číslo jednací: 37103/2021/500/AIv
spisová značka: S0373/2021/VZ

Instance I.
Věc Posílení strategického řízení v Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko
Účastníci
  1. Mikroregion Ostrožsko – Veselsko, svazek obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti
  2. GEOtest, a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 265 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2021
Datum nabytí právní moci 21. 1. 2022
Související rozhodnutí 37103/2021/500/AIv
01841/2022/161
Dokumenty file icon 2021_S0373.pdf 417 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0373/2021/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-37103/2021/500/AIv

 

Brno 4. 11. 2021

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 30. 8. 2021 na návrh ze dne 29. 8. 2021, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Mikroregion Ostrožsko – Veselsko, svazek obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti, IČO 70926140, náměstí Míru 667, 698 01 Veselí nad Moravou, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 3. 9. 2021 JUDr. Petrem Navrátilem, advokátem, ev. č. ČAK 14175, Joštova 138/4, 602 00 Brno,
  • navrhovatel – GEOtest, a.s., IČO 46344942, Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 25. 8. 2021 Mgr. Evou Grabarczykovou, advokátkou, ev. č. ČAK 10836, Pellicova 1, 602 00 Brno,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání částí 6 a 7 veřejné zakázky „Posílení strategického řízení v Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 26. 4. 2021 a uveřejněno dne 29. 4. 2021 pod ev. č. Z2021-014703, ve znění oprav uveřejněných dne 28. 5. 2021, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 30. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 084-216454, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 28. 5. 2021,

rozhodl takto:

 

 

I.

Návrh navrhovatele – GEOtest, a.s., IČO 46344942, Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno – ze dne 29. 8. 2021 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Mikroregion Ostrožsko – Veselsko, svazek obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti, IČO 70926140, náměstí Míru 667, 698 01 Veselí nad Moravou – učiněných při zadávání části 6 veřejné zakázky „Posílení strategického řízení v Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 26. 4. 2021 a uveřejněno dne 29. 4. 2021 pod ev. č. Z2021-014703, ve znění oprav uveřejněných dne 28. 5. 2021, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 30. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 084-216454, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 28. 5. 2021, se podle § 265 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

II.

Návrh navrhovatele – GEOtest, a.s., IČO 46344942, Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno – ze dne 29. 8. 2021 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Mikroregion Ostrožsko – Veselsko, svazek obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti, IČO 70926140, náměstí Míru 667, 698 01 Veselí nad Moravou – učiněných při zadávání části 7 veřejné zakázky „Posílení strategického řízení v Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do Věstníku veřejných zakázek odesláno dne 26. 4. 2021 a uveřejněno dne 29. 4. 2021 pod ev. č. Z2021-014703, ve znění oprav uveřejněných dne 28. 5. 2021, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 30. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 084-216454, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 28. 5. 2021, se podle § 265 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

 

Odůvodnění

I.               ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.             Zadavatel – Mikroregion Ostrožsko – Veselsko, svazek obcí pro celkový rozvoj zájmové oblasti, IČO 70926140, náměstí Míru 667, 698 01 Veselí nad Moravou, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 3. 9. 2021 JUDr. Petrem Navrátilem, advokátem, ev. č. ČAK 14175, Joštova 138/4, 602 00 Brno (dále jen „zadavatel“) – zahájil dne 26. 4. 2021 odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení otevřené řízení za účelem zadání veřejné zakázky „Posílení strategického řízení v Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko“; toto oznámení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 29. 4. 2021 pod ev. č. Z2021-014703, ve znění oprav uveřejněných dne 28. 5. 2021, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 30. 4. 2021 pod ev. č. 2021/S 084-216454, ve znění dodatečných informací uveřejněných dne 28. 5. 2021 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Podle bodů II.1.3), II.1.4) a II.1.5) Oznámení o zahájení zadávacího řízení se jedná o veřejnou zakázku na služby v celkové předpokládané hodnotě 7 427 650 Kč bez DPH, jejímž předmětem plnění je vytvoření strategických dokumentů, které budou definovat dlouhodobé dílčí cíle Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko. Veřejná zakázka byla rozdělena na 11 částí.

3.             Rozhodnutím ze dne 26. 7. 2021 zadavatel rozhodl o vyloučení účastníka zadávacího řízení – GEOtest, a.s., IČO 46344942, Šmahova 1244/112, Slatina, 627 00 Brno, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci ze dne 25. 8. 2021 Mgr. Evou Grabarczykovou, advokátkou, ev. č. ČAK 10836, Pellicova 1, 602 00 Brno, (dále jen „navrhovatel“) – v části 6 veřejné zakázky. Téhož dne zadavatel rozhodl o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení v části 7 veřejné zakázky. Proti těmto úkonům zadavatele podal navrhovatel dvoje námitky ze dne 10. 8. 2021 (jedny námitky proti vyloučení z části 6 veřejné zakázky, druhé námitky proti vyloučení z části 7 veřejné zakázky), které byly zadavateli doručeny datovou schránkou dne 10. 8. 2021.

4.             Zadavatel svým rozhodnutím o námitkách ze dne 19. 8. 2021 rozhodl o odmítnutí námitek navrhovatele proti rozhodnutí o vyloučení z části 6 veřejné zakázky a téhož dne rozhodl i o odmítnutí námitek navrhovatele proti rozhodnutí o vyloučení z části 7 veřejné zakázky. Obě rozhodnutí o námitkách byla navrhovateli doručena datovou schránkou dne 20. 8. 2021.

5.             Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval postup zadavatele v částech 6 a 7 veřejné zakázky za zákonný, podal návrh ze dne 29. 8. 2021 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

II.             PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

6.             Úřad obdržel návrh na zahájení správního řízení dne 30. 8. 2021 a tímto dnem bylo podle § 249 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavateli byl stejnopis návrhu doručen dodáním do datové schránky rovněž dne 30. 8. 2021.

7.             Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

8.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-29607/2021/512/IHl ze dne 2. 9. 2021.

9.             Usnesením č. j. ÚOHS-29778/2021/512/IHl ze dne 3. 9. 2021 určil Úřad navrhovateli lhůtu k provedení úkonu – doplnění návrhu o doklad o složení kauce ve výši podle § 255 odst. 1 nebo 2 zákona. Navrhovatel tento doklad (výpis z účtu) zaslal Úřadu dne 6. 9. 2021.

10.         Usnesením č. j. ÚOHS-31417/2021/512/IHl ze dne 15. 9. 2021 určil Úřad zadavateli dodatečnou lhůtu k provedení úkonu – doručení kompletní dokumentace o zadávacím řízení na části 6 a 7 veřejné zakázky. Téhož dne Úřad od zadavatele obdržel dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

11.         Usnesením č. j. ÚOHS-32003/2021/512/IHl ze dne 20. 9. 2021 určil Úřad zadavateli lhůtu k provedení úkonu – podání informace o dalších úkonech, které provede v zadávacím řízení.

12.         Usnesením č. j. ÚOHS-33195/2021/512/IHl ze dne 1. 10. 2021 Úřad stanovil účastníkům řízení lhůtu pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí. Zadavatel se k podkladům rozhodnutí vyjádřil podáním doručeným dne 8. 10. 2021 (viz dále). Navrhovatel se k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.

 

Obsah návrhu ze dne 29. 8. 2021

13.         Navrhovatel se podle obsahu podaného návrhu domnívá, že byl z účasti v zadávacím řízení (v částech 6 a 7) vyloučen neoprávněně. Navrhovatel má současně za to, že odůvodnění rozhodnutí o námitkách jak pro část 6, tak pro část 7 je nepřezkoumatelné pro svou neurčitost. Z uvedených důvodů navrhovatel požaduje, aby Úřad předmětné úkony zadavatele přezkoumal a rozhodl o zrušení rozhodnutí o vyloučení navrhovatele z účasti v zadávacím řízení v částech 6 a 7 veřejné zakázky.

14.         Ve vztahu k důvodu vyloučení (shodném pro obě části 6 a 7 veřejné zakázky), podle něhož nabídka a údaje v ní obsažené nejsou úplné a nesplňují požadavky zadávací dokumentace – konkrétně nepředložení dokladů o kvalifikaci je podle navrhovatele třeba přezkoumat, zda nabídka navrhovatele skutečně postrádá zákonem a zadávací dokumentací stanovenou náležitost spočívající v prokázání kvalifikace dle § 86 odst. 2 zákona. K druhému důvodu vyloučení navrhovatele v části 6 veřejné zakázky týkajícímu se dle navrhovatele změny názvu přílohy P4 – „vymezení předmětu veřejné zakázky“ navrhovatel uvedl, že se jedná podle jeho názoru o pouhý přepjatý formalismus, když je zadavatelem dovozována povinnost předložit právě a jenom přílohu nazvanou a obsahující „vymezení předmětu plnění“, aniž by takovou povinnost zákon či zadavatel předem stanovil. Zadavatel navíc podle názoru navrhovatele nespecifikoval, jakým způsobem a v jakých konkrétních částech má být údajně modifikován obsah a výstupy požadovaných školení. Ohledně důvodu vyloučení navrhovatele v části 7 veřejné zakázky, podle něhož předložené listiny nebyly s výjimkou krycího listu podepsány, navrhovatel odkazuje na zadávací dokumentaci, kde je uvedeno, že pokud je nabídka opatřena zaručeným elektronickým podpisem, na veškeré dokumenty obsažené v nabídce je pohlíženo jako na podepsané. K tomu navrhovatel uvedl, že jeho nabídka byla předložena v rámci jednoho souboru ve formátu .pdf a opatřena zaručeným elektronickým podpisem. Navrhovatel rovněž poukázal na písařskou chybu zadavatele v rozhodnutí o námitkách týkající se části 7 veřejné zakázky, když použil v tomto dokumentu odkaz na část 6 veřejné zakázky, a nikoli část 7. V podrobnostech navrhovatel odkázal na své odůvodnění námitek proti rozhodnutí o vyloučení.

Vyjádření zadavatele k návrhu

15.         Zadavatel ve svém vyjádření k návrhu předně podotýká, že navrhovatel neuhradil kauci v souladu s § 255 odst. 1 zákona a jsou tak naplněny důvody pro zastavení řízení podle § 257 písm. c) zákona. V této souvislosti zadavatel připomíná, že navrhovatel podal dvojí námitky, proti každému rozhodnutí o vyloučení samostatně, o nichž zadavatel rozhodl rovněž dvěma rozhodnutími. Z tohoto důvodu má zadavatel za to, že se jedná o dvě zcela samostatná řízení a navrhovatel měl podat samostatný návrh na přezkum pro část 6 a samostatný návrh pro část 7 (a zaplatit dvě kauce). Zadavatel dospívá k závěru, že navrhovatel nezaplatil kauci ve smyslu § 255 odst. 1 zákona, a proto by mělo být řízení zastaveno podle § 257 písm. c) zákona. V této souvislosti zadavatel poukazuje na rozhodnutí Úřadu sp. zn. ÚOHS-S0177/2020/VZ ze dne 28. 5. 2020.

16.         K věcné stránce návrhu zadavatel uvedl následující.

17.         Ve vztahu k vyloučení navrhovatele v části 6 veřejné zakázky zadavatel sdělil, že navrhovatel v rámci nabídky nepředložil požadované doklady o splnění základní a profesní kvalifikace a přílohu 5 – seznam referenčních služeb. Namísto toho bylo součástí nabídky pouze prohlášení navrhovatele o tom, že veškerou kvalifikaci podle čl. 9 zadávací dokumentace splňuje. Zadavatel dále doplnil, že navrhovatel změnil obsah přílohy č. 4 – vymezení předmětu veřejné zakázky, čímž fakticky předložil variantní řešení veřejné zakázky, což zadavatel vyloučil. Zadavatel proto rozhodl o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení v části 6 veřejné zakázky podle § 48 odst. 2 písm. a) zákona.

18.         Ve vztahu k vyloučení navrhovatele v části 7 veřejné zakázky zadavatel sdělil, že navrhovatel v rámci své nabídky nepředložil vyplněnou přílohu 5 – seznam referenčních služeb, přílohu 6 – seznam realizačního týmu a profesní životopisy členů týmu. Nabídka tak byla zcela nehodnotitelná, neboť v ní chyběly i údaje, které byly předmětem hodnocení. Zadavatel proto rozhodl o vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení v části 7 veřejné zakázky podle § 48 odst. 2 písm. a) zákona.

19.         Zadavatel v závěru svého vyjádření konstatuje, že se nedopustil žádného porušení zákona. Současně navrhuje zastavení řízení podle § 257 písm. c) zákona, neboť navrhovatel nesložil kauci podle § 255 odst. 1 zákona; alternativně pak navrhuje zamítnutí návrhu podle § 265 písm. a) zákona, neboť návrh není po věcné stránce důvodný.

Vyjádření zadavatele k podkladům rozhodnutí

20.         Zadavatel ve svém stanovisku k podkladům rozhodnutí ze dne 7. 10. 2021 zopakoval, že podle jeho mínění navrhovatel neuhradil kauci v souladu s § 255 odst. 1 zákona a jsou naplněny důvody pro zastavení řízení podle § 257 písm. c) zákona. Po stránce věcné má zadavatel za to, že návrh navrhovatele není důvodný, neboť jeho nabídky v částech 6 i 7 veřejné zakázky byly neúplné, neobsahovaly požadované doklady, byl nepřípustným způsobem změněn obsah prohlášení o kvalifikaci a bylo předloženo variantní řešení oproti stanovené specifikaci.

III.           ZÁVĚRY ÚŘADU

21.         Úřad přezkoumal na základě § 248 a následujících ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů pro rozhodnutí, zejména relevantních částí dokumentace o zadávacím řízení, vyjádření účastníků řízení a na základě vlastního zjištění rozhodl podle § 265 písm. a) zákona o zamítnutí návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele v části 6 i v části 7 veřejné zakázky, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření. Ke svému rozhodnutí uvádí Úřad následující rozhodné skutečnosti.

K úhradě kauce

22.         K výši kauce, jejíž správnost byla zpochybněna zadavatelem, Úřad uvádí následující.

23.         K podanému návrhu navrhovatele na přezkoumání úkonů zadavatele nebyl přiložen doklad o složení kauce podle § 255 odst. 1 nebo 2 zákona; návrh tedy neměl náležitost stanovenou v § 251 odst. 1 zákona. Úřad proto usnesením určil navrhovateli lhůtu k doplnění návrhu o doklad o složení kauce (viz bod 9. odůvodnění tohoto rozhodnutí). Ve stanovené lhůtě navrhovatel zaslal Úřadu výpis z účtu ze dne 25. 8. 2021, z něhož je zřejmé, že na účet Úřadu byla téhož dne poukázána kauce ve výši 50 000 Kč. Navrhovatel tedy tento nedostatek návrhu ve lhůtě stanovené Úřadem odstranil. Rovněž z výpisu z účtu Úřadu ze dne 26. 8. 2021 plyne, že kauce ve výši 50 000 Kč složená navrhovatelem byla tohoto dne připsána na účet Úřadu.

24.         K názoru zadavatele, podle něhož mělo být řízení o návrhu zastaveno podle § 257 písm. c) zákona, neboť nedošlo k zaplacení kauce ve vztahu k oběma částem veřejné zakázky a k jeho odkazu na správní řízení vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0177/2020/VZ Úřad uvádí následující skutečnosti.

25.         Správní řízení vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0177/2020/VZ Úřad usnesením č. j. ÚOHS-15256/2020/532/MOn ze dne 28. 5. 2020 zastavil, neboť v souvislosti s podáním návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání části 1 a části 2 veřejné zakázky (jež byla předmětem citovaného správního řízení) nedošlo ke složení kauce v souladu s § 255 odst. 1 zákona na účet Úřadu.V uvedeném správním řízení přitom byla řešena situace, kdynavrhovatel nebyl schopen stanovit výši své nabídkové ceny za celou dobu plnění veřejné zakázky příslušné pro části 1 a 2 veřejné zakázky (jednalo se o jednotkové nabídkové ceny, resp. hodinové sazby), přičemž Úřad dovodil, že navrhovatel měl uhradit kauci v paušální výši 100 000 Kč, a to pro každou návrhem napadenou část veřejné zakázky, tj. 2x 100 000 Kč.

26.         V nyní projednávané věci navrhovatel byl schopen výši své nabídkové ceny v částech 6 a 7 veřejné zakázky stanovit (když se jednalo o nabídkovou cenu za celou dobu plnění části 6, resp. části 7, veřejné zakázky), přičemž na část 6 veřejné zakázky podal nabídku za cenu ve výši 663 777 Kč bez DPH a na část 7 veřejné zakázky ve výši 220 000 Kč bez DPH. Z těchto konkrétních částek nabídkových cen je možno vypočítat kauci ve výši 1 % podle věty první § 255 odst. 1 zákona (na rozdíl od zadavatelem uváděného případu, kdy nabídkovou cenu nebylo možno stanovit a při výpočtu kauce bylo nutno postupovat podle věty druhé § 255 odst. 1 zákona).

27.         Na základě výše uvedeného je tak zřejmé, že v případě určení výše kauce ve správním řízení vedeném pod sp. zn. ÚOHS-S0177/2020/VZ se jednalo o zcela odlišnou skutkovou situaci, než je tomu v projednávaném případě.

28.         Otázkou výpočtu kauce v případě zakázek rozdělených na části se zabýval již v minulosti Krajský soud v Brně v rozsudku č. j. 62 Af 57/2010-535 ze dne 9. 12. 2010 (byť se závěry soudu vztahují k předchozí právní úpravě, lze je zcela jistě aplikovat i ve vztahu k nyní účinné právní úpravě), v němž dospěl k závěru, že „[b]yla-li veřejná zakázka důvodně a v souladu se ZVZ rozdělena na několik částí a byla-li nabídka navrhovatele podána ve vztahu k některé části veřejné zakázky, pak navrhovatel vychází z nabídkové ceny, která se vztahuje k příslušné části veřejné zakázky. Podal-li navrhovatel nabídku ve vztahu k více částem veřejné zakázky, pak sečte jednotlivé nabídkové ceny týkající se jednotlivých částí veřejné zakázky, ve vztahu k nimž podal nabídku, a při výpočtu kauce (1%) vychází ze součtu takových nabídkových cen; vždy je přitom limitován rozmezím nejméně 50 000,- Kč a nejvýše 2 000 000,- Kč.[1] Jiný výklad by neměl zákonné opory. V případě, že nabídkovou cenu nelze stanovit (typicky tehdy, kdy ještě nabídka nebyla podána), pak je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000,- Kč, a to bez ohledu na to, zda veřejná zakázka byla rozdělena na části či nikoli.“. Obdobně se vyjádřil i předseda Úřadu např. v rozhodnutí ve věci sp. zn. R37/2012/VZ.

29.         V souladu s principem dobré správy Úřad uveřejnil na svých webových stránkách www.uohs.cz „Stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k výpočtu výše kauce dle § 255 odst. 1 a 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů“, v němž s odkazem na shora uvedený rozsudek Krajského soudu v Brně zaujímá mj. toto stanovisko: „Krajský soud zde dospěl k závěru, že byla-li nabídka navrhovatele podána ve vztahu k některé části veřejné zakázky, pak navrhovatel vychází pro účely výpočtu kauce z nabídkové ceny, která se vztahuje k příslušné části veřejné zakázky. Podal-li navrhovatel nabídku ve vztahu k více částem veřejné zakázky, pak sečte jednotlivé nabídkové ceny týkající se jednotlivých částí veřejné zakázky, ve vztahu k nimž podal nabídku, a při výpočtu kauce vychází ze součtu takových nabídkových cen. (Logicky vždy samozřejmě vychází jen z nabídkových cen v těch částech, ohledně kterých podává návrh.) Pokud by však z tohoto součtu stanovená kauce přesáhla 10 000 000 Kč, byl by navrhovatel povinen složit tuto částku (stále se jedná o jeden návrh, a tak se uplatní omezení maximální výše kauce podle § 255 odst. 1 zákona).“ Pozn.: Zvýraznění provedeno Úřadem.

30.         Jako příklad výpočtu výše kauce v obdobné věci, lze uvést např. usnesení Úřadu sp. zn. ÚOHS-S0332/2020/VZ ze dne 14. 9. 2020, v rámci něhož dospěl Úřad k závěru, že navrhovatel měl pro výpočet výše kauce sečíst nabídkové ceny za napadené části 4, 5, 6, 7 a 10 veřejné zakázky za celou dobu plnění veřejné zakázky a z této hodnoty vypočítat 1 %, přičemž maximální výše kauce činí 10 000 000 Kč.

31.         Na základě výše uvedených východisek Úřad k určení výše složené kauce v šetřeném případě uvádí následující závěry. Podle § 255 odst. 1 zákona (věty první) je navrhovatel povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. Nabídková cena navrhovatele na část 6 veřejné zakázky činila 663 777 Kč bez DPH a na část 7 veřejné zakázky činila 220 000 Kč bez DPH. Pro účely výpočtu výše kauce je tedy třeba sečíst obě nabídkové ceny týkající se částí 6 a 7 veřejné zakázky a určit 1 % z tohoto výsledného součtu (částka 883 777 Kč). Jedno procento z 883 777 Kč činí 8 837,77 Kč. Protože výše kauce minimálně činí 50 000 Kč, byl navrhovatel povinen složit 50 000 Kč, což učinil.

32.         Z výše uvedeného vyplývá, že kauce, jejíž výše byla zpochybněna zadavatelem, byla navrhovatelem složena v souladu s § 255 zákona ve správné výši a důvod pro zastavení řízení podle § 257 písm. c) zákona tedy nenastal. Úřad proto nemůže přisvědčit názoru zadavatele, že navrhovatel měl podat dva návrhy a zaplatit dvě kauce. Jak je vysvětleno shora, pokud je napadáno více částí jedné veřejné zakázky, lze proti nim brojit v rámci jednoho návrhu a složit jednu kauci vypočtenou jako 1 % ze součtu nabídkových cen napadených částí veřejné zakázky.

K výrokům I. a II. tohoto rozhodnutí

Relevantní ustanovení zákona

33.         Podle § 28 odst. 1 písm. c) zákona se pro účely tohoto zákona kvalifikací rozumí způsobilost a schopnost dodavatele plnit veřejnou zakázku.

34.         Podle § 39 odst. 5 zákona posouzení splnění podmínek účasti nebo hodnocení kritérií podle § 39 odst. 3 zákona zadavatel provede na základě údajů, dokladů, vzorků nebo modelů poskytnutých účastníkem zadávacího řízení. Zadavatel může ověřovat věrohodnost poskytnutých údajů, dokladů, vzorků nebo modelů a může si je opatřovat také sám. Vzorky může zadavatel podrobovat zkouškám a vycházet z výsledků těchto zkoušek.

35.         Podle § 46 odst. 1 zákona zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje, doklady, vzorky nebo modely nebo doplnil další nebo chybějící údaje, doklady, vzorky nebo modely. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.

36.         Podle § 48 odst. 2 zákona zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud údaje, doklady, vzorky nebo modely předložené účastníkem zadávacího řízení a) nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoložil, b) nebyly účastníkem zadávacího řízení objasněny nebo doplněny na základě žádosti podle § 46 zákona, nebo c) neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení podmínek účasti nebo na naplnění kritérií hodnocení.

37.         Podle § 53 odst. 4 věta třetí platí, že doklady o kvalifikaci předkládají dodavatelé v nabídkách v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona.

38.         Podle § 79 odst. 2 písm. b) zákona zadavatel k prokázání kritérií technické kvalifikace může požadovat seznam významných dodávek nebo významných služeb poskytnutých za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele; zadavatel může stanovit, že budou zohledněny doklady i za dobu delší než poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, pokud je to nezbytné pro zajištění přiměřené úrovně hospodářské soutěže.

39.         Podle § 86 odst. 2 zákona platí, že pokud zadavatel nestanoví v zadávací dokumentaci jinak, může dodavatel v žádosti o účast, předběžné nabídce nebo nabídce nahradit předložení dokladů čestným prohlášením. Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky.

40.         Podle § 265 písm. a) zákona Úřad návrh zamítne, pokud nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

Zjištění vyplývající z dokumentace o zadávacím řízení

41.         V úvodu čl. 9 (na str. 8) zadávací dokumentace zadavatel v souvislosti s požadavky na prokázání splnění kvalifikace mj. stanovil, že „V souladu s ustanovením § 53 odst. 4 zákona předkládají dodavatelé v nabídkách doklady o kvalifikaci v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle ustanovení § 87 zákona.“

42.         V čl. 9 zadávací dokumentace (na str. 14) jsou dále uvedeny požadavky zadavatele na prokázání splnění technické kvalifikace takto:

TECHNICKOU KVALIFIKACI (…) SPLNÍ DODAVATEL, KTERÝ PŘEDLOŽÍ V NABÍDCE PRO JEDNOTLIVÉ ČÁSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, PRO KTERÉ PODÁVÁ NABÍDKU:

PRO ČÁST 1 – 11, tj. pro každou část zakázky, ke které dodavatel podává nabídku

Dodavatel předloží pro splnění technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona

Seznam významných služeb – seznam významných služeb musí být předložen formou čestného prohlášení podepsaného osobou oprávněnou jednat jménem či za dodavatele, ve kterém musí být strukturovaně uvedeny ke každé zakázce minimálně následující údaje (viz vzor v příloze):

- Název referenční zakázky

- Identifikace objednatele (název, sídlo, IČO)

- Kontaktní osoba objednatele

- Předmět a rozsah zakázky

- Doba (s)plnění zakázky

- Místo (s)plnění zakázky

- Cena zakázky v Kč bez DPH

Minimální požadavky:

(…)

ČÁST 6 – KONCEPCE HOSPODAŘENÍ S VODOU A BOJE SE SUCHEM

Seznam významných služeb bude obsahovat nejméně 3 významné veřejné zakázky realizované v uplynulých 3 letech, jejichž předmětem bylo zpracování koncepce nebo strategického dokumentu obce pro hospodaření s vodou nebo boje se suchem, v hodnotě nejméně 200.000,-- Kč bez DPH za každou službu.

ČÁST 7 – STRATEGIE UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Seznam významných služeb bude obsahovat nejméně 3 významné veřejné zakázky realizované v uplynulých 3 letech, jejichž předmětem bylo zpracování strategie nebo koncepce udržitelného rozvoje odpadového hospodářství, v hodnotě nejméně 40.000,-- Kč bez DPH za každou službu.“

43.         V čl. 23 zadávací dokumentace se uvádí, že „Každá z částí veřejné zakázky má samostatně přiřazeny totožné přílohy, číslované pro jednotlivé části (Přílohy pro část 1 -8), a to:

1. Krycí list nabídky

2. Návrh smlouvy o dílo

3. Rozpočet

4. Předmět veřejné zakázky

5. Čestné prohlášení (seznam významných služeb)

6. Čestné prohlášení (seznam realizačního týmu)

7. Hodnotící tabulka

8. Čestné prohlášení (splnění podmínek zadavatele § 6 odst. 4 ZZVZ)

Dodavatelé pro účely podání nabídky vyplní a odevzdají přílohy pro samostatně pro každou část veřejné zakázky, pro kterou podávají nabídku.

44.         Přílohou č. 5 zadávací dokumentace [která je v seznamu příloh označena jako „Čestné prohlášení (seznam významných služeb)“] je dokument „SEZNAM VÝZNAMNÝCH SLUŽEB pro veřejnou zakázku“, který obsahuje tabulku určenou k vyplnění identifikačních údajů dodavatele (dodavatel, sídlo, IČO, kontaktní osoba), citaci konkrétních požadavků na seznam významných služeb a čtyři tabulky určené k vyplnění údajů o referenčních zakázkách (název, objednatel, kontaktní osoba, předmět a rozsah zakázky, doba a místo plnění, cena).

45.         Rozhodnutím ze dne 26. 7. 2021 zadavatel rozhodl podle § 48 odst. 2 písm. a) zákona o vyloučení navrhovatele v části 6 veřejné zakázky, neboť nabídka navrhovatele a údaje v ní obsažené nejsou úplné a nesplňují požadavky uvedené v zadávací dokumentaci. V odůvodnění rozhodnutí o vyloučení zadavatel uvedl, že nabídka navrhovatele vůbec neobsahovala požadované doklady o kvalifikaci, a to seznam referenčních služeb (příloha č. 5), nebyly předloženy žádné doklady o splnění základní a profesní kvalifikace a byl změněn obsah přílohy č. 4 (vymezení předmětu veřejné zakázky). Zadavatel konstatoval, že v nabídce bylo obsaženo pouze obecné prohlášení, že dodavatel splňuje veškerou kvalifikaci dle čl. 9 zadávací dokumentace.

46.         Rozhodnutím ze dne 26. 7. 2021 zadavatel rozhodl podle § 48 odst. 2 písm. a) zákona o vyloučení navrhovatele v části 7 veřejné zakázky, neboť nabídka navrhovatele a údaje v ní obsažené nejsou úplné a nesplňují požadavky uvedené v zadávací dokumentaci. V odůvodnění rozhodnutí o vyloučení zadavatel uvedl, že navrhovatel nepředložil vyplněnou přílohu č. 5 – seznam referenčních služeb, nepředložil vyplněnou přílohu č. 6 – seznam realizačního týmu, dále absentují požadované profesní životopisy členů realizačního týmu. V nabídce bylo obsaženo pouze prohlášení navrhovatele o tom, že kvalifikaci splňuje. Zadavatel proto považuje nabídku navrhovatele za zcela nehodnotitelnou.

Právní posouzení

47.         Úřad v obecné rovině uvádí, že průběh zadávacího řízení je určen pravidly zákona a dále pak zadávacími podmínkami, které zadavatel stanoví. Splnění podmínek účasti účastníkem zadávacího řízení pak zadavatel posuzuje na základě podmínek účasti předem stanovených v zadávací dokumentaci, přičemž tyto podmínky představují kritéria, která musí být vybraným dodavatelem naplněna, aby s ním mohla být uzavřena smlouva na plnění veřejné zakázky. Podmínkami účasti v zadávacím řízení se rozumí podmínky kvalifikace, technické podmínky vymezující předmět veřejné zakázky, obchodní nebo jiné smluvní podmínky nebo zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky. Úřad v této souvislosti poukazuje na rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 9 Afs 87/2008 ze dne 9. 7. 2009, podle kterého „Předmět veřejné zakázky vychází z potřeb zadavatele a může mít nejrůznorodější charakter daný jeho věcným obsahem, potřebami zadavatele, jeho finančními možnostmi, apod. Odpovědnost za stanovení kvalifikačních kritérií je proto plně na zadavateli. Zadavatel podle předmětu veřejné zakázky volí konkrétní další kvalifikační kritéria, kterými vymezuje odpovídající úroveň způsobilosti dodavatele poskytnout, dodat nebo provést předmět veřejné zakázky.“. Úřad pro úplnost dodává, že citovaný rozsudek byl vydán za účinnosti zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, avšak jeho závěry jsou aplikovatelné i za účinnosti zákona.

48.         Kvalifikací ve smyslu § 28 odst. 1 písm. c) zákona se rozumí způsobilost a schopnost dodavatele plnit veřejnou zakázku. Účelem institutu kvalifikace v zadávacím řízení je přitom objektivním, transparentním a nediskriminačním způsobem zajistit, aby zadavatel vybíral dodavatele veřejné zakázky pouze z okruhu subjektů, jež poskytují záruky o své schopnosti veřejnou zakázku řádně, včas a v požadované kvalitě realizovat (srov. např. rozhodnutí Úřadu ve věci ÚOHS-S0492/2017 ze dne 9. 2. 2018). Adekvátně nastavené kvalifikační předpoklady jsou tedy jakýmsi „sítem“, které má zamezit účasti subjektů neschopných danou veřejnou zakázku řádně splnit. Co se týče kritérií technické kvalifikace, jejich smyslem je pak prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě (srov. § 79 odst. 1 zákona).

49.         Z § 79 odst. 2 písm. b) zákona vyplývá, že k prokázání technické kvalifikace může zadavatel požadovat seznam významných dodávek nebo služeb; na základě předložených dokladů pak musí mít zadavatel postaveno najisto, že účastník zadávacího řízení kvalifikační kritérium skutečně prokázal, čímž rovněž splnil podmínky účasti v zadávacím řízení.

50.         Předmětem přezkumu ze strany Úřadu v daném správní řízení jsou dvě rozhodnutí zadavatele o vyloučení navrhovatele, a to v částech 6 a 7 veřejné zakázky. Zadavatel vyloučil navrhovatele podle § 48 odst. 2 písm. a) zákona vždy z několika důvodů (viz body 45. a 46. odůvodnění tohoto rozhodnutí); vzhledem k tomu, že v obou rozhodnutích o vyloučení navrhovatele (v částech 6 i 7 veřejné zakázky) je shodně uveden důvod vyloučení spočívající v nedoložení přílohy č. 5 – seznam významných služeb, přezkoumá Úřad oprávněnost nejprve tohoto důvodu vyloučení. Pokud by tento důvod vyloučení navrhovatele byl oprávněný, pak by bylo neúčelné zabývat se i dalšími důvody pro vyloučení (jelikož jediný oprávněný důvod pro vyloučení postačuje pro zákonné vyloučení z účasti v zadávacím řízení).

51.         V daném případě zadavatel v čl. 9 zadávací dokumentace stanovil, jaké doklady požaduje k prokázání splnění kvalifikace (viz body 41. až 44. odůvodnění tohoto rozhodnutí). V úvodu čl. 9 zadavatel cituje část § 53 odst. 4 zákona, když uvádí, že dodavatelé předkládají v nabídkách doklady o kvalifikaci v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona. V dalším textu čl. 9 zadávací dokumentace pak zadavatel stanovil, jakými doklady má dodavatel prokazovat technickou kvalifikaci pro části veřejné zakázky, na které podává nabídku. Pro část 1 až 11 je nejprve stanoveno obecně, že dodavatel předloží formou čestného prohlášení seznam významných služeb, ve kterém musí být strukturovaně uvedeny určité údaje (název referenční zakázky, objednatel, cena atd.) a že vzor tohoto dokumentu je v příloze zadávací dokumentace. Podle seznamu příloh dle čl. 23 zadávací dokumentace (viz bod 43. odůvodnění tohoto rozhodnutí) pak s tímto požadavkem nepochybně souvisí příloha č. 5 – „SEZNAM VÝZNAMNÝCH SLUŽEB pro veřejnou zakázku“ [v seznamu příloh označená jako „Čestné prohlášení (seznam významných služeb)“]. Kromě obecných požadavků na seznam významných služeb pro všechny části veřejné zakázky jsou v dalším textu čl. 9 zadávací dokumentace stanoveny konkrétní specifikace pro každou část veřejné zakázky, přičemž pro část 6 veřejné zakázky zadavatel určil, že seznam významných služeb bude obsahovat nejméně 3 významné veřejné zakázky na zpracování koncepce hospodaření s vodou v hodnotě nejméně 200 000 Kč bez DPH za každou službu. Podobně pro část 7 veřejné zakázky zadavatel určil, že seznam významných služeb bude obsahovat nejméně 3 významné veřejné zakázky na zpracování koncepce odpadového hospodářství v hodnotě nejméně 40 000 Kč za každou službu.

52.         Na základě výše uvedeného je tak nutno konstatovat, že v čl. 9 zadávací dokumentace bylo jednoznačně stanoveno, jaké doklady k prokázání technické kvalifikace má dodavatel předložit. Pro obě části 6 a 7 veřejné zakázky měli účastníci zadávacího řízení vyplnit přílohu č. 5 zadávací dokumentace, která obsahovala vzor čestného prohlášení (seznam významných služeb) s požadovanými údaji, a to na základě čl. 9 ve spojení s čl. 23 zadávací dokumentace. Lze přitom připustit, že jelikož šlo o vzor, účastníci mohli sestavit i své vlastní čestné prohlášení o seznamu významných služeb, nicméně v čl. 9 zadávací dokumentace je jednoznačně stanoveno, které údaje by takový dokument musel obsahovat.

53.         Navrhovatel však ve svých nabídkách na část 6 a na část 7 veřejné zakázky nedoložil ani čestné prohlášení dle přílohy č. 5 zadávací dokumentace, ani jiný dokument obsahující požadované informace o seznamu významných služeb. Navrhovatel do nabídek na část 6 i 7 veřejné zakázky zařadil čestné prohlášení, v němž je uvedeno, že navrhovatel »tímto čestně prohlašuje, že splňuje kvalifikaci a další požadavky zadavatele v rozsahu uvedeném v kapitole „9. Prokázání splnění kvalifikace“. Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné a svobodné vůle a jsem si vědom všech následků plynoucích z uvedení nepravdivých údajů.« Obě nabídky tak obsahovaly pouze obecné čestné prohlášení, že navrhovatel splňuje kvalifikaci a další požadavky zadavatele uvedené v č. 9 zadávací dokumentace, aniž by zde byly uvedeny zadavatelem požadované minimální údaje o názvu referenční zakázky, identifikaci a kontaktní osobě objednatele, předmětu, rozsahu a ceně zakázky a o době a místu plnění zakázky.

54.         Navrhovatel v námitkách proti svému vyloučení z části 6 i 7 veřejné zakázky poukazoval na možnost nahradit doklady o kvalifikaci čestným prohlášením, jež je zakotvena přímo v zákoně, a zadavatel tuto možnost v souladu s § 86 odst. 2 nevyloučil. Zadavatel naopak podle navrhovatele v zadávací dokumentaci na str. 8 (viz bod 41. odůvodnění tohoto rozhodnutí) přímo uvedl, že dodavatelé předkládají doklady o kvalifikaci v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením. Navrhovatel proto čestným prohlášením nahradil předložení dokladů o kvalifikaci požadovaných zadavatelem v kap. 9 zadávací dokumentace včetně seznamu referenčních služeb. Navrhovatel v námitkách dále vyjadřuje názor, že ho zadavatel mohl kdykoli během zadávacího řízení vyzvat k předložení dokladů o kvalifikaci, které byly nahrazeny čestným prohlášením.

55.         K výše uvedenému Úřad konstatuje následující.

56.         Podle § 86 odst. 2 zákona, na který odkazuje navrhovatel, platí, že pokud zadavatel nestanoví v zadávací dokumentaci jinak, může dodavatel v nabídce nahradit předložení dokladů čestným prohlášením. Uvedené pravidlo je přitom obdobně upraveno pro veřejné zakázky zadávané v podlimitním režimu v ustanovení § 53 odst. 4 zákona (na něž se zadavatel odkazuje v zadávací dokumentaci), podle kterého dodavatelé předkládají v nabídkách doklady o kvalifikaci v kopiích a mohou je nahradit čestným prohlášením. V šetřeném případě se však jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, tudíž je nutno vycházet z ust. § 86 odst. 2 zákona. V daném případě zadavatel nepožadoval doklady o technické kvalifikaci (např. potvrzení objednatele o řádném splnění významné služby), ale postačovalo předložení čestného prohlášení dodavatele, jaké významné služby poskytoval, jaký byl jejich předmět a rozsah, komu je poskytoval, kdy, v jakém místě a za jakou cenu. Zadavatel v čl. 9 zadávací dokumentace jasně uvedl, že dodavatel má k prokázání splnění technické kvalifikace předložit seznam významných služeb (ve formě čestného prohlášení), obsah seznamu definoval (jak obecně, tak konkrétně pro každou část veřejné zakázky) a zároveň odkázal na přílohu č. 5 zadávací dokumentace, která obsahovala vzor seznamu významných služeb. Na základě výše uvedeného tak nebylo možno usuzovat, že dodavatel v nabídce může předložit namísto seznamu významných služeb (např. ve formě vyplněné přílohy č. 5 zadávací dokumentace) jiný dokument (mající např. formu čestného prohlášení), který by vůbec neobsahoval informace, jaké významné služby dodavatel poskytoval, jaký byl jejich předmět a rozsah, komu je poskytoval, kdy, v jakém místě a za jakou cenu.

57.         Konkrétní informace o poskytnutých službách přitom zadavateli slouží nejen pro ověření splnění technické kvalifikace při posouzení nabídek, ale i pro možnost kontroly plnění referenčních zakázek přímo u objednatelů zakázek podle § 39 odst. 5 zákona. Navrhovatel měl tudíž do svých nabídek zařadit čestná prohlášení dle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci, jež by zadavateli umožňovala posoudit splnění technické kvalifikace (a případně si provedení referenčních zakázek ověřit i u jejich objednatelů). Tím, že navrhovatel v nabídkách na část 6 a část 7 veřejné zakázky neformuloval seznam významných služeb buď na základě vzoru v příloze č. 5 zadávací dokumentace či tak, aby v něm uvedl všechny požadované údaje o seznamu významných služeb, nerespektoval zadávací podmínky uvedené zejména v čl. 9 zadávací dokumentace. Navrhovatelem sestavené čestné prohlášení obsahující pouze větu, podle níž splňuje kvalifikaci dle kapitoly 9., je nedostatečné a neúplné, mj. právě proto, že o jím splněných referenčních zakázkách nedal vůbec žádnou informaci.

58.         Úřad připouští, že navrhovatel mohl čestné prohlášení o významných službách sestavit i odlišně od vzoru uvedeném v příloze č. 5 zadávací dokumentace, avšak muselo by obsahovat všechny údaje požadované zadavatelem v čl. 9 zadávací dokumentace. To se však nestalo, čestná prohlášení navrhovatele pro část 6 i 7 veřejné zakázky obsahovala pouhé konstatování, že »(…) splňuje kvalifikaci a další požadavky zadavatele v rozsahu uvedeném v kapitole „9. Prokázání splnění kvalifikace“«. Takové prohlášení je nedostatečné, neurčité a neodpovídající požadavkům uvedeným v zadávacích podmínkách.

59.         Lze souhlasit s navrhovatelem v tom, že mohl nahradit předložení dokladů o technické kvalifikaci čestným prohlášením, jak vyplývá z § 86 odst. 2 zákona, jelikož tuto možnost zadavatel v zadávací dokumentaci s odkazem na § 53 odst. 4 zákona umožnil.[2] Navrhovatel se však mýlí v tom, že by čestné prohlášení mohlo být formulováno jakkoli, i když zadavatel formu čestného prohlášení o seznamu významných služeb přesně určil. Z čestného prohlášení dodaného navrhovatelem v nabídkách totiž vůbec neplynou informace, které zadavatel v čl. 9 zadávací dokumentace ohledně seznamu významných služeb požadoval, tedy název referenční zakázky, objednatel, doba plnění, cena atd. Nabídka neobsahující požadované údaje pak není způsobilá k posouzení, neboť zadavatel nemá z čeho posoudit, zda dodavatel splňuje technickou kvalifikaci. Argument navrhovatele, že jej zadavatel v průběhu zadávacího řízení mohl podle § 86 odst. 3 zákona[3] vyzvat k předložení dokladů o kvalifikaci, které navrhovatel nahradil čestným prohlášením, není relevantní, neboť odkazované ustanovení zákona se týká až postupu zadavatele před uzavřením smlouvy s vybraným dodavatelem. Zákon nijak formálně časově neodlišuje fáze posouzení a hodnocení nabídek. Zadavatel tudíž může nejprve posoudit splnění podmínek účasti a vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud údaje nebo doklady jím předložené nesplňují zadávací podmínky. Teprve poté (po fázi posouzení a vylučování) může zadavatel provést hodnocení zbývajících nabídek a vybrat dodavatele. Tímto způsobem zadavatel postupoval i v šetřeném případě. Je však možný i opačný postup, kdy zadavatel nejprve hodnotí nabídky a až následně posuzuje splnění podmínek účasti v zadávacím řízení. V obou případech jde o zákonný postup a je jen na zadavateli, jakou posloupnost úkonů zvolí.

60.         Úřad k tvrzení navrhovatele, že ho zadavatel mohl kdykoli během zadávacího řízení vyzvat k předložení dokladů o kvalifikaci, uvádí, že zadavatel může žádat účastníky zadávacího řízení o objasnění nebo doplnění chybějících údajů, dokladů, vzorků nebo modelů podle § 46 odst. 1 a 2 zákona, avšak možnost žádat o doplnění nabídky je pro zadavatele pouze fakultativní, nejde o jeho povinnost. Zadavatel proto v daném případě při zjištění, že v nabídce navrhovatele chybí určité dokumenty, neměl povinnost je dožadovat, zvláště pokud v nabídce chyběly všechny dokumenty týkající se kvalifikace.

61.         Úřad připomíná, že podle § 48 odst. 2 písm. a) zákona zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení, pokud mj. údaje a doklady jím předložené nesplňují zadávací podmínky. V projednávaném zadávacím řízení bylo jednou ze zadávacích podmínek předložení seznamu významných zakázek pro část 6 a pro část 7 veřejné zakázky. Navrhovatel seznam významných zakázek s požadovanými údaji dle čl. 9 zadávací dokumentace ve svých nabídkách na část 6 a na část 7 veřejné zakázky nepředložil, a nelze tedy dospět k jinému závěru, než že navrhovatel nesplnil zadávací podmínky. Zadavatel byl proto oprávněn jej ze zadávacího řízení v části 6 i části 7 veřejné zakázky v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) vyloučit.

62.         V této souvislosti Úřad konstatuje, že pokud je předmětem přezkumu Úřadu rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka zadávacího řízení, které je odůvodněno více důvody, ke konstatování, že toto rozhodnutí je v souladu se zákonem, postačí, že je zjištěna existence alespoň jednoho z oprávněných důvodů pro vyloučení. I kdyby tedy ostatní důvody pro vyloučení oprávněné nebyly, Úřad při zjištění i jen jediného oprávněného důvodu vyloučení musí konstatovat, že zadavatel účastníka vyloučil důvodně a jeho postup při vyloučení účastníka byl v souladu se zákonem. Takový postup v rámci přezkumu je nejen v souladu s rozhodovací praxí Úřadu a správních soudů, ale je též v souladu se zásadou procesní ekonomie. Pokud v projednávané věci Úřad zjistil, že byl naplněn alespoň jeden důvod vyloučení, není třeba se zabývat tím, zda rovněž ostatní důvody vedoucí k vyloučení navrhovatele byly důvody zákonnými či nikoli. Pro konstatování, že navrhovatel byl z účasti v zadávacím řízení na části 6 a 7 veřejné zakázky vyloučen oprávněně, postačí, že byl naplněn jeden důvod pro vyloučení, a proto se Úřad dalšími důvody pro vyloučení navrhovatele již nezabýval.

63.         K tvrzení navrhovatele v návrhu, podle něhož odůvodnění rozhodnutí zadavatele o odmítnutí námitek v části 6 i v části 7 je nepřezkoumatelné pro svou neurčitost, je třeba předně akcentovat, že navrhovatel toto své tvrzení nepodpořil žádnými argumenty, neuvedl konkrétně, které části rozhodnutí o námitkách jsou podle něj neurčité a v čem tuto neurčitost spatřuje. Takto obecně, resp. neurčitě formulovaný argument nelze konkrétně přezkoumat; Úřad může pouze uvést, že zadavatel se s obojími námitkami navrhovatele vypořádal jasně a srozumitelně a v souladu v § 245 odst. 1 zákona. Pokud jde o odkaz zadavatele na část 6 veřejné zakázky v rozhodnutí o námitkách pro část 7 veřejné zakázky, na což navrhovatel upozornil v návrhu, jedná se o zřejmou chybu v psaní, jež byla navrhovateli evidentně jasná, neboť předmět sdělení v rozhodnutí o námitkách pochopil; taková zřejmá chyba v psaní pak nezpůsobuje neurčitost rozhodnutí o námitkách, když je obsah jasně seznatelný.

64.         S ohledem na výše uvedené skutečnosti Úřad uzavírá, že důvody pro vyloučení navrhovatele na část 6 a 7 veřejné zakázky byly dány. Úřad v návrhem napadeném postupu zadavatele při jeho vyloučení navrhovatele z částí 6 a 7 veřejné zakázky neshledal rozpor se zákonem, čímž neshledal důvody pro uložení nápravného opatření, a proto návrh podle § 265 písm. a) zákona zamítl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Včas podaný rozklad proti tomuto rozhodnutí má odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.      JUDr. Petr Navrátil, advokát, Joštova 138/4, 602 00 Brno

2.      Mgr. Eva Grabarczyková, advokátka, Pellicova 1, 602 00 Brno

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Poznámka Úřadu: V nyní účinné právní úpravě se jedná o rozmezí nejméně 50 000 Kč a nejvýše 10 000 000 Kč.

[2] Pozn. Úřadu: Zadavatel v zadávací dokumentaci nesprávně odkazuje na § 53 odst. 4 zákona, jež se uplatní u podlimitního režimu, jelikož v případě veřejných zakázek zadávaných v nadlimitním režimu (která je předmětem daného správního řízení) se ohledně dokladů o kvalifikaci uplatní § 86 odst. 2 zákona. Obě tato ustanovení zakotvují možnost dodavatele mj. nahradit předložení dokladů čestným prohlášením.

[3] § 86 odst. 3 zákona: Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz