číslo jednací: 30049/2023/500
spisová značka: S0154/2023/VZ

Instance I.
Věc Most v ul. Božanovská, X503 - rek., Praha 20, č. akce 1000005, nový most - Správce stavby
Účastníci
  1. Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
  2. Inženýring dopravních staveb a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. i) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2023
Datum nabytí právní moci 29. 8. 2023
Související rozhodnutí 25939/2023/163
30049/2023/500
Dokumenty file icon 2023_S0154.pdf 242 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0154/2023/VZ

 

 

Číslo jednací:      ÚOHS-30049/2023/500

 

Brno  11. 8. 2023

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 1. 3. 2023 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO 03447286, se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7,
  • navrhovatel – Inženýring dopravních staveb a.s., IČO 05315522, se sídlem Branická 514/140, 147 00 Praha 4,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Most v ul. Božanovská, X503 - rek., Praha 20, č. akce 1000005, nový most - Správce stavby“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 28. 11. 2022 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 29. 11. 2022 pod ev. č. Z2022- 048602,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení vedené ve věci návrhu navrhovatele – Inženýring dopravních staveb a.s., IČO 05315522, se sídlem Branická 514/140, 147 00 Praha 4 – ze dne 1. 3. 2023 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO 03447286, se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Most v ul. Božanovská, X503 - rek., Praha 20, č. akce 1000005, nový most - Správce stavby“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 28. 11. 2022 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 29. 11. 2022 pod ev. č. Z2022-048602, se podle § 257 písm. i) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť citovaný zadavatel prostřednictvím dokumentu nazvaného „ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ“ ze dne 1. 8. 2023 zrušil přezkoumávané úkony.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 1. 3. 2023 návrh navrhovatele – Inženýring dopravních staveb a.s., IČO 05315522, se sídlem Branická 514/140, 147 00 Praha 4 (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne. Dnem obdržení předmětného návrhu bylo v souladu s § 249 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., IČO 03447286, se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Most v ul. Božanovská, X503 - rek., Praha 20, č. akce 1000005, nový most - Správce stavby“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 28. 11. 2022 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 29. 11. 2022 pod ev. č. Z2022-048602 (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“).

2.             Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou zadavatel a navrhovatel.

3.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem č. j. ÚOHS-09080/2023/523 ze dne 3. 3. 2023.

4.             Návrh navrhovatele směřuje proti rozhodnutí o jeho vyloučení ze zadávacího řízení ze dne 23. 1. 2023 (dále jen „rozhodnutí o vyloučení ze dne 23. 1. 2023“). V předmětném rozhodnutí zadavatel konstatuje, že rozhodl o vyloučení účastníka zadávacího řízení s odkazem na § 48 odst. 8 ve spojení s odst. 2 písm. a) a b) a § 122 odst. 7 písm. b) ve spojení s odst. 3 písm. b) zákona, čímž se však dle navrhovatele dopustil porušení zákona, neboť důvody pro vyloučení navrhovatele ze zadávacího řízení nebyly dány.

5.             Po přezkoumání případu ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména příslušné části dokumentace o zadávacím řízení a stanovisek oslovených subjektů, vydal Úřad dne 4. 5. 2023 rozhodnutí sp. zn. ÚOHS-S0154/2023/VZ, č. j. ÚOHS-16458/2023/500 z téhož dne (dále jen „napadené rozhodnutí“ nebo „prvostupňové rozhodnutí“), kterým rozhodl o zamítnutí návrhu podle § 265 písm. a) zákona, neboť nebyly zjištěny důvody pro uložení nápravného opatření.

6.             Proti prvostupňovému rozhodnutí podal navrhovatel dne 19. 5. 2023 rozklad z téhož dne, v rámci kterého brojil proti napadenému rozhodnutí.

7.             O rozkladu navrhovatele proti prvostupňovému rozhodnutí předseda Úřadu rozhodl rozhodnutím sp. zn. ÚOHS-R0066/2023/VZ, č. j. ÚOHS-25939/2023/163 ze dne 10. 7. 2023 (dále jen „druhostupňové rozhodnutí“), kterým zrušil napadené rozhodnutí a věc vrátil Úřadu k novému projednání.

8.             Dne 1. 8. 2023 Úřad obdržel od zadavatele „ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ“ z téhož dne, kterým zadavatel rozhodl o zrušení rozhodnutí o vyloučení ze dne 23. 1. 2023 a o zrušení blíže konkretizovaných úkonů souvisejících s vyloučením navrhovatele ze zadávacího řízení podle § 49 odst. 1 zákona. Z dokumentů předložených zadavatelem dále vyplývá, že citované rozhodnutí bylo dne 1. 8. 2023 doručeno všem účastníkům zadávacího řízení.

9.             Podle § 257 písm. i) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel zrušil přezkoumávané úkony nebo přijal požadované opatření k nápravě.

10.         Jak již bylo uvedeno výše, navrhovatel v šetřeném případě rozporuje své vyloučení ze zadávacího řízení. Úřad konstatuje, že vzhledem k tomu, že zadavatel v průběhu správního řízení vedeného na návrh navrhovatele svým rozhodnutím ze dne 1. 8. 2023 zrušil rozhodnutí o vyloučení ze dne 23. 1. 2023, tedy úkon, který byl předmětem přezkumu v rámci tohoto správního řízení, došlo k naplnění skutečnosti předvídané v § 257 písm. i) zákona, a Úřadu nezbývá než zahájené správní řízení ve smyslu předmětného ustanovení zákona zastavit.

11.         Úřad nadto uvádí, že dne 8. 8. 2023 obdržel od navrhovatele vyjádření z téhož dne, ve kterém upozorňuje na skutečnost, že zadavatel vystavil společnosti BUNG CZ s. r. o., IČO 27454576, se sídlem V olšinách 2300/75, Strašnice, 100 00 Praha 10 objednávku č. A/002/23/58, která byla akceptována dne 12. 4. 2023 (dále jen „objednávka“) a dne 3. 5. 2023 uzavřel se stejnou společností smlouvu (dále jen „smlouva“), přičemž jejich předmět je totožný s předmětem veřejné zakázky. Zadavatel tak dle navrhovatele uzavřel předmětnou objednávku a smlouvu v rozporu s rozhodnutím o nařízení předběžného opatření č. j. ÚOHS-14317/2023/500 vydaným Úřadem dne 14. 4. 2023 (dále jen „rozhodnutí o předběžném opatření“). Navrhovatel vzhledem k výše uvedenému žádá, aby Úřad posoudil postup zadavatele v rámci zahájeného správního řízení, příp. aby zahájil nové správní řízení z moci úřední.

12.         Úřad k tomu předně uvádí, že přezkum postupu zadavatele při uzavření objednávky a smlouvy není předmětem tohoto správního řízení. Dále je třeba v obecné rovině konstatovat, že uzavřením smlouvy v rozporu nařízeným předběžným opatřením zadavatel nenaplní skutkovou podstatu žádného přestupku, po uzavření smlouvy lze v souladu s § 254 odst. 1 podat toliko návrh na uložení zákazu plnění smlouvy. Pro úplnost pak Úřad dodává, že v tomto případě nelze shledat porušení zákazu uloženého zadavateli rozhodnutím o předběžném opatření v tom, že zadavatel uzavřel smlouvu a objednávku, neboť rozhodnutím o předběžném opatření byl zadavateli uložen zákaz uzavřít toliko smlouvu v předmětném zadávacím řízení na veřejnou zakázku.

13.         Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie po obdržení podkladů vztahujících se ke zrušení rozhodnutí o vyloučení ze dne 23. 1. 2023 již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu pro vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. i) zákona, by vyjádření účastníků řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

14.         S ohledem na uvedené rozhodl Úřad podle § 257 písm. i) zákona o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.      Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7

2.      Inženýring dopravních staveb a.s., Branická 514/140, 147 00 Praha 4

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz