číslo jednací: 12502/2023/500
spisová značka: S0096/2023/VZ

Instance I.
Věc Poskytování telekomunikačních služeb a související služby a dodávky II
Účastníci
  1. Liberecký kraj
  2. O2 Czech Republic a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2023
Datum nabytí právní moci 15. 4. 2023
Dokumenty file icon 2023_S0096.pdf 218 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0096/2023/VZ

 

 

Číslo jednací:      ÚOHS-12502/2023/500

 

Brno  29. 3. 2023

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 3. 2. 2023 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Liberecký kraj, IČO 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec,
  • navrhovatel – O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci podepsané dne 3. 2. 2023 společností INDOC s.r.o., IČO 26164001, se sídlem U Hadovky 564/3, 160 00 Praha 6,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Poskytování telekomunikačních služeb a související služby a dodávky II“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 19. 12. 2022 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 22. 12. 2022 pod ev. č. Z2022-052040, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 23. 12. 2022 pod ev. č. 2022/S 248-725075, ve znění pozdějších oprav,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení zahájené na návrh navrhovatele - O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - ze dne 3. 2. 2023 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Liberecký kraj, IČO 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Poskytování telekomunikačních služeb a související služby a dodávky II“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 19. 12. 2022 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 22. 12. 2022 pod ev. č. Z2022-052040, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 23. 12. 2022 pod ev. č. 2022/S 248-725075, ve znění pozdějších oprav, se podle § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť citovaný zadavatel na základě „Oznámení zrušení zadávacího řízení“ ze dne 21. 3. 2023 zadávací řízení na citovanou veřejnou zakázku zrušil.

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 3. 2. 2023 návrh navrhovatele – O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336, se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, ve správním řízení zastoupen na základě plné moci podepsané dne 3. 2. 2023 společností INDOC s.r.o., IČO 26164001, se sídlem U Hadovky 564/3, 160 00 Praha 6 (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Liberecký kraj, IČO 70891508, se sídlem U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Poskytování telekomunikačních služeb a související služby a dodávky II“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 19. 12. 2022 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 22. 12. 2022 pod ev. č. Z2022-052040, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 23. 12. 2022 pod ev. č. 2022/S 248-725075, ve znění pozdějších oprav (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 3. 2. 2023 a tímto dnem bylo podle § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0096/2023/VZ.

3.             Účastníky správního řízení jsou podle § 256 zákona zadavatel a navrhovatel.

4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-05460/2023/536 ze dne 7. 2. 2023.

5.             Dne 23. 3. 2023 obdržel Úřad od zadavatele „Oznámení zrušení zadávacího řízení“ ze dne 21. 3. 2023, jímž zadavatel rozhodl o zrušení zadávacího řízení. V rámci uvedeného rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení zadavatel uvedl, že zrušil zadávací řízení na veřejnou zakázku dle ustanovení § 127 odst. 2 písm. h) zákona, neboť v zadávacím řízení je jediný účastník zadávacího řízení. Dne 21. 3. 2023 bylo oznámení o zrušení zadávacího řízení doručeno jedinému účastníkovi zadávacího řízení.

6.             Podle § 257 písm. g) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel zrušil zadávací řízení.

7.             S ohledem na skutečnost, že zadavatel na základě „Oznámení zrušení zadávacího řízení“ ze dne 21. 3. 2023 zrušil zadávací řízení na veřejnou zakázku, rozhodl Úřad podle § 257 písm. g) zákona o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

8.             Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. g) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, 604 55 Brno. Podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.             Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 460 01 Liberec

2.             INDOC s.r.o., U Hadovky 564/3, 160 00 Praha 6

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz