číslo jednací: 01307/2023/500
spisová značka: S0041/2023/VZ

Instance I.
Věc Oprava chodníků v obci Smilovice
Účastníci
  1. obec Smilovice
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 269 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2023
Datum nabytí právní moci 19. 1. 2023
Dokumenty file icon 2023_S0041.pdf 277 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0041/2023/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-01307/2023/500

 

Brno 10. 1. 2023

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve věci spáchání přestupku podle § 269 odst. 2 citovaného zákona obviněným

  • obec Smilovice, IČO 00639982, se sídlem Smilovice 1, 270 54 Smilovice

v souvislosti s uveřejněním Smlouvy o dílo č. 01SMIL2021 uzavřené dne 10. 5. 2021 s vybraným dodavatelem – Miloslav Kotík, IČO 45813191, se sídlem Pod Džbánem 445, 270 54 Řevničov – na realizaci veřejné zakázky „Oprava chodníků v obci Smilovice“ zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo zadávací řízení,

vydává podle ustanovení § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, tento

příkaz:

I.

Obviněný – obec Smilovice, IČO 00639982, se sídlem Smilovice 1, 270 54 Smilovice– se dopustil přestupku při uveřejňování podle § 269 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že Smlouvu o dílo č. 01SMIL2021 na realizaci veřejné zakázky „Oprava chodníků v obci Smilovice“, kterou uzavřel dne 10. 5. 2021 s vybraným dodavatelem – Miloslav Kotík, IČO 45813191, se sídlem Pod Džbánem 445, 270 54 Řevničov, neuveřejnil podle § 219 odst. 1 citovaného zákona na profilu zadavatele ve lhůtě do 15 dnů od jejího uzavření,tj. nejpozději do dne 25. 5. 2021.

II.

Za spáchání přestupku uvedeného ve výroku I. tohoto příkazu se obviněnému – obec Smilovice, IČO 00639982, se sídlem Smilovice 1, 270 54 Smilovice – podle § 269 odst. 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ukládá

pokuta ve výši 4 000 Kč (čtyři tisíce korun českých).

Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu.

 

Odůvodnění

I.               K POSTUPU OBVINĚNÉHO PŘI ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

1.             Obviněný – obec Smilovice, IČO 00639982, se sídlem Smilovice 1, 270 54 Smilovice (dále jen „obviněný“ nebo „zadavatel“) – uzavřel dne 10. 5. 2021 Smlouvu o dílo č. 01SMIL2021 (dále jen „smlouva“) s vybraným dodavatelem – Miloslav Kotík, IČO 45813191, se sídlem Pod Džbánem 445, 270 54 Řevničov (dále jen „vybraný dodavatel“) – na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava chodníků v obci Smilovice“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Předmětem smlouvy je dle čl. I., bodu 1 smlouvy provedení díla s názvem „Oprava chodníků v obci Smilovice“ s následujícím popisem a způsobem realizace: „[d]emontáž povrchu starých chodníků, obrubníků, podkladového materiálu a odvoz stavební suti. Zhotovení obnovených chodníků v souladu s dodanou projektovou dokumentací.“

II.             POSTUP ÚŘADU PŘED VYDÁNÍM PŘÍKAZU

3.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 27. 10. 2022 podnět k prošetření postupu zadavatele ve věci výše uvedené veřejné zakázky.

4.             Na základě uvedeného podnětu si Úřad vyžádal od obviněného předložení smlouvy uzavřené k předmětné veřejné zakázce, vč. všech jejích případných dodatků, a jeho vyjádření k obsahu podnětu.

III.           ZÁVĚRY ÚŘADU

5.             Podle § 90 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „přestupkový zákon“), správní orgán může o přestupku rozhodnout příkazem. Podle § 150 odst. 1 věty druhé zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), příkaz může správní orgán vydat, považuje-li skutkové zjištění za dostatečné; vydání příkazu může být prvním úkonem v řízení. Úřad konstatuje, že byly dostatečně zjištěny skutkové okolnosti pro vydání tohoto příkazu, přičemž vydání příkazu je prvním úkonem v řízení o přestupku.

K výroku I. příkazu

Relevantní ustanovení právních předpisů

6.             Podle § 219 odst. 1 zákona veřejný zadavatel uveřejní na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejich uzavření nebo od konce každého čtvrtletí v případě veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody nebo v dynamickém nákupním systému. To neplatí pro

a.       smlouvu na veřejnou zakázku, jejíž cena nepřesáhne 500 000 Kč bez daně z přidané hodnoty,

b.       smlouvu na veřejnou zakázku, u které veřejný zadavatel postupoval v souladu s § 29 písm. a) až c) a písm. l) bod 2, § 30 písm. d) nebo § 191 odst. 2 písm. e) zákona,

c.       pro zadavatele, který je zpravodajskou službou podle jiného právního předpisu, nebo

d.       smlouvu uveřejněnou podle jiného právního předpisu.

7.             Podle § 269 odst. 2 zákona se veřejný zadavatel dopustí přestupku při uveřejňování podle tohoto zákona tím, že neuveřejní uzavřenou smlouvu na veřejnou zakázku podle § 219 odst. 1 zákona.

Zjištěné skutečnosti

8.             Obviněný uzavřel dne 10. 5. 2021 s vybraným dodavatelem smlouvu na provedení veřejné zakázky.

9.             Podle čl. II., bodu 1 smlouvy „[c]ena Díla byla stranami smlouvy stanovena ve výši 1 353 954 Kč vč. DPH“.

10.         Obviněný uzavřel dne 29. 11. 2021 s vybraným dodavatelem dodatek č. 1 ke smlouvě. Z obsahu citovaného dodatku vyplývá, že tímto dodatkem nebyla změněna cena díla dle čl. II., bodu 1 smlouvy.

11.         Obviněný uzavřel dne 30. 4. 2022 s vybraným dodavatelem dodatek č. 2 ke smlouvě. Z obsahu citovaného dodatku vyplývá, že tímto dodatkem nebyla změněna cena díla dle čl. II., bodu 1 smlouvy.

Právní posouzení

12.         Úřad nejprve v obecné rovině uvádí, že ustanovení § 219 odst. 1 zákona upravuje povinnost veřejného zadavatele uveřejnit na profilu zadavatele smlouvu na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků, a to do 15 dnů od jejich uzavření. Uveřejnění smlouvy umožňuje kontrolu vynakládání veřejných prostředků zadavatelem ze strany ostatních subjektů (veřejnosti), a výrazně se v něm tak promítá zásada transparentnosti uvedená v § 6 odst. 1 zákona.

13.         Úřad dále v obecné rovině dodává, že v § 219 odst. 1 písm. a) – d) zákona je výslovně stanoveno, na které smlouvy, případně zadavatele se povinnost uveřejnění smluv na profilu zadavatele nevztahuje, přičemž z § 219 odst. 1 písm. d) zákona vyplývá, že je-li smlouva uveřejněna v souladu s jiným právním předpisem [např. zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů], považuje se podmínka uveřejnění za splněnou a není již nutné duplicitní uveřejnění na profilu zadavatele. V § 8 odst. 4 zákona o registru smluv je současně výslovně uvedeno, že je-li v souladu se zákonem o registru smluv uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle zákona, je tím splněna povinnost uveřejnit ji podle tohoto zákona. Tedy, uveřejnění smlouvy v registru smluv v podobě a lhůtě odpovídající zákonu o registru smluv lze považovat za splnění povinnosti uveřejnění smlouvy na veřejnou zakázku podle § 219 odst. 1 zákona.

14.         V návaznosti na uvedené Úřad ověřil, jakým způsobem obviněný splnil uveřejňovací povinnost vyplývající z § 219 odst. 1 zákona.

15.         Z profilu zadavatele dostupného podle vyjádření obviněného na https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-smilovice sice vyplývá, že obviněný zde smlouvu dne 7. 7. 2022 sice uveřejnil, ale vzhledem k tomu, že uvedený profil zadavatel předem neuveřejnil způsobem podle zákona (tj. ve Věstníku veřejných zakázek), nelze ani uveřejnění smlouvy na citovaném profilu, v rámci kterého stejně nebyla dodržena lhůta 15 dnů dle § 219 odst. 1 zákona, považovat za uveřejnění podle zákona.

16.         Z registru smluv vyplývá, že obviněný zde smlouvu uveřejnil dne 7. 7. 2022. Vzhledem k tomu, že podle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv je smlouva uveřejněna v souladu s citovaným zákonem, pokud je mj. uveřejněna do 30 dnů od jejího uzavření, byl obviněný povinen pro uplatnění výjimky podle § 219 odst. 1 písm. d) zákona uveřejnit smlouvu uzavřenou dne 10. 5. 2021 v registru smluv nejpozději dne 9. 6. 2021, což však neučinil, když citovanou smlouvu v registru smluv uveřejnil až dne 7. 7. 2022. Úřad tedy v této souvislosti konstatuje, že nelze v posuzovaném případě aplikovat výjimku podle § 219 odst. 1 písm. d) zákona, když obviněný smlouvu uveřejnil v registru smluv, avšak učinil tak až dne 7. 7. 2022, tj. po lhůtě stanovené zákonem o registru smluv.

17.         Úřad současně v této souvislosti konstatuje, že žádná z výjimek dle § 219 odst. 1 písm. a) až d) zákona v šetřeném případě není naplněna.

18.         Z výše uvedeného tedy jednoznačně vyplývá, že jelikož byla smlouva uzavřena dne 10. 5. 2021, obviněný byl povinen ji na profilu zadavatele uveřejnit nejpozději dne 25. 5. 2021. Obviněný tuto svou povinnost v zákonné lhůtě, tzn. uveřejnění smlouvy do 15 dnů od jejího uzavření, nesplnil a dopustil se tak přestupku dle § 269 odst. 2 zákona, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto příkazu.

K výroku II. příkazu – uložení pokuty

19.         Úřad považuje ve smyslu ustanovení § 150 odst. 1 správního řádu v návaznosti na § 90 přestupkového zákona skutková zjištění za dostatečná a s ohledem na výše uvedené považuje za prokázané, že se obviněný dopustil přestupku při uveřejňování podle § 269 odst. 2 zákona, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto příkazu.

20.         Odpovědnost za přestupek zaniká mj. uplynutím promlčecí doby, která podle § 270 odst. 5 zákona činí 5 let.

21.         Podle § 31 odst. 1 přestupkového zákona počíná promlčecí doba běžet dnem následujícím po dni spáchání přestupku; dnem spáchání přestupku se rozumí den, kdy došlo k ukončení jednání, kterým byl přestupek spáchán. Je-li znakem přestupku účinek, promlčecí doba počíná běžet dnem následujícím po dni, kdy takový účinek nastal.

22.         V návaznosti na výše uvedené Úřad před uložením pokuty ověřil, zda již neuplynula lhůta dle § 270 odst. 5 zákona. Ke spáchání přestupku uvedeného ve výroku I. tohoto příkazu došlo dne 26. 5. 2021, tj. první den po marném uplynutí zákonné lhůty pro uveřejnění smlouvy na profilu zadavatele. Řízení o přestupku je zahájeno dnem doručení tohoto příkazu. Z uvedeného vyplývá, že promlčecí doba ve vztahu k projednávanému přestupku neuplynula a odpovědnost obviněného za projednávaný přestupek uplynutím promlčecí doby nezanikla.

23.         V daném případě se obviněný dopustil přestupku dle § 269 odst. 2 zákona. Podle ustanovení § 269 odst. 3 písm. a) zákona se za přestupek uloží pokuta do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle ustanovení § 269 odst. 2 zákona.

24.         Podle § 37 písm. a) a c) přestupkového zákona se při určení druhu správního trestu a jeho výměry přihlédne zejména k povaze a závažnosti přestupku a k přitěžujícím a polehčujícím okolnostem.

25.         Podle § 38 přestupkového zákona je povaha a závažnost přestupku dána zejména významem zákonem chráněného zájmu, který byl přestupkem porušen nebo ohrožen, dále významem a rozsahem následku přestupku a okolnostmi jeho spáchání (Úřad zde uvádí pouze ty skutečnosti citovaného ustanovení přestupkového zákona, které jsou relevantní ve vztahu k posuzovanému případu).

26.         Úřad v této souvislosti uvádí, že závažnost přestupku, která je v šetřeném případě skutečností rozhodnou pro určení výměry pokuty, je obecnou kategorii poměřující rozsah dopadu konkrétního protiprávního jednání na specifický právem chráněný zájem s přihlédnutím k významu tohoto chráněného zájmu. Stupeň závažnosti, tedy společenské škodlivosti přestupku, je dán konkrétní intenzitou naplnění znaků skutkové podstaty přestupku. Při posuzování závažnosti přestupku tedy není hlavním kritériem jeho skutková podstata, ale intenzita skutkových okolností, s jakou došlo k porušení právem chráněných hodnot a zájmů v konkrétním případě. Z hlediska určení výměry pokuty je proto nutno hodnotit nejen jaké následky byly přestupkem způsobeny, ale také jakou měly intenzitu (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 106/2012 ze dne 6. 6. 2013).

27.         Co se týče posouzení povahy a závažnosti spáchaného přestupku v šetřeném případě, Úřad konstatuje, že postupem obviněného došlo k ohrožení právem chráněného zájmu spočívajícího v možnosti zpětné kontroly veřejné zakázky a postupu obviněného ze strany veřejnosti, jež přispívá k hospodárnému vynakládání veřejných prostředků. Na uvedeném závěru Úřadu ničeho nemění ani skutečnost, že obviněný smlouvu nakonec uveřejnil na svém profilu, neboť tento profil řádným způsobem neuveřejnil, a tedy zákonem aprobovaným způsobem veřejnost o jeho existenci nespravil. Úřad v této souvislosti uvádí, že ačkoliv obviněný v šetřeném případě nebyl povinen při zadávání veřejné zakázky postupovat v zadávacím řízení podle zákona, neboť se jednalo o veřejnou zakázku malého rozsahu, potřeba uveřejnění smlouvy je v takové situaci zdůrazněna, neboť veřejná kontrola je de facto zahájena právě až uveřejněním smlouvy.

28.         Co se týče následků spáchání přestupku dle výroku I. tohoto příkazu, Úřad uvádí, že spáchání šetřeného přestupku vedlo k dočasnému znemožnění účinné zpětné kontroly veřejné zakázky ze strany veřejnosti.

29.         V rámci posouzení závažnosti přestupku Úřad ve prospěch obviněného zohlednil, že se v šetřeném případě jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, jejíž celková cena dle smlouvy činí 1 353 954 Kč. V této souvislosti Úřad uvádí, že zájem veřejnosti na kontrole vynakládání veřejných prostředků stoupá zejména ve vztahu k hodnotě dané veřejné zakázky (čím vyšší je její hodnota, tím vyšší je zájem veřejnosti na veřejné kontrole).

30.         Ve prospěch obviněného Úřad zohlednil skutečnost, že obviněný uveřejnil smlouvu v registru smluv, a to dne 7. 7. 2022, tudíž na svou povinnost zcela nerezignoval. Negativní dopady jeho jednání tedy byly do značné míry eliminovány skutečností, že smlouvu dodatečně uveřejnil v registru smluv, a tedy možnost kontroly ze strany veřejnosti nebyla zcela zmařena.

31.         Úřad neshledal v šetřeném případě žádné další polehčující okolnosti ani žádné přitěžující okolnosti.

32.         Po zvážení všech okolností šetřeného případu Úřad posoudil závažnost přestupku v šetřeném případě jako nízkou.

33.         Úřad konstatuje, že v souvislosti se stanovením výše pokuty se dále zabýval tím, zda přestupek dle výroku I. tohoto příkazu není v souběhu s jiným přestupkem obviněného, přičemž zjistil, že nikoliv. Vzhledem k právě uvedenému tedy Úřad nemusel přikročit k uplatnění institutu souhrnného trestu.

34.         Úřad při stanovení výše pokuty dále přihlédl i k ekonomické situaci obviněného. Z uveřejněného návrhu rozpočtu obviněného na rok 2023[1] Úřad dovozuje, že obviněný bude v roce 2023 hospodařit s prostředky v objemu v řádu několika stovek tisíc Kč. Úřad konstatuje, že stanovenou výši pokuty nelze vzhledem k finančním prostředkům, kterými obviněný disponuje, považovat za nepřiměřeně zasahující (a v tomto smyslu nespravedlivou) ekonomickou situaci obviněného.

35.         V této souvislosti Úřad poznamenává, že pokuta uložená obviněnému za nedodržení postupu stanoveného zákonem má mj. splnit dvě základní funkce právní odpovědnosti, a to funkci represivní – postih za porušení povinností stanovených zákonem, a funkci preventivní, která směřuje k předcházení porušování zákona, resp. k jednání, které je se zákonem v souladu. Stanovená výše pokuty podle Úřadu dostatečně naplňuje obě funkce právní odpovědnosti.

36.         Úřad posoudil postup obviněného ze všech hledisek a s ohledem na výše uvedené rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto příkazu.

37.         Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj zřízený u pobočky České národní banky v Brně číslo 3754-17721621/0710, variabilní symbol – IČO obviněného.

Poučení

Proti tomuto příkazu lze podle § 150 odst. 3 správního řádu podat odpor ve lhůtě 8 dnů ode dne jeho oznámení, a to u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek. Lhůta pro podání odporu běží ode dne následujícího po dni doručení tohoto příkazu. Podáním odporu se příkaz ruší a řízení pokračuje; to neplatí, byl-li podán nepřípustný nebo opožděný odpor. Správní orgán vyrozumí podatele o podání nepřípustného nebo opožděného odporu. Lhůty pro vydání rozhodnutí začínají znovu běžet dnem podání odporu. Zpětvzetí odporu není přípustné. Příkaz, proti němuž nebyl podán odpor, se stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím.

otisk úředního razítka

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

obec Smilovice, se sídlem Smilovice 1, 270 54 Smilovice

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz