číslo jednací: 41949/2020/531/VNe
spisová značka: S0437/2020

Instance I.
Věc Rekonstrukce fotbalových hřišť SK Spartak Příbram
Účastníci
  1. A SPORT PRODUKT, s. r. o.
  2. SK SPARTAK Příbram, spolek
  3. Společná rekonstrukce fotbalových hřišť - SK Spartak Příbram
  4. Stavinsport, s. r. o.
  5. SPORT Construction, a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. l) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 20. 1. 2021
Dokumenty file icon 2020_S0437.pdf 587 KB

 

 

Spisová značka:  ÚOHS-S0437/2020/VZ

 

 

Číslo jednací:      ÚOHS-41949/2020/531/VNe

 

Brno  30.12.2020

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 20. 10. 2020, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • navrhovatel – A SPORT PRODUKT s.r.o., IČO 45315868, se sídlem Sarajevská 1232/3, 120 00 Praha 2,
  • strany smlouvy:

o   zadavatel – SK SPARTAK Příbram, spolek, IČO 61904899, se sídlem Žižkova 694, 261 01 Příbram,

o   společnost „Společná rekonstrukce fotbalových hřišť - SK Spartak Příbram“, kterou tvoří subjekty

§  Stavinsport, s.r.o., IČO 24712370, se sídlem Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1 (v době uzavření smlouvy se sídlem Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2), a

§  SPORT Construction a.s., IČO 27752771, se sídlem Jindřišská 2092/28, 110 00 Praha 1,

jež uzavřely dne 20. 5. 2020 za účelem podání společné nabídky smlouvu o společnosti,

ve věci návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy – „Smlouva o dílo – Obchodní podmínky“ ze dne 31. 8. 2020, uzavřené zadavatelem – SK SPARTAK Příbram, spolek, IČO 61904899, se sídlem Žižkova 694, 261 01 Příbram – ve veřejné zakázce „Rekonstrukce fotbalových hřišť SK Spartak Příbram“, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek uveřejněné na profilu zadavatele dne 20. 4. 2020 pod systémovým číslem NEN N006/20/V00009336, identifikátor ZP na profilu zadavatele P20V00009336,

vydává toto 

 

usnesení:

 

Správní řízení zahájené na návrh navrhovatele  A SPORT PRODUKT s.r.o., IČO 45315868, se sídlem Sarajevská 1232/3, 120 00 Praha 2 – ze dne 20. 10. 2020 ve věci návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy – „Smlouva o dílo – Obchodní podmínky“ ze dne 31. 8. 2020 uzavřené zadavatelem – SK SPARTAK Příbram, spolek, IČO 61904899, se sídlem Žižkova 694, 261 01 Příbram – a společností – „Společná rekonstrukce fotbalových hřišť - SK Spartak Příbram“, kterou tvoří subjekty Stavinsport, s.r.o., IČO 24712370, se sídlem Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1 (v době uzavření smlouvy se sídlem Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2), a SPORT Construction a.s., IČO 27752771, se sídlem Jindřišská 2092/28, 110 00 Praha 1, jež uzavřely dne 20. 5. 2020 za účelem podání společné nabídky smlouvu o společnosti – se podle § 257 písm. l) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zjistil, že závazek z výše specifikované smlouvy, uzavřené dne 31. 8. 2020, byl splněn.


Odůvodnění

 

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených zákonem obdržel dne 20. 10. 2020 návrh navrhovatele – A SPORT PRODUKT s.r.o., IČO 45315868, se sídlem Sarajevská 1232/3, 120 00 Praha 2 (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení ve věci návrhu na uložení zákazu plnění „Smlouvy o dílo – Obchodní podmínky“ uzavřené dne 31. 8. 2020 (dále jen „smlouva“) mezi zadavatelem – SK SPARTAK Příbram, spolek, IČO 61904899, se sídlem Žižkova 694, 261 01 Příbram (dále jen „zadavatel“) – a společností „Společná rekonstrukce fotbalových hřišť - SK Spartak Příbram“, kterou tvoří subjekty Stavinsport, s.r.o., se sídlem Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1 (v době uzavření smlouvy se sídlem Na Folimance 2155/15, 120 00 Praha 2), a SPORT Construction a.s., IČO 27752771, se sídlem Jindřišská 2092/28, 110 00 Praha 1, jež uzavřely dne 20. 5. 2020 za účelem podání společné nabídky smlouvu o společnosti (dále jen „vybraný dodavatel“) – jejímž předmětem je rekonstrukce stávajícího fotbalového hřiště s umělým povrchem – SO-01 a dále rekonstrukce malého hřiště (přípravky) – SO-02.

2.             Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 20. 10. 2020 a tímto dnem bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy vedené pod sp. zn. S0437/2020/VZ (dále jen „správní řízení“).

I.               OBSAH NÁVRHU

3.             Navrhovatel v návrhu primárně popisuje průběh zadávacího řízení a dovozuje, že zadavatel v důsledku toho, že smlouvu uzavřel dne 31. 8. 2020, tuto uzavřel v tzv. blokační lhůtě podle § 246 odst. 1 písm. a) zákona, která měla skončit nejdříve až dne 15. 9. 2020, a tudíž došlo k uzavření smlouvy přes zákaz jejího uzavření stanovený zákonem.

4.             Navrhovatel se návrhem domáhá toho, aby Úřad zadavateli podle § 264 zákona uložil zákaz plnění smlouvy na veřejnou zakázku.

II.             PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

5.             Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

o      navrhovatel,

o      strany smlouvy

§  zadavatel,

§  vybraný dodavatel.

6.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-33450/2020/531/VNe ze dne 22. 10. 2020, jehož přílohou byl výše uvedený návrh.

7.             Usnesením č. j. 35321/2020/531/VNe ze dne 5. 11. 2020 určil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu, a sice k poskytnutí informace o stavu plnění smlouvy, a to v jaké fázi se nachází plnění poskytované zadavateli na základě dané smlouvy.

8.             Usnesením č. j. 38600/2020/531/VNe ze dne 1. 12. 2020 určil Úřad zadavateli výrokem 1. lhůtu k provedení úkonu, a sice k poskytnutí informace o stavu plnění smlouvy, a to zda došlo k úplnému dokončení díla na základě dané smlouvy, a pokud ano, doložení této skutečnosti relevantními doklady, výrokem 2. pak lhůtu k provedení úkonu, a sice k poskytnutí informace o stavu plnění smlouvy, a to zda byla uhrazena cena díla zadavatelemna základě výše označené smlouvy, popř. zda došlo ze strany vybraného dodavatele k vystavení faktury za splnění předmětu díla, a pokud ano, doložení této skutečnosti relevantními doklady.

9.             Usnesením č. j. 39553/2020/531/VNe ze dne 8. 12. 2020 určil Úřad zadavateli výrokem 1. lhůtu k provedení úkonu, a sice k poskytnutí informace o stavu plnění smlouvy, a to jaká finanční částka byla dosud zadavatelem, případně prostřednictvím poskytovatele dotace, uhrazena za provedení díla na základě výše označené smlouvy, a doložení této skutečnosti relevantními doklady, výrokem 2. lhůtu k provedení úkonu, a sice k poskytnutí informace o stavu plnění smlouvy, a to zda již byla uhrazena kompletní cena díla zadavatelem na základě dané smlouvy, a doložení této skutečnosti relevantními doklady, a konečně výrokem 3. lhůtu, pro případ, že ještě nedošlo ke kompletnímu uhrazení ceny díla, k provedení úkonu, a sice k podání informace Úřadu o tom, že již došlo k uhrazení kompletní ceny díla zadavatelem z dané smlouvy, a  doložení této skutečnosti relevantními doklady, a to nejpozději jeden den poté, co tato skutečnost nastane

Vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 30. 10. 2020

10.         Ve svém vyjádření k návrhu ze dne 30. 10. 2020, které bylo Úřadu doručeno téhož dne, zadavatel uvádí, že na realizaci veřejné zakázky obdržel dotaci od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, s tím, že mezním termínem pro odevzdání všech dokladů nutných pro tuto dotaci byl den 31. 8. 2020. Z toho důvodu zadavatel přistoupil uvedeného dne k uzavření smlouvy, ačkoliv si byl vědom existence lhůty pro podání námitek ze strany ostatních účastníků zadávacího řízení. Zadavatel všechny účastníky telefonicky kontaktoval a ti mu sdělili, že námitky určitě nepodají. Pro zadavatele bylo tedy velkým překvapením, když dne 20. 10. 2020 obdržel návrh na uložení zákazu plnění smlouvy.

11.         Zadavatel v dalším konstatuje, že si je vědom formálního porušení zákona v důsledku toho, že smlouva byla uzavřena před uplynutím lhůty pro podání námitek. Zadavatel je nicméně přesvědčen, že tímto postupem fakticky nedošlo k ovlivnění výběru dodavatele, ani k omezení práva účastníků na podání námitek.

Vyjádření zadavatele ze dne 9. 11. 2020

12.         Zadavatel se k usnesení Úřadu č. j. 35321/2020/531/VNe ze dne 5. 11. 2020 vyjádřil ve svém podání ze dne 9. 11. 2020, které Úřad obdržel téhož dne. Zadavatel sděluje, že jsou dokončeny všechny zemní práce a demoliční práce. Plochy jsou připraveny k pokládání koberce s UMT, které se již navezly a byly zahájeny práce s pokládáním. Je otázkou několika dní (2 až 4), kdy bude vše dokončeno a budou zbývat jen drobné dodělávky – připojení na elektřiny, úprava lajnování, instalace branek.

Vyjádření zadavatele ze dne 23. 11. 2020

13.         Dne 23. 11. 2020 obdržel Úřad podání zadavatele z téhož dne, jehož přílohou učinil zadavatel dokument s názvem „Zápis o předání díla – předávací a přejímací protokol č. 2020/03 Název akce: „Rekonstrukce fotbalových hřišť SK Spartak Příbram“ dle SoD ze dne 31.08.2020“ ze dne 20. 11. 2020. V citovaném dokumentu je mj. uvedeno:

Popis díla: -   Výměna UMT koberce o rozloze 8.595m2 na SO-01, úprava spodních vrstev

-          Přestavba malého hřiště s UMT povrchem o rozloze 861,54 m2 na SO-02, přestavba mantinelů, instalace ochranných sítí, realizace osvětlení

Zahájení prací:              12.10.2020

Ukončení prací:                        20.11.2020

Vyjádření smluvních stran:

Zhotovitel (tj. vybraný dodavatel, pozn. Úřadu) předává dílo a objednatel (tj. zadavatel, pozn. Úřadu) jej přebírá do svého užívání.“.

Zadavatel v dalším učinil přílohou jeho podání ze dne 23. 11. 2020 dokument „Prohlášení zhotovitele o jakosti a kompletnosti díla „Rekonstrukce fotbalových hřišť SK Spartak Příbram“ dle SoD ze dne 31.08.2020“ ze dne 20. 11. 2020. V posledně jmenovaném dokumentu je mj. uvedeno, že „[z]hotovitel stavby (tj. vybraný dodavatel, pozn. Úřadu) tímto čestně prohlašuje, že: dílo je prosté vad a má vlastnosti dle projektové dokumentace obecně závazných právních předpisů, ČSN a smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti provedení a bylo provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. (…) Zhotovená stavba je dodána jako kompletní a v požadované kvalitě.“.

Vyjádření zadavatele ze dne 4. 12. 2020

14.         Dne 4. 12. 2020 obdržel Úřad podání zadavatele, v němž se mj. uvádí, že „dne 30.11.2020 bylky odstraněny nedostatky v předaném díle, k čemuž byl sepsán protokol a je součástí přílohy. (…)“, „zálohové plnění nebylo realizováno“, „byla vystavena faktura na celé dílo. (…)“, „byla proplacena část faktury ve výši dotace od MŠMT“, „zbylá částka bude proplacena v nejbližší době od data splatnosti faktury“. Přílohou předmětného podání zadavatel učinil fakturu s evidenčním číslem 220009 vystavenou dodavatelem Stavinsport, s.r.o., IČO 24712370, se sídlem Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1, pro zadavatele jako odběratele, s formou úhrady převodem, datem vystavení a současně datem splatnosti 30. 11. 2020, s textem »Na základě smlouvy o dílo „Rekonstrukce fotbalových hřišť SK Spartak Příbram“ Vám fakturujeme dle rozpočtu (…)«, přičemž částka k úhradě činí 7 886 158,48 Kč, tzn. 9 542 251,76 Kč vč. DPH. Současně je na předmětné faktuře vyznačeno její převzetí, které je datováno ke dni 30. 11. 2020. Zadavatel v dalším učinil přílohou svého podání, které Úřad obdržel dne 4. 12. 2020, dokument „Příloha č. 2 Odstranění vad a nedodělku dle soupisu“ ze dne 30. 11. 2020, z něhož je zřejmé, že „[k] odstranění vad a nedodělků došlo v řádném termínu do 30.11.2020. Na doručeném originálu certifikátu FAČR byly nalezeny chybné informace a byl doručen zpět k opravě.“.

Vyjádření zadavatele ze dne 14. 12. 2020

15.         Dne 14. 12. 2020 obdržel Úřad podání zadavatele, v němž se mj. uvádí, že „dílo bylo předáno, vady odstraněny. (…)“, „byla vystavena jedna kompletní faktura při předání“, „dosud proběhly 2 platby - první byla z přidělených prostředků MŠMT, druhá z dotace jako spoluúčasti města Příbram a zbývá třetí v hodnotě cca 100 000 (úhrada bude provedena po připsání prostředků z města Příbram, o níž rozhodlo zastupitelstvo Příbram, je podepsaná smlouva a očekáváme prostředky na našem účtu v nejbližších dnech“, „po zaplacení poslední platby bude vše finančně srovnáno a ÚOHS budeme o tomto kroku informovat“. Přílohou předmětného podání zadavatel učinil dokument „Přehled plateb - Historie“, tj. přehled plateb ke svému účtu u Komerční banky, a.s., z něhož jsou zřejmé mj. dvě odchozí platby na účet vybraného dodavatele, a to ve výši 6 734 631,- Kč, která byla uskutečněna dne 4. 12. 2020, a ve výši 2 697 620,76 Kč, která byla uskutečněna dne 12. 12. 2020.

Vyjádření zadavatele ze dne 23. 12. 2020

16.         Dne 23. 12. 2020 obdržel Úřad podání zadavatele, z něhož je mj. zřejmé, že „byla kompletně uhrazena faktura za předané dílo.“. Přílohou předmětného podání zadavatel učinil dokument „Přehled plateb - Historie“, tj. přehled plateb k účtu u Komerční banky, a.s., z něhož je zřejmé, že z účtu zadavatele byla dne 23. 12. 2020 odeslána částka 110 000,- Kč na účet vybraného dodavatele.

K zastavení správního řízení

17.         Podle § 257 písm. l) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže byl podán návrh na zákaz plnění smlouvy a Úřad zjistí, že závazek ze smlouvy byl splněn.

18.         Úřad konstatuje, že z odst. 2.1. čl. 2. „Předmět díla“ smlouvy ze dne 31. 8. 2020 vyplývá, že jejím předmětem byla rekonstrukce stávajícího fotbalového hřiště s umělým povrchem – SO-01 a dále rekonstrukce malého hřiště (přípravky) – SO-02, přičemž rozsah a kvalita předmětu díla jsou dány výkazem výměr, technickou specifikací, přiloženým souborem projektové dokumentace, zadávací dokumentací a příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.

19.         Úřad v dalším konstatuje, že z odst. 2.9. „Cena díla“ čl. 2. „Předmět díla“ smlouvy ze dne 31. 8. 2020 je zřejmé, že cena za splnění díla činí 7 886 158,48 Kč bez DPH, tzn. 9 542 251,76 Kč vč. DPH.

20.         Jak vyplývá z bodu 13. odůvodnění tohoto usnesení, Úřad obdržel dne 23. 11. 2020 podání zadavatele, jehož součástí byly mj. dokumenty specifikované v citovaném bodu odůvodnění tohoto usnesení, tj. „Zápis o předání díla – předávací a přejímací protokol č. 2020/03 Název akce: „Rekonstrukce fotbalových hřišť SK Spartak Příbram“ dle SoD ze dne 31.08.2020“ ze dne 20. 11. 2020, podepsaný za zadavatele Ing. Vladimírem Králíčkem, prezidentem SK SPARTAK Příbram, spolek a zástupcem vybraného dodavatele Janem Jůnou, a dále „Prohlášení zhotovitele o jakosti a kompletnosti díla „Rekonstrukce fotbalových hřišť SK Spartak Příbram“ dle SoD ze dne 31.08.2020“ ze dne 20. 11. 2020, podepsaný zástupcem vybraného dodavatele Janem Jůnou. Jak vyplývá z bodu 14. odůvodnění tohoto usnesení, ke dni 30. 11. 2020 byly odstraněny i vady a nedodělky předaného díla.

21.         V návaznosti na obdržené dokumenty Úřad konstatuje, že závazek z předmětné spočívající ve zhotovení díla byl ze strany vybraného dodavatele splněn.

22.         Jak vyplývá z bodů 14., 15. a 16. odůvodnění tohoto usnesení byla po splnění díla vybraným dodavatelem vystavena faktura na částku, která odpovídá částce uvedené ve smlouvě ze dne 31. 8. 2020 uzavřené na plnění veřejné zakázky. Předmětná faktura byla zadavatelem uhrazena, jak vyplývá z přehledu plateb, který Úřad obdržel od zadavatele dne 14. 12. 2020 a dne 23. 12. 2020, a to třemi samostatnými platbami, přičemž poslední platba byla na účet vybraného dodavatele odeslána dne 23. 12. 2020.

23.         V návaznosti na shora uvedené Úřad konstatuje, že rovněž i závazek zadavatele vyplývající z předmětné smlouvy, a to uhradit cenu díla, byl splněn.

24.         Úřad konstatuje, že vedené správní řízení bylo zahájeno dne 20. 10. 2020 na návrh, kterým se navrhovatel domáhal uložení zákazu plnění předmětné smlouvy. V průběhu vedení tohoto správního řízení však Úřad zjistil, že došlo ke  splnění závazků vyplývajících ze smlouvy (viz shora), čímž došlo ke splnění předmětu této smlouvy. Za tohoto stavu tak již nelze o návrhu navrhovatele na uložení zákazu plnění smlouvy rozhodnout meritorně.

25.         V průběhu správního řízení tak došlo k naplnění zákonem předvídaného procesního důvodu pro zastavení vedeného správního řízení, vyjádřeného v § 257 písm. l) zákona. Po splnění závazků vyplývajících ze smlouvy již totiž nelze dosáhnout cíle, ke kterému návrh směřoval, tj. uložení zákazu plnění smlouvy pravomocným rozhodnutím Úřadu.

26.         Jelikož tedy návrhu navrhovatele nelze vyhovět, poněvadž plnění, kterému se svým návrhem navrhovatel pokoušel zabránit, bylo již provedeno, a stejně tak byla v plné výši uhrazena cena díla zadavatelem, tzn. prostředky na splnění předmětu veřejné zakázky byly v plné výši vynaloženy, má tato skutečnost vliv na výsledek vedeného správního řízení, když zákaz plnění smlouvy nelze zadavateli účinně uložit a dosažení účelu návrhu nelze v rámci vedeného správního řízení jinými zákonnými prostředky dosáhnout. Došlo tak k naplnění skutečnosti předpokládané zákonem v § 257 písm. l) zákona a Úřadu nezbývá, než zahájené správní řízení ve smyslu předmětného ustanovení zákona zastavit.

27.         S ohledem na uvedené rozhodl Úřad podle § 257 písm. l) zákona o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

28.         Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval.  Za situace, kdy je zřejmé, že je dán  důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. l) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem. 

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

v z. Mgr. Markéta Dlouhá

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

Obdrží:

1.      SK SPARTAK Příbram, spolek, Žižkova 694, 261 01 Příbram

2.      A SPORT PRODUKT s.r.o., Sarajevská 1232/3, 120 00 Praha 2

3.      Stavinsport, s.r.o., Klimentská 1746/52, 110 00 Praha 1 

4.      SPORT Construction a.s., Jindřišská 2092/28, 110 00 Praha 1

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz