číslo jednací: S552/2012/VZ-18880/2012/512/IH

Instance I.
Věc NÁRODNÍ CENTRUM ZAHRADNÍ KULTURY – KVĚTNÁ ZAHRADA – část 1
Účastníci
  1. Národní památkový ústav
  2. CGM Czech a.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok § 66 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/04 Sb. - zastaveno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 7. 11. 2012
Dokumenty file icon 2012_S552.pdf  130 KB

Č. j.: ÚOHS-S552/2012/VZ-18880/2012/512/IHl

Brno 19. 10. 2012


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 21. 9. 2012 na návrh ze dne 21. 9. 2012, jehož účastníky jsou

·  zadavatel – Národní památkový ústav, IČ 75032333, se sídlem Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, zastoupený Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou,

·  navrhovatel – CGM Czech a.s., IČ 49973215, se sídlem Táborská 1148, 251 01 Říčany, za niž jedná Ing. Jaromír Kazda, předseda představenstva, a Petr Gottwald, člen představenstva,

ve věci přezkoumání úkonů vymezených obsahem návrhu učiněných zadavatelem v nadlimitní veřejné zakázce „NÁRODNÍ CENTRUM ZAHRADNÍ KULTURY – KVĚTNÁ ZAHRADA – část 1“, zadávané v otevřeném řízení, jehož oznámení bylo do informačního systému o veřejných zakázkách odesláno dne 30. 3. 2012 a uveřejněno bylo dne 2. 4. 2012 pod ev. č. 7202011012314 a do Úředního věstníku Evropské unie bylo odesláno dne 2. 4. 2012 a uveřejněno bylo dne 13. 4. 2012 pod ev. č. 2012/S 72-119153, vydává toto

   usnesení:

Správní řízení se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje, neboť navrhovatel – CGM Czech a.s., IČ 49973215, se sídlem Táborská 1148, 251 01 Říčany – vzal dne 4. 10. 2012 svůj návrh ze dne 21. 9. 2012 zpět.


Odůvodnění

I. Zadávací řízení

1.  Národní památkový ústav, IČ 75032333, se sídlem Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, zastoupený Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou (dále jen „zadavatel“), uveřejnil v informačním systému o veřejných zakázkách pod ev. č. 7202011012314 oznámení otevřeného řízení za účelem zadání nadlimitní veřejné zakázky „NÁRODNÍ CENTRUM ZAHRADNÍ KULTURY – KVĚTNÁ ZAHRADA“. Oznámení bylo do informačního systému o veřejných zakázkách odesláno dne 30. 3. 2012 a uveřejněno bylo dne 2. 4. 2012. Do Úředního věstníku Evropské unie bylo oznámení odesláno dne 2. 4. 2012 a uveřejněno bylo dne 13. 4. 2012 pod ev. č. 2012/S 72-119153. Formulář týkající se změny lhůty pro doručení nabídek a otevírání obálek byl do Úředního věstníku Evropské unie odeslán dne 6. 6. 2012 a uveřejněn byl 15. 6. 2012 pod ev. č. 2012/S 113-187089.

2.  Dopisem ze dne 30. 8. 2012 podal uchazeč CGM Czech a.s., IČ 49973215, se sídlem Táborská 1148, 251 01 Říčany, za niž jedná Ing. Jaromír Kazda, předseda představenstva, a Petr Gottwald, člen představenstva (dále jen „navrhovatel“), námitky proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení. Zadavatel po přezkoumání námitkám stěžovatele nevyhověl. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 21. 9. 2012 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

3.  Dnem 21. 9. 2012, kdy Úřad obdržel uvedený návrh, bylo podle § 113 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), zahájeno správní řízení. Stejnopis návrhu obdržel rovněž zadavatel.

4.  Navrhovatel v návrhu na zahájení správního řízení napadá rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení. Navrhovatel žádá, aby Úřad uvedené rozhodnutí zadavatele zrušil a aby zrušil i všechny následující úkony zadavatele.

II. Řízení před správním orgánem

5.  Zahájení správního řízení oznámil Úřad jeho účastníkům dopisem č. j. ÚOHS-S552/2012/VZ-18532/2012/512/IHl ze dne 5. 10. 2012. Usnesením č. j. ÚOHS-S552/2012/VZ-18617/2012/ 512/IHl ze dne 5. 10. 2012 Úřad účastníkům řízení stanovil lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům rozhodnutí.

6.  Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

o  zadavatel,

o  navrhovatel.

7.  Podáním ze dne 1. 10. 2012, které bylo Úřadu doručeno dne 4. 10. 2012, vzal navrhovatel svůj návrh na přezkoumání úkonů zadavatele zpět. Navrhovatel uvádí, že o zpětvzetí návrhu rozhodlo představenstvo společnosti.

8.  Podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), řízení o žádosti správní orgán usnesením zastaví, jestliže žadatel (navrhovatel) vzal svou žádost zpět.

9.  S ohledem na skutečnost, že navrhovatel vzal svůj návrh zpět, rozhodl Úřad v souladu s § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu o zastavení správního řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení

Proti tomuto usnesení lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, třída Kpt. Jaroše 7, Brno. Rozklad nemá podle § 76 odst. 5 správního řádu odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

otisk úředního razítka

JUDr. Eva Kubišová

místopředsedkyně

Obdrží:

1.  Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

2.  CGM Czech a.s., Táborská 1148, 251 01 Říčany

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz