) domyslet či dovodit, která konkrétní změna či změny byly dle zadavatele ze strany některých dodavatelů vyloženy rozdílně. S ohledem na to, že „důvody hodné zvláštního zřetele“ jsou obecným pojmem, tím spíše měl zadavatel konkrétně uvést, jakým způsobem dle něj došlo k odlišnému výkladu vysvětlení zadávací dokumentace ve vztahu k výkazu výměr ze strany jednotlivých účastníků, aby, jak již Úřad uvedl výše, i sami účastníci mohli posoudit oprávněnost postupu zadavatele při zrušení zadávacího řízení a případně namítat účelovost (libovůli) zadavatele při zrušení zadávacího řízení. Pokud zadavatel shledal, že v zadávací dokumentaci nestanovil řádně a jednoznačně zadávací podmínky, jak ovšem vyplývá až z rozhodnutí o námitkách, je nezbytné, aby tyto skutečnosti jednoznačně a určitě popsal, tj. aby předně vymezil konkrétní zadávací podmínku, či okruh zadávacích podmínek, k nimž se tvrzená nejednoznačnost vztahuje, a rovněž aby uvedl důvod, který jej k této úvaze (tj. úvaze o nejednoznačnosti vymezení) přivedl (v tomto případě objasnění nabídek obdržené od dodavatelů), a to již ve sdělení o zrušení zadávacího řízení. Teprve na takto konkrétní, jasné, podrobné a srozumitelné důvody by mohli účastníci zadávacího řízení případně konkrétně reagovat, a to buď tak, že je akceptují (tj. uznají, že jde skutečně o důvody hodné zvláštního zřetele), nebo tak, že se s uvedenými důvody neztotožní (a pak mají možnost se proti takovému postupu zadavatele bránit). Rovněž Úřad může důvody pro zrušení zadávacího řízení podrobit přezkumu z hlediska jejich oprávněnosti jen tehdy, pokud jsou zadavatelem v příslušném dokumentu vyjádřeny. Přezkoumatelný je jen takový úkon zadavatele, v němž jsou srozumitelně a dostatečně uvedeny důvody pro jeho postup, v daném případě pro zrušení zadávacího řízení. Z prověřovaného oznámení o zrušení zadávacího řízení však konkrétní úvahy zadavatele, které ho vedly ke zrušení zadávacího řízení, zřejmé nejsou (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu č. j. 2 Afs 23/2013-39 ze dne 20. 5. 2014). Z výše uvedeného tak vyplývá, že důvody zrušení zadávacího řízení uvedené v oznámení o zrušení zadávacího řízení jsou veskrze obecné a neobsahují potřebnou míru detailu.

55.         Zadavatel nadto v oznámení o zrušení zadávacího řízení nevymezuje ani konkrétní časový údaj, tj. konkrétní okamžik, od kterého odvozuje výskyt tvrzených důvodů hodných zvláštního zřetele. Omezil se toliko na konstatování, že „při kontrole nabídek podaných do předmětného zadávacího řízení“. Tento údaj je přitom pro dodavatele i pro případný následný přezkum důležitý pro posouzení, zda se okolnosti pro zrušení zadávacího řízení skutečně vyskytly v průběhu zadávacího řízení, tj. zda došlo k naplnění časové podmínky dané § 127 odst. 2 písm. d) zákona. V daném případě zadavatel teprve v rozhodnutí o námitkách (ze dne 31. 5. 2019) zmiňuje, že tímto rozhodným okamžikem bylo objasnění nabídek jednoho z dodavatelů, z nějž vyplynul rozpor ve výkladu vysvětlení zadávací dokumentace. V samotném oznámení o zrušení zadávacího řízení však konkrétní časový okamžik, od něhož odvozuje vznik důvodů hodných zvláštního zřetele, neuvádí, ačkoliv (jak plyne z obsahu samotného oznámení o zrušení zadávacího řízení a rovněž z rozhodnutí o námitkách) ve chvíli vyhotovení oznámení o zrušení zadávacího řízení měl již objasnění nabídek, která si vyžádal od účastníků zadávacího řízení, k dispozici.

56.         S ohledem na výše uvedené má Úřad za to, že postup zadavatele při zrušení zadávacího řízení nelze ze strany Úřadu pro přílišnou míru obecnosti oznámení o zrušení zadávacího řízení věcně přezkoumat z hlediska naplnění zákonných důvodů pro zrušení zadávacího řízení.

57.         Úřad nevylučuje, že zadavatel ke zrušení zadávacího řízení skutečně mohl mít důvody hodné zvláštního zřetele podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona a že se tyto důvody vyskytly v průběhu zadávacího řízení, avšak bez dostatečně konkrétního odůvodnění nelze tyto okolnosti přezkoumat a ověřit, zda takové skutečnosti opravdu nastaly.

58.         Úřad na tomto místě rovněž zdůrazňuje, že závěry uvedené v odůvodnění tohoto rozhodnutí se vztahují k důvodům pro zrušení zadávacího řízení uvedeným v oznámení o zrušení zadávacího řízení, na jejichž základě zadavatel přistoupil ke zrušení zadávacího řízení dle § 127 odst. 2 písm. d) zákona, přičemž pozdější sdělení zadavatele o možných jiných důvodech zrušení zadávacího řízení, na jejichž základě zadavatel mínil přistoupit ke zrušení zadávacího řízení, uvedených např. v rozhodnutí o námitkách, či ve vyjádření k návrhu, je právně irelevantní (viz body 17. a 40. a násl. odůvodnění tohoto rozhodnutí) a samo o sobě jeho předchozí nezákonný postup není schopno zhojit. Takový postup zadavatele je nadto ve zjevném rozporu zejména s nutností zajištění možnosti účastníků posoudit zákonnost zrušení zadávacího řízení a popřípadě možnosti proti tomuto rozhodnutí brojit.

59.         Důvody, které se vyskytly v průběhu zadávacího řízení a které zadavatel považoval za důvody hodné zvláštního zřetele podle § 127 odst. 2 písm. d) zákona tedy zadavatel v oznámení o zrušení zadávacího řízení uvedl v takové míře obecnosti, že fakticky znemožnil adresátům proti svému rozhodnutí brojit, neboť tito nebyli reálně schopni podat konkrétní námitky. Uvedené je pak zřetelné i z obecnosti námitek navrhovatele (viz k tomu bod 39. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Zadavatel tedy ve sdělení o zrušení formuloval důvody, které, jak Úřad dovodil výše, jsou pouze obecného charakteru, neboť neobsahují dostatečně konkrétní, tj. jednoznačný a určitý popis té skutečnosti, že se při kontrole obdržených nabídek vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, jež by dosvědčovaly oprávněnost postupu zadavatele při zrušení zadávacího řízení. Úřad konstatuje, že postup zadavatele v zadávacím řízení se stal netransparentním, neboť důvody zrušení zadávacího řízení uvedené v oznámení o zrušení zadávacího řízení není možné objektivně přezkoumat a jako takové tedy nemohou obstát. Ze samotného obsahu oznámení o zrušení zadávacího řízení tedy dodavatelé nemohli identifikovat, v jakých konkrétních skutečnostech zadavatel spatřoval „chybu“ v zadávací dokumentaci, která měla za následek obdržení vzájemně neporovnatelných nabídek. Dodavatelé neměli ani reálnou možnost se o konkrétních důvodech pro zrušení zadávacího řízení dozvědět více, neboť tvrzená neporovnatelnost vyplývá z obsahu nabídek jednotlivých účastníků, přičemž však k nabídkám ostatních účastníků zadávacího řízení dodavatelé nemají přístup (a tedy nemohou jejich obsah sami porovnat).

60.         Úřad tak může přisvědčit právnímu názoru navrhovatele, že samo oznámení o zrušení zadávacího řízení je nepřezkoumatelné, neboť není dostatečně konkrétně odůvodněné.

61.         Úřad rovněž považuje obhajobu zadavatele, spočívající v tvrzení, že pokud by sdělil účastníkům konkrétní důvody pro zrušení zadávacího řízení, mohlo by některým účastníkem dojít ke zneužití takové informace v opakovaném zadávacím řízení, za lichou. Jestliže zadavatel v oznámení o zrušení zadávacího řízení uvádí, že důvodem pro zrušení zadávacího řízení je rozdílný výklad vysvětlení zadávací dokumentace, tj. fakticky tvrdí nejednoznačnost zadávacích podmínek, pak pro naplnění povinnosti informovat účastníky o konkrétním důvodu pro zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku, tedy pro přezkoumatelný popis tohoto důvodu pro zrušení jednoznačně není nezbytné uvádět rovněž podrobnosti týkající se např. nabídkových cen dodavatelů či jiných ochrany hodných údajů, jak předestírá zadavatel ve svém vyjádření (srov. bod 17. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Úřad v této souvislosti pro úplnost dodává, že mu není zřejmé, jakým způsobem by mohla být dodavateli při opakovaném zadávání veřejné zakázky zneužita konkrétní informace o nejednoznačnosti zadávacích podmínek v šetřeném zadávacím řízení, zejména s přihlédnutím k tomu, že by zadavatel při opakovaném zadávání veřejné zakázky bezpochyby předmětnou část zadávací dokumentace opravil tak, aby zadávací podmínky již byly jasné, jednoznačné a srozumitelné.

62.         Úřad na základě výše uvedených skutečností dospěl k závěru, že zadavatel nedodržel při zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku postup stanovený v § 127 odst. 2 písm. d) zákona a zároveň zásadu transparentnosti zakotvenou v § 6 odst. 1 zákona, když v oznámení o zrušení zadávacího řízení ze dne 13. 5. 2019 dostatečně konkrétně, tedy jednoznačně a určitě nevymezil skutečnosti, které pokládá za důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze po zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval, když bez dalších podrobností toliko uvedl, že „nabídky jednotlivých účastníků jsou cenově neporovnatelné“, resp. že si „účastníci vyložili jinou formou textaci dodatečných dotazů (výkazu výměr) a zvolili jiný způsob nacenění“, tedy neuvedl důvody pro zrušení zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku v takových podrobnostech, aby si účastníci zadávacího řízení mohli o těchto důvodech učinit reálnou představu a případně proti nim brojit a aby bylo možno jeho postup při zrušení zadávacího řízení následně přezkoumat.

63.         První předpoklad pro uložení nápravného opatření podle § 263 odst. 2 zákona, tedy prokázání, že zadavatel nedodržel pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky (zde postup stanovený v § 127 odst. 2 písm. d) zákona a zároveň zásadu transparentnosti zakotvenou v § 6 odst. 1 zákona), je tedy splněn.

64.         Úřad dále konstatuje, že výše uvedený postup zadavatele mohl ovlivnit výběr dodavatele, neboť nezákonný postup zadavatele spočívající ve zrušení zadávací řízení na veřejnou zakázku v rozporu se zákonem měl za následek nezadání předmětu veřejné zakázky, tj. neuzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, neboť po zrušení zadávacího se řízení se již žádný z dodavatelů nemůže stát dodavatelem vybraným.

65.         Rovněž druhá podmínka pro uložení nápravného opatření podle § 263 odst. 2 zákona, tedy možný vliv na výběr dodavatele, je tedy splněna. Rovněž tak je splněna i poslední podmínka, že k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku dosud nedošlo.

66.         S ohledem na výše uvedené skutečnosti rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

K výroku II. – uložení nápravného opatření

67.         Podle § 263 odst. 1 zákona Úřad není vázán návrhem, pokud jde o ukládané nápravné opatření.

68.         Při rozhodování o uložení nápravného opatření podle § 263 odst. 2 zákona je Úřad povinen na základě zjištěných skutečností uvážit, jaké nápravné opatření má zvolit k dosažení nápravy protiprávního stavu při respektování základních zásad procesu zadávání, tj. zásady transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace, přičemž není vázán návrhem navrhovatele.

69.         Vycházeje z výše uvedených závěrů Úřad konstatuje, že zadavatel nedodržel pravidla stanovená pro zadání veřejné zakázky, a to způsobem, který je popsán ve výroku I. tohoto rozhodnutí. Úřad dodává, že tento nezákonný postup zadavatele mohl ovlivnit výběr dodavatele a současně dosud nedošlo k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku.

70.         Vzhledem k tomu, že byly naplněny podmínky dle § 263 odst. 2 zákona, je Úřad povinen rozhodnout o uložení nápravného opatření. Úřad jako opatření k nápravě zvolil zrušení všech úkonů zadavatele souvisejících se zrušením zadávacího řízení na veřejnou zakázku, a to včetně oznámení (resp. sdělení) zadavatele o zrušení zadávacího řízení ze dne 13. 5. 2019 tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

K výroku III. – zákaz uzavřít smlouvu v zadávacím řízení

71.         Podle § 263 odst. 8 zákona ukládá-li Úřad nápravné opatření s výjimkou zákazu plnění smlouvy, zakáže zároveň zadavateli až do pravomocného skončení řízení uzavřít v zadávacím řízení smlouvu; rozklad proti tomuto výroku nemá odkladný účinek.

72.         Výše citované ustanovení formuluje jako obligatorní součást rozhodnutí Úřadu o uložení nápravného opatření (s výjimkou zákazu plnění smlouvy) rovněž výrok o tom, že zadavatel až do pravomocného skončení správního řízení nesmí uzavřít smlouvu v zadávacím řízení, přičemž tento výrok má právní účinky již dnem vydání rozhodnutí, bez ohledu na jeho právní moc. Zákaz uzavřít smlouvu se ukládá z důvodu, aby se zadavatel nemohl vyhnout splnění uloženého nápravného opatření uzavřením smlouvy ještě před nabytím právní moci rozhodnutí.

73.         Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím ve výroku II. uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení všech úkonů zadavatele souvisejících se zrušením zadávacího řízení na veřejnou zakázku včetně oznámení o zrušení zadávacího řízení ze dne 13. 5. 2019, uložil zároveň ve výroku III. tohoto rozhodnutí zadavateli zákaz uzavřít smlouvu v předmětném zadávacím řízení, a to až do pravomocného skončení tohoto správního řízení.

K výroku IV. – náklady řízení

74.         Podle § 266 odst. 1 zákona je součástí rozhodnutí Úřadu, kterým se ukládá nápravné opatření nebo zákaz plnění smlouvy, též rozhodnutí o povinnosti zadavatele uhradit náklady správního řízení. Náklady řízení se platí paušální částkou, kterou stanoví Ministerstvo pro místní rozvoj vyhláškou. Příslušná vyhláška č. 170/2016 Sb., o stanovení paušální částky nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele při zadávání veřejných zakázek, stanoví v § 1, že paušální částka nákladů řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je povinen zadavatel uhradit v případě, že Úřad rozhodl o uložení nápravného opatření nebo zákazu plnění smlouvy, činí 30 000 Kč.

75.         Vzhledem k tomu, že Úřad tímto rozhodnutím ve výroku II. uložil nápravné opatření spočívající ve zrušení všech úkonů zadavatele souvisejících se zrušením zadávacího řízení na veřejnou zakázku včetně oznámení o zrušení zadávacího řízení, rozhodl Úřad o uložení povinnosti uhradit náklady řízení, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto rozhodnutí.

76.         Náklady řízení jsou splatné do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 19-24825621/0710, variabilní symbol 2019000236.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad proti výroku I., II., a IV. tohoto rozhodnutí má odkladný účinek. Rozklad proti výroku III. tohoto rozhodnutí nemá podle § 263 odst. 8 zákona odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem. 

 

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1.             VIA Consult a.s., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec

2.             STRABAG, a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Úřad pro upřesnění dodává, že zadavatel označil písemnost jako „OZNÁMENÍ ZADAVATELE O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ“, nicméně z jeho obsahu vyplývá, že se jedná o „sdělení“ o zrušení zadávacího řízení ve smyslu § 128 odst. 1 zákona.

[2] Úřad pro úplnost na tomto místě doplňuje, že si je vědom skutečnosti, že ustanovení § 128 odst. 1 zákona (na rozdíl od § 84 odst. 8 ZVZ) již nezakládá zadavateli povinnost odůvodnit rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení konkrétní písemností zadavatele - oznámením, respektive sdělením o zrušení zadávacího řízení, nicméně tato změna právní úpravy nečiní bez dalšího předchozí rozhodovací praxi neaplikovatelnou, avšak při jejím posuzování je nutné k této změně přihlížet a předchozí rozhodovací praxi interpretovat ve světle nového ustanovení, jak ostatně Úřad dále činí.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz