číslo jednací: S375/2012/VZ-14155/2012/514/MPr

Instance I.
Věc Vodohospodářská a protierozní opatření v k. ú. Soustov
Účastníci
  1. Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Klatovy
  2. Lesní stavby, s. r. o.
  3. SWIETELSKY stavební s. r. o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok SŘ zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 16. 8. 2012
Dokumenty file icon 2012_S375.pdf  128 KB

Č. j.: ÚOHS-S375/2012/VZ-14155/2012/514/MPr

V Brně dne 30. července 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“), jako orgán příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 26. 6. 2012 na základě nedatovaného návrhu, jehož účastníky jsou

·  zadavatel – Česká republika, Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Klatovy,
IČ 00020478, se sídlem Čapkova 127, 339 01 Klatovy, zastoupený Ing. Zbyňkem Weberem, ředitelem,

·  navrhovatel – Lesní stavby, s. r. o., IČ 64834042, se sídlem Palackého 764, 340 22 Nýrsko,
za niž jednají Ing. Jiří Svejkovský, jednatel a Václav Svoboda, jednatel,

·  vybraný uchazeč – SWIETELSKY stavební s. r. o., IČ 48035599, se sídlem Pražská tř. 495/58,
370 04 České Budějovice, za niž jednají Ing. Walter Spitaler, jednatel a Ing. Jiří Kozel, jednatel,

ve věci veřejné zakázky „Vodohospodářská a protierozní opatření v k. ú. Soustov“, zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení,

rozhodl takto:

Správní řízení se podle § 117a písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů zastavuje, neboť s podáním návrhu nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona a navrhovatel – Lesní stavby, s. r. o., IČ 64834042, se sídlem Palackého 764, 340 22 Nýrsko – kauci nesložil ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem
pro ochranu hospodářské soutěže.

Odůvodnění

I.  Zadávací řízení

1.  Česká republika, Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Klatovy,
IČ 00020478, se sídlem Čapkova 127, 339 01 Klatovy, zastoupený Ing. Zbyňkem Weberem, ředitelem (dále jen „zadavatel“), zaslal podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dne 8. 2. 2012 písemnou výzvu pěti zájemcům k účasti ve veřejné zakázce „Vodohospodářská a protierozní opatření v k. ú. Soustov“, zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení (dále jen „veřejná zakázka“). Výzva k účasti v předmětné veřejné zakázce byla zveřejněna na profilu zadavatele dne 8. 2. 2012.

2.  Předmětem plnění veřejné zakázky jsou vodohospodářská a protierozní opatření v k. ú. Soustov, jako realizace prvku plánu společných zařízení – opatření k ochraně
před povodněmi komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Soustov. Předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena ve výši 8 445 895 Kč bez DPH.

3.  Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek na 27. 2. 2012.

4.  Hodnotící komise jednala dne 23. 3. 2012, resp. dne 3. 4. 2012 a dne 16. 5. 2012
a posuzovala deset ve lhůtě doručených nabídek. Hodnotící komise neprovedla v souladu
s § 79 odst. 6 zákona hodnocení nabídek, neboť by hodnotila nabídku pouze jednoho uchazeče a doporučila zadavateli uzavřít smlouvu se společností SWIETELSKY stavební s. r. o.,
IČ 48035599, se sídlem Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, za niž jednají
Ing. Walter Spitaler a Ing. Jiří Kozel, jednatel (dále jen „vybraný uchazeč“). Zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky dne 22. 5. 2012 a přípisem ze dne 23. 5. 2012 oznámil své rozhodnutí všem dotčeným uchazečům.

5.  Dne 22. 5. 2012 zadavatel rozhodl o vyloučení uchazeče Lesní stavby, s. r. o., IČ 64834042,
se sídlem Palackého 764, 340 22 Nýrsko, za niž jednají Ing. Jiří Svejkovský, jednatel
a Václav Svoboda, jednatel z další účasti v zadávacím řízení.

6.  Uchazeč Lesní stavby, s. r. o., IČ 64834042, se sídlem Palackého 764, 340 22 Nýrsko,
za niž jednají Ing. Jiří Svejkovský, jednatel a Václav Svoboda, jednatel (dále jen „navrhovatel“ nebo „Lesní stavby, s. r. o.“), podal námitky proti rozhodnutí o vyloučení z další účasti v zadávacím řízení, které zadavatel obdržel dne 31. 5. 2012. Zadavatel po přezkoumání oprávněnosti obdržených námitek zaslal navrhovateli rozhodnutí ze dne 8. 6. 2012,
kterým námitkám nevyhověl a které navrhovatel obdržel dne 8. 6. 2012.

7.  Dne 26. 6. 2012 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“)
od navrhovatele návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele v předmětné veřejné zakázce.

8.  Dnem 26. 6. 2012 bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci přezkoumávání úkonů zadavatele Úřadem.

II.  Obsah návrhu

9.  Navrhovatel brojí proti vyloučení z další účasti v zadávacím řízení a shledává bod
14. 2. 2.  zadávací dokumentace, ve kterém zadavatel především požaduje, aby uchazeč v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a vyplnit krycí list, splněným, jelikož Ing. Pavel Brůha je zaměstnancem navrhovatele, nikoli subdodavatelem, a proto nebyl uveden v krycím listu nabídky.

III.  Řízení před správním orgánem

10.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o  zadavatel,

o  navrhovatel,

o  vybraný uchazeč.

11.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení přípisem č. j. ÚOHS-S375/2012/VZ-12179/2012/540/MPr ze dne 12. 7. 2012. Současně Úřad usnesením
č. j. ÚOHS-S375/2012/VZ-12189/2012/540/MPr ze dne 12. 7. 2012 účastníkům řízení určil lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení a lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům
pro rozhodnutí. Současně Úřad tímto usnesením určil navrhovateli lhůtu k doplnění návrhu
o doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona, lhůtu k provedení úkonu – prokázání doručení stejnopisu návrhu zadavateli, lhůtu k provedení úkonu – prokázání doručení námitek zadavateli a lhůtu k provedení úkonu – doložení originálu plné moci k zastupování v tomto řízení před správním orgánem, v případě, že hodlá být zastoupen
Mgr. Jiřím Oswaldem, advokátem, se sídlem Bílkova 4, 110 00 Praha 1.   

12.  Navrhovatel a vybraný uchazeč se ve stanovených lhůtách, ani později, nevyjádřili.

IV.  Vyjádření zadavatele

13.  Zadavatel ve svém vyjádření ze dne 18. 7. 2012, jež bylo Úřadu doručeno téhož dne, uvádí, že návrh je v celém svém rozsahu neodůvodněný a trvá na tom, že postupoval v souladu
se zákonem, jelikož z nabídky uchazeče Lesní stavby, s. r. o. lze především vzhledem k mandátní smlouvě mezi společností Lesní stavby, s. r. o. a živnostníkem Ing. Pavlem Brůhou jednoznačně dovodit, že Ing. Pavel Brůha není zaměstnancem společnosti
Lesní stavby, s. r. o., je subdodavatelem a měl být tedy uveden v krycím listu nabídky.

V.  Závěry Úřadu

14.  Úřad přezkoumal náležitosti návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že spolu
s návrhem na přezkoumání úkonů zadavatele ve věci předmětné veřejné zakázky,
ani později, nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona, a proto správní řízení podle § 117a písm. b) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

15.  Návrh musí podle § 114 odst. 3 zákona vedle obecných náležitostí podání obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je doklad o složení kauce podle § 115 zákona a v případě návrhu zasílaného Úřadu před uzavřením smlouvy na veřejnou zakázku rovněž doklad o doručení námitek zadavateli a doklad o opětovném složení jistoty podle § 67 odst. 4 zákona.

16.  Podle § 115 odst. 1 zákona je navrhovatel povinen s podáním návrhu složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše
ve výši 2 000 000 Kč. V případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele
nebo že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, je navrhovatel povinen složit 100 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní
na své internetové adrese.

17.  Jestliže podle § 117a písm. b) zákona nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši
podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem, Úřad zahájené řízení zastaví.

18.  Součástí nedatovaného návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele,
který Úřad obdržel dne 26. 6. 2012, nebyl doklad o složení kauce v požadované výši.
Podle § 115 odst. 1 zákona činí kauce ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele. Částku kauce v zákonem stanovené výši byl navrhovatel povinen s podáním návrhu složit na účet Úřadu.

19.  Vzhledem k tomu, že součástí návrhu navrhovatele nebyl doklad o složení kauce
v požadované výši na účet Úřadu, a ani z bankovních výpisů Úřadu nevyplývalo, že kauce byla na jeho účet složena, stanovil Úřad navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S375/2012/VZ- 12189/2012/540/MPr ze dne 12. 7. 2012 lhůtu ke složení kauce a k doložení dokladu o jejím složení do sedmi dnů ode dne doručení tohoto usnesení.

20.  Současně Úřad upozornil na skutečnost, že jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem, Úřad zahájené řízení podle § 117a písm. b) zákona zastaví.

21.  Uvedené usnesení bylo navrhovateli podle doručenky datové zprávy doručeno dne
12. 7. 2012. Lhůta pro doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona marně uplynula dne 19. 7. 2012.

22.  Úřad konstatuje, že navrhovatel nedoložil doklad o složení kauce na účet Úřadu
ani s podáním návrhu, ani ve lhůtě stanovené Úřadem usnesením č. j. ÚOHS-S375/2012/VZ- 12189/2010/540/MPr ze dne 12. 7. 2012. Nedodržel tak zákonem stanovenou podmínku
pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele,
kterou je podle ustanovení § 114 odst. 3 zákona mimo jiné i doklad o složení kauce
podle § 115 odst. 1 zákona.

23.  Vzhledem k tomu, že navrhovatel nedoplnil návrh o doklad o složení kauce podle ustanovení § 115 odst. 1 zákona ve lhůtě stanovené Úřadem, rozhodl Úřad podle § 117a písm. b) zákona o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

Obdrží:

1.  Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Klatovy, Čapkova 127, 339 01 Klatovy

2.  Lesní stavby, s. r. o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko

3.  SWIETELSKY stavební s. r. o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz