číslo jednací: 27868/2023/500
spisová značka: S0411/2023/VZ

Instance I.
Věc FN Plzeň, stavební úpravy pro Kardiologickou kliniku
Účastníci
  1. Fakultní nemocnice Plzeň
  2. Auböck s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 257 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2023
Datum nabytí právní moci 10. 8. 2023
Dokumenty file icon 2023_S0411.pdf 268 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0411/2023/VZ

 

 

Číslo jednací:      ÚOHS-27868/2023/500

 

Brno  25. 7. 2023

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění, ve správním řízení zahájeném dne 19. 6. 2023 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Fakultní nemocnice Plzeň, IČO 00669806, se sídlem Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 23. 6. 2023 JUDr. Tomášem Tomšíčkem, advokátem, ev. č. ČAK 10451, Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol. s r.o., IČO 02476649, se sídlem Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň,
  • navrhovatel – Auböck s.r.o., IČO 26089785, se sídlem Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „FN Plzeň, stavební úpravy pro Kardiologickou kliniku“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 2. 2023 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 2. 3. 2023 pod ev. č. Z2023-008706, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 3. 3. 2023 pod ev. č. 2023/S 045-132510, ve znění pozdějších oprav,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 257 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění, zastavuje, neboť návrh navrhovatele – Auböck s.r.o., IČO 26089785, se sídlem Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou – ze dne 19. 6. 2023 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Fakultní nemocnice Plzeň, IČO 00669806, se sídlem Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň – učiněných při zadávání veřejné zakázky „FN Plzeň, stavební úpravy pro Kardiologickou kliniku“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 2. 2023 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 2. 3. 2023 pod ev. č. Z2023-008706, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 3. 3. 2023 pod ev. č. 2023/S 045-132510, ve znění pozdějších oprav, nebyl doručen Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a ve stejnopisu citovanému zadavateli ve lhůtě podle § 251 odst. 2 citovaného zákona, tedy ve lhůtě 10 dnů ode dne 6. 6. 2023, v němž jmenovaný navrhovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel odmítnul jeho námitky, tj. do dne 16. 6. 2023, nýbrž byl doručen Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a taktéž zadavateli až dne 19. 6. 2023.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v rozhodném znění (dále jen „zákon“)[1], obdržel dne 19. 6. 2023 návrh navrhovatele – Auböck s.r.o., IČO 26089785, se sídlem Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 19. 6. 2023 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Fakultní nemocnice Plzeň, IČO 00669806, se sídlem Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň, ve správním řízení zastoupena na základě plné moci ze dne 23. 6. 2023 JUDr. Tomášem Tomšíčkem, advokátem, ev. č. ČAK 10451, Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol. s r.o., IČO 02476649, se sídlem Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „FN Plzeň, stavební úpravy pro Kardiologickou kliniku“ v otevřené řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 27. 2. 2023 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 2. 3. 2023 pod ev. č. Z2023-008706, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie uveřejněno dne 3. 3. 2023 pod ev. č. 2023/S 045-132510, ve znění pozdějších oprav (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem obdržení předmětného návrhu bylo v souladu s ustanovením § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             Návrh navrhovatele směřuje proti zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky. Navrhovatel namítá, že zadavatel stanovenými zadávacími podmínkami porušil ustanovení § 6 odst. 1 – 3 zákona a ustanovení § 36 zákona.

4.             Účastníky správního řízení podle ustanovení § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

5.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-24209/2023/536 ze dne 26. 6. 2023.

6.             Dne 28. 6. 2023 obdržel Úřad prostřednictvím datové schránky vyjádření zadavatele k návrhu a dne 28. 6. 2023 a 29. 6. 2023 obdržel Úřad dokumentaci o zadávacím řízení.

K zastavení správního řízení

7.             Po přezkoumání splnění zákonných podmínek vážících se k úkonu podání návrhu na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele Úřad konstatuje, že navrhovatel nenaplnil požadavky stanovené v ustanovení § 251 odst. 2 zákona, k čemuž uvádí následující rozhodné skutečnosti.

8.             Dle § 211 odst. 6 zákona je při komunikaci uskutečňované prostřednictvím datové schránky dokument doručen dodáním do datové schránky adresáta.

9.             Podle § 4 odst. 1 vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody je doručením prostřednictvím elektronického nástroje okamžik přijetí datové zprávy na elektronickou adresu adresáta či adresátů datové zprávy v elektronickém nástroji.

10.         Podle § 245 odst. 1 zákona odešle zadavatel do 15 dnů od doručení námitek rozhodnutí o námitkách stěžovateli. V rozhodnutí uvede, zda námitkám vyhovuje nebo je odmítá; součástí rozhodnutí musí být odůvodnění, ve kterém se zadavatel podrobně a srozumitelně vyjádří ke všem skutečnostem uvedeným stěžovatelem v námitkách. Pokud zadavatel námitkám vyhoví, sdělí v rozhodnutí současně, jaké provede opatření k nápravě.

11.         Podle § 251 odst. 2 zákona musí být návrh, není-li stanoveno jinak, doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul.

12.         Podle § 257 písm. e) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže návrh nebyl doručen Úřadu a zadavateli ve lhůtách podle § 251 odst. 2 nebo 3 zákona nebo podle § 254 odst. 3 zákona.

13.         Z obdržené dokumentace o zadávacím řízení a rovněž tak z návrhu navrhovatele vyplývá, že navrhovatel podal zadavateli dne 22. 5. 2023 námitky proti zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky z téhož dne (dále jen „námitky“). Námitky navrhovatele zadavatel rozhodnutím o námitkách ze dne 6. 6. 2023 (dále jen „rozhodnutí o námitkách“) odmítl. Předmětné rozhodnutí o námitkách bylo navrhovateli doručeno prostřednictvím elektronického nástroje TENDER ARENA dne 6. 6. 2023.

14.         Návrh navrhovatele ze dne 19. 6. 2023 byl Úřadu doručen prostřednictvím datové schránky dne 19. 6. 2023. Zadavateli byl doručen stejnopis návrhu prostřednictvím datové schránky téhož dne.

15.         Podle § 251 odst. 2 zákona navrhovatel v případě, když se chce domoci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných v zadávacím řízení před uzavřením smlouvy na realizaci veřejné zakázky ze strany Úřadu, musí návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele doručit Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel jeho námitky odmítl.

16.         V šetřeném případě, jak již bylo uvedeno výše, zadavatel obdržel námitky navrhovatele dne 22. 5. 2023 a odmítl je rozhodnutím o námitkách ze dne 6. 6. 2023, které bylo navrhovateli, jak již bylo výše uvedeno, doručeno prostřednictvím elektronického nástroje TENDER ARENA téhož dne.

17.         V návaznosti na shora uvedené Úřad konstatuje, že desátý den ode dne, v němž navrhovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel jeho námitky odmítl (tj. ode dne 6. 6. 2023), nastal v právě šetřeném případě dne 16. 6. 2023, přičemž pouze v rámci této desetidenní lhůty byl navrhovatel v souladu s ustanovením § 251 odst. 2 zákona oprávněn podat Úřadu (a ve stejnopisu zadavateli) návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele. Návrh však byl Úřadu a ve stejnopisu zadavateli doručen až dne 19. 6. 2023. Z uvedeného je tedy zřejmé, že návrh nebyl Úřadu doručen v zákonem stanovené lhůtě.

18.         Úřad pro úplnost uvádí, že se v daném případě neuplatní náhradní 25denní lhůta pro podání návrhu ve smyslu § 251 odst. 3 zákona, jelikož zadavatel tím, že dne 6. 6. 2023 odeslal navrhovateli prostřednictvím elektronického nástroje TENDER ARENA rozhodnutí o námitkách, rozhodl o podaných námitkách včas, tedy ve lhůtě 15 dnů od doručení námitek zadavateli v souladu s § 245 odst. 1 zákona.

19.         S ohledem na shora uvedené Úřad konstatuje, že zadavatel nedoručil Úřadu a ve stejnopisu zadavateli návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele ve lhůtě stanovené v § 251 odst. 2 zákona, tedy do 16. 6. 2023, nýbrž až dne 19. 6. 2023, a proto Úřad rozhodl o zastavení správního řízení podle § 257 písm. e) zákona, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

20.         Úřad pro úplnost poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. e) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

Obdrží:

1.         JUDr. Tomáš Tomšíček, advokát, Advokátní kancelář Volopich, Tomšíček & spol. s r.o., Vlastina 602/23, 323 00 Plzeň

2.         Auböck s.r.o., Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Je-li v tomto usnesení odkazováno na rozhodné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jedná se vždy o znění účinné do 15. 7. 2023, tj. o znění účinné před nabytím účinnosti zákona č. 166/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en