číslo jednací: 19489/2020/512/PHn
spisová značka: S0001/2020/VZ

Instance I.
Věc KNTB Zlín – vysoce specializovaná péče onkogynekologie – část 2 – Instrumentárium pro laparoskopickou operativu
Účastníci
  1. Krajská nemocnice T. Bati, a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 21. 7. 2020
Dokumenty file icon 2020_S0001.pdf 308 KB

Spisová značka:

 

 

ÚOHS-S0001/2020/VZ

 

 

Číslo jednací:

 

 

ÚOHS-19489/2020/512/PHn

 

Brno: 2. července 2020

 

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 30. 12. 2019 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Krajská nemocnice T. Bati, a.s., IČO 27661989, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci uvedené v příkazní smlouvě ze dne 1. 8. 2019 RTS, a.s., IČO 25533843 se sídlem Lazaretní 13, 615 00 Brno,
  • navrhovatel – LaparoTech Instruments s.r.o., IČO 25622846 se sídlem Školní 1534, Stará Boleslav, 250 02 Brandýs nad Labem, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 10. 12. 2019 PPS advokáti s.r.o., IČO 27532640 se sídlem Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „KNTB Zlín – vysoce specializovaná péče onkogynekologie – část 2 – Instrumentárium pro laparoskopickou operativu“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 23. 9. 2019 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 26. 9. 2019 pod ev. č. zakázky Z2019-033305, ve znění oprav ze dne 23. 10. 2019 a ze dne 25. 10. 2019 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 27. 9. 2019 pod ev. č. 2019/S 187-453946, ve znění oprav ze dne 25. 10. 2019,

vydává toto:

usnesení:

Správní řízení zahájené na návrh navrhovatele – LaparoTech Instruments s.r.o., IČO 25622846 se sídlem Školní 1534, Stará Boleslav, 250 02 Brandýs nad Labem – ze dne 30. 12. 2019 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Krajská nemocnice T. Bati, a.s., IČO 27661989, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín – učiněných při zadávání veřejné zakázky „KNTB Zlín – vysoce specializovaná péče onkogynekologie – část 2 – Instrumentárium pro laparoskopickou operativu“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 23. 9. 2019 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 26. 9. 2019 pod ev. č. zakázky Z2019-033305, ve znění oprav ze dne 23. 10. 2019 a ze dne 25. 10. 2019 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 27. 9. 2019 pod ev. č. 2019/S 187-453946, ve znění oprav ze dne 25. 10. 2019, se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost citovaného navrhovatele, tj. návrh ze dne 30. 12. 2019, se stala zjevně bezpředmětnou.

 
Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) obdržel dne 30. 12. 2019 od navrhovatele - LaparoTech Instruments s.r.o., IČO 25622846 se sídlem Školní 1534, Stará Boleslav, 250 02 Brandýs nad Labem, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 10. 12. 2019 PPS advokáti s.r.o., IČO 27532640 se sídlem Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové (dále jen „navrhovatel“) - návrh z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Krajská nemocnice T. Bati, a.s., IČO 27661989, se sídlem Havlíčkovo nábřeží 600, 762 75 Zlín, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci uvedené v příkazní smlouvě ze dne 1. 8. 2019 RTS, a.s., IČO 25533843 se sídlem Lazaretní 13, 615 00 Brno (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „KNTB Zlín – vysoce specializovaná péče onkogynekologie – část 2 – Instrumentárium pro laparoskopickou operativu“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 23. 9. 2019 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 26. 9. 2019 pod ev. č. zakázky Z2019-033305, ve znění oprav ze dne 23. 10. 2019 a ze dne 25. 10. 2019 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 27. 9. 2019 pod ev. č. 2019/S 187-453946 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem 30. 12. 2019, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             Účastníky správního řízení podle ustanovení § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad zadavateli a navrhovateli přípisem č. j. ÚOHS-00236/2020/512/PHn ze dne 3. 1. 2020.

5.             Navrhovatel ve svém návrhu uvádí, že zadavatel vyloučil navrhovatele ze zadávacího řízení kvůli nesplnění zadávacích podmínek, konkrétně technických parametrů dle zadávací dokumentace, a to z toho důvodu, že: „při ověření splnění technických parametrů požadovaných zadavatelem v rámci zadávacích podmínek využil katalogu, kdy podle kódu navrhovatelem uváděného výrobku v rámci nabídky, údajně zadavatel zjistil odlišné údaje, a to u zadavatelem označených celkem 13 parametrů vyplývajících ze zadávací dokumentace (…)“. Navrhovatel je dle svého tvrzení přesvědčen, že předložil zadavateli nabídku zcela splňující požadavky vyplývající ze zadávací dokumentace a ze zadávacího řízení byl vyloučen v rozporu se zákonem.

6.             Navrhovatel tak Úřadu navrhuje, aby na základě návrhu ze dne 30. 12. 2019 Úřad nařídil předběžné opatření spočívající v uložení zákazu zadavateli uzavřít v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku smlouvu do doby konečného rozhodnutí Úřadu ve věci samé, přezkoumal úkony zadavatele v zadávacím řízení a následně rozhodl o zrušení „ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ ÚČASTNÍKA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ“ ze dne 27. 12. 2019 (dále jen „rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele“).

7.             Dne 9. 1. 2020 Úřad obdržel od zadavatele „VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE K OBDRŽENÉMU NÁVRHU“ z téhož dne a rovněž dokumentaci o veřejné zakázce.

8.             Dne 13. 1. 2020 Úřad obdržel od navrhovatele „Vyjádření navrhovatele k výzvě ÚOHS“ z téhož dne.

9.             Úřad usnesením č. j. ÚOHS-01542/2020/512/PHn ze dne 15. 1. 2020 určil zadavateli lhůtu k provedení úkonu – podání informace Úřadu o dalších úkonech, které zadavatel provede v šetřeném zadávacím řízení v průběhu správního řízení, a zaslání příslušné dokumentace o zadávacím řízení ve smyslu § 216 odst. 1 zákona pořízené v souvislosti s provedenými úkony – a to nejpozději jeden den po provedení příslušného úkonu.

10.         Úřad rozhodnutím č. j. ÚOHS-03047/2020/512/PHn ze dne 27. 1. 2020 rozhodl o zamítnutí návrhu navrhovatele ze dne 30. 12. 2019 na vydání předběžného opatření, jímž by měl být zadavateli uložen zákaz uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku.

11.         Rozhodnutím č. j. ÚOHS-04657/2020/512/PHn ze dne 11. 2. 2020 Úřad zadavateli z moci úřední podle § 61 odst. 1 správního řádu uložil zákaz uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku.

12.         Úřad usnesením č. j. ÚOHS-04652/2020/512/PHn ze dne 11. 2. 2020 podle § 64 odst. 1 písm. c) správního řádu, přerušil předmětné správní řízení do nabytí právní moci rozhodnutí ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0069/2020/VZ zahájeném Úřadem z moci úřední dne 10. 2. 2020 (dále také „správní řízení vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0069/2020/VZ“), jehož předmětem byla předběžná otázka, na jejímž vyřešení záviselo vydání rozhodnutí ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0001/2020/VZ, konkrétně otázka, zda zadavatel stanovil zadávací podmínky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku v souladu se zákonem, když existuje pochybnost, že zadavatel stanovil zadávací podmínky v zadávacím řízení na veřejnou zakázku v rozporu s § 89 odst. 5 a 6 zákona, když zvýhodnil určité dodavatele a výrobky tím, že v čl. 5.6. „NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY OBSAŽENÉ V ZADÁVACÍ DOKUMENTACI“ zadávací dokumentace a v příloze „Tabulka s technickými parametry“ zadávací dokumentace stanovil technické podmínky prostřednictvím přímých odkazů na konkrétní výrobky, aniž by to bylo odůvodněno předmětem veřejné zakázky, a aniž by stanovení technických podmínek podle § 89 odst. 1 zákona nemohlo být jinak dostatečně přesné nebo srozumitelné.

13.         Oznámením č. j. ÚOHS-19083/2020/512/PHn ze dne 23. 6. 2020 Úřad oznámil podle § 65 odst. 2 správního řádu účastníkům správního řízení vedeného pod sp. zn. ÚOHS-S0001/2020/VZ, že předmětné správní řízení pokračuje, jelikož dne 18. 6. 2020 odpadla překážka, pro kterou bylo správní řízení přerušeno.

K výroku usnesení

14.         Podle § 263 odst. 3 zákona stanoví-li zadavatel zadávací podmínky v rozporu s tímto zákonem, Úřad uloží nápravné opatření spočívající ve zrušení zadávacího řízení.

15.         Podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu správní orgán řízení o žádosti usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

16.         Rozhodnutím č. j. ÚOHS-10459/2020/512/PHn ze dne 6. 4. 2020 (dále jen „rozhodnutí Úřadu“) vydaném ve správní řízení vedeném pod sp. zn. ÚOHS-S0069/2020/VZ Úřad uložil nápravné opatření k nezákonnému postupu zadavatele spočívající ve zrušení zadávacího řízení na předmětnou veřejnou zakázku.

17.         Rozhodnutím předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-18432/2020/323/MBr ze dne 18. 6. 2020 bylo rozhodnutí Úřadu potvrzeno a rozklad zadavatele zamítnut.

18.         Vzhledem ke skutečnosti, že zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku bylo výše uvedeným rozhodnutím Úřadu zrušeno, stal se návrh navrhovatele, kterým bylo mj. požadováno, aby Úřad přezkoumal úkony zadavatele v zadávacím řízení a následně rozhodl o zrušení rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení, zjevně bezpředmětným ve smyslu § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu, neboť rozhodnutí Úřadu o návrhu (v tom smyslu, zda zadavatel postupoval v souladu se zákonem, či nikoli) by již nemělo pro navrhovatele význam, protože ke zrušení rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení již nelze přikročit.

19.         Úřad proto podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu rozhodl o zastavení správního řízení zahájeného na návrh navrhovatele ze dne 30. 12. 2019 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

20.         Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům správního řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen podle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu by další vyjádření účastníků k podkladům rozhodnutí nemohla ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům správního řízení již nestanovil.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

1.             RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno

2.             PPS advokáti s.r.o., Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové

 

 

Vypraveno dne

viz otisk na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz