číslo jednací: 2R23/01-Hr

Instance II.
Věc Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu na území města Brna
Účastníci
  1. Statutární město Brno, Bytový odbor Magistrátu města Brna
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 59 odst. 2 sř - rozhodnutí potvrzeno, rozklad odmítnut
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 30. 7. 2001
Související rozhodnutí VZ/S044/01
2R23/01-Hr
Dokumenty file icon pis12775.pdf 73 KB

Č. j.: 2R 23/01 - Hr V Brně dne 27. července 2001

Ve správním řízení o rozkladu ze dne 21.5.2001 podaném společností RETHMANN - JEŘALA Recycling s. r. o., se sídlem Na Dělostřílnách 1060/4, 162 00 Praha 6, zast. jednatelem Josefem Jeřalou, proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. S 44/01-151/1738/01-MO ze dne 2.5.2001, ve věci přezkoumání úkonů zadavatele - Statutárního města Brna, zast. primátorem RNDr. Petrem Duchoňem, se sídlem Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno, při zadání veřejné zakázky na "sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu na území města Brna" formou obchodní veřejné soutěže podle části druhé zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb., zveřejněním v Obchodním věstníku č. 50/00 pod zn. 111948-50/00 dne 13.12.2000, jsem podle § 59 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 227/2000 Sb., na základě návrhu zvláštní komise, ustavené podle § 61 odst. 2 téhož zákona, rozhodl takto:

Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. S 44/01-151/1738/01-MO ze dne 2.5.2001

p o t v r z u j i

a podaný rozklad

z a m í t á m.

O d ů v o d n ě n í

Statutární město Brno, zast. primátorem RNDr. Petrem Duchoňem, se sídlem Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno (dále jen "zadavatel"), vyhlásil v Obchodním věstníku č. 50/00 ze dne 13. 12. 2000 pod zn. 111948-50/00, podle zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 28/2000 Sb. a zákona č. 256/2000 Sb. (dále jen "zákon"), obchodní veřejnou soutěž na veřejnou zakázku "sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu na území města Brna" (dále jen "soutěž").

Z protokolu o otevírání obálek s nabídkami ze dne 29. 1. 2001 vyplývá, že zadavatel do konce soutěžní lhůty obdržel celkem pět nabídek a že žádná z nich nebyla komisí pro otevírání obálek vyřazena z dalšího posuzování a hodnocení.

Komise pro posouzení a hodnocení nabídek (dále jen "komise") dne 31.1.2001 rozhodla o vyřazení nabídky uchazeče RETHMANN - Jeřala Recycling s. r. o., se sídlem Na Dělostřílnách 1060/4, 162 00 Praha 6, zast. jednatelem Josefem Jeřalou (dále jen "RETHMANN-JEŘALA") z dalšího posuzování pro nesplnění podmínek zadání soutěže.

Na základě návrhu komise zadavatel rozhodnutím ze dne 6.2.2001 vyloučil podle § 34 odst. 4 zákona uchazeče RETHMANN-JEŘALA z další účasti na soutěži pro nesplnění požadavku na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny tak, jak bylo uvedeno v bode 1.5 zadání soutěže. Proti tomuto rozhodnutí podal uchazeč RETHMANN-JEŘALA námitky dne 15.2.2001, kterým zadavatel po jejich přezkoumání dne 26.2.2001 nevyhověl. Zároveň uchazeče RETHMANN-JEŘALA poučil o možnosti podat návrh na zahájení řízení o přezkoumání rozhodnutí zadavatele (dále jen "návrh") k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "ÚOHS"). Uchazeč RETHMANN-JEŘALA tohoto práva využil a návrh ze dne 6.3.2001 v zákonné lhůtě k ÚOHS podal. ÚOHS obdržel uvedený návrh dne 8.3.2001 a tímto dnem bylo podle § 57 odst. 1 zákona v návaznosti na § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění zákona č. 29/2000 Sb. a zákona č. 227/2000 Sb., zahájeno správní řízení, ve kterém jako účastníky řízení ÚOHS označil zadavatele a uchazeče RETHMANN-JEŘALA.

Ve svém návrhu uchazeč RETHMANN-JEŘALA uvádí, že nebylo možné stanovit nabídkovou cenu na plnění předmětu veřejné zakázky, poněvadž nebyla známá skladba a množství jednotlivých druhů nebezpečných složek komunálního odpadu také proto, že ještě nebyl znám svozový plán pro rok 2001, ze kterého mohly tyto skutečnosti vyplývat. Z toho důvodu uchazeč RETHMANN-JEŘALA stanovil nabídkovou cenu tak, že vyčíslil cenu za 1 kg každého druhu nebezpečného odpadu zvlášť. Podle názoru uchazeče RETHMANN-JEŘALA byl neúplným vymezením plnění veřejné zakázky ze strany zadavatele fakticky zvýhodněn v rozporu s ustanovením § 11 odst. 1 zákona ten uchazeč, který je zároveň dosavadním dodavatelem těchto služeb, podílí se na přípravě svozového plánu a je tak detailně obeznámen se skladbou nebezpečného odpadu na území města Brna. Proto uchazeč RETHMANN-JEŘALA v návrhu požaduje, aby ÚOHS soutěž zrušil.

K návrhu se dne 14.3.2001 vyjádřil zadavatel v tom smyslu, že uchazeč RETHMANN-JEŘALA nesplnil podmínky uvedené v zadání v bodech 1.3 a 1.5, které se týkaly požadavku ceny za služby na 1 kg nebezpečných složek komunálního odpadu, neboť jednak v položce katalogové číslo 200121 zářivka a/nebo výbojka uvedl cenu v Kč za kus, nikoliv za kg, a jednak nabídka neobsahovala stanovení celkové nabídkové ceny jako ceny maximální. Zadavatel se dále domnívá, že návrh neměl všechny náležitosti podle § 57 odst. 2 zákona.

Dne 2.5.2001 vydal ÚOHS pod č. j. S 44/01-151/1738/01-MO rozhodnutí, ve kterém návrh uchazeče RETHMANN-JEŘALA zamítl a rozhodnutí zadavatele potvrdil.

V odůvodnění svého rozhodnutí ÚOHS uvádí, že dle předložené dokumentace uchazeč RETHMANN-JEŘALA nesplnil podmínky zadání veřejní zakázky způsobem, který byl popsán ve vyjádření zadavatele, a proto rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazeče RETHMANN-JEŘALA z další účasti na soutěži považuje ÚOHS za věcně správné. K argumentu uchazeče RETHMANN-JEŘALA, že z informací v zadání soutěže nebylo možno objektivně stanovit cenu za splnění předmětu veřejné zakázky ÚOHS konstatuje, že zadavatel nevyžadoval stanovení "objektivního odhadu" ceny, ale provedení subjektivní cenové kalkulace, přičemž bylo věcí uchazečů, jakým způsobem kalkulaci provedou. Domněnku uchazeče RETHMANN-JEŘALA, že se svozovým plánem byl seznámen pouze jediný uchazeč, který je zároveň dosavadním dodavatelem předmětných služeb, ÚOHS označuje za nesprávnou, neboť svozový plán dle vyjádření zadavatele vzniká ve spolupráci odborů životního prostředí Magistrátu města Brna a jednotlivých městských částí, a protože k podání nabídky nebyl nutný, zadavatel jej žádnému uchazeči neposkytl.

Proti tomuto rozhodnutí podal uchazeč RETHMANN-JEŘALA dne 21.5.2001 v zákonné lhůtě rozklad, ve kterém ve vztahu k nedodržení podmínek z bodů 1.3 a 1.5 zadání opakuje své argumenty z návrhu přičemž dodává, že u položky katalog. č. 200121 (zářivka, výbojka) uvedl jednotkovou cenu za kus proto, protože i recyklační zařízení účtují cenu v kusech a ne kilogramech. Dále uchazeč RETHMANN-JEŘALA spatřuje porušení zákona v tom, že dosavadní dodavatel předmětných služeb společnost ECOTECHNIEK CZ spol. s r. o., s ohledem na svou dlouhodobou činnost na území města Brna byla s tamní skladbou a množstvím produkovaných druhů nebezpečných odpadů detailně seznámena, čímž se jí v soutěži dostalo výhodnějšího postavení. Dodává, že kdyby v zadání požadoval zadavatel zpracování nabídkové ceny způsobem, který použil uchazeč RETHMANN-JEŘALA, soutěžní výhoda dosavadního dodavatele by se setřela. V závěru rozkladu uchazeč RETHMANN-JEŘALA navrhuje zrušit zadavatelovo rozhodnutí o vyloučení ze soutěže, případně zrušit zadání soutěže.

K rozkladu sdělil své stanovisko i zadavatel a mimo jiné uvedl, že požadavek na jednotný způsob uvedení nabídkové ceny byl ostatními uchazeči pochopen a zpracován dle požadavků zadání, což dokazuje, že to bylo proveditelné. Dále uvádí, že dosavadní plnění předmětu veřejné zakázky nelze jednoznačně vnímat jako zvýhodnění uchazeče když podotýká, že podobnou zkušenost mohou mít i ostatní uchazeči. z plněním předmětu zakázky v jiném městě či pro jiný subjekt,

Po projednání rozkladu a veškerého spisového materiálu zvláštní komisí a po posouzení případu ve všech jeho vzájemných souvislostech jsem napadené rozhodnutí přezkoumal v celém rozsahu a s přihlédnutím k doporučení této komise dospěl k následujícímu závěru:

ÚOHS tím, že svým rozhodnutím č. j. S 44/01-151/1738/01-MO ze dne 2.5.2001 návrh uchazeče RETHMANN-JEŘALA zamítl a rozhodnutí zadavatele o vyloučení tohoto uchazeče z další účasti na soutěži potvrdil, rozhodl správně a v souladu se zákonem. Rovněž s odůvodněním napadeného rozhodnutí se plně ztotožňuji.

K argumentaci uchazeče RETHMANN-JEŘALA v rozkladu uvádím následující.

Jedním z důležitých faktorů při zadávání veřejných zakázek obecně je nabídková cena, čímž je míněna celková cena veřejné zakázky. Od této skutečnosti se odvíjí už výběr formy zadávání veřejné zakázky a patřívá často k hlavním kritériím při výběru nejvhodnější nabídky. Pokud by zadavatel v posuzovaném případě požadoval v zadání soutěže stanovení nabídkové ceny způsobem, který použil uchazeč RETHMANN-JEŘALA, nebylo by možné celkovou nabídkovou cenu z takové nabídky žádným způsobem zjistit a nabídka by pak de facto nebyla vůbec způsobilá k hodnocení. Proto považuji požadavek zadavatele na stanovení maximální ceny za likvidaci 1 kg nebezpečného odpadu spolu s určením předpokládaného celkového množství odpadu na 500 000 kg za naprosto v souladu se zákonem. V této souvislosti je třeba si uvědomit, že svozový plán nebyl v době zadání veřejné zakázky znám ani zadavateli, a proto podle něj nemohl zadání veřejné zakázky formulovat žádným konkrétnějším způsobem. Z výše uvedených důvodů považuji argumentaci uchazeče RETHMANN-JEŘALA v tomto bodě za bezpředmětnou.

Jak vyplývá dále, uchazeč RETHMANN-JEŘALA naprosto zřejmým způsobem nedodržel podmínky zadání obchodní veřejné soutěže, když nabídkovou cenu stanovil pouze za likvidaci 1 kg každého druhu nebezpečného odpadu zvlášť a dále u položky katalog. č. 200121 (zářivka, výbojka) nestanovil cenu za likvidaci nebezpečného odpadu za kg, ale za kus, což ani v návrhu ani v rozkladu nepopírá. Proto bylo rozhodnutí zadavatele o vyloučení tohoto uchazeče z další účasti na soutěži zcela v souladu ustanovením § 34 odst. 4 zákona.

Nelze přijmout domněnku uchazeče RETHMANN-JEŘALA, že byl porušen § 11 odst. 1 zákona jenom tím, že se soutěže účastnil i uchazeč, který byl dosavadním dodavatelem předmětu veřejné zakázky, neboť nemohu souhlasit s tím, že obecně jakýkoliv uchazeč, který poskytoval plnění ve veřejné zakázce, jejíž předmět plnění se shoduje s předmětem nové veřejné zakázky, by byl oproti uchazečům zvýhodněn. V tomto bodě souhlasím se stanoviskem zadavatele, že obecnou statistickou vědomost toho, jak vypadá druhová a množstevní skladba nebezpečného odpadu ve městě konkrétní velikosti a počtu obyvatel může mít každý uchazeč, který v daném oboru podniká.

Vzhledem k výše uvedenému, když jsem neshledal důvody, pro které by bylo nutno napadené rozhodnutí změnit, nebo zrušit, rozhodl jsem tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

P o u č e n í

Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 61 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, dále odvolat.

Ing. Josef Bednář

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Obdrží:

  1. Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno, zast. RNDr. Petrem Duchoňem

  1. RETHMANN-JEŘALA Recycling s. r. o., se sídlem Na Dělostřílnách 1060/4, 162 00 Praha 6, zast. Josefem Jeřalou

  1. spis

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en