číslo jednací: S280/2007/VZ-21951/2007/530/BM

Instance I.
Věc Dodávka konfokálního mikroskopu
Účastníci
  1. Biologické centrum AV ČR, v.v.i., Branišovská 1160/31, PSČ: 370 05 , České Budějovice
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2007
Datum nabytí právní moci 20. 12. 2007
Dokumenty file icon pis38060.pdf  48 KB

Usnesení v právní moci dne 20.12.2007

Usnesení

Č. j. S280/2007/VZ-21951/2007/530/BM    V Brně dne 30.11.2007

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jako orgán příslušný podle § 112 zákona  č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb., ve správním řízení, zahájeném na základě návrhu ze dne 18.10.2007 společnosti MIKRO, spol. s r. o., IČ: 41604326, se sídlem Lísky 1022/94, 624 00 Brno, za niž jedná Ing. Hana Rousová, jednatelka, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 18.10.2007 JUDr. Martinem Pavelkou, advokátem, advokátní kancelář se sídlem nám.  28. října č. 12, 602 00 Brno, o přezkoumání úkonů zadavatele Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Entomologický ústav, IČ: 60077344, se sídlem Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice, zastoupený ředitelem ústavu Doc. RNDr. Janem Šulou, CSc., ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 8.11.2007 JUDr. Pavlem Čapčuchem, advokátem, advokátní kancelář se sídlem Orlí 18, 602 00 Brno, při zadávání veřejné zakázky „Dodávka konfokálního mikroskopu“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 19.3.2007 pod evidenčním číslem 60005598, v Úředním věstníku Evropské unie dne 20.3.2007 pod číslem  2007/S 55-067745, a které bylo zrušeno rozhodnutím zadavatele ze dne 13.9.2007, vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zastavuje, neboť žadatel (navrhovatel MIKRO, spol. s r. o.) vzal svou žádost (návrh) zpět.

Odůvodnění

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 18.10. 2007 návrh uchazeče MIKRO, spol. s r. o., IČ: 41604326, se sídlem Lísky 1022/94, 624 00 Brno, za niž jedná Ing. Hana Rousová, jednatelka, ve správním řízení zastoupená na základě plné moci ze dne 18.10.2007 JUDr.  Martinem Pavelkou, advokátem, advokátní kancelář se sídlem nám. 28. října č. 12, 602 00  Brno (dále jen „navrhovatel“), na  přezkoumání úkonů zadavatele – Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Entomologický ústav, IČ: 60077344, se sídlem Branišovská 1160/31, 370 05 České Budějovice, zastoupený ředitelem ústavu Doc. RNDr. Janem Šulou, CSc., ve správním řízení zastoupený na základě plné moci ze dne 8.11.2007 JUDr. Pavlem Čapčuchem, advokátem, advokátní kancelář se sídlem Orlí 18,  602 00 Brno (dále jen „zadavatel“) – při zadávání veřejné zakázky „Dodávka konfokálního mikroskopu“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 19.3.2007 pod evidenčním číslem 60005598, v Úředním věstníku Evropské unie dne 20.3.2007 pod číslem 2007/S 55-067745, a které bylo zrušeno rozhodnutím zadavatele ze dne 13.9.2007.

 Dnem, kdy Úřad obdržel návrh na přezkoumání úkonů zadavatele, bylo podle § 113 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění zákona č. 110/2007 Sb. zahájeno správního řízení.

Účastníky tohoto správního řízení jsou podle § 116 zákona zadavatel a navrhovatel.

  Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. S280/2007/VZ-19438/2007/530/BM ze dne 5.11.2007 a současně jim usnesením č. j. S280/2007/VZ-19464/2007/530/BM ze dne 5.11.2007 stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit svá stanoviska v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

Dne 20.11.2007 Úřad obdržel dopis navrhovatele ze dne 19.11.2007, kterým navrhovatel vzal svůj návrh na přezkoumání úkonů zadavatele zpět a požádal o vrácení uhrazené kauce.

Podle § 66 odst. 1 písm. a)  zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel vzal svou žádost zpět.

Úřad vzhledem ke zpětvzetí návrhu rozhodl o zastavení správního řízení tak,  jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je možno podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad nemá odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

Mgr. Jindřiška Koblihová

místopředsedkyně ÚOHS

pověřená řízením sekce veřejných zakázek

 

  

Obdrží:

JUDr. Pavel Čapčuch, advokát, advokátní kancelář se sídlem Orlí 18, 602 00 Brno

JUDr.  Martin Pavelka, advokát, advokátní kancelář se sídlem nám. 28. října č. 12, 602 00  Brno

Na vědomí:

MIKRO, spol. s r. o., Lísky 1022/94, 624 00 Brno

Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Entomologický ústav, Branišovská 1160/31, 370 05  České Budějovice

Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz