Svatomartinskou konferenci zakončily debaty o zahraničních subvencích či novelizaci ZOHS

10. 11. 2022
V prvním panelu druhého dne Svatomartinské konference se hovořilo o v současné době projednávané nové unijní regulaci – nařízení Evropského parlamentu a Rady o zahraničních subvencích narušujících vnitřní trh, k jejímuž formálnímu přijetí by mohlo dojít ještě v průběhu tohoto měsíce.

Místopředseda Úřadu Petr Solský shrnul průběh přípravy a důležité termíny z legislativního procesu nařízení a následně vysvětlil základní pojmy a instituty této úpravy. Nařízení bude vymáhat Evropská komise, členské státy budou mít poradní úlohu. Nařízení zavádí ex ante opatření, podle nichž musí být notifikovány fúze, které mají hodnotu vyšší než 500 milionů eur a současně obsahují subvenci přesahující 50 milionů eur. Současně musí být ohlášeny veřejné zakázky s hodnotou přes 250 milionů eur, v nichž figuruje dodavatel, jenž přijal subvenci převyšující čtyři miliony eur v předchozích třech letech. Komise rovněž může z moci úřední přezkoumávat i menší fúze a zakázky.

Filip Křenek z Generálního ředitelství Evropské komise se následně zabýval nařízením do větších podrobností. Popsal například procesní detaily a lhůty, ve kterých se bude posuzování fúzí odehrávat, a také vyšetřovací nástroje, které bude Komise využívat, i její možnosti při ukládání sankcí. Rovněž uvedl, že po třech letech od nabytí účinnosti nařízení, budou vydány na základě shromážděných zkušeností guidelines, v nichž Komise podrobněji vysvětlí, jak bude posuzovat například narušení trhu obecně, narušení trhu u zadávacích řízení, žádosti o ad hoc notifikace a další aspekty.

Profesor Marek Martyniszyn z Queen's University Belfast se ve své prezentaci zaměřil na problematiku narušení trhů ze strany cizích zemí. Zatímco narušování soutěže na domácím trhu je zakázáno, podobné jednání na trzích v zemích cizích zakázáno není. Ukázal řadu způsobů, kterými mohou cizí státy narušovat soutěž v jiných zemích a získávat v nich tak vliv a odčerpávat bohatství. Vše poté demonstroval na některých praktických případech, například nepřátelském převzetí německé společnosti KUKA čínskou společností nebo zisk podílu čínské rejdařské skupiny COSCO v německých kontejnerových terminálech.

Závěrečný program konference se uskutečnil v podobě tří paralelních workshopů. Ve workshopu o novelizaci zákona o ochraně hospodářské soutěže, která bude zejména transponovat unijní směrnici ECN+, ale přinese i řadu dalších změn, vystoupili za ÚOHS vedoucí oddělení druhostupňového rozhodování Aleš Drbal a vedoucí oddělení kartelů Lenka Štaflová, za advokacii pak Robert Neruda z AK HAVEL & PARTNERS a za akademickou sféru Michal Petr z Univerzity Palackého v Olomouci. Hovořilo se především o změnách, k nimž má dojít u institutu místního šetření, narovnání a zohledňování compliance programu. U místního šetření se řešila zejména změna v pověření k provedení šetření, kde již nově nebude potřeba přesně vymezit obchodní prostory, ve kterých k inspekci dojde. Dále se diskutovalo o součinnosti policie při provádění inspekce. U narovnání se hovořilo o zvýšené diskreci Úřadu, který namísto paušálních 20 % redukce pokuty bude moci snižovat od 10 % až do 20 % podle míry procesních úspor v dané věci a rovněž bude mít možnost uložit zákaz účasti ve veřejných zakázkách až na jeden rok. Zohledňování compliance programů při stanovování výše pokuty sice odborná veřejnost vítá, zástupce advokacie však vyjádřil výhrady k tomu, že ke snížení dojde pouze v případě, že soutěžitel současně požádá o narovnání nebo leniency.

Druhý workshop Svatomartinské konference byl věnován v současné době poměrně kontroverznímu tématu – vztahu mezi hospodářskou soutěží a regulací. Po teoretickém úvodu do problematiky Pavel Breinek (ÚOHS) aplikoval dané téma v oblasti farmaceutického trhu, kde ÚOHS aktuálně vede sektorové šetření. Většina zemí upřednostňuje v tomto segmentu regulaci před soutěžní politikou. Regulace se týká ceny, úhradové politiky, vstupu na trh, výdajové kontroly či patentové ochrany, směřuje rovněž vůči pacientům, distributorům a lékárníkům, stejně jako lékařům. K výhodám regulace léčiv patří stabilizace cen, nižší ceny některých léčiv, jejich bezpečnost/účinnost a dostupnost. Na druhou stranu nižší zisky ovlivňují zájem firem o prodej léčiv v Česku. Výsledky dvouletého sektorového šetření v oblasti farmacie Úřad oznámí začátkem příštího roku.

Jan Měkota (Rowan Legal) se zaměřil na oblast telekomunikací. Cíle ex ante regulace v oblasti telekomunikací spatřuje v nahrazení chybějících účinků hospodářské soutěže a ve vytváření předpokladů pro řádné fungování hospodářské soutěže a pro ochranu uživatelů a dalších účastníků trhu do doby dosažení plně konkurenčního prostředí. Zásadním prostředkem je dle Měkoty analýza trhu, dále rozhodnutí o stanovení podniku s významnou tržní silou a případné uložení povinností tomuto podniku. Sektorovým regulátorem je Český telekomunikační úřad, který by neměl přehlížet stanoviska ÚOHS a měl by s ním spolupracovat zejména při přípravě analýzy relevantního trhu. V nejasném rozdělení kompetencí mezi ČTÚ a ÚOHS spatřuje Měkota příčinu nejasností aktuální regulace v oblasti telekomunikací. Potřebu spolupráce sektorového regulátora s ÚOHS zdůraznil i Ondřej Dostal (ČEZ, a. s.), který se zaměřil na oblast energetiky. 

V průběhu workshopu věnovaného významné tržní síle byly diskutovány dva okruhy problémů souvisejících s právě projednávanou novelou zákona. Ředitelka odboru významné tržní síly ÚOHS Jana Zmeškalová se zaměřila na palčivé otázky nového pojetí tržní síly v kontextu směrnice o nekalých obchodních praktikách. Do diskuse o nové aplikaci institutu „významná tržní síla“ se zapojila většina zúčastněných. Druhá část workshopu byla věnována podrobnému rozboru doporučení 2003/361 o definici mikro, malých a středních podniků, podle kterého se bude nově zjišťovat obrat podniku a jeho vyjednávací pozice na trhu. Podmínkami doporučení účastníky workshopu provedl Ondřej Vondráček, který se objasněním vlastnických struktur dlouhodobě zabývá.

Úřad závěrem semináře deklaroval připravenost poskytnout všem subjektům na trhu dostatečnou odbornou podporu při výkladu a aplikaci nové legislativy.

Tiskové oddělení ÚOHS
22/0160

 

15. února 2024 / Úřad představil výsledky sektorových šetření na trhu s cukrem i v oblasti významné tržní síly Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dnes na online tiskové konferenci zveřejnil výsledky sektorového šetření na trhu výroby a prodeje cukru a průběžné výsledky sektorových šetření...

30. ledna 2024 / Uvádíme na pravou míru: Seznam Zprávy – Šéf antimonopolního úřadu se zbavil protikorupčních expertů Server Seznam Zprávy uveřejnil 30. ledna 2024 článek s titulkem „Šéf antimonopolního úřadu se zbavil protikorupčních expertů“ (https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-kauzy-zemanuv-favorit-se-v-antimonopolnim-uradu-zbavil-expertu-na-korupci-244542...

25. ledna 2024 / Spolupráce ÚOHS s Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO) Evropský pověřený žalobce (EDP) působící při Krajském státním zastupitelství v Brně Pavel Pukovec prezentoval v rámci své přednášky na ÚOHS dne 25. 1. 2024 poslání a pravomoci Úřadu...

16. ledna 2024 / Maloobchodní trh v České republice se dynamicky vyvíjí, ovlivňují jej zejména preference spotřebitelů Ekonomové z Mendelovy univerzity v Brně dnes publikovali výsledky rozsáhlé studie maloobchodního trhu v České republice. Výsledky potvrzují zjištění Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže...

7. ledna 2024 / Na základě provedených sektorových šetření zahájil Úřad dvě nová řízení o zneužití významné tržní síly Po celý loňský rok trvalo přechodné období, během něhož měly subjekty působící v zemědělském a potravinářském sektoru čas přizpůsobit své smlouvy s dodavateli novým pravidlům...

2. ledna 2024 / Od ledna spadá pod ÚOHS agenda přístupu k dopravní infrastruktuře Ve Sbírce zákonů bude v nejbližších dnech publikován zákon*, kterým dojde ke zrušení současného Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře (ÚPDI) a přesunutí jeho působnosti a...

28. prosince 2023 / Internetové stránky Úřadu najdete na doméně uohs.gov.cz Úřad pro ochranu hospodářské soutěže začne od 1. 1. 2024 podobně jako celá státní správa používat internetovou doménu gov.cz. Internetové stránky Úřadu tedy nově najdete na adrese uohs.gov.cz

6. prosince 2023 / Úřad doplnil své stanovisko k nákladům za poskytované služby Svatomartinská konference nabízí kromě řady přednášek a panelů také příležitost k diskuzi odborné veřejnosti a Úřadu, což se potvrdilo také v letošním ročníku, který se odehrál...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz