číslo jednací: S80/2012/VZ-4417/2012/510/Krk

Instance I.
Věc Systém řízení kvality a hodnocení bezpečnosti
Účastníci
  1. Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy
  2. e-Merit, s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 19. 6. 2012
Dokumenty file icon 2012_S080.pdf  128 KB

Č. j.: ÚOHS-S80/2012/VZ-4417/2012/510/Krk

V Brně dne: 29.května 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ve správním řízení zahájeném dne 3.2.2012 na návrh ze dne 2.2.2012, jehož účastníky jsou

·  zadavatel – Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy, IČ 71376500, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4, zastoupené Ing. Faresem Shimou, ředitelem, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 14.2.2012 společností ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s. r. o., IČ 28468414, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, za niž jedná JUDr. Vilém Podešva, LLM, jednatel,

·  navrhovatel − e-Merit, s.r.o., IČ 64943721, se sídlem Jílovská 136, 252 06 Davle, Sázava u Davle, za niž jedná Ing. Jan Dienstbier, jednatel

ve věci vymezené obsahem návrhu na přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při zadávání veřejné zakázky „Systém řízení kvality a hodnocení bezpečnosti", jejíž oznámení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 8.12.2011 pod ev. č. 7000000002770, oprava dne 27.12.2011 pod ev. č. 7000000004143 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 20.12.2011 pod ev. č. 2011/S 244-396464, oprava dne 5.1.2012 pod ev. č. 2012/S 2-003132, vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů zastavuje, neboť navrhovatel – e-Merit, s.r.o., IČ 64943721, se sídlem Jílovská 136, 252 06 Davle, Sázava u Davle – vzal dne 1.3.2012 svůj návrh ze dne 2.2.2012 zpět.

Odůvodnění

I. Zadávací řízení

1.  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel dne 3.2.2012 návrh navrhovatele − e-Merit, s.r.o., IČ 64943721, se sídlem Jílovská 136, 252 06 Davle, Sázava u Davle, za niž jedná Ing. Jan Dienstbier, jednatel (dále jen „navrhovatel“) − na přezkoumání úkonů zadavatele – Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy, IČ 71376500, se sídlem Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4, zastoupené Ing. Faresem Shimou, ředitelem, ve správním řízení zastoupené na základě plné moci ze dne 14.2.2012 společností ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s. r. o., IČ 28468414, se sídlem Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4, za niž jedná JUDr. Vilém Podešva, LLM, jednatel (dále jen „zadavatel“) − učiněných při zadávání nadlimitní veřejné zakázky "Systém řízení kvality a hodnocení bezpečnosti" (dále jen „veřejná zakázka“) v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo zveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 8.12.2011 pod ev. č. 7000000002770, oprava dne 27.12.2011 pod ev. č. 7000000004143 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 20.12.2011 pod ev. č. 2011/S 244-396464, oprava dne 5.1.2012 pod ev. č. 2012/S 2-003132.

2.  Dne 3.2.2012 byl Úřadu doručen návrh ze dne 2.2.2012, a tímto dnem bylo podle ust. § 113 zákona č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájeno správní řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele.

II. Průběh správního řízení

3.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou

o  zadavatel

o  navrhovatel

4.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení dopisem č. j. ÚOHS-S80/2012/VZ-3187/2012/510/Krk ze dne 23.2.2012. Usnesením č. j. ÚOHS-S80/2012/VZ-3189/2012/510/Krk z téhož dne Úřad účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. Navrhovateli byla rovněž stanovena lhůta k provedení úkonu – prokázání doručení stejnopisu návrhu zadavateli v zákonem stanovené lhůtě. Žádný z účastníků řízení se ve stanovené lhůtě ke správnímu řízení nevyjádřil.

5.   Dne 1.3.2012 obdržel Úřad podání navrhovatele z téhož dne, kterým navrhovatel vzal svůj návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele zpět.

6.  Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel vzal svou žádost zpět.

7.  S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, rozhodl Úřad o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti výše uvedenému usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

  otisk úředního razítka

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

Obdrží:

1.  JUDr. Vilém Podešva, LLM, advokát, advokátní kancelář ROWAN LEGAL, Na Pankráci 1683/127, 140 00 Praha 4

2.  e-Merit, s.r.o., Jílovská 136, 252 06 Davle, Sázava u Davle

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz