číslo jednací: 36991/2023/500
spisová značka: S0182/2023/VZ

Instance I.
Věc Právní služby pro Odbor stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína
Účastníci
  1. statutární město Zlín
  2. Advokátní kancelář Petráš Rezek s.r.o.
  3. HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. i) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2023
Datum nabytí právní moci 13. 10. 2023
Související rozhodnutí 29803/2023/161
36991/2023/500
Dokumenty file icon 2023_S0182.pdf 311 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0182/2023/VZ

 

 

Číslo jednací:      ÚOHS-36991/2023/500

 

Brno  27. 9. 2023

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 20. 3. 2023 na základě návrhu signovaného téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – statutární město Zlín, IČO 00283924, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín,
  • navrhovatel – Advokátní kancelář Petráš Rezek s.r.o., IČO 07417641, se sídlem Opletalova 1525/39, 110 00 Praha 1,
  • vybraný dodavatel – HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, IČO 26454807, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1,

ve věci přezkoumání úkonů cit. zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Právní služby pro Odbor stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína“ ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek uveřejněné na profilu zadavatele dne 10. 11. 2022 pod systémovým číslem NEN N006/22/V00030626,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0182/2023/VZ zahájené na návrh navrhovatele
– Advokátní kancelář Petráš Rezek s.r.o.
, IČO 07417641, se sídlem Opletalova 1525/39, 110 00 Praha 1 – signovaný dne 20. 3. 2023 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – statutární město Zlín, IČO 00283924, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín – učiněných při zadávání veřejné zakázky Právní služby pro Odbor stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína“ ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek uveřejněné na profilu zadavatele dne 10. 11. 2022 pod systémovým číslem NEN N006/22/V00030626, se podle ustanovení § 257 písm. i) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť zadavatel rozhodnutím ze dne 11. 9. 2023, které účastníkům řízení oznámil přípisem „Oznámení o zrušení výběru dodavatele k uzavření smlouvy“ ze dne 12. 9. 2023, zrušil přezkoumávaný úkon, a to rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 6. 2. 2023, které bylo účastníkům řízení oznámeno přípisem „Oznámení o výběru dodavatele k uzavření smlouvy“ ze dne 8. 2. 2023.

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky, včetně koncese s výjimkou koncesí malého rozsahu podle § 178 zákona, a pro zvláštní postupy podle části šesté, obdržel dne 20. 3. 2023 návrh navrhovatele – Advokátní kancelář Petráš Rezek s.r.o., IČO 07417641, se sídlem Opletalova 1525/39, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“) – signovaný téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – statutární město Zlín, IČO 00283924, se sídlem náměstí Míru 12, 760 01 Zlín (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Právní služby pro Odbor stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína“ ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě výzvy k podání nabídek uveřejněné na profilu zadavatele dne 10. 11. 2022 pod systémovým číslem NEN N006/22/V00030626 (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“).

2.             Úřad obdržel uvedený návrh dne 20. 3. 2023 a tímto dnem bylo podle § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

3.             Návrh navrhovatele směřuje proti výběru dodavatele HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, IČO 26454807, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 (dále jen „vybraný dodavatel“). Navrhovatel namítá, že zadavatel v zadávací dokumentaci stanovil, že v rámci kritéria hodnocení: B) „Zkušenosti s poskytováním služeb obdobného charakteru“ bude hodnotit počet „zkušeností“ hlavních členů realizačního týmu. Navrhovatel je přesvědčen, že byl zadavatelem znevýhodněn, poněvadž zadavatel v jeho případě hodnotil počet zkušeností, které byly členy týmu realizovány samostatně, avšak v případě vybraného dodavatele zadavatel hodnotil počet zkušeností, které však byly částečně realizovány společně dvěma členy týmu. Navrhovatel tak považuje hodnocené nabídky za vzájemně neporovnatelné. Navrhovatel se v návrhu primárně domáhá zrušení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele ze dne 6. 2. 2023, alternativně pak zrušení celého zadávacího řízení.

4.             Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel,
  • vybraný dodavatel.

5.             V předmětném správním řízení Úřad usnesením č. j. ÚOHS-15028/2023/500 ze dne 20. 4. 2023 správní řízení zahájené na návrh navrhovatele signovaný dne 20. 3. 2023 podle § 257 písm. g) zákona zastavil, neboť zadavatel rozhodnutím ze dne 3. 4. 2023 zadávací řízení na veřejnou zakázku zrušil.

6.             Rozhodnutím sp. zn. ÚOHS-R0059/2023/VZ, č. j. ÚOHS-29803/2023/161 ze dne 23. 8. 2023 předseda Úřadu s ohledem na nové skutkové okolnosti, které nastaly až v průběhu řízení o rozkladu,[1] zrušil usnesení Úřadu č. j. ÚOHS-15028/2023/500 ze dne 20. 4. 2023 a věc vrátil Úřadu k novému projednání.

7.             Přípisem ze dne 8. 9. 2023 Úřad oznámil účastníkům řízení, že se v předmětném správním řízení pokračuje.

8.             Dne 13. 9. 2023 Úřad obdržel od zadavatele přípis včetně příloh, ve kterém zadavatel informuje u úkonech, které učinil v zadávacím řízení v průběhu správního řízení. Následně dne 15. 9. 2023 Úřad obdržel od zadavatele Výpis z usnesení ze 17. schůze Rady města Zlína ze dne 11. 9. 2023, ze kterého plyne, že Rada města Zlína schválila usnesení č. 42/17R/2023, kterým se ruší rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení ze dne 6. 2. 2023. V odůvodnění „Oznámení o zrušení výběru dodavatele k uzavření smlouvy“ ze dne 12. 9. 2023 zadavatel uvedl: „Vybraný dodavatel jednostranným úkonem ze dne 9. 3. 2023 odstoupil ze zadávacího řízení, jeho účast tak v zadávacím řízení skončila, zadavatel tento stav promítl do rozhodnutí o zrušení výběru dodavatele a procesu zadávacího řízení.“.

9.             Podle ustanovení § 257 písm. i) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel zrušil přezkoumávané úkony nebo pokud přijal požadované opatření k nápravě.

10.         Zadavatel rozhodnutím ze dne 11. 9. 2023 zrušil přezkoumávaný úkon (konkrétně rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 6. 2. 2023), proti kterému brojí navrhovatel ve svém návrhu. Jelikož navrhovatel ve svém návrhu navrhuje jako opatření k nápravě zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 6. 2. 2023, zadavatel přijal opatření k nápravě požadované navrhovatelem, a nastala tedy skutečnost předvídaná v ustanovení § 257 písm. i) zákona, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. Pro úplnost Úřad dodává, že neopomenul, že navrhovatel, jako alternativní nápravné opatření v návrhu navrhuje zrušení celého zadávacího řízení. Jelikož však návrh brojí výlučně proti postupu zadavatele při výběru dodavatele, respektive následně proti odmítnutí námitek směřujících proti výběru dodavatele, bylo v šetřeném případě rozhodnutí zadavatele ze dne 11. 9. 2023 o zrušení rozhodnutí o výběru dodavatele ze dne 6. 2. 2023 adekvátním nápravným opatřením ve vztahu k navrhovatelem namítaným skutečnostem.    

11.         Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možné nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. i) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z toho důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona se rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu činí výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

otisk úředního razítka

 

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

1. statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 760 01 Zlín

2. Advokátní kancelář Petráš Rezek s.r.o., Opletalova 1525/39, 110 00 Praha 1

3. HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] rozhodnutím Úřadu ze dne 14. 7. 2023 č. j. ÚOHS26769/2023/500, vydaným ve správním řízení vedeném pod sp. zn. ÚOHS-S0260/2023/VZ, které nabylo právní moci dne 2. 8. 2023, bylo rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení zrušeno, čímž přestal existovat důvod, pro který bylo správní řízení původně zastaveno

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz