číslo jednací: 12236/2023/500
spisová značka: S0170/2023/VZ

Instance I.
Věc Kamerový systém CTR Nelahozeves, ASS Uhy, monitorovací a bezpečnostní řídící systém MERO
Účastníci
  1. MERO ČR, a.s.
  2. PERFECTED s.r.o.
  3. Trade FIDES, a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 257 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2023
Datum nabytí právní moci 14. 4. 2023
Dokumenty file icon 2023_S0170.pdf 252 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0170/2023/VZ

 

 

Číslo jednací:      ÚOHS-12236/2023/500

 

Brno  28. 3. 2023

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 13. 3. 2023 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – MERO ČR, a.s., IČO 60193468, se sídlem Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou,
  • navrhovatel – PERFECTED s.r.o., IČO 27683028, se sídlem Bohunická 595/85, 619 00 Brno,
  • vybraný dodavatel – Trade FIDES, a.s., IČO 61974731, se sídlem Dornych 129/57, 617 00 Brno,

ve věci přezkoumání úkonů citovaného zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Kamerový systém CTR Nelahozeves, ASS Uhy, monitorovací a bezpečnostní řídící systém MERO“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 11. 2022 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 4. 11. 2022 pod ev. č. Z2022-044638 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 4. 11. 2022 pod ev. č. 2022/S 213-610068,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 257 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť v souvislosti s podáním návrhu navrhovatelePERFECTED s.r.o., IČO 27683028, se sídlem Bohunická 595/85, 619 00 Brno – na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – MERO ČR, a.s., IČO 60193468, se sídlem Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Kamerový systém CTR Nelahozeves, ASS Uhy, monitorovací a bezpečnostní řídící systém MERO“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 11. 2022 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 4. 11. 2022 pod ev. č. Z2022-044638 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 4. 11. 2022 pod ev. č. 2022/S 213-610068, nedošlo ke složení kauce na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v souladu s § 255 odst. 1 citovaného zákona.

 

Odůvodnění

I.               PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté, obdržel dne 13. 3. 2023 návrh navrhovatele – PERFECTED s.r.o., IČO 27683028, se sídlem Bohunická 595/85, 619 00 Brno (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – MERO ČR, a.s., IČO 60193468, se sídlem Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Kamerový systém CTR Nelahozeves, ASS Uhy, monitorovací a bezpečnostní řídící systém MERO“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 1. 11. 2022 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 4. 11. 2022 pod ev. č. Z2022-044638 a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 4. 11. 2022 pod ev. č. 2022/S 213-610068 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem obdržení předmětného návrhu bylo v souladu s ustanovením § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel,
  • vybraný dodavatel – Trade FIDES, a.s., IČO 61974731, se sídlem Dornych 129/57, 617 00 Brno (dále jen „vybraný dodavatel“).

4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-10708/2023/535 ze dne 15. 3. 2023.

5.             Navrhovatel v návrhu předně brojí proti výběru vybraného dodavatele, když má za to, že zadavatel v rámci hodnocení nabídek nesprávně posoudil dobu plnění nabízenou vybraným dodavatelem, v důsledku čehož dle názoru navrhovatele vybraný dodavatel nesplnil požadavky na předmět veřejné zakázky a měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení. Dále se navrhovatel domnívá, že zadavatel nepostupoval v souladu se zásadou rovného zacházení a zákazu diskriminace, když v zadávacích podmínkách nestanovil minimální přípustnou dobu realizace veřejné zakázky, která bude zadavatelem ještě akceptovatelná a způsobilá pro hodnocení nabídek.

6.             Vzhledem ke skutečnosti, že součástí návrhu navrhovatele nebyl doklad o složení kauce ve smyslu § 251 odst. 1 zákona, určil Úřad navrhovateli na základě usnesení č. j. ÚOHS-10710/2023/535 ze dne 15. 3. 2023 (dále jen „usnesení k doložení dokladu o složení kauce“) dodatečnou lhůtu pěti dnů ode dne doručení citovaného usnesení k předložení dokladu o složení kauce podle § 255 odst. 1 nebo 2 zákona v souvislosti s podaným návrhem. Citované usnesení bylo navrhovateli doručeno dne 16. 3. 2023. Konec lhůty stanovené na základě citovaného usnesení tak připadl na den 21. 3. 2023. Navrhovatel v dotčené lhůtě požadovaný doklad nedoložil a ani se jinak nevyjádřil k citovanému usnesení.

7.             Dne 23. 3. 2023 obdržel Úřad vyjádření zadavatele k návrhu ze dne 21. 3. 2023 a dokumentaci o zadávacím řízení.

II.             ZÁVĚRY ÚŘADU

8.             Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že v daném případě nedošlo v souvislosti s podáním dotčeného návrhu navrhovatele ke složení kauce v souladu § 255 odst. 1 zákona na účet Úřadu, a proto správní řízení podle § 257 písm. c) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

9.             Podle § 251 odst. 1 zákona platí, že návrh musí vedle obecných náležitostí podání stanovených správním řádem obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli vznikla nebo hrozí újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Navrhovatel je povinen k návrhu připojit v elektronické podobě písemné důkazní prostředky, jejichž provedení navrhl, nejsou-li součástí dokumentace o zadávacím řízení. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 255 odst. 1 nebo 2 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli.

10.         Podle § 251 odst. 2 zákona musí být návrh, není-li stanoveno jinak, doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul.

11.         Podle § 255 odst. 1 zákona platí, že ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel, nejde-li o případ podle odstavce 2 citovaného ustanovení zákona, povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

12.         Podle § 257 písm. c) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže nedošlo ke složení kauce v souladu s § 255 zákona.

13.         Úřad uvádí, že složení kauce v zákonem požadované výši ve lhůtě pro doručení návrhu je jedním z předpokladů, aby Úřad mohl ve správním řízení o věci meritorně rozhodnout. Účelem kauce je eliminace zjevně účelových a bezdůvodných návrhů, jejichž cílem by bylo toliko blokování dalšího průběhu zadávacího řízení. Pro zajištění výše uvedeného účelu je pak kauce v § 255 odst. 1 zákona upravena takovým způsobem, aby výše kauce byla v určitém poměru k hodnotě plnění nabízeného navrhovatelem. Nesložení kauce v souladu s § 255 zákona, tj. její nesložení vůbec či opožděně, nebo složení v nižší výši, než je zákonem požadováno, má rovněž za následek, že správní řízení zahájené na základě takového návrhu musí být Úřadem bez dalšího zastaveno.

14.         Z dokumentace o zadávacím řízení vyplývá, že dne 17. 2. 2023 doručil navrhovatel zadavateli námitky proti výběru vybraného dodavatele z téhož dne (dále jen „námitky“). Námitky navrhovatele zadavatel svým rozhodnutím ze dne 3. 3. 2023, které bylo navrhovateli doručeno téhož dne, odmítl. Posledním dnem desetidenní lhůty pro podání návrhu podle § 251 odst. 2 zákona tak byl den 13. 3. 2023. Současně měla být podle § 255 odst. 1 zákona v uvedené lhůtě pro podání návrhu, tj. nejpozději do 13. 3. 2023, složena na účet Úřadu kauce.

15.         Návrh navrhovatele byl Úřadu doručen dne 13. 3. 2023, přičemž k němu nebyl připojen doklad o složení kauce podle ustanovení § 255 odst. 1 nebo 2 zákona, který je dle § 251 odst. 1 zákona obligatorní náležitostí návrhu, byť navrhovatel v návrhu zmiňuje, že součástí návrhu má být i doklad o složení kauce. V souladu s § 37 odst. 3 správního řádu ve spojení s § 39 odst. 1 správního řádu tak Úřad usnesením k doložení dokladu o složení kauce stanovil navrhovateli dodatečnou lhůtu pěti dnů ode dne doručení citovaného usnesení k předložení dokladu o složení kauce podle § 255 odst. 1 nebo 2 zákona v souvislosti s podaným návrhem. Citované usnesení bylo navrhovateli doručeno dne 16. 3. 2023. Konec lhůty stanovené na základě citovaného usnesení tak připadl na den 21. 3. 2023. Úřad uvádí, že ve stanovené lhůtě (ani do dne vydání tohoto usnesení) od navrhovatele doklad o složení kauce neobdržel, resp. navrhovatel nikterak na citované usnesení nereagoval.

16.         Úřad dále konstatuje, že z bankovních výpisů Úřadu vyplývá, že Úřad na svůj účet od navrhovatele ve lhůtě pro podání návrhu žádnou platbu vztahující se k předmětnému návrhu neobdržel.

17.         Úřad tak s ohledem na shora uvedené skutečnosti považuje za nesporné, že nedošlo ke složení kauce na účet Úřadu podle § 255 odst. 1 zákona.

18.         V této souvislosti Úřad doplňuje, že zákon rozlišuje náležitosti návrhu, jejichž absenci lze odstranit ve lhůtě stanovené Úřadem [srov. § 257 písm. a) zákona], a náležitosti, resp. podmínky řízení, jejichž absence je bez dalšího důvodem pro zastavení řízení, kam patří mj. i situace uvedená v ustanovení § 257 písm. c) zákona, tedy že nedojde ke složení kauce na účet Úřadu ve výši a ve lhůtě podle § 255 odst. 1 zákona. Pro ustanovení § 257 písm. c) zákona, kam spadá také šetřený případ, zákonodárce možnost zhojení absentující podmínky řízení (složení kauce v řádné výši na účet Úřadu) v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem nezakotvil. Úřad proto nemůže navrhovatele k odstranění takové vady řízení vyzvat či zkoumat důvody, pro které ke složení kauce v zákonem stanovené lhůtě nedošlo.

19.         Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. c) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

20.         S ohledem na skutečnost, že navrhovatel nesložil s podáním dotčeného návrhu kauci v souladu s § 255 odst. 1 zákona, rozhodl Úřad podle § 257 písm. c) zákona o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.        MERO ČR, a.s., Veltruská 748, 278 01 Kralupy nad Vltavou

2.        PERFECTED s.r.o., Bohunická 595/85, 619 00 Brno

3.        Trade FIDES, a.s., Dornych 129/57, 617 00 Brno

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz