číslo jednací: 42826/2023/500
spisová značka: S0680/2023/VZ

Instance I.
Věc D6 Petrohrad - Lubenec, Lubenec - obchvat, II. etapa – záchranný archeologický průzkum
Účastníci
  1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
  2. Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 257 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb.
Rok 2023
Datum nabytí právní moci 21. 11. 2023
Dokumenty file icon 2023_S0680.pdf 249 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0680/2023/VZ

 

 

Číslo jednací:      ÚOHS-42826/2023/500

 

Brno  31. 10. 2023

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 17. 10. 2023 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

  • zadavatel – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4,
  • navrhovatel – Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i., IČO 47325011, se sídlem Jana Žižky 835/9, 434 01 Most,

ve věci přezkoumání úkonů jmenovaného zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „D6 Petrohrad - Lubenec, Lubenec - obchvat, II. etapa – záchranný archeologický průzkum“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 4. 9. 2023 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 9. 2023 pod ev. č. Z2023-039370, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 9. 2023 pod ev. č. 2023/S 173-539858, ve znění pozdějších oprav,

vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 257 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť v souvislosti s podaným návrhem navrhovatele – Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i., IČO 47325011, se sídlem Jana Žižky 835/9, 434 01 Most – ze dne 17. 10. 2023 na zahájení správního řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – učiněných při zadávání veřejné zakázky „D6 Petrohrad - Lubenec, Lubenec - obchvat, II. etapa – záchranný archeologický průzkum“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 4. 9. 2023 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 9. 2023 pod ev. č. Z2023-039370, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 9. 2023 pod ev. č. 2023/S 173-539858, ve znění pozdějších oprav, nedošlo ke složení kauce na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže v souladu s § 255 odst. 1 citovaného zákona.

 

Odůvodnění

 I.            PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) jako orgán příslušný podle § 248 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), obdržel dne 17. 10. 2023 návrh navrhovatele – Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i., IČO 47325011, se sídlem Jana Žižky 835/9,
434 01 Most (dále jen „navrhovatel“) – z téhož dne na zahájení správního řízení o přezkoumání úkonů zadavatele – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 (dále jen „zadavatel“) – učiněných při zadávání veřejné zakázky „D6 Petrohrad - Lubenec, Lubenec - obchvat, II. etapa – záchranný archeologický průzkum“ v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo odesláno k uveřejnění dne 4. 9. 2023 a uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 6. 9. 2023 pod ev. č. Z2023-039370, ve znění pozdějších oprav, a v Úředním věstníku Evropské unie dne 8. 9. 2023 pod ev. č. 2023/S 173-539858, ve znění pozdějších oprav (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „zadávací řízení“).

2.             Dnem obdržení předmětného návrhu bylo v souladu s § 249 zákona ve spojení s § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vedené pod sp. zn. ÚOHS‑S0680/2023/VZ.

3.             Účastníky správního řízení podle § 256 zákona jsou:

  • zadavatel,
  • navrhovatel.

4.             Navrhovatel ve svém návrhu brojí proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky, konkrétně proti stanovení údajně nepřiměřeně vysoké předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Navrhovatel dále napadá požadavek zadavatele na doložení referenční zakázky s min. cenou 20 mil. Kč jako významně omezující hospodářskou soutěž. Navrhovatel se tak domáhá zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku.

5.             Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem ze dne 18. 10. 2023.

II.            ZÁVĚRY ÚŘADU

6.             Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že v dané věci nedošlo ke složení kauce v souladu s § 255 odst. 1 zákona na účet Úřadu, a proto správní řízení podle § 257 písm. c) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

7.             Podle § 251 odst. 1 zákona musí návrh vedle obecných náležitostí podání stanovených správním řádem obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli vznikla nebo hrozí újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Navrhovatel je povinen k návrhu připojit v elektronické podobě písemné důkazní prostředky, jejichž provedení navrhl, nejsou-li součástí dokumentace o zadávacím řízení. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 255 odst. 1 nebo 2 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli.

8.             Podle § 251 odst. 2 zákona musí být návrh, není-li stanoveno jinak, doručen Úřadu a ve stejnopisu zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitky odmítnul.

9.             Podle § 255 odst. 1 zákona je navrhovatel ve lhůtě pro doručení návrhu, nejde-li o případ podle § 255 odst. 2 zákona, povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. Za nabídkovou cenu se pro účely výpočtu této kauce považuje rovněž cena uvedená v předběžné nabídce. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění ze smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

10.         Podle § 257 písm. c) zákona Úřad zahájené řízení usnesením zastaví, jestliže nedošlo ke složení kauce v souladu s § 255 zákona.

11.         Složení kauce v zákonem požadované výši ve lhůtě pro doručení návrhu je jedním z předpokladů, aby Úřad mohl ve správním řízení o věci meritorně rozhodnout. Účelem kauce je eliminace zjevně účelových a bezdůvodných návrhů, jejichž cílem by bylo toliko blokování dalšího průběhu zadávacího řízení. Pro zajištění výše uvedeného účelu je pak kauce v § 255 odst. 1 zákona upravena takovým způsobem, aby výše kauce byla v určitém poměru k hodnotě plnění nabízeného navrhovatelem. Nesložení kauce v souladu s § 255 zákona, tj. její nesložení vůbec či opožděně, nebo složení v nižší výši, než je zákonem požadováno, má rovněž za následek, že správní řízení zahájené na základě takového návrhu musí být Úřadem bez dalšího zastaveno.

12.         V šetřeném případě navrhovatel svými námitkami ze dne 27. 9. 2023, které zadavatel obdržel téhož dne, brojil proti zadávacím podmínkám předmětné veřejné zakázky. Z dokumentace o zadávacím řízení na veřejnou zakázku, kterou Úřad obdržel dne 26. 10. 2023, vyplývá, že o námitkách navrhovatele rozhodl zadavatel svým rozhodnutím signovaným dne 10. 10. 2023 tak, že tyto námitky částečně odmítnul. Předmětné rozhodnutí o námitkách navrhovatel obdržel dne 10. 10. 2023.

13.         Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem připadal v posuzovaném případě poslední den lhůty pro podání návrhu Úřadu (a doručení stejnopisu návrhu zadavateli) podle § 251 odst. 2 zákona na 20. 10. 2023. Tedy nejpozději dne 20. 10. 2023 mělo dojít v souladu s § 255 odst. 1 zákona i ke složení kauce na účet Úřadu, a to ve výši určené taktéž podle § 255 odst. 1 zákona.

14.         Úřad uvádí, že součástí návrhu navrhovatele nebyl doklad o složení kauce, přičemž rovněž z bankovních výpisů Úřadu vyplývá, že Úřad na svůj účet od navrhovatele ve lhůtě pro podání návrhu žádnou platbu vztahující se k předmětnému návrhu neobdržel. Úřad tak považuje za nesporné, že nedošlo ke složení kauce na účet Úřadu podle § 255 odst. 1 zákona.

15.         V této souvislosti Úřad pro úplnost uvádí, že zákon rozlišuje náležitosti návrhu, jejichž absenci lze odstranit ve lhůtě stanovené Úřadem [srov. § 257 písm. a) zákona], a náležitosti, resp. podmínky řízení, jejichž absence je bez dalšího důvodem pro zastavení řízení, kam patří mj. i situace uvedená v ustanovení § 257 písm. c) zákona, tedy že nedojde ke složení kauce na účet Úřadu ve výši a ve lhůtě podle § 255 odst. 1 zákona. Pro ustanovení § 257 písm. c) zákona, kam spadá také šetřený případ, zákonodárce možnost zhojení absentující podmínky řízení (složení kauce v řádné výši na účet Úřadu) v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem nezakotvil. Úřad proto nemůže navrhovatele k odstranění takové vady řízení vyzvat či zkoumat důvody, pro které ke složení kauce v zákonem stanovené lhůtě nedošlo.

16.         Pro úplnost Úřad poznamenává, že z důvodu procesní ekonomie již považoval za neúčelné stanovit účastníkům řízení lhůtu k vyjádření se k podkladům rozhodnutí ve smyslu § 261 odst. 3 zákona, neboť Úřad je povinen dle § 6 odst. 2 správního řádu postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a dotčené osoby co možná nejméně zatěžoval. Za situace, kdy je zřejmé, že je dán důvod pro zastavení správního řízení podle § 257 písm. c) zákona, by vyjádření účastníků řízení k otázkám, jejichž závazné posouzení mělo být obsahem rozhodnutí za situace, kdy by nebyl dán důvod pro zastavení správního řízení, a jejichž okruh (tedy předmět řízení) byl vymezen na základě podaného návrhu navrhovatele, účastníkům řízení mohlo způsobit toliko zbytečné náklady, aniž by takové vyjádření mohlo ovlivnit výsledek správního řízení. Z tohoto důvodu Úřad lhůtu podle § 261 odst. 3 zákona účastníkům řízení nestanovil.

17.         S ohledem na skutečnost, že navrhovatel nesložil kauci na účet Úřadu ve lhůtě pro doručení návrhu, Úřad rozhodl podle § 257 písm. c) zákona o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – Sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, 604 55 Brno. Podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

Obdrží:

1.      Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

2.      Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i., Jana Žižky 835/9, 434 01 Most

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz