číslo jednací: S515/2012/VZ-17811/2012/512/IH

Instance I.
Věc Dodávání kancelářských potřeb a spotřebního materiálu pro ČSÚ
Účastníci
  1. Český statistický úřad ČR
  2. ART pap s.r.o.
  3. Office Assistance s.r.o.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. g) zák. č. 500/2004 Sb. - zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 25. 10. 2012
Dokumenty file icon 2012_S515.pdf  132 KB

Č. j.: ÚOHS-S515/2012/VZ-17811/2012/512/IHl

Brno 5. 10. 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 31. 8. 2012 na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou

·  zadavatel – Česká republika – Český statistický úřad, IČ 00025593, se sídlem Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10 – Strašnice, jejímž jménem jedná doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc., předsedkyně,

·  navrhovatel – ART pap s.r.o., IČ 25861018, se sídlem Jarní 820/24, 748 01 Hlučín, za niž jedná Ing. Vladimír Hojdan, jednatel,

·  vybraný uchazeč – Office Assistance s.r.o., IČ 48110205, se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 - Letňany, za niž jedná Ing. Martin Leitgeb, jednatel,

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele v nadlimitní veřejné zakázce „Dodávání kancelářských potřeb a spotřebního materiálu pro ČSÚ“ zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do informačního systému o veřejných zakázkách odesláno dne 22. 3. 2012 a uveřejněno dne 23. 3. 2012 pod ev. č. 7202010010280, a jehož zrušení bylo do informačního systému o veřejných zakázkách odesláno dne 12. 9. 2012 a uveřejněno dne 13. 9. 2012 pod ev. č. 7251011010280, vydává toto 

  usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť žádost navrhovatele − ART pap s.r.o., IČ 258 61 018, se sídlem Jarní 820/24, 748 01 Hlučín – ze dne 31. 8. 2012 se stala zjevně bezpředmětnou.


Odůvodnění

I. Zadávací řízení

1.  Česká republika – Český statistický úřad, IČ 00025593, se sídlem Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10 – Strašnice, jejímž jménem jedná doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc., předsedkyně (dále jen „zadavatel“), uveřejnil v informačním systému o veřejných zakázkách pod ev. č. 7202010010280 oznámení otevřeného řízení za účelem zadání nadlimitní veřejné zakázky „Dodávání kancelářských potřeb a spotřebního materiálu pro ČSÚ“. Oznámení bylo do informačního systému o veřejných zakázkách odesláno dne 22. 3. 2012 a uveřejněno bylo dne 23. 3. 2012.

2.  Dne 2. 7. 2012 rozhodl zadavatel o výběru nejvhodnější nabídky. Jako ekonomicky nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka uchazeče Office Assistance s.r.o., IČ 481 10 205, se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9 - Letňany, za niž jedná Ing. Martin Leitgeb, jednatel (dále jen „vybraný uchazeč“).

3.  Dne 9. 8. 2012 podal uchazeč ART pap s.r.o., IČ 258 61 018, se sídlem Jarní 820/24, 748 01 Hlučín, za niž jedná Ing. Vladimír Hojdan, jednatel (dále jen „navrhovatel“), proti rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky námitky. Zadavatel po přezkoumání námitkám stěžovatele nevyhověl. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 31. 8. 2012 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

4.  Dnem 31. 8. 2012, kdy Úřad obdržel uvedený návrh, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájeno správní řízení. Stejnopis návrhu obdržel zadavatel dne 31. 8. 2012.

5.  Navrhovatel v návrhu na zahájení správního řízení uvádí, že zadavatel o jedné z jeho námitek nerozhodl a dále, že neprovedl výběr nejvhodnější nabídky způsobem stanoveným v zadávacích podmínkách. Navrhovatel se domáhá zrušení rozhodnutí zadavatele o námitce, zrušení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a provedení nového hodnocení nabídek.

II. Řízení před správním orgánem

6.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S515/2012/VZ-16957/2012/512/IHl ze dne 12. 9. 2012. Usnesením č. j. ÚOHS-S515/2012/VZ-17038/2012/ 512/IHl ze dne 12. 9. 2012 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

7.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o  zadavatel,

o  navrhovatel,

o  vybraný uchazeč.

8.  Zadavatel dopisem ze dne 7. 9. 2012 oznámil Úřadu, že zadávací řízení předmětné veřejné zakázky zrušil. Zadavatel v rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení ze dne 7. 9. 2012 uvedl jako důvod pro zrušení zadávacího řízení skutečnost, že se v průběhu zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštního zřetele, pro které nelze na zadavateli požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval. Zadavatel dospěl k závěru, že v případě hodnotících kritérií (konkrétně dílčí kritérium „sleva na zboží“) nebylo zcela jednoznačně stanoveno, jakým způsobem je bude hodnotit. Dále zadavatel zjistil, že pro toto kritérium neuvedl matematický vzorec pro výpočet bodů, další vzorec pak byl uveden chybně. Za této situace, kdy zadavatel shledal některá svá pochybení, která by mohla být vykládána jako porušení zákona, toto zadávací řízení zrušil.

9.  Zrušení zadávacího řízení bylo uveřejněno v informačním systému o veřejných zakázkách dne 13. 9. 2012 pod ev. č. 7251011010280.

10.  Podle § 66 odst. 1 písm. g) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže se žádost stala zjevně bezpředmětnou.

11.  S ohledem na skutečnost, že zadavatel zadávací řízení na předmětnou veřejnou zakázku zrušil, Úřad konstatuje, že se návrh, jímž se navrhovatel domáhá zrušení rozhodnutí zadavatele o námitce, zrušení rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a provedení nového hodnocení nabídek, stal zjevně bezpředmětným. Z toho důvodu Úřad v souladu s § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu řízení zastavil.

12.  Na doplnění Úřad uvádí, že navrhovatel nesložil na účet Úřadu kauci, kterou je povinen uhradit s podáním návrhu podle § 115 zákona. Zadavatel krátce po podání návrhu rozhodl o zrušení zadávacího řízení, proto Úřad navrhovatele k uhrazení kauce již nevyzýval.

13.  Ze všech uvedených důvodů Úřad rozhodl o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl úřad zaslat jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

Obdrží

1.  Český statistický úřad, Na padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10 – Strašnice

2.  ART pap s.r.o., Jarní 820/24, 748 01 Hlučín

3.  Office Assistance s.r.o., Veselská 686, 199 00 Praha 9 - Letňany

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz