číslo jednací: 45777/2023/510
spisová značka: S0711/2023/VZ

Instance I.
Věc Těžba a přibližování dřeva
Účastníci
  1. obec Martinice u Onšova
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 70 zák. č. 500/2004 Sb. - oprava rozhodnutí
Rok 2023
Datum nabytí právní moci 2. 12. 2023
Související rozhodnutí 42003/2023/500
45777/2023/510
Dokumenty file icon 2023_S0711opr.pdf 249 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0711/2023/VZ

Číslo jednací:      ÚOHS-45777/2023/510

 

Brno 16. 11. 2023

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 248 ve spojení s § 270 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v řízení o přestupku zahájeném dne 26. 10. 2023, jehož účastníkem je obviněný

  • obec Martinice u Onšova, IČO 00583502, se sídlem Martinice u Onšova 19, PSČ 395 01

ve věci opravy příkazu č. j. ÚOHS-42003/2023/500 ze dne 26. 10. 2023, kterým bylo rozhodnuto o spáchání přestupku dle § 269 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů citovaným obviněným a o uložení pokuty v souvislosti s uveřejněním Rámcové smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 10. 2021 s vybraným dodavatelem – [JMÉNO A PŘÍJMENÍ, IČO, SÍDLO] – na realizaci veřejné zakázky „Těžba a přibližování dřeva“ zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo zadávací řízení,

vydává z moci úřední podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto:

opravné rozhodnutí:

I.

V úvodní části příkazu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-42003/2023/500 ze dne 26. 10. 2023 se opravuje IČO obviněného tak, že nově označení obviněného v úvodní části citovaného příkazu zní následovně:

„obec Martinice u Onšova, IČO 00583502, se sídlem Martinice u Onšova 19, PSČ 395 01“

II.

Ve výroku I. příkazu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-42003/2023/500 ze dne 26. 10. 2023 se opravuje IČO obviněného tak, že nově výrok I. citovaného příkazu zní následovně:

„Obviněný – obec Martinice u Onšova, IČO 00583502, se sídlem Martinice u Onšova 19, PSČ 395 01 – se dopustil přestupku při uveřejňování podle § 269 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tím, že Rámcovou smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky »Těžba a přibližování dřeva«, kterou uzavřel dne 19. 10. 2021 s vybraným dodavatelem [JMÉNO A PŘÍJMENÍ, IČO, SÍDLO], neuveřejnil podle § 219 odst. 1 citovaného zákona na profilu zadavatele ve lhůtě do 30 dnů od jejího uzavření, tj. nejpozději do dne 18. 11. 2021, ale učinil tak až dne 8. 9. 2023.“

III.

Ve výroku II. příkazu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-42003/2023/500 ze dne 26. 10. 2023 se opravuje IČO obviněného tak, že nově výrok II. citovaného příkazu zní následovně:

Za spáchání přestupku uvedeného ve výroku I. tohoto příkazu se obviněnému – obec Martinice u Onšova, IČO 00583502, se sídlem Martinice u Onšova 19, PSČ 395 01 – podle § 269 odst. 3 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ukládá

pokuta ve výši 3 000,- Kč (tři tisíce korun českých).

Pokuta je splatná do jednoho měsíce od nabytí právní moci tohoto příkazu.“

IV.

V bodě 1. odůvodnění příkazu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS-42003/2023/500 ze dne 26. 10. 2023 se opravuje IČO obviněného tak, že nově zní bod. 1. odůvodnění citovaného příkazu následovně:

„Obviněný – obec Martinice u Onšova, IČO 00583502, se sídlem Martinice u Onšova 19, PSČ 395 01 (dále jen »obviněný« nebo »zadavatel«) – uzavřel dne 19. 10. 2021 Rámcovou smlouvu o dílo (dále jen »smlouva«) s vybraným dodavatelem – [JMÉNO A PŘÍJMENÍ, IČO, SÍDLO] (dále jen »vybraný dodavatel«) – na realizaci veřejné zakázky »Těžba a přibližování dřeva« zadané jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo zadávací řízení (dále jen »veřejná zakázka«).“

Odůvodnění

1.      Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) zjistil v textu písemného vyhotovení příkazu č. j. ÚOHS-42003/2023/500 ze dne 26. 10. 2023 (dále jen „příkaz“) zřejmé nesprávnosti spočívající v chybném uvedení IČO obviněného v úvodní části příkazu, ve výroku I., ve výroku II. a v bodě 1. odůvodnění příkazu.

2.      Z údajů uvedených v registru ekonomických subjektů[1] vyplývá, že IČO obviněného – obec Martinice u Onšova, se sídlem Martinice u Onšova 19, PSČ  395 01 je následující: 00583502, tedy v úvodní části příkazu, ve výroku I., ve výroku II. a v bodě 1. odůvodnění příkazu došlo k písařské chybě, když Úřad uvedl „IČO 00249327“.

3.      Podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), opravu zřejmých nesprávností v písemném vyhotovení rozhodnutí na požádání účastníka nebo z moci úřední usnesením provede správní orgán, který rozhodnutí vydal. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí, vydá o tom správní orgán opravné rozhodnutí. Prvním úkonem správního orgánu ve věci opravy je vydání tohoto rozhodnutí. Právo podat odvolání proti opravnému usnesení anebo opravnému rozhodnutí má pouze účastník, který jím může být přímo dotčen.

4.      Úřad konstatuje, že opravou úvodní části příkazu, výroku I., výroku II. a bodu 1. odůvodnění příkazu nedochází ke změně skutkových zjištění a provedeného právního hodnocení.

5.      Vzhledem k výše uvedené zjištěné nesprávnosti v úvodní části příkazu, ve výroku I., ve výroku II. a v bodě 1. odůvodnění příkazu Úřad provedl z moci úřední podle § 70 správního řádu tímto opravným rozhodnutím příslušnou opravu.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 1926/7, Černá Pole, 604 55 Brno. Podle § 70 správního řádu má právo podat rozklad proti tomuto rozhodnutí pouze účastník, který jím může být přímo dotčen. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad a další podání účastníků učiněná v řízení o rozkladu se podle § 261 odst. 1 písm. b) zákona zasílají Úřadu výhradně prostřednictvím datové schránky nebo jako datová zpráva podepsaná uznávaným elektronickým podpisem.

 

otisk úředního razítka

v z. Mgr. Michal Kobza

 

Mgr. Markéta Dlouhá

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

obec Martinice u Onšova, Martinice u Onšova 19, PSČ 395 01

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] https://apl.czso.cz/res/detail?ico=00583502

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz