číslo jednací: 37932/2021/500/AIv
spisová značka: S0491/2021

Instance I.
Věc Zajištění cateringových služeb ve vlacích Českých drah, a. s.
Účastníci
  1. České dráhy, a. s.
  2. WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a. s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 257 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2021
Datum nabytí právní moci 24. 12. 2021
Dokumenty file icon 2021_S0491.pdf 257 KB

 

Spisová značka:  ÚOHS-S0491/2021/VZ

 

 

Číslo jednací:      ÚOHS-37932/2021/500/AIv

 

Brno  11. 11. 2021

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 25. 10. 2021 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – České dráhy, a.s., IČO 70994226, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha,
  • navrhovatel – WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s., IČO 31714854, se sídlem Bencúrova 13, 040 01 Košice, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 22. 10. 2021 JUDr. Petrem Tomanem, LL.M., advokátem, ev. č. ČAK 00685, TOMAN & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., IČO 28497333, se sídlem Trojanova 2022/12, 120 00 Praha,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Zajištění cateringových služeb ve vlacích Českých drah, a.s.“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 7. 4. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 4. 2021 pod ev. č. Z2021-011723, ve znění opravy uveřejněné dne 10. 5. 2021, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 12. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 070-179510, ve znění opravy uveřejněné dne 12. 5. 2021,

vydává toto

 

usnesení:

 

Správní řízení se podle § 257 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť v souvislosti s podaným návrhem navrhovatele ─ WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s., IČO 31714854, se sídlem Bencúrova 13, 040 01 Košice ─ ze dne 25. 10. 2021 na zahájení správního řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele ─ České dráhy, a.s., IČO 70994226, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha ─ učiněných při zadávání veřejné zakázky „Zajištění cateringových služeb ve vlacích Českých drah, a.s.“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 7. 4. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 4. 2021 pod ev. č. Z2021-011723, ve znění opravy uveřejněné dne 10. 5. 2021, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 12. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 070-179510, ve znění opravy uveřejněné dne 12. 5. 2021, nedošlo ke složení kauce na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v souladu s § 255 citovaného zákona, tedy ve lhůtě pro doručení návrhu, tj. do 25. 10. 2021.

 

Odůvodnění

 

I.               PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 25. 10. 2021 návrh navrhovatele – WAGON SLOVAKIA KOŠICE, a.s., IČO 31714854, se sídlem Bencúrova 13, 040 01 Košice, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 22. 10. 2021 JUDr. Petrem Tomanem, LL.M., advokátem, ev. č. ČAK 00685, TOMAN & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., IČO 28497333, se sídlem Trojanova 2022/12, 120 00 Praha (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – České dráhy, a.s., IČO 70994226, se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Zajištění cateringových služeb ve vlacích Českých drah, a.s.“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 7. 4. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 12. 4. 2021 pod ev. č. Z2021-011723, ve znění opravy uveřejněné dne 10. 5. 2021, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 12. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 070-179510, ve znění opravy uveřejněné dne 12. 5. 2021 (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“).

2.             Dnem obdržení předmětného návrhu bylo v souladu s § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn. ÚOHS‑S0491/2021/VZ.

3.             Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-36142/2021/535/AHn ze dne 26. 10. 2021.

II.             ZÁVĚRY ÚŘADU

5.             Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že v dané věci nedošlo k připsání kauce na účet Úřadu ve lhůtě podle § 255 odst. 1 zákona, a proto správní řízení vedené ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání předmětné veřejné zakázky podle § 257 písm. c) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

6.             Podle § 245 odst. 1 zákona zadavatel do 15 dnů od doručení námitek odešle rozhodnutí o námitkách stěžovateli. V rozhodnutí uvede, zda námitkám vyhovuje nebo je odmítá; součástí rozhodnutí musí být odůvodnění, ve kterém se zadavatel podrobně a srozumitelně vyjádří ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách. Pokud zadavatel námitkám vyhoví, sdělí v rozhodnutí současně, jaké provede opatření k nápravě.

7.             Podle § 251 odst. 1 zákona musí návrh vedle obecných náležitostí podání stanovených správním řádem obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli vznikla nebo hrozí újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Navrhovatel je povinen k návrhu připojit v elektronické podobě písemné důkazní prostředky, jejichž provedení navrhl, nejsou-li součástí dokumentace o zadávacím řízení. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 255 odst. 1 nebo 2 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli.

8.             Podle § 251 odst. 2 zákona musí být návrh, není-li stanoveno jinak, doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul.

9.             Podle § 255 odst. 1 zákona je navrhovatel ve lhůtě pro doručení návrhu, nejde-li o případ podle § 255 odst. 2 zákona, povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění ze smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

10.         Podle § 257 písm. c) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže nedošlo ke složení kauce v souladu s § 255 zákona.

11.         Při posuzování včasnosti složení kauce je nutno na šetřený případ, s ohledem na znění § 257 písm. c) zákona, vztáhnout podmínky § 255 odst. 1 zákona, neboť odstavec 2 citovaného ustanovení zákona určuje výši kauce u koncesí, a proto se u stanovení výše kauce, kterou je nutno složit spolu s návrhem v uvedené věci, neuplatní a aplikuje se § 255 odst. 1 zákona.

12.         V šetřeném případě navrhovatel svými námitkami ze dne 29. 9. 2021, které zadavatel obdržel téhož dne, brojil proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení dle § 48 odst. 4 zákona.  Z dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že o námitkách navrhovatele rozhodl zadavatel svým rozhodnutím ze dne 14. 10. 2021 tak, že tyto odmítnul. Předmětné rozhodnutí o námitkách, jak vyplývá z doručenky poskytnuté zadavatelem, navrhovatel obdržel dne 14. 10. 2021.  

13.         Úřad uvádí, že lhůta ke složení kauce je svojí povahou lhůtou hmotněprávní, neboť podle znění § 255 odst. 1 zákona je navrhovatel povinen ve lhůtě pro podání návrhu kauci na účet Úřadu skutečně složit (nestačí tedy například její „odeslání“ formou podání příkazu k úhradě), přičemž následkem jejího nesložení je podle § 257 písm. c) zákona zastavení správního řízení bez dalšího. Jinými slovy řečeno, kauce musí být na účet Úřadu složena v totožné (hmotněprávní) lhůtě, v jaké musí být návrh doručen Úřadu. Tato lhůta pak nepochybně není lhůtou procesní (nejedná se o lhůtu k provedení úkonu v řízení, neboť podáním návrhu se správní řízení teprve zahajuje), a je lhůtou propadnou, neboť po jejím marném uplynutí již není možno návrh podat (resp. složit kauci) s tím důsledkem, aby Úřad o věci meritorně rozhodl [k tomu srov. již uvedený § 257 písm. c) zákona a § 257 písm. e) zákona]. K závěru, že lhůta pro složení kauce v případě návrhu na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele je lhůtou hmotněprávní a jako taková musí být kauce ve lhůtě pro doručení návrhu „připsána“ na účet Úřadu, dospěl též Krajský soud v Brně ve svém rozsudku č. j. 30 Af 81/2015-63 ze dne 23. 10. 2017. V daném případě Krajský soud v Brně potvrdil, že lhůta pro složení kauce jednoznačně nebyla dodržena, když příkaz k úhradě kauce byl sice učiněn v poslední den lhůty, avšak kauce byla připsána až den následující. V citovaném rozsudku dospěl soud k závěru, že povinností složit kauci na účet Úřadu s podáním návrhu se rozumí povinnost kauci na účet připsat, tedy zaplatit, nikoli jen odeslat. Skutečnost, že předmětné závěry ohledně povinnosti uhradit kauci spolu s podáním návrhu je nutné aplikovat i ve vztahu k nyní účinnému zákonu, byla potvrzena i v rozhodovací praxi Úřadu, přičemž v této souvislosti lze odkázat např. na rozhodnutí předsedy Úřadu sp. zn. ÚOHS-R0083/2020/VZ, č. j. ÚOHS-18867/2020/322/LKa ze dne 22. 6. 2020.

14.         Pro úplnost Úřad dodává, že zákon rozlišuje náležitosti návrhu, jejichž absenci lze odstranit ve lhůtě stanovené Úřadem [srov. § 257 písm. a) zákona] a náležitosti, resp. podmínky řízení, jejichž absence je bez dalšího důvodem pro zastavení řízení, kam patří mj. i situace uvedená v § 257 písm. c) zákona, tedy že nedojde ke složení kauce v souladu s § 255 zákona (tj. v řádné výši a ve stanovené lhůtě). Pro § 257 písm. c) zákona, kam spadá také šetřený případ, tedy zákonodárce možnost zhojení absentující podmínky řízení v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem nezakotvil. Úřad proto nemůže navrhovatele k odstranění takové vady řízení vyzvat či zkoumat důvody, pro které ke složení kauce v zákonem stanovené lhůtě nedošlo.

15.         Vzhledem k výše uvedenému by tedy neměl oporu v zákoně takový postup Úřadu, kterým by Úřad prominul nesplnění lhůty ke složení kauce ve výši dle § 255 zákona, neboť neuhrazení kauce ve lhůtě podle § 255 odst. 1 zákona je vadou neodstranitelnou, v jejímž důsledku je Úřad povinen správní řízení ze zákona zastavit.

16.         Úřad jako správní orgán jednající v mezích zákona nemůže povolovat žádnou výjimku z povinnosti včasného zaplacení kauce, která je jednoznačně stanovena a platí stejně pro všechny navrhovatele. Úřad tedy ze zákona přezkoumává včasné složení kauce navrhovatelem na svůj účet jako stěžejní podmínku zahájení správního řízení na návrh a pokud nedojde k jejímu složení v souladu s § 255 zákona, Úřad nemá jinou možnost než postupovat podle § 257 písm. c) zákona a správní řízení zastavit.

17.         Jak již Úřad uvedl výše, z dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že navrhovatel podal dne 29. 9. 2021 zadavateli námitky z téhož dne. Zadavatel rozhodnutím ze dne 14. 10. 2021, které navrhovatel obdržel téhož dne, rozhodl o odmítnutí námitek navrhovatele.

18.         Jak vyplývá z § 607 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. S odkazem na uvedené a vzhledem k tomu, že poslední den lhůty podle § 251 odst. 2 zákona k doručení návrhu na zahájení správního řízení v šetřeném případě připadl s ohledem na výše uvedené časové údaje na neděli 24. 10. 2021, byl posledním dnem předmětné lhůty nejbližší pracovní den, tj. pondělí 25. 10. 2021. Úřad konstatuje, že podle § 255 odst. 1 zákona v návaznosti na § 251 odst. 2 zákona byl tedy poslední den lhůty pro složení/připsání kauce na účet Úřadu rovněž den 25. 10. 2021.

19.         Návrh navrhovatele byl Úřadu doručen dne 25. 10. 2021, přičemž součástí návrhu byl doklad o složení kauce z téhož dne, z něhož vyplývá, že k tomuto dni byla ve prospěch Úřadu „zaúčtována“ platba ve výši 158 431,37 EUR (4 040 000,00 Kč). Z bankovního výpisu z účtu Úřadu vyplývá, že k jejímu připsání došlo dne 26. 10. 2021.

20.         Vzhledem k tomu, že nejzazší termín pro složení/připsání kauce byl v šetřeném případě den 25. 10. 2021, přičemž k připsání kauce na účet Úřadu došlo až dne 26. 10. 2021, Úřad konstatuje, že navrhovatel nedostál své zákonné povinnosti a nesložil kauci do 10 dnů ode dne 14. 10. 2021, v němž navrhovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky navrhovatele odmítnul.

21.         Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. c) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z tohoto důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

22.         S ohledem na skutečnost, že navrhovatel nesložil kauci na účet Úřadu ve lhůtě pro doručení návrhu, Úřad rozhodl podle § 257 písm. c) zákona o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

  

Poučení

 

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

Obdrží:

1.             České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha

2.             JUDr. Petr Toman, LL.M., advokát, TOMAN & PARTNEŘI advokátní kancelář, s.r.o., Trojanova 2022/12, 120 00 Praha

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz