číslo jednací: 38999/2023/500
spisová značka: S0599/2023/VZ

Instance I.
Věc Nemocnice TGM Hodonín - Hmotnostní spektrometr
Účastníci
  1. Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace
  2. I. T. A.-Intertact s.r.o.
  3. Zybio Inc.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2023
Datum nabytí právní moci 26. 10. 2023
Dokumenty file icon 2023_S0599.pdf 245 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0599/2023/VZ

 

 

Číslo jednací:      ÚOHS-38999/2023/500

 

Brno  10. 10. 2023

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 25. 9. 2023 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, IČO 00226637, se sídlem Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín,
  • navrhovatel – „Společnost ITA – ZYB“, jež tvoří subjekty

o   I. T. A.-Intertact s.r.o., IČO 65408781, se sídlem Pařížská 67/11, Josefov, 110 00 Praha 1,

o   Zybio Inc., se sídlem Patro 1 až 5, Budova 30, č. 6 Taikang Road, Blok C Jianqiao Industrialního Parku, Dadukou District, 400082 Chongqing, Čínská lidová republika,

které za účelem podání společné nabídky uzavřely dne 29. 6. 2023 smlouvu o společnosti, ve správním řízení zastoupeny na základě plné moci ze dne 18. 9. 2023 společností I.T.A.‑Intertact s.r.o., IČO 65408781, se sídlem Pařížská 67/11, Josefov, 110 00 Praha 1,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Nemocnice TGM Hodonín - Hmotnostní spektrometr“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 18. 6. 2023 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 21. 6. 2023 pod ev. č. Z2023-017628 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 22. 6. 2023 pod ev. č. 2023/S 119-377900,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení zahájené na návrh navrhovatele – „Společnost ITA – ZYB“, jež tvoří subjekty I. T. A.-Intertact s.r.o., IČO 65408781, se sídlem Pařížská 67/11, Josefov, 110 00 Praha 1, a Zybio Inc., se sídlem Patro 1 až 5, Budova 30, č. 6 Taikang Road, Blok C Jianqiao Industrialního Parku, Dadukou District, 400082 Chongqing, Čínská lidová republika, které za účelem podání společné nabídky uzavřely dne 29. 6. 2023 smlouvu o společnosti – ze dne 25. 9. 2023 ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, IČO 00226637, se sídlem Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Nemocnice TGM Hodonín - Hmotnostní spektrometr“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 18. 6. 2023 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 21. 6. 2023 pod ev. č. Z2023-017628 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 22. 6. 2023 pod ev. č. 2023/S 119-377900, se podle § 257 písm. g) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť  zadavatel rozhodnutím ze dne 5. 10. 2023 zadávací řízení na citovanou veřejnou zakázku zrušil.

 

Odůvodnění

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k výkonu dozoru nad dodržováním pravidel stanovených tímto zákonem a zadávacími podmínkami pro zadání veřejné zakázky a pro zvláštní postupy podle části šesté zákona, obdržel dne 25. 9. 2023 návrh navrhovatele – „Společnost ITA – ZYB“, jež tvoří subjekty I. T. A.-Intertact s.r.o., IČO 65408781, se sídlem Pařížská 67/11, Josefov, 110 00 Praha 1, a Zybio Inc., se sídlem Patro 1 až 5, Budova 30, č. 6 Taikang Road, Blok C Jianqiao Industrialního Parku, Dadukou District, 400082 Chongqing, Čínská lidová republika, které za účelem podání společné nabídky uzavřely dne 29. 6. 2023 smlouvu o společnosti, ve správním řízení zastoupeny na základě plné moci ze dne 18. 9. 2023 společností I.T.A.‑Intertact s.r.o., IČO 65408781, se sídlem Pařížská 67/11, Josefov, 110 00 Praha 1 (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, IČO 00226637, se sídlem Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „Nemocnice TGM Hodonín - Hmotnostní spektrometr“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 18. 6. 2023 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 21. 6. 2023 pod ev. č. Z2023-017628 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 22. 6. 2023 pod ev. č. 2023/S 119-377900 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.             Dnem obdržení předmětného návrhu bylo v souladu s ustanovením § 249 zákona ve spojení s ustanovením § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0599/2023/VZ.

3.             Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení přípisem ze dne 27. 9. 2023.

5.             Dne 5. 10. 2023 obdržel Úřad od zadavatele vyjádření k návrhu, v rámci něhož zadavatel informoval Úřad o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku. Přílohu předmětného vyjádření tvořil mj. dokument „Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení“ ze dne 5. 10. 2023. Z elektronického nástroje E-ZAK vyplývá, že uvedené rozhodnutí bylo účastníkům zadávacího řízení doručeno dne 5. 10. 2023.

6.             Podle § 257 písm. g) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže zadavatel zrušil zadávací řízení.

7.             S ohledem na skutečnost, že zadavatel svým rozhodnutím ze dne 5. 10. 2023 zrušil zadávací řízení na šetřenou veřejnou zakázku, rozhodl Úřad podle § 257 písm. g) zákona o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení. Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle ustanovení § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. g) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z tohoto důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

 

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

Obdrží:

1.      Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 2731/11, 695 01 Hodonín

2.      I.T.A.-Intertact s.r.o., se sídlem Pařížská 67/11, Josefov, 110 00 Praha

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz