číslo jednací: S0123/2018/KD-11839/2019/852/RSk

Instance I.
Věc Kartelová dohoda výběrového řízení ZZS Pardubického kraje – ochranná souprava
Účastníci
  1. AURILLA CZ s. r. o.
  2. EGO Zlín, spol. s r.o.
Typ správního řízení Dohody
Výrok § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb.
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 15. 5. 2019
Dokumenty file icon 2018_S0123.pdf 403 KB

Č. j.:ÚOHS-S0123/2018/KD-11839/2019/852/RSk

 

Brno: 29. 4. 2019

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0123/2018/KD zahájeném dne 10. 4. 2018 z moci úřední ve smyslu § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 78 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, jehož účastníky jsou:

 

  • AURILLA CZ s. r. o., IČO 02480956, se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno (dále jen „AURILLA“) a
  • EGO Zlín, spol. s r.o., IČO 46902473, se sídlem U Pekárny 438, Štípa, 763 14 Zlín (dále jen „EGO Zlín“),

vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

 

ROZHODNUTÍ:

I.

Účastníci řízení, společnosti

  • AURILLA CZ s. r. o., IČO 02480956, se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno (dále také jen „AURILLA“) a
  • EGO Zlín, spol. s r.o., IČO 46902473, se sídlem U Pekárny 438, Štípa, 763 14 Zlín (dále také jen „EGO Zlín“),

tím, že koordinovali účast a nabídky do výběrového řízení s názvem „ZZS Pardubického kraje – ochranná souprava“ zadavatele Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje a posléze takto sladěné nabídky u zadavatele podali,

 

jednali ve vzájemné shodě, čímž narušili hospodářskou soutěž v uvedeném výběrovém řízení, a tím porušili zákaz stanovený § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb., a dopustili se přestupku dle § 22a odst. 1 písm. b) tohoto zákona.

 

II.

 

Dle § 7 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb., se účastníkům řízení plnění zakázaného a neplatného jednání ve vzájemné shodě specifikovaného ve výrokové části I. tohoto rozhodnutí do budoucna zakazuje.

 

III.

 

Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb., se účastníku řízení, společnosti EGO Zlín, spol. s r.o., IČO 46902473, se sídlem U Pekárny 438, Štípa, 763 14 Zlín, za přestupek uvedený ve výrokové části I. ukládá pokuta v celkové výši 173.000 Kč (slovy: sto sedmdesát tři tisíc korun českých).

 

Uložená pokuta je splatná do 90 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

 

IV.

 

Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb., ve spojení s § 2 odst. 4 a § 6 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se od uložení pokuty účastníkovi řízení, společnosti AURILLA CZ s. r. o., IČO 02480956, se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, za přestupek uvedený ve výrokové části I. upouští.

 

 

V.

 

V souladu s ustanovením § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů, se účastníku řízení, společnosti EGO Zlín, spol. s r.o., IČO 46902473, se sídlem U Pekárny 438, Štípa, 763 14 Zlín, ukládá povinnost uhradit náklady řízení paušální částkou 3.500 Kč (slovy: tři tisíce pět set korun českých).

 

Náklady řízení jsou splatné do 15 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

 

VI.

 

V souladu s ustanovením § 2 odst. 4, § 6 odst. 2 ve spojení s § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, se od povinnosti uhradit náklady řízení účastníkovi řízení, společnosti AURILLA CZ s. r. o., IČO 02480956, se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, upouští.

 

Odůvodnění

I. Zahájení a dosavadní průběh správního řízení

 

1.             Dne 10. 4. 2018 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) správní řízení sp. zn. ÚOHS-S0123/2018/KD (dále též „správní řízení“) ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, se společnostmi AURILLA a EGO Zlín.

 

2.             Možné porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, Úřad spatřoval v jednání ve vzájemné shodě a/nebo dohodě účastníků správního řízení, případně s dalšími soutěžiteli, spočívající v koordinaci účasti a/nebo nabídek ve výběrovém řízení s názvem „ZZS Pardubického kraje – ochranná souprava“ (dále také jen „výběrové řízení“) zadavatele Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje, příspěvková organizace, IČO 69172196, se sídlem Průmyslová 450, 530 03 Pardubice (dále jen „Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje“).

 

3.             Předmětem této veřejné zakázky byla dodávka 6 ks ochranných souprav EPP-10 obsahující 1 ks ochranné kukly EOK-10/P, 1 ks FVJ Proflow 2CS/120, 2 ks kombinovaných filtrů, 2 ks ochranných oděvů s vyměnitelnými rukavicemi, 4 páry latexových rukavic, 3 páry ochranných protichemických a biologických rukavic, 1 ks holínek, 1 ks dekontaminovatelného pásu, 2 ks pytlů na biologický odpad, 1110x700 mm, 3 ks stahovacích pásků a 1 ks obalu na sadu. Lhůta pro podávání nabídek do výběrového řízení byla stanovena nejpozději do 24. 5. 2016 do 10:00 hodin.

 

4.             Cílem nebo výsledkem výše uvedeného jednání účastníků správního řízení mohlo být narušení hospodářské soutěže při účasti ve výběrovém řízení s názvem „ZZS Pardubického kraje – ochranná souprava“ zadavatele Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje.

 

5.             Důvodnou indicií pro zahájení řízení o možném porušení zákona Úřadem bylo podání bývalého zaměstnance společnosti AURILLA a jím předaná e-mailová komunikace mezi účastníky správního řízení týkající se výběrového řízení, z níž se jeví, že společnost EGO Zlín zaslala zpracovanou předvyplněnou nabídku, včetně předvyplněných cen do výběrového řízení, kterou následně společnost AURILLA doplnila o své identifikační a kontaktní údaje, razítko a podpis statutárního orgánu, a odeslala jako svoji nabídku Zdravotnické záchranné službě Pardubického kraje.

 

6.             Po zahájení správního řízení Úřad zjistil, že jediná jednatelka a společník společnosti AURILLA paní Pavla Dvořáková dne 17. 10. 2017 zemřela. Dle obchodního rejstříku tak společnost AURILLA nemá žádný orgán, který je způsobilý za ni jednat. Z tohoto důvodu v souladu s § 32 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) Úřad ustanovil opatrovníka společnosti AURILLA, pozůstalého manžela po paní Dvořákové, pana Josefa Dvořáka.[1]

 

7.             Úřad v rámci správního řízení vyzval účastníky řízení dne 13. 2. 2018 k vyjádření, zda mají zájem o využití procedury narovnání. Společnost EGO Zlín projevila zájem vstoupit do procedury narovnání, za společnost AURILLA se její opatrovník, pan Josef Dvořák, k výzvě Úřadu nevyjádřil. Procedura narovnání proto nebyla zahájena.

 

8.             Přípisem ze dne 25. 3. 2019 vyjádřila společnost EGO Zlín, že má zájem o podání žádosti o snížení pokuty ve smyslu § 22ba odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).[2]

 

9.             Dne 27. 3. 2019 Úřad vydal Výhrady k dohodě v rámci správního řízení.[3] Následně přípisem ze dne 9. 4. 2019 společnost EGO Zlín podala žádost o snížení pokuty dle § 22ba odst. 2 zákona.[4]

 

II. Použité znění zákona

 

10.         Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), nabyl účinnosti dne 1. 7. 2001 a do současnosti prošel řadou novelizací.

 

11.         Protiprávnost určitého jednání se posuzuje dle právní normy platné v době spáchání deliktu, není-li pozdější právní úprava pro účastníka řízení příznivější. Za dobu spáchání deliktu se pak považuje okamžik jeho dokonání, neboť teprve tehdy je uskutečněno jednání, jež je předmětem právního posouzení.

 

12.         Ve správním řízení Úřad shledal protisoutěžní jednání účastníků řízení (spáchání přestupku) u výběrového řízení pro Zdravotnickou záchrannou službu Pardubického kraje. K dokonání přestupku došlo okamžikem podání nabídek všech účastníků řízení do výběrového řízení, tj. nejpozději dne 23. 5. 2016.

 

13.         V době spáchání deliktu byl účinný zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb. Od spáchání deliktu až dosud nabyly účinnosti dvě novely zákona o ochraně hospodářské soutěže, a to zákony č. 183/2017 Sb. a č. 262/2017 Sb., Úřad se proto zabýval tím, zda některá pozdější právní úprava je pro účastníky řízení příznivější či nikoli.

 

14.         Po posouzení veškerých aspektů a výhodnosti znění uvedených novelizací pro účastníky řízení dospěl Úřad k závěru, že při hmotněprávním posouzení deliktního jednání není žádná z pozdějších novel příznivější, a proto bude postupovat podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb.[5]

 

15.         Z procesního hlediska platí obecná zásada, že nové procesní právo (jeho změny) platí ode dne nabytí účinnosti nové právní úpravy i pro řízení zahájená přede dnem nabytí její účinnosti s tím, že právní účinky úkonů, které v řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti, zůstávají zachovány (pokud přechodné ustanovení nestanoví něco jiného).

 

16.         Předmětné správní řízení bylo zahájeno dne 10. 4. 2018. Vzhledem k tomu, že od zahájení řízení nebyla přijata žádná pozdější novela, Úřad postupuje v daném řízení z hlediska procesního dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 262/2017 Sb.

 

III. Charakteristika účastníků správního řízení

 

III. 1 Společnost AURILLA

 

17.         Společnost AURILLA je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedenéhou Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81495, a to dne 27. 12. 2013. Předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

 

18.         Jedinou jednatelkou a společníkem byla paní Pavla Dvořáková, která dne 17. 10. 2017 zemřela. Po smrti paní Dvořákové společnost AURILLA dále neprovozuje žádnou podnikatelskou činnost, v současnosti probíhá dědické řízení po zemřelé, které dosud nebylo skončeno.

 

19.         Společnost AURILLA je soutěžitelem ve smyslu § 2 odst. 2 zákona (dále též „soutěžitel AURILLA“).[6]

  

III. 2 Společnost EGO Zlín

 

20.         Společnost EGO Zlín je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 5959, a to dne 16. 6. 1992.

 

21.         Společnost EGO Zlín je výrobcem a dodavatelem komplexního systému biologické ochrany, logistických a dekontaminačních systémů a prostředků pro urgentní medicínu či dlouhodobou péči. Vyváží své produkty do více než 50 zemí světa.[7]

 

22.         Jediným jednatelem a současně společníkem společnosti je pan Ing. Pavel Kostka.

 

23.         Společnost EGO Zlín je soutěžitelem ve smyslu § 2 odst. 2 zákona (dále též „soutěžitel EGO Zlín“).[8]

 

IV. Skutkový stav

 

IV. 1 Zjištěné skutečnosti a důkazy

 

24.         V květnu roku 2016 Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje vyhlásila výběrové řízení s názvem „ZZS Pardubického kraje – ochranná souprava“, jehož předmětem byla dodávka 6 ks ochranných souprav EPP-10 obsahující 1 ks ochranné kukly EOK-10/P, 1 ks FVJ Proflow 2CS/120, 2 ks kombinovaných filtrů, 2 ks ochranných oděvů s vyměnitelnými rukavicemi, 4 páry latexových rukavic, 3 páry ochranných protichemických a biologických rukavic, 1 ks holínek, 1 ks dekontaminovatelného pásu, 2 ks pytlů na biologický odpad, 1110x700 mm, 3 ks stahovacích pásků a 1 ks obalu na sadu. Lhůta pro podávání nabídek do výběrového řízení byla stanovena nejpozději do 24. 5. 2016 10:00 hodin.

 

25.         Dne 13. 5. 2016 v 13:37 hod. zaslala zaměstnankyně společnosti EGO Zlín paní […jméno…] zaměstnanci společnosti AURILLA panu […jméno…] e-mail s následujícím textem: „Dobrý den pane […jméno…], v návaznosti na Vaši tel. komunikaci s kolegyní Ing. […jméno…] Vám posílám přílohy k výběrovému řízení. Prosím Vás doplňte: červeně vyznačené pole, doplňte razítko a podpis statutárního orgánu, naskenujte, pošlete poštou s Výpisem z obchodního rejstříku, popřípadě Výpis kvalifikovaných dodavatelů na adresu: hlavac@zzspak.cz Mnohokrát děkuji za ochotu a spolupráci. S přáním pěkného dne[…jméno…].“ Daný e-mail je opatřen kontaktními údaji paní […jméno…], jejím telefonním číslem, adresou společnosti EGO Zlín a jejím logem.  V příloze daného e-mailu je kupní smlouva s červeně vyznačenými políčky s označením „vyplní uchazeč“, příloha č. 1 s uvedením specifikace zakázky a příloha č. 2 - krycí list zakázky s vyznačenými červenými políčky s označením „doplňte“ a s předvyplněnou výší nabídky bez DPH ve výši 229.200 Kč, s DPH ve výši 48.132 Kč a celkovou nabídkovou cenou ve výši 277.332 Kč.[9] Ve vlastnostech všech příloh je posledním uživatelem, který soubory uložil, paní […jméno…], zaměstnankyně společnosti EGO Zlín.[10]

 

26.         Dne 23. 5. 2016 v 11:52 hod. zaslal zaměstnanec společnosti AURILLA pan […jméno…] zaměstnanci zadavatele veřejné zakázky Zdravotnické záchranné službě Pardubického kraje Ing. Rudolfu Hlaváčovi e-mail s předmětem: „přihláška do výběrového řízení“ a textem: „přihláška do výběrového řízení viz přílohy“. Součástí e-mailu je vyplněná kupní smlouva, příloha č. 1 s uvedením specifikace zakázky, příloha č. 2 - krycí list zakázky podepsaný jednatelkou společnosti AURILLA paní Pavlou Dvořákovou a výpis z obchodního rejstříku společnosti AURILLA ke dni 18. 5. 2016 v 5:33 hod. Krycí list s nabídkovou cenou zcela odpovídá cenové nabídce, kterou zaslala paní […jméno…] ze společnosti EGO Zlín panu […jméno…] ze společnosti AURILLA.[11]

 

27.         Do daného výběrového řízení podaly nabídku dále společnosti MEDISIMED s. r. o., IČO 03667693, se sídlem Pod Školou 170, 763 10 Hvozdná (dále jen „MEDISIMED“) a společnost EGO Zlín.

 

28.         Vítězem výběrového řízení se stala společnost EGO Zlín s nabídkovou cenou 204.600 Kč bez DPH. Druhou v pořadí byla společnost MEDISIMED s nabídkovou cenou 225.000 Kč bez DPH, a třetí v pořadí byla společnost AURILLA s nabídkovou cenou 229.200 Kč bez DPH.

 

V. Vymezení relevantního trhu

 

29.         Relevantním trhem je podle § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska své charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území. Relevantní trh se vymezuje z hlediska věcného (výrobkového), geografického a časového. 

 

30.         Při vymezení relevantního trhu vycházel Úřad z předmětu správního řízení a hodnotil, jakého trhu (příp. trhů) se konkrétní posuzované jednání účastníků řízení týkalo.

 

V. 1 Věcné vymezení relevantního trhu

 

31.         Předmětem veřejné zakázky s názvem „ZZS Pardubického kraje – ochranná souprava“ byla dodávka 6 ks ochranných souprav EPP-10 obsahující 1 ks ochranné kukly EOK-10/P, 1 ks FVJ Proflow 2CS/120, 2 ks kombinovaných filtrů, 2 ks ochranných oděvů s vyměnitelnými rukavicemi, 4 páry latexových rukavic, 3 páry ochranných protichemických a biologických rukavic, 1 ks holínek, 1 ks dekontaminovatelného pásu, 2 ks pytlů na biologický odpad, 1110x700 mm, 3 ks stahovacích pásků a 1 ks obalu na sadu.

 

32.         Na základě výše uvedených informací Úřad vymezil relevantní trh, v jehož rámci došlo k porušení zákona, z hlediska věcného jako trh ochranných souprav a biovaků.

  

V. 2 Geografické a časové vymezení relevantního trhu

 

33.         Z hlediska geografického vymezení relevantního trhu Úřad ověřil, že probíhá v celé České republice za homogenních podmínek. Nebylo zjištěno dílčí území, na němž by podmínky soutěže byly zřetelně odlišné.

 

34.         Dále při vymezení geografického relevantního trhu vzal Úřad v úvahu též judikaturu, podle níž neexistence přeshraničních obchodů, popř. jejich existence pouze v zanedbatelné míře, silně indikuje potřebu vymezit relevantní trh nejvýše jako národní a ověřil, že k přeshraničnímu exportu/importu služeb u výše zmíněného věcně vymezeného relevantního trhu nedochází či dochází jen minimálně.

 

35.         Z hlediska časového se jedná o trh trvalý, charakterizovaný pravidelnými, opakovanými dodávkami.

 

36.         Na základě výše uvedených informací byl relevantní trh z hlediska geografického vymezen jako území celé České republiky.

 

VI. Právní posouzení

 

37.         Skutkovou podstatou deliktu je souhrn typických, základních, právně relevantních znaků určitého právního institutu, v daném případě přestupku v oblasti soutěžního práva. Mezi základní (typové) znaky takovéhoto přestupku patří: subjekt (soutěžitel), subjektivní stránka (odpovědnost soutěžitele), objekt (narušení/vyloučení hospodářské soutěže) a objektivní stránka (jednání soutěžitelů).

 

VI. 1 Subjekt přestupku (soutěžitel)

 

38.         Ustanovení § 1 zákona upravuje ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení dohodami soutěžitelů, zneužitím dominantního postavení, spojením soutěžitelů nebo orgány veřejné správy.

 

39.         Úřad se předně zabýval tím, zda společnosti AURILLA a EGO Zlín jsou soutěžiteli ve smyslu zákona.

 

40.         Soutěžitelem se dle § 2 odst. 1 zákona rozumí fyzické a právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli. Dle ustálené judikatury a v kontextu práva hospodářské soutěže je „soutěžitelem“ jakýkoliv subjekt vykonávající hospodářskou činnost nezávisle na právní formě tohoto subjektu a způsobu jeho financování. Hospodářskou činností se rozumí jakákoli činnost spočívající v nabízení zboží nebo poskytování služeb na trhu. Protože za relevantní není považována právní forma ani způsob financování soutěžitele, může pojem soutěžitel označovat i hospodářskou jednotku skládající se z několika subjektů, ať již právnických či fyzických osob, což je i případ mateřských a dceřiných společností, které jsou považovány za jednoho soutěžitele, pakliže tvoří jednu hospodářskou jednotku.[12]

 

41.         Adresátem právních norem českého soutěžního zákona je soutěžitel, legislativní zkratka pro prakticky jakékoli entity, které se (alespoň nepřímo) účastní hospodářské soutěže.[13] Obdobnou úlohu plní v evropském soutěžním právu pojem podnik.[14] Pojmem podnik se dle unijní judikatury rozumí jedna hospodářská jednotka, i když je po právní stránce tvořená několika osobami, ať již fyzickými či právnickými,[15] sestávající z jednotné organizace osobních, hmotných a nehmotných prvků, které dlouhodobě sledují specifický hospodářský cíl a mohou přispět ke spáchání protiprávního jednání.[16]

 

42.         Společnosti AURILLA a EGO Zlín jsou podnikatelé, kteří vykonávali hospodářskou činnost; ve sledovaném období oba účastníci řízení nabízeli své zboží v dané oblasti; byli tedy v době podání nabídek do výběrového řízení soutěžiteli ve smyslu soutěžního zákona.

 

VI. 2 Subjektivní stránka přestupku (odpovědnost soutěžitele)

 

43.         Odpovědnost za protisoutěžní jednání spočívající v uzavření zakázané dohody narušující soutěž je odpovědností objektivní. Přestože adresátem norem soutěžního práva je soutěžitel, resp. podnik, je nutné přisuzovat porušení soutěžních pravidel vždy určité fyzické nebo právnické osobě, neboť pouze s ní je možné vést správní řízení. Jak uvádí unijní judikatura: „… pro účely uplatnění a výkonu rozhodnutí Komise v oblasti práva hospodářské soutěže je nezbytné označit jako osobu, jíž je rozhodnutí určeno, entitu s právní subjektivitou.“[17]

 

44.         Základním pravidlem je tedy princip osobní odpovědnosti,[18] jehož podstatou je přičtení odpovědnosti za protiprávní jednání té fyzické nebo právnické osobě, která provozuje podnik podílející se na kartelové dohodě.[19]

 

45.         Vzhledem k výše uvedenému Úřad činí účastníky řízení odpovědnými za jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů ve výběrovém řízení, neboť tyto společnosti se přímo dopustily zakázaného jednání.[20]

 

46.         Zákon o ochraně hospodářské soutěže Úřadu neukládá, aby u všech soutěžitelů, tj. jak u fyzických, tak u právnických osob, které hodlá za porušení hmotněprávních ustanovení zákona o ochraně hospodářské soutěže sankcionovat, zkoumal zavinění.[21] Úřad nicméně posouzení zavinění, tj. subjektivní stránky jednání účastníků řízení, považuje za důležitou součást svých úvah o výši ukládané pokuty, neboť jde o aspekt ovlivňující náhled na závažnost posuzovaného jednání.

 

47.         Při posuzování subjektivní stránky jednání, jež je předmětem správního řízení, vycházel Úřad z toho, že účastníci řízení vzájemně koordinovali jednání ve výběrovém řízení, čímž vědomě eliminovali rizika své vzájemné konkurence. Úřad konstatuje, že účastníci řízení si museli být vědomi nezákonného charakteru svého jednání a rovněž si museli být vědomi toho, že jejich jednání může mít za následek ovlivnění výsledku zakázky, tedy narušení hospodářské soutěže. Úřad proto dospěl k závěru, že účastníci řízení porušili zákon zaviněně.

 

VI. 3 Objekt přestupku (vyloučení hospodářské soutěže ve výběrovém řízení)

 

48.         Posuzované jednání účastníků správního řízení se týkalo výběrového řízení s názvem „ZZS Pardubického kraje – ochranná souprava“. Předmětem této veřejné zakázky byla dodávka 6 ks ochranných souprav EPP-10 obsahující 1 ks ochranné kukly EOK-10/P, 1 ks FVJ Proflow 2CS/120, 2 ks kombinovaných filtrů, 2 ks ochranných oděvů s vyměnitelnými rukavicemi, 4 páry latexových rukavic, 3 páry ochranných protichemických a biologických rukavic, 1 ks holínek, 1 ks dekontaminovatelného pásu, 2 ks pytlů na biologický odpad, 1110x700 mm, 3 ks stahovacích pásků a 1 ks obalu na sadu. Lhůta pro podávání nabídek do výběrového řízení byla stanovena nejpozději do 24. 5. 2016 do 10:00 hodin.

 

49.         Dané výběrové řízení se uskutečnilo v České republice, společnosti AURILLA, EGO Zlín a MESIMED byly osloveny zadavatelem Zdravotnickou záchrannou službou Pardubického kraje.

 

50.         V posuzovaném případě se jedná o dohodu (largo sensu), jež má narušení hospodářské soutěže jako svůj cíl (viz níže). U takových dohod se presumuje jejich potenciálně negativní dopad na soutěž; pro účely deklarace jejich protiprávnosti Úřad tedy nemusí zkoumat jejich skutečný negativní dopad na hospodářskou soutěž v dané oblasti.

 

51.         Dle názoru Úřadu měl dle zjištěných skutečností sladěný postup účastníků řízení za následek vyloučení hospodářské soutěže ve výběrovém řízení mezi společnostmi AURILLA a EGO Zlín.

 

VI. 4 Objektivní stránka přestupku (jednání soutěžitelů)

 

52.         Dále se Úřad zabýval tím, zda jednání účastníků řízení, společností AURILLA a EGO Zlín, je zakázanou dohodou dle zákona o ochraně hospodářské soutěže a v jaké formě byla tato dohoda spáchána.

 

53.         Dle § 3 odst. 1 zákona jsou dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě, jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže, zakázané a neplatné, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud Úřad nepovolí prováděcím právním předpisem z tohoto zákazu výjimku. Dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný, nejsou považovány za zakázané. Kritéria zanedbatelného dopadu dohod na hospodářskou soutěž stanoví Oznámení Úřadu o dohodách, jejichž dopad na soutěž je zanedbatelný (dále též „Oznámení“).[22]

 

54.         Pod legislativní zkratku „dohoda“ řadí § 3 odst. 1 zákon o ochraně hospodářské soutěže také tzv. jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě. Jednání ve vzájemné shodě oproti dohodě v užším smyslu představuje formu koordinace mezi soutěžiteli, kteří, aniž by dosáhli stádia uzavření dohody, vědomě nahrazují rizika vzájemné konkurence praktickou kooperací, a to v rozporu s požadavky na hospodářskou nezávislost.[23] Nejvyšší správní soud k tomu v rozsudku ve věci Kartel pekařů[24] konstatoval, že konsenzus (shoda projevu vůle jako nutný předpoklad uzavření dohody v užším smyslu): „… je nahrazen „slaďováním“ (koordinací), které může mít rozmanitou formu: od zpracování společného plánu až po pouhou výměnu informací.“ Pro kvalifikaci jednání jako jednání ve vzájemné shodě však není dle Nejvyššího správního soudu nezbytné zjištění, že byl vypracován plán společného postupu, postačí, pokud soutěžitelé pouze komunikují nebo se účastní jednání, které usnadňuje koordinaci jejich obchodní politiky. Jinými slovy za jednání ve vzájemné shodě se tedy považuje určitý společně koordinovaný postup soutěžitelů, kterému předcházejí jak přímé, tak nepřímé vzájemné kontakty mezi těmito soutěžiteli a jejich nezávislé soutěžní jednání je nahrazeno praktickou kooperací, jejímž cílem je preventivní odstranění nejistoty o budoucím chování konkurentů.

 

55.         Dohody s tvrdým jádrem nelze dle Oznámení Úřadu o dohodách de minimis považovat za dohody, jejichž dopad na soutěž je zanedbatelný. Speciálním typem zakázaných dohod s tvrdým jádrem, jsou dohody směřující k ovlivnění výsledků veřejných soutěží a výběrových řízení skrze předem dohodnutou účast, případně neúčast některých uchazečů, nebo prostřednictvím obsahově sladěného podání nabídek, zejména co se nabídkových cen týče, tzv. dohody typu bid-rigging. Dohody typu bid-rigging zpravidla zahrnují jak prvky dohody o rozdělení trhu, tak dohody cenové, tedy dva typy nejzávažnějších hard-core omezení hospodářské soutěže, jelikož podstatou těchto dohod je vyloučení vzájemné hospodářské soutěže mezi uchazeči o zakázku resp. o trh/jeho část (koordinace postupu směřující k získání zakázky předem zamýšleným vítězem – tj. dělení trhu) a popření tak vlastního smyslu výběrového řízení (jehož účelem je nalezení dodavatele za nejvýhodnějších – zejména cenových podmínek). K narušení hospodářské soutěže dochází již samotnou koordinací mezi soutěžiteli při účasti na výběrovém řízení (týkající se např. okruhu účastníků soutěže, nabídkové ceny apod.), jež je následně realizována, neboť tak dochází ke zkreslení hospodářské soutěže, a to bez ohledu na to jaká je konkrétní výše sladěných nabídkových cen.

 

56.         Úřad kvalifikuje jednání účastníků řízení týkající se výběrového řízení jako zakázanou dohodu ve smyslu § 3 odst. 1 zákona. Tuto dohodu uzavřeli a plnili účastníci řízení prostřednictvím vzájemného krytí tak, aby nabídka společnosti EGO Zlín v daném výběrovém řízení byla výhodnější v porovnání s nabídkou společnosti AURILLA. Úřad při posouzení formy zakázané dohody týkající výběrového řízení dospěl k závěru, že výše uvedení účastníci řízení jednali ve vzájemné shodě. O zapojení společnosti MEDISIMED do vytýkaného jednání nezjistil Úřad bližší informace.

 

57.         Úřad konstatuje, že posuzované jednání účastníků řízení nesplňuje podmínky pro vynětí ze zákazu dohod dle § 3 odst. 4 zákona; účastníci řízení ani důkazy pro takové vynětí nepředložili. Posuzované jednání účastníků řízení rovněž nesplňuje podmínky pro uplatnění žádné blokové výjimky přijaté na základě nařízení Evropské komise nebo Rady Evropské unie.[25]

 

58.         Úřad jako správní orgán nezjistil, že by jednání účastníka řízení bylo přímo nebo nepřímo, skutečně či potenciálně způsobilé ovlivnit obchod mezi členskými státy Evropské unie, resp. mělo unijní rozměr. Úřad proto v tomto případě neshledal podstatný vliv na obchod mezi členskými státy, tj. z důvodu absence unijního prvku neaplikoval na výše uvedené jednání článek 101 Smlouvy o fungování Evropské unie.

 

VII. Závěrečné shrnutí skutkových okolností a jejich právní kvalifikace

 

59.         Účastníci řízení, společnost AURILLA a společnost EGO Zlín tím, že

 

koordinovali účast a nabídky do výběrového řízení s názvem „ZZS Pardubického kraje – ochranná souprava“ zadavatele Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje a posléze takto sladěné nabídky u zadavatele podali,

 

jednali ve vzájemné shodě, čímž ovlivnili výsledek uvedeného výběrového řízení a narušili v něm hospodářskou soutěž, a tím porušili zákaz stanovený § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb., a dopustili se přestupku dle § 22a odst. 1 písm. b) tohoto zákona.

VIII. Odůvodnění sankce

 

60.         Při úvahách o uložení pokuty vycházel Úřad ze znění zákona a Zásad pro stanovování pokut (dále jen „Zásady“).[26] Zásady vypracoval Úřad za účelem zvýšení předvídatelnosti a transparentnosti svého rozhodování při ukládání pokut za porušení hmotněprávních povinností stanovených zákonem a popisují postup Úřadu při kalkulaci konkrétní výše pokuty ukládané dle zákona.

 

61.         Dle § 22a odst. 2 zákona se za přestupek podle odstavce 1 písm. b) uloží pokuta 10.000.000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, není-li dále stanoveno, že za přestupek podle odstavce 1 písm. b) se pokuta neuloží.[27] Hranice stanovená pevnou částkou se uplatní zejména u soutěžitelů, kteří nejsou založeni za účelem podnikání a žádného obratu tudíž nedosahují.[28]

 

62.         Dle § 22b odst. 2 zákona se při určení výměry pokuty právnické osobě přihlédne k závažnosti přestupku, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Dle § 22b odst. 2 zákona Úřad přihlédne též k jednání právnické osoby v průběhu řízení před Úřadem a jeho snaze odstranit škodlivé následky přestupku. Úřad při stanovení výše pokuty zohledňuje i další specifika případu, která jsou vzhledem ke svému charakteru pro stanovení výše pokuty relevantní.[29]

 

63.         Stanovení výše pokuty v mezích zákona je věcí správního uvážení Úřadu,[30] které se odvíjí od posouzení skutkových okolností daného případu. Dle judikatury českých soudů[31] musí konkrétní forma postihu a jeho výše působit natolik silně, aby od podobného jednání odradila i jiné nositele obdobných zákonných povinností, jaké svědčí účastníkům řízení. Zároveň musí být postih dostatečně znatelný v materiální sféře účastníků řízení, resp. soutěžitelů, aby v něm byla obsažena jeho represivní funkce, aniž by však byl pro soutěžitele likvidační. Uložená pokuta by tedy měla plnit jak funkci represivní, tak funkci preventivní.

 

64.         Při stanovování konkrétní výše pokuty Úřad předně vychází ze zákonem předepsaných kritérií, která má v sobě tato pokuta odrážet, a to ze závažnosti deliktu, délky jeho trvání a případného opakování protisoutěžního jednání účastníků správního řízení. Rovněž Úřad zohledňuje i další specifika případu, která jsou vzhledem ke svému charakteru pro stanovení výše pokuty relevantní.[32]

65.         Základním východiskem pro stanovení pokut v přiměřené výši je skutečnost, že trest by měl odpovídat povaze a závažnosti přestupku, za nějž je ukládán. Při určení konkrétních výší pokut je třeba zohlednit jak typovou, tak konkrétní závažnost jednání, jež je předmětem správního řízení. Při posouzení konkrétní neboli individuální závažnosti deliktu je třeba přihlédnout k řadě skutečností, jejichž povaha a význam se mění dle okolností specifických danému případu, a hodnocení individuální závažnosti deliktu se tak může lišit. Obecně se pak závažnost deliktu a riziko jeho negativního dopadu na soutěž a spotřebitele nepochybně zvyšuje s délkou trvání porušení zákona, u dohod typu bid-rigging může závažnost deliktu souviset i s hodnotou veřejné zakázky. Při stanovení pokut v řízení s více účastníky je třeba rovněž dodržet princip spravedlivého a proporcionálního rozložení pokuty mezi všechny delikventy.

 

66.         Tímto rozhodnutím je účastníkům řízení vytýkáno porušení § 3 odst. 1 zákona ve výběrovém řízení, neboť dle zjištění Úřadu soutěžitelé jednali ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů při tendrech (bid-rigging) s prvky dohody o rozdělení trhu a dohody cenové. Tyto praktiky spadají do kategorie tzv. kartelů s tvrdým jádrem a představují nejzávažnější porušení soutěžního zákona, které dle Zásad při stanovování výše pokut[33] spadají do kategorie velmi závažných porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže. Za tyto delikty ukládá Úřad nejpřísnější pokuty. Při výpočtu pokuty u nejzávažnějších deliktů se dle Zásad stanoví výchozí podíl do 3 % hodnoty prodejů.

 

67.         Účastníci řízení se dopustili jednoho přestupku v souvislosti s jedním konkrétním výběrovým řízením. Při určování výše základní částky pokuty Úřad vycházel nejen z typové závažnosti stanovené Zásadami, ale rovněž také z individuální závažnosti deliktu, která odráží veškeré relevantní skutečnosti vztahující se k deliktu posuzovanému v tomto správním řízení.

 

68.         Úřad v rámci individuální závažnosti rovněž zohlednil, že se z hlediska finančního nejedná o větší zakázku (z hlediska své hodnoty) a že se přestupek týká pouze jedné konkrétní zakázky pro jednoho konkrétního zadavatele. S ohledem na uvedené skutečnosti Úřad stanovil výchozí podíl hodnoty prodejů ve výši 1,5 % z hodnot prodejů.

 

69.         Délka trvání porušení zákona byla kratší než 1 rok, neboť dané jednání bylo jednorázové, což Úřad hodlá zohlednit v závažnosti deliktu tak, že koeficient času stanoví ve výši 1,00.[34]

 

70.         Úřad rovněž individuálně zohlednil případné přitěžující nebo polehčující okolnosti, které byly důvodem pro zvýšení nebo snížení pokuty nad, resp. pod úroveň základní částky.

 

71.         V případě, že soutěžitelé dosahují na relevantním trhu velmi malých hodnot prodejů, Úřad se v souladu se svou praxí stanovuje pokutu tak, aby dosahovala alespoň 0,5 % z celkového čistého obratu soutěžitele za poslední účetní období.

 

72.         Úřad při stanovování konečné výše pokuty přihlédl rovněž k aktuální finanční a majetkové situaci soutěžitelů, aby pro ně pokuta nebyla likvidační, a posoudil také, zda výsledná výše pokuty nepřesahuje zákonnou maximální výši 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.

 

VIII. 1 Soutěžitel AURILLA

 

73.         Společnost AURILLA v současnosti neprovozuje žádnou podnikatelskou činnost, obchodní podíl v předmětné společnosti je předmětem dědického řízení po paní Pavle Dvořákové, jediné jednatelce a společníku společnosti. Dědické řízení je předluženo.[35] Vzhledem k výše uvedeným důvodům hodným zvláštního zřetele se Úřad rozhodl společnost AURILLA nesankcionovat.[36]

 

VIII. 2 Soutěžitel EGO Zlín

 

74.         Při stanovení výše pokuty ukládané soutěžiteli EGO Zlín postupoval Úřad dle pravidel obsažených v Zásadách (viz výše).

 

75.         Soutěžitel EGO Zlín dosáhl v roce 2016 v oblasti ochranných souprav a biovaků v České republice hodnot prodejů ve výši 866.029,60 Kč.[37] Celkový čistý obrat soutěžitele EGO Zlín za poslední ukončené účetní období v roce 2018 je 43.477.841 Kč.[38]

 

76.         Úřad vyhodnotil jednání soutěžitele EGO Zlín jako velmi závažné jednání z hlediska typovosti; tzv. bid-rigging spadá do kategorie nejzávažnějšího narušení hospodářské soutěže. Výchozí podíl hodnoty prodejů Úřad stanovil ve výši 1,5 % z hodnoty prodejů. Při výpočtu pokuty z hodnoty prodejů i při započtení přitěžujících okolností, kterými jsou úmyslné spáchání přestupku a vedoucí role účastníka řízení, částka takto vypočtená nedosahuje ani 0,5 % z celkového obratu společnosti za poslední účetní období roku 2018. Přistanovení výše pokuty je třeba, aby výše pokuty byla schopná plnit ve vztahu k soutěžiteli EGO Zlín potřebnou odstrašující funkci. Udělená pokuta přitom musí být dostatečně citelná. Jen tak může plnit funkci preventivní a represivní. Jedním ze základních předpokladů pro zajištění požadovaných efektů uložené pokuty je zohlednění hospodářské výkonnosti sankcionovaného soutěžitele.

 

77.         Vzhledem k citovaným skutečnostem a specifikům daného případu, stanovil Úřad konečnou částku pokuty soutěžitele EGO Zlín v souladu s vlastní rozhodovací praxí při současném respektování principů přiměřenosti a spravedlnosti takovým způsobem, aby dosahovala alespoň 0,5 % z celkového čistého obratu soutěžitele. Základní výše pokuty tak po zohlednění časového koeficientu ve výši 1 činí 217.389 Kč. Takto vypočtená pokuta má dle názoru Úřadu pro soutěžitele EGO Zlín dostatečně odstrašující účinek a současně plní své základní funkce, tj. funkci represivní a preventivní.

 

78.         Vzhledem k podání žádosti o snížení pokuty dle § 22ba odst. 2 zákona snížil Úřad výše uvedenou částku o 20 %. Výsledná částka pokuty pro společnost EGO Zlín tak po zaokrouhlení na celé tisíce dolů činí 173.000 Kč

 

79.         Pokuta v této výši nepřevyšuje 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem EGO Zlín za poslední ukončené účetní období, ani ji Úřad s ohledem na její výši a na ekonomické údaje týkající se soutěžitele nepovažuje za likvidační.

 

VII. 3 Úhrada pokuty

 

80.         Účastník řízení EGO Zlín provede úhradu pokuty na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj, číslo účtu 3754-17721621/0710, číslo variabilního symbolu je 2018000123.

 

VII. 4 Zákaz plnění dohod

 

81.         V souladu s § 7 odst. 1 zákona Úřad uložil zákaz plnění dohody popsané ve výrokové části I. tohoto rozhodnutí do budoucna, jak je uvedeno ve výrokové části II. tohoto rozhodnutí.

VIII. Náklady řízení

 

82.         S ohledem na skutečnost, že Úřad v rámci správního řízení dospěl k závěru, že účastníci řízení porušili § 3 odst. 1 zákona, je splněna podmínka v § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro uložení náhrady nákladů správního řízení účastníkům řízení.

 

83.         Vzhledem k tomu, že společnost AURILLA neprovozuje žádnou podnikatelskou činnost, a je v řízení zastoupena opatrovníkem panem Dvořákem, Úřad se rozhodl náklady řízení při přihlédnutí k okolnostem daného případu neuložit.[39]

 

84.         S ohledem na délku a rozsah provedeného dokazování má Úřad za to, že se jednalo o zvlášť složitý případ, a proto určil paušální částku nákladů řízení, jež je společnost EGO Zlín povinna uhradit, ve výši 3.500,- Kč.

 

85.         Náklady řízení je účastník řízení EGO Zlín povinen uhradit do 15 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. Náklady se hradí na účet Úřadu vedený u České národní banky v Brně, číslo účtu 19-24825621/0710, konstantní symbol 1148, číslo variabilního symbolu je 2018000123.

 

IX. Závěr

 

86.         Ze všech shora podaných důvodů Úřad konstatuje, že bylo prokázáno spáchání přestupku dle zákona, spočívající v uzavření zakázané dohody narušující hospodářskou soutěž v rozporu s § 3 odst. 1 zákona, a proto rozhodl v souladu s § 67 odst. 1 správního řádu, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení dle § 152 odst. 1 a odst. 4 správního řádu, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 správního řádu, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Hynek Brom

I. místopředseda Úřadu

 

Obdrží:

Pan Josef Dvořák

Bezručova čtvrť 1114/30

664 34 Kuřim

 

EGO Zlín, spol. s r.o.

U Pekárny 438

Štípa, 763 14 Zlín

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 [1] L. č. 62 správního spisu sp. zn. ÚOHS-S0123/2018/KD (dále jen „správní spis“).

[2] L. č. 104 správního spisu.

[3] L. č. 105-112 správního spisu.

[4] L. č. 118 správního spisu.

[5] Při současné aplikaci § 112 přestupkového zákona co do jeho hmotněprávního uplatnění.

[6] Blíže k pojmu soutěžitel viz VI. 1 Subjekt přestupku (soutěžitel).

[7] L. č. 67 správního spisu.

[8] Blíže k pojmu soutěžitel viz VI. 1 Subjekt přestupku (soutěžitel).

[9] L. č. 9 - 15 správního spisu.

[10] L. č. 16 – 19 správního spisu.

[11] L. č. 24 - 34 správního spisu.

[12] K tomu blíže viz např. rozsudek Soudního dvora (dále též „SD“) C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P až C-208/02 P a C-213/02 P ze dne 28. 6. 2005 ve věci Dansk Rørindustri a další v. Komise (odst. 112 a násl.).

[13] Viz rozsudek K rajského soudu v Brně ve věci Česká lékařská komora, s p. zn. 2 9 Ca 1 10/2003 ze dne 31. 3. 2005, str. 51.

[14] V rozsudku Nejvyššího správního soudu ve věci Česká rafinérská (sp. zn. 5 As 61/2005 ze dne 29. 10. 2007, str. 192) je konstatováno, že pojem „soutěžitel“ použitý v zákoně o ochraně hospodářské soutěže odpovídá pojmu „podnik“ ve SFEU; při výkladu pojmu soutěžitel z hlediska aplikace zákona tak lze tedy vycházet i z unijní judikatury.

[15] Viz rozsudek Soudního dvora Evropské unie 170/83 ze dne 12. 7. 1984 ve věci Hydrotherm [1984], ECR-2999, odst. 11.

[16] Rozsudek Tribunálu T-11/89 ze dne 10. 3. 1992 ve věci Shell [1992], ECR II-757, odst. 311.

[17] Srov. např. rozsudek Tribunálu T-112/05 ze dne 12. 12. 2007 ve věci Akzo Nobel [2007], ECR II-05049, odst. 59, obdobně např. rozhodnutí C-279/98 P ze dne 16. 11. 2000 ve věci Cascades.

[18] Viz rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-280/06 ze dne 11. 12. 2007 ve věci ETI SpA [2007], ECR I-10893, odst. 39.

[19] Viz rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-49/92 P ze dne 8. 7. 1999 ve věci Anic Partecipazioni [1999], ECR-I-4125, odst. 78 a 145.

[20] Blíže viz část V. 4 Objektivní stránka přestupku (jednání soutěžitelů).

[21] Pozn. Tento postup Úřadu je aprobován zákonem o ochraně hospodářské soutěže ode dne 1. 9. 2009, kdy nabyla účinnosti novela zákona o ochraně hospodářské soutěže provedená zákonem č. 155/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů. Předchozí znění zákona o ochraně hospodářské soutěže předpokládala možnost uložení pokuty či opatření k nápravě za protisoutěžní delikt pouze tehdy, jestliže k porušení zákona docházelo zaviněně, resp. úmyslně nebo z nedbalosti. 

[22] Oznámení je uveřejněno na webových stránkách Úřadu https://www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez.html.

[23] Srov. rozsudek Soudního dvora Evropské unie C 40 až 48, 50, 54 až 56, 111, 113, 114/73 ze dne 16. 12. 1975 ve věci Coöperatieve Vereniging "Suiker Unie" UA [1975] ECR 1663, odst. 26. 

[24] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci Kartel pekařů, sp. zn. 5 Afs 40/2007 ze dne 30. 9. 2008, str. 213.

[25] Jde o blokové výjimky přijaté na základě čl. 103 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále též „SFEU“) k provedení čl. 101 odst. 3 SFEU příslušnými nařízeními Evropské Komise nebo Rady (EU), unijní blokové výjimky, či výjimka pro oblast zemědělství. 

[26] Dostupné z internetových stránek Úřadu na https://www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez.html, účinné do 23. 4. 2018. Od 24. 4. 2018 platí nový Postup při stanovení výše pokut ukládaných za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže, podle kterého ale bude Úřad postupovat ve správních řízeních zahájených po jeho účinnosti, tzn. ne v tomto správním řízení.

[27] Případy, kdy se pokuta neuloží, jsou upraveny v § 22 ba odst. 1 písm. a) zákona a týkají se soutěžitelů, kteří splňují stanovené podmínky (využijí tzv. Leniency program).

[28]Viz rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 31 Ca 64/2004 ze dne 31. 5. 2006 ve věci ČEZ.

[29] Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Ca 20/2006 ze dne 29. 5. 2007 ve věci Telefónica O2, str. 72.

[30] Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 As 15/2013 ze dne 11. 7. 2013, str. 59. 

[31] Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Ca 27/2006 ze dne 6. 4. 2007 ve věci ČSAD Liberec, str. 182, potvrzený rozsudkem Nejvyššího správního soudu sp. zn. 8 Afs 48/2007 ze dne 26. 4. 2010, str. 249. 

[32] Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Ca 20/2006 ze dne 29. 5. 2007 ve věci Telefónica O2, str. 72.

[33] Srovnej bod 22 Zásad při stanovování výše pokut. 

[34] Dle bodu 31 Zásad se koeficient času stanová úměrně k počtu let trvání deliktu, přičemž v případě deliktu trvajícího méně než rok je roven jedné.

[35] L. č. 52 správního spisu.

[36] Správní orgán při svém rozhodování přihlíží k základním zásadám správního řízení, především v daném případě přihlíží k ochraně veřejného zájmu (§ 2 odst. 4 správního řádu) a zásadě hospodárnosti (§ 6 odst. 2 správního řádu).

[37] L. č. 86 správního spisu.

[38] L. č. 93 správního spisu.

[39] S ohledem na základní zásady správního řízení zakotvené v § 2 odst. 4 a 6 odst. 2 správního řádu s přihlédnutím k § 79 odst. 5 správního řádu, který umožňuje snížit náklady řízení, lze per analogiam dovodit, že správní orgán může v případech hodných zvláštního zřetele od uložení nákladů řízení upustit.    

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz