číslo jednací: 02343/2021/853/PBe
spisová značka: S0129/2019

Instance I.
Věc Technicko-provozní studie - Technická řešení VRT
Účastníci
  1. SUDOP PRAHA, a. s.
  2. Výzkumný Ústav Železniční, a. s.
Typ správního řízení Dohody
Výrok § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
Rok 2019
Datum nabytí právní moci 12. 2. 2021
Dokumenty file icon 2019_S0129.pdf 614 KB
Leniency program

 

 

Spisová značka:  ÚOHS-S0129/2019/KD

Číslo jednací:      ÚOHS-02343/2021/853/PBe

 

Brno 27. 01. 2021

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0129/2019/KD, zahájeném dne 16. 4. 2019 z moci úřední ve smyslu § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, jehož účastníky jsou společnosti: 

  • SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 80, Praha 3, IČO 25793349, zastoupená na základě plné moci ze dne 25. 4. 2019 advokátem JUDr. Robertem Nerudou, Ph.D., jednatelem a společníkem HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kanceláře, se sídlem Na Florenci 2116/15, Praha 110 00,
  • Výzkumný Ústav Železniční, a.s., se sídlem Novodvorská 1698/138b, Braník, 142 00 Praha 4, IČO 27257258, zastoupená na základě plné moci ze dne 13. 11. 2018 advokátem Mgr. Radovanem Kubáčem, LL.M., advokátní kanceláře Nedelka Kubáč advokáti s.r.o., se sídlem Praha 1, Olivova 2096/4, PSČ 110 00,

vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

 

ROZHODNUTÍ:

 

I. 

Účastníci řízení, společnosti 

  • SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 80, Praha 3, IČO 25793349, a
  • Výzkumný Ústav Železniční, a.s., se sídlem Novodvorská 1698/138b, Braník, 142 00 Praha 4, IČO 27257258,

tím, že v období zahrnujícím měsíc listopad roku 2014 do dne 21. 5. 2015 prostřednictvím vzájemných kontaktů koordinovali nabídky do výběrového řízení na veřejnou zakázku na vypracování technickoprovozní studie v oblasti vysokorychlostních tratí s názvem Technicko-provozní studie - Technická řešení VRT, evidenční číslo zakázky 492320, jejímž zadavatelem byla Správa železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město, IČO 70994234, sladěné nabídky zadavateli podali a vzájemně spolupracovali s cílem, aby uvedená veřejná zakázka byla zadána Sdružení právnických osob „Společnost SP + ACRI + MTP_Technická řešení VRT“ se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3,

jednali ve vzájemné shodě, čímž ovlivnili výsledek a narušili hospodářskou soutěž v uvedeném výběrovém řízení,

a tím porušili zákaz uvedený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb., a dopustili se přestupku dle § 22a odst. 1 písm. b) tohoto zákona.

 II.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb., se účastníkům řízení, společnostem

  • SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 80, Praha 3, IČO 25793349, a
  • Výzkumný Ústav Železniční, a.s., se sídlem Novodvorská 1698/138b, Braník, 142 00 Praha 4, IČO 27257258,

plnění zakázaného a neplatného jednání ve vzájemné shodě specifikovaného ve výrokové části I. tohoto rozhodnutí do budoucna zakazuje. 

III.

Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb., se účastníku řízení, společnosti SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 80, Praha 3, IČO 25793349, za delikt uvedený ve výrokové části I. ukládá pokuta v celkové výši 9 302 000,- Kč (slovy: devět miliónů tři sta dva tisíce korun českých).

Uložená pokuta je splatná do 90 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

IV.

V souladu s ustanovením § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, ve znění pozdějších předpisů, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, se účastníkům řízení, společnostem:

  • SUDOP PRAHA a.s., se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 80, Praha 3, IČO 25793349, a
  • Výzkumný Ústav Železniční, a.s., se sídlem Novodvorská 1698/138b, Braník, 142 00 Praha 4, IČO 27257258,

ukládá, a to každému zvlášť, povinnost uhradit náklady řízení paušální částkou 3 500,- Kč (slovy: tři tisíce pět set korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do 15 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

 

I.               Zahájení správního řízení a jeho dosavadní průběh

1. Dne 16. 4. 2019 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) se společnostmi SUDOP PRAHA a.s., IČO 25793349, se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 80, Praha 3 (dále jen „SUDOP“) a Výzkumný Ústav Železniční, a.s., IČO 27257258, se sídlem Novodvorská 1698/138b, Braník, 142 00 Praha 4 (dále jen „VÚŽ“), správní řízení sp. zn. ÚOHS-S0129/2019/KD (dále též „správní řízení“) ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů. Možné porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, Úřad spatřoval v jednání ve vzájemné shodě a/nebo dohodě účastníků správního řízení spočívající v koordinaci účasti a/nebo nabídek do výběrového řízení na veřejnou zakázku na vypracování technickoprovozní studie v oblasti vysokorychlostních tratí s názvem Technicko-provozní studie - Technická řešení VRT, evidenční číslo zakázky 492320, jejímž zadavatelem byla Správa železnic, státní organizace,[1] se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00, Praha 1 - Nové Město, IČO 70994234, (dále též „Veřejná zakázka“) a to nejméně v letech 2014 a 2015.

2. Správní řízení bylo zahájeno na základě Úřadu dostupných informací[2] o průběhu a výsledcích výběrového řízení vyhlášeného Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha, IČO 70994234 (dále též „Zadavatel“) na Veřejnou zakázku a z informací z dokumentů, které Úřad získal na Vrchním státní zastupitelství.[3]  Tyto poznatky a dokumenty se týkaly přípravy a zpracování nabídek do výběrového řízení na Veřejnou zakázku a vyplynulo z nich podezření na spolupráci mezi účastníky tohoto správního řízení v souvislosti s předmětným výběrovým řízením z hlediska možného porušení § 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů. Správní řízení bylo zahájeno rovněž na základě důvodných indicií, které Úřad získal dne 14. 11. 2018 ze Žádosti o upuštění od uložení pokuty ve smyslu § 22ba zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a Leniency programu Úřadu,[4] kterou podala společnost VÚŽ (dále jen „Žádost“). Dne 14. 1. 2019 byla Žádost doplněna a Úřad dne 17. 1. 2019 uvedenému žadateli sdělil, že podmínečně splnil podmínky pro upuštění od uložení pokuty.

3. V rámci správního řízení si Úřad následně vyžádal od účastníků řízení další relevantní informace a podklady vztahující se ke shora uvedenému výběrovému řízení.

4. Dne 6. 11. 2019 Úřad vyzval účastníky řízení k vyjádření, zda mají zájem v rámci daného správního řízení využít proceduru narovnání. Účastníci řízení projevili o tento postup předběžně zájem, Úřad proto proceduru narovnání zahájil.[5] Následně proběhla ústní jednání v rámci procedury narovnání s účastníky řízení, kdy jim byly sděleny základní skutkové okolnosti případu, ze kterých Úřad vycházel při kvalifikaci jednání posuzovaného v rámci správního řízení, hlavní důkazy, jejich právní hodnocení a výše pokuty, kterou hodlá ve správním řízení uložit. Po ústních jednáních provedených s účastníkem řízení VÚŽ ve dne 7. 1. 2020[6] a s účastníkem řízení SUDOP ve dnech 28. 11. 2019[7] a 27. 5. 2020[8] projevili účastníci řízení zájem v této proceduře pokračovat.[9]

5. Úřad umožnil oběma účastníkům správního řízení v jeho průběhu nahlížet do správního spisu.

6. Dne 21. 12. 2020 vydal Úřad výhrady k dohodě, ve kterých účastníkům řízení sdělil základní skutkové okolnosti případu, jejich právní hodnocení, odkázal na důkazy obsažené ve správním spise a informoval je o sankcích, jež hodlá účastníkům řízení v rozhodnutí uložit.

7. Následně Úřad umožnil účastníkům řízení seznámit se s podklady rozhodnutí a stanovil jim lhůtu pro vyjádření se k těmto podkladům a k zaslání návrhů na doplnění dokazování.

8. Po vydání výhrad k dohodě obdržel Úřad od všech účastníků řízení žádosti o snížení pokuty ve smyslu § 22ba odst. 2 ve spojení s § 22ba odst. 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb. Účastníci řízení se po sdělení výhrad písemně vzdali svého práva na seznámení se s podklady rozhodnutí a činit návrhy na doplnění dokazování.[10] Vzhledem ke splnění všech podmínek Úřad vydává v rámci procedury narovnání toto stručné rozhodnutí. S ohledem na to, že rozhodnutí je vydáváno v rámci procedury narovnání, Úřad v něm nepopisoval zcela detailně jednání účastníků řízení v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku a na některých místech anonymizoval jména fyzických osob.[11] 

II.             Použité znění zákona 

II.1 Hmotněprávní posouzení jednání soutěžitelů 

9. Protiprávnost určitého jednání se posuzuje dle právní normy platné v době spáchání přestupku, není-li pozdější právní úprava pro účastníky řízení příznivější. Pro posouzení, zda by bylo použití pozdější právní úpravy pro účastníky řízení příznivější, je rozhodujícím kritériem celkový výsledek z hlediska trestnosti, jehož by bylo při aplikaci předpisu platného v době spáchání přestupku či aplikaci pozdější právní úpravy reálně pro účastníky řízení dosaženo. Za dobu spáchání přestupku se pak považuje okamžik jeho dokonání.[12]

10. V daném správním řízení Úřad shledal protisoutěžní jednání účastníků řízení (spáchání přestupku) v souvislosti s výběrovým řízením na Veřejnou zakázku Zadavatele, kdy k jednání účastníků správního řízení docházelo přinejmenším v období od měsíce listopadu roku 2014 do podpisu smlouvy Zadavatelem s vítězem výběrového řízení, tj. do dne 21. 5. 2015. K dokonání přestupku tedy došlo dne 21. 5. 2015.

11. V době spáchání přestupku byl účinný zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 360/2012 Sb.

12. Od spáchání deliktu až dosud nabyly účinnosti 4 novely zákona o ochraně hospodářské soutěže, a to zákon č. 135/2016 Sb., zákon č. 293/2016 Sb., zákon č. 183/2017 Sb. a zákon č. 262/2017 Sb. Od 1. 7. 2017 je rovněž účinný zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, který je třeba při posuzování příznivosti právní úpravy rovněž vzít v úvahu (viz dále). Úřad se tedy zabýval tím, zda některá z uvedených pozdějších právních úprav je pro účastníky řízení příznivější či nikoli.

13. Prvně je třeba uvést, že žádná z uvedených pozdějších právních úprav se nedotkla vymezení skutkové podstaty správního deliktu spočívajícího v uzavření zakázané dohody (§ 3 odst. 1), podmínek platných pro vymezení dohod zanedbatelného dopadu na soutěž, jež nejsou považovány za dohody zakázané, podmínek, při jejichž naplnění se zákaz na dohody nevztahuje nebo jsou ze zákazu vyňaty na základě blokových výjimek, ani zákonné maximální výše pokut za přestupky.

14. Novela provedená zákonem č. 293/2016 Sb. upravila ustanovení týkající se zákazu plnění veřejných zakázek, kdy původně obligatorní povinnost Úřadu tento zákaz uložit na 3 roky změnila na možnost jeho uložení až na dobu 3 let. Tato pozdější právní úprava zákona o ochraně hospodářské soutěže (změna obligatorního zákazu plnění veřejných zakázek na fakultativní) je pro účastníky řízení příznivější.

15. Novela provedená zákonem č. 183/2017 Sb. účinná od 1. 7. 2017 byla přijata v souvislosti se zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších zákonů a nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 15/19 dne 4. února 2020 vyhlášeného ve Sbírce zákonů pod č. 54/2020 Sb. (dále též „nový přestupkový zákon“), který je třeba při posuzování příznivosti právní úpravy vzít rovněž v úvahu. Úřad při aplikaci hmotněprávních ustanovení zákona přihlíží zejména k § 112 odst. 1 nového přestupkového zákona. Dle nového přestupkového zákona se na přestupky a dosavadní jiné správní delikty, s výjimkou disciplinárních deliktů, hledí ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona jako na přestupky. Odpovědnost za ně se pak posoudí podle dosavadních zákonů, pokud k jednání zakládajícímu odpovědnost došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; podle nového přestupkového zákona se posoudí jen tehdy, jestliže to je pro pachatele příznivější. Je-li to pro pachatele výhodnější, použijí se rovněž ustanovení o určení druhu a výměry správního trestu. Pokud jde o nový přestupkový zákon, ten nelze považovat za příznivější pro účastníky řízení, proto jej Úřad neaplikuje.

16. Po posouzení veškerých aspektů z hlediska trestnosti Úřad dospěl k závěru, že novela č. 183/2017 Sb. je pro účastníky řízení příznivější z hlediska úpravy promlčení a k úpravě promlčení v předmětném správním řízení Úřad také přihlédl. Promlčecí doba dle novely č. 183/2017 Sb. činí 10 let a počíná běžet dnem následujícím po dni spáchání přestupku a přerušuje se ze zákonem stanovených důvodů, například oznámením o zahájení řízení o přestupku. Současně platí, že byla-li promlčecí doba přerušena, odpovědnost za přestupek zanikne nejpozději uplynutím 14 let od jeho spáchání. Dle právní úpravy účinné v době spáchání deliktu odpovědnost za správní delikt zanikla, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 5 let ode dne, kdy se o něm správní orgán dozvěděl, nejpozději však do 10 let ode dne, kdy byl spáchán. V případě včasného zahájení řízení Úřadem promlčecí doba podle zákona účinného v době spáchání deliktu neuplynula nikdy. Novela č. 183/2017 Sb. zavedla časově ohraničenou promlčecí dobu. V posuzovaném případě nicméně Úřad konstatuje, že dosud žádná ze lhůt upravujících promlčení včetně lhůt zavedených novelou č. 183/2017 Sb. ode dne spáchání přestupku neuplynula.

17. S ohledem na výše uvedené Úřad z hlediska hmotněprávního postupuje dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb. (dále též „ZOHS 293/2016“), neboť je pro účastníky řízení příznivější. 

II.2 Použité znění zákona pro vedení správního řízení 

18. Z hlediska procesního obecně platí zásada tzv. nepravé retroaktivity procesních norem, kdy se nové procesní právo a jeho změny aplikují od data nabytí jeho účinnosti i v řízeních zahájených před tímto datem, přičemž právní účinky dříve učiněných úkonů zůstávají zachovány, pokud přechodné ustanovení pozdější právní úpravy nestanoví něco jiného.[13] Úřad při vedení správního řízení vychází primárně z procesních ustanovení zákona o ochraně hospodářské soutěže, která představují lex specialis k obecné právní úpravě.

19. Správní řízení bylo zahájeno dne 16. 4. 2019, proto se předmětné správní řízení z hlediska procesního řídí dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 262/2017 Sb., (poslední novely zákona o ochraně hospodářské soutěže, dále též „ZOHS 262/2017“).

20. Co se dále týká správního řádu coby obecného procesního předpisu, tak v otázkách neupravených ZOHS 262/2017 se postupuje podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 403/2020 Sb. (poslední novely správního řádu, dále též „správní řád“) a s výjimkou ustanovení vyloučených v rámci § 22b odst. 8 ZOHS 262/2017 se postupuje rovněž podle nového přestupkového zákona.

21. Pro účely tohoto dokumentu Úřad používá též označení „zákon o ochraně hospodářské soutěže“ pro principy zákazu (a neplatnosti) dohod narušujících hospodářskou soutěž (resp. zákazu a neplatnosti dohod, jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže), které nejsou, podobně jako koncept soutěžitele, v jednotlivých výše uvedených zněních tohoto zákona odlišné (tyto principy pak platí i dle současného znění zákona o ochraně hospodářské soutěže). Pokud je dále u citace české judikatury užito označení „zákon“, rozumí se jím znění zákona o ochraně hospodářské soutěže aplikované v soudem přezkoumávaném případě. 

III.           Charakteristika účastníků řízení 

III.1  Společnost SUDOP 

22. Společnost SUDOP (dále též „soutěžitel SUDOP“) je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 6088 dne 31. 8. 1999.

23. Společnost SUDOP je projektová, konzultační a inženýrská společnost zaměřená na komplexní řešení dopravní infrastruktury, zejména železničních a silničních staveb a systémů městské dopravy, kdy navrhuje celkové technické řešení staveb včetně mostních, tunelových a inženýrských objektů, sdělovacích a zabezpečovacích systémů, elektrizace a napájení a řeší další otázky s tímto zaměřením spojené. Společnost dále připravuje návrhy v oblasti pozemních a průmyslových staveb, inženýrských sítí, telekomunikací a energetiky.

24. Vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí je vydáváno v rámci procedury narovnání, Úřad blíže soutěžitele SUDOP nevymezoval.

III.2 Společnost VÚŽ 

25. Společnost VÚŽ je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 10025 dne 1. 7. 2002.

26. Společnost VÚŽ je průmyslově-obchodní společností v oblasti železničního zkušebnictví a testování, jejímž hlavním posláním je strategická podpora subjektů činných v oblasti výroby železniční techniky z pohledu zkoušení a schvalování jejich produktů. Hlavním předmětem podnikání VÚŽ jsou činnosti zahrnující zejména zkušebnictví, posuzování kolejových vozidel a dalších součástí interoperability železničního systému pro tuzemské a zahraniční zákazníky.

27. Vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí je vydáváno v rámci procedury narovnání a společnost VÚŽ podala Žádost (vedoucí k imunitě od pokuty), Úřad blíže soutěžitele VÚŽ nevymezoval. 

IV.          Zjištěné skutečnosti a důkazy 

28.  Veřejná zakázka Zadavatele se týkala vypracování technickoprovozní studie v oblasti vysokorychlostních tratí s názvem Technicko-provozní studie - Technická řešení VRT (dále jen „Studie“) a měla svou náplní řešit problematiku vysokorychlostních tratí (VRT) v komplexní rovině, zohlednit vývoj dálkové dopravy v EU a prověřit návaznost základní sítě vysokorychlostních tratí v ČR na síť v sousedních zemích. Náplní Studie bylo řešení dopadu nových technických požadavků a nároků konstrukce vysokorychlostních tratí na stávající legislativu a návrh nových nebo úprav stávajících norem ČSN, předpisů Zadavatele, legislativy ČR nebo jiných standardů pro otázky, které nejsou dostatečně řešeny stávající národní legislativou. Dle zjištění obsažených ve Studii pak měly být navrhovány úseky železniční sítě s traťovou rychlostí vyšší než 160 km/h. Předpokládaná hodnota Veřejné zakázky určená Zadavatelem byla 20 mil. Kč. Jediným kritériem pro zadání Veřejné nabídky byla nejnižší nabídková cena za vypracování Studie. Oznámení o Veřejné zakázce bylo v roce 2014 několikrát uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek.[14]  Poslední oznámení o Veřejné zakázce bylo ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněno dne 8. 12. 2014 se lhůtou stanovenou pro doručení nabídek uchazečů do 25. 2. 2015.  

IV.1 Kvalifikační podmínky výběrového řízení na Veřejnou zakázku  

29. Na vypracování Studie uspořádal Zadavatel výběrové řízení dle tehdy účinného zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Mezi stanovenými podmínkami k účasti uchazeče ve výběrovém řízení za Veřejnou zakázku bylo mimo jiné poskytnutí informací a dokladů nezbytných k posouzení technické způsobilosti dodavatele. Zadavatel požadoval předložení seznamu významných ukončených služeb podobného charakteru,[15] které uchazeč o Veřejnou zakázku poskytnul v posledních 3 letech. Přílohou tohoto seznamu muselo být osvědčení buď vystavené veřejným zadavatelem, pokud byly služby poskytovány veřejnému zadavateli, osvědčení vystavené jinou osobou, pokud byly služby poskytnuty jiné osobě, nebo smlouva s jinou osobou a doklad o uskutečnění plnění dodavatele. Uchazeč tímto způsobem musel prokázat, že v uvedeném období poskytl alespoň 3 služby obdobného charakteru, přičemž finanční objem každé jednotlivé služby měl činit minimálně 1 mil. Kč bez DPH.

30. Pro splnění kvalifikačních požadavků na plnění Veřejné zakázky musel uchazeč disponovat realizačním týmem, který splňoval podmínky stanovené Zadavatelem. Členové realizačního týmu mohli být zaměstnanci dodavatele nebo osoby v jiném vztahu k dodavateli, tj. například zaměstnanci jeho subdodavatelů. K prokázání odborné kvalifikace uchazeč o Veřejnou zakázku musel předložit Zadavateli seznam členů realizačního týmu uchazeče a profesní životopisy každého člena realizačního týmu včetně dokladů o jejich nejvyšším dosaženém vzdělání. Zadavatelem byla stanovena standardizovaná forma pro tento seznam a uchazeč tak musel reference, zkušenosti či účast na obdobných činnostech doložit v této formě.

31. Vedoucí týmu uchazeče musel prokázat vysokoškolské vzdělání; nejméně 5 let praxe projektového řízení; minimálně 3 reference u alespoň 3 obdobných zakázek obdobné velikosti, z toho minimálně 1 v oblasti železniční dopravy za poslední 3 roky ve funkci vedoucího týmu a předložit certifikát pro projektové řízení PMI nebo PRINCE 2. Realizační tým uchazeče musel obsahovat minimálně 3 odborníky na oblast interoperability, kteří se alespoň 12 měsíců v posledních 3 letech přímo účastnili práce v orgánech Evropské komise nebo Evropské agentury pro železnice nebo sdružení a subjektů v subsystémech železniční vozidla (minimálně 2 členové realizačního týmu) a železniční infrastruktura (minimálně 2 členové realizačního týmu). Realizační tým uchazeče musel také zahrnovat minimálně 4 experty zapojené do činnosti Centra technické normalizace (CTN), kteří se účastnili normalizačního procesu po dobu nejméně 12 měsíců v posledních 3 letech pro zajištění úkolů tvorby ČSN včetně mezinárodní spolupráce při tvorbě technických norem v rámci mezinárodních a evropských normalizačních organizací, projektů technické normalizace a dalších činností v železničním sektoru. Uchazeč musel rovněž disponovat specialisty na projektování dopravních staveb s vysokoškolským vzděláním v oboru dopravy, nejméně 5-ti lety praxe v oblasti dopravního projektování, a prokázat jejich reference na projektování alespoň jedné železniční stavby VRT v posledních 3 letech. 

IV.2 Výběrové řízení na Veřejnou zakázku a podané nabídky 

32. Výběrového řízení na Veřejnou zakázku se účastnily a nabídky podaly dva subjekty, kdy nabídku podalo Sdružení právnických osob „Společnost SP + ACRI + MTP_Technická řešení VRT“ se sídlem na Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3 (dále též „Společnost SP + ACRI + MTP_Technická řešení VRT“), jako sdružení společníků založené dle § 2716 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, za účelem podání společné nabídky do výběrového řízení na Veřejnou zakázku třemi společníky: společností SUDOP, která byla pověřena správou a jednáním za toto sdružení společníků, asociací ACRI – Asociace podniků českého železničního průmyslu, se sídlem Politických vězňů 1419/11, 113 42 Praha, IČO 63832721 a společností METROPROJEKT Praha a.s., se sídlem I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha, IČO 45271895. Ve výběrovém řízení na Veřejnou zakázku za Společnost SP + ACRI + MTP_Technická řešení VRT jednala a tento subjekt zastupovala společnost SUDOP, jako pověřený správce. Nabídka Společnosti SP + ACRI + MTP_Technická řešení VRT byla Zadavateli doručena dne 25. 2. 2015 v 8 hodin 35 minut a byla opatřena podpisy osob zastupujících společnost SUDOP spolu s otiskem razítka této společnosti. Nabídková cena společnosti Společnost SP + ACRI + MTP_Technická řešení VRT na Veřejnou zakázku činila 18 829 200,- Kč bez DPH.[16]

33. Nabídku Zadavateli rovněž podala společnost VÚŽ. Tato nabídka byla Zadavateli doručena dne 25. 2. 2015 v 7 hodin 50 minut a byla opatřena podpisy osob zastupujících uvedenou společnost. Nabídka na Veřejnou zakázku nebyla opatřena razítkem společnosti VÚŽ, byla pouze podepsána výše uvedenými osobami. Nabídková cena společnosti VÚŽ na Veřejnou zakázku činila 19 450 000,- Kč bez DPH.[17] 

34. Ke splnění kvalifikačních požadavků stanovených Zadavatelem v zadávací dokumentaci k Veřejné zakázce uzavřela společnost VÚŽ dvě subdodavatelské smlouvy. Konkrétně, pro výkon činností a služeb spojených s výkonem vedoucího týmu uzavřela společnost VÚŽ dne 6. 2. 2015 smlouvu o budoucí smlouvě o dílo se společností NDCON s.r.o., se sídlem Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha, IČO 64939511 (dále též „NDCON s.r.o.“).[18]  Vedoucím týmu uchazeče měl být zaměstnanec společnosti NDCON s.r.o. [jméno osoby]. Pro výkon činností spojených s výkonem specialisty na projektování dopravních staveb uzavřela společnost VÚŽ dne 10. 2. 2015 smlouvu o budoucí smlouvě o dílo se společností SUDOP BRNO, spol. s r.o., se sídlem Kounicova 688/26, 611 36 Brno, IČO 44960417 (dále též jako „SUDOP BRNO, spol. s r.o.“).

35. V nabídce na Veřejnou zakázku společnost VÚŽ předložila seznam významných služeb obdobného charakteru, které poskytla v posledních 3 letech.[19] Dle seznamu se jednalo o následující tři referenční zakázky: Rekonstrukce žst. Přerov, 1. pro objednatele OHL ŽS, a.s., Optimalizace tratě st. hr. SR – Mosty u Jablunkova – Bystřice n. Olší pro objednatele Subterra a.s. a Modernizace tratě Veselí n. L. – Tábor II. část pro objednatele METROPROJEKT Praha a.s. Ke každé referenční zakázce byl přiložen také Zadavatelem standardizovaný formulář osvědčení o zakázce, který obsahoval vedle názvu příslušné zakázky, dobu její realizace, jméno investora, cenu a popis zakázky, také potvrzení uvedených skutečností investorem příslušné zakázky. Všechny tři formuláře osvědčení zakázce byly datovány dne 12. 2. 2015 a opatřeny podpisem Ing. Mojmíra Nejezchleba, náměstka GŘ pro modernizaci dráhy, Správy železnic, státní organizace, spolu s razítkem této společnosti, která byla investorem uvedených zakázek.

IV.3 Hodnocení a posuzování nabídek Zadavatelem 

36. Dne 25. 2. 2015 proběhlo jednání hodnotící komise Zadavatele o otevírání obálek k výběrovému řízení na Veřejnou zakázku. Tomuto jednání byl přítomen také jeden z uchazečů o Veřejnou zakázku, a to zástupce společnosti SUDOP.[20]

37. Dne 3. 3. 2015 proběhlo v rámci výběrového řízení na Veřejnou zakázku jednání hodnotící komise Zadavatele o posouzení kvalifikace, která shledala při posuzování splnění podmínek kvalifikace uchazečů u nabídky společnosti VÚŽ některé nedostatky. Jedním z nedostatků bylo nedostatečné prokázání splnění technického kvalifikačního předpokladu realizačního týmu VÚŽ, konkrétně u jednoho pracovníka. Další nedostatek Zadavatel spatřoval v rozporu informací uvedených VÚŽ v osvědčeních o zakázkách oproti seznamu referenčních služeb. Společnost VÚŽ byla proto vyzvána Zadavatelem k vysvětlení a doplnění své nabídky s termínem do 16. 3. 2015.

38. Společnost VÚŽ ve stanoveném termínu předložila Zadavateli ve stanovené lhůtě doplněný životopis pracovníka VÚŽ a doplnila osvědčení vydaná objednatelem tak, aby byla v souladu s předloženým seznamem referenčních zakázek.

39. Dne 17. 3. 2015 proběhlo v rámci výběrového řízení na Veřejnou zakázku jednání hodnotící komise Zadavatele o posouzení kvalifikace, kdy hodnotící komise dospěla k závěru, že účastníci výběrového řízení na Veřejnou zakázku splňují kvalifikační kritéria Zadavatele. Jako vítěznou nabídku hodnotící komise doporučila Zadavateli přijmout nabídku od uchazeče Společnost SP + ACRI + MTP_Technická řešení VRT, která obsahovala nižší nabídkovou cenu za plnění Veřejné zakázky než nabídka VÚŽ. Jak již bylo uvedeno výše, jediným hodnotícím kritériem Zadavatele byla nabídnutá cena za Veřejnou zakázku.

40. Dne 21. 5. 2015 podepsal Zadavatel s uchazečem Společnost SP + ACRI + MTP_Technická řešení VRT smlouvu o plnění Veřejné zakázky. Smlouva je opatřena podpisy zástupců společnosti SUDOP, datem 7. 5. 2015 a razítkem této společnosti.

IV.4 Důkazy získané v souvislosti s Veřejnou zakázkou ve společnosti VÚŽ  

41. V kanceláři společnosti VÚŽ, byly orgány činnými v trestním řízení zajištěny dokumenty označené „Díl 1 požadavky a podmínky pro zpracování nabídky část 2 pokyny pro dodavatele, č.j. 9878/2014-SSZ-ÚE“ v záhlaví označené názvem „Technicko provozní studie – Technické řešení VRT“ s přílohami v celkovém počtu 49 listů. Tyto dokumenty obsahují část zadávací dokumentace k Veřejné zakázce určené pro uchazeče o Veřejnou zakázku včetně vzorových nevyplněných standardizovaných formulářů. Součástí dokumentů je dále vytištěná listina s názvem „Požadavky na doložení dokladů (Termín podání 18. 12. 2014)“, která obsahuje obecný bodový soupis dokumentů a dokladů k vypracování a předložení nabídky na v dokumentu blíže nespecifikovanou veřejnou zakázku. Tato listina se sestává mimo jiné z jednotlivých bodů: výpisy z rejstříků, potvrzení finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, osvědčení k seznamu významných služeb, editovatelné verze životopisů členů týmu, doklady o nejvyšším dosaženém vzdělání, harmonogram plnění v editovatelné podobě a logo. Pod tímto bodovým soupisem potřebných dokumentů jsou uvedeny další tištěné poznámky ke zpracování nabídky, u nichž je uvedeno [jméno pracovníka společnosti SUDOP]“. Výše uvedený bodový soupis je opatřen ručně psanými poznámkami, ať už zvlášť pro jednotlivé body nebo vztahujících se k celému soupisu.[21] Dokumenty zajištěné v sídle společnosti VÚŽ obsahují také životopisy [jména osob], u kterých mimo jiné byl v příslušné kolonce uveden jako zaměstnavatel ACRI – Asociace podniků českého železničního průmyslu, se sídlem Politických vězňů 1419/11, 113 42 Praha, IČ: 63832721. Totožné osoby prostřednictvím identických životopisů pak dle zjištění Úřadu osvědčují kvalifikaci realizačního týmu uchazeče Společnost SP + ACRI + MTP_Technická řešení VRT a jsou součástí nabídky, která byla podána Zadavateli dne 25. 2. 2015 druhým uchazečem o Veřejnou zakázku, společností SUDOP.[22]

42. V malém kapesním diáři pro rok 2015 s nápisem „Alstom“ zajištěném na pracovním stolku zástupce společnosti VÚŽ, je uveden pro den 16. 2. 2015 zápis „16:00 Olšanka, jednání SUDOP“.[23]

43. V malém kapesním diáři pro rok 2014 černé barvy zajištěném v kanceláři zástupce společnosti VÚŽ, je pro den 19. 11. 2014 uvedena poznámka o schůzce "9:30 [jméno zástupce společnosti] SUDOP“, pro den 24. 11. 2014 poznámka „9.30 [jméno zástupce společnosti] SUDOP“ a pro den 2. 12. 2014 poznámka „15.30 [jméno zástupce společnosti SUDOP]“. Dále je v uvedeném diáři v místech pro zápis kontaktů a jiných poznámek ručním zápisem provedena mimo jiné poznámka na den 20. 1. odkazující ke společnosti SUDOP.[24] 

44. V modrém diáři rok 2015 s nápisem Siemens zajištěném v kanceláři zástupce společnosti VÚŽ je pro den 16. 2. 2015 uveden zápis „jednání SUDOP - projekt SŽDC, Olšanka 16.00, Osvědčení hodnocení, 3 projekty, IO 4x, CTN 4x, Nutno vyřešit do pondělí 23. 2. 2015“.[25]

45. V diáři zajištěném v pracovním stole v kanceláři zástupce společnosti VÚŽ, je uveden pro den 16. 2. 2015 v kolonce vymezující rozmezí 16 až 17 hodin zápis „[jméno zástupce společnosti SUDOP]“.[26]

46. Uvedené dokumenty a listiny společnosti VÚŽ byly zajištěny Policií České republiky ve dnech 22. - 23. 3. 2016 při prohlídce jiných prostor a pozemků společnosti VÚŽ na základě příkazu soudce Obvodního soudu pro Prahu 3.[27]

47. V počítači společnosti VÚŽ byla dne 19. 2. 2015 vytvořena složka „Projekt SŽDC_SUDOP“. Ta obsahuje podsložky „Nabídka“ a „Projekt SŽDC“. Ve složce byl nalezen soubor „CV_VUZ_Pětioký.doc“, v jehož metadatech bylo uvedeno jméno pracovníka SUDOP. Složka s obdobným jménem byla zjištěna i na paměťovém médiu společnosti SUDOP.“[28]

IV.5 Důkazy získané v souvislosti s Veřejnou zakázkou ve společnosti SUDOP

48. Dne 13. 2. 2015 ve 20:37 hodin zástupce společnosti SUDOP zaslal na elektronickou adresu označenou „[jméno osoby]“ email […obchodní tajemství…], z něhož vyplývá, že zástupce společnosti SUDOP zasílá subdodavateli VÚŽ pro Veřejnou zakázku […obchodní tajemství…]. Předmětný email obsahuje […obchodní tajemství…], email ze dne 13. 2. 2015 […obchodní tajemství…].[29]

49. Dne 16. 2. 2015 v 19:53 hodin je z elektronické adresy subdodavatele VÚŽ pro Veřejnou zakázku zaslána zástupci společnosti SUDOP odpověď na email uvedený v předchozím bodě […obchodní tajemství…]. Tento e-mail je následně […obchodní tajemství…].[30] Jako odpověď na výše uvedený email zaslal zástupce společnosti SUDOP dne 17. 2. 2015 v 8:23 hodin […obchodní tajemství…].[31]

50. Dne 17. 2. 2015 v 8:55 hodin zástupce společnosti SUDOP zaslal na elektronickou adresu subdodavatele VÚŽ pro Veřejnou zakázku email […obchodní tajemství…].[32] Na tento email je v 9:09 hodin v odpovědi odeslán […obchodní tajemství…]. […Obchodní tajemství…] je dále přeposlán v rámci SUDOP.[33]

51. Jak zjistil Úřad, […obchodní tajemství…] uvedené v předchozích bodech tohoto rozhodnutí, byly součástí nabídky podané dne 25. 2. 2015 Zadavateli do výběrového řízení na Veřejnou zakázku a […obchodní tajemství…] společnost VÚŽ dokládala ve své nabídce splnění příslušných kvalifikačních předpokladů.

52. V elektronickém kalendáři zástupce společnosti SUDOP je uveden záznam […obchodní tajemství…] a to dne […obchodní tajemství…] s předmětem […obchodní tajemství…], místo konání […obchodní tajemství…] a dne […obchodní tajemství…] s předmětem […obchodní tajemství…] a místem konání […obchodní tajemství…].[34]

53. Uvedené dokumenty a listiny společnosti SUDOP byly zajištěny Policií České republiky dne 22. 3. 2016 při prohlídce jiných prostor a pozemků společnosti SUDOP na základě příkazu soudce Obvodního soudu pro Prahu 3.[35] 

IV.6 Leniency žádost

54.  Dne 14. 11. 2018 obdržel Úřad Žádost, ve které účastník řízení společnost VÚŽ uvedla, že nabídka do výběrového řízení na Veřejnou zakázku nebyla ve společnosti připravována standardní cestou, když například potřebné dokumenty nebo rozpočet nepřipravovali zaměstnanci účastníka řízení, kteří by přípravu nabídky do zadávacího řízení měli mít na starosti. Z interního auditu ve společnosti VÚŽ pak mělo vyplynout, že na přípravě nabídky na Veřejnou zakázku se podíleli [jména zástupců společnosti] VÚŽ. Úřad Žádost společnosti VÚŽ přijal. Vzhledem k vydávání tohoto rozhodnutí v rámci procedury narovnání Úřad podrobněji Žádost nepopisuje.    

V.            Hodnocení důkazů a zjištěných skutečností 

55. Ze shora popsaných skutečností a důkazů pocházejících z trestního spisu Policie České republiky dle Úřadu vyplývá, že účastníci tohoto správního řízení společnosti VÚŽ a SUDOP své nabídky podané do výběrového řízení na Veřejnou zakázku nevypracovali samostatně a nezávisle na sobě s cílem o tuto Veřejnou zakázku soutěžit a zvítězit na základě nejnižší nabídkové ceny. Cílem účastníků řízení dle Úřadu bylo to, aby Veřejnou zakázku získalo a plnilo sdružení právnických osob Společnost SP + ACRI + MTP_Technická řešení VRT, za které jako vedoucí společník jednala společnost SUDOP. Dle Úřadu byla účast společnosti VÚŽ ve výběrovém řízení pouze formální s cílem podat hodnotitelnou nabídku Zadavateli, která bude obsahovat vyšší cenu za plnění Veřejné zakázky, než byla cena druhého účastníka, tak aby ve výběrovém řízení byly podány a hodnoceny dvě zdánlivě si konkurující nabídky.[36]

56. O spolupráci mezi účastníky řízení svědčí dle Úřadu časté kontakty osob zodpovědných a podílejících se za každého účastníka na zpracování a podání nabídky na Veřejnou zakázku. K těmto osobním kontaktům mezi společností SUDOP a VÚŽ dle důkazů uvedených v kapitole IV. Zjištěné skutečnosti a důkazy tohoto rozhodnutí, které byly získány ze spisového materiálu Policie České republiky, docházelo jak v probíhajícím výběrovém řízení na Veřejnou zakázku v období přede dnem podání nabídek, tj. před 25. 2. 2015,[37] tak v období po podání nabídek, kdy Zadavatel stanovil společnosti VÚŽ dodatečnou lhůtu do 16. 3. 2015 pro odstranění nedostatků podané nabídky.[38] Dle Úřadu byly předmětem jednání přinejmenším ve dnech […obchodní tajemství…] skutečnosti týkající se Veřejné zakázky, jak svědčí poznámky k  jednotlivým schůzkám.[39] Úřad hodnotí jako jednání koordinující jejich účast a vzájemný postup ve výběrovém řízení zvláště vzájemné schůzky a jednání účastníků řízení, ke kterým došlo ve dnech […obchodní tajemství…].[40]

57. Spolupráce účastníků řízení ve výběrovém řízení spočívala v tom, že společnost SUDOP pomohla zajistit a připravit společnosti VÚŽ podklady […obchodní tajemství…], a to ve spolupráci s dalšími společnostmi, které byly pro účely podání nabídky do Veřejné zakázky v postavení subdodavatelů VÚŽ. Společnosti NDCON s.r.o. a SUDOP BRNO, spol. s r.o. byly přitom v předmětném výběrovém řízení subdodavatelé společnosti VÚŽ pro plnění předmětu Veřejné zakázky. Obsahem zpráv zasílaných společností SUDOP byly […obchodní tajemství…][jména osob] a podněty […obchodní tajemství…].[41]

58. Společnosti NDCON s.r.o. a SUDOP BRNO, spol. s r.o. byly v době uvedené komunikace se zástupcem společnosti SUDOP dle uzavřených smluv o smlouvách budoucích v případě Veřejné zakázky v subdodavatelském postavení vůči společnosti VÚŽ a společnost SUDOP tímto zajistila doložení kvalifikačních požadavků na realizační tým uchazeče VÚŽ.

59. Z výše uvedených skutečností vztahujících se k Veřejné zakázce dospěl Úřad k závěru, že společnost VÚŽ nevypracovala svou nabídku do výběrového řízení samostatně, ale za podpory druhého účastníka řízení, který byl v postavení druhého uchazeče o Veřejnou zakázku. Z dostupných důkazů, které Úřad získal od Policie České republiky, vyplývá, že společnost VÚŽ měla od společnosti SUDOP informace o tom, jaké dokumenty jí má poskytnout, tak aby mohla za společnost VÚŽ do Veřejné zakázky vypracovat zdánlivě „konkurenční“ nabídku. Pro tento závěr svědčí listiny zajištěné v kanceláři zástupce společnosti VÚŽ, jejíž součástí byl dokument obsahující bodový soupis potřebných dokladů a podněty týkající se životopisů členů týmu, harmonogramu plnění nebo požadavek na logo VÚŽ nebo editovatelnost poskytnutých dokladů. K uvedenému závěru svědčí i ručně psané poznámky k jednotlivým bodům listiny.

60. Předmětné dokumenty zajištěné v sídle společnosti VÚŽ obsahují také životopisy šesti specialistů. U těchto osob byla mimo uvedena jako zaměstnavatel asociace ACRI – Asociace podniků českého železničního průmyslu, se sídlem Politických vězňů 1419/11, 113 42 Praha, IČ: 63832721 a totožné osoby a stejné životopisy byly součástí nabídky na Veřejnou zakázku, která byla podána Zadavateli dne 25. 2. 2015 společností SUDOP.

61. Z výše uvedeného dospěl Úřad k závěru, že v probíhajícím výběrovém řízení na Veřejnou zakázku společnosti SUDOP a VÚŽ přinejmenším od blíže nezjištěného data na konci roku 2014[42] koordinovaly přípravu svých nabídek tak, aby ve výběrovém řízení zvítězila nabídka podaná sdružením právnických osob Společnost SP + ACRI + MTP_Technická řešení VRT, za které jako vedoucí společník jednala společnost SUDOP, k čemuž i došlo, když upravené nabídky dne 25. 2. 2015 účastníci správního řízení Zadavateli podali a dne 21. 5. 2015 pak došlo k podpisu smlouvy Zadavatelem se společností Společnosti SP + ACRI + MTP_Technická řešení VRT. 

VI.          Právní posouzení skutkových okolností 

62. Skutkovou podstatou deliktu je souhrn typických základních, právně relevantních znaků určitého právního institutu, v daném případě přestupku v oblasti soutěžního práva. Mezi základní (typové) znaky takového přestupku patří: subjekt (soutěžitel), subjektivní stránka (odpovědnost soutěžitele), objekt (narušení/vyloučení hospodářské soutěže) a objektivní stránka (jednání soutěžitelů).

VI.1 Subjekt přestupku (soutěžitel)

63. Ustanovení § 1 ZOHS 293/2016 upravuje ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení dohodami soutěžitelů, zneužitím dominantního postavení, spojením soutěžitelů nebo orgány veřejné správy.

64. Soutěžitelem se dle § 2 odst. 1 ZOHS 293/2016 rozumí fyzické a právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže, nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli. Dle ustálené judikatury a v kontextu práva hospodářské soutěže je „soutěžitelem“ jakýkoliv subjekt vykonávající hospodářskou činnost nezávisle na právní formě tohoto subjektu a způsobu jeho financování. Hospodářskou činností se rozumí jakákoli činnost spočívající v nabízení zboží nebo poskytování služeb na trhu. Protože za relevantní není považována právní forma ani způsob financování soutěžitele, může pojem soutěžitel označovat i hospodářskou jednotku skládající se z několika subjektů, ať již právnických či fyzických osob, což je i případ mateřských a dceřiných společností, které jsou považovány za jednoho soutěžitele, pakliže tvoří jednu hospodářskou jednotku.[43]

65. Za sdružení právnických osob Společnost SP + ACRI + MTP_Technická řešení VRT, které se ucházelo o Veřejnou zakázku, ve výběrovém řízení jako vedoucí společník jednala společnost SUDOP a tato společnost také koordinovala postup ve výběrovém řízení se společností VÚŽ. Společnosti SUDOP a VÚŽ jsou podnikatelé, kteří vykonávají hospodářskou činnost; ve sledovaném období všichni účastníci řízení nabízeli své služby v dané oblasti; jsou tedy soutěžiteli ve smyslu soutěžního zákona.

VI.2 Odpovědnost soutěžitele

66. Odpovědnost za protisoutěžní jednání spočívající v uzavření zakázané dohody narušující soutěž je odpovědností objektivní. Přestože adresátem norem soutěžního práva je soutěžitel, resp. podnik, je nutné přisuzovat porušení soutěžních pravidel vždy určité fyzické nebo právnické osobě, neboť pouze s ní je možné vést správní řízení. Jak uvádí unijní judikatura: „… pro účely uplatnění a výkonu rozhodnutí Komise v oblasti práva hospodářské soutěže je nezbytné označit jako osobu, jíž je rozhodnutí určeno, entitu s právní subjektivitou.[44] Základním pravidlem je tedy princip osobní odpovědnosti.[45]

67. Úřad činí za výše uvedené protisoutěžní jednání odpovědné soutěžitele VÚŽ a soutěžitele SUDOP, když společnost SUDOP jako vedoucí společník a pověřený správce ve výběrovém řízení na Veřejnou zakázku přímo jednala za sdružení právnických osob Společnost SP + ACRI + MTP_Technická řešení VRT.

68. Zákon o ochraně hospodářské soutěže Úřadu neukládá, aby u všech soutěžitelů, které hodlá za porušení hmotněprávních ustanovení zákona o ochraně hospodářské soutěže sankcionovat, zkoumal zavinění.[46]

VI.3 Objekt přestupku (vyloučení hospodářské soutěže)

69. Posuzované jednání účastníků správního řízení se týkalo výběrového řízení na Veřejnou zakázku.

70. V posuzovaném případě se jedná o dohodu largo sensu ve formě jednání ve vzájemné shodě, jež má narušení hospodářské soutěže jako svůj cíl (viz níže). U takových dohod se presumuje jejich potenciálně negativní dopad na soutěž; pro účely deklarace jejich protiprávnosti Úřad tedy dále nemusí zkoumat jejich skutečný negativní dopad na hospodářskou soutěž v dané oblasti.

71. Na základě zjištěných skutečností má Úřad za to, že sladěný postup účastníků řízení měl za následek vyloučení hospodářské soutěže ve výběrovém řízení na Veřejnou zakázku mezi společnostmi SUDOP a VÚŽ a přímo ovlivnil výsledek výběrového řízení, když v důsledku koordinace nabídek zvítězila nabídka podaná společností SUDOP.

VI.4 Objektivní stránka přestupku (jednání soutěžitelů)

72. Dále se Úřad zabýval tím, zda posuzované jednání účastníků řízení; společností SUDOP a VÚŽ, je zakázanou dohodou dle zákona o ochraně hospodářské soutěže a v jaké formě byla tato dohoda uzavřena.

73. Dle § 3 odst. 1 ZOHS 293/2016 jsou dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě, jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže, zakázané a neplatné, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, nebo pokud Úřad nepovolí prováděcím právním předpisem z tohoto zákazu výjimku. Dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný, nejsou považovány za zakázané. Kritéria zanedbatelného dopadu dohod na hospodářskou soutěž stanoví Oznámení Úřadu o dohodách, jejichž dopad na soutěž je zanedbatelný (dále též „Oznámení“).[47]

74. Z hlediska zákona o ochraně hospodářské soutěže není rozhodné, jakou formu uzavřená dohoda má, to znamená, že tato dohoda nemusí být pouze písemná.[48]  Jak vyplývá i z ustálené rozhodovací praxe Soudního dvora Evropské unie, k uzavření dohody stačí, pokud zúčastnění soutěžitelé vyjádří společnou vůli, resp. společný záměr, chovat se do budoucna na trhu určitým způsobem.[49]  Takový záměr pak nemusí být ani písemně zachycen.[50]  Pokud jde o formu vyjádření takové společné vůle, postačuje, aby ujednání bylo vyjádřením vůle stran chovat se na trhu v souladu s jeho zněním.[51]

75. Pod legislativní zkratku „dohoda“ řadí § 3 odst. 1 ZOHS 293/2016 také tzv. jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě. Jednání ve vzájemné shodě oproti dohodě v užším smyslu představuje formu koordinace mezi soutěžiteli, kteří, aniž by dosáhli stádia uzavření dohody, vědomě nahrazují rizika vzájemné konkurence praktickou kooperací, a to v rozporu s požadavky na hospodářskou nezávislost.[52] Nejvyšší správní soud k tomu v rozsudku ve věci Kartel pekařů[53] konstatoval, že konsenzus (shoda projevu vůle jako nutný předpoklad uzavření dohody v užším smyslu): „… je nahrazen „slaďováním“ (koordinací), které může mít rozmanitou formu: od zpracování společného plánu až po pouhou výměnu informací.“ Pro kvalifikaci jednání jako jednání ve vzájemné shodě však není dle Nejvyššího správního soudu nezbytné zjištění, že byl vypracován plán společného postupu, postačí, pokud soutěžitelé pouze komunikují nebo se účastní jednání, které usnadňuje koordinaci jejich obchodní politiky. Jinými slovy za jednání ve vzájemné shodě se tedy považuje určitý společně koordinovaný postup soutěžitelů, kterému předcházejí jak přímé, tak nepřímé vzájemné kontakty mezi těmito soutěžiteli a jejich nezávislé soutěžní jednání je nahrazeno praktickou kooperací, jejímž cílem je preventivní odstranění nejistoty o budoucím chování konkurentů.

76. Jednání ve vzájemné shodě představuje takový způsob jednání na trhu, který předpokládá vzájemné slaďování jednání (záměr jednat) mezi soutěžiteli, poté následné jednání (realizace sladěného záměru) soutěžitelů na trhu a příčinnou souvislost mezi těmito dvěma prvky. Jednání ve shodě tedy v sobě zahrnuje nejprve koordinaci stran odstraňující vzájemné pochybnosti o jejich budoucím soutěžním chování, dále faktický projev této koordinace na trhu a konečně kauzální nexus je spojující. Obě fáze se mohou v praxi prolínat. Na právní postavení soutěžitelů nemá skutečnost, zda správní orgán jejich jednání kvalifikoval jako dohodu v užším smyslu nebo jako jednání ve vzájemné shodě, žádný praktický vliv. Obě kategorie soutěžního jednání jsou stejným způsobem zakázány a obě podléhají stejné sankci.

77. Speciálním typem zakázaných dohod jsou dohody směřující k ovlivnění výsledků veřejných soutěží a výběrových řízení, tzv. bid-rigging. Tyto dohody v sobě principiálně zahrnují jak prvky dohody cenové, tak rozdělení trhu, tedy dva typy nejzávažnějších hard-core omezení hospodářské soutěže, když podstatou/cílem těchto dohod je vyloučení vzájemné hospodářské soutěže mezi uchazeči o zakázku, tedy popření vlastního smyslu výběrového řízení. K narušení hospodářské soutěže dochází již samotnou koordinací mezi soutěžiteli při účasti na výběrovém řízení (týkající se např. okruhu účastníků soutěže, nabídkové ceny apod.), jež je následně realizována, neboť tak dochází ke zkreslení hospodářské soutěže, a to bez ohledu na to, jaká je konkrétní výše sladěných nabídkových cen. Tento typ dohod je považován za dohody s protisoutěžním cílem.

78. K tomu, aby určitá dohoda byla považována za zakázanou, musí být kromě naplnění formálních znaků naplněny i materiální podmínky protisoutěžního charakteru dohody. Z unijní i české judikatury vyplývá, že zakázané jsou dohody, které mají za cíl (účel) narušení soutěže (aniž by takového cíle byl třeba byť jen částečně dosaženo, a aniž by byl stranami zamýšlen), a dohody, které mají nebo mohou mít protisoutěžní následek (bez ohledu na to, zda byl takový následek zamýšlen), pokud se vyznačují takovými znaky mířícími na způsobení negativního efektu na trhu, které snesou kritérium „podstatnosti“ a z pohledu způsobení protisoutěžního efektu též reálnosti. Má-li dohoda protisoutěžní cíl (účel), není již nutné zjišťovat její účinky na relevantním trhu.

79. Úřad kvalifikuje jednání uvedených účastníků týkající se výběrového řízení Zadavatele na Veřejnou zakázku jako zakázanou dohodu s prvky dohody o rozdělení trhu a cenové dohody ve smyslu § 3 odst. 1 ZOHS 293/2016. Tuto dohodu uzavřeli účastníci řízení, a to společnosti SUDOP a VÚŽ, a realizovali ji prostřednictvím podáním nabídek v uvedeného výběrového řízení tak, aby nabídka Společnosti SP + ACRI + MTP_Technická řešení VRT byla ve výběrovém řízení na Veřejnou zakázku výhodnější v porovnání s nabídkou společnosti VÚŽ, která v předmětném výběrovém řízení neměla skutečný zájem o Veřejnou zakázku soutěžit. Úřad při posouzení formy zakázané dohody týkající se výběrového řízení na Veřejnou zakázku dospěl k závěru, že výše uvedení účastníci řízení jednali ve vzájemné shodě.

80. Příčinnou souvislost mezi slaďováním postupu mezi účastníky řízení a jeho následnou realizací má Úřad také za prokázanou. Realizace sladěného postupu se projevila tak, že společnost VÚŽ podala v předmětném výběrovém řízení nabídku, která byla ve srovnání s cenovou nabídkou podanou společností SUDOP pro Zadavatele cenově méně výhodná. Podání nabídek do výběrového řízení bylo výsledkem předchozího slaďování nabídek mezi účastníky řízení, kdy nahradili své nezávislé chování v soutěži o zakázku praktickou kooperací vedoucí k zamýšlenému cíli. Tímto jednáním ovlivnili hodnocení nabídek a ve skutečnosti i výsledek výběrového řízení na Veřejnou zakázku. Účastníci řízení vzájemně vyloučili konkurenci svých nabídek a splnili předpoklady potřebné k naplnění skutkové podstaty jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě.

81. Časově Úřad vymezil trvání protiprávního jednání soutěžitelů jako období, kdy mezi soutěžiteli u Veřejné zakázky prokazatelně docházelo k výměně informací ohledně přípravy nabídek do výběrového řízení do dne podpisu smlouvy Zadavatelem s vítězem výběrového řízení.

82. Úřad na základě výše uvedeného uzavírá, že účastníci řízení, a to společnosti SUDOP a VÚŽ se popsaným jednáním dopustili přestupku v souvislosti s Veřejnou zakázkou ve formě jednání ve vzájemné shodě a tím porušili § 3 odst. 1 ZOHS 293/2016. Tímto jednáním ovlivnili průběh a výsledek výběrového řízení na Veřejnou zakázku a narušili hospodářskou soutěž v tomto výběrovém řízení.

83. Úřad konstatuje, že s ohledem na skutečnost, že posuzované jednání účastníků řízení představuje cílové narušení hospodářské soutěže, jde o dohodu s prvky rozdělení trhu a cenové dohody, neuplatní se u ní pravidlo de minimis, resp. nespadá mezi dohody, jejichž dopad na soutěž je zanedbatelný (jež nejsou považovány za zakázané).[54]

84. Posuzované jednání účastníků řízení taktéž nesplňuje podmínky pro vynětí ze zákazu dohod dle § 3 odst. 4 ZOHS 293/2016, účastníci řízení ani důkazy pro takové vynětí nepředložili a taktéž nejsou naplněny podmínky pro uplatnění žádné z blokových výjimek přijatých na základě nařízení Evropské komise nebo Rady Evropské unie.

85. Zejména vzhledem k předmětu Veřejné zakázky, průběhu zadávacího řízení, subjektům, které se účastnily zadávacího řízení, izolovanosti a charakteru posuzované koordinace Úřad konstatuje, že předmětné jednání nebylo přímo nebo nepřímo, skutečně či potenciálně způsobilé ovlivnit obchod mezi členskými státy Evropské unie, a proto na něj Úřad neaplikoval čl. 101 Smlouvy o fungování Evropské unie. 

VII.        Odůvodnění sankce 

VII.1 Soutěžitel VÚŽ

86. Vzhledem k tomu, že soutěžitel VÚŽ podal u Úřadu žádost o upuštění od uložení pokuty dle § 22ba ZOHS 293/2016 a splnil podmínky stanovené pro upuštění od uložení pokuty v rámci Leniency programu (Leniency typu I), Úřad za daných okolností tomuto soutěžiteli pokutu ani zákaz plnění veřejných zakázek dle 22 ba odst. 1 písm. a) a odst. 3 ZOHS 293/2016 neuložil. Úřad proto upustil i od podrobných úvah týkajících se pokuty.

VII.2 Soutěžitel SUDOP

87. Úřad uložil společnosti SUDOP za přestupek spočívající v jednání ve vzájemné shodě popsaný ve výroku I. tohoto rozhodnutí pokutu dle § 22a odst. 2 ZOHS 293/2016. Vzhledem k tomu, že Úřad v zákonné lhůtě obdržel od společnosti SUDOP žádost o snížení pokuty dle § 22ba odst. 2 ve spojení s § 22ba odst. 6 ZOHS 293 /2016 Úřad vypočtenou pokutu tomuto účastníku řízení snížil o 20 % a v souladu s § 22 ba odst. 3 neuložil zákaz plnění veřejných zakázek dle § 22a odst. 4 ZOHS 293/2016.

88. Při úvahách o uložení pokuty vycházel Úřad ze znění ZOHS 293/2016 a Postupu při stanovení výše pokut ukládaných za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže (dále jen „Zásady“)[55] účinného v době zahájení správního řízení. Zásady vypracoval Úřad za účelem zvýšení předvídatelnosti a transparentnosti svého rozhodování při ukládání pokut za porušení hmotněprávních povinností stanovených zákonem a popisují postup Úřadu při kalkulaci konkrétní výše pokuty ukládané dle zákona.

89. Dle § 22a odst. 2 ZOHS 293/2016 se za přestupek podle odstavce 1 písm. b) uloží pokuta 10.000.000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, není-li dále stanoveno, že za přestupek podle odstavce 1 písm. b) se pokuta neuloží.[56]  Hranice stanovená pevnou částkou se uplatní zejména u soutěžitelů, kteří nejsou založeni za účelem podnikání a žádného obratu tudíž nedosahují.[57]

90. Stanovení výše pokuty v mezích zákona je věcí správního uvážení Úřadu,[58] které se odvíjí od posouzení skutkových okolností daného případu. Dle judikatury českých soudů[59] musí konkrétní forma postihu a jeho výše působit natolik silně, aby od podobného jednání odradila i jiné nositele obdobných zákonných povinností, jaké svědčí účastníkům řízení. Zároveň musí být postih dostatečně znatelný v materiální sféře účastníků řízení, resp. soutěžitelů, aby v něm byla obsažena jeho represivní funkce, aniž by byl pro soutěžitele likvidační. Uložená pokuta by tedy měla plnit zároveň jak funkci represivní, tak funkci preventivní.

91. Při stanovování konkrétní výše pokuty Úřad vycházel ze zákonem předepsaných kritérií, která v sobě uložená pokuta odráží, a to závažnost přestupku a délka jeho trvání. Rovněž Úřad zohlednil další relevantní specifika případu, která byla vzhledem ke svému charakteru pro stanovení výše pokuty relativní.[60]

92. Účastníkům řízení je tímto rozhodnutím vytýkáno porušení § 3 odst. 1 zákona, neboť dle zjištění Úřadu soutěžitelé jednali ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů při tendru (bid-rigging). Tyto praktiky spadají do kategorie tzv. kartelů s tvrdým jádrem a představují nejzávažnější formy protisoutěžního jednání, která dle Zásad spadají do kategorie velmi závažných přestupků,[61] a proto Úřad stanovil výchozí podíl hodnoty prodejů[62] ve výši 10 % celkové předpokládané hodnoty Veřejné zakázky, která byla přímo dotčena protisoutěžním jednáním účastníků řízení. Úřad měl v daném případě k dispozici rozmezí od 5 do 15 % hodnoty prodejů. Úřad v rámci hodnocení konkrétní závažnosti zohlednil to, že posuzované jednání sice nepostihlo více výběrových řízení/veřejných zakázek, nicméně účastníci řízení ovlivnili výsledek zadávacího řízení na Veřejnou zakázku. Veřejná zakázka byla co do předmětu plnění (náplň Studie) svým způsobem „unikátní“, když vypracování Studie byl vzhledem k pojednávané problematice schopen nabídnout pouze omezený počet subjektů, a  výsledek Veřejné zakázky mohl mít závažný dopad na rozvoj a další směřování železniční dopravy v České republice.[63]

93. Při posuzování individuální závažnosti přestupku Úřad tak zohlednil zejména hodnotu dotčené zakázky, její význam a další okolnosti uvedené v předchozím bodě tohoto rozhodnutí a také skutečnost, že zakázaná dohoda účastníků řízení byla skutečně implementována, měla skutečný dopad na soutěž. Výchozí podíl hodnoty tržeb Úřad z těchto důvodů stanovil na 10 %.

94. K protiprávnímu jednání společností SUDOP a VÚŽ v souvislosti s Veřejnou zakázkou docházelo v období zahrnujícím přinejmenším měsíc listopad roku 2014 až do 21. 5. 2015, tj. do dne podpisu smlouvy Zadavatelem s vítězem výběrového řízení. Délka trvání porušení zákona na daném relevantním trhu byla kratší než jeden rok,[64] což Úřad zohlednil v závažnosti přestupku tak, že koeficient času stanovil ve výši 1. Úřad tak nepřitěžoval za dobu trvání.

95. Úřad rovněž individuálně zohlednil případné přitěžující nebo polehčující okolnosti, které by byly důvodem pro zvýšení nebo snížení pokuty nad, resp. pod úroveň základní částky, čemuž se věnuje níže v tomto rozhodnutí.

96. Pokuta musí být na prvém místě citelná, jen tak může působit jako trest a rovněž prevence, s ohledem na dotčeného soutěžitele i soutěžitele další, které by mohla od porušení soutěžního práva odradit. Ustálená česká i evropská judikatura shodně konstatují, že účelem pokut uložených z důvodu porušení pravidel hospodářské soutěže je potrestání protiprávních úkonů dotyčných soutěžitelů, jakož i odrazení jak dotyčných soutěžitelů, tak i dalších hospodářských subjektů od budoucího porušování práva hospodářské soutěže.[65] Pokud by konečná výše pokuty představovala jen zanedbatelnou částku ve vztahu k aktuálnímu celkovému obratu soutěžitele, nemohla by tyto funkce plnit. Pokud pokuta stanovená uvedeným postupem by nebyla pro účastníka řízení dostatečně citelná, tj. neplnila by dostatečně svoji represivní i preventivní funkci, Úřad v souladu se svou rozhodovací praxí a Zásadami[66] v takových případech navyšuje u daného účastníka řízení pokutu na 0,5 % z celkového čistého obratu celého soutěžitele za poslední ukončené účetní období.

97. Na závěr Úřad proto individuálně posoudil, zda výše pokuty plní dostatečně svou represivní funkci a zda její výše odpovídá povaze a závažnosti správního deliktu, za nějž je ukládána, případně provedl korekci v souladu s dosavadní praxí Úřadu (viz výpočet pokuty níže).

98. Úřad při stanovení konečné výše pokuty přihlédl rovněž k aktuální finanční a majetkové situaci soutěžitele, aby pokuta nebyla likvidační,[67] a posoudil také, zda výsledná výše pokuty nepřesáhla zákonnou maximální výši 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.

99. S ohledem na skutečnost, že toto rozhodnutí je vydáváno v rámci procedury narovnání, Úřad v souladu se svou konstantní praxí neposuzoval formu zavinění.

100. Celková předpokládaná hodnota Veřejné zakázky, která byla přímo dotčena protisoutěžním jednáním účastníků řízení, činila 20 000 000,- Kč. Celkový obrat soutěžitele SUDOP dosažený v roce 2019 byl […obchodní tajemství…].[68]

101. Základní částka pokuty za závažnost přestupku pro účastníka řízení SUDOP činí 10 % celkové předpokládané hodnoty Veřejné zakázky, která byla přímo dotčena protisoutěžním jednáním, což při zohlednění časového koeficientu představuje částku ve výši 2 000 000,- Kč.

102. Dále Úřad s ohledem na skutečnost, že soutěžitel SUDOP měl ve vztahu k soutěžiteli VÚŽ vedoucí a organizační roli, přitížil účastníkovi řízení tak, že základní částku pokuty zvýšil o 20 %. Úřad neshledal žádné další přitěžující ani polehčující okolnosti, na jejichž základě by mohl zvýšit, resp. snížit základní částku pokuty. Po zohlednění přitěžujících okolností by pokuta pro účastníka řízení SUDOP po zaokrouhlení na celé tisíce dolů činila 2 200 000,- Kč.[69] 

103.  Částka ve výši 2 200 000,- Kč představuje pouze přibližně […obchodní tajemství…] % celkového čistého obratu soutěžitele SUDOP dosaženého v roce 2019 a neplnila by tak uvedený účel, nepůsobila by jako trest a rovněž prevence, s ohledem na dotčeného soutěžitele, jelikož představuje jen zanedbatelnou částku ve vztahu k jeho celkovému obratu. Úřad proto stanovil pokutu pro společnost SUDOP ve výši […obchodní tajemství…] % celkového čistého obratu soutěžitele SUDOP dosaženého v roce 2019, tj. ve výši 11 628 237,- Kč. Úřad konstatuje, že tato výše pokuty odpovídá závažnosti a délce spáchaného přestupku s přihlédnutím k roli společnosti SUDOP, rovněž plní svou represivní funkci.

104. Vzhledem ke splnění všech podmínek v rámci procedury narovnání snížil Úřad výše uvedenou částku o 20 %. Konečná částka pokuty pro soutěžitele SUDOP po zaokrouhlení na celé tisíce dolů tak činí 9 302 000,- Kč.

105. Pokuta v této výši z logiky věci pro její výpočet nepřevyšuje 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední známé ukončené účetní období, ani ji Úřad s ohledem na její výši a na ekonomické údaje týkající se soutěžitele nepovažuje za likvidační.

VII.3 Úhrada pokuty

106. Účastník řízení provede úhradu pokuty na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj, číslo účtu 3754-17721621/0710, jako variabilní symbol se uvede identifikační číslo účastníka řízení. Uložená pokuta je splatná do 90 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí. 

VIII.      Zákaz plnění dohody

107. V souladu s § 7 odst. 1 zákona uložil Úřad společnostem SUDOP a VÚŽ zákaz plnění dohody popsané ve výroku I. tohoto rozhodnutí do budoucna, jak je uvedeno ve výrokové části III. tohoto rozhodnutí.  

IX.           Náklady řízení

108. Vzhledem k tomu, že Úřad v rámci správního řízení dospěl k závěru, že účastníci řízení, společnosti SUDOP a VÚŽ, porušili § 3 odst. 1 zákona, je splněna podmínka v § 79 odst. 5 správního řádu pro uložení náhrady nákladů správního řízení účastníkům řízení. S ohledem na délku a rozsah provedeného dokazování má Úřad za to, že se jednalo o zvlášť složitý případ, a proto určil paušální částku nákladů řízení, jež je každý z uvedených účastníků povinen uhradit, ve výši 3.500,- Kč. 

109. Náklady řízení je každý z uvedených účastníků řízení povinen uhradit do 15 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. Náklady se hradí na účet Úřadu vedený u České národní banky v Brně, číslo účtu 19-24825621/0710, konstantní symbol 1148, číslo variabilního symbolu je pro každého účastníka řízení odlišné, pro účastníka řízení SUDOP: 2019010129 a pro účastníka řízení VÚŽ: 2019020129. 

X.             Závěr

110. Ze všech shora podaných důvodů Úřad konstatuje, že bylo prokázáno spáchání přestupku dle ZOHS 293/2016 spočívajícího v uzavření zakázané dohody narušující hospodářskou soutěž a tedy v rozporu s § 3 odst. 1 tohoto zákona, a proto rozhodl v souladu s § 67 odst. 1 správního řádu, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

POUČENÍ

 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 odst. 1 a odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

JUDr. Hynek Brom

I. místopředseda Úřadu

 

 

 

  

Obdrží:

Za společnost SUDOP PRAHA a.s.

JUDr. Robert Neruda, Ph.D., advokát

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Na Florenci 2116/15

Praha 110 00

 

 

Za společnost Výzkumný Ústav Železniční, a.s.

Mgr. Radovan Kubáč, LL.M., advokát

Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.

Olivova 4

Praha

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] V posuzovaném období působící pod obchodní firmou Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

[2] Informace Úřad získal z trestního spisu vedeného policejním orgánem Police České republiky, Národní centrálou proti organizovanému zločinu SKPV, pod sp. zn. NCOZ-1140/TČ-2016-412202, který se vztahuje k přípravě a zpracování nabídek do výběrového řízení na předmětnou Veřejnou zakázku, a z vlastní činnosti Úřadu.

[3] Viz dokumenty vedené pod. č.j. ÚOHS-09822/2019/853/PBe, ÚOHS-09823/2019/853/PBe a ÚOHS-10435/2019/853/PBe ve spisu správního řízení sp. zn. ÚOHS-S0129/2019/KD (dále též „spis“).  

[4] Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 4. listopadu 2013 o aplikaci § 22ba odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže, dostupné na: https://www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez.html (dále též „Leniency program“). 

[5] Viz Oznámení Úřadu o zahájení procedury narovnání, č.j.: 31679/2019/853/PBe spisu.

[6] Viz Protokol č.j.: ÚOHS-00521/2020/800/JNě spisu.

[7] Viz Protokol č.j.: ÚOHS-32729/2019/853/PBe spisu.

[8] Viz Protokol č.j.: ÚOHS-15478/2020/853/PBe spisu.

[9] Viz Oznámení o zájmu pokračovat v proceduře narovnání, č.j.: ÚOHS-26791/2020/800/DCh spisu.

[10] Viz přípisy účastníků řízení čj.: ÚOHS-01177/2021/800/JNě a ÚOHS-00591/2021/800/LŠo spisu.

[11] Jména konkrétních fyzických osob a osob jednajících za účastníky řízení jsou nahrazena zkratkami [jméno osoby] nebo [jméno zástupce společnosti].

[12] Viz např. rozhodnutí NSS ve věci „ČEZ“ ze dne 23. 10. 2008, sp. zn. 8 Afs 17/2007, str. 9. 

[13] Viz např. rozhodnutí Nejvyššího správního soudu (dále též „NSS“) ze dne 25. 7. 2007, sp. zn. 1 Azs 55/2006. 

[14] Poprvé bylo oznámení zveřejněno dne 15. 07. 2014 se lhůtou pro podání nabídek do 2. 10. 2014. Dále bylo korigované oznámení o Veřejné zakázce zveřejněno dne 30. 9. 2014 s lhůtou pro podávání nabídek do 18. 12. 2014, viz informace dostupné z Věstníku veřejných zakázek na https://old.vestnikverejnychzakazek.cz.

[15] V oblasti zpracování strategických a koncepčních dokumentů, konzultační činnosti nebo jiné činnosti obdobného charakteru odpovídající předmětu Veřejné zakázky, tj. v oblasti železniční infrastruktury, norem či interoperability.

[16] Viz dokument trestního spisu č. 979, Nabídka SUDOP + ACRI + MTP na veřejnou zakázku „Technickoprovozní studie – technická řešení VRT“ založený ve spisu jako příloha k č.j.: ÚOHS-10435/2019 Úředního záznamu o pořízení kopií části trestního spisu vedeného pod sp. zn. NCOZ-1140/TČ-2016-412202.

[17] Viz dokument trestního spisu č. 980, Nabídka VÚŽ na veřejnou zakázku „Technicko-provozní studie – technická řešení VRT“ založený ve spisu jako příloha k č.j.: ÚOHS-10435/2019 Úředního záznamu o pořízení kopií části trestního spisu vedeného pod sp. zn. NCOZ-1140/TČ-2016-412202.

[18] Dle této smlouvy, oddíl 2. 3., měla být cena za budoucí dílo specifikována v cenové nabídce společnosti NDCON s.r.o. ze dne11. 2. 2015.

[19] U všech zakázek byla poskytnuta služba Posouzení shody s požadavky na interoperabilitu.

[20] Viz dokument trestního spisu č. 532, Protokol č. 1 o otevírání obálek ze dne 25.2.2015 - VRT + plná moc SUDOP -> [jméno osoby] + Protokol č. 2.1 o posouzení kvalifikace ze dne 3.3.2015 (VRT) + jednotlivá posouzení kvalifikace, založený ve spisu jako příloha k č.j.: ÚOHS-10435/2019 Úředního záznamu o pořízení kopií části trestního spisu vedeného pod sp. zn. NCOZ-1140/TČ-2016-412202.

[21] V podrobnostech blíže viz dokumenty trestního spisu č. 1051, 1052 a 1053 založené ve spisu jako přílohy k č.j.: ÚOHS-10435/2019 Úředního záznamu o pořízení kopií části trestního spisu vedeného pod sp. zn. NCOZ-1140/TČ-2016-412202. 

[22] Viz výše uvedená Nabídka Společnosti SP + ACRI + MTP_Technická řešení VRT na Veřejnou zakázku.

[23] Viz kopie diáře zástupce společnosti VÚŽ pořízená z trestního spisu č. 1054-1056, založený ve spisu jako příloha k č.j.: ÚOHS-10435/2019 Úředního záznamu o pořízení kopií části trestního spisu vedeného pod sp. zn. NCOZ-1140/TČ-2016-412202.

[24] Viz kopie diáře zástupce společnosti VÚŽ pořízená z trestního spisu č. 1060-1064, založený ve spisu jako příloha k č.j.: ÚOHS-10435/2019 Úředního záznamu o pořízení kopií části trestního spisu vedeného pod sp. zn. NCOZ-1140/TČ-2016-412202.

[25] Viz kopie diáře zástupce společnosti VÚŽ pořízená z trestního spisu č.1065-1067, založená ve spisu jako příloha k č.j.: ÚOHS-10435/2019 Úředního záznamu o pořízení kopií části trestního spisu vedeného pod sp. zn. NCOZ-1140/TČ-2016-412202.

[26] Viz kopie diáře zástupce společnosti VÚŽ pořízená z trestního spisu č.1057-1059, založená ve spisu jako příloha k č.j.: ÚOHS-10435/2019 Úředního záznamu o pořízení kopií části trestního spisu vedeného pod sp. zn. NCOZ-1140/TČ-2016-412202.

[27] Viz dokument trestního spisu č. 299, Protokol o provedení prohlídky jiných prostor a pozemků ze dne 22. 3. 2016, založený ve spisu jako příloha k č.j.: ÚOHS-10435/2019 Úředního záznamu o pořízení kopií části trestního spisu vedeného pod sp. zn. NCOZ-1140/TČ-2016-412202.

[28] Viz dokument trestního spisu č. 1288, Protokol o ohledání zajištěných dat - 18.1.2018 založený ve spisu jako příloha k č.j.: ÚOHS-10435/2019 Úředního záznamu o pořízení kopií části trestního spisu vedeného pod sp. zn. NCOZ-1140/TČ-2016-412202.

[29] Viz dokumenty trestního spisu č. 1305 a 1306,zprávy odstraněné elektronické pošty z účtu společnosti SUDOP založené ve spisu jako příloha k č.j.: ÚOHS-10435/2019 Úředního záznamu o pořízení kopií části trestního spisu vedeného pod sp. zn. NCOZ-1140/TČ-2016-412202.

[30] Viz tamtéž.

[31] Viz tamtéž.

[32] Viz tamtéž.

[33] Viz tamtéž.

[34] Viz dokument trestního spisu č. 1304,Výpis z kalendáře zástupce společnosti SUDOP založená ve spisu jako příloha trestního spisu č. 1304 k č.j.: ÚOHS-10435/2019 Úředního záznamu o pořízení kopií části trestního spisu vedeného pod sp. zn. NCOZ-1140/TČ-2016-412202.

[35] Viz dokument trestního spisu č. 293, Příkaz k prohlídce dle §83a/1 tr.ř. ze dne 11.3.2016 - SUDOP, Praha + Protokol o provedení prohlídky jiných prostor a pozemků ze dne 22.3.2016 založený ve spisu jako příloha k č.j.: ÚOHS-10435/2019 Úředního záznamu o pořízení kopií části trestního spisu vedeného pod sp. zn. NCOZ-1140/TČ-2016-412202.

[36] Dle tehdy platného a účinného ustanovení § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném do 5. 3. 2015, zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení, pokud obdržel pouze jednu nabídku nebo po posouzení nabídek zbyla k hodnocení pouze jedna nabídka.

[37] Ze […obchodní tajemství…].

[38] Dle […obchodní tajemství…].

[39] Viz výše kapitola IV.4 Důkazy získané v souvislosti s Veřejnou zakázkou ve společnosti VÚŽ tohoto rozhodnutí.

[40] Tj. i v období krátce před podáním nabídek oběma účastníky řízení Zadavateli.

[41] Z nabídky podané společností VÚŽ dne 25. 2. 2015 pak je zřejmé, že [jména osob] jsou kvalifikované osoby, kterými společnost VÚŽ deklarovala splnění kvalifikačních kritérií stanovených Zadavatelem.

[42] Dle předchozího oznámení o Veřejné zakázce zveřejněného dne 30. 9. 2014 byl termín podání nabídek do Veřejné zakázky původně stanoven na den 18. 12. 2014.

 

[43] K tomu blíže viz např. rozsudek Soudního dvora Evropské Unie C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P až C-208/02 P a C-213/02 P ze dne 28. 6. 2005 ve věci Dansk Rørindustri a další v. Komise (odst. 112 a násl.). 

[44] Srov. např. rozsudek Tribunálu T-112/05 ze dne 12. 12. 2007 ve věci Akzo Nobel [2007], ECR II-05049, odst. 59, obdobně např. rozhodnutí C-279/98 P ze dne 16. 11. 2000 ve věci Cascades. 

[45] Viz rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-280/06 ze dne 11. 12. 2007 ve věci ETI SpA [2007], ECR I-10893, odst. 39.

[46] Od nabytí účinnosti novely zákona o ochraně hospodářské soutěže provedené zákonem č. 155/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (ode dne 1. 9. 2009). Předchozí znění zákona o ochraně hospodářské soutěže předpokládala možnost uložení pokuty či opatření k nápravě za protisoutěžní delikt pouze tehdy, jestliže k porušení zákona docházelo zaviněně, resp. úmyslně nebo z nedbalosti. 

[47]Oznámení je uveřejněno na webových stránkách Úřadu https://www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez.html.

[48] Není nutné, aby dohoda ve smyslu soutěžního práva měla podobu např. smlouvy splňující náležitosti příslušných obecných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a nemusí mezi stranami zakládat soukromoprávní závazkový vztah. Viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci Kartel drůbežářů, sp. zn. 2 Afs 80/2012 ze dne 12. 12. 2014, str. 198.

[49] Viz např. rozhodnutí Tribunálu T-7/89 ze dne 17. 12. 1991 ve věci Hercules Chemicals NV [1991], ECR II – 01711, bod 256.

[50] Viz např. rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie C-28/77 ze dne 20. 6. 1978 ve věci Tepea BV [1978], ECR – 01391, bod 41. 

[51] Srov. rozsudek Tribunálu T-56/02 ze dne 14. 10. 2004 ve věci Bayrische Hypo- und Vereinsbank [2004], ECR II –03495, bod 60.

[52] Srov. rozsudek Soudního dvora Evropské unie C 40 až 48, 50, 54 až 56, 111, 113, 114/73 ze dne 16. 12. 1975 ve věci Coöperatieve Vereniging "Suiker Unie" UA [1975] ECR 1663, odst. 26. 

[53] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci Kartel pekařů, sp. zn. 5 Afs 40/2007 ze dne 30. 9. 2008, str. 213.

[54] Dle § 3 odst. 1 ZOHS 293/2016 dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný, nejsou považovány za zakázané. Kritéria zanedbatelného dopadu dohod na hospodářskou soutěž jsou blíže stanovena v dokumentu Oznámení Úřadu o dohodách, jejichž dopad na soutěž je zanedbatelný, který je dostupný z webových stránek Úřadu: https://www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez.html. 

[55]Dostupný z: https://www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez.html.

[56] Případy, kdy se pokuta neuloží, jsou upraveny v § 22 ba odst. 1 písm. a) ZOHS 293/2016 a týkají se soutěžitelů, kteří splňují podmínky stanovené v Leniency Programu. 

[57]Viz rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 31 Ca 64/2004 ze dne 31. 5. 2006 ve věci ČEZ.

[58] Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 As 15/2013 ze dne 11. 7. 2013, str. 59. 

[59] Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Ca 27/2006 ze dne 6. 4. 2007 ve věci ČSAD Liberec, str. 182, potvrzený rozsudkem Nejvyššího správního soudu sp. zn. 8 Afs 48/2007 ze dne 26. 4. 2010, str. 249. 

[60] Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Ca 20/2006 ze dne 29. 5. 2007 ve věci Telefónica O2, str. 72. 

[61] Viz část 3.13. Zásad.

[62] Viz část 3.19. Zásad.

[63] Viz popis náplně Studie uvedený výše v kapitole IV. Zjištěné skutečnosti a důkazy.

[64] Dle Zásad je v případě jednání trvajícího méně než 12 měsíců koeficient času roven 1.

[65] Viz Rozsudek Soudního dvora EU, C-416/08 ze dne 17. 6. 2010 ve věci Lafarge v. Komise, bod 102 a také viz

Rozsudek NSS, sp. zn. 1 Afs 58/2009 - 541 ze dne 31. 3. 2010, bod 247.

[66] Viz část 3.33 Zásad. 

[67] Srov. usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 20. 4. 2010, sp. zn. 1 As 9/2008-133. 

[68] Viz Poskytnutí požadovaných podkladů a informací (ke sp. zn. ÚOHS-S0129/2019/KD) - SUDOP PRAHA a.s., č.j.: ÚOHS-31374/2020/800/DCh spisu.

[69] Bez zohlednění možného úmyslného spáchání přestupku. Úřad v souladu se svou rozhodovací praxí v případech narovnání formu zavinění nezkoumá.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz