číslo jednací: 31675/2023/500
spisová značka: S0505/2023/VZ

Instance I.
Věc Zajištění nákupu a distribuce plomb a lístků o původu zvěře orgány státní správy myslivosti
Účastníci
  1. Česká republika – Ministerstvo zemědělství
  2. EUROSEAL a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 257 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2023
Datum nabytí právní moci 8. 9. 2023
Dokumenty file icon 2023_S0505.pdf 227 KB

 

Spisová značka:  ÚOHS-S0505/2023/VZ

 

 

Číslo jednací:      ÚOHS-31675/2023/500

 

Brno  23. 8. 2023

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 8. 8. 2023 na základě návrhu ze dne 7. 8. 2023, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Česká republika – Ministerstvo zemědělství, IČO 00020478, se sídlem Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město,
  • navrhovatel – EUROSEAL a.s., IČO 25414046, se sídlem Majakovského 651/13, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Zajištění nákupu a distribuce plomb a lístků o původu zvěře orgány státní správy myslivosti“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 6. 2. 2023 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 9. 2. 2023 pod ev. č. Z2022-023346,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 257 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť k návrhu navrhovatele – EUROSEAL a.s., IČO 25414046, se sídlem Majakovského 651/13, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec – ze dne 7. 8. 2023 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Ministerstvo zemědělství, IČO 00020478, se sídlem Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Zajištění nákupu a distribuce plomb a lístků o původu zvěře orgány státní správy myslivosti“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 6. 2. 2023 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 9. 2. 2023 pod ev. č. Z2022-023346, zasílanému Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže před uzavřením smlouvy na citovanou veřejnou zakázku nebyl připojen doklad o doručení námitek zadavateli.

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání veřejné zakázky a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 8. 8. 2023 návrh navrhovatele – EUROSEAL a.s., IČO 25414046, se sídlem Majakovského 651/13, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec (dále jen „navrhovatel“) – ze dne 7. 8. 2023 na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Česká republika – Ministerstvo zemědělství, IČO 00020478, se sídlem Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Zajištění nákupu a distribuce plomb a lístků o původu zvěře orgány státní správy myslivosti“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 6. 2. 2023 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 9. 2. 2023 pod ev. č. Z2022-023346 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem 8. 8. 2023, kdy Úřad návrh obdržel, bylo podle § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             Navrhovatel v podaném návrhu brojí zejména proti posouzení nabídek.

4.             Účastníky správního řízení jsou podle § 256 zákona zadavatel a navrhovatel.

5.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům přípisem ze dne 9. 8. 2023.

6.             Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že návrh na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky nesplňuje podmínky stanovené v § 251 odst. 1 zákona, neboť jeho součástí není (coby zákonem vyžadovaná náležitost návrhu) doklad o doručení námitek zadavateli, a proto mu nezbylo než správní řízení zastavit. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

7.             Podle § 251 odst. 1 zákona návrh vedle obecných náležitostí podání stanovených správním řádem musí obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli vznikla nebo hrozí újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Navrhovatel je povinen k návrhu připojit v elektronické podobě písemné důkazní prostředky, jejichž provedení navrhl, nejsou-li součástí dokumentace o zadávacím řízení. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 255 odst. 1 nebo 2 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli.

8.             Z dikce § 251 odst. 1 věty třetí zákona tak vyplývá, že součástí návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku je mj. doklad o doručení námitek zadavateli.

9.             Podle § 257 písm. d) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže k návrhu zasílanému Úřadu před uzavření smlouvy na veřejnou zakázku není připojen doklad o doručení námitek zadavateli.

10.         Úřad dne 8. 8. 2023 obdržel od navrhovatele prostřednictvím datové schránky datovou zprávu obsahující návrh navrhovatele. Dotčená datová zpráva neobsahovala žádné další dokumenty (a tedy ani jakékoli přílohy návrhu).

11.         Z obsahu návrhu vyplývá, že návrh směřuje primárně proti posouzení nabídek, které bylo dle navrhovatele nedostatečné a chybné. Z textu návrhu vyplývá, že navrhovatel dle svého tvrzení podal proti tvrzeným nedostatkům námitky, které zadavatel odmítl. Doklad o doručení námitek však k návrhu připojen nebyl.

12.         V projednávaném případě tedy Úřad obdržel od navrhovatele návrh, ke kterému nebyl připojen doklad o doručení námitek zadavateli.

13.         V daném případě Úřad shledal, že z návrhu navrhovatele, jehož součástí nejsou žádné přílohy, nelze objektivně zjistit, zda v daném případě byly zadavateli řádně a včas doručeny námitky, a zda tedy byly splněny zákonem stanovené požadavky, které jsou kladeny na navrhovatele v souvislosti s podáním návrhu a které mají vliv na možnost Úřadu o návrhu věcně rozhodnout. Navrhovatel součástí návrhu neučinil žádný doklad, z něhož by bylo možné ověřit a postavit najisto, zda zadavateli byly doručeny řádně a včas námitky navrhovatele. Dokladem o doručení námitek ve smyslu § 251 odst. 1 zákona přitom nemůže být prosté konstatování navrhovatele v návrhu, že podal proti tvrzeným nedostatkům námitky, když tento údaj nelze z jiného dokumentu přiloženého k návrhu ověřit. Úřad přitom upozorňuje, že skutečnost, zda námitky byly zadavateli doručeny řádně a včas musí být dle § 251 odst. 1 zákona objektivně zjistitelná již z podaného návrhu na zahájení řízení.

14.         Úřad v této souvislosti dále uvádí, že zákon rozlišuje náležitosti návrhu, jejichž nesplnění lze odstranit ve lhůtě stanovené Úřadem [srov. § 257 písm. a) zákona] a náležitosti, jejichž absence je bez dalšího důvodem pro zastavení řízení, kam patří mj. i ustanovení § 257 písm. d) zákona. V naposledy uvedeném ustanovení zákona, pod které je třeba podřadit také šetřený případ, zákonodárce možnost doplnění náležitostí návrhu v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem neumožnil. Úřad proto nemůže navrhovatele k odstranění takové vady řízení vyzvat či zkoumat důvody absence zákonné náležitosti návrhu.

15.         S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že návrh navrhovatele na zahájení správního řízení ze dne 8. 8. 2023 nenaplnil všechny zákonné požadavky, když v rozporu s § 251 odst. 1 zákona nebyl součástí návrhu doklad o doručení námitek zadavateli, a proto Úřad podle § 257 písm. d) zákona rozhodl o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

16.         Úřad podotýká, že v situaci, kdy Úřad v průběhu správního řízení zjistí (tak jako v šetřeném případě), že je naplněn důvod pro zastavení správního řízení dle § 257 písm. d) zákona, nemá jinou možnost než předmětné správní řízení zastavit, přičemž ani stávající soudní judikatura překlenutí takového obligatorního postupu Úřadu daného zákonem neumožňuje.

17.         Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. d) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, mohlo účastníkům řízení způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

18.         S ohledem na výše uvedené rozhodl Úřad podle § 257 písm. d) zákona o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

19.         Nad rámec výše uvedeného Úřad podotýká, že v posuzovaném případě byl naplněn také důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. c) zákona, neboť navrhovatel nesložil kauci v souladu s § 255 zákona.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.      Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 – Nové Město

2.      EUROSEAL a.s., Majakovského 651/13, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en