číslo jednací: S355/2012/VZ-12601/2012/510/AS

Instance I.
Věc Úklidové a pokojské služby, recepční služby a venkovní úklidy v zařízeních AS-PO
Účastníci
  1. Armádní Servisní, příspěvková organizace
  2. GELST, spol. s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 22. 8. 2012
Dokumenty file icon 2012_S355.pdf  147 KB

Č. j.: ÚOHS-S355/2012/VZ-12601/2012/510/ASh

V Brně dne 2. srpna 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném
dne 14. 6. 2012 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

·  zadavatel – Armádní Servisní, příspěvková organizace, IČ 60460580, se sídlem Podbabská 1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, zastoupená Ing. Dagmar Kynclovou, MBA, ředitelkou,

·  navrhovatel − GELST, spol. s.r.o., IČ 46902252, se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno,
za niž jedná Jiří Zeman, jednatel, zastoupený ve správním řízení na základě plné moci
ze dne 14. 6. 2012, JUDr. Zdeňkem Klapkou, advokátem, IČ 13388771, se sídlem
nám. T. G. Masaryka 113/8, 796 01 Prostějov,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných ve veřejné zakázce „Úklidové a pokojské služby, recepční služby a venkovní úklidy v zařízeních AS-PO“ zadávané formou jednacího řízení bez uveřejnění, jež bylo zahájeno písemnou výzvou k jednání č. j. 852-1/2012 ze dne 8. 6. 2012, vydává toto

usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele − GELST, spol. s.r.o., IČ 46902252,
se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno – ze dne 14. 6. 2012 se stala zjevně bezpředmětnou.

Odůvodnění

1.  Armádní Servisní, příspěvková organizace, IČ 60460580, se sídlem Podbabská 1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, zastoupená Ing. Dagmar Kynclovou, MBA, ředitelkou (dále jen „zadavatel“), odeslala písemnou výzvu k jednání č.j. 852-1/2012 ze dne 8. 6. 2012 v jednacím řízení bez uveřejnění za účelem zadání nadlimitní veřejné zakázky „Úklidové a pokojské služby, recepční služby a venkovní úklidy v zařízeních AS-PO“ (dále jen „veřejná zakázka“).

2.  Navrhovatel GELST, spol. s.r.o., IČ 46902252, se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno,
za niž jedná Jiří Zeman, jednatel, zastoupený ve správním řízení na základě plné moci
ze dne 14. 6. 2012, JUDr. Zdeňkem Klapkou, advokátem, IČ 13388771, se sídlem
nám. T. G. Masaryka 113/8, 796 01 Prostějov (dále jen „navrhovatel“), podala prostřednictvím e-mailové zprávy dne 23. 6. 2012 a následně písemnou formou dne
25. 6. 2012 námitky proti jednacímu řízení bez uveřejnění. Dále navrhovatel podal dopisem ze dne 14. 6. 2012 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

3.  Dnem 14. 6. 2012, kdy Úřad obdržel uvedený návrh, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájeno správní řízení.

II. Řízení před správním orgánem

4.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S355/2012/VZ-11301/2012/510/ASh ze dne 19. 6. 2012. Usnesením č. j. ÚOHS-S355/2012/VZ-11303/2012/510/ASh ze dne 19. 6. 2012 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení,
resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

5.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o  zadavatel,

o  navrhovatel.

6.  Zadavatel dopisem ze dne 21. 6. 2012 požádal o prodloužení lhůt stanovených usnesením
č.j. ÚOHS-S355/2012/VZ-11303/2012/510/ASh ze dne 19. 6. 2012, a to do 26. 6. 2012. Úřad usnesením č.j. ÚOHS-S355/2012/VZ-11572/2012/510/ASh ze dne 21. 6. 2012 tyto lhůty prodloužil.

7.  K zajištění účelu správního řízení vydal Úřad dne 21. 6. 2012 rozhodnutí č. j ÚOHS-S355/2012/VZ-11543/2012/510/ASh, o předběžném opatření, kterým zadavateli zakázal uzavřít smlouvu v šetřeném zadávacím řízení.

8.  Zadavatel dopisem ze dne 22. 6. 2012 oznámil zrušení zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky podle § 84 odst. 4 zákona.

9.  Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

10.  S ohledem na skutečnost, že zadavatel zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku zrušil, Úřad konstatuje, že se návrh stal zjevně bezpředmětným.

11.  Úřad vzhledem k výše uvedenému rozhodl o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno
ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl úřad zaslat jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

Obdrží:

1.  Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1, 160 00 Praha 6

2.  JUDr. Zdeněk Klapka, advokát, nám. T. G. Masaryka 8, 796 01 Prostějov

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz