číslo jednací: 39530/2021/500/AIv
spisová značka: S0505/2021/VZ

Instance I.
Věc Rekonstrukce objektu Uran, Liberec
Účastníci
  1. Statutární město Liberec
  2. STAVEBNÍ FIRMA MILÁČEK s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 257 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2021
Datum nabytí právní moci 26. 1. 2022
Související rozhodnutí 39530/2021/500/AIv
44070/2021/163/PMo
Dokumenty file icon 2021_S0505.pdf 292 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0505/2021/VZ

 

 

Číslo jednací:      ÚOHS-39530/2021/500/AIv

 

Brno  23. 11. 2021

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 29. 10. 2021 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Statutární město Liberec, IČO 00262978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec,
  • navrhovatel – STAVEBNÍ FIRMA MILÁČEK s.r.o., IČO 06186050, se sídlem Na Zámostí 55/22, 290 01 Poděbrady, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 19. 8. 2021 advokátní kanceláří Tomaier Legal advokátní kancelář s.r.o., IČO 24155241, se sídlem Černokostelecká 281/7, 100 00 Praha 10,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu Uran, Liberec“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 23. 7. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 26. 7. 2021 pod ev. č. Z2021-026910, ve znění pozdějších oprav,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 257 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť návrh navrhovatele – STAVEBNÍ FIRMA MILÁČEK s.r.o., IČO 06186050, se sídlem Na Zámostí 55/22, 290 01 Poděbrady – ze dne 29. 10. 2021 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Statutární město Liberec, IČO 00262978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu Uran, Liberec“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 23. 7. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 26. 7. 2021 pod ev. č. Z2021-026910, ve znění pozdějších oprav, nebyl doručen jmenovanému zadavateli ve lhůtě podle § 251 odst. 2 citovaného zákona, tedy do 10 dnů ode dne 19. 10. 2021, v němž jmenovaný navrhovatel obdržel rozhodnutí, kterým jmenovaný zadavatel odmítnul jeho námitky, tj. nejpozději do 29. 10. 2021.

 

Odůvodnění

I.               PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 29. 10. 2021 návrh navrhovatele – STAVEBNÍ FIRMA MILÁČEK s.r.o., IČO 06186050, se sídlem Na Zámostí 55/22, 290 01 Poděbrady, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 19. 8. 2021 advokátní kanceláří Tomaier Legal advokátní kancelář s.r.o., IČO 24155241, se sídlem Černokostelecká 281/7, 100 00 Praha 10 (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Statutární město Liberec, IČO 00262978, se sídlem nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec (dále jen „zadavatel“) – při zadávání veřejné zakázky „Rekonstrukce objektu Uran, Liberec“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 23. 7. 2021 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 26. 7. 2021 pod ev. č. Z2021-026910, ve znění pozdějších oprav (dále jen „veřejná zakázka“ či „zadávací řízení“).

2.             Dnem obdržení předmětného návrhu bylo v souladu s § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod
sp. zn. ÚOHS-S0505/2021/VZ.

3.             Návrh navrhovatele směřuje proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky, kdy navrhovatel je přesvědčen, že tyto „jsou v rozporu se zákonem, když formulace technických kvalifikačních předpokladů, jakož i hodnotící kritéria nepřípustným způsobem omezují možnost soutěžitelů ucházet se o zakázku a vedou k jejich diskriminaci, čímž omezují hospodářskou soutěž“.

4.             Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

5.             Zahájení předmětného správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem
č. j. ÚOHS-36827/2021/535/KHl ze dne 2. 11. 2021.

6.             Dne 10. 11. 2021 obdržel Úřad prostřednictvím datové schránky vyjádření zadavatele k předmětnému návrhu ze dne 9. 11. 2021 (dále jen „vyjádření k návrhu“ či „vyjádření zadavatele k návrhu“) a ve dnech 10. 11. 2021 a 11. 11. 2021 obdržel Úřad od zadavatele prostřednictvím datové schránky i dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku. Ve vyjádření k návrhu zadavatel mj. upozorňuje na skutečnost, že od navrhovatele doposud neobdržel stejnopis návrhu.

7.             S ohledem na vyjádření zadavatele k návrhu a rovněž s ohledem na předloženou dokumentaci o zadávacím řízení na veřejnou zakázku získal Úřad pochybnost, zda navrhovatel v souladu s § 251 odst. 2 zákona doručil stejnopis návrhu zadavateli, a proto určil navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-37966/2021/535/KHl ze dne 11. 11. 2021 lhůtu tří dnů ode dne doručení citovaného usnesení k provedení úkonu – zaslání dokladu o doručení (popř. dodání) stejnopisu návrhu zadavateli. Citované usnesení bylo navrhovateli doručeno dne 15. 11. 2021.

8.             Dne 19. 11. 2021 obdržel Úřad prostřednictvím datové schránky přípis navrhovatele z téhož dne, ve kterém navrhovatel Úřadu navrhuje, aby jeho podání ze dne 29. 10. 2021 (tedy předmětný návrh) považoval též za podnět k zahájení správního řízení z moci úřední ve smyslu § 42 správního řádu. Ve vztahu k dokladu o doručení stejnopisu návrhu zadavateli,
k jehož předložení Úřad navrhovatele vyzval výše uvedeným usnesením
č. j. ÚOHS-37966/2021/535/KHl ze dne 11. 11. 2021, se navrhovatel v rámci předmětného přípisu nikterak nevyjadřuje.

9.             Navrhovatel Úřadu ve lhůtě stanovené usnesením č. j. ÚOHS-37966/2021/535/KHl ze dne 11. 11. 2021 ani později v řízení doklad o doručení stejnopisu návrhu zadavateli nepředložil.

II.             ZÁVĚRY ÚŘADU

10.         Po přezkoumání splnění zákonných podmínek vážících se k úkonu podání návrhu na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřad konstatuje, že navrhovatel nenaplnil požadavky stanovené v § 251 odst. 2 zákona, k čemuž uvádí následující rozhodné skutečnosti.

11.         Podle § 211 odst. 1 zákona platí, že komunikace mezi zadavatelem a dodavateli v zadávacím řízení a při zvláštních postupech podle části šesté zákona probíhá písemně; není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, lze použít i ústní komunikaci, je-li obsah v dostatečné míře zdokumentován, zejména zápisy, zvukovými nahrávkami nebo souhrny hlavních prvků komunikace.

12.         Podle § 245 odst. 1 zákona zadavatel do 15 dnů od doručení námitek odešle rozhodnutí o námitkách stěžovateli. V rozhodnutí uvede, zda námitkám vyhovuje nebo je odmítá; součástí rozhodnutí musí být odůvodnění, ve kterém se zadavatel podrobně a srozumitelně vyjádří ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách. Pokud zadavatel námitkám vyhoví, sdělí v rozhodnutí současně, jaké provede opatření k nápravě.

13.         Podle § 251 odst. 2 zákona musí být návrh, není-li stanoveno jinak, doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul.

14.         Podle § 257 písm. e) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže návrh nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtách podle § 251 odst. 2 nebo 3 zákona nebo podle § 254 odst. 3 zákona.

15.         Z dokumentace o zadávacím řízení na veřejnou zakázku vyplývá, že dne 5. 10. 2021 byly zadavateli prostřednictvím datové schránky doručeny námitky navrhovatele z téhož dne směřující proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky[1]. O citovaných námitkách navrhovatele rozhodl zadavatel svým rozhodnutím ze dne 18. 10. 2021 tak, že tyto odmítnul, přičemž předmětné rozhodnutí o námitkách bylo navrhovateli doručeno prostřednictvím datové schránky dne 19. 10. 2021 (což potvrzuje i samotný navrhovatel ve svém návrhu).

16.         Vzhledem ke skutečnosti, že navrhovateli bylo rozhodnutí o námitkách doručeno dne 19. 10. 2021, byl posledním dnem, ve kterém byl navrhovatel povinen zadavateli v souladu s § 251 odst. 2 zákona doručit stejnopis návrhu na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, pátek 29. 10. 2021.

17.         Zadavatel ve svém vyjádření k návrhu uvádí, že mu stejnopis předmětného návrhu navrhovatele nebyl vůbec doručen.

18.         Ustanovení § 251 odst. 2 zákona ukládá navrhovateli povinnost doručit stejnopis návrhu zadavateli v zákonem stanovené lhůtě. Ačkoliv navrhovatel není dle zákona povinen podat Úřadu společně s návrhem doklad, kterým by prokázal splnění uvedené povinnosti, v případě pochybnosti leží důkazní břemeno ohledně splnění této povinnosti právě na navrhovateli.

19.         Za situace, kdy zadavatel tvrdí, že mu předmětný stejnopis návrhu nebyl doručen, doručení stejnopisu návrhu nevyplývá ani z doložené dokumentace o zadávacím řízení na veřejnou zakázku a kdy současně navrhovatel nedoložil Úřadu ve lhůtě určené v usnesení
č. j. ÚOHS-37966/2021/535/KHl ze dne 11. 11. 2021 ani později v průběhu správního řízení žádný doklad, který by prokazoval doručení stejnopisu návrhu zadavateli, ačkoliv k tomu byl předmětným usnesením Úřadem vyzván, lze uzavřít, že navrhovatel neunesl své důkazní břemeno ohledně prokázání jemu zákonem uložené povinnosti.

20.         Na základě shora uvedeného Úřad konstatuje, že navrhovatel nesplnil všechny zákonné požadavky vážící se k úkonu podání návrhu, když stejnopis návrhu nedoručil zadavateli ve lhůtě stanovené v ustanovení § 251 odst. 2 zákona, tj. ve lhůtě do 10 dnů ode dne, v němž navrhovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel jeho námitky odmítnul. S ohledem na § 257 písm. e) zákona, z něhož vyplývá povinnost Úřadu zastavit zahájené správní řízení mj. v případě, že zadavateli nebyl doručen stejnopis návrhu ve lhůtě podle § 251 odst. 2 zákona, nezbývá Úřadu než zahájené správní řízení zastavit.

21.         Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. e) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z tohoto důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

22.         S ohledem na výše uvedené rozhodl Úřad podle § 257 písm. e) zákona o zastavení správního řízení, neboť navrhovatel nedoručil zadavateli stejnopis návrhu na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ve lhůtě stanovené v § 251 odst. 2 zákona, tedy do tedy do 10 dnů ode dne 19. 10. 2021, v němž navrhovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel odmítnul jeho námitky, tj. nejpozději do 29. 10. 2021, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             Statutární město Liberec, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 01 Liberec

2.             Tomaier Legal advokátní kancelář s.r.o., Černokostelecká 281/7, 100 00 Praha 10

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 [1] Pro úplnost Úřad uvádí, že v souladu s ustanovením § 211 odst. 6 zákona je písemnost doručovaná prostřednictvím datové schránky doručena okamžikem dodání do datové schránky adresáta.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz