číslo jednací: 18858/2020/513/EPi
spisová značka: S0244/2020/VZ

Instance I.
Věc Nemocniční informační systém
Účastníci
  1. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 268 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 1. 7. 2020
Dokumenty file icon 2020_S0244.pdf 335 KB

Spisová značka:

 

 

ÚOHS-S0244/2020/VZ

 

 

Číslo jednací:

 

 

ÚOHS-18858/2020/513/EPi

 

                Brno: 22. června 2020

 

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve věci spáchání přestupku podle § 268 odst. 1 písm. d) téhož zákona obviněným

  • Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IČO 00064165, se sídlem U nemocnice 499/2, 128 08 Praha - Nové Město,

v souvislosti se zadáváním veřejné zakázky „Nemocniční informační systém“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 12. 2. 2020 a uveřejněno dne 17. 2. 2020 pod ev. č. zakázky Z2020-005972, ve znění oprav uveřejněných dne 21. 2. 2020, 19. 3. 2020, 30. 3. 2020 a 9. 4. 2020; do Úředního věstníku Evropské unie bylo odesláno dne 12. 2. 2020 a uveřejněno dne 17. 2. 2020 pod č. 2020/S 033-077003, ve znění oprav uveřejněných dne 21. 2. 2020 pod č. 2020/S 037-087469, dne 20. 3. 2020 pod č. 2020/S 057-135985, dne 31. 3. 2020 pod č. 2020/S 064-152947 a dne 10. 4. 2020 pod č. 2020/S 072-171569,

vydává podle ustanovení § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, tento

 

příkaz:

I.

Obviněný – Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IČO 00064165, se sídlem U nemocnice 499/2, 128 08 Praha - Nové Město – se v souvislosti se zadáváním veřejné zakázky „Nemocniční informační systém“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 12. 2. 2020 a uveřejněno dne 17. 2. 2020 pod ev. č. zakázky Z2020-005972, ve znění oprav uveřejněných dne 21. 2. 2020, 19. 3. 2020, 30. 3. 2020 a 9. 4. 2020; do Úředního věstníku Evropské unie bylo odesláno dne 12. 2. 2020 a uveřejněno dne 17. 2. 2020 pod č. 2020/S 033-077003, ve znění oprav uveřejněných dne 21. 2. 2020 pod č. 2020/S 037-087469, dne 20. 3. 2020 pod č. 2020/S 057-135985, dne 31. 3. 2020 pod č. 2020/S 064-152947 a dne 10. 4. 2020 pod č. 2020/S 072-171569, dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že při vyřizování námitek ze dne 6. 4. 2020 podaných stěžovatelem – STAPRO s.r.o., IČO 13583531, se sídlem Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice - Pardubice-Staré Město – téhož dne, postupoval v rozporu s ustanovením § 245 odst. 1 citovaného zákona, neboť rozhodnutí o výše uvedených námitkách stěžovatele neodeslal stěžovateli ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení námitek, tj. do 21. 4. 2020, ale až dne 22. 4. 2020.

II.

Za spáchání přestupku uvedeného ve výroku I. tohoto příkazu se obviněnému – Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IČO 00064165, se sídlem U nemocnice 499/2, 128 08 Praha - Nové Město – podle § 268 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ukládá

pokuta ve výši 2 000 Kč (dva tisíce korun českých).

Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu.

 

Odůvodnění

1.             Obviněný – Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, IČO 00064165, se sídlem U nemocnice 499/2, 128 08 Praha - Nové Město (dále jen „obviněný“ nebo „zadavatel“) – zahájil otevřené řízení na veřejnou zakázku „Nemocniční informační systém“ odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení do Věstníku veřejných zakázek dne 12. 2. 2020, které bylo uveřejněno dne 17. 2. 2020 pod ev. č. zakázky Z2020-005972, ve znění oprav uveřejněných dne 21. 2. 2020, 19. 3. 2020, 30. 3. 2020 a 9. 4. 2020; do Úředního věstníku Evropské unie bylo odesláno dne 12. 2. 2020 a uveřejněno dne 17. 2. 2020 pod č. 2020/S 033-077003, ve znění oprav uveřejněných dne 21. 2. 2020 pod č. 2020/S 037-087469, dne 20. 3. 2020 pod č. 2020/S 057-135985, dne 31. 3. 2020 pod č. 2020/S 064-152947 a dne 10. 4. 2020 pod č. 2020/S 072-171569 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Podle formuláře Oznámení o zahájení zadávacího řízení bod II.1.4) Stručný popis měla být předmětem plnění veřejné zakázky dodávka, implementace, provozní a aktualizační podpora nemocničního informačního systému. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena na 250 000 000 Kč.

3.             Z opravy oznámení uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 30. 3. 2020 oddílu VII: Změny vyplývá, že lhůta pro doručení nabídek byla stanovena na den 7. 4. 2020.

4.             Jak vyplývá z dokladu o doručení námitek, obviněný obdržel dne 6. 4. 2020 od stěžovatele – STAPRO s.r.o., IČO 13583531, se sídlem Pernštýnské náměstí 51, 530 02 Pardubice (dále jen „stěžovatel“) – námitky z téhož dne směřující proti zadávacím podmínkám, resp. zadávací dokumentaci (dále jen „námitky“). Stěžovatel v námitkách uvedl, že není schopen s ohledem na stanovené zadávací podmínky připravit nabídku a požadované plnění nacenit, čímž mu „vznikne újma spočívající ve ztrátě možnosti ucházet se o plnění na VZ, uzavřít se Zadavatelem smlouvu na plnění VZ a z realizace předmětu plnění získat zisk“. Stěžovatel žádal po zadavateli zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku a současně, aby napříště byly zadávací podmínky stanoveny nediskriminačně, tj. tak, aby umožnily účast „předem nelimitovaného počtu dodavatelů“. Z internetových stránek stěžovatele (dostupné z: http://www.stapro.cz/spolecnost/) vyplývá, že je dodavatelem softwaru a služeb pro nemocnice a další poskytovatele zdravotní péče.

5.             Zadavatel námitky stěžovatele rozhodnutím ze dne 21. 4. 2020 odmítl. Z detailu datové schránky stěžovatele, konkrétně z doručenky datové zprávy vyplývá, že rozhodnutí o námitkách bylo stěžovateli odesláno dne 22. 4. 2020, a to v čase 6:59.

6.             Rozhodnutím ze dne 24. 4. 2020 rozhodl zadavatel o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

7.             Stěžovatel podal dne 29. 4. 2020 k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) návrh na zahájení správního řízení sp. zn. S0180/2020/VZ o přezkoumání úkonů zadavatele (dále jen „návrh“). Úřad předmětné správní řízení usnesením č. j. ÚOHS-14485/2020/513/EPi ze dne 15. 5. 2020 podle § 257 písm. g) zákona zastavil, neboť zadavatel rozhodnutím ze dne 24. 4. 2020 zrušil zadávací řízení na veřejnou zakázku. Uvedené usnesení Úřadu nabylo právní moci dne 2. 6. 2020.

8.             Součástí návrhu stěžovatele byl rovněž podnět týkající se možného spáchání přestupku, který byl Úřadem zaevidován pod sp. zn. P0239/2020/VZ. Stěžovatel v návrhu mj. uvedl, že zadavatel sice o jeho námitkách rozhodl v zákonem stanovené lhůtě, avšak rozhodnutí stěžovateli včas neodeslal, čímž se měl dopustit „správního deliktu“ ve smyslu § 268 odst. 1 písm. d) zákona. Za účelem přezkoumání postupu zadavatele Úřad přípisem č. j. ÚOHS-14471/2020/513/EPi ze dne 15. 5. 2020 požádal zadavatele o zaslání vyjádření k podnětu a případné doložení dokumentů týkajících se stěžovatelem tvrzeného porušení zákona, a to do 10 dnů ode dne doručení žádosti. Předmětná žádost byla zadavateli doručena dne 15. 5. 2020. Zadavatel se ve stanovené lhůtě ani později k obsahu podnětu nevyjádřil.

I.               Závěry Úřadu

9.             Podle § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o přestupcích“), správní orgán může o přestupku rozhodnout příkazem. Příkazem lze uložit správní trest napomenutí, pokuty, zákazu činnosti, nebo propadnutí věci nebo náhradní hodnoty.

10.         Úřad konstatuje, že byly dostatečně zjištěny skutkové okolnosti pro vydání tohoto příkazu, kdy podle § 150 odst. 1 správního řádu příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení.

K postavení zadavatele

11.         Úřad v úvodu posoudil postavení zadavatele ve smyslu ustanovení § 4 zákona. Podle § 4 odst. 1 písm. c) zákona je veřejným zadavatelem státní příspěvková organizace.

12.         Z výpisu z Registru ekonomických subjektů v ARES vyplývá, že zadavatel je příspěvkovou organizací. Z internetových stránek Ministerstva zdravotnictví České republiky (dostupné z: https://www.mzcr.cz/obsah/organizace-v-prime-pusobnosti-ministerstva-zdravotnictvi_843_1.html) je zřejmé, že zadavatel je organizací v jeho přímé působnosti.

13.         S ohledem na výše uvedené má Úřad za prokázané, že zadavatel je veřejným zadavatelem ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. c) zákona.

II.             K výroku I. příkazu

Relevantní ustanovení zákona

14.         Podle § 241 odst. 1 zákona může námitky podat dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním podlimitní nebo nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona nebo se zvláštními postupy podle části šesté zákona hrozí nebo vznikla újma.

15.         Podle § 241 odst. 2 zákona se námitky podle odstavce 1 podávají písemně a lze je podat proti

a)      všem úkonům nebo opomenutím zadavatele v zadávacím řízení a zvláštnímu postupu podle části šesté, včetně stanovení zadávacích podmínek,

b)      volbě druhu zadávacího řízení nebo režimu veřejné zakázky, nebo

c)      postupu zadavatele, který směřuje k zadání veřejné zakázky mimo zadávací řízení v rozporu s tímto zákonem.

16.         Podle § 242 odst. 4 zákona pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny zadavateli nejpozději do skončení této lhůt; v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

17.         Podle § 245 odst. 1 zákona zadavatel do 15 dnů od doručení námitek odešle rozhodnutí o námitkách stěžovateli. V rozhodnutí uvede, zda námitkám vyhovuje nebo je odmítá; součástí rozhodnutí musí být odůvodnění, ve kterém se zadavatel podrobně a srozumitelně vyjádří ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách. Pokud zadavatel námitkám vyhoví, sdělí v rozhodnutí současně, jaké provede opatření k nápravě.

18.         Podle ustanovení § 268 odst. 1 písm. d) zákona se zadavatel dopustí přestupku tím, že postupuje při vyřizování námitek v rozporu s § 245 odst. 1, 2, 3 nebo 4 zákona.

Právní posouzení

19.         Úřad v obecné rovině uvádí, že námitky jako procesní institut představují primární ochranu dodavatelů před nezákonným postupem zadavatele. Jsou-li námitky podány, je zadavatel povinen v rozhodnutí o nich uvést, zda námitkám vyhovuje, či je odmítá, a zároveň své rozhodnutí odůvodnit v souladu se zásadou transparentnosti (§ 6 odst. 1 zákona), tedy tak, aby bylo zpětně přezkoumatelné. Úřad v  této souvislosti odkazuje na ustálenou judikaturu (např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 9. 2010 č. j. 1 Afs 45/2010 – 159), dle které požadavek transparentnosti „není splněn tehdy, pokud jsou v zadavatelově postupu shledány takové prvky, jež by zadávací řízení činily nekontrolovatelným, hůře kontrolovatelným, nečitelným a nepřehledným nebo jež by vzbuzovaly pochybnosti o pravých důvodech jednotlivých kroků zadavatele.“ Uvedeným povinnostem je pak zadavatel povinen dostát ve lhůtě stanovené v § 245 odst. 1 zákona, z něhož vyplývá, že rozhodnutí o námitkách musí být stěžovateli odesláno do 15 dnů od doručení námitek.

20.         Jestliže stěžovatel podá zadavateli námitky, musí se jimi zadavatel zabývat s veškerou pečlivostí. Je tomu tak především proto, že prostřednictvím rozhodnutí o námitkách zadavatel stěžovatele seznamuje se svým pohledem na stěžovatelem vznesené argumenty, což může mít zásadní význam pro rozhodnutí stěžovatele o jeho dalším postupu, tj. zejména též o tom, zda bude proti postupu zadavatele, který jeho námitky odmítl, brojit návrhem u Úřadu či nikoliv. S ohledem na uvedené jsou podstatné nejen obsahové náležitosti takového rozhodnutí, ale rovněž včasnost odeslání rozhodnutí o námitkách.

21.         Lze tedy uzavřít, že účelem institutu námitek je, aby se stěžovatel primárně dozvěděl autentický názor zadavatele na veškeré jím vznesené připomínky k jeho postupu v zadávacím řízení. Nejen způsob, jakým mají být podané námitky ze strany zadavatele vyřízeny, je z pohledu dodržení zákona zásadní, ale rovněž dodržení lhůty, ve které tak má zadavatel učinit a stěžovatele o tom informovat, přičemž tento závěr je zřejmý i ze skutečnosti, že nedodržení postupu zadavatele při vyřizování námitek je v zákoně kvalifikováno jako přestupek ze strany zadavatele. Důležitost institutu námitek a jejich vyřízení tedy vyplývá i z úmyslu zákonodárce sankcionovat zadavatele v případě, že na námitky nebude reagovat způsobem stanoveným zákonem [k tomu srov. ustanovení § 268 odst. 1 písm. d) zákona].

22.         Z ustanovení § 245 odst. 1 zákona vyplývá povinnost zadavatele nejen rozhodnout o námitkách stěžovatele ve lhůtě 15 dnů od jejich doručení, ale současně v této lhůtě předmětné rozhodnutí o námitkách stěžovateli také odeslat. Přímo ze zákona tedy plyne, že zadavatel svým povinnostem ve vztahu k řádně podaným námitkám nedostojí, pokud rozhodnutí o nich neodešle stěžovateli ve lhůtě 15 dnů od jejich doručení.

23.         Vzhledem ke skutečnosti, že z dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že námitky stěžovatele byly doručeny zadavateli dne 6. 4. 2020 (k tomu blíže bod 4. odůvodnění tohoto příkazu), konec 15 denní lhůty od jejich doručení připadl na 21. 4. 2020. Z dokumentace o zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku, konkrétně z rozhodnutí o námitkách stěžovatele vyplývá, že zadavatel o námitkách stěžovatele rozhodl dne 21. 4. 2020. Z detailu doručenky datové zprávy vyplývá, že rozhodnutí zadavatele o námitkách bylo stěžovateli odesláno dne 22. 4. 2020. (viz bod 5. odůvodnění tohoto příkazu).

24.         S ohledem na výše uvedené skutečnosti má Úřad za prokázané, že zadavatel neodeslal rozhodnutí ze dne 21. 4. 2020 o námitkách stěžovatele v 15 denní lhůtě stanovené v § 245 odst. 1 zákona od jejich doručení zadavateli, tj. do dne 21. 4. 2020, ale učinil tak až dne 22. 4. 2020, tedy po lhůtě stanovené zákonem. Lze tedy uzavřít, že zadavatel při vyřizování námitek stěžovatele postupoval v rozporu s citovaným ustanovením, a tím se dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. d) zákona.

25.         V šetřeném případě je z výše uvedených zjištění zřejmé (srov. body 3., 4. a 16. odůvodnění tohoto příkazu), že námitky byly podány s ohledem na lhůtu stanovenou v § 242 odst. 3 zákona včas. Úřad současně dodává, že námitky byly podány oprávněnou osobou a obsahovaly rovněž zákonem předepsané náležitosti (k tomu blíže bod 4. odůvodnění tohoto příkazu). S ohledem na tyto skutečnosti měl obviněný povinnost námitky postupem podle § 245 odst. 1 a násl. zákona náležitě vyřídit, o čemž měl písemnou formou v zákonem stanovené lhůtě informovat stěžovatele. V šetřeném případě je nutné zdůraznit, že pro splnění povinnosti zadavatele stanovené v § 245 odst. 1 zákona bylo ze strany obviněného nutné rozhodnutí o námitkách v zákonem stanovené lhůtě nejen rozhodnout, ale rozhodnutí o námitkách taktéž odeslat stěžovateli.

26.         Podle § 268 odst. 1 písm. d) zákona se obviněný dopustí přestupku tím, že postupuje při vyřizování námitek v rozporu s § 245 odst. 1, 2, 3 nebo 4 zákona.

27.         Na základě výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že se obviněný v souvislosti se zadáváním veřejné zakázky dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. d) zákona tím, že při vyřizování námitek podaných stěžovatelem dopisem ze dne 6. 4. 2020, které směřovaly proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky, resp. proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele, postupoval v rozporu s ustanovením § 245 odst. 1 zákona, když rozhodnutí ze dne 21. 4. 2020 o námitkách neodeslal stěžovateli ve lhůtě 15 dnů od doručení námitek, tj. do 21. 4. 2020, ale učinil tak až dne 22. 4. 2020, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto příkazu.

III.           K výroku II. příkazu – uložení pokuty

28.         Úřad posoudil postup obviněného a vzhledem ke zjištěným skutečnostem přistoupil k uložení pokuty, neboť obviněný svým postupem naplnil skutkovou podstatu přestupku podle § 268 odst. 1 písm. d) zákona.

29.         Dle ustanovení § 270 odst. 1 zákona se má za to, že čin, který vykazuje formální znaky přestupku podle tohoto zákona, je společensky škodlivý.

30.         Podle § 270 odst. 5 zákona činí promlčecí doba 5 let, přičemž podle odst. 6 písm. a) téhož ustanovení zákona se promlčecí doba přerušuje oznámením o zahájení řízení o přestupku.

31.         Podle § 31 odst. 1 zákona o přestupcích, promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni spáchání přestupku; dnem spáchání přestupku se rozumí den, kdy došlo k ukončení jednání, kterým byl přestupek spáchán. Je-li znakem přestupku účinek, promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy takový účinek nastal.

32.         V návaznosti na to Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 270 odst. 5 zákona. V šetřeném případě se Úřad o spáchání správního deliktu podle § 268 odst. 1 písm. d) zákona tím, že zadavatel neodeslal rozhodnutí ze dne 21. 4. 2020 o námitkách stěžovatele ve lhůtě 15 dnů od jejich doručení zadavateli v souladu s ustanovením § 245 odst. 1 zákona, dozvěděl na základě na základě návrhu na zahájení správního řízení vedeného pod sp. zn. S0180/2020/VZ, který byl Úřadu doručen dne 29. 4. 2020. K protiprávnímu jednání zadavatele došlo dne 22. 4. 2020, tedy dne následujícího po marném uplynutí lhůty pro odeslání rozhodnutí o námitkách podaných stěžovatelem. Řízení o přestupku je pak zahájeno doručením tohoto příkazu. Z uvedených údajů je zřejmé, že promlčecí doba ve vztahu k projednávanému přestupku neuplynula.

33.         Podle § 268 odst. 2 písm. b) zákona lze za přestupek podle odst. 1, nepoužije-li se postup podle odst. 3, uložit pokutu do 20 mil. Kč, jde-li o přestupek podle § 268 odst. 1 písm. d) zákona.

34.         Podle § 37 písm. a) a c) zákona o přestupcích se při určení druhu správního trestu a jeho výměry přihlédne zejména k povaze a závažnosti přestupku a k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem.

35.         Podle § 38 zákona o přestupcích je povaha a závažnost přestupku dána zejména významem zákonem chráněného zájmu, který byl přestupkem porušen nebo ohrožen, dále významem a rozsahem následku přestupku a okolnostmi jeho spáchání (Úřad zde uvádí pouze ty skutečnosti citovaného ustanovení zákona o přestupcích, které jsou relevantní ve vztahu k posuzovanému případu).

36.         Pokud jde o význam pojmu „závažnost přestupku“, Úřad uvádí, že stupeň společenské škodlivosti přestupku (tedy závažnosti) je dán konkrétní intenzitou naplnění znaků skutkové podstaty přestupku. Při posuzování závažnosti přestupku tedy není hlavním kritériem jeho skutková podstata, ale intenzita skutkových okolností, s jakou došlo k porušení právem chráněných hodnot a zájmů v konkrétním případě. Z hlediska určení výměry pokuty je proto nutno hodnotit nejen jaké následky byly přestupkem způsobeny, ale také jakou měly intenzitu (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 106/2012 ze dne 6. 6. 2013).

37.         V rámci posouzení povahy a závažnosti přestupku Úřad konstatuje, že pro zadavatele ze zákona jednoznačně vyplývá povinnost nejen přezkoumat a vyřídit veškeré námitky proti jeho postupu v zadávacím řízení, ale také rozhodnutí o námitkách učinit a odeslat stěžovateli v zákonem stanovené lhůtě. Tuto povinnost obviněný v  šetřeném případě zákonem předvídaným způsobem nesplnil, neboť námitky sice včas „vyřídil“, ale ve stanovené lhůtě rozhodnutí o námitkách neodeslal stěžovateli.

38.         Úřad uvádí, že v případě neodeslání rozhodnutí o námitkách ve lhůtě 15 dnů od jejich doručení zadavateli, se sice jedná o nesplnění zákonné povinnosti zadavatele, avšak na škále závažnosti přestupků stojí na jednom z nižších stupňů například oproti situaci, kdy by zadavatel o námitkách vůbec nerozhodl, eventuálně by rozhodnutí o námitkách stěžovateli neodeslal.

39.         Pokud jde o způsob spáchání přestupku, Úřad především uvádí, že v daném případě došlo postupem zadavatele k nesplnění povinnosti odeslat rozhodnutí o námitkách stěžovatele ve lhůtě stanovené zákonem, jež je projevem zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. Tím, že zadavatel odeslal rozhodnutí o námitkách až po lhůtě stanovené zákonem, byla narušena právní jistota stěžovatele, který s ohledem na zákonem stanovené povinnosti zadavatele mohl důvodně očekávat, že rozhodnutí o námitkách mu bude odesláno do 15 dnů ode dne, kdy byly tyto námitky doručeny zadavateli. Úřad však vzal ve prospěch zadavatele v úvahu jako výraznou polehčující okolnost skutečnost, že rozhodnutí o námitkách odeslal pouze jeden den po uplynutí zákonem stanovené lhůty (v podstatě několik hodin viz bod 4. odůvodnění tohoto příkazu) a dále pak skutečnost, že zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku bylo zrušeno. Úřad naopak neshledal žádné přitěžující okolnosti.

40.         Úřad s ohledem na výše uvedené uzavírá, že – vzhledem k intenzitě skutkových okolností a následků, s jakou došlo k porušení právem chráněných hodnot a zájmů – přestupek spáchaný zadavatelem (obviněným) v šetřeném případě klasifikoval jako méně závažný a s přihlédnutím k dalším aspektům případu, uložil Úřad pokutu s důrazem na její preventivní funkci při spodní hranici zákonné sazby.

41.         Při určení výše pokuty Úřad přihlédl rovněž k ekonomické situaci obviněného, neboť v určitém případě se pokuta, byť stanovená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. Nepřípustné jsou pokuty, jež mají likvidační charakter a pokuty, které by mohly nepřiměřeným způsobem negativně ovlivnit činnost obviněného. Z informací uvedených ve výroční zprávě obviněného za rok 2018 (dostupné z: https://www.vfn.cz/wp-content/uploads/2019/07/VFN_VZ-2018_final.pdf), vyplývá, že obviněný hospodařil v roce 2018 s finančními prostředky v řádech miliard korun. Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že vyměřenou výši pokuty nelze v tomto případě považovat za likvidační ani za nepřiměřeně zasahující ekonomickou podstatu obviněného a v tomto smyslu nespravedlivou.

42.         V souvislosti s uvedeným Úřad doplňuje, že pokuta uložená obviněnému za nedodržení pravidel stanovených zákonem má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu.

43.         Závěrem tedy Úřad k výši uložené pokuty konstatuje, že dle názoru Úřadu naplňuje dostatečně obě zmíněné funkce. S ohledem na výše uvedené Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto příkazu.

44.         Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO obviněného.

 

Poučení

Proti tomuto příkazu lze podle § 150 odst. 3 správního řádu podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho oznámení, a to u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Lhůta pro podání odporu běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení pokračuje. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Zpětvzetí odporu   není přípustné. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

Obdrží:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, U nemocnice 499/2, 128 08 Praha - Nové Město

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz