číslo jednací: 18814/2020/840/LBř
spisová značka: S0220/2020/KS

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů BETVAR, a. s., První pokratický holding, a. s. / INSET, s. r. o.
Účastníci
  1. BETVAR, a. s.
  2. První pokratický holding, a. s.
  3. INSET, s. r. o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Výrok povoleno
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 24. 6. 2020
Dokumenty file icon 2020_S0220.pdf 259 KB

 

 

Spisová značka:

 

 

ÚOHS-S0220/2020/KS

 

 

Číslo jednací:

 

 

ÚOHS-18814/2020/840/LBř

 

Brno: 22. 6. 2020

 

 

 

 


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0220/2020/KS, zahájeném dne 4. 6. 2020 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s  § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníků řízení, společností BETVAR a. s., se sídlem Jesenice, Nákupní 995, IČO 63080087, První pokratický holding a.s., se sídlem Praha 9, Libeň, Drahobejlova 1452/54, IČO 07756895, a INSET s.r.o., se sídlem Praha 3, Vinohrady, Lucemburská 1170/7, IČO 03579727, zastoupených Mgr. Radovanem Kubáčem,  advokátem, se sídlem Praha 1, Olivova 4, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

 

rozhodnutí:

 

Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 5 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Společenské smlouvy, která má být zavřena mezi společnostmi BETVAR a. s., se sídlem Jesenice, Nákupní 995, IČO 63080087, První pokratický holding a.s., se sídlem Praha 9, Libeň, Drahobejlova 1452/54, IČO 07756895, a INSET s.r.o., se sídlem Praha 3, Vinohrady, Lucemburská 1170/7, IČO 03579727, v jejímž důsledku má být založen soutěžitel, který bude společně kontrolovaný společnostmi BETVAR a.s., První pokratický holding a.s. a INSET s.r.o. a který bude dlouhodobě plnit všechny funkce samostatné hospodářské jednotky, se podle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

 

POVOLUJE.

 

Odůvodnění

 

1.             K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 5 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě dokumentu uvedeného ve výroku tohoto rozhodnutí, v jehož důsledku mají společnosti BETVAR a. s., se sídlem Jesenice, Nákupní 995, IČO 63080087 (dále jen „BETVAR“), První pokratický holding a.s., se sídlem Praha 9, Libeň, Drahobejlova 1452/54, IČO 07756895 (dále jen „PPH“), a INSET s.r.o., se sídlem Praha 3, Vinohrady, Lucemburská 1170/7, IČO 03579727 (dále jen „INSET“; společnosti BETVAR, PPH a INSET jsou dále společně označovány také jako „Navrhovatelé“), založit společně kontrolovaného soutěžitele, který bude dlouhodobě plnit všechny funkce samostatného hospodářské jednotky.[1]

2.             Společná kontrola společností BETVAR, PPH a INSET v nově zakládaném soutěžiteli vyplývá z následujících skutečností.

3.             V důsledku předmětného spojení soutěžitelů má společnost BETVAR držet obchodní podíl představující 44 % na základním kapitálu a hlasovacích právech v nově zakládaném soutěžiteli, společnost PPH má držet v nově zakládaném soutěžiteli obchodní podíl představující 51 % na jeho základním kapitálu a hlasovacích právech, zatímco společnost INSET má držet obchodní podíl představující 5 % na základním kapitálu a hlasovacích právech v nově zakládaném soutěžiteli.

4.             Z návrhu Společenské smlouvy, kterou zamýšlí společnosti BETVAR, PPH a INSET uzavřít, vyplývá, že valná hromada[2] nově zakládaného soutěžitele má obecně rozhodovat dvoutřetinovou většinou hlasů všech společníků.[3] Současně podle návrhu Společenské smlouvy[4] má valná hromada nově zakládaného soutěžitele rozhodovat o (i) jmenování jednatelů nově zakládaného soutěžitele, (ii) schválení obchodního plánu a rozpočtu nově zakládaného soutěžitele a (iii) významných investicích nově zakládaného soutěžitele[5] jednomyslně.

5.             Jmenování řídících pracovníků soutěžitele, rozhodování o jeho obchodním plánu a rozpočtu a rozhodování o jeho významných investicích patří mezi otázky, s nimiž je spojována možnost ovlivňovat strategické obchodní chování soutěžitele, a tedy možnost tohoto soutěžitele kontrolovat.[6]

6.             Protože společnosti BETVAR, PPH a INSET budou muset dosáhnout shody při přijímání rozhodnutí týkajících se strategického obchodního chování nově zakládaného soutěžitele a naopak každý z Navrhovatelů bude schopen přijetí těchto strategických rozhodnutí zablokovat, Úřad uzavírá, že v důsledku navrhované transakce získají společnosti BETVAR, PPH a INSET možnost společně kontrolovat nově zakládaného soutěžitele.

7.             Nově zakládaná společnost (společně kontrolovaný soutěžitel) bude dlouhodobě plnit všechny funkce samostatné hospodářské jednotky, a to z následujících důvodů.

8.             Zaprvé, společně kontrolovaný soutěžitel bude mít vlastní, na Navrhovatelích dostatečně nezávislé vedení, představované zejména dvěma nezávislými jednateli, kteří budou samostatně rozhodovat o každodenní podnikatelské činnosti společně kontrolovaného soutěžitele.

9.             Zadruhé, společně kontrolovaný soutěžitel bude disponovat dostatkem vlastních zdrojů, aby byl schopen samostatně vykonávat svou podnikatelskou činnost, která bude spočívat v realizaci projektů (společně kontrolovaný soutěžitel bude při realizaci projektů vystupovat v pozici generálního dodavatele) na dodávky komplexních řešení v oblasti čištění a úpravy (demineralizace) vody pro zákazníky z oblasti energetiky a těžkého průmyslu, a přímo vystupovat na trhu.     

10.         Pokud jde o zdroje, jimiž bude disponovat společně kontrolovaný soutěžitel, tento bude mít (i) dostatečné množství zaměstnanců pro realizaci projektů, s jejichž pomocí bude plně zajišťovat získávání nových obchodních příležitostí, projektování navrhovaných řešení a realizaci projektů, a (ii) dostatečné finanční zdroje, když bude financován na základě samofinancování (společně kontrolovaný soutěžitel bude dosahovat obrat svým přímým působením na trhu), případně podpůrně formou bankovního úvěru či půjčky od třetích subjektů nebo od Navrhovatelů za obvyklých tržních podmínek.

11.         Zatřetí, společně kontrolovaný soutěžitel bude nadán dostatečným stupněm obchodní nezávislosti na Navrhovatelích.

12.         V tomto ohledu bylo zjištěno, že společně kontrolovaný soutěžitel bude samostatně vykonávat svou podnikatelskou činnost (realizace projektů na dodávky komplexních řešení v oblasti čištění a úpravy vody pro zákazníky z oblasti energetiky a těžkého průmyslu) a vystupovat na trhu. Klíčová činnost společně kontrolovaného soutěžitele bude spočívat v projektování řešení a vedení jeho realizace, přičemž tyto činnosti bude společně kontrolovaný soutěžitel zajišťovat vlastními silami. Pro ostatní vstupy či subdodávky bude společně kontrolovaný soutěžitel využívat externí subdodavatele, které bude společně kontrolovaný soutěžitel coby generální dodavatel organizovat a koordinovat.

13.         Dále bylo v této souvislosti zjištěno, že společně kontrolovaný soutěžitel bude při realizaci projektů podle aktuální potřeby spolupracovat s řadou externích subdodavatelů na tržní bázi, když hlavními subdodávkami, které bude společně kontrolovaný soutěžitel pro realizaci projektů odebírat, budou např. výstupy akreditované laboratoře (např. rozbory vody), stavební práce, dodávky technologických zařízení, dodávky kovových konstrukcí, zámečnické práce, specifická inženýrská činnost, instalatérské služby, zřizování vodovodních, kanalizačních, elektrických nebo plynových přípojek, dodávky potrubí atd.[7]   

14.         Konečně pak činnost, kterou bude vykonávat společně kontrolovaný soutěžitel, bude odlišná od činností Navrhovatelů a půjde výrazně nad rámec dosavadní činnosti Navrhovatelů.[8]

15.         Začtvrté, společně kontrolovaný soutěžitel bude působit na dlouhodobém základě, protože má být založen dobu neurčitou.[9]

16.         Spojení splňuje rovněž notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

17.         První z účastníků řízení, společnost BETVAR, je výlučně kontrolován svým jediným akcionářem, holdingovou společností VSB Holding, a.s. Společnost VSB Holding, a.s. je výlučně kontrolovaná panem O. F. (dále také společně jen „Skupina BETVAR“).

18.         Společnost BETVAR[10] se zabývá na území České republiky i v zahraničí realizací stavebních zakázek, a to (i) kompletními dodávkami staveb, (ii) sanacemi betonových konstrukcí, (iii) výstavbou a rekonstrukcemi chladících věží a (iv) výrobou, dodávkami a montážemi střešních světlíků.

19.         Další ze společností kontrolovaných panem F. (tj. společnosti Skupiny BETVAR) se zabývají např. poskytováním služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, projektovou a inženýrskou činností ve výstavbě a poskytováním energetického poradenství.

20.         Druhý z účastníků řízení, společnost PPH, je vložen do svěřenského fondu Pokratický soukromý svěřenský fond, jehož jediným zakladatelem a jedním z obmyšlených je L. N. (dále také společně jen „Skupina PPH/MEGA“).

21.         Pan L. N. jako jediný zakladatel prostřednictvím uvedeného fondu vlastní společnosti ve Skupině PPH, a to především společnost MEGA a.s. („MEGA“), která stojí v čele Skupiny PPH/MEGA.

22.         Skupina PPH/MEGA zahrnuje celosvětově činné technologické společnosti, které společnostem z oblastí energetiky, potravinářství, průmyslu chemického, farmaceutického či automobilového a dalších odvětví nabízí průmyslové technologie založené na vlastním výzkumu společností Skupiny PPH/MEGA.[11]

23.         Na území České republiky se společnosti Skupiny PPH/MEGA zabývají (i) výrobou a dodávkami zařízení pro demineralizaci roztoků na bázi elektrodialýzy s využitím iontovýměnných membrán vlastní výroby (tyto technologie se využívají především při úpravě vody a v potravinářském průmyslu), (ii) povrchovými úpravami materiálů, kdy společnosti Skupiny PPH/MEGA poskytují zákazníkům komplexní technicko-logistický servis, a (iii) poskytováním ekologických služeb, kdy dochází k propojení komerční a akademické sféry v oblasti pokročilých sanačních technologií (společnosti Skupiny PPH/MEGA v tomto ohledu rovněž provádí drobné stavební práce v souvislosti s obnovou krajiny, veřejných prostranství, městské a technické infrastruktury a v souvislosti s tím provádí také projektové a inženýrské práce).

24.         Třetí z účastníků řízení, společnost INSET, je výlučně kontrolován svým jediným společníkem, holdingovou společností TBINvest s.r.o. Společnost TBINvest s.r.o. je výlučně kontrolovaná panem T. B. (dále společně také jen „Skupina INSET“).

25.         Společnost INSET[12] se na území České republiky zabývá stavebním inženýrstvím, když vykonává činnosti v následujících oborech: (i) geotechnika a monitoring, (ii) geologický a geofyzikální průzkum, (iii) hydrogeologie, (iv) pyrotechnický průzkum, (v) diagnostika a monitoring stavebních konstrukcí, (vi) diagnostika a monitoring životního prostředí, (vii) geodetické práce, (viii) servis trhacích prací a (ix) inženýrská činnost.

26.         Další ze společností kontrolovaných panem B. (tj. společnosti Skupiny INSET) se zabývají pronájmem a leasingem výrobků pro osobní potřebu a pro domácnost, konzultační činností, vydavatelskou, reklamní, tiskací a fotografickou činností, konzultační činností v oblasti stavebnictví či pronájmem a správou nemovitostí, bytů a nebytových prostor.

27.         Společně kontrolovaný soutěžitel bude realizovat projekty na dodávky komplexních řešení v oblasti čištění a úpravy (demineralizace) vod pro zákazníky působící v oblasti energetiky a těžkého průmyslu.

28.         Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Hynek Brom

I. místopředseda Úřadu

 

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 24. 6. 2020.

 

 

 

 

Obdrží

Mgr. Radovan Kubáč, advokát

Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.

Olivova 4

110 00 Praha 1

ID DS: dg4g4m5

 

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 [1] Společně kontrolovaný soutěžitel je nově založená společnost, která však doposud nevznikla (není zapsána v obchodním rejstříku). Společnosti BETVAR, PPH a INSET plánují, že společně kontrolovaný soutěžitel bude mít po svém vzniku obchodní firmu Národní centrum využití vod s.r.o. a sídlo ve Stráži pod Ralskem, Pod Vinicí 87.      

[2] Valná hromada nově zakládaného soutěžitele bude schopná usnášení, budou-li přítomni společníci, kteří mají nadpoloviční většinu všech hlasů. Každý společník má jeden hlas na každých 1 000,- Kč svého vkladu (viz článek IX. odst. 1 návrhu Společenské smlouvy).      

[3] Viz článek IX. odst. 3 návrhu Společenské smlouvy.       

[4] Viz článek IX. odst. 3 návrhu Společenské smlouvy.      

[5] Jedná se o schválení investic ve výši nad 80 milionů Kč.      

[6] Viz vymezení pojmu kontroly v § 12 odst. 4 zákona a blíže k tomu zejména odstavce 34. a násl. Oznámení o konceptu spojení soutěžitelů ve smyslu zákona o ochraně hospodářské soutěže (dále jen „Oznámení o konceptu spojení“): https://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/spojovani-soutezitelu/guidelines-ke-spojeni-soutezitelu.html.      

[7] V úvodní fázi činnosti společně kontrolovaného soutěžitele by mohlo docházet k tomu, že tento bude od Navrhovatelů odebírat některé vstupy - od společnosti BETVAR např. potřebné stavební práce a stavební položky, od společnosti PPH např. technologická zařízení potřebná k čištění vody a od společnosti INSET např. výstupy akreditované laboratoře (např. rozbory vody).       

[8] V tomto ohledu Navrhovatelé uvedli, že např. společnost PPH, resp. Skupina PPH, sice také působí v oblasti čištění vod, nicméně primárně dodává samotná zařízení potřebná k úpravě vody a soustředí se pouze na úpravu vody znečištěné činností společností např. z oblasti potravinářství či činností dalších menších subjektů. Oproti tomu společně kontrolovaný soutěžitel bude dodávat komplexní řešení v oblasti čištění a úpravy (demineralizace) vody znečištěných činností velkých energetických společností a těžkého průmyslu (viz k tomu str. 9 Zjednodušeného dotazníku k povolení spojení).      

[9] Viz článek IV. návrhu Společenské smlouvy.      

[10] Viz https://betvar.cz/.      

[12] Viz https://www.inset.com/.      

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz