číslo jednací: 24020/2020/544/EPr
spisová značka: S0278/2020/VZ

Instance I.
Věc Zabezpečení péče o psy
Účastníci
  1. statutární město Olomouc
  2. Liga na ochranu zvířat ČR místní organizace Olomouc
  3. AJSHA, a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 21. 8. 2020
Dokumenty file icon 2020_S0278.pdf 382 KB

 

 

Spisová značka:

 

 

ÚOHS-S0278/2020/VZ

 

 

Číslo jednací:

 

 

ÚOHS-24020/2020/544/EPr

 

Brno: 5. srpna 2020

 

 

 

 


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 9. 7. 2020 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – statutární město Olomouc, IČO 00299308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc,
  • navrhovatel – Liga na ochranu zvířat ČR místní organizace Olomouc, IČO 62335791, se sídlem Neředín 726, 779 00 Olomouc,
  • vybraný dodavatel ─ AJSHA a.s., IČO 25579649, se sídlem Samota 133, 798 58 Čechy pod Kosířem,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Zabezpečení péče o psy“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 25. 2. 2020 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 28. 2. 2020 pod ev. č. Z2020-007247, ve znění oprav uveřejněných dne 6. 4. 2020 a dne 8. 4. 2020, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 28. 2. 2020 pod ev. č. 2020/S 042-099463, ve znění oprav uveřejněných dne 6. 4. 2020 a dne 8. 4. 2020,

vydává toto

 

usnesení:

 

Správní řízeníse podle § 257 písm. c)zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,zastavuje, neboť v souvislosti s podaným návrhem navrhovatele ─ Liga na ochranu zvířat ČR místní organizace Olomouc, IČO 62335791, se sídlem Neředín 726, 779 00 Olomouc ─ ze dne 9. 7. 2020 na zahájení správního řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ─ statutární město Olomouc, IČO 00299308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc ─ učiněných při zadávání veřejné zakázky „Zabezpečení péče o psy“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 25. 2. 2020 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 28. 2. 2020 pod ev. č. Z2020-007247, ve znění oprav uveřejněných dne 6. 4. 2020 a dne 8. 4. 2020, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 28. 2. 2020 pod ev. č. 2020/S 042-099463, ve znění oprav uveřejněných dne 6. 4. 2020 a dne 8. 4. 2020, nedošlo ke složení kauce na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v souladu s § 255 odst. 1 citovaného zákona.

 

Odůvodnění

 

I.               PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 9. 7. 2020 návrh navrhovatele – Liga na ochranu zvířat ČR místní organizace Olomouc, IČO 62335791, se sídlem Neředín 726, 779 00 Olomouc (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – statutární město Olomouc, IČO 00299308, se sídlem Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Zabezpečení péče o psy“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 25. 2. 2020 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 28. 2. 2020 pod ev. č. Z2020-007247, ve znění oprav uveřejněných dne 6. 4. 2020 a dne 8. 4. 2020, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 28. 2. 2020 pod ev. č. 2020/S 042-099463, ve znění oprav uveřejněných dne 6. 4. 2020 a dne 8. 4. 2020 (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“).

2.             Dnem obdržení předmětného návrhu bylo v souladu s § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn. ÚOHS‑S0278/2020/VZ.

3.             Účastníky správního řízení podle ustanovení § 256 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel,
  • vybraný dodavatel ─ AJSHA a.s., IČO 25579649, se sídlem Samota 133, 798 58 Čechy pod Kosířem (dále jen „vybraný dodavatel“).

4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-21459/2020/544/EPr ze dne 15. 7. 2020.

5.             Návrh navrhovatele směřuje proti rozhodnutí o výběru dodavatele, kdy navrhovatel namítá, že nabídka vybraného dodavatele obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu a dále namítá, že vybraný dodavatel uvedl nepravdivé údaje v čestném prohlášení o splnění technických požadavků na útulek.

II.             ZÁVĚRY ÚŘADU

6.             Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že nedošlo k připsání kauce na účet Úřadu ve výši a ve lhůtě podle § 255 odst. 1 zákona, a proto správní řízení podle § 257 písm. c) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

7.             Podle § 251 odst. 1 zákona musí návrh vedle obecných náležitostí podání stanovených správním řádem obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli vznikla nebo hrozí újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Navrhovatel je povinen k návrhu připojit v elektronické podobě písemné důkazní prostředky, jejichž provedení navrhl, nejsou-li součástí dokumentace o zadávacím řízení. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 255 odst. 1 nebo 2 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli.

8.             Podle § 251 odst. 2 zákona musí být návrh, není-li stanoveno jinak, doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul.

9.             Podle § 255 odst. 1 zákona je navrhovatel ve lhůtě pro doručení návrhu, nejde-li o případ podle § 255 odst. 2 zákona, povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění ze smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

10.         Podle § 257 písm. c) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže nedošlo ke složení kauce v souladu s § 255 zákona.

11.         V šetřeném případě obdržel zadavatel námitky navrhovatele dne 17. 6. 2020. Z dokumentace o zadávacím řízení dále vyplývá, že o námitkách navrhovatele rozhodl zadavatel svým rozhodnutím ze dne 1. 7. 2020 tak, že tyto odmítnul. Předmětné rozhodnutí o námitkách, jak vyplývá z doručenky poskytnuté zadavatelem, navrhovatel obdržel dne 1. 7. 2020.

12.         Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem tedy v šetřeném případě poslední den lhůty podle § 251 odst. 2 zákona k doručení návrhu na zahájení správního řízení připadl na den 13. 7. 2020. Úřad konstatuje, že podle § 255 odst. 1 zákona v návaznosti na ustanovení § 251 odst. 2 zákona byl tedy poslední den lhůty pro připsání kauce na účet Úřadu rovněž den 13. 7. 2020, a to ve výši určené podle § 255 odst. 1 zákona.

13.         Úřad uvádí, že součástí návrhu navrhovatele doručeného Úřadu dne 9. 7. 2020 nebyl doklad o složení kauce podle § 255 odst. 1 zákona, přičemž z dostupných zjištění (zejména z bankovního výpisu Úřadu) vyplývá, že k připsání kauce na účet Úřadu ve lhůtě podle § 255 odst. 1 zákona, tj. do dne 13. 7. 2020, nedošlo. Úřad uvádí, že k připsání kauce na účet Úřadu nedošlo ani později k datu vydání tohoto usnesení. Navrhovatel tak nedostál své zákonné povinnosti a nesložil kauci do 10 dnů ode dne 1. 7. 2020, v němž navrhovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky navrhovatele odmítl.

14.         Pro úplnost Úřad dodává, že zákon rozlišuje náležitosti návrhu, jejichž absenci lze odstranit ve lhůtě stanovené Úřadem [srov. § 257 písm. a) zákona] a náležitosti, resp. podmínky řízení, jejichž absence je bez dalšího důvodem pro zastavení řízení, kam patří mj. i situace uvedená v ustanovení § 257 písm. c) zákona, tedy že nedojde ke složení kauce v souladu s § 255 zákona (tj. v řádné výši a ve stanovené lhůtě). Pro ustanovení § 257 písm. c) zákona, kam spadá také šetřený případ, tedy zákonodárce možnost zhojení absentující podmínky řízení v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem nezakotvil. Úřad proto nemůže navrhovatele k odstranění takové vady řízení vyzvat či zkoumat důvody, pro které ke složení kauce v zákonem stanovené lhůtě nedošlo.

15.         Nad rámec uvedeného Úřad dodává, že součástí návrhu navrhovatele nebyl ani doklad o doručení námitek navrhovatele zadavateli jakožto další povinná náležitost návrhu podle ustanovení § 251 odst. 1 zákona. Podle § 257 písm. d) zákona přitom platí, že Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže k návrhu zasílanému Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku není připojen doklad o doručení námitek zadavateli, a proto i tato skutečnost (nepřipojení dokladu o doručení námitek zadavateli k návrhu) by mohla být v šetřeném případě dalším samostatným důvodem pro zastavení správního řízení.

16.         Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. c) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z tohoto důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

17.         S ohledem na skutečnost, že navrhovatel nesložil kauci na účet Úřadu ve lhůtě pro doučení návrhu, Úřad rozhodl podle § 257 písm. c) zákona o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

  

 

Obdrží:

1.             Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc

2.             Liga na ochranu zvířat ČR místní organizace Olomouc, Neředín 726, 779 00 Olomouc

3.             AJSHA a.s., Samota 133, 798 58 Čechy pod Kosířem

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz