číslo jednací: 01373/2021/500/AIv
spisová značka: S0327/2020

Instance I.
Věc Stavební úpravy a rozšíření stávajícího prostoru objektu domova pro seniory – opakované řízení
Účastníci
  1. město Mohelnice
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 268 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 13. 1. 2021
Související rozhodnutí 01373/2021/500/AIv
10664/2021/161/EDo
Dokumenty file icon 2020_S0327_1.pdf 587 KB

Právní moc 13. 1. 2021 - výroky I., II. a III.

Prání moc 1. 4. 2021 - výrok IV.

 

Spisová značka:  ÚOHS-S0327/2020/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-01373/2021/500/AIv

 

Brno 13. 01. 2021

 


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o přestupcích zahájeném z moci úřední dne 17. 8. 2020, jehož účastníkem je

  • obviněný – město Mohelnice, IČO 00303038, se sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice,

ve věci možného spáchání přestupků podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, obviněným – město Mohelnice, IČO 00303038, se sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice – při zadávání veřejné zakázky „Stavební úpravy a rozšíření stávajícího prostoru objektu domova pro seniory – opakované řízení“ ve zjednodušeném podlimitním řízení, kdy „Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace“ byla uveřejněna na profilu zadavatele pod systémovým číslem P18V10000144 dne 23. 3. 2018, a v souvislosti s uložením pokuty za přestupky spáchané jmenovaným obviněným při zadávání citované veřejné zakázky

 

rozhodl takto:

 

I.

Řízení o přestupcích vedené pod sp. zn. S0327/2020/VZ se v části týkající se možného spáchání přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že obviněný – město Mohelnice, IČO 00303038, se sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice nesplnil povinnost stanovenou v 258 odst. 1 citovaného zákona, když Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže na základě výzvy ze dne ze dne 14. 1. 2020 ve lhůtě 10 dnů od jejího doručení v souvislosti s šetřením podnětu k zahájení řízení z moci úřední vedeného pod sp. zn. P0013/2020/VZneodeslal kompletní dokumentaci o zadávacím řízenínaveřejnou zakázku „Stavební úpravy a rozšíření stávajícího prostoru objektu domova pro seniory – opakované řízení“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení, kdy „Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace“ byla uveřejněna na profilu zadavatele pod systémovým číslem P18V10000144 dne 23. 3. 2018, podle § 257 písm. f) citovaného zákona zastavuje, neboť v řízení zahájeném z moci úřední nebyly zjištěny důvody pro uložení sankce podle § 268 citovaného zákona.

II.

Řízení o přestupcích vedené pod sp. zn. S0327/2020/VZ se v části týkající se možného spáchání přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že obviněný – město Mohelnice, IČO 00303038, se sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice nesplnil povinnost stanovenou v 258 odst. 1 citovaného zákona, kdyžÚřadu pro ochranu hospodářské soutěže na základě výzvy ze dne ze dne 16. 4. 2020 ve lhůtě 10 dnů od jejího doručení v souvislosti s šetřením podnětu k zahájení řízení z moci úřední vedeného pod sp. zn. P0208/2020/VZneodeslal kompletní dokumentaci o zadávacím řízenínaveřejnou zakázku „Stavební úpravy a rozšíření stávajícího prostoru objektu domova pro seniory – opakované řízení“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení, kdy „Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace“ byla uveřejněna na profilu zadavatele pod systémovým číslem P18V10000144 dne 23. 3. 2018, podle § 257 písm. f) citovaného zákona zastavuje, neboť v řízení zahájeném z moci úřední nebyly zjištěny důvody pro uložení sankce podle § 268 citovaného zákona.

III.

Řízení o přestupcích vedené pod sp. zn. S0327/2020/VZ se v části týkající se možného spáchání přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že obviněný – město Mohelnice, IČO 00303038, se sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice nesplnil povinnost stanovenou v 258 odst. 1 citovaného zákona, kdyžÚřadu pro ochranu hospodářské soutěže na základě výzvy ze dne ze dne 18. 6. 2020 ve lhůtě 10 dnů od jejího doručení v souvislosti s šetřením podnětu k zahájení řízení z moci úřední vedeného pod sp. zn. P0306/2020/VZneodeslal kompletní dokumentaci o zadávacím řízenínaveřejnou zakázku „Stavební úpravy a rozšíření stávajícího prostoru objektu domova pro seniory – opakované řízení“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení, kdy „Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace“ byla uveřejněna na profilu zadavatele pod systémovým číslem P18V10000144 dne 23. 3. 2018, podle § 257 písm. f) citovaného zákona zastavuje, neboť v řízení zahájeném z moci úřední nebyly zjištěny důvody pro uložení sankce podle § 268 citovaného zákona.

IV.

Za spáchání přestupku uvedeného ve výroku I. rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-29174/2020/533/HKu ze dne 17. 9. 2020, potvrzeného rozhodnutím předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-35123/2020/321/EDo ze dne 1. 12. 2020, který nabyl právní moci dne 2. 12. 2020, se obviněnému – město Mohelnice, IČO 00303038, se sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice – podle § 268 odst. 2 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ukládá

pokuta ve výši 200 000 Kč (dvě stě tisíc korun českých)

Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

 

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Obviněný – město Mohelnice, IČO 00303038, se sídlem U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice (dále jen „obviněný“ nebo „zadavatel“), jakožto veřejný zadavatel ve smyslu § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájil dne 23. 3. 2018 uveřejněním výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace z téhož dne (dále jen „výzva“) na profilu zadavatele zjednodušené podlimitní řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Stavební úpravy a rozšíření stávajícího prostoru objektu domova pro seniory – opakované řízení“ (dále jen „veřejná zakázka“). Veřejná zakázka byla uveřejněna na profilu zadavatele pod systémovým číslem P18V10000144.

2.             Předmětem plnění veřejné zakázky jsou podle bodu 2. výzvy stavební úpravy v bývalé mateřské škole Lidická č. p. 745/4 v Mohelnici, kterými bude přebudovaná na domov pro seniory. Přístavbou přízemní spojovací haly se vstupem, schodištěm a výtahem bude tento objekt propojený se stávajícím Domovem pro seniory a pečovatelskou službu Mohelnice, Lidická č.p. 1382/6, který byl vybudovaný v I. Etapě.“.

3.             Z „Oznámení o výběru dodavatele“ ze dne 15. 5. 2018 vyplývá, že zadavatel jako nejvýhodnější nabídku vybral nabídku účastníka PRUKON s.r.o., IČO 47674237, se sídlem Jateční 169, 760 01 Zlín (dále jen „vybraný dodavatel“ nebo „PRUKON s.r.o.“).

4.             Dne 1. 6. 2018 uzavřel obviněný s vybraným dodavatelem smlouvu na plnění veřejné zakázky.

II.             POSTUP ÚŘADU PŘED ZAHÁJENÍM ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH

5.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178, a pro zvláštní postupy podle části šesté, obdržel dne 10. 1. 2020, dne 3. 4. 2020 a dne 16. 6. 2020 podněty k přezkoumání postupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky, které byly zaevidovány pod sp. zn. P0013/2020/VZ, P0208/2020/VZ a P0306/2020/VZ.

6.             V rámci šetření každého z výše uvedených podnětů si Úřad vyžádal od obviněného vyjádření k jeho postupu a dokumentaci o zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku.

7.             V rámci prověřování podnětu zaevidovaného pod sp. zn. P0306/2020/VZ požádal Úřad obviněného dopisem č. j. ÚOHS-20742/2020/533/HKu ze dne 9. 7. 2020 mj. o zaslání chybějících částí dokumentace o zadávacím řízení na veřejnou zakázku, konkrétně o zaslání listinných kopií nabídek dodavatelů FORTEX-AGS, a.s., IČO 00150584, se sídlem Jílová 1550/1, 787 01 Šumperk (dále jen „FORTEX-AGS, a.s.“), NOSTA, s.r.o., IČO 47671416, se sídlem Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín (dále jen „NOSTA, s.r.o.“), VÍTKOVICE REVMONT ENGINEERING a.s., IČO 05546711, se sídlem Ruská 2887/101, 703 00 Ostrava (dále jen „VÍTKOVICE REVMONT ENGINEERING a.s.“) a vybraného dodavatele a o zaslání CD obsahujícího elektronickou podobu nabídky vybraného dodavatele.

8.             Dne 14. 7. 2020 obviněný doručil Úřadu své vyjádření z téhož dne, v němž mj. uvedl, že „nevidí důvod pro předložení kopií nabídek, jelikož již byly ÚOHS předloženy originální dokumenty. Dle zadavatele se jedná ze strany ÚOHS o nadbytečný požadavek, jež nemá za daných okolností žádné opodstatnění ani právní základ. I z toho důvodu, že zadavatel vede soudní spor ohledně této veřejné zakázky se společností PRUKON, s. r. o., nepovažuje zadavatel za vhodné mít veškeré dokumenty – originály i kopie na ÚOHS.“. Obviněný ve svém vyjádření rovněž uvedl, že Úřadu již potřetí zaslal originály nabídek, a to i přesto, že podle závěrů Krajského soudu v Brně uvedených v rozsudku č. j. 31 Af 82/2018 – 55 není zadavatel povinen předkládat pouze originály dokumentů. Dále obviněný uvedl, že CD, které vybraný dodavatel přiložil k nabídce, obsahuje soubory, které se týkají veřejné zakázky „Přístavba a přestavba objektu DDM Mohelnice“, o kterou se vybraný dodavatel také ucházel. Uvedené CD obviněný doručil Úřadu dne 17. 7. 2020.

9.             Dopisem č. j. ÚOHS-21727/2020/533/HKu ze dne 17. 7. 2020 Úřad obviněného opakovaně vyzval k zaslání listinných kopií nabídek výše uvedených dodavatelů, přičemž upřesnil, že příslušné dokumenty si vyžádal od obviněného v návaznosti na skutečnosti uvedené v podnětu, který byl Úřadu doručen dne 16. 6. 2020, a které je Úřad, jakožto orgán vykonávající dozor nad dodržováním pravidel stanovených zákonem, povinen prošetřit.

10.         Obviněný požadované listinné kopie nabídek Úřadu nedoručil.

11.         Z obsahu spisů vedených v souvislosti s šetřením podnětů zaevidovaných pod sp. zn. P0013/2020/VZ a P0208/2020/VZ vyplývá, že obviněný nedoručil listinné kopie nabídek ani v rámci šetření těchto podnětů, ačkoliv dle § 258 odst. 1 zákona tuto povinnost měl.

12.         V návaznosti na výše uvedené skutečnosti Úřad dospěl k závěru, že obviněný nesplnil povinnost stanovenou v § 258 odst. 1 zákona, když neodeslal Úřadu kompletní dokumentaci o zadávacím řízení v zákonné lhůtě.

13.         Současně Úřad v návaznosti na skutečnosti uvedené v podnětu zaevidovaného pod sp. zn. P0306/2020/VZ, který Úřad obdržel dne 16. 6. 2020, dospěl Úřad po přezkoumání dokumentace o zadávacím řízení k závěru, že obviněný nedodržel pravidlo stanovené zákonem pro zadání veřejné zakázky, když nevyloučil vybraného dodavatele z účasti v zadávacím řízení.

14.         Vzhledem k tomu, že Úřad považoval skutková zjištění vyplývající z předložených materiálů za dostatečná a považoval za prokázané, že se obviněný dopustil přestupků podle § 268 odst. 1 písm. a) a písm. e) zákona, zahájil postupem podle § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „zákon o přestupcích“), a podle § 150 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o přestupcích z moci úřední vydáním příkazu č. j. ÚOHS-25452/2020/533/HKu ze dne 17. 8. 2020 (dále jen „příkaz“).

15.         Ve výroku I. příkazu Úřad rozhodl, že se obviněný dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona tím, že nedodržel při zadávání veřejné zakázky pravidlo pro zadání veřejné zakázky stanovené v ust. § 48 odst. 8 ve spojení s ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona, když nevyloučil z účasti v zadávacím řízení vybraného dodavatele, který v nabídce nepředložil harmonogram postupu prací požadovaný zadavatelem v čl. 11.2. zadávací dokumentace, přičemž tím ovlivnil výběr dodavatele a zadal veřejnou zakázku, když dne 1. 6. 2018 uzavřel s vybraným dodavatelem smlouvu na plnění veřejné zakázky.

16.         Ve výroku II. příkazu Úřad rozhodl, že se obviněný dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona tím, že nesplnil povinnost stanovenou v § 258 odst. 1 zákona, když Úřadu v rámci šetření podnětu k zahájení řízení z moci úřední vedeného pod sp. zn. P0013/2020/VZ ve lhůtě 10 dnů podle § 258 odst. 1 zákona ode dne doručení výzvy Úřadu, která byla obviněnému doručena dne 14. 1. 2020, tedy nejpozději dne 24. 1. 2020, neodeslal kompletní dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku, když neodeslal listinné kopie nabídek účastníků zadávacího řízení.

17.         Ve výroku III. příkazu Úřad rozhodl, že se obviněný dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona tím, že nesplnil povinnost stanovenou v § 258 odst. 1 zákona, když Úřadu v rámci šetření podnětu k zahájení řízení z moci úřední vedeného pod sp. zn. P0208/2020/VZ ve lhůtě 10 dnů podle § 258 odst. 1 zákona ode dne doručení výzvy Úřadu, která byla obviněnému doručena dne 16. 4. 2020, tedy nejpozději dne 27. 4. 2020, neodeslal kompletní dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku, když neodeslal listinné kopie nabídek účastníků zadávacího řízení.

18.         Ve výroku IV. příkazu Úřad rozhodl, že se obviněný dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona tím, že nesplnil povinnost stanovenou v § 258 odst. 1 zákona, když Úřadu v rámci šetření podnětu k zahájení řízení z moci úřední vedeného pod sp. zn. P0306/2020/VZ ve lhůtě 10 dnů podle § 258 odst. 1 zákona ode dne doručení výzvy Úřadu, která byla obviněnému doručena dne 18. 6. 2020, tedy nejpozději dne 29. 6. 2020, neodeslal kompletní dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku, když neodeslal listinné kopie nabídek účastníků zadávacího řízení.

19.         Ve výroku V. příkazu Úřad obviněnému za spáchání přestupků uvedených ve výrocích I. až IV. příkazu uložil pokutu ve výši 250 000 Kč splatnou do jednoho měsíce od nabytí právní moci příkazu.

III.           PRŮBĚH ŘÍZENÍ O PŘESTUPCÍCH

20.         Příkaz byl obviněnému doručen dne 17. 8. 2020 a tímto dnem bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 46 odst. 1 správního řádu a § 150 odst. 1 správního řádu zahájeno řízení o přestupcích z moci úřední.

21.         Účastníkem řízení o přestupcích je podle § 256 zákona obviněný.

22.         Proti uvedenému příkazu podal obviněný dne 25. 8. 2020 odpor. Podle § 150 odst. 3 správního řádu se podáním odporu příkaz ruší a řízení pokračuje, přičemž lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu.

Odpor obviněného

23.         Ve svém odporu proti příkazu ze dne 25. 8. 2020, který byl Úřadu doručen téhož dne, obviněný uvádí, že postup Úřadu v předmětné věci je nezákonný, a že příkaz vykazuje znaky nezákonnosti a nepřezkoumatelnosti, zejména z důvodu nesprávného právního posouzení a nedostatečného odůvodnění.

24.         Ve vztahu k přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona, kterého se podle Úřadu měl obviněný dopustit tím, že nevyloučil z účasti v zadávacím řízení vybraného dodavatele, obviněný uvádí, že požadavek na předložení „harmonogramu plnění“ nevychází ze žádného zákonného ustanovení na prokázání způsobilosti či kvalifikace a není možné jej s odkazem na zákon jako obligatorní vyžadovat. Podle obviněného nelze harmonogram prací podřadit pod žádnou část zadávacích podmínek, jež si může zadavatel v zadávací dokumentaci vymezit jako zadávací podmínku. Obviněný zastává názor, že pokud zákon stanoví mantinely, jaké může zadavatel maximálně jako obligatorní požadovat po účastnících v rámci prokázání jejich způsobilosti, není možné účastníka vyloučit pro nesplnění požadavku na nevymahatelný dokument, jenž nemá oporu v zákoně a nemůže být definován jako zadávací podmínka. Dodává, že případné předložení harmonogramu prací nevypovídá nic o schopnosti daného účastníka splnit předmět veřejné zakázky. Dále uvádí, že § 46 odst. 1 zákona nabízí zadavateli možnost, nikoliv povinnost, žádat účastníky zadávacího řízení o objasnění nabídek, a je tedy na zadavateli, zda a v jakém rozsahu tuto možnost využije.

25.         Ve vztahu k přestupkům § 268 odst. 1 písm. e) zákona, kterých se podle Úřadu měl obviněný dopustit tím, že ve lhůtě 10 dnů podle § 258 odst. 1 zákona ode dne doručení výzev neodeslal Úřadu kompletní dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku, obviněný uvádí, že postup Úřadu je v dané věci nezákonný a je v rozporu s judikaturou nadřízených správních soudů. Obviněný upozorňuje na závěry rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 31 Af 82/2018 – 55 ze dne 29. 4. 2020 a na závěry předsedy Úřadu uvedené v rozhodnutí č. j. ÚOHS-24392/2020/323/PMo ze dne 7. 8. 2020. Konkrétně upozorňuje na závěr Krajského soudu v Brně, že paušální požadavek Úřadu na předkládání dokumentů pro splnění povinnosti zadavatele dle § 252 odst. 1 zákona vždy v originále (či podoby mu postavené na roveň) je v rozporu se zákonem. Dodává, že Krajský soud v Brně nezpochybnil fakt, že v určitých případech je nutné trvat na doručení originálů dokumentů pro posouzení splnění zákonné povinnosti (např. povinnosti dle § 211 odst. 5 zákona), či pokud je předmětem sporu manipulace s dokumenty, přičemž za takové situace má Úřad v případě obdržení kopie dokumentu zadavatele informovat a vyzvat jej k doložení požadovaných originálů, a tento požadavek řádně odůvodnit, nikoli jen paušálně odkázat na obecnou a neexistující povinnost předkládat dokumentaci vždy v podobě originálů, či v podobě výstupů autorizované konverze.

26.         Dále obviněný uvádí, že ani z § 216 odst. 2 zákona není možné dovodit nutnost paušálně předkládat dokumentaci Úřadu v originálu (resp. konverzi). Předmětné ustanovení podle Krajského soudu v Brně zakotvuje povinnost pořizovat a vést dokumentaci průběžně tak, aby v každé fázi zadávacího řízení mohl Úřad dokumenty přezkoumat.

27.         Z výše uvedeného obviněný dovozuje, že požadavek na předložení kopií nabídek pro pouhý přezkum postupu zadavatele v rámci administrace veřejné zakázky za situace, kdy byly Úřadu již řádně ve stanovené lhůtě předloženy originální dokumenty a originály nabídek účastníků veřejné zakázky, je nadbytečný a v rozporu se zákonem.

28.         Usnesením č. j. ÚOHS-26475/2020/533/HKu ze dne 26. 8. 2020 určil Úřad obviněnému lhůtu, ve které byl podle § 36 odst. 1 správního řádu oprávněn navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a podle § 36 odst. 2 správního řádu oprávněn vyjádřit v řízení své stanovisko.

Vyjádření obviněného ze dne 2. 9. 2020

29.         Dne 2. 9. 2020 obdržel Úřad vyjádření obviněného z téhož dne, v němž obviněný uvádí, že trvá na svých předchozích sděleních zaslaných Úřadu, a že nesouhlasí s podezřením Úřadu o možném spáchání přestupků dle § 268 odst. 1 písm. a) a písm. e) zákona. Obviněný žádá, aby bylo řízení zastaveno.

30.         Usnesením č. j. ÚOHS-27510/2020/533/HKu ze dne 4. 9. 2020 určil Úřad obviněnému lhůtu, ve které se podle § 36 odst. 3 správního řádu mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Rozhodnutí Úřadu ze dne 17. 9. 2020

31.         Dne 17. 9. 2020 Úřad vydal rozhodnutí č. j. ÚOHS-29174/2020/533/HKu z téhož dne (dále jen „rozhodnutí ze dne 17. 9. 2020“), v němž ve výroku I.rozhodl, že se obviněnýdopustil přestupkupodle § 268 odst. 1 písm. a) zákona tím, že nedodržel při zadávání veřejné zakázky pravidlo pro zadání veřejné zakázky stanovené v ust. § 48 odst. 8 ve spojení s ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona, když nevyloučil z účasti v zadávacím řízení vybraného dodavatele, který v nabídce nepředložil harmonogram postupu prací požadovaný zadavatelem v čl. 11.2. zadávací dokumentace, přičemž tím ovlivnil výběr dodavatele a zadal veřejnou zakázku, když dne 1. 6. 2018 uzavřel s  vybraným dodavatelem smlouvu na plnění veřejné zakázky.

32.         Ve výroku II. rozhodnutí ze dne 17. 9. 2020 Úřad rozhodl, že se obviněný dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona tím, že nesplnil povinnost stanovenou v § 258 odst. 1 zákona, když Úřadu v rámci šetření podnětu k zahájení řízení z moci úřední vedeného pod sp. zn. P0306/2020/VZve lhůtě 10 dnů podle § 258 odst. 1 zákona ode dne doručení výzvy Úřadu, která byla obviněnému doručena dne 18. 6. 2020, tedy nejpozději dne 29. 6. 2020, neodeslal kompletní dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku, když neodeslal listinné kopie nabídek účastníků zadávacího řízení.

33.         Ve výroku III. rozhodnutí ze dne 17. 9. 2020 Úřad rozhodl, že se obviněný dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona tím, že nesplnil povinnost stanovenou v § 258 odst. 1 zákona, když Úřadu v rámci šetření podnětu k zahájení řízení z moci úřední vedeného pod sp. zn. P0208/2020/VZve lhůtě 10 dnů podle § 258 odst. 1 zákona ode dne doručení výzvy Úřadu, která byla obviněnému doručena dne 16. 4. 2020, tedy nejpozději dne 27. 4. 2020, neodeslal kompletní dokumentaci o zadávacím řízenína veřejnou zakázku, když neodeslal listinné kopie nabídek účastníků zadávacího řízení.

34.         Ve výroku IV. rozhodnutí ze dne 17. 9. 2020 Úřad rozhodl, že se obviněný dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona tím, že nesplnil povinnost stanovenou v § 258 odst. 1 zákona, když Úřadu v rámci šetření podnětu k zahájení řízení z moci úřední vedeného pod sp. zn. P0013/2020/VZve lhůtě 10 dnů podle § 258 odst. 1 zákona ode dne doručení výzvy Úřadu, která byla obviněnému doručena dne 14. 1. 2020, tedy nejpozději dne 24. 1. 2020, neodeslal kompletní dokumentaci o zadávacím řízenína veřejnou zakázku, když neodeslal listinné kopie nabídek účastníků zadávacího řízení.

35.         Ve výroku V. rozhodnutí ze dne 17. 9. 2020 Úřad uložil obviněnému za spáchání přestupků uvedených ve výrocích I. až IV. rozhodnutí ze dne 17. 9. 2020pokutu ve výši  240 000 Kč a ve výroku VI. rozhodnutí ze dne 17. 9. 2020 Úřad obviněnému uložil uhradit náklady řízení ve výši 1 000 Kč.

IV.          Řízení o rozkladu

36.         Proti rozhodnutí ze dne 17. 9. 2020 podal obviněný dne 2. 10. 2020 rozklad, kterým se domáhal zrušení rozhodnutí ze dne 17. 9. 2020 a zastavení řízení. Předseda Úřadu o rozkladu zadavatele rozhodl rozhodnutím č. j. ÚOHS-35123/2020/321/EDo ze dne 1. 12. 2020 (dále jen „druhostupňové rozhodnutí“), kterým potvrdil výroky I. a VI. rozhodnutí ze dne 17. 9. 2020 a podaný rozklad v rozsahu uvedených výroků I. a VI. zamítl. Výroky II., III., IV. a V. rozhodnutí ze dne 17. 9. 2020 předseda Úřadu zrušil a věc v rozsahu uvedených výroků II., III., IV. a V. Úřadu vrátil k novému projednání. Druhostupňové rozhodnutí a výroky I. a VI. rozhodnutí ze dne 17. 9. 2020 nabyly právní moci dne 2. 12. 2020.

37.         Ve vztahu k výrokům II. a IV. rozhodnutí ze dne 17. 9. 2020 předseda Úřadu v druhostupňovém rozhodnutí dospěl k závěru, že se Úřad v předmětných výrocích dopustil nesprávného právního posouzení. Ve vztahu k výroku III. rozhodnutí ze dne 17. 9. 2020 předseda Úřadu v druhostupňovém rozhodnutí dospěl k závěru, že se Úřad dopustil přímého právního pochybení při konstatování přestupku.

38.         Konkrétně ve vztahu k výroku IV. rozhodnutí ze dne 17. 9. 2020 (souvisejícího s nezasláním dokumentace o zadávacím řízení v souvislosti s šetřením podnětu zaevidovaného pod sp. zn. P0013/2020/VZ) předseda Úřadu konstatoval, že Úřad dostatečně neposoudil materiální stránku přestupku v kontextu rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 30 Af 52/2018 – 94 ze dne 30. 9. 2020 (dále jen „rozsudek KS ze dne 30. 9. 2020“), který vyslovil následující závěr k paušálnímu předpokladu materiální stránky přestupku v oblasti veřejných zakázek: „Žalovaný tak bude muset s ohledem na závěry soudu znovu přezkoumat přestupkovou odpovědnost žalobkyně a posoudit, zda její jednání, spočívající v nedoložení přílohy, může samo o sobě představovat delikt, zejména zda naplňuje materiální stránku přestupku. Je pravdou, že § 270 zákona o zadávání veřejných zakázek stanoví vyvratitelnou právní domněnku, že čin, který vykazuje formální znaky přestupku podle tohoto zákona, je společensky škodlivý. Žalovaný tak nemusí materiální stránku spáchaného deliktu prokazovat a odůvodňovat. V nyní řešené věci však žalobkyně přednesla argumenty, kterými zpochybňuje naplnění materiální stránky uvedeného přestupku, jelikož dle jejího názoru byl reálný dopad na řízení před žalovaným marginální. Bude na žalovaném, aby znovu posoudil, zda argumenty žalobkyně poukazují na okolnosti charakteristické pro daný případ, jež ho činí výjimečným, a kvůli nimž není naplněn obecný předpoklad společenské škodlivosti obsažený v zákoně.“, a který tak zavazuje Úřad zohlednit při posouzení společenské škodlivosti přestupku jeho reálný dopad na řízení před Úřadem, tzn., zda daný přestupek neměl účinky pouze marginální. S odkazem na obsah uvedeného rozsudku KS ze dne 30. 9. 2020 bylo  Úřadu druhostupňovým rozhodnutím uloženo nově výslovně posoudit materiální stránku přestupku spočívajícího v nedoložení listinných kopií nabídek na základě výzvy Úřadu ze dne 14. 1. 2020 podle § 258 odst. 1 zákona (přestupku původně konstatovaného ve výroku IV. rozhodnutí ze dne 17. 9. 2020).

39.         Konkrétně ve vztahu k výroku III. rozhodnutí ze dne 17. 9. 2020 (souvisejícího s nezasláním dokumentace o zadávacím řízení v souvislosti s šetřením podnětu zaevidovaného pod sp. zn. P0208/2020/VZ) předseda Úřadu konstatoval, že tento přestupek Úřad neměl vůbec konstatovat, a že právní pochybení spočívalo již v uskutečnění samotné výzvy ze dne 16. 4. 2020, kterou Úřad vyzval obviněného v souvislosti s šetřením podnětu, neboť předmětná výzva požadovala po obviněném učinit něco, co již dříve učinil (zaslat dokumentaci o zadávacím řízení). Předseda Úřadu konstatoval, že v daném případě nedošlo k naplnění formální stránky přestupku, tj. že přestupek dle výroku III. rozhodnutí ze dne 17. 9. 2020 se nestal. V souvislosti s uvedenými závěry bylo Úřadu druhostupňovým rozhodnutím uloženo přehodnotit svůj závěr ohledně spáchání přestupku původně konstatovaného ve výroku III. rozhodnutí ze dne 17. 9. 2020.

40.         Konkrétně ve vztahu k výroku II. rozhodnutí ze dne 17. 9. 2020 (souvisejícího s nezasláním dokumentace o zadávacím řízení v souvislosti s šetřením podnětu zaevidovaného pod sp. zn. P0306/2020/VZ) předseda Úřadu konstatoval, že v daném případě nelze postavit najisto, zda výzva ze dne 18. 6. 2020, kterou Úřad vyzval obviněného v souvislosti s šetřením daného podnětu k doručení dokumentace o zadávacím řízení, byla učiněna legálně. Upozornil, že i v případě, kdy by byla učiněna legálně, je nezbytné zodpovědět to, zda je u nedodání listinných kopií nabídek naplněna materiální stránka přestupku, tj. zda nesplnění povinnosti ohrožuje povinností sledovaný zájem – zajištění předběžné přezkoumatelnosti postupu zadavatele. Předseda Úřadu konstatoval, že závěr Úřadu o tom, že došlo ke spáchání přestupku dle výroku II. rozhodnutí ze dne 17. 9. 2020 nelze považovat za dostatečný, neboť doprovodné okolnosti poukazují na to, že materiální stránka přestupku nemusela být naplněna. V souvislosti s uvedenými závěry bylo Úřadu druhostupňovým rozhodnutím uloženo zodpovědět otázku, zda lze i třetí výzvu považovat za nezákonnou (obdobně jako výzvu druhou). V případě, že Úřad dospěje k závěru, že nešlo o nezákonnou výzvu, bude se muset zabývat naplněním materiálního znaku přestupku.

41.         V návaznosti na nové posouzení bylo Úřadu druhostupňovým rozhodnutím uloženo nově rozhodnout o pokutě.

V.            Nové projednání věci Úřadem

42.         Oznámením č. j. ÚOHS-39475/2020/533/HKu ze dne 8. 12. 2020 Úřad obviněného seznámil s tím, že se pokračuje v řízení o přestupcích vedeném pod sp. zn. S0327/2020/VZ, a to v části možného spáchání přestupků podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona obviněným při zadávání veřejné zakázky a v souvislosti s uložením pokuty za přestupky spáchané obviněným při zadávání veřejné zakázky.

43.         Usnesením č. j. ÚOHS-41502/2020/533/HKu ze dne 28. 12. 2020 určil Úřad obviněnému lhůtu, ve které se podle § 36 odst. 3 správního řádu mohl vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

VI.          ZÁVĚRY ÚŘADU

44.         Úřad přezkoumal na základě ustanovení § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, na základě vlastního zjištění a při zohlednění závěrů předsedy Úřadu uvedených v druhostupňovém rozhodnutí dospěl k závěru, že nebyly zjištěny důvody pro uložení sankce podle § 268 zákona, a protořízení o přestupcích vedené pod sp. zn. S0327/2020/VZ ve věcimožného spáchání přestupků podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona obviněným při zadávání veřejné zakázky podle § 257 písm. f) zákona zastavil.

45.         V návaznosti na závěry předsedy Úřadu uvedené v druhostupňovém rozhodnutí Úřad nově rozhodl o pokutě, a to za přestupek podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona, kterého se obviněný dopustil tím, že nedodržel při zadávání veřejné zakázky pravidlo pro zadání veřejné zakázky stanovené v ust. § 48 odst. 8 ve spojení s ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona,když nevyloučil z účasti v zadávacím řízení vybraného dodavatele, který v nabídce nepředložil harmonogram postupu prací požadovaný zadavatelem v čl. 11.2. zadávací dokumentace, přičemž tím ovlivnil výběr dodavatele a zadal veřejnou zakázku, když dne 1. 6. 2018 uzavřel s  vybraným dodavatelem smlouvu na plnění veřejné zakázky. O spáchání uvedeného přestupku obviněným Úřad rozhodl ve výroku I. rozhodnutí ze dne 17. 9. 2020, který byl potvrzen rozhodnutím předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-35123/2020/321/EDo ze dne 1. 12. 2020 a dne 2. 12. 2020 nabylprávní moci.

46.         Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

K výrokům I. – III. tohoto rozhodnutí

Relevantní ustanovení zákona

47.         Podle § 216 odst. 1 zákona je zadavatel povinen uchovávat dokumentaci o zadávacím řízení, kterou tvoří všechny dokumenty v listinné nebo elektronické podobě a výstupy z ústní komunikace, jejichž pořízení v průběhu zadávacího řízení, popřípadě po jeho ukončení, vyžaduje tento zákon, včetně úplného znění originálů nabídek všech dodavatelů, a to po dobu 10 let ode dne ukončení zadávacího řízení nebo od změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nestanoví-li jiný právní předpis lhůtu delší.

48.         Podle § 258 odst. 1 zákona je zadavatel povinen do 10 dnů ode dne doručení výzvy Úřadu odeslat dokumentaci o zadávacím řízení prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, s výjimkou dokumentů uvedených v § 252 odst. 4 zákona, které je povinen v téže lhůtě odeslat Úřadu v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

49.         Podle § 252 odst. 4 zákona části dokumentace o zadávacím řízení nebo soutěži o návrh neuvedené v § 252 odst. 3 zákona a netextovou část zadávací dokumentace nebo soutěže o návrh je zadavatel povinen odeslat Úřadu v listinné podobě, prostřednictvím datové schránky nebo jako datovou zprávu podepsanou uznávaným elektronickým podpisem.

50.         Podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona se zadavatel dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 252 odst. 1, 3 nebo 4 zákona, § 254 odst. 5 nebo 6 zákona nebo § 258 odst. 1 zákona.

51.         Podle § 270 odst. 1 zákona se má za to, že čin, který vykazuje formální znaky přestupku podle tohoto zákona, je společensky škodlivý.

52.         Podle § 257 písm. f) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže v řízení zahájeném z moci úřední nebyly zjištěny důvody pro uložení sankce podle § 268 zákona.

Posouzení věci

53.         Úřad nejprve ve vztahu k povinnosti zadavatele zaslat Úřadu podle § 258 odst. 1 zákona dokumentaci o zadávacím řízení v návaznosti na závěry předsedy Úřadu uvedené v druhostupňovém rozhodnutí upozorňuje, že v případě, kdy zadavatel v rámci zadávacího řízení vyžadoval podle článku 11.1. zadávací dokumentace od dodavatelů zaslat nejen originály nabídek, ale rovněž jejich kopie, učinil tímto požadavkem listinné kopie nabídek dodavatelů součástí jejich nabídky v širším slova smyslu, a proto byl v návaznosti na § 258 odst. 1 zákona povinen zaslat Úřadu rovněž listinné kopie nabídek jako součást dokumentace o zadávacím řízení. Předseda Úřadu uvedený závěr potvrdil v odstavci 52 druhostupňového rozhodnutí, v němž mj. uvedl: „Shrnuji tedy, že setrvávám na premise, že vše, co dodavatel zadavateli v návaznosti na jeho požadavky v zadávacích podmínkách v rámci své nabídky pošle, se stává součástí dokumentace o zadávacím řízení podle § 216 odst. 1 zákona, a tedy veškeré dokumenty z dodavatelovy nabídky je zadavatel povinen zaslat Úřadu podle § 258 odst. 1 zákona. Takový názor navazuje na odůvodnění rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 101/2016-48 ze dne 4. 4. 2018, který potvrdil rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R363/2015/VZ33002/2016/321/IPs ze dne 12. 8. 2016, které byly sice vydány za účinnosti předchozího právního předpisu, lze však na ně ilustrativně odkázat i nyní. Z nich lze totiž dokonce dovodit, že jakýkoli dokument, který dodavatel učiní součástí své nabídky, se stává nedílnou součástí takové nabídky se všemi důsledky z toho pro dodavatele vyplývajícími, a to i tehdy, když takové dokumenty přiloží k nabídce o své újmě nad rámec požadavků zadavatele sám dodavatel.“.

54.         V souvislosti s šetřením podnětu zaevidovaného pod sp. zn. P0013/2020/VZ Úřad dopisem č. j. ÚOHS-01334/2020/533/AMe ze dne 14. 1. 2020, který obviněný obdržel téhož dne, vyzval obviněného v souladu s § 258 odst. 1 zákona k předložení dokumentace o zadávacím řízení ve lhůtě 10 dnů ode dne obdržení citovaného dopisu. Stanovená 10denní lhůta pro zaslání dokumentace o zadávacím řízení uplynula dne 24. 1. 2020. Ve stanovené, resp. zákonné lhůtě zadavatel odeslal Úřadu pouze část dokumentace prostřednictvím poštovního doručovatele, která byla doručena Úřadu dne 27. 1. 2020.

Konkrétně obviněný doručil Úřadu dle záznamu o doručené dokumentaci č. j. ÚOHS-03197/2020/533/AMe ze dne 28. 1. 2020 následující dokumenty:

o      Sdělení o uplatnění smluvní pokuty ze dne 8. 10. 2019

o      Doplnění ke Sdělení o uplatnění smluvní pokuty ze dne 11. 10. 2019

o      Výpis usnesení Rady města Mohelnice č. 28 ze dne 14. 10. 2019

o      Oznámení o odstoupení města Mohelnice od smlouvy o dílo ze dne 1. 6. 2018

o      E-mailová komunikace mezi vedoucí odboru zadavatele a zaměstnancem Ministerstva vnitra

o      CD s exportem z el. nástroje

          Spis k veřejné zakázce obsahující:

o      Individuální komunikace veřejné zakázky

o      Print screen profilu zadavatele

o      Písemná zpráva zadavatele ze dne 13. 6. 2018

o      Výpis z běžného účtu

o      Výpis z evidence rejstříku trestů právnických osob - PRUKON s.r.o.

o      Výpisy z evidence rejstříku trestů fyzických osob

o      Potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků vůči orgánům Finanční správy České republiky

o      Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku - PRUKON s.r.o.

o      Výpis z obchodního rejstříku - PRUKON s.r.o.

o      Potvrzeni Okresní správy sociálního zabezpečení Zlín o neexistenci nedoplatku na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, penále a přirážce k pojistnému

o      Osvědčení o autorizaci č. 17 628 ze dne 2. 7. 1997

o      Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti ze dne 23. 5. 2018

o      Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

o      Smlouva o odpovědném zastupci ze dne 1. 5. 2018

o      Referenční listy ze dne 20. 2. 2018

o      Potvrzeni České pojišťovny o uzavření pojistné smlouvy č. 84647119-12 (PRUKON s.r.o.)

o      E-mail ze dne 22. 5. 2018

o      Výzva k poskytnutí řádné součinnosti před uzavřením smlouvy ze dne 22. 5. 2018

o      Oznámení o výběru dodavatele ze dne 15. 5. 2018

o      Oznámení o vyloučení účastníka z výběrového řízení ze dne 15. 5. 2018

o      Písemná zpráva o hodnocení nabídek 11. 5. 2018

o      Žádost o písemné vysvětlení předložené nabídky ze dne 4. 5. 2018 (VITKOVICE REVMONT ENGINEERING a.s.)

o      Objasnění nabídky ze dne 9. 5. 2018 včetně opravného souhrnného krycího listu (FORTEXAGS, a.s.)

o      Žádost o písemné vysvětlení předložené nabídky ze dne 4. 5. 2018 (FORTEX-AGS, a.s.)

o      Vyjádření k výzvě k písemnému vysvětlení předložené nabídky ze dne 7. 5. 2018 včetně čestných prohlášení, smlouvy o odpovědném zástupci a krycího listu rozpočtu (PRUKON s.r.o.)

o      E-mail ze dne 4. 5. 2018 - výzva k písemnému objasnění nabídky

o      Žádost o písemné vysvětlení předložené nabídky ze dne 4. 5. 2018 (PRUKON s.r.o.)

o      Protokol o otevírání obálek ze dne 13. 4. 2018 (2x)

o      Prohlášení o nepodjatosti 3 členů hodnotící komise

o      Rozhodnuti o ustanovení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise ze dne 23. 3. 2018

o      Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 29. 3. 2018

o      Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 28. 3 2018 (FORTEX-AGS, a.s.)

o      Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 27. 3. 2018 (NOSTA s.r.o.)

o      Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 23. 3. 2018

o      Zadávací dokumentace

o      Cenová nabídka společnosti PRUKON, s.r.o.

o      Cenová nabídka společnosti VITKOVICE REVMONT ENGINEERING a.s. včetně CD

o      Cenová nabídka společnosti FORTEX-AGS, a.s. včetně CD

o      Cenová nabídka společnosti NOSTA, s.r.o. včetně CD

55.         Z výše uvedeného seznamu doručené dokumentace vyplývá, že obviněný v návaznosti na výzvu Úřadu v souvislosti s přezkumem podnětu zaevidovaného pod sp. zn. P0013/2020/VZ nedoručil listinné kopie nabídek dodavatelů.

56.         Úřad ve výroku IV. rozhodnutí ze dne 17. 9. 2020 dospěl k závěru, že se obviněný dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona tím, že neodeslal kompletní dokumentaci o zadávacím řízenína veřejnou zakázku, když neodeslal listinné kopie nabídek účastníků zadávacího řízení (viz odstavec 34 odůvodnění tohoto rozhodnutí). Ve vztahu k uvedenému závěru předseda Úřadu v druhostupňovém rozhodnutí konstatoval, že se Úřad nezabýval společenskou škodlivostí přestupku, přičemž ve vztahu k obecně presumované společenské škodlivosti přestupků podle § 270 odst. 1 zákona upozornil na obsah rozsudku KS ze dne 30. 9. 2020 (viz odstavec 38 odůvodnění tohoto rozhodnutí), v němž Krajský soud v Brně vyslovil závěr k paušálnímu předpokladu materiální stránky přestupku v oblasti veřejných zakázek v tom smyslu, že naplnění materiální stránky přestupku je nezbytné vždy posoudit s ohledem na okolnosti daného případu, tj. posoudit, zda obecný předpoklad společenské škodlivosti byl skutečně naplněn.S ohledem na uvedenémusí nyní Úřad nově posoudit materiální stránku přestupku spočívajícího v nedoložení listinných kopií nabídek na základě výzvy Úřadu podle § 258 odst. 1 zákona (přestupku původně konstatovaného ve výroku IV. rozhodnutí ze dne 17. 9. 2020).

57.         Úřad při opětovném přezkoumání případu z obsahu spisu vedeného pod sp. zn. P0013/2020/VZ ověřil, že podnět zaevidovaný Úřadem pod uvedenou spisovou značkou nesměřoval proti postupu zadavatele souvisejícímu s kopiemi listinných nabídek, ani neupozorňoval na pochybení zadavatele, jehož charakter by pro posouzení případu originál i kopie listinných nabídek vyžadoval (uvedenou skutečnost ostatně potvrzuje i předseda Úřadu v odstavci 62 druhostupňového rozhodnutí: „Z podnětu zaevidovaného pod sp. zn. ÚOHS-P0013/2020/VZ není patrné, že by jeho podatel poukazoval na pochybení zadavatele, jehož charakter by si pro jeho důkladné posouzení vyžadoval jak listinný originál nabídky, tak listinnou kopii nabídky.“). Rovněž je potřeba zmínit, že výzva Úřadu ze dne 14. 1. 2020, kterou Úřad v souvislosti s podnětem P0013/2020/VZ vyzval obviněného k doručení dokumentace o zadávacím řízení, byla formulována obecně, tj. že Úřad v předmětné výzvě obviněného neupozornil na skutečnost, že požaduje doložit jak originály, tak i kopie nabídek dodavatelů a ani dodatečně k doložení chybějících kopií nabídek obviněného nevyzval. S ohledem na skutečnost, že Úřad po přezkoumání doručené neúplné dokumentace o zadávacím řízení (bez kopií listinných nabídek) měl možnost dostatečně přezkoumat všechny argumenty uvedené v podnětu, na jejichž vyhodnocení neměla absence listinných kopií nabídek vliv, a rovněž vzhledem k tomu, že následně po přezkoumání obsahu podnětu Úřad dospěl k závěru, že nebyly shledány důvody pro zahájení správního řízení z moci úřední (jak vyplývá z obsahu oznámení o výsledku šetření podnětu č. j. ÚOHS-07739/2020/533/JNv ze dne 11. 3. 2020), lze konstatovat, že v daném případě opomenutí obviněného zaslat na základě výzvy Úřadu podle § 258 odst. 1 zákona rovněž listinné kopie nabídek, nenarušilo chráněný účel, tj. neznemožnilo přezkoumatelnost obsahu podaného podnětu v plném rozsahu. V daném případě tak nebyla naplněna materiální povaha přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona, neboť tento neměl reálný negativní dopad na přezkum podaného podnětu a společenská škodlivost daného přestupku tak nebyla prokázána.

58.         Na základě výše uvedeného Úřad konstatuje, že ve vztahu k přestupku spočívajícímu v nedoložení listinných kopií nabídek na základě výzvy ze dne 14. 1. 2020 Úřadu podle § 258 odst. 1 zákona v souvislosti s šetřením podnětu zaevidovaného pod sp. zn. P0013/2020/VZ Úřad neshledal důvody pro uložení sankce, neboť nebyla naplněna materiální povaha přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona, a proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

59.         V souvislosti s šetřením podnětu zaevidovaného pod sp. zn. P0208/2020/VZ Úřad dopisem č. j. ÚOHS-11469/2020/533/BŠp ze dne 16. 4. 2020, který obviněný obdržel téhož dne, vyzval obviněného v souladu s § 258 odst. 1 zákona k předložení dokumentace o zadávacím řízení ve lhůtě 10 dnů ode dne obdržení citovaného dopisu. Stanovená 10denní lhůta pro zaslání dokumentace o zadávacím řízení uplynula dne 27. 4. 2020. Ve stanovené, resp. zákonné lhůtě zadavatel odeslal Úřadu pouze část dokumentace prostřednictvím poštovního doručovatele, která byla doručena Úřadu dne 30. 4. 2020.

Konkrétně obviněný doručil Úřadu dle záznamu o doručené dokumentaci č. j. ÚOHS-14501/2020/533/LHl ze dne 15. 5. 2020 následující dokumenty:

o      Sdělení o uplatnění smluvní pokuty ze dne 8. 10. 2019

o      Doplnění ke sdělení o uplatnění smluvní pokuty ze dne 11. 10. 2019

o      Výpis z usnesení Rady města Mohelnice č. 28

o      Oznámení o odstoupení od smlouvy o dílo ze dne 16. 10. 2019

o      Email ze dne 4. 12. 2018 a 3. 12. 2018

o      CD s exportem z el. nástroje

          Spis k veřejné zakázce obsahující:

o      Výpis individuální komunikace prostřednictvím el. nástroje

o      Písemná zpráva zadavatele

o      Originály dokladů ke kvalifikaci vybraného dodavatele

o      Výzva k součinnosti před uzavřením smlouvy ze dne 22. 5. 2018

o      Oznámení o výběru dodavatele

o      Oznámení o vyloučení účastníka z výběrového řízení

o      Písemná zpráva o hodnocení nabídek

o      Žádost o písemné vysvětlení nabídky ze dne 4. 5. 2018 + následné objasnění ze dne 9. 5. 2018

o      Žádost o písemné vysvětlení nabídky ze dne 4. 5. 2018 + následné objasnění ze dne 7. 5. 2018

o      Žádost o písemné vysvětlení nabídky ze dne 4. 5. 2018

o      Protokol o otevírání nabídek vč. příloh

o      Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 + samotné dotazy ze dne 27. 3. 2018 a 28. 3. 2018

o      Výzva k podání nabídky

o      Zadávací dokumentace

o      Nabídky uchazečů

60.         Z výše uvedeného seznamu doručené dokumentace vyplývá, že obviněný v návaznosti na výzvu Úřadu v souvislosti s přezkumem podnětu zaevidovaného pod sp. zn. P0208/2020/VZ nedoručil listinné kopie nabídek dodavatelů.

61.         Úřad ve výroku III. rozhodnutí ze dne 17. 9. 2020 dospěl k závěru, že se obviněný dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona tím, že neodeslal kompletní dokumentaci o zadávacím řízenína veřejnou zakázku, když neodeslal listinné kopie nabídek účastníků zadávacího řízení (viz odstavec 33 odůvodnění tohoto rozhodnutí). Ve vztahu k uvedenému závěru předseda Úřadu v druhostupňovém rozhodnutí uvedl, že tento přestupek Úřad neměl vůbec konstatovat, a že právní pochybení spočívalo již v uskutečnění samotné výzvy, kterou Úřad vyzval obviněného v souvislosti s šetřením podnětu, neboť předmětná výzva požadovala po obviněném učinit něco, co již dříve učinil (zaslat dokumentaci o zadávacím řízení). Předseda Úřadu konstatoval, že v daném případě nedošlo k naplnění formální stránky přestupku, tj. že přestupek dle výroku III. rozhodnutí ze dne 17. 9. 2020 se nestal. V souvislosti s uvedenými závěry bylo Úřadu druhostupňovým rozhodnutím uloženo přehodnotit svůj závěr ohledně spáchání přestupku původně konstatovaného ve výroku III. rozhodnutí ze dne 17. 9. 2020.

62.         Ze závěrů předsedy Úřadu vyslovených v druhostupňovém rozhodnutí jednoznačně vyplývá, že výzva Úřadu ze dne 16. 4. 2020, kterou Úřad v souvislosti s šetřením podnětu P0208/2020/VZ vyzval zadavatele k předložení dokumentace o zadávacím řízení, byla nezákonná, neboť touto výzvou Úřad po zadavateli nepožadoval nic nového oproti výzvě předchozí (zaslané v souvislosti s šetřením podnětu P0013/2020/VZ). Učiněná výzva tedy nesledovala svůj účel, který již byl naplněn (Úřad na základě předchozí stejně znějící výzvy již zaslání dokumentace o zadávacím řízení požadoval). Úřad na tomto místě cituje závěr předsedy Úřadu uvedený v druhostupňovém rozhodnutí ve vztahu k nezákonné výzvě a jejímu nesplnění ze strany obviněného: »Nejvyšší správní soud ve shodě s Ústavním soudem takto učiněné výzvy považuje za nezákonné (srov. bod 26 rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 17. 8. 2011, č. j. 1 As 63/2011-90: „Stejně důsledně jako Ústavní soud také Nejvyšší správní soud nepochybuje o tom, ‚…že ústavní systém České republiky vychází z principů materiálního právního státu.‘ Lze souhlasit, že obecně vzato ‚…orgán veřejné moci vykonává určitou pravomoc a kompetenci ultra vires nejen tehdy, jedná-li mimo formálně zákonem stanovený rámec pravomocí a kompetencí, ale materiálně též tehdy, pokud svým jednáním nesleduje určitý předvídatelný a racionálně zdůvodnitelný účel, pro který mu byla určitá pravomoc a kompetence svěřena, resp. tehdy, narušuje-li svým, byť o zákon se opírajícím postupem, základní práva dotčených osob více, než je nezbytně nutné k tomu, aby byl ještě dosažen zákonem stanovený účel. Ukládá-li na základě zákona orgán veřejné moci soukromým osobám povinnosti, a tím omezuje jejich základní práva, musí přesto dbát na to, aby zcela nepopřel samotnou podstatu toho kterého základního práva nebo jeho smysl. Omezení nelze užít k jiným, než zákonem předvídaným účelům (čl. 4 odst. 4 Listiny). Tak základní práva zpětně omezují svá, formálním zákonem předvídaná, omezení.‘ (nález ze dne 18. 2. 2010 ve věci I. ÚS 1849/08) (…) nesplnění nadbytečné (nezákonné) výzvy Úřadu nepředstavuje důvod pro uložení nápravného opatření dle § 263 odst. 4 zákona. Tento závěr je tu umocněn, neboť nyní je vedeno správní řízení o přestupku, ve kterém je k obviněnému třeba přistupovat „mírněji“ (s ohledem na charakter správního trestání), než jako k zadavateli ve správním řízení vedeném o přezkoumání jeho postupu. (…) Ve vztahu k přestupku dle výroku III. napadeného rozhodnutí je tak třeba uvést, že s ohledem na výše uvedené nedošlo ani k naplnění formální stránky přestupku (tj. nedošlo k protiprávnímu postupu). Je tak patrné, že přestupek dle výroku III. napadeného rozhodnutí se nestal.«. Pokud tedy obviněný v návaznosti na nezákonnou výzvu nedoručil Úřadu kompletní dokumentaci o zadávacím řízení, nelze mu toto přičítat k tíži, neboť takový postup obviněného nelze kvalifikovat jako protiprávní.

63.         S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že ve vztahu k přestupku spočívajícímu v nedoložení listinných kopií nabídek na základě výzvy Úřadu ze dne 16. 4. 2020 podle § 258 odst. 1 zákona v souvislosti s šetřením podnětu zaevidovaného pod sp. zn. P0208/2020/VZ Úřad neshledal důvody pro uložení sankce, neboť k přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona nedošlo, a proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

64.         V souvislosti s šetřením podnětu zaevidovaného pod sp. zn. P0306/2020/VZ Úřad dopisem č. j. ÚOHS-18260/2020/533/HKu ze dne 18. 6. 2020, který obviněný obdržel téhož dne, vyzval obviněného v souladu s § 258 odst. 1 zákona k předložení dokumentace o zadávacím řízení ve lhůtě 10 dnů ode dne obdržení citovaného dopisu. Stanovená 10denní lhůta pro zaslání dokumentace o zadávacím řízení uplynula dne 29. 6. 2020. Ve stanovené, resp. zákonné lhůtě zadavatel odeslal Úřadu dne 29. 6. 2020 pouze část dokumentace prostřednictvím poštovního doručovatele, která byla doručena Úřadu dne 1. 7. 2020.

Konkrétně obviněný doručil Úřadu dle záznamu o doručené dokumentaci č. j. ÚOHS-20585/2020/533/HKu ze dne 7. 7. 2020 následující dokumenty:

o      Sdělení o uplatnění smluvní pokuty ze dne 8. 10. 2019

o      Doplnění ke sdělení o uplatnění smluvní pokuty ze dne 11. 10. 2019

o      Výpis z usnesení Rady města Mohelnice č. 28

o      Oznámení o odstoupení od smlouvy o dílo ze dne 16. 10. 2019

o      Email ze dne 4. 12. 2018 a 3. 12. 2018

o      CD s exportem z el. nástroje

          Spis k veřejné zakázce obsahující:

o      Výpis individuální komunikace prostřednictvím el. nástroje

o      Písemná zpráva zadavatele

o      Originály dokladů ke kvalifikaci vybraného dodavatele

o      Výzva k součinnosti před uzavřením smlouvy ze dne 22. 5. 2018

o      Oznámení o výběru dodavatele

o      Oznámení o vyloučení účastníka z výběrového řízení

o      Písemná zpráva o hodnocení nabídek

o      Žádost o písemné vysvětlení nabídky ze dne 4. 5. 2018 (VÍTKOVICE REVMONT ENGINEERING a.s.)

o      Žádost o písemné vysvětlení nabídky ze dne 4. 5. 2018 + následné objasnění ze dne 9. 5. 2018 (FORTEX-AGS, a.s.)

o      Žádost o písemné vysvětlení nabídky ze dne 4. 5. 2018 + následné objasnění ze dne 7. 5. 2018 (PRUKON s.r.o.)

o      Protokol o otevírání nabídek + prezenční listina

o      Prohlášení o nepodjatosti členů HK (3x)

o      Rozhodnutí o ustanovení komise pro otevírání obálek a hodnotící komise ze dne 23. 3. 2018

o      Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 + samotné dotazy ze dne 27. 3. 2018 a 28. 3. 2018

o      Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace ze dne 23. 3. 2018

o      Zadávací dokumentace

o      Originály listinných nabídek dodavatelů (FORTEX-AGS, a.s., NOSTA, s.r.o., VÍTKOVICE REVMONT ENGINEERING a.s. a vybraného dodavatele), přičemž nabídka vybraného dodavatele neobsahuje CD, nabídky ostatních dodavatelů obsahují CD.

65.         Dopisem č. j. ÚOHS-20742/2020/533/HKu ze dne 9. 7. 2020 požádal Úřad obviněného mj. o zaslání listinných kopií nabídek dodavatelů, které zadavatel dle článku 11.1. zadávací dokumentace po dodavatelích požadoval předložit, a to ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení předmětného dopisu. Dne 14. 7. 2020 obviněný doručil Úřadu své vyjádření z téhož dne, v němž mj. uvedl, že z důvodu vedení soudního sporu potřebuje mít část dokumentace u sebe a listinné kopie nabídek Úřadu nedoručil.

66.         Dopisem č. j. ÚOHS-21727/2020/533/HKu ze dne 17. 7. 2020 Úřad obviněného opakovaně vyzval k zaslání listinných kopií nabídek dodavatelů, a to ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení předmětného dopisu, přičemž upřesnil, že příslušné dokumenty si vyžádal od obviněného v návaznosti na skutečnosti uvedené v podnětu, který byl Úřadu doručen dne 16. 6. 2020, a které je Úřad, jakožto orgán vykonávající dozor nad dodržováním pravidel stanovených zákonem, povinen prošetřit. Obviněný požadované listinné kopie nabídek Úřadu nedoručil.

67.         Úřad ve výroku II. rozhodnutí ze dne 17. 9. 2020 dospěl k závěru, že se obviněný dopustil přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona tím, že neodeslal kompletní dokumentaci o zadávacím řízenína veřejnou zakázku, když neodeslal listinné kopie nabídek účastníků zadávacího řízení (viz odstavec 32 odůvodnění tohoto rozhodnutí). Ve vztahu k uvedenému závěru předseda Úřadu v druhostupňovém rozhodnutí uvedl, že v daném případě nelze postavit najisto, zda výzva ze dne 18. 6. 2020, kterou Úřad vyzval obviněného v souvislosti s šetřením daného podnětu k doručení dokumentace o zadávacím řízení, byla učiněna legálně. Upozornil, že i v případě, kdy by byla učiněna legálně, je nezbytné zodpovědět to, zda je u nedodání listinných kopií nabídek naplněna materiální stránka přestupku, tj. zda nesplnění povinnosti ohrožuje povinností sledovaný zájem – zajištění předběžné přezkoumatelnosti postupu zadavatele.

68.         Úřad ve vztahu k výzvě ze dne 18. 6. 2020 uvádí, že v daném případě Úřad postupoval obdobně jako v případě výzvy ze dne 16. 4. 2020, tj. opakovaně obecně požadoval zaslání dokumentace o zadávacím řízení, tedy nepožadoval nic nového oproti výzvám předchozím (zaslaným v souvislosti s šetřením podnětů P0013/2020/VZ a P0208/2020/VZ). Předmětná výzva je tedy formulována shodně jako výzvy předchozí. V intencích závěrů předsedy Úřadu v druhostupňovém rozhodnutí pak Úřad při opětovném posouzení případu učiněnou výzvu shledává jako takovou, která konkrétně nesledovala svůj účel, a to získání dalších dokumentů (kopií nabídek), které sice byly součástí dokumentace o zadávacím řízení, a které zadavatel ani v předchozích případech Úřadu neposkytl; předmětná výzva tak zadavateli neposkytovala žádné vodítko, že by měl Úřadu poskytnout další části dokumentace o zadávacím řízení, a to v podobě kopií podaných nabídek.  

69.         S ohledem na skutečnost, že předseda Úřadu v druhostupňovém rozhodnutí výslovně deklaroval, že již výzvu ze dne 16. 4. 2020 je nutno považovat za nezákonnou (viz bod 67. odůvodnění druhostupňového rozhodnutí), přičemž předmětná výzva ze dne 18. 6. 2020 je formulována zcela identicky, je Úřad přesvědčen, že i na tuto výzvu je tedy nutno hledět jako na nezákonnou. Ostatně i sám předseda Úřadu v druhostupňovém rozhodnutí konstatuje, že předmětnou výzvu nelze posuzovat izolovaně a je potřeba ji posuzovat v souvislosti s výzvami předchozími a vyslovuje pochybnosti o její zákonnosti, přičemž upozorňuje, že nelze přičítat k tíži zadavatele, že se zachoval konzistentně jako v případě prvních dvou výzev (viz body 70. a 71. odůvodnění druhostupňového rozhodnutí). Na tomto místě Úřad akcentuje, že ačkoliv z obsahu podaného podnětu, který Úřad prošetřoval, bylo zjevné, že je nezbytné zabývat se i obsahem kopií nabídek, předmětná žádost o zaslání dokumentace tuto potřebu nijak nereflektuje; žádost byla Úřadem formulována zcela identicky jako žádosti předchozí. Úřad tak nikterak obviněného neupozornil, že nad rámec opakovaně poskytnuté dokumentace o zadávacím řízení požaduje nově doložit i kopie nabídek, které bezesporu představují součást dokumentace o zadávacím řízení. Pokud tedy ani v tomto případě obviněný (v návaznosti na nezákonnou výzvu) nedoručil Úřadu kompletní dokumentaci o zadávacím řízení, nelze mu toto přičítat k tíži, neboť takový postup obviněného nelze kvalifikovat jako protiprávní.

70.         Úřad pro úplnost dodává, že v tomto případě Úřad následně obviněného vyzval k doručení listinných kopií nabídek účastníků zadávacího řízení, učinil tak však dodatečnými výzvami ze dne 9. 7. 2020 a 17. 7. 2020, přičemž ani jedna z těchto dodatečných výzev nesplňovala náležitosti výzvy podle § 258 odst. 1 zákona, neboť v případě obou jmenovaných výzev stanovil Úřad obviněnému lhůtu k provedení požadovaného úkonu kratší než 10 dnů, přičemž ustanovení § 258 odst. 1 zákona výslovně pracuje se lhůtou 10denní pro poskytnutí dokumentace o zadávacím řízení. V této souvislosti Úřad pak nad rámec výše uvedeného podotýká, že předmět nyní vedeného řízení o přestupcích je vymezen obsahem příkazu č. j. ÚOHS-25452/2020/533/HKu ze dne 17. 8. 2020, kterým bylo předmětné řízení zahájeno, tj. ve vztahu k šetření nezaslání dokumentace o zadávacím řízení v souvislosti s šetřením podnětu zaevidovaného pod sp. zn. P0306/2020/VZ je řízení vedeno ve věci možného spáchání přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona obviněným tím, že nesplnil povinnost stanovenou v § 258 odst. 1 zákona, když Úřadu v rámci šetření podnětu k zahájení řízení z moci úřední vedeného pod sp. zn. P0306/2020/VZ ve lhůtě 10 dnů podle § 258 odst. 1 zákona ode dne doručení výzvy Úřadu, která byla obviněnému doručena dne 18. 6. 2020, tedy nejpozději dne 29. 6. 2020, neodeslal kompletní dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku, když neodeslal listinné kopie nabídek účastníků zadávacího řízení. Je tedy zřejmé, že pokud Úřad shledal výzvu ze dne 18. 6. 2020 za nezákonnou, není již ani obsah dodatečných výzev ze dne 9. 7. 2020 a 17. 7. 2020 pro posouzení případu relevantní, neboť předmětné řízení je vedeno v souvislosti s možným přestupkem ve vztahu k výzvě ze dne 18. 6. 2020 (nezákonné výzvě).

71.         S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že ve vztahu k přestupku spočívajícímu v nedoložení listinných kopií nabídek na základě výzvy Úřadu ze dne 18. 6. 2020 podle § 258 odst. 1 zákona v souvislosti s šetřením podnětu zaevidovaného pod sp. zn. P0306/2020/VZ Úřad neshledal důvody pro uložení sankce, neboť k přestupku podle § 268 odst. 1 písm. e) zákona nedošlo, a proto Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku III. tohoto rozhodnutí.

72.         Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem rozhodl Úřad o zastavení správního řízení podle § 257 písm. f) zákona tak, jak je uvedeno ve výrocích I. – III. tohoto rozhodnutí.

K výroku IV. tohoto rozhodnutí

73.         V návaznosti na závěry předsedy Úřadu uvedené v druhostupňovém rozhodnutí Úřad nově rozhodl o pokutě, a to za přestupek podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona, kterého se obviněný dopustil tím, že nedodržel při zadávání veřejné zakázky pravidlo pro zadání veřejné zakázky stanovené v ust. § 48 odst. 8 ve spojení s ust. § 48 odst. 2 písm. a) zákona,když nevyloučil z účasti v zadávacím řízení vybraného dodavatele, který v nabídce nepředložil harmonogram postupu prací požadovaný zadavatelem v čl. 11.2. zadávací dokumentace, přičemž tím ovlivnil výběr dodavatele a zadal veřejnou zakázku, když dne 1. 6. 2018 uzavřel s  vybraným dodavatelem smlouvu na plnění veřejné zakázky. O spáchání uvedeného přestupku obviněným Úřad rozhodl ve výroku I. rozhodnutí ze dne 17. 9. 2020, který byl potvrzen rozhodnutím předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-35123/2020/321/EDo ze dne 1. 12. 2020 a dne 2. 12. 2020 nabylprávní moci.

74.         Úřad přistoupil k uložení pokuty, neboť obviněný svým postupem naplnil skutkovou podstatu přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona.

75.         Podle § 270 odst. 5 zákona činí promlčecí doba přestupku 5 let, přičemž podle § 270 odst. 6 písm. a) zákona se promlčecí doba přerušuje oznámením o zahájení řízení o přestupku.

76.         Podle § 31 odst. 1 zákona o přestupcích promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni spáchání přestupku; dnem spáchání přestupku se rozumí den, kdy došlo k ukončení jednání, kterým byl přestupek spáchán. Je-li znakem přestupku účinek, promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy takový účinek nastal.

77.         V návaznosti na výše uvedené Úřad před uložením pokuty ověřil, zda je naplněna podmínka uvedená v § 270 odst. 5 zákona.

78.         Ke spáchání přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona tím, že obviněný nevyloučil z účasti v zadávacím řízení vybraného dodavatele, který v nabídce nepředložil harmonogram postupu prací požadovaný zadavatelem v čl. 11.2. zadávací dokumentace, došlo dne 1. 6. 2018, kdy obviněný uzavřel smlouvu na plnění veřejné zakázky s vybraným dodavatelem. Řízení o přestupcích bylo zahájeno dne 17. 8. 2020. K uplynutí lhůty vymezené zákonem pro řízení tedy nedošlo a odpovědnost obviněného za přestupky uplynutím promlčecí doby nezanikla.

79.         Podle § 268 odst. 2 písm. a) zákona se za přestupek podle § 268 odst. 1 zákona, nepoužije-li se postup podle § 268 odst. 3 zákona, uloží pokuta do 10 % ceny veřejné zakázky, nebo do 20 000 000 Kč, nelze-li celkovou cenu veřejné zakázky zjistit, jde-li o přestupek podle § 268 odstavec 1 písm. a) až c) zákona.

80.         Cena veřejné zakázky, při jejímž zadávání se obviněný v roli zadavatele dopustil přestupku uvedeného ve výroku I. rozhodnutí ze dne 17. 9. 2020, činí dle bodu 6.1. smlouvy částku 22 405 462 Kč bez DPH, tj. při 21% sazbě DPH částku 27 110 609,02 Kč včetně DPH. Horní hranice možné pokuty (10 % z ceny veřejné zakázky) tak činí částku 2 711 060,902 Kč.

81.         Podle § 37 písm. a) a c) zákona o přestupcích se při určení druhu správního trestu a jeho výměry přihlédne zejména k povaze a závažnosti přestupku a k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem.

82.         Podle § 38 zákona o přestupcích povaha a závažnost přestupku je dána zejména významem zákonem chráněného zájmu, který byl přestupkem porušen nebo ohrožen, dále významem a rozsahem následku přestupku a okolnostmi jeho spáchání (Úřad zde uvádí pouze ty skutečnosti citovaného ustanovení zákona o přestupcích, které jsou relevantní ve vztahu k posuzovanému případu).

83.         Pokud jde o význam neurčitého právního pojmu „závažnost přestupku“, Úřad uvádí, že stupeň společenské škodlivosti přestupku (tedy závažnosti) je dán konkrétní intenzitou naplnění znaků skutkové podstaty přestupku. Při posuzování závažnosti přestupku tedy není hlavním kritériem jeho skutková podstata, ale intenzita skutkových okolností, s jakou došlo k porušení právem chráněných hodnot a zájmů v konkrétním případě. Z hlediska určení výměry pokuty je proto nutno hodnotit nejen jaké následky byly přestupkem způsobeny, ale také jakou měly intenzitu (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 106/2012 ze dne 6. 6. 2013, veškerá citovaná rozhodovací praxe soudů dostupná online na http://www.nssoud.cz).

84.         Úřad v rámci posouzení povahy a závažnosti přestupku obviněného konstatuje, že obviněný spáchal přestupek tím, že nevyloučil vybraného dodavatele z účasti v zadávacím řízení, ačkoliv vybraný dodavatel v nabídce nepředložil harmonogram postupu prací požadovaný zadavatelem v čl. 11.2. zadávací dokumentace. V důsledku postupu obviněného byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka vybraného dodavatele, který měl být podle § 48 odst. 8 zákona vyloučen, a zadavatel s tímto vybraným dodavatelem uzavřel smlouvu. Postupem obviněného v šetřeném případě tak byl porušen zákonem chráněný zájem na tom, aby plnění veřejné zakázky nebylo svěřeno dodavateli, který neprokázal splnění předem zadavatelem stanovené zadávací podmínky. Z obecného pohledu je tedy nutno považovat přestupek obviněného za typově závažný, neboť veřejná zakázka byla zadána dodavateli, se kterým neměla být na její plnění uzavřena smlouva, jelikož tento dodavatel nesplnil podmínky, které zadavatel výslovně stanovil.

85.         Úřad vzal při stanovení výše pokuty v úvahu jako polehčující okolnost dobu, jež uplynula od spáchání přestupku. Jak vyplývá z rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 62 Af 123/2013-85 ze dne 9. 4. 2015, je třeba při posouzení následku správního trestání zohlednit dobu, která uplynula mezi spácháním přestupku a jeho potrestáním. Čím je tento časový horizont delší, tím více se relativizuje vztah mezi spáchaným přestupkem a ukládanou sankcí. Doba mezi porušením právní povinnosti a rozhodnutím o sankci pak má bezprostřední vliv na účel trestu. Jak Krajský soud v Brně v cit. rozsudku dovodil, „(…) je-li základním požadavkem na zákonnost uložené pokuty její proporcionalita, pak hledisko doby, jež uplynula mezi spácháním správního deliktu a jeho potrestáním, je možným (a někdy nutným) korektivem při úvahách ohledně výše pokuty, k němuž má být přihlédnuto na závěr těchto úvah; aplikace tohoto korektivu má zamezit, aby výše pokuty, jinak řádně stanovena podle zákonem předepsaných kritérií a kritérií nutně aplikovatelných i bez jejich výslovného vyjádření v zákoně (kritérium přiměřenosti s ohledem na míru, ve které výše pokuty může působit pro delikventa likvidačně), celkově nejevila znaky nepřiměřenosti s ohledem na prodlevu, která nastala mezi porušením právní povinnosti a trestem, který za to byl uložen. V rámci správního trestání je totiž třeba dostatečně silně vnímat, že časový horizont toho, kdy se účastníkovi řízení (delikventovi) dostává konečného rozhodnutí ve věci, je neoddělitelnou součástí měřítek celkové spravedlnosti řízení, a že čím je tento časový horizont delší, tím více se rozostřují kontury spravedlnosti jak v očích účastníka řízení, tak i v obecném vnímání veřejnosti a veřejného mínění, což celkově oslabuje důvěryhodnost státní moci. Je nepochybné, že s prodlužujícím se okamžikem potrestání se relativizuje základní vztah mezi spáchaným deliktem a ukládanou sankcí a že doba mezi porušením právní povinnosti a rozhodnutím o sankci má i bezprostřední vliv na účel trestu, jehož má být uložením konkrétní sankce dosaženo.“. V daném případě ke spáchání přestupku (uvedeného ve výroku I. rozhodnutí ze dne 17. 9. 2020) obviněným došlo dne 1. 6. 2018, tj. od doby spáchání přestupku k jeho potrestání uplynula doba více než dvou let, přičemž daná skutečnost tak představuje korektiv výše pokuty ve smyslu citovaného rozsudku Krajského soudu v Brně.

86.         Přitěžující okolnosti nebo další polehčující okolnosti Úřad v šetřeném případě neshledal.

87.         Úřad dále posoudil, zda je v daném případě na místě zohlednit i jiné sbíhající se přestupky, za které již obviněnému byla uložena pokuta podle zákona. Úřad konstatuje, že zjistil, resp. ověřil, že v právě projednávaném případě není přestupek obviněného v souběhu s žádnými dalšími přestupky obviněného. Vzhledem k právě řečenému tedy Úřad nemusel přikročit k uplatnění institutu souhrnného trestu.

88.         Při určení výše pokuty Úřad přihlédl k majetkovým poměrům obviněného, neboť v určitém případě se pokuta, byť uložená v minimální výši, může jevit jako krajně „nespravedlivá“. Ze schváleného rozpočtu obviněného na rok 2020 dostupného na internetové adrese https://www.mohelnice.cz/schvaleny-rozpocet-mesta-mohelnice-na-rok-2020/d-234593/p1=111556 vyplývá, že obviněný předpokládal v roce 2020 celkové příjmy ve výši 216 147 240 Kč. Na základě uvedeného Úřad konstatuje, že vyměřenou výši pokuty nelze v tomto případě považovat za nepřiměřeně zasahující ekonomickou podstatu obviněného (a v tomto smyslu nespravedlivou).

89.         Pokuta uložená obviněnému za nedodržení postupu stanoveného zákonem má splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a především funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu.

90.         Úřad uložil obviněnému pokutu ve výši, kterou vzhledem k okolnostem případu považuje za dostatečnou v tom smyslu, aby naplnila obě funkce právní odpovědnosti, a to při spodní hranici zákonné sazby.

91.         S ohledem na výše uvedené Úřad rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku IV. tohoto rozhodnutí.

92.         Pokuta je splatná do dvou měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj – pracoviště Brno zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO obviněného.

    

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek. Včas podaný rozklad proti výroku IV. tohoto rozhodnutí má odkladný účinek. Rozklad proti výrokům I., II. a III. tohoto rozhodnutí podle § 76 odst. 5 správního řádu nemá odkladný účinek. Podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

 

místopředsedkyně

 

 

 

 

Obdrží

město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz