Elektronická podatelna Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Podatelna Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže přijímá podání v digitální (elektronické) podobě zaslaná:

 • prostřednictvím Informačního systému datových schránek. ID datové schránky: fs2aa2t
 • na email: posta@uohs.cz
  Podání v elektronické podobě a jejich přílohy je možné zasílat 24 hodin denně. Jejich zpracování probíhá pouze v úředních hodinách podatelny:
  pondělí – čtvrtek            8:00 – 16:00
  pátek                                8:00 – 15:00
  Doručování podání v elektronické podobě prostřednictvím datových schránek se řídí zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Bližší informace o datových schránkách včetně jejich seznamu lze nalézt na internetových stránkách www.datoveschranky.info.
 • prostřednictvím webového portálu: na tomto odkazu

Technické podmínky pro příjem elektronického podání

Maximální celková velikost elektronického podání (e-mail nebo datová schránka) včetně vložených dokumentů je shodně 100 MB. Překročí-li elektronické podání včetně vložených dokumentů maximální povolenou velikost, nebude elektronické podání doručeno.

Příjem a zpracování elektronického podání

Doručení elektronického podání zaslaného na elektronickou adresu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se odesílateli potvrzuje, pokud je možné z přijatého elektronického podání zjistit elektronickou adresu odesílatele. Pokud k potvrzení doručení nedojde, elektronické podání nebylo doručeno.

 

V případě zjištění, že dokument v digitální podobě včetně datové zprávy, v níž je obsažen, je neúplný, nečitelný, obsahuje škodlivý nebo není ve formátu, ve kterém Úřad pro ochranu hospodářské soutěže přijímá dokumenty v digitální podobě, v souladu s § 4 odst. 1 až 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, pokud je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže schopen určit odesílatele tohoto dokumentu a kontaktní údaje odesílatele, vyrozumí odesílatele o zjištěné vadě dokumentu a stanoví další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu doručeného dokumentu ve spolupráci s jeho odesílatelem odstranit, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dokument dále nezpracovává. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dokument dále nezpracovává i v tom případě, není-li schopen určit odesílatele doručeného dokumentu, který je neúplný nebo nečitelný.

 

Požadavky na elektronická podání

Elektronická podatelna přijímá elektronická podání POUZE ve formátech:

 • pdf (Portable Document Format)
 • PDF/A (Portable Document Format for the Long-term Archiving)
 • xml (Extensible Markup Language Document)
 • fo/zfo (602XML Filler dokument)
 • html/htm (Hypertext Markup Language Document)
 • odt (Open Document Text)
 • ods (Open Document Spreadsheet)
 • odp (Open Document Presentation)
 • txt/csv (prostý text)
 • rtf (Rich Text Format)
 • doc/docx (MS Word Document)
 • xls/xslx (MS Excel Spreadsheet)
 • ppt/pptx (MS PowerPoint Presentation)
 • jpg/jpeg/jfif (Joint Photographic Experts Group File Interchange Format)
 • png (Portable Network Graphics)
 • tif/tiff (Tagged Image File Format)
 • gif (Graphics Interchange Format)
 • mpg/mpeg/mpeg1/mpeg2 (MPEG Phase 1 -ISO-IEC 11172/Phase 2 - ISO//ISO/IEC 13818)
 • wav (Waveform Audio Format)
 • mp2/mp3 (MPEG-1 Audio Layer 2/Layer 3)
 • isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší
 • edi (mezinárodní standard EDIFACT, standardy ODETTE a EANCOM pro elektronickou výměnu obchodních dokumentů - EDI)
 • dwg (AutoCAD DraWinG File Format) verze 2007 a vyšší
 • shp/dbf/shx/prj/qix/sbn/sbx (ESRI Shapefile)
 • dgn (Bentley MicroStation Format) verze V7 a V8
 • gml/gfs/xsd (Geography Markup Language Document)
 • json (JavaScript Object Notation)
 • mp4/m4a (MPEG-4 Audio ISO/IEC 14496)
 • mp4/m4v/m4p (MPEG-4 Video ISO/IEC 14496)
 • heic/heif (High Efficiency Image File)

 Úřad upozorňuje, že podatelna nepřijímá jiné než výše uvedené formáty; nelze přijmout např. komprimované soubory typu zip, rar apod., datové formáty typu asics/scs/asice/sce, ani šifrované či spustitelné soubory. S ohledem na přechodné období, do 31. 12. 2025, není Úřad povinen přijímat jiné než výše uvedené formáty.

Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) lze zaslat pouze jedno podání.

Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Podmínky pro přijímání elektronických podání na technických nosičích dat

Elektronická podání jsou přijímána rovněž na technických nosičích dat (CD, DVD, USB flash disk), které lze doručit v úředních hodinách na podatelnu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 7, 602 00 Brno. Přijatý přenosný technický nosič dat se podateli nevrací. Na jednom nosiči dat smí být pouze jedno podání a jeho přílohy.

Podepisování datových zpráv a dokumentů

Elektronicky učiněné podání Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, které souvisí s výkonem jeho působnosti, musí být v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, podepsáno uznávaným elektronickým podpisem (tj. zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem). Na podání podepsaná pouhým zaručeným elektronickým podpisem či podpisem založeným na komerčním certifikátu bude pohlíženo jako na nepodepsaná.

Pravidla potvrzování doručení elektronických podání

O přijetí datové zprávy a v ní vložených dokumentů zaslaných na elektronickou podatelnu budete, v souladu s § 4 odst. 8 vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění pozdějších předpisů, informováni potvrzující zprávou na e-mail, ze kterého bylo doručení elektronickou cestou přijato. Informace o přijetí datové zprávy by měla být obdržena nejpozději následující pracovní den po dni jejího doručení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

V případě datové zprávy zaslané prostřednictvím datových schránek nahrazuje tuto zprávu doručenka, kterou generuje informační systém datových schránek.

Dotazy týkající se provozu elektronické podatelny

Případné dotazy týkající se provozu elektronické podatelny zasílejte na elektronickou adresu posta@uohs.cz nebo na poštovní adresu: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, tř. Kpt. Jaroše 7, 602 00 Brno.

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz