číslo jednací: S385/2012/VZ-14400/2012/522/MSc

Instance I.
Věc Stavba NHPC 1 v k.ú. Bohy
Účastníci
  1. Ministerstvo zemědělství ČR
  2. Lesní stavby, s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok SŘ zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 21. 8. 2012
Dokumenty file icon 2012_S385.pdf  119 KB

Č. j.: ÚOHS-S385/2012/VZ-14400/2012/522/MSc

V Brně dne 1. srpna 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle ustanovení § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 28. 6. na návrh ze  dne 27. 6. 2012, jehož účastníky jsou

·  zadavatel – Česká republika - Ministerstvo zemědělství, IČ 00020478, Pozemkový úřad Plzeň – sever, se sídlem Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň, zastoupená Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., ředitelem,

·  navrhovatel – Lesní stavby, s.r.o., IČ 64834042, se sídlem Palackého 764, 340 22 Nýrsko, za niž jedná Ing. Jiří Svejkovský, jednatel a Václav Svoboda, jednatel,

ve věci přezkoumání úkonů jmenovaného zadavatele, učiněných ve veřejné zakázce „Stavba NHPC 1 v k.ú. Bohy“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, jehož vyhlášení bylo na profilu zadavatele uveřejněno dne 24. 1. 2012 pod č. P12V00000059,

rozhodl  takto:

Správní řízení se podle § 117a písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť s podáním návrhu nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 citovaného zákona a navrhovatel – Lesní stavby, s.r.o., IČ 64834042, se sídlem Palackého 764, 340 22 Nýrsko – kauci nesložil ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Odůvodnění

I.  ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

1.  Česká republika - Ministerstvo zemědělství, IČ 00020478, Pozemkový úřad Plzeň – sever, se sídlem Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň, zastoupená Ing. Václavem Mazínem, Ph.D., ředitelem (dále jen „zadavatel“), zaslal podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon“), dne 24. 1. 2012 písemnou výzvu pěti zájemcům k podání nabídky v rámci veřejné zakázky „Stavba NHPC 1 v k.ú. Bohy“ zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, jehož vyhlášení bylo uveřejněno také na profilu zadavatele dne 24. 1. 2012 pod č. P12V00000059 (dále jen „veřejná zakázka“).

2.  Předmětem plnění veřejné zakázky na stavební práce je stavba polní cesty o délce stavby 728 m. Předpokládaná hodnota předmětné veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena ve výši 2 980 000,– Kč bez DPH.

3.  Ve lhůtě pro podání nabídek bylo zadavateli doručeno 15 nabídek od uchazečů o veřejnou zakázku. Zadavatel následně ze zadávacího řízení vyloučil 6 uchazečů, včetně společnosti – Lesní stavby, s.r.o., IČ 64834042, se sídlem Palackého 764, 340 22 Nýrsko, za niž jedná Ing. Jiří Svejkovský, jednatel a Václav Svoboda, jednatel (dále jen „navrhovatel“).

4.  Důvodem vyloučení navrhovatele, jak uvedl zadavatel ve svém rozhodnutí o vyloučení uchazeče ze dne 22. 5. 2012, byla skutečnost, že „uchazeč nesplnil povinnost dle bodu 14.2.2 Zadávací dokumentace. Dle tohoto bodu měl specifikovat části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům, přičemž tato podmínka měla být splněna vyplněním Krycího listu… Uchazeč v krycím listu (ani v jiné části nabídky) tento subdodavatelský systém nepopsal. Z nabídky je však zřejmé, že veškeré geodetické práce, které jsou součástí realizace předmětu plnění veřejné zakázky, budou prováděny subdodavatelsky. Uchazeč prokazuje požadavky na kvalifikaci týkající se geodetické činnosti subdodavatelem Ing. Pavlem Brůhou“.

5.  Zadavatel následně rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky ve svém rozhodnutí ze dne 22. 5. 2012. Vybrána byla nabídka společnosti – SILNICE GROUP a.s., IČ 62242105, se sídlem Václavské náměstí 802/56, 110 00 Praha1.

6.  Proti rozhodnutí zadavatele ze dne 22. 5. 2012 o vyloučení uchazeče podal navrhovatel zadavateli dne 28. 5. 2012 námitky. Zadavateli byly uvedené námitky doručeny dne 30. 6. 2012. Zadavatel následně rozhodl o nevyhovění námitkám navrhovatele rozhodnutím ze dne 8. 6. 2012.

7.  Dne 28. 5. 2012 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) podání navrhovatele ze dne 27. 6. 2012 ve věci „odvolání“ proti rozhodnutí zadavatele o nevyhovění námitkám (dále též „návrh“). Úřad posoudil uvedené podání dle jeho obsahu jako návrh proti vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení.

II.  NÁVRH A JEHO OBSAH

8.  Navrhovatel se ve svém podání odvolává proti rozhodnutí zadavatele o nevyhovění námitkám navrhovatele ve věci předmětné veřejné zakázky. Navrhovatel uvádí, že v předmětném případě se o subdodávku nejedná. „Pan Ing. Pavel Brůha není subdodavatel uchazeče, ale je zaměstnanec uchazeče společnosti Lesní Stavby a.s. Jeho jednání se pak považuje v souladu s příslušným ustanovením obchodního zákoníku (§ 13 a násl. Obchz) za jednání samotného uchazeče. Vyloučení uchazeče z tohoto důvodu tak nemá oporu ani v zadávací dokumentaci natož v zákoně o veřejných zakázkách“. Navrhovatel dále navrhuje, aby Úřad zrušil rozhodnutí zadavatele o zamítnutí námitek uchazeče nebo aby Úřad rozhodl o zrušení veřejné zakázky.

III.  SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ

9.  Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 28. 6. 2012 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

10.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou zadavatel a navrhovatel.

11.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům správního řízení přípisem č. j. ÚOHS-S385/2012/VZ-13445/2012/560/MSc ze dne 10. 7. 2012. Současně Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S385/2012/VZ-13442/2012/560/MSc ze dne 10. 7. 2012 stanovil účastníkům řízení lhůtu, ve které byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy a ve které byli oprávněni vyjádřit svá stanoviska v řízení, a dále lhůtu, ve které se mohli vyjádřit k podkladům pro rozhodnutí. Úřad dále usnesením č. j. ÚOHS-S385/2012/VZ-12496/2012/560/MSc ze dne 10. 7. 2012 stanovil navrhovateli lhůtu sedmi dnů k doplnění náležitostí návrhu – dokladu o složení kauce, prokázání doručení stejnopisu zadavateli a prokázání doručení námitek zadavateli.

IV.  VYJÁDŘENÍ NAVRHOVATELE

12.  Navrhovatel ve svém vyjádření ze dne 12. 7. 2012, jež bylo Úřadu doručeno dne 17. 7. 2012, uvádí, že „podání stěžovatele nebylo podáno jako návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, zmíněným podáním zamýšlela naše společnost upozornit Úřad na jeho povinnost zahájit správní řízení z moci úřední v případě, že získá pochybnosti o zákonnosti úkonů zadavatele“.

V.  VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE

13.  Zadavatel ve svém vyjádření ze dne 25. 7. 2012, jež bylo Úřadu doručeno téhož dne, uvádí, že zadavateli doposud nebyl doručen stejnopis návrhu a tudíž nebyla navrhovatelem splněna zákonná povinnost dle § 114 odst. 4 zákona a z uvedeného důvodu by měl Úřad předmětné správní řízení zastavit.

VI.  ZÁVĚRY ÚŘADU

14.  Úřad vyhodnotil obdržené podání navrhovatele ze dne 27. 6. 2012 po posouzení obsahu podání jako návrh na přezkoumání úkonů zadavatele. Úřad po přezkoumání náležitostí návrhu a na základě zjištěných skutečností konstatuje, že spolu s návrhem na přezkoumání úkonů zadavatele ve věci předmětné veřejné zakázky, ani později, nebyla složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona, a proto správní řízení podle § 117a  písm. b) zákona zastavil. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

15.  Návrh musí podle ustanovení § 114 odst. 3 zákona vedle obecných náležitostí podání, obsahovat označení zadavatele, v čem je spatřováno porušení zákona, v jehož důsledku navrhovateli hrozí nebo vznikla újma na jeho právech, návrhy na provedení důkazů, a čeho se navrhovatel domáhá. Součástí návrhu je mimo jiné doklad o složení kauce podle § 115 zákona.

16.  Podle § 115 odst. 1 zákona je navrhovatel s podáním návrhu povinen složit na účet Úřadu kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 2 000 000 Kč. V případě, že není možné stanovit nabídkovou cenu navrhovatele, nebo že nabídková cena, která je předmětem hodnocení, je při zadávání rámcové smlouvy stanovena pouze jako cena za jednotku plnění nebo v případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy, je navrhovatel povinen složit 100 000 Kč. Bankovní spojení Úřad uveřejní na své internetové adrese. Podle § 117a odst. b) zákona Úřad zahájené řízení zastaví, jestliže nebyla s podáním návrhu složena kauce ve výši podle § 115 odst. 1 zákona a navrhovatel kauci nesloží ani v dodatečné lhůtě stanovené Úřadem.

17.  Dne 28. 6. 2012 podal navrhovatel návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, jehož součástí však nebyl doklad o složení kauce v požadované výši. Podle § 115 odst. 1 zákona činí kauce ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele. Částku kauce v zákonem stanovené výši byl navrhovatel povinen s podáním návrhu složit na účet Úřadu.

18.  Vzhledem k tomu, že součástí návrhu navrhovatele nebyl doklad o složení kauce na účet Úřadu, a ani z bankovních výpisů Úřadu nevyplývalo, že kauce byla na jeho účet složena, stanovil Úřad navrhovateli usnesením č. j. ÚOHS-S385/2012/VZ-12496/2012/560/MSc ze dne 10. 7. 2012 lhůtu k doložení dokladu o složení kauce do sedmi dnů ode dne doručení tohoto usnesení. Zároveň Úřad navrhovatele v odůvodnění usnesení upozornil na skutečnost, že jestliže ve stanovené lhůtě kauci na účet Úřadu nesloží nebo nedoloží doklad prokazující její složení, Úřad podle § 117a písm. b) zákona zahájené správní řízení zastaví.

19.  Shora citované usnesení Úřadu bylo navrhovateli doručeno dne 10. 7. 2012. Lhůta k doplnění návrhu o doklad o složení kauce podle ustanovení § 115 odst. 1 zákona marně uplynula dne 17. 7. 2012.

20.  Úřad konstatuje, že navrhovatel nedoložil doklad o složení kauce na účet Úřadu ani s podáním návrhu, ani ve lhůtě stanovené Úřadem usnesením č. j. ÚOHS-S385/2012/VZ-12496/2012/560/MSc ze dne 10. 7. 2012. Navrhovatel tak nedodržel zákonem stanovenou podmínku pro podání návrhu na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, kterou je podle ustanovení § 114 odst. 3 zákona mimo jiné i doklad o složení kauce podle § 115 odst. 1 zákona.

21.  Navíc Úřad konstatuje, že navrhovatel dále návrh nedoručil ve stejnopisu zadavateli do 10 kalendářních dnů ode dne, v němž obdržel rozhodnutí, kterým zadavatel námitkám nevyhověl, jak je stanoveno v ustanovení § 114 odst. 4 zákona.

22.  Úřad dále dodává, že se předmětným podáním navrhovatele ze dne 27. 6. 2012 bude zabývat v rámci šetření podnětu.

23.  Vzhledem k tomu, že navrhovatel nedoplnil návrh o doklad o složení kauce podle ustanovení § 115 odst. 1 zákona ve lhůtě stanovené Úřadem, rozhodl Úřad podle § 117a písm. b) zákona o zastavení správního řízení, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

Obdrží:

·  Česká republika - Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Plzeň – sever, Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

·  Lesní stavby, s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz