číslo jednací: 02636/2023/510
spisová značka: S0030/2023/VZ

Instance I.
Věc Jednorázové vyšetřovací rukavice - část 2 „Vyšetřovací rukavice nitril 6N“
Účastníci
  1. Nemocnice Na Homolce
  2. Zarys International Group s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2023
Datum nabytí právní moci 9. 2. 2023
Dokumenty file icon 2023_S0030.pdf 237 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0030/2023/VZ

 

 

Číslo jednací:      ÚOHS-02636/2023/510

 

Brno  18. 1. 2023

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 5. 1. 2023 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Nemocnice Na Homolce, IČO 00023884, se sídlem Roentgenova 37/2, 150 00 Praha 5,
  • navrhovatel – Zarys International Group s.r.o., IČO 09637737, se sídlem Starobělská 1937/4, Zábřeh, 700 30 Ostrava

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v části 2 „Vyšetřovací rukavice nitril 6N“ otevřeného řízení zahájeného za účelem uzavření rámcové dohody „Jednorázové vyšetřovací rukavice“, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 31. 5. 2022 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 6. 2022 pod ev. č. Z2022-021077 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 3. 6. 2022 pod ev. č. 2022/S 107-296390,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení ve věci návrhu navrhovatele – Zarys International Group s.r.o., IČO 09637737, se sídlem Starobělská 1937/4, Zábřeh, 700 30 Ostrava – ze dne 5. 1. 2023 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Nemocnice Na Homolce, IČO 00023884, se sídlem Roentgenova 37/2, 150 00 Praha 5 – učiněných v části 2 „Vyšetřovací rukavice nitril 6N“ otevřeného řízení zahájeného za účelem uzavření rámcové dohody „Jednorázové vyšetřovací rukavice“, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 31. 5. 2022 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 6. 2022 pod ev. č. Z2022-021077 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 3. 6. 2022 pod ev. č. 2022/S 107-296390, se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť citovaný navrhovatel vzal dne 11. 1. 2023 svůj návrh ze dne 5. 1. 2023 zpět.

 

Odůvodnění

1.      Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 5. 1. 2023 návrh navrhovatele – Zarys International Group s.r.o., IČO 09637737, se sídlem Starobělská 1937/4, Zábřeh, 700 30 Ostrava (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Nemocnice Na Homolce, IČO 00023884, se sídlem Roentgenova 37/2, 150 00 Praha 5 (dále jen „zadavatel“) – učiněných v části 2 „Vyšetřovací rukavice nitril 6N“ otevřeného řízení zahájeného za účelem uzavření rámcové dohody „Jednorázové vyšetřovací rukavice“, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 31. 5. 2022 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 3. 6. 2022 pod ev. č. Z2022-021077 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 3. 6. 2022 pod ev. č. 2022/S 107-296390 (dále jen „zadávací řízení“ nebo „veřejná zakázka“).

2.      Podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), bylo správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zahájeno dnem 5. 1. 2023, kdy Úřad obdržel návrh navrhovatele.

3.      Návrh navrhovatele směřuje proti Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele ze dne 30. 11. 2022 na část 2 veřejné zakázky, které dle navrhovatele trpí vadami, jež ho činí zmatečným a nepřezkoumatelným. Dále dle navrhovatele dokumenty Zpráva o hodnocení nabídek ze dne 11. 11. 2022 a Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele ze dne 11. 11. 2022, které byly přílohou Rozhodnutí a oznámení o výběru dodavatele ze dne 30. 11. 2022, rovněž vykazují vady, které svědčí o nesprávném postupu zadavatele při hodnocení nabídek, jenž mohl mít vliv na finální výsledek hodnocení nabídek. Dle navrhovatele zadavatel porušil § 39 zákona, zejména § 39 odst. 1 zákona, neboť mu bylo ve Zprávě o hodnocení nabídek v kritériu kvalitativního hodnocení uděleno 0 bodů namísto 40 bodů. Dále má navrhovatel za to, že vysvětlení zkoušejících z řad zdravotnického personálu v rámci protokolů o hodnocení vzorků nekorespondují s vlastnostmi jeho výrobků. Navrhovatel navrhuje, aby Úřad zrušil zadávací řízení na veřejnou zakázku.

4.      Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou zadavatel a navrhovatel.

5.      Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-01296/2023/511 ze dne 10. 1. 2023.

6.      Dne 11. 1. 2023 obdržel Úřad přípis navrhovatele z téhož dne, jehož obsahem bylo zpětvzetí návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele, a to v celém jeho rozsahu.

7.      Dne 13. 1. 2023 obdržel Úřad od zadavatele dokumentaci o zadávacím řízení a vyjádření k návrhu a dne 16. 1. 2023 obdržel Úřad od zadavatele dokumentaci o zadávacím řízení na technickém nosiči dat.

8.      Podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost (návrh) zpět.

9.      S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal dne 11. 1. 2023 svůj návrh ze dne 5. 1. 2023 na přezkoumání úkonů zadavatele v plném rozsahu zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

10.  Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, mohlo účastníkům řízení způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

v z. Mgr. Michal Kobza

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1. Nemocnice Na Homolce, Roentgenova 37/2, 150 00 Praha 5

2. Zarys International Group s.r.o., Starobělská 1937/4, Zábřeh, 700 30 Ostrava

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz