číslo jednací: VZ/S044/01

Instance I.
Věc Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu na území města Brna
Účastníci
  1. Statutární město Brno, Bytový odbor Magistrátu města Brna
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 60 písm. a) - zamítnuto
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 30. 7. 2001
Související rozhodnutí VZ/S044/01
2R23/01-Hr
Dokumenty file icon pis6740.pdf 72 KB

Č.j.: S 44/01-151/1738/01-MO

V Brně dne 2. května 2001

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 8. 3. 2001 podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb. o návrhu uchazeče obchodní společnosti RETHMANN - Jeřala Recycling s. r. o., Na Dělostřílnách 1060/4, 162 00 Praha 6, za niž jedná Josef Jeřala, jednatel, ze dne 6. 3. 2001 na přezkoumání rozhodnutí zadavatele - statutárního města Brna, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno, zastoupeného RNDr. Petrem Duchoňem, primátorem - ze dne 26. 2. 2001 o námitkách proti rozhodnutí zadavatele ze dne 6. 2. 2001 o vyloučení uchazeče z další účasti v obchodní veřejné soutěži na veřejnou zakázku "sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu na území města Brna" zadávanou podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb. zveřejněním v Obchodním věstníku č. 50/00 pod zn. 111948-50/00 dne 13. 12. 2000, rozhodl podle § 60 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb., zákona č. 39/2001 Sb. a zákona č. 142/2001 Sb. takto:

Návrh uchazeče obchodní společnosti RETHMANN - Jeřala Recycling s. r. o. ze dne 6. 3. 2001 se zamítá a rozhodnutí zadavatele statutárního města Brna ze dne 6. 2. 2001 o vyloučení uchazeče z další účasti v obchodní veřejné soutěži na veřejnou zakázku "sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu na území města Brna" se potvrzuje, neboť bylo učiněno v souladu se zákonem č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb.

Odůvodnění

Zadavatel - statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno, zastoupené RNDr. Petrem Duchoňem, primátorem (dále jen "zadavatel") - vyhlásil v Obchodním věstníku č. 50/00 ze dne 13. 12. 2000 pod zn. 111948-50/00, podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb. (dále jen "zákon"), obchodní veřejnou soutěž na veřejnou zakázku "sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu na území města Brna" (dále jen "soutěž").

Zadavatel v podmínkách soutěže stanovil, že nabídky budou hodnoceny podle ekonomické vhodnosti nabídek s použitím těchto kritérií:

  1. vybavení svozovou technikou s popisem technických dat a popisem úprav pro sběr nebezpečných odpadů s vysvětlením funkce, včetně prospektů a fotodokumentace (způsobilost dopravních prostředků a obsluhy dle předpisů ADR vč. certifikátu kontejnerů, vážní zařízení),

  2. cena za služby vč. DPH za 1 kg nebezpečných složek komunálního odpadu,

  3. zkušenosti z předchozích zakázek na tuto nebo podobnou službu,

  4. reference.

Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 29. 1. 2001 vyplývá, že zadavatel do konce soutěžní lhůty obdržel celkem pět nabídek a že žádná z nich nebyla komisí pro otevírání obálek vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení.

Nabídka uchazeče RETHMANN - Jeřala Recycling s. r. o., Na Dělostřílnách 1060/4, 162 00 Praha 6, za niž jedná Josef Jeřala, jednatel (dále jen "RETHMANN - Jeřala"), byla dne 31. 1. 2001 komisí pro posouzení a hodnocení nabídek z důvodu nesplnění podmínek soutěže, které zadavatel stanovil při jejím vyhlášení, vyřazena z další účasti v soutěži. Zadavatel rozhodnutí o vyloučení zaslal uchazeči dopisem ze dne 6. 2. 2001, který uchazeč obdržel dne 12. 2. 2001.

Proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče RETHMANN - Jeřala ze soutěže podal jmenovaný uchazeč dopisem ze dne 13. 2. 2001 námitky zadavateli, který po přezkoumání jejich oprávněnosti podle § 56 zákona námitkám nevyhověl, což uchazeči oznámil dopisem ze dne 26. 2. 2001 doručeným dne 26. 2. 2001. Uchazeč RETHMANN - Jeřala podal dopisem ze dne 6. 3. 2001 návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu").

Uchazeč RETHMANN - Jeřala ve svém návrhu uvádí, že nebylo možné stanovit nabídkovou cenu na plnění předmětu veřejné zakázky, poněvadž nebyla známá skladba jednotlivých druhů nebezpečných složek komunálního odpadu a odhad jeho množství. Z toho důvodu jmenovaný uchazeč v nabídce stanovil nabídkovou cenu tak, že vyčíslil cenu za 1 kg každého druhu nebezpečného odpadu zvlášť, jak konstatuje ve svém návrhu. Jmenovaný uchazeč ve svém návrhu dále namítá, že v době zadání soutěže nebyl znám svozový plán na rok 2001, z něhož by mohly vyplývat další skutečnosti, důležité pro podání nabídky. Dle názoru uchazeče je se svozovým plánem, s druhy nebezpečných složek komunálního odpadu, tak i s odhadem jeho množství obeznámen pouze jediný z uchazečů, kterým je dosavadní dodavatel těchto služeb. Uchazeč RETHMANN - Jeřala se domnívá, že zadáním soutěže, rozhodnutím zadavatele o jeho vyloučení z další účasti v soutěži a rozhodnutím o jeho námitkách došlo k porušení ustanovení zákona o zadávání veřejných zakázek a z toho důvodu žádá orgán dohledu o prošetření a následné zrušení soutěže.

Dnem 8. 3. 2001, kdy orgán dohledu obdržel uvedený návrh, bylo podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb. v návaznosti na § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 227/2000 Sb., zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání rozhodnutí zadavatele o námitkách orgánem dohledu. Orgán dohledu vyzval uchazeče RETHMANN - Jeřala dopisem ze dne 13. 3. 2001 k doplnění návrhu o doklad o složení uvolněné jistoty, který uchazeč zaslal orgánu dohledu dopisem ze dne 16. 3. 2001. Dne 29. 3. 2001 zaplatil navrhovatel na výzvu orgánu dohledu správní poplatek ve výši 2500,- Kč.

Podle § 58 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb., zákona č. 256/2000 Sb. a zákona č. 39/2001 Sb. účastníky tohoto řízení jsou:

  1. Zadavatel,

  1. Uchazeč RETHMANN - Jeřala.

Zahájení řízení oznámil orgán dohledu účastníkům řízení dopisem č. j. S 44/01-151/1143/01-MO ze dne 22. 3. 2001, v němž stanovil lhůtu, ve které se účastníci řízení mohli vyjádřit ke skutečnostem, které budou podkladem pro rozhodnutí.

Ve stanovené lhůtě se k zahájení správního řízení vyjádřil zástupce zadavatele dopisem ze dne 14. 3. 2001, v němž uvádí, že nabídka uchazeče RETHMANN - Jeřala, nesplnila požadavky stanovené v bodech 1.3 a 1.5 podmínek soutěže. Dle tvrzení zadavatele jmenovaný uchazeč nestanovil u některých druhů nebezpečného odpadu celkovou cenu za likvidaci 1 kg, jak bylo požadováno, nýbrž pouze cenu za likvidaci jednoho kusu. Zadavatel dále konstatuje, že nabídka neobsahovala nabídkovou cenu za splnění předmětné veřejné zakázky. Dle názoru zadavatele byla veřejná soutěž zadávána v souladu se zákonem, přičemž v ní nebyl žádný uchazeč zvýhodněn. Zadavatel se rovněž domnívá, že návrh uchazeče RETHMANN - Jeřala nemá náležitosti stanovené v § 57 odst. 2 zákona.

Orgán dohledu dopisem S 44/01-151/1436/01-MO ze dne 11. 4. 2001 vyzval zadavatele ke sdělení stanoviska k otázce, zda byl svozový plán nutný pro podání nabídky a zda, příp. kdy byl uchazečům poskytnut. Zadavatel odpověděl orgánu dohledu dopisem ze dne 18. 4. 2001, ve kterém konstatuje, že svozový plán nebyl před zadáním soutěže nikomu poskytnut. Zadavatel v dopisu dále uvádí, že zadání veřejné zakázky je úplné, poněvadž je dán předmět i rozsah plnění veřejné zakázky (v bodě 1.5 je uvedeno předpokládané množství odpadu za jeden rok a specifikace druhů odpadů je dána vyhláškou č. 337/97 Sb.).

Po přezkoumání dokumentace o zadání veřejné zakázky orgán dohledu k šetřenému případu uvádí následující rozhodné skutečnosti.

Zadavatel při zadávání obchodní veřejné soutěže podle časti druhé zákona vyhlášením v Obchodním věstníku č. 50/00 dne 13. 12. 2000 pod zn. 111948-50/00 požadoval v odst. 1.3 a 1.5 podmínek soutěže, aby uchazeči ve svých nabídkách stanovili cenu za zneškodnění jednoho kilogramu nebezpečného komunálního odpadu. Uchazeč RETHMANN - Jeřala však ve své nabídce u položky zařazené pod katalogovým číslem 200121 (zářivka, výbojka) uvedl pouze cenu za likvidaci jednoho kusu, nikoli však cenu za likvidaci jednoho kilogramu, jak požadoval zadavatel. Zadavatel taktéž v odst. 1.5 podmínek soutěže uvedl požadavek na stanovení nabídkové ceny, jako ceny maximální za splnění předmětu veřejné zakázky, přičemž určil jako předpokládaný rozsah předmětu plnění veřejné zakázky na 500 tisíc kg nebezpečných složek komunálního odpadu za 1 rok. Uchazeč RETHMANN - Jeřala ve své nabídce nabídkovou cenu neuvedl a ani ji nebylo možné z předložené nabídky určit (nabídka obsahovala pouze ceny jednotkové, za zneškodnění jednoho kilogramu nebezpečného odpadu a u položky u položky zařazené pod katalogovým číslem 200121 (zářivka, výbojka) byla uvedena pouze cenu za likvidaci jednoho kusu tohoto druhu odpadu). Argument uchazeče, že podle jeho názoru není možno objektivně stanovit cenu za splnění předmětu veřejné zakázky nelze uznat, neboť zadavatel nevyžadoval stanovení "objektivního odhadu" ceny, za zneškodnění nebezpečného komunálního odpadu, jehož souhrnné množství stanovil, ale provedení subjektivní cenové kalkulace, přičemž bylo věcí uchazečů, jakým způsobem kalkulaci provedou. Rovněž i domněnkauchazeče RETHMANN - Jeřala, že se svozovým plánem byl seznámen pouze jediný uchazeč, a to dosavadní dodavatel služeb na sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu, je nesprávná, což vyplynulo ze stanoviska zadavatele, ve kterém je uvedeno, že svozový plán vzniká za spolupráce odboru životního prostředí Magistrátu města Brna a odborů životního prostředí jednotlivých městských částí a že svozový plán nebyl k podání nabídky nutný, a tudíž nebyl žádnému uchazeči před zadáním soutěže poskytnut.

Orgán dohledu dospěl k závěru, že nabídka uchazeče RETHMANN - Jeřalaobsahově neodpovídala podmínkám, které zadavatel při vyhlášení soutěže stanovil a že rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče RETHMANN - Jeřalaz další účasti v soutěži bylo věcně správné. Zadavatel svým rozhodnutím o vyloučení uchazeče RETHMANN - Jeřalaz další účasti na veřejné zakázce postupoval v souladu se zákonem. Vzhledem k tomu orgán dohledu rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Petr Hanák

ředitel odboru dohledu

nad zadáváním veřejných zakázek v Brně

Obdrží účastníci správního řízení:

Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno, zast. RNDr. Petrem Duchoňem

RETHMANN - Jeřala Recycling s. r. o., Na Dělostřílnách 1060/4, 162 00 Praha 6, zast. Josefem Jeřalou

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en