číslo jednací: 14254/2020/853/PBe
spisová značka: S0466/2017/KD

Instance I.
Věc Kartelové dohody mezi provozovateli směnáren v Olomouci
Účastníci
 1. TOURIST CENTRUM s.r.o.
 2. UNNI Trading, s.r.o.
 3. MIFIN s.r.o.
 4. H. P. - WORLD, s. r. o.
Typ správního řízení Horizontální dohody
Výrok § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 19. 3. 2021
Související rozhodnutí 14254/2020/853/PBe
07512/2021/164/AŠi
Dokumenty file icon 2017_S0466.pdf 858 KB

Spisová značka:

 

 

ÚOHS-S0466/2017/KD

 

 

Číslo jednací:

 

 

ÚOHS-14254/2020/853/PBe

 

Brno: 26. 5. 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0466/2017/KD, zahájeném dne 6. 12. 2017 z moci úřední ve smyslu § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 78 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, jehož účastníky jsou:

 

 

 • TOURIST CENTRUM s.r.o., se sídlem Švédská 414/10, 779 00 Olomouc, IČO 47972840,
 • UNNI Trading, s.r.o., se sídlem Na Letné 476/57, Lazce, 779 00 Olomouc, IČO 27802221,
 • MIFIN s.r.o., se sídlem Aksamitova 1071/1, 779 00 Olomouc, IČO 25831658,
 • H. P. - WORLD, s. r. o., se sídlem, Riegrova 397/11, 772 00 Olomouc, IČO 64088456,

 

vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

 

 

 

 

ROZHODNUTÍ

 

 

I.

 

Účastníci řízení, společnosti

 

 • TOURIST CENTRUM s.r.o., se sídlem Švédská 414/10, 779 00 Olomouc, IČO 47972840,
 • UNNI Trading, s.r.o., se sídlem Na Letné 476/57, Lazce, 779 00 Olomouc, IČO 27802221,
 • MIFIN s.r.o., se sídlem Aksamitova 1071/1, 779 00 Olomouc, IČO 25831658,
 • H. P. - WORLD, s. r. o., se sídlem, Riegrova 397/11, 772 00 Olomouc, IČO 64088456,

 

 

tím, že si přinejmenším v období od 4. 7. 2012 do 6. 12. 2017 vzájemně rozesílali a přeposílali denní směnné kurzy valut a koordinovali tímto způsobem stanovování denních nákupních a prodejních cen valut v jimi provozovaných směnárnách,

 

uzavřeli zakázanou dohodu a narušili hospodářskou soutěž při provozování směnárenské činnosti ve směnárnách na území města Olomouce,

 

a tím porušili zákaz uvedený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 262/2017 Sb. a dopustili se přestupku dle § 22a odst. 1 písm. b) téhož zákona.

 

 

 

 

II.

 

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 262/2017 Sb., se účastníkům řízení, společnostem

 

 • TOURIST CENTRUM s.r.o., se sídlem Švédská 414/10, 779 00 Olomouc, IČO 47972840,
 • UNNI Trading, s.r.o., se sídlem Na Letné 476/57, Lazce, 779 00 Olomouc, IČO 27802221,
 • MIFIN s.r.o., se sídlem Aksamitova 1071/1, 779 00 Olomouc, IČO 25831658,
 • H. P. - WORLD, s. r. o., se sídlem, Riegrova 397/11, 772 00 Olomouc, IČO 64088456,

plnění zakázané a neplatné dohody specifikované ve výrokové části I. tohoto rozhodnutí do budoucna zakazuje.

 

 

III.

 

Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 262/2017 Sb., se účastníku řízení, společnosti TOURIST CENTRUM s.r.o., se sídlem Švédská 414/10, 779 00 Olomouc, IČO 47972840, za přestupek uvedený ve výrokové části I. ukládá pokuta ve výši 1.278.000,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě sedmdesát osm tisíc korun českých).

 

Uložená pokuta je splatná do 180 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

 

IV.

 

Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 262/2017 Sb., se účastníku řízení, společnosti UNNI Trading, s.r.o., se sídlem Na Letné 476/57, Lazce, 779 00 Olomouc, IČO 27802221, za přestupek uvedený ve výrokové části I. ukládá pokuta ve výši 500.000,- Kč (slovy: pět set tisíc korun českých).

 

Uložená pokuta je splatná do 180 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

 

 

 

V.

 

Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 262/2017 Sb., se účastníku řízení, společnosti MIFIN s.r.o., se sídlem Aksamitova 1071/1, 779 00 Olomouc, IČO 25831658, za přestupek uvedený ve výrokové části I. ukládá pokuta ve výši 200.000,- Kč (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

 

Uložená pokuta je splatná do 180 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

 

VI.

 

Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 262/2017 Sb., se účastníku řízení, společnosti H. P. - WORLD, s. r. o., se sídlem, Riegrova 397/11, 772 00 Olomouc, IČO 64088456,za přestupek uvedený ve výrokové části I. ukládá pokuta ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých).

 

Uložená pokuta je splatná do 180 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

 

 

VII.

 

Dle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů, se účastníkům řízení, společnostem:

 

·         TOURIST CENTRUM s.r.o., se sídlem Švédská 414/10, 779 00 Olomouc, IČO 47972840,

·         UNNI Trading, s.r.o., se sídlem Na Letné 476/57, Lazce, 779 00 Olomouc, IČO 27802221,

·         MIFIN s.r.o., se sídlem Aksamitova 1071/1, 779 00 Olomouc, IČO 25831658,

·         H. P. - WORLD, s. r. o., se sídlem, Riegrova 397/11, 772 00 Olomouc, IČO 64088456,

ukládá, každému jednotlivě, povinnost uhradit náklady řízení paušální částkou 3.500,- Kč (slovy: tři tisíce pět set korun českých).

 

Náklady řízení jsou splatné do 15 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODŮVODNĚNÍ

I.          Zahájení, dosavadní průběh správního řízení a použité znění zákona

1.  Dne 6. 12. 2017 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) se společnostmi TOURIST CENTRUM s.r.o., se sídlem Švédská 414/10, 779 00 Olomouc, IČO 47972840 (dále též „TOURIST CENTRUM“), UNNI Trading, s.r.o., se sídlem Na Letné 476/57, Lazce, 779 00 Olomouc, IČO 27802221 (dále též „UNNI Trading“) a MIFIN s.r.o., se sídlem Aksamitova 1071/1, 779 00 Olomouc, IČO 25831658 (dále též „MIFIN“) správní řízení sp. zn. ÚOHS-S0466/2017/KD (dále jen „správní řízení“) ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.

 

2. Možné porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, Úřad spatřoval v jednání ve vzájemné shodě a/nebo dohodě mezi účastníky správního řízení, případně s dalšími soutěžiteli, spočívající v koordinovaném postupu účastníků řízení při stanovování prodejních a nákupních cen valut ve směnárnách provozovaných účastníky řízení. Toto jednání dle Úřadu mohlo naplňovat znaky skutkové podstaty zakázané dohody soutěžitelů podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, jehož cílem nebo výsledkem, mohlo být narušení hospodářské soutěže v oblasti směnárenské činnosti ve městě Olomouci přinejmenším v letech 2016 až 2017.

 

3. Důvodnou indicií pro zahájení řízení o možném porušení zákona byla dlouhodobě uplatňovaná stejná výše nákupních i prodejních cen pro většinu valut ve směnárnách provozovaných účastníky řízení v Olomouci. Tato skutečnost byla Úřadem několikrát ověřena porovnáním kurzovních lístků zveřejňovaných účastníky řízení v jimi provozovaných směnárnách na území města Olomouce. Další indicií byl také podnět doručený Úřadu, který poukazoval na dlouhodobou shodu nákupních i prodejních cen valut ve směnárnách provozovaných účastníky řízení, která dle podatele byla výsledkem dohody mezi účastníky řízení, přičemž návrh k přistoupení k takové dohodě na shodné kurzy valut měl být ze strany účastníků řízení učiněn i podateli předmětného podnětu, který ve městě Olomouci také provozoval směnárnu.

 

4. Úřad dne 6. 12. 2017 zároveň se zahájením správního řízení provedl šetření na místě v obchodních prostorách u společností TOURIST CENTRUM a MIFIN, v rámci kterých zajistil dokumenty specifikované níže v tomto rozhodnutí. V rámci správního řízení si Úřad následně vyžádal od účastníků řízení a jiných subjektů další relevantní informace a podklady vztahující se k poskytování směnárenských služeb ve městě Olomouci a výkonu směnárenské činnosti obecně.

 

5. Následně dne 30. 7. 2018 Úřad doručením Oznámení o účastenství ve správním řízení č. j. ÚOHS-S0466/2017/KD-21219/2018/853/PHa ze dne 19. 7. 2018 přibral do předmětného správního řízení, jako účastníka řízení, také společnost H. P. ‑ WORLD, s. r. o., se sídlem, Riegrova 397/11, 772 00 Olomouc, IČO 64088456 (dále též „H. P. ‑ WORLD“).

 

6. Dne 16. 4. 2019 byla účastníkům řízení zaslána výzva k možnosti využití procedury narovnání. Účastníci řízení o narovnání neprojevili zájem.[1]

 

7. Dne 16. 12. 2019 vydal Úřad Výhrady k dohodě.[2] Všem účastníkům řízení bylo po vydání Sdělení výhrad umožněno seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim, případně navrhnout další dokazování. Poté Úřad obdržel od některých účastníků řízení, a to společností TOURIST CENTRUM, UNNI Trading a MIFIN vyjádření ke Sdělení výhrad,[3] k němuž se Úřad vyjadřuje v příslušné části tohoto rozhodnutí.[4] Toto Vyjádření ke Sdělení výhrad bylo posléze doplněno.[5]  Námitky uvedené v Doplnění Vyjádření ke Sdělení výhrad Úřad v tomto rozhodnutí vypořádal a zohlednil při svém správním uvážení při rozhodování o pokutě pro účastníky řízení, viz dále.

 

8. Protiprávnost určitého jednání se posuzuje dle právní normy platné v době spáchání přestupku, není-li pozdější právní úprava pro účastníky řízení příznivější. Pro posouzení, zda by bylo použití pozdější právní úpravy pro účastníky řízení příznivější, je rozhodujícím kritériem celkový výsledek z hlediska trestnosti, jehož by bylo při aplikaci předpisu platného v době spáchání deliktu či aplikaci pozdější právní úpravy reálně pro účastníky řízení dosaženo. Za dobu spáchání přestupku se pak považuje okamžik jeho dokonání, neboť teprve tehdy je uskutečněno jednání, jež je předmětem právního posouzení.

 

9. Protiprávnost jednání účastníků řízení z hlediska hmotněprávního je Úřadem posuzována podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění účinném v době spáchání deliktu. Vzhledem k tomu, že jednání vytýkané účastníkům řízení v Oznámení o zahájení správního řízení Úřad považuje za ukončené ke dni zahájení tohoto správního řízení, tj. dne 6. 12. 2017, za účinnosti zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 262/2017 Sb. (dále jen „zákon o ochraně hospodářské soutěže“ či „zákon“), bude Úřad protiprávnost tohoto jednání posuzovat dle aktuálně účinného znění zákona.

10. Z hlediska procesního platí obecná zásada, že nové procesní právo (jeho změny) platí ode dne nabytí účinnosti nové právní úpravy i pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti s tím, že právní účinky úkonů, které v řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti, zůstávají zachovány, pokud přechodné ustanovení nestanoví něco jiného.

11. Správní řízení bylo zahájeno dne 6. 12. 2017 a z hlediska procesního se řídí zákonem o ochraně hospodářské soutěže.V otázkách neupravených zákonem o ochraně hospodářské soutěže se postupuje podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 12/2020 Sb., (dále jen „správní řád“) a s výjimkou ustanovení vyloučených v rámci § 22b odst. 8 zákona se postupuje rovněž podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších zákonů a s přihlédnutím k nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 15/19 dne 4. února 2020 vyhlášeného ve Sbírce zákonů pod č. 54/2020 Sb. (dále jen „nový přestupkový zákon“).

 

II.        Charakteristika účastníků řízení  

II.1 Společnost TOURIST CENTRUM

12. Společnost TOURIST CENTRUM je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5514, dne 16. 2. 1993. Jejími společníky jsou Ing. Pavel Odstrčil s obchodním podílem ve výši 40 %, Jarmila Odstrčilová s obchodním podílem ve výši 20 % a Ing. Martin Odstrčil se dvěma obchodními podíly ve výši 30 % a 10 %. Uvedení společníci jsou zároveň jednateli společnosti TOURIST CENTRUM a každý z jednatelů zastupuje společnost v plném rozsahu samostatně.

 

13. V relevantním období (tj. v letech 2012-2017) byly společníky a jednateli společnosti TOURIST CENTRUM stejné osoby jako ke dni 6. 12. 2017.

 

14. Společnost TOURIST CENTRUM v přípise Úřadu uvedla, že se v letech 2015-2017 zabývala směnárenskou činností, devizovou činností a pronájmem bytů a nebytových prostor.[6] V současné době má v obchodním rejstříku zapsané jako předmět podnikání výrobu, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, směnárenskou činnost a hostinskou činnost.

 

15. Dle vyjádření společnosti TOURIST CENTRUM je tato společnost jedním z nejvýznamnějších provozovatelů směnárenské činnosti v rámci města Olomouce.[7]

 

16. Společnost TOURIST CENTRUM provozovala dle údajů České národní banky ke dni […obchodní tajemství…].[8]

 

17. Společnost TOURIST CENTRUM provozovala ke dni […obchodní tajemství…]. Společnost TOURIST CENTRUM dále sdělila ve svém přípise, že […obchodní tajemství…].[9]

 

18. Úřad pro účely tohoto správního řízení považuje společnost TOURIST CENTRUM za soutěžitele ve smyslu § 2 odst. 2 zákona.

 

II. 2 Společnost UNNI Trading

19. Společnost UNNI Trading je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 30105, dne 5. 6. 2007. Jejími společníky jsou Mgr. Patrik Gaj s obchodním podílem ve výši 41/51 a pan David Gaj s obchodním podílem ve výši 10/51. Jednatelem společnosti UNNI Trading je Mgr. Patrik Gaj, který jedná za společnost v plném rozsahu samostatně.

 

20. V relevantním období (tj. v letech 2012-2017) byly společníky a jednatelem společnosti UNNI Trading stejné osoby jako ke dni 6. 12. 2017.

 

21. Společnost UNNI Trading v přípise Úřadu sdělila, že se v letech 2015-2017 zabývala směnárenskou činností, devizovou činností, konferenční činností a provozováním cestovní kanceláře.[10] Společnost UNNI Trading dále sdělila, že v současnosti se zabývá zejména konferenční činností, činností cestovní kanceláře, okrajově také devizovou činností a aktuálně na směnárenském trhu nepůsobí, když v současnosti žádnou směnárnu neprovozuje.[11]

 

22. Společnost UNNI Trading provozovala dle údajů České národní banky ke dni […obchodní tajemství…].[12]

 

23. Společnost UNNI Trading provozovala ke dni […obchodní tajemství…].[13]

 

24. Úřad pro účely tohoto správního řízení považuje společnost UNNI Trading za soutěžitele ve smyslu § 2 odst. 2 zákona.

 

II. 3 Společnost MIFIN

25. Společnost MIFIN je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20260, dne 26. 2. 1999. Jediným společníkem je pan Michal Odstrčil s obchodním podílem ve výši 100 %. Jednatelem společnosti MIFIN je společník Michal Odstrčil, který zastupuje společnost samostatně.

 

26. V relevantním období (tj. v letech 2012-2017) byl jediným společníkem a jednatelem společnosti MIFIN rovněž pan Michal Odstrčil s podílem ve výši 100 %.

 

27. Společnost MIFIN v přípise zaslaném Úřadu uvedla, že se v letech 2015-2017 zabývala směnárenskou činností, zprostředkováním obchodu a služeb, velkoobchodem a maloobchodem, realitní činností, správou a údržbou nemovitostí.[14] V současné době má v obchodním rejstříku zapsané jako předmět podnikání směnárenskou činnost, hostinskou činnost a výrobu obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

 

28.  Dle vyjádření společnosti MIFIN je její podíl na směnárenském trhu v Olomouci […obchodní tajemství…].[15]

 

29. Společnost MIFIN provozovala dle údajů České národní banky ke dni […obchodní tajemství…].[16]

 

30. Společnost MIFIN provozovala ke dni […obchodní tajemství…].[17]

 

31. Úřad pro účely tohoto správního řízení považuje společnost MIFIN za soutěžitele ve smyslu § 2 odst. 2 zákona.

 

II. 4 Společnost H. P. – WORLD

32. Společnost H. P. – WORLD je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 13830, dne 4. 10. 1995. Jediným společníkem je Mgr. Petr Heger s obchodním podílem ve výši 100 %. Jednatelem společnosti H. P. – WORLD je společník Mgr. Petr Heger, který jedná jménem společnosti samostatně.

 

33. V relevantním období (tj. v letech 2012-2017) byl jediným společníkem a jednatelem společnosti H. P. -WORLD rovněž pan Mgr. Petr Heger s podílem ve výši 100 %.

 

34. Společnost H. P. – WORLD sdělila, že se v letech 2015-2017 zabývala směnárenskou činností a působila jako tzv. devizové místo pro bezhotovostní devizové transakce.[18] V současné době má v obchodním rejstříku zapsané jako předmět podnikání výrobu obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Dle vyjádření společnosti H. P. – WORLD v roce 2018 ukončila společnost svojí podnikatelskou činnost.[19]

 

35. Společnost H. P. - WORLD provozovala dle údajů České národní banky ke dni 31. 12. 2012 na území města Olomouce celkem jednu směnárenskou provozovnu.[20]

 

36. Společnost H. P. – WORLD provozovala ke dni 31. 12. 2017 na území města Olomouce jednu směnárenskou provozovnu.[21]

 

37. Úřad pro účely tohoto správního řízení považuje společnost H. P. – WORLD za soutěžitele ve smyslu § 2 odst. 2 zákona.

 

 

III.      Hlavní důkazy a zjištěné skutečnosti

 

38. Úřad obdržel podnět ze dne 25. 1. 2017 (dále též „podnět“), ve kterém podatel upozorňoval na činnost vyvíjenou společnostmi TOURIST CENTRUM, UNNI Trading a MIFIN, která měla za cíl podatele přimět k přistoupení ke kartelové dohodě spočívající na sjednocení denních nákupních a prodejních kurzů valut v jím provozovaných směnárnách na území města Olomouce.[22] Podavatel podnětu měl být za tímto cílem opakovaně kontaktován zaměstnancem společnosti UNNI Trading.[23] S uvedeným podnětem byl zároveň Úřadu postoupen dopis jednatele společnosti TOURIST CENTRUM, pana Ing. Martina Odstrčila, ze dne 11. 1. 2017, ve kterém byl podatel informován o plánu založit novou pobočku společnosti TOURIST CENTRUM ve městě Kroměříži.[24]

 

39. Přílohou uvedeného podnětu byla, mimo jiné, i tabulka obsahující nákupní a prodejní kurzy valut z kurzovních lístků společností TOURIST CENTRUM, UNNI Trading a MIFIN ze dne 25. 1. 2017. V tabulce uvedené kurzy valut u všech společností byly až na minimální odchylky zcela totožné.[25]

 

40. Úřad následně v průběhu několika měsíců roku 2017 sledoval veřejně dostupné kurzovní lístky pro prodej a nákup valut u několika subjektů provádějících směnárenskou činnost na území města Olomouc. V rámci těchto sledování byly Úřadem zajištěny veřejně dostupné kurzovní lístky pro prodej a nákup valut z poboček směnáren provozovaných na území města Olomouce společnostmi TOURIST CENTRUM, UNNI Trading, MIFIN, H. P. ‑ WORLD, společností Charge s.r.o., IČO 60319917, se sídlem Wilsonova 102/12, Přerov I-Město, 750 02 Přerov a společností Směnárna ROŠÁDA s.r.o., IČO 25881787, se sídlem č.p. 195, 752 01 Měrovice nad Hanou.[26]Uvedené sledování směnných kurzů z veřejných kurzovních lístků směnáren ve městě Olomouci Úřad provedl ve dnech 9. 2. 2017, 22. 3. 2017, 13. 4. 2017, 25. 5. 2017, 4. 8. 2017, 9. 8. 2017[27] a dne 7. 9. 2017.[28]

 

41. Úřad porovnáním nákupních a prodejních cen valut z těchto kurzovních lístků uveřejněných ve směnárnách provozovaných společnostmi TOURIST CENTRUM, UNNI Trading, MIFIN a H. P. ‑ WORLD zjistil, že nákupní a prodejní ceny valut se u těchto společností navzájem téměř nelišily, když kurzovní lístky obsahovaly z převážné většiny shodné denní kurzy všech obchodovaných valut.[29]

 

42. V rámci šetření na místě v obchodních prostorách společností TOURIST CENTRUM a MIFIN dne 6. 12. 2017 zajistil Úřad, mimo jiné, následující emailovou komunikaci.

 

43. Z e-mailové adresy […jméno…] […jméno…]@tourist-centrum.cz[30] byl odeslán subjektu MIFIN s.r.o. na adresu […obchodní tajemství…]@mifin.cz patřící panu […jméno…][31] dne 20. 1. 2012 v 10:03 hod. e-mail s předmětem „Re: Kurzy“ a s textem (cit.): „Dobrý den, na nepodepsané e-maily zásadně neodpovídáme, nicméně uděláme výjimku. Bohužel musíme reagovat na konkurenci, včetně Vaší, posílám odkaz na konkurenční weby, kde jsou ještě výhodnější kurzy než námi zveřejňované: http://www.euroexchange.cz/ http://www.valuty.net/ s pozdravem […jméno…]. Tato komunikace obsahuje přeposlaný e-mail ze dne 20. 1. 2012 9:13 hod. od MIFIN s. r. o. na adresy […obchodní tajemství…]@tourist-centrum.cz a […jméno…]@tourist-centrum.cz s předmětem „Kurzy“, který obsahuje text (cit.): „Dnes zase máte nesmyslné kurzy nakupujete EURA i USD pomalu za středové kurzy!“. Pod tímto textem je nadpis „VIP kurzy pobočky Tourist Centrum“, pod kterým je uvedeno několik světových měn a jejich příslušné nákupní a prodejní ceny.[32]

 

44. Dne 4. 7. 2012 v 8:54 hod. byl odeslán z e-mailové adresy […jméno…], […funkce…] společnosti MIFIN,[33] panu […jméno…][34] ze společnosti UNNI Trading[35] e-mail s předmětem „RE: KL“ s textem (cit.): „Čau, Prosím tě můžeš kurzy zasílat ještě na e-mail: […obchodní tajemství…]@mifin.cz. Prosím i dnešní kurzy na vyskoušení! Díky“; dále e-mail obsahuje text předchozí zprávy odeslané dne 4. 7. 2012 v 7:54 hod. z e-mailové adresy […jméno…],[36] na adresu […obchodní tajemství…]@mifin.cz s předmětem „FW: KL“, který obsahuje podpis […jméno…]“, název společnosti UNNI Trading a kontaktní údaje včetně webové adresy a telefonního čísla této společnosti. Dále je také připojen e-mail odeslaný dne 4. 7. 2012 v 7:52 hod., jehož odesílatel je označen jako […jméno…] [mailto: […jméno…]@tourist-centrum.cz] na adresu […obchodní tajemství…]@echange.cz[37] a pana […jméno…],[38] s předmětem „KL“ a textem (cit.): „Dobrý den, posílám Vám kurzovní lístek pro dnešní den., s pozdravem […jméno…] a kontaktními údaji včetně názvu, loga a adresy sídla společnosti TOURIST CENTRUM.[39]

 

45. Dne 4. 7. 2013 ve 14:28 hod. byl z e-mailové adresy […jméno…][40] ze společnosti UNNI Trading odeslán e-mail na adresu […obchodní tajemství…]@mifin.cz, patřící panu […jméno…], […funkce…] společnosti MIFIN, s předmětem „FW: KL poupravený pro nás“. Přílohou e‑mailu byl soubor nazvaný „švédská.docx“. Tento soubor obsahuje tabulku označenou datem 4. 7. 2013, nadpis „Olomouc Švédská“ a prodejní a nákupní kurzy uvedených měn.[41] K tabulce je doplněn text (cit.): „SNIŽUJEME PROSÍM GBP O 0,30 DĚKUJI […jméno…]“.[42] E‑mail obsahuje podpis […jméno…] název společnosti UNNI Trading a kontaktní údaje této společnosti.[43] E-mail obsahuje přeposlanou zprávu z adresy „[…jméno…] [mailto: […jméno…]@tourist-centrum.cz]“, která byla původně zaslána na adresy označené UNNI Trading – Směnárna [mailto: […obchodní tajemství…]@unni.cz],[44]hpworld@echange.cz,[45][…jméno…]@unni.cz a […jméno…] ze dne 4. 7. 2013 v 7:40 hod. s předmětem „KL poupravený pro nás“ a textem (cit.): „Dobrý den, s pozdravem […jméno…]s připojenými kontaktními údaji společnosti TOURIST CENTRUM.[46]

 

46. Dne 18. 7. 2013 v 16:14 hod. byl z e-mailové adresy […jméno…], […funkce…] společnosti MIFIN,[47] odeslán e-mail panu […jméno…] ze společnosti UNNI Trading[48] s textem (cit.): „Máme zbytečně moc levné USD klidně by dnes mohlo být 20,25 a nákup 19,30. To samé EURO 25,52 a ne 25,49. Nevím kdo to změnil? Takhle u každého pohybu kurzů je budeme muset ihned měnit“. Tato zpráva obsahuje také e-mail ze dne 18. 7. 2013 z 8:06 hod. od pana […jméno…],[49] na adresu […obchodní tajemství…]@mifin.czs předmětem „KL“ s podpisem […jméno…] a kontaktními údaji společnosti UNNI Trading, kdy byl přeposílán předchozí e-mail ze dne 18. 7. 2013 z 7:51 hod. od […jméno…] [mailto: […jméno…]@tourist-centrum.cz] zaslaný na e-mailové adresy společnosti H. P. – WORLD[50] a pana […jméno…][51] s předmětem „KL“ a textem: „Dobrý den, posílám Vám dnešní KL. s pozdravem […jméno…] a kontaktními údaji společnosti TOURIST CENTRUM.[52]

 

47. Dne 1. 8. 2014 v 8:35 hod. byl z e-mailové adresy pana […jméno…], […funkce…] společnosti MIFIN,[53] odeslán e-mail na adresu „Směn. OL“ s předmětem „FW: KL“. Přílohu e-mailu tvoří soubor nazvaný „Švédská.docx“. Tento soubor obsahuje tabulku označenou datem 1. 8. 2014, nadpisem „Olomouc Švédská“ s prodejními a nákupními kurzy uvedených měn.[54],[55] E-mail obsahuje podpis […jméno…] s telefonním číslem.[56] Uvedená zpráva obsahuje e-mail ze dne 1. 8. 2014 zaslaný v 8:04 hod. z e‑mailové adresy pana […jméno…][57] na adresu pana […jméno…][58] s předmětem „FW: KL“ s připojeným podpisem […jméno…] a kontaktními údaji společnost UNNI Trading a původní e-mail odeslaný dne 1. 8. 2014 v 7:45 hod. z adresy […jméno…] [mailto: […jméno…]@tourist-centrum.cz] na adresu společnosti H. P. ‑ WORLD, hpworld@echange.cz[59] a panu […jméno…][60] s předmětem „KL“.[61]

 

48. Dne 19. 5. 2016 v 9:02 hod. byl z e-mailové adresy pana […jméno…], […funkce…] společnosti MIFIN,[62] odeslán adresátu označenému jako „Směn. Tesco“ e-mail s předmětem „FW: KL“. Přílohu e-mailu tvořil soubor s názvem „Švédská.docx“, který obsahuje tabulku označenou datem 19. 5. 2016 s nadpisem „Olomouc Švédská“ a prodejní a nákupní kurzy uvedených měn.[63],[64] Uvedená zpráva obsahuje také e-mail původně odeslaný dne 19. 5. 2016 v 7:32 hod. […jméno…] z adresy […jméno…]@tourist-centrum.cz, která působila v letech 2016-2017 jako kurzová manažerka odpovědná za kurzovou politiku společnosti TOURIST CENTRUM,[65] na adresu společnosti H. P. – WORLD[66], pana […jméno…][67] a společnosti MIFIN[68] s předmětem „KL“.[69]

 

49. Dne 21. 2. 2017 v 11:30 hod. byl z e-mailové adresy pana […jméno…][70] ze společnosti UNNI Trading odeslán e-mail adresátu označenému jako „MIFIN info“ e-mail s předmětem „FW: KL“. Přílohu tohoto e-mailu tvořil soubor nazvaný „Švédská.docx“, který obsahoval tabulku označenou datem 21. 2. 2017 a nadpisem „Olomouc Švédská“ obsahující prodejní a nákupní kurzy uvedených měn.[71] Spolu s tabulkou byl zaslán následující text (cit.): „ZVEDÁME PROSÍM USD O 0,20 NA OBOU STRANÁCH DĚKUJI […jméno…]“.[72] E-mailová zpráva obsahuje také e-mail odeslaný dne 21. 2. 2017 v 7:44 hod. […jméno…][73] s předmětem „KL“ na adresu společnosti H. P. – WORLD[74], pana […jméno…][75] a společnosti MIFIN[76] obsahující kontaktní údaje společnosti TOURIST CENTRUM.[77]

 

50. Dne 29. 5. 2017 v 14:04 hod. byl z e-mailové adresy […jméno…][78] zaslán e-mail na adresu […jméno…], […funkce…] společnosti TOURIST CENTRUM s předmětem „Návrh“[79] s textem (cit.): „Dobrý den pane […jméno…], mám na vás dotaz ohledně Bohumína. V době, kdy jsme měli v Bohumíně paralelně naše dvě směnárny, přetahovali jsme si klientelu z nádraží k nám a dávali jsme si tam trošku lepší kurzy. Po tom, co jste otevřeli vaši pobočku nádražní směnárny, jste nám naše kurzy podstřelili a my jsme je dorovnali. Teď děláme oba za pár halířů (cca 60 hal. na EUR). Navrhuji nastavit v Bohumíně kurzy platné pro OL. Paní z nádraží chodívá každý den opisovat kurzy z kurzovního lístku, což mi přijde absolutně zbytečné. Zkuste to prosím zvážit a dejte mi vědět, zda je to hratelné. Díky za zpětnou vazbu a hezký den. […zkratka jména…].“. Pod uvedeným textem je umístěn podpis […jméno…] a kontaktní údaje společnosti UNNI Trading.[80]

 

51. E-mail ze dne 29. 5. 2017 14:45 hod. od […jméno…] zaslaný panu […jméno…] a v kopii […jméno…] s textem (cit.): „Dobrý den pane […jméno…], Vzniklou situaci jsme my určitě nezavinili!! Myslím to bylo tak, že vy jste v posledních dnech před ukončením působení na ČD Bohumín výrazně zhoršili kurzy, patrně z důvodu odlákání klientely na vaši novou provozovnu. My jsme museli samozřejmě reagovat. Nicméně nějaké dohodě se nebráníme. Bylo by však vhodné toto probrat asi osobně i v souvislosti s vašimi představami ohledně působení v OC City Olomouc. Nevím ovšem s kým jednat, během posledního roku když jsem se několikrát měl setkat s p. […jméno…], ten vždy pouze poslal za sebe […jméno…], jakožto zástupce. Minulý týden jsem […jméno…] sdělil naše stanovisko ohledně Vašeho plánovaného působení v OC City a naší případné plánované reakce, odpověď jsem zatím bohužel nedostal. K případnému osobnímu setkání budu k dispozici v příštím týdnu. S pozdravem […jméno…] s připojeným názvem a kontaktními údaji společnosti TOURIST CENTRUM.[81]

 

52. Dne 27. 7. 2017 v 10:40 hod. byl z e-mailové adresy […jméno…][82] zaslán e-mail […jméno…] s předmětem „RE: Návrh“ a textem (cit.): „Dobrý den pane […jméno…], omlouvám se za pozdní reakci. Určitě jsme otevřeni společné dohodě a rádi se s vámi potkáme. Jednání by se chtěl zúčastnit i […jméno…]. Aktuálně se z důvodu dovolených v práci míjíme, takže osobní setkání bych viděl reálně ve druhé polovině srpna, souhlasíte? Hezký den […zkratka jména…].“ s připojeným podpisem „[…jméno…]“ a kontaktními údaji a názvem společnosti UNNI Trading.[83]

 

53. Dne 4. 9. 2017 ve 14:43 hod. byl z e-mailové adresy […jméno…] odeslán e‑mail […jméno…] s předmětem „RE: Návrh“ a textem (cit.): „Dobrý den pane […jméno…], konzultoval jsem s kolegou a říkal, že hotel Ibis vyhovuje, takže prosím zítra počítejte se schůzkou tam. Moc děkuji a hezký zbytek dne […zkratka jména…].“ s připojeným podpisem „[…jméno…]“ včetně kontaktních údajů a názvu společnosti UNNI Trading.[84]

 

54. Dne 5. 9. 2017 v 11:38 hod. byl z e-mailové adresy […jméno…][85] odeslán na adresu pana […jméno…] a v kopii paní […jméno…] e-mail s předmětem „Bohumín ČD“ a textem (cit.): „Dobrý den, Dnes jsme se dohodli na jednání s p. […jméno…] a p. […jméno…] na společné kurzové politice ČD Bohumín, od zítra. Nastavíme tam stejnou šablonu jako v Olomouci, posílám tedy kopii dnešního KL OL.“. Pod tímto textem je umístěna tabulka se zkratkami cizích měn a jejich nákupními a prodejními kurzy. V tabulce jsou nákupní a prodejní kurzy jednotlivých měn uvedeny ve dvou variantách, a to „Kurzy TC“ a „Kurzy KB“. V případě části tabulky s „Kurzy KB“ je v tabulce navíc uveden sloupec označený jako „střed“. Pod textem e-mailu je uveden podpis […jméno…] a kontaktní údaje společnosti TOURIST CENTRUM.[86]

 

55. Dne 7. 9. 2017 v 12:37 hod. byl z e-mailové adresy pana […jméno…][87] odeslán e-mail na adresu pana […jméno…], […funkce…] společnosti TOURIST CENTRUM, a v kopii […jméno…][88] s předmětem „RE: Bohumín ČD“ atextem (cit.): „Dobrý den pane […jméno…], děkuji za informaci. Platí, že ode dneška v Bohumíně fungujeme podle nastavené šablony a nebudeme se odlišovat. Hezký den […zkratka jména…].“ a připojeným podpisem a kontaktními údaji společnosti UNNI Trading.[89]

 

56. Dne 22. 9. 2017 v 8:14 hod. byl z e-mailové adresy pana […jméno…][90] ze společnosti UNNI Trading odeslán e-mail na adresu označenou jako „MIFIN info“ s předmětem „FW: KL“ a přílohou obsahující soubor nazvaný „Švédská.docx“. Tato příloha obsahuje tabulku označenou datem 22. 9. 2017 s nadpisem „Olomouc Švédská“ a prodejní a nákupní kurzy uvedených měn.[91],[92] E-mailová zpráva obsahuje také e-mail původně odeslaný dne 22. 9. 2017 v 7:37 hod. […jméno…][93] s předmětem „KL“  na adresu společnosti H. P. – WORLD[94], pana […jméno…][95] a společnosti MIFIN.[96] K této zprávě je připojen text: „S pozdravem […jméno…] a kontaktní údaje společnosti TOURIST CENTRUM.[97]

 

57. Dne 27. 9. 2017 v 8:11 hod. byl z e-mailové adresy pana […jméno…][98] ze společnosti UNNI Trading odeslán e-mail na adresu označenou jako „MIFIN info“ s předmětem „FW: kl oprava“ a přílohou obsahující soubor nazvaný „Švédská.docx“. Tato příloha obsahuje tabulku označenou datem 27. 9. 2017, nadpisem „Olomouc Švédská“ a prodejní a nákupní kurzy uvedených měn.[99],[100] Tato zpráva obsahuje také e-mail původně odeslaný dne 27. 9. 2017 v 7:51 hod. […jméno…][101] s předmětem „kl oprava“ na adresu společnosti H. P. – WORLD,[102] pana […jméno…][103] a společnosti MIFIN.[104] K této zprávě je připojen podpis a kontaktní údaje společnosti TOURIST CENTRUM.[105]

 

58. Dne 29. 9. 2017 v 7:58 hod. byl z e-mailové adresy pana […jméno…][106] ze společnosti UNNI Trading odeslán e-mail na adresy […jméno…]; […jméno…]; […jméno…]; […obchodní tajemství…]; […obchodní tajemství…]; […jméno…]; […jméno…]@seznam.cz; […obchodní tajemství…]@unni.cz; Směnárna UNNI - Šantovka“ s předmětem „FW: kl“ a přílohou obsahující soubor nazvaný „Švédská.docx“. Tato příloha obsahuje tabulku označenou datem 29. 9. 2017 s nadpisem „Olomouc Švédská“ a prodejní a nákupní kurzy uvedených měn.[107],[108] Tato zpráva obsahuje také e-mail původně odeslaný dne 29. 9. 2017 v 7:49 hod. […jméno…][109] s předmětem „kl“ na adresu společnosti H. P. ‑ WORLD,[110] pana […jméno…][111] a společnosti MIFIN[112]. K této zprávě je připojen podpis a kontaktní údaje společnosti TOURIST CENTRUM.[113]

 

59. Dne 25. 10. 2017 v 8:11 hod. byl z e-mailové adresy pana […jméno…][114] ze společnosti UNNI Trading odeslán e-mail na adresu označenou jako […obchodní tajemství…] s předmětem „FW: KL“ s přílohou obsahující soubor nazvaný „Švédská.docx“. Tato příloha obsahuje tabulku označenou datem 25. 10. 2017 s nadpisem „Olomouc Švédská“ a prodejní a nákupní kurzy uvedených měn.[115],[116] Tato zpráva obsahuje také e-mail původně odeslaný dne 25. 10. 2017 v 7:37 hod. […jméno…][117] s předmětem „KL“ na adresu společnosti H. P. – WORLD,[118] pana […jméno…][119] a společnosti MIFIN.[120] K této zprávě je připojen podpis a kontaktní údaje společnosti TOURIST CENTRUM.[121]

 

60. Dne 3. 11. 2017 v 8:02 hod. byl z e-mailové adresy pana […jméno…][122] ze společnosti UNNI Trading odeslán e-mail na adresu označenou jako „MIFIN info“ s předmětem „FW: KL“ s přílohou obsahující soubor nazvaný „Švédská.docx“. Tato příloha obsahuje tabulku označenou datem 3. 11. 2017 s nadpisem „Olomouc Švédská“ a prodejní a nákupní kurzy uvedených měn.[123],[124] Tato zpráva obsahuje také e-mail původně odeslaný dne 3. 11. 2017 v 7:39 hod. […jméno…][125] s předmětem „KL“ na adresu společnosti H. P. – WORLD,[126] pana […jméno…][127] a společnosti MIFIN.[128] K této zprávě je připojen podpis a kontaktní údaje společnosti TOURIST CENTRUM.[129]

 

61. Dne 9. 11. 2017 v 7:55 hod. byl z e-mailové adresy pana […jméno…][130] ze společnosti UNNI Trading odeslán e-mail na adresy: […jméno…]; […jméno…]; […jméno…]; Směnárna UNNI - Šantovka; […obchodní tajemství…]@unni.cz; […jméno…]@seznam.cz; […obchodní tajemství…]; […obchodní tajemství…] s předmětem „FW: kl“ s přílohou obsahující soubor nazvaný „Švédská.docx“. Tuto přílohu tvoří tabulka označená datem 9. 11. 2017 s nadpisem „Olomouc Švédská“ a prodejní a nákupní kurzy uvedených měn.[131],[132] Tato zpráva obsahuje také e-mail původně odeslaný dne 9. 11. 2017 v 7:41 hod. […jméno…][133] s předmětem „kl“ na adresu  společnosti H. P. – WORLD[134], pana […jméno…][135] a společnosti MIFIN.[136] K této zprávě je připojen podpis a kontaktní údaje společnosti TOURIST CENTRUM.[137]

 

62. Dne 16. 11. 2017 v 9:21 hod. byl z e-mailové adresy pana […jméno…][138] ze společnosti UNNI Trading odeslán e-mail na adresu označenou jako […obchodní tajemství…] s předmětem „FW: KL“ a přílohou obsahující soubor nazvaný „Švédská.docx“. Tato příloha obsahuje tabulku označenou datem 16. 11. 2017 s nadpisem „Olomouc Švédská“ a prodejní a nákupní kurzy uvedených měn.[139],[140] Tato zpráva obsahuje také e-mail původně odeslaný dne 16. 11. 2017 v 7:35 hod. […jméno…][141] s předmětem „KL“ na adresu společnosti H. P. – WORLD,[142] pana […jméno…][143] a společnosti MIFIN.[144] K této zprávě je připojen podpis a kontaktní údaje společnosti TOURIST CENTRUM.[145]

 

63. Dne 28. 11. 2017 v 8:11 hod. byl z e-mailové adresy pana […jméno…][146] ze společnosti UNNI Trading odeslán e-mail na adresu označenou jako „MIFIN info“ s předmětem „FW: kl“ a přílohou obsahující soubor nazvaný „Švédská.docx“. Tato příloha obsahuje tabulku označenou datem 28. 11. 2017 s nadpisem „Olomouc Švédská“ a prodejní a nákupní kurzy uvedených měn.[147],[148] Tato zpráva obsahuje také e-mail původně odeslaný dne 28. 11. 2017 v 7:30 hod. […jméno…] z e-mailové adresy […jméno…]@tourist-centrum.cz, která působila od listopadu roku 2017 jako kurzová manažerka odpovědná za kurzovou politiku společnosti TOURIST CENTRUM,[149] s předmětem „kl“ na adresu společnosti H. P. – WORLD,[150] pana […jméno…][151] a společnosti MIFIN.[152] K této zprávě je připojen podpis a kontaktní údaje společnosti TOURIST CENTRUM.[153]

 

64. Dne 30. 11. 2017 v 8:09 hod. byl e-mailové adresy pana […jméno…][154] ze společnosti UNNI Trading odeslán e-mail na adresu označenou „MIFIN info“ s předmětem „FW: kl“ a přílohou obsahující soubor nazvaný „Švédská.docx“. Tato příloha obsahuje tabulku označenou datem 30. 11. 2017 s nadpisem „Olomouc Švédská“ a prodejní a nákupní kurzy uvedených měn.[155],[156] Tato zpráva obsahuje také e-mail původně odeslaný dne 30. 11. 2017 v 7:34 hod. […jméno…][157] s předmětem „kl“ na adresu společnosti H. P. – WORLD,[158] pana […jméno…][159] a společnosti MIFIN.[160] K této zprávě je připojen podpis a kontaktní údaje společnosti TOURIST CENTRUM.[161]

 

65. Dne 5. 12. 2017 v 8:03 hod. byl z e-mailové adresy pana […jméno…][162] ze společnosti UNNI Trading odeslán e-mail na adresu označenou jako „MIFIN info“ s předmětem „FW: kl“ a přílohou obsahující soubor nazvaný „Švédská.docx“. Tato příloha obsahuje tabulku označenou datem 5. 12. 2017 s nadpisem „Olomouc Švédská“ a prodejní a nákupní kurzy uvedených měn.[163],[164] Tato zpráva obsahuje také e-mail původně odeslaný dne 5. 12. 2017 v 7:34 hod. […jméno…][165] s předmětem „kl“ na adresu společnosti H. P. – WORLD,[166] pana […jméno…][167] a společnosti MIFIN.[168] K této zprávě je připojen podpis a kontaktní údaje společnosti TOURIST CENTRUM.[169]

 

66. Dne 6. 12. 2017 v 7:55 hod. byl z e-mailové adresy pana […jméno…][170] ze společnosti UNNI Trading odeslán e-mail na adresy: […jméno…]; […jméno…]; […jméno…]; […obchodní tajemství…]; […obchodní tajemství…]@unni.cz; […jméno…]; […obchodní tajemství…]; […obchodní tajemství…]; […jméno…]@seznam.cz“ s předmětem „FW: kl“ a přílohou obsahující soubor nazvaný „Švédská.docx“. Tato příloha obsahuje tabulku označenou datem 6. 12. 2017 s nadpisem „Olomouc Švédská“ a prodejní a nákupní kurzy uvedených měn.[171],[172] Tato zpráva obsahuje také e-mail původně odeslaný dne 6. 12. 2017 v 7:50 hod. […jméno…][173] s předmětem „kl“ na adresu společnosti H. P. – WORLD,[174] pana […jméno…][175] a společnosti MIFIN.[176] K této zprávě je připojen podpis a kontaktní údaje společnosti TOURIST CENTRUM.[177]

 

67. Úřad porovnáním tabulky s kurzy měn, která tvoří výše uvedenou přílohu e-mailu zaslaného dne 6. 12. 2017 z adresy společnosti UNNI Trading, a tabulky označené datem 6. 12. 2017 a nadpisem „Olomouc Švédská“, která byla zajištěna v rámci místního šetření v sídle společnosti TOURIST CENTRUM,[178] zjistil, že se jedná o identické tabulky[179] obsahující shodné kurzy valut všech uváděných měn.

 

68. Úřad porovnáním výše kurzů uvedených v kurzovním lístku ze dne 13. 4. 2017 zajištěném při místním šetření v obchodních prostorách společnosti TOURIST CENTRUM[180] a Úřadem sledovaných kurzů valut dle kurzovních lístků platných pro den 13. 4. 2017 zveřejněných ve směnárnách, které účastníci řízení provozovali ve městě Olomouci,[181] zjistil, že prodejní i nákupní kurzy valut se v těchto obou získaných dokumentech shodují.

 

 

III. 1 Shrnutí a hodnocení důkazů

69. Výše uvedenou elektronickou komunikaci Úřad nalezl a v kopii převzal při místních šetřeních provedených v sídlech společností TOURIST CENTRUM a MIFIN.

 

70. Úřad, na základě shora uvedeného, nemá pochyb o tom, že mezi účastníky řízení probíhala intenzivní výměna informací o výši směnného kurzu valut platného pro určitý den, a to vždy v daný den ráno. Účastníci řízení své směnné kurzy uveřejňované na kurzovních lístcích v jejich provozovnách nestanovovali samostatně a nezávisle na sobě, nýbrž koordinovaně po vzájemné komunikaci, kdy společnost TOURIST CENTRUM pravidelně zasílala aktuální kurzovní lístek společnostem UNNI TRADING, MIFIN a H. P. ‑ WORLD, a stejnou informaci o denním kurzu valut, tj. kurzovní lístek od společnosti TOURIST CENTRUM, si mezi sebou dodatečně předávaly i společnosti UNNI Trading a MIFIN.

 

71.  Výše zmíněnému jednání nasvědčují např. e-maily odesílané a navzájem přeposlané mezi účastníky řízení ve dnech 4. 7. 2012, 18. 7. 2013, 1. 8. 2014, 19. 5. 2016, 21. 2. 2017, 22. 9. 2017, 27. 9. 2017, 29. 9. 2017, 25. 10. 2017, 3. 11. 2017, 9. 11. 2017, 16. 11. 2017, 28. 11. 2017, 30. 11. 2017, 5. 12. 2017 a 6. 12. 2017.

 

72. Z textu zasílaných zpráv, například e-mailu ze dne 20. 1. 2012 zaslaného mezi společnostmi TOURIST CENTRUM a MIFIN, nemá Úřad pochyb o tom, že se jednalo o komunikaci týkající se způsobu stanovování kurzů mezi soutěžiteli, kteří se vnímali navzájem na daném relevantním trhu jako konkurenti.

 

73. Texty zasílaných zpráv mezi společnostmi MIFIN a UNNI Trading ve dnech 4. 7. 2012, 4. 7. 2013, 18. 7. 2013 nebo 21. 2. 2017 dle Úřadu svědčí o tom, že tito účastníci správního řízení si vědomě mezi sebou nastavili systém pro předávání informací o aktuálním denním kurzu jednotlivých obchodovaných valut a dle potřeby si ad hoc předávali další dílčí pokyny, jejichž smyslem byla vzájemná spolupráce při vzniku potřeby provést úpravu směnných kurzů v průběhu dne.

 

74. O existenci vzájemné spolupráce a dohody mezi účastníky řízení společnostmi TOURIST CENTRUM a UNNI Trading dle Úřadu nasvědčuje také e-mailová komunikace ze dne 29. 5. 2017, 5. 9. 2017 a 7. 9. 2017, která odkazuje na způsob spolupráce při stanovování denních kurzů valut mezi uvedenými společnostmi ve městě Olomouci, a zároveň svědčí tomu, že se oba soutěžitelé vnímali jako konkurence, když cílem spolupráce bylo vzájemnou konkurenci při provozování směnáren omezit.

 

75. O osobních kontaktech a setkáních účastníků řízení, jejichž předmětem bylo stanovování směnných kurzů, svědčí také texty e-mailových zpráv ze dne 29. 5. 2017, 27. 7. 2017 nebo 4. 9. 2017.[182] 

 

76. Úřad shrnuje, že účastníci správního řízení si přinejmenším v období od 4. 7. 2012 do 6. 12. 2017 vzájemně mezi sebou rozesílali a přeposílali denní směnné kurzy valut a jiné pokyny ke spolupráci v tomto ohledu. Tato spolupráce fungovala na pravidelné denní bázi, byla ad hoc doplněna dalšími kontakty, případně i osobními schůzkami. Účastníci řízení se vzájemně považovali za konkurenty, svoji cenovou soutěž však koordinovali.

 

77. Úřad se domnívá, že v případě výše popisovaného jednání se jedná o realizaci a projev uzavřené protisoutěžní dohody (stricto sensu), jak je popsáno dále v tomto rozhodnutí.

 

 

IV.     Relevantní trh

78. Relevantním trhem je podle § 2 odst. 2 zákona trh zboží,[183] které je z hlediska své charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území. Relevantní trh se vymezuje z hlediska věcného (výrobkového), geografického a časového.[184]

 

79. Při vymezení relevantního trhu vycházel Úřad z předmětu správního řízení a hodnotil, jakého trhu se posuzovaná jednání účastníků řízení týkala.

 

IV. 1 Věcné vymezení relevantního trhu

 

80.  Výkon činnosti směnárníka a provozování směnárenské činnosti je v České republice upraveno zákonem č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti (dále jen „Směnárenský zákon“). Směnárenská činnost je směnárenským zákonem definována jako soustavná činnost provozovaná vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku, která spočívá v provádění směnárenských obchodů (dále jen „směnárenská činnost“).[185]

 

81. Směnárenský obchod je definován směnárenským zákonem jako obchod spočívající ve směně bankovek, mincí nebo šeků znějících na určitou měnu za bankovky, mince nebo šeky znějící na jinou měnu, nebo bezhotovostních peněžních prostředků nebo elektronických peněz znějících na určitou měnu, dal-li plátce platební příkaz k převodu těchto bezhotovostních peněžních prostředků nebo elektronických peněz prostřednictvím příjemce provádějícího směnu, za bankovky, mince nebo šeky znějící na jinou měnu.[186]

 

82. Směnárenským obchodem naopak dle směnárenského zákona není vyplacení hotovosti dodavatelem zboží nebo služby odběrateli při placení za zboží nebo službu nad rámec tohoto placení a směna měn, kterou před zahájením platební transakce nabízí příjemce nebo jiná osoba prostřednictvím bankomatu nebo v místě prodeje zboží nebo poskytování služeb.[187]

 

83. Provozovat směnárenskou činnost mohou podle směnárenského zákona pouze banky, zahraniční banky a zahraniční finanční instituce, spořitelní a úvěrní družstva, směnárníci a Česká národní banka.[188]

 

84. Směnárník, viz předešlý bod tohoto rozhodnutí, je podle směnárenského zákona oprávněn provozovat směnárenskou činnost po splnění podmínek stanovených směnárenským zákonem[189] na základě povolení k činnosti směnárníka uděleného Českou národní bankou.[190]

 

85. Směnárníci jako provozovatelé směnáren podle § 11 odst. 1 směnárenského zákona jsou mimo jiné povinni provozovat směnárenskou činnost pouze v prostorách provozovny,[191] a v těchto provozovnách mít zveřejněný kurzovní lístek. Kurzovní lístek podle směnárenského zákona[192] musí obsahovat, mezi dalšími, informace o směnných kurzech, jimiž je prováděn přepočet mezi těmito měnami, a které jsou pro zájemce o provedení směnárenského obchodu nejméně výhodné.

 

86. Úřad pro účely předmětného správního řízení rozlišuje mezi směnárenskou činností založenou na směně valut definovanou výše v souladu se směnárenským zákonem a devizovým obchodováním, které spočívá v bezhotovostním převodu měn, a je regulováno zákonem č. 370/2017 Sb., o platebním styku, kdy jedná se o platební službu podle tohoto zákona. Devizové obchody se z povahy této transakce (jedná se o platební služby) odlišují oproti směnárenským obchodům, jejichž podstatou je provedení nákupu či prodeje valut, tj. směna hotovostních peněz. Úřad na základě výše uvedeného konstatuje, že devizové obchodování zejména vzhledem ke své bezhotovostní povaze a odlišné právní úpravě věcně nespadá do předmětného relevantního trhu.

 

87. Předmětné správní řízení Úřad vede pro porušení § 3 odst. 1 zákona, kterého se účastníci řízení dopustili formou koordinovaného postupu při stanovování prodejních a nákupních cen valut ve směnárnách, které provozují. V tomto případě se jedná o výkon směnárenské činnosti účastníků řízení, tedy činnosti, při které docházelo ke směně bankovek nebo mincí znějících na určitou měnu za bankovky nebo mince znějící na jinou měnu v místech k tomu určených, tj. ve směnárnách. Tato činnost odpovídá definici směnárenských obchodů tak, jak ji definuje směnárenský zákon, a předmětná činnost účastníků řízení je tímto předpisem také poměrně striktně regulována.[193] Pro účely tohoto správního řízení z hlediska charakteristiky a speciálních požadavků na poskytování směnárenských služeb uvedených výše vymezil Úřad relevantní trh z hlediska věcného jako trh provozování směnárenské činnosti ve směnárnách. Účastníci řízení provozovali směnárenskou činnost na základě povolení k činnosti směnárníka uděleného Českou národní bankou, při této činnosti podléhali dozoru tohoto orgánu a jednotlivé provozovny, směnárny účastníků řízení,[194] byly tímto státním orgánem také evidovány.

 

88. Úřad definuje relevantní trh úžeji, než uvedl účastník řízení, společnost H. P. - WORLD, ve svém přípise[195] mimo jiné, právě s ohledem na shora uvedenou právní úpravu (směnárenský zákon) regulující směnárenskou činnost a také na statistiky ČNB, které má Úřad k dispozici.[196]

 

IV. 2 Geografické a časové vymezení relevantního trhu

89. Z hlediska geografického vymezení relevantního trhu Úřad šetřením zjistil indicie, nasvědčující tomu, že k protisoutěžnímu jednání účastníků řízení může docházet při stanovování prodejních a nákupních cen valut při výkonu směnárenské činnosti ve směnárnách provozovaných účastníky řízení na území města Olomouce.

 

90. K vymezení relevantních trhů po stránce geografické lze obecně uvést, že u služeb je pravidlem menší teritoriální rozsah, kdežto u výrobků bude relevantní trh zpravidla větší. V případě služeb směny bankovek nebo mincí znějících na určitou měnu za bankovky nebo mince znějící na jinou měnu v místech k tomu určených se jedná o službu, která je vázána k určitému místu; k provozovně směnárny, a konečným spotřebitelem je zpravidla zákazník, který směnu bankovek či mincí v provozovně fyzicky uskuteční. Z hlediska dostupnosti služeb směny peněz pro zákazníky je třeba geografický trh vymezit jako lokální, neboť zákazník zpravidla nebude ochoten cestovat za touto službou do vzdálenějších míst, ale v případě potřeby směnu peněz provádí v místě svého aktuálního pobytu.[197]

 

91. Na základě výše uvedených informací byl relevantní trh z hlediska geografického vymezen jako území města Olomouce.

 

92. Z hlediska časového se jedná o trh trvalý, charakterizovaný pravidelnými, opakovanými dodávkami služeb vázaných k místu provozovny směnárny.

 

93. Relevantní trh dotčený posuzovaným jednáním účastníků řízení vymezil Úřad jako trh provozování směnárenské činnosti ve směnárnách na území města Olomouce.

 

IV. 3 Postavení účastníků řízení na relevantním trhu

94. Úřad ověřil, že ke dni 31. 12. 2017 bylo dle údajů České národní banky na území města Olomouce celkem 42 směnárenských provozoven. Z toho 21 bylo provozováno směnárníky na základě povolení k činnosti směnárníka uděleného Českou národní bankou a 21 ostatními subjekty oprávněnými provozovat směnárenskou činnost (především bankami). Účastníci řízení ke dni 31. 12. 2017 na území města Olomouce provozovali dohromady celkem […obchodní tajemství…] (jak již bylo uvedeno výše […obchodní tajemství…]).[198] Podle poměru počtu směnárenských provozoven účastníků řízení k celkovému počtu směnárenských provozoven na území města Olomouce, disponovali účastníci řízení přibližně […obchodní tajemství…] celkového počtu směnárenských provozoven na území města Olomouce ke konci posledního kalendářního roku, ve kterém trvala zakázaná dohoda, tzn. ke dni 31. 12. 2017.

 

 

IV. 4 Dopad na relevantní trh

95. V posuzovaném případě se jedná o dohodu, jejímž cílem je narušení hospodářské soutěže (viz níže), u takových dohod se presumuje jejich potenciálně negativní dopad na soutěž; pro účely deklarace její protiprávnosti Úřad tedy nemusí zkoumat její skutečný negativní dopad na relevantní trh. Úřad však má za prokázaný negativní dopad této dohody spočívající i ve skutečném narušení hospodářské soutěže.

 

96. Prostřednictvím provedeného opakovaného sledování zveřejněných kurzů jednotlivých směnáren provozovaných účastníky řízení ze strany Úřadu bylo zjištěno, že účastníci řízení v průběhu Úřadem prováděného sledování uplatňovali na kurzovních lístcích v jimi provozovaných směnárnách většinu zcela totožných nákupních i prodejních cen valut, tudíž jejich jednání spočívající v koordinovaném postupu při stanovování prodejních a nákupních cen valut mělo přímý dopad na shora vymezený relevantní trh, jelikož bylo způsobilé ovlivnit volbu zákazníků při úvaze, kterou směnárnu zvolí k realizaci směnárenského obchodu.

 

97. Koordinovaný postup účastníků řízení při stanovování nákupních a prodejních cen valut v jimi provozovaných směnárnách na území města Olomouce měl za následek vyloučení hospodářské soutěže mezi nimi při provozování směnárenské činnosti a mohl mít za následek navýšení cen pro jejich zákazníky. Spotřebitelé poptávající směnu valut na území krajského města ve směnárnách neměli v téměř polovině případů k dispozici vzájemně si konkurující kurzovní lístky, ale byly jim nabízeny shodné ceníkové ceny coby výsledek kartelové dohody účastníků řízení. Úřad vnímá dopad této dohody jako zvlášť závažný a projev posuzovaného jednání hodnotí jako pro soutěž zvlášť nebezpečný případ (viz dále).

 

 

V.       Právní posouzení

98. Skutkovou podstatou přestupku je souhrn typických základních, právně relevantních znaků určitého právního institutu, v daném případě přestupku v oblasti soutěžního práva. Mezi základní (typové) znaky takovéhoto přestupku patří: subjekt (soutěžitel), subjektivní stránka (odpovědnost soutěžitele), objekt (narušení hospodářské soutěže) a objektivní stránka (jednání soutěžitelů).

 

V. 1 Subjekt přestupku (soutěžitel)

 

99. Ustanovení § 1 zákona upravuje ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení dohodami soutěžitelů, zneužitím dominantního postavení, spojením soutěžitelů nebo orgány veřejné správy.

 

100. Úřad se předně zabýval tím, zda společnosti TOURIST CENTRUM, MIFIN, UNNI Trading a H. P. – WORLD jsou soutěžiteli ve smyslu zákona.

 

101. Soutěžitelem se dle § 2 odst. 1 zákona rozumí fyzické a právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli. Dle ustálené judikatury a v kontextu práva hospodářské soutěže je „soutěžitelem“ jakýkoliv subjekt vykonávající hospodářskou činnost nezávisle na právní formě tohoto subjektu a způsobu jeho financování. Hospodářskou činností se rozumí jakákoli činnost spočívající v nabízení zboží nebo poskytování služeb na trhu. Protože za relevantní není považována právní forma ani způsob financování soutěžitele, může pojem soutěžitel označovat i hospodářskou jednotku skládající se z několika subjektů, ať již právnických či fyzických osob, což je i případ mateřských a dceřiných společností, které jsou považovány za jednoho soutěžitele, pakliže tvoří jednu hospodářskou jednotku.[199]

 

102. Adresátem právních norem českého soutěžního práva je soutěžitel, legislativní zkratka pro prakticky jakékoli entity, které se (alespoň nepřímo) účastní hospodářské soutěže.[200] Obdobnou úlohu plní v evropském soutěžním právu pojem podnik.[201] Pojmem podnik se dle unijní judikatury rozumí jedna hospodářská jednotka, i když je po právní stránce tvořená několika osobami, ať již fyzickými či právnickými,[202] sestávající z jednotné organizace osobních, hmotných a nehmotných prvků, které dlouhodobě sledují specifický hospodářský cíl a mohou přispět ke spáchání protiprávního jednání.[203]

 

103. Úřad shledal, že společnosti TOURIST CENTRUM, MIFIN, UNNI Trading a H. P. – WORLD jsou podnikatelé, kteří vykonávají hospodářskou činnost; ve sledovaném období všichni účastníci řízení vykonávali soustavnou směnárenskou činnost, kterou provozovali vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku, byli směnárníky dle směnárenského zákona a jsou tedy soutěžiteli dle § 2 odst. 1 zákona.

 

104. Úřad se na základě vyjádření účastníků řízení zabýval také případným vzájemným propojením mezi účastníky správního řízení a konstatoval, že účastníci řízení představují jednotlivé a samostatné soutěžitele.[204]

 

105. Pod pojem soutěžitel mohou spadat nejrůznější podnikatelská sdružení či uskupení, tj. i mateřské a dceřiné společnosti, na které je z hlediska soutěžního práva nahlíženo jako na tzv. jednoho soutěžitele, za předpokladu, že tvoří tzv. jednu hospodářskou jednotku (single economic unit).[205] Lze tedy shrnout, že subjekt, který vykonává hospodářskou činnost a současně vykazuje při svém vystupování na trhu dostatečnou ekonomickou samostatnost, je pro účely soutěžního práva kvalifikován jako samostatný podnik, resp. soutěžitel.

 

V. 2 Subjektivní stránka přestupku (odpovědnost soutěžitele)

 

106. Odpovědnost soutěžitelů za protisoutěžní jednání spočívající v uzavření zakázané dohody narušující soutěž je odpovědností objektivní.

 

107. Dle § 20 odst. 1 přestupkového zákona je právnická osoba pachatelem, jestliže k naplnění znaků přestupku došlo jednáním fyzické osoby, která se za účelem posuzování odpovědnosti právnické osoby za přestupek považuje za osobu, jejíž jednání je přičitatelné právnické osobě a která porušila právní povinnost uloženou právnické osobě, a to při činnosti právnické osoby, v přímé souvislosti s činností právnické osoby nebo ku prospěchu právnické osoby nebo v jejím zájmu; za porušení právní povinnosti uložené právnické osobě se považuje též porušení právní povinnosti uložené organizační složce nebo jinému útvaru, který je součástí právnické osoby.

 

108. Dle § 20 odst. 2 přestupkového zákona je osobou, jejíž jednání je přičitatelné právnické osobě, statutární orgán nebo člen statutárního orgánu, jiný orgán právnické osoby nebo jeho člen, zaměstnanec nebo osoba v obdobném postavení při plnění úkolů vyplývajících z tohoto postavení, fyzická osoba, která plní úkoly právnické osoby, fyzická osoba, kterou právnická osoba používá při své činnosti, nebo fyzická osoba, která za právnickou osobu jednala, jestliže právnická osoba výsledku takového jednání využila.

 

109. Úřad má za prokázané, že osoby, které byly příjemci či zasilateli předmětných zpráv,[206] vykonávaly úkoly, které jim byly účastníky správního řízení svěřeny, a jsou tak osobami, jejichž jednání jsou dle § 20 odst. 2 přestupkového zákona přičitatelná právnickým osobám, v daném případě společnostem TOURIST CENTRUM, MIFIN, UNNI Trading a H. P. – WORLD.

 

110. Společnost H. P. – WORLD uvedla, že její zaměstnankyně paní […jméno…], která měla funkci pokladní a její pracovní náplní bylo, mimo jiné, kromě práce se zákazníky na směnárně i průběžná kontrola pohybu kurzů během dne, porušila své pracovní povinnosti a bez vědomí jednatele a společníka společnosti H. P. – WORLD si (cit.): „…získávala tyto informace o pohybu měn, z emailu od svých kolegů v jiných směnárnách, všichni se v okolí znají.“[207] Tedy, že zasílané kurzovní lístky od společnosti TOURIST CENTRUM byly přijímány bez vědomí jednatele a společníka a jednalo se o porušení pracovních povinností a lenost odpovědného zaměstnance společnosti H. P. ‑ WORLD.

 

111. K námitce účastníka řízení Úřad v souladu s výše uvedenou přičitatelností jednání uvádí, že rovněž výše uvedená zaměstnankyně ve funkci pokladní směnárny provozované soutěžitelem H. P. ‑ WORLD vykonávala v dotčené době úkoly, které jí byly touto právnickou osobou svěřeny, a je tak osobou, jejíž jednání je dle § 20 odst. 2 přestupkového zákona přičitatelné společnosti H. P. – WORLD. Absence nebo nedůslednost kontroly či organizační nedostatky na straně zaměstnavatele v tomto ohledu nemůžou dle názoru Úřadu zbavit uvedeného účastníka řízení odpovědnosti za předmětný přestupek; jednání trvalo řadu let.

 

112. Dle § 21 odst. 1 přestupkového zákona právnická osoba za přestupek neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby přestupku zabránila.

 

113. Úřad konstatuje, že soutěžitelé TOURIST CENTRUM, MIFIN, UNNI Trading a H. P. ‑ WORLD za přestupek odpovídají, neboť neprokázali, že by z jejich strany došlo k vynaložení veškerého úsilí, které by bylo možno požadovat, aby přestupku zabránili.

 

114. Přestože adresátem norem soutěžního práva je soutěžitel, resp. podnik, je nutné přisuzovat porušení soutěžních pravidel vždy určité podnikající fyzické nebo právnické osobě, neboť pouze s ní je možné vést správní řízení. Jak uvádí unijní judikatura: „… pro účely uplatnění a výkonu rozhodnutí Komise v oblasti práva hospodářské soutěže je nezbytné označit jako osobu, jíž je rozhodnutí určeno, entitu s právní subjektivitou.“[208]

 

115.  Základním pravidlem je tedy princip osobní odpovědnosti,[209] jehož podstatou je přičtení odpovědnosti za protiprávní jednání té fyzické nebo právnické osobě, která provozuje podnik podílející se na kartelové dohodě.[210]

 

116. Vzhledem k výše uvedenému Úřad činí odpovědnými TOURIST CENTRUM, MIFIN, UNNI Trading a H. P. – WORLD za uzavření dohody spočívající v koordinaci činnosti konkurentů při stanovování denních nákupních a prodejních cen valut při provozování směnáren na území města Olomouce, neboť tyto společnosti se přímo dopustily zakázaného jednání.[211]

 

117. Zákon o ochraně hospodářské soutěže Úřadu neukládá, aby u všech soutěžitelů, tj. jak u fyzických, tak u právnických osob, které hodlá za porušení hmotněprávních ustanovení zákona o ochraně hospodářské soutěže sankcionovat, zkoumal zavinění.[212] Úřad nicméně posouzení zavinění, tj. subjektivní stránky jednání účastníků řízení, považuje za důležitou součást svých úvah o výši ukládané pokuty, neboť jde o aspekt ovlivňující náhled na závažnost posuzovaného jednání. Úřad konstatuje, že účastníci řízení porušili zákon zaviněně, neboť vzájemně koordinovali stanovování svých denních nákupních a prodejních cen valut, čímž vědomě eliminovali rizika vyplývající ze vzájemné konkurence při poskytování směnárenských služeb na území města Olomouce. Úřad konstatuje, že tito účastníci řízení si museli být vědomi nezákonného charakteru svého jednání a rovněž si museli být vědomi toho, že jejich jednání může mít za následek ovlivnění trhu provozování směnárenské činnosti ve směnárnách ve městě Olomouci, tedy narušení hospodářské soutěže. Úřad proto dospěl k závěru, že zmínění účastníci řízení zaviněně porušili zákon, a to ve formě úmyslu.

 

V. 3 Objekt přestupku (narušení hospodářské soutěže mezi účastníky řízení na trhu provozování směnárenské činnosti ve směnárnách na území města Olomouce)

118. Posuzované jednání účastníků správního řízení se týkalo jejich vzájemné koordinace při stanovování denních nákupních a prodejních cen valut při provozování směnárenské činnosti ve směnárnách ve městě Olomouci.

 

119. V posuzovaném případě se jedná o dohodu (stricto sensu), jež má narušení hospodářské soutěže jako svůj cíl (viz níže). U takových dohod se presumuje jejich potenciálně negativní dopad na soutěž; pro účely deklarace jejich protiprávnosti Úřad tedy dále nemusí zkoumat jejich skutečný negativní dopad na hospodářskou soutěž při výkonu směnárenských činností účastníky řízení.

 

120. Narušení hospodářské soutěže či alespoň možnost jejího narušení plynoucí z dohody je nezbytným znakem materiální stránky skutkové podstaty přestupku uvedeného v § 22a odst. 1 písm. b) zákona. Z jeho dikce vyplývá, že zákon chrání hospodářskou soutěž nejen před faktickým narušením, ale i před potenciálním narušením. Tento názor potvrzuje i judikatura českých soudů, ze které mj. vyplývá, že zákon o ochraně hospodářské soutěže je založen na principu potenciální soutěže, takže na jeho základě lze působit i preventivně. Není proto nutné, aby zakázaná dohoda k narušení hospodářské soutěže skutečně vedla, nebo aby následek fakticky již nastal. K vyvození postihu je možno přistoupit i tehdy, je-li zde dohoda, která k takovému následku může vést, a to bez ohledu na důvody či pohnutky, které k přijetí takové dohody vedly. To znamená, že uzavření dohody v rozporu s § 3 odst. 1 zákona je deliktem ohrožovacím, k jehož naplnění postačí ohrožení (tzn. reálné bezprostřední nebezpečí vzniku poruchy) zájmu chráněného zákonem. Potencialita narušení soutěže je přitom vztažena nejen k protisoutěžnímu cíli dohody, ale i k jejímu protisoutěžnímu následku.

 

121. Úřad konstatuje, že posuzované jednání mělo reálnou schopnost ovlivnit zákaznické rozhodování, neboť zákazníci byli v důsledku sjednocení prodejních a nákupních cen valut dostupných z uveřejněných denních kurzovních lístků jednotlivých směnáren omezeni v možnosti výběru spočívajícího ve volbě směnárenské provozovny na základě porovnání nabízených nákupních nebo prodejních kurzů valut. Na toto omezení zákazníků nemá dle Úřadu vliv ani tvrzení účastníků řízení, že při směnárenské činnosti je běžné sjednávání individuálních kurzů při uzavírání směnárenského obchodu s příslušným zákazníkem. Dle názoru Úřadu je povinně zveřejněný kurzovní lístek zcela zásadním faktorem při rozhodování potenciálních zákazníků, kterou pobočku a kterého provozovatele směnárenské činnosti za účelem směny peněz osloví.

 

122. Úřad uvádí, že stanovení základních kurzů valut nebo individuální stanovení kurzu pro konkrétního zákazníka směnárny je bezpochyby součástí obchodní strategie a postupu při provádění směnárenských služeb v jednotlivých provozovnách směnáren. Úřad konstatuje, že zveřejněné směnné kurzy valut prostřednictvím kurzovního lístku směnárny lze považovat za rozhodující parametr, na základě kterého se potenciální zákazník primárně rozhoduje o tom, kde zamýšlenou směnu peněz uskuteční. Sjednocování zveřejněných kurzů valut a jejich koordinaci s konkurencí Úřad považuje za protisoutěžní praktiku, která potencionální zákazníky směnáren může zbavit možnosti srovnání výhodnosti či nevýhodnosti směny peněz prvotním porovnáním kurzovních lístků povinně zveřejňovaných dle směnárenského zákona v jednotlivých provozovnách účastníků řízení. Na námitky účastníků řízení týkající se existence běžné služby zasílání ceníků valut, v tomto případě kurzovních lístků, Úřad uvádí, že v posuzovaném případě povaha vyměňovaných informací[213] mezi účastníky řízení, kteří byli konkurenty na předmětném relevantním trhu, komplexnost, periodicita a především účel výměny informací představovaly pro účastníky řízení nezastupitelný komfort a tato spolupráce jim bezpochyby přinášela výhodu lepšího postavení nad potencionálními klienty směnáren, než by tomu bylo v případě, kdyby se taková výměna informací neuskutečňovala. Předmětné protisoutěžní jednání účastníků řízení bylo způsobilé odstranit jejich nejistotu ohledně volby odpovídající konkurenční strategie[214] a nahradit nezávislé chování vůči konkurenci na příslušném relevantním trhu vzájemnou kooperací.

 

123.  Úřad je v souladu se shora uvedeným toho názoru, že předmětné jednání ve svém důsledku směřovalo (mělo cíl) k omezení intenzity střetu nabídky a poptávky při provozování směnárenské činnosti ve směnárnách ve městě Olomouci a mělo negativní dopad na hospodářskou soutěž na tomto relevantním trhu.

 

124. Vzhledem ke zjištěnému dlouhému porušování soutěžních pravidel ve městě Olomouci, se již Úřad z důvodu procesní ekonomie nezabýval trhem v Bohumíně, o kterém se objevují zmínky v některých ze zajištěných e-mailů (viz výše e-mailová komunikace ze dnů 29. 5. 2017, 5. 9. 2017 a 7. 9. 2017). Úřad dodává, že zajištěné e-maily obsahující zmínky o směnárenském trhu v Bohumíně především prokazují existenci zakázané dohody ve městě Olomouci.

 

V. 4 Objektivní stránka přestupku (jednání soutěžitelů)

125. Dále se Úřad zabýval tím, zda posuzovaná jednání účastníků řízení, společností TOURIST CENTRUM, MIFIN, UNNI Trading a H. P. – WORLD, jsou zakázanou dohodou dle zákona o ochraně hospodářské soutěže a v jaké formě byla tato dohoda spáchána.

 

126. Dle § 3 odst. 1 zákona jsou dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě, jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže, zakázané a neplatné, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, nebo pokud Úřad nepovolí prováděcím právním předpisem z tohoto zákazu výjimku. Dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný, nejsou považovány za zakázané. Kritéria zanedbatelného dopadu dohod na hospodářskou soutěž stanoví Oznámení Úřadu o dohodách, jejichž dopad na soutěž je zanedbatelný (dále též „Oznámení“).[215]

 

127. Pod legislativní zkratku „dohoda“ řadí § 3 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže také tzv. jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě. Jednání ve vzájemné shodě oproti dohodě v užším smyslu představuje formu koordinace mezi soutěžiteli, kteří, aniž by dosáhli stádia uzavření dohody, vědomě nahrazují rizika vzájemné konkurence praktickou kooperací, a to v rozporu s požadavky na hospodářskou nezávislost.[216] Nejvyšší správní soud k tomu v rozsudku ve věci Kartel pekařů[217] konstatoval, že konsenzus (shoda projevu vůle jako nutný předpoklad uzavření dohody v užším smyslu): „… je nahrazen „slaďováním“ (koordinací), které může mít rozmanitou formu: od zpracování společného plánu až po pouhou výměnu informací.“ Pro kvalifikaci jednání jako jednání ve vzájemné shodě však není dle Nejvyššího správního soudu nezbytné zjištění, že byl vypracován plán společného postupu, postačí, pokud soutěžitelé pouze komunikují nebo se účastní jednání, které usnadňuje koordinaci jejich obchodní politiky. Jinými slovy za jednání ve vzájemné shodě se tedy považuje určitý společně koordinovaný postup soutěžitelů, kterému předcházejí jak přímé, tak nepřímé vzájemné kontakty mezi těmito soutěžiteli a jejich nezávislé soutěžní jednání je nahrazeno praktickou kooperací, jejímž cílem je preventivní odstranění nejistoty o budoucím chování konkurentů.

 

128. K tomu též Nejvyšší správní soud poznamenal, že na právní postavení soutěžitelů nemá skutečnost, zda správní orgán jejich jednání kvalifikoval jako dohodu v užším smyslu nebo jako jednání ve vzájemné shodě, žádný praktický vliv. Obě kategorie soutěžního jednání jsou stejným způsobem zakázány a obě podléhají stejné sankci.

 

129. Soutěžní teorie rozlišuje dva druhy dohod o výměně informací, a to dohody, které jsou součástí jiné dohody o horizontální spolupráci (např. cenové dohody, dohody o omezení nebo kontrole výroby) a jako takové jsou vzhledem ke své provázanosti zakázány a posuzovány pouze prostřednictvím tohoto jiného jednání, jež umožnily. Ve druhém případě se pak jedná o samostatné dohody o výměně informací.

 

130. Úřad konstatoval, že účastníci řízení v daném období byli horizontálními konkurenty. Při posuzování jednání soutěžitelů TOURIST CENTRUM, MIFIN, UNNI Trading a H. P. ‑ WORLD v rámci provozování směnárenské činnosti ve směnárnách ve městě Olomouci Úřad dospěl k závěru, že mezi účastníky řízení se jednalo o dohodu, v užším slova smyslu, o horizontální spolupráci v oblasti koordinace při stanovování denních kurzů valut ve směnárnách. Ze získané komunikace mezi účastníky řízení dospěl Úřad k názoru, že projevem této dohody bylo zasílání důvěrných informací o směnných kurzech valut pro konkrétní den s cílem sladit aktuální ceny nakupovaných a prodávaných valut ve směnárnách provozovaných účastníky řízení v Olomouci tak, aby si navzájem těmito cenami nekonkurovali. Projevem dohody byla také e-mailová komunikace mezi společnostmi TOURIST CENTRUM a UNNI Trading ze dnů 29. 5. 2017, 5. 9. 2017 a 7. 9. 2017, která odkazuje na způsob spolupráce při stanovování denních kurzů valut mezi uvedenými společnostmi ve městě Olomouci, a svědčí také o tom, že se oba soutěžitelé vnímali jako konkurence v oblasti poskytování směnárenské činnosti. Projevem uzavřené dohody byla rovněž e-mailová komunikace ze dne 20. 1. 2012 mezi společnostmi TOURIST CENTRUM a MIFIN a e-maily zaslané mezi společnostmi MIFIN a UNNI Trading dne 4. 7. 2012, 4. 7. 2013, 18. 7. 2013 nebo 21. 2. 2017, kdy si tito účastníci správního řízení mezi sebou zavedli systém pro předávání informací o aktuálním denním kurzu jednotlivých obchodovaných valut a v závislosti na vývoji kurzů si předávali další pokyny k jejich úpravě v průběhu dne. Výsledkem dohody účastníků řízení byla skutečnost, jak Úřad ověřil, že ceny valut zveřejněné v kurzovních lístcích směnáren provozovaných účastníky řízení byly téměř ve všech případech totožné.[218],[219]

 

131. Úřad dospěl k závěru, že četnost vyměňovaných informací spočívala v pravidelném rozesílání a přeposílání kurzovního lístku společností TOURIST CENTRUM dalším účastníkům řízení, a k této pravidelně opakující se výměně informací a vzájemné kooperaci docházelo nejméně v období od 4. 7. 2012 do 6. 12. 2017.

 

132. Úřad shrnuje, že vzhledem k výše uvedenému a z důkazů, které má k dispozici, zvláště pak ze získané elektronické komunikace, má za prokázané, že účastníci správního řízení přinejmenším v období od 4. 7. 2012 do 6. 12. 2017 tím, že si vzájemně rozesílali a přeposílali denní směnné kurzy valut a jiné pokyny ke spolupráci v tomto ohledu, vzájemně mezi sebou koordinovali stanovování denních nákupních a prodejních cen valut v jimi provozovaných směnárnách ve městě Olomouci, a to s cílem omezit mezi sebou vzájemnou konkurenci při provozování směnárenské činnosti. Uvedené období od 4. 7. 2012 do 6. 12. 2017 Úřad vymezil prvním a posledním dnem, ze kterých má k dispozici e-maily s kurzovními lístky zasílanými všem účastníkům řízení. Úřad se domnívá, i když má k dispozici pouze část kurzovních lístků zasílaných mezi účastníky řízení z celého výše vymezeného období, že se jednalo bezpochyby o stálou a pravidelnou spolupráci založenou na opakování a určitém systému, který si mezi sebou účastníci řízení navzájem na základě dohody zavedli a posléze dodržovali, o čemž svědčí Úřadem zajištěná vzájemná komunikace i vyjádření účastníků řízení učiněné v rámci správního řízení. 

 

133. Úřad má za to, že zmíněnými důkazy prokázal předchozí výměnu informací (někdy též výslovných pokynů) a vzájemnou kooperaci všech čtyř účastníků řízení při stanovování denních nákupních a prodejních cen valut při poskytování směnárenských služeb zákazníkům v jimi provozovaných směnárnách v Olomouci, a to nejméně v období od 4. 7. 2012 do 6. 12. 2017.

 

134. Úřad konstatuje, že posuzované jednání je zakázanou a neplatnou dohodou v užším slova smyslu, jejímž cílem bylo narušení hospodářské soutěže na trhu provozování směnárenské činnosti ve směnárnách na území města Olomouce, a to minimálně v období od 4. 7. 2012 do 6. 12. 2017. Úřad právně kvalifikoval uvedené jednání jako přestupek pokračující,[220] jelikož jednotlivé dílčí útoky, které by samy o sobě představovaly samostatné přestupky, s ohledem na to, že naplňují stejnou skutkovou podstatu (narušení hospodářské soutěže uzavřením zakázané dohody soutěžitelů), k jejich provedení došlo stejným způsobem (koordinací vícestranné výměny informací o cenách směnných kurzů pro určitý den) souvisejí spolu časově i z hlediska jejich cíle, tj. pravidelně sladit směnné kurzy pro nákup a prodej valut ve směnárnách, a byly vedeny společným záměrem vyloučit vzájemnou soutěž účastníků řízení při poskytování směnárenských služeb ve městě Olomouci, společně tvoří jeden pokračující delikt.

135. Na základě výše uvedené výměny informací měli tedy účastníci řízení každý den k dispozici pravidelně aktuální a komplexní informace o cenách pro nákup a prodej valut stanovených společností TOURIST CENTRUM pro konkrétní den a, jak již Úřad výše uvedl, komplexnost informací a periodicita jejich výměny představovaly nezastupitelný komfort všem těmto na dohodě zainteresovaným subjektům.

136. Úřad má tak za prokázané, že soutěžitelé TOURIST CENTRUM, MIFIN, UNNI Trading a H. P. – WORLD průběžně realizovali svůj záměr a dohodu vzájemně koordinovat svůj postup při stanovování denních nákupních a prodejních cen valut pro poskytování směnárenských služeb zákazníkům v jimi provozovaných směnárnách v Olomouci. O realizaci této dohody svědčí jak přímé, tak nepřímé vzájemné kontakty prostřednictvím e-mailové komunikace nebo osobních jednání mezi těmito soutěžiteli, kdy jejich nezávislé soutěžní jednání bylo nahrazeno praktickou kooperací, jejímž cílem bylo odstranit nejistotu o budoucím chování konkurentů.

 

137. Výše uvedenému závěru Úřadu nasvědčuje i výsledek sledování kurzovních lístků provedených ve dnech 9. 2. 2017, 22. 3. 2017, 13. 4. 2017, 25. 5. 2017, 4. 8. 2017, 9. 8. 2017[221] a dne 7. 9. 2017.[222] Dle tohoto zjištění se směnné kurzy valut obchodovaných účastníky řízení dle kurzovních lístků platných pro tyto dny, které byly uveřejněny účastníky v jejich provozovnách směnáren ve městě Olomouci, z naprosté většiny shodují.

 

138. K tomu, aby určitá dohoda byla považována za zakázanou, musí být kromě naplnění formálních znaků, naplněny i materiální podmínky protisoutěžního charakteru dohody. Z unijní i české judikatury vyplývá, že zakázané jsou dohody, které mají za cíl (účel) narušení soutěže (aniž by takového cíle bylo třeba byť jen částečně dosaženo a aniž by byl stranami zamýšlen), a dohody, které mají nebo mohou mít protisoutěžní následek (a to zásadně bez ohledu na to, zda byl takový následek stranami zamýšlen), pokud se vyznačují takovými znaky mířícími na způsobení negativního efektu na trhu, které snesou kritérium „dostatečnosti“ či „podstatnosti“ a z pohledu způsobení protisoutěžního efektu též reálnosti. Má-li dohoda protisoutěžní cíl (účel), není již nutné zjišťovat její skutečné účinky na danou oblast.

 

139. V případě existence protisoutěžního cíle dohody spočívajícího v narušení, omezení, či odstranění soutěže mezi konkurenty na relevantním trhu existuje dle judikatury Soudního dvora Evropské unie vždy minimálně potenciální dopad takové dohody na trh a není možné obecně aplikovat doktrínu de minimis, resp. dopad takovéto dohody na hospodářskou soutěž nelze považovat za zanedbatelný (a to i když by jinak byla splněna kritéria tržního podílu stanovená Oznámením).[223] Úřad kvalifikuje jednání soutěžitelů týkající se stanovování denních nákupních a prodejních cen valut při poskytování směnárenských služeb jako zakázanou cenovou dohodu. Účastníci řízení dosáhli takové míry vzájemného konsensu o svém budoucím chování na trhu, že byly splněny výše popsané předpoklady pro kvalifikaci jejich jednání jako dohody stricto sensu. Úřad má naplnění materiální stránky prokázáno. Dohoda byla nejen objektivně způsobilá hospodářskou soutěž narušit, ale byla reálně a průběžně ve výše uvedeném období plněna a měla negativní dopad na vymezený relevantní trh, hospodářskou soutěž tedy narušila.

 

140. Na základě opatřených důkazů a zjištěných skutečností týkajících se spolupráce účastníků řízení Úřad kvalifikoval uzavřenou protisoutěžní dohodu jako dohodu cílovou (by object), ve smyslu § 3 odst. 1 zákona.

 

141. Úřad konstatuje, že posuzované jednání soutěžitelů nemá pouze zanedbatelný dopad na hospodářskou soutěž ve smyslu § 3 odst. 4 zákona; hardcore dohody jsou natolik závažným porušením zákona, že je nelze považovat za dohody se zanedbatelným dopadem na soutěž (de minimis).[224] Posuzované jednání soutěžitelů rovněž nesplňuje podmínky pro uplatnění žádné blokové výjimky přijaté na základě nařízení Evropské komise nebo Rady Evropské unie.

 

 

VI.      Vyjádření Úřadu ke stanoviskům účastníků řízení předloženým v průběhu správního řízení, ke Sdělení výhrad a k podkladům rozhodnutí

VI. 1 Společné vyjádření účastníků řízení TOURIST CENTRUM, UNNI Trading a MIFIN

 

Námitka jednoho soutěžitele u společností TOURIST CENTRUM a MIFIN

 

142. V přípise společnost TOURIST CENTRUM[225] sdělila Úřadu, že je propojenou osobou se společností MIFIN, a to z důvodu rodinných vazeb mezi společníky obou účastníků řízení a rovněž z důvodu majetkového propojení na základě Smlouvy o tichém společenství a vzájemné spolupráci uzavřené dne […obchodní tajemství…] (dále jen „Smlouva o tichém společenství“) mezi […jméno…] a […jméno…] na straně jedné a společností MIFIN na straně druhé.[226] Společnost TOURIST CENTRUM sdělila Úřadu, že dle jejich názoru tvoří na základě shora uvedeného majetkového a personálního propojení se společností MIFIN jednoho soutěžitele.

 

143.  Úřad, jak již ostatně konstatoval ve Sdělení výhrad, se neztotožňuje s názorem účastníků řízení, že společnost TOURIST CENTRUM tvoří se společností MIFIN jednoho soutěžitele, neboť pouze rodinná vazba mezi společníky a statutárními zástupci obou společností i uvedený institut tichého společenství nenaplňuje dva základní definiční znaky konceptu jedné hospodářské jednotky.  V případě společností TOURIST CENTRUM a MIFIN se Úřad domnívá, že se jedná o ekonomicky i právně samostatné subjekty s vlastním rozhodováním při výkonu jejich hospodářských činností. V případě „tichého společníka“ lze uvést, že tento společník se nepodílí přímo na řízení firmy a nemůže ani dávat závazné pokyny k jejímu směřování. Úřad poukazuje rovněž na to, že se zcela zjevně společnosti TOURIST CENTRUM a MIFIN vnímají při provozování směnárenské činnosti jako samostatné a vzájemně konkurenční subjekty, což vyplývá také z textu e‑mailů, které má Úřad k dispozici, např. e-mail ze dne 20. 1. 2012,[227]  kde je uvedeno, mimo jiné: „…Bohužel musíme reagovat na konkurenci, včetně Vaší…“.

 

144. Obdobně účastníci řízení TOURIST CENTRUM a MIFIN ve svém Vyjádření ke Sdělení výhrad zopakovali, že trvají na tom, že vzájemně tvoří jednoho soutěžitele a zdůraznili existenci rodinných vazeb mezi společníky a jednateli těchto účastníků řízení. Dále oba účastníci řízení uvedli, že na základě zmíněných rodinných vazeb tvoří rodinný závod ve smyslu ust. § 700 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „občanský zákoník“). Uvedení účastníci řízení se dále neshodují se závěrem Úřadu, že tichý společník se nepodílí přímo na řízení firmy a nemůže dávat pokyny k jejímu směřování a namítají, že společnost TOURIST CENTRUM ve vedoucí roli ovládá společnost MIFIN. Oba účastníci řízení argumentují faktem, že na základě zmíněné Smlouvy o tichém společenství […obchodní tajemství…]. Podpisem Smlouvy o tichém společenství se tak měla společnost TOURIST CENTRUM, […obchodní tajemství…], dostat do privilegovaného postavení vůči společnosti MIFIN, a to přinejmenším do […obchodní tajemství…].

 

145. Účastníci řízení, společnosti TOURIST CENTRUM a MIFIN, dále poukazují na skutečnost, že Smlouva o tichém společenství umožňuje každé ze stran […obchodní tajemství…].[228] Účastníci řízení podotýkají (cit.): „Je zcela nelogické, aby vlastníci jedné společnosti podporovali vznik jiné společnosti se stejným předmětem podnikání a tím sami sobě vytvořili dalšího konkurenta. Je tak zcela evidentní, že jej od začátku považovali za součást svého rodinného podniku.“ Případnou výpověď smlouvy považují za potenciálně likvidační pro společnost MIFIN. Smlouva o tichém společenství, dle názoru obsaženého ve Vyjádření ke Sdělení výhrad, zakotvuje silnou ekonomickou vazbu společnosti MIFIN na společnosti TOURIST CENTRUM, která má hraničit s de facto závislostí.[229]

 

146. Účastníci řízení, společnosti TOURIST CENTRUM a MIFIN, ve Vyjádření ke Sdělení výhrad na základě ustanovení o sdílení informací ve směnárenském oboru a o poskytování know-how uvedených ve Smlouvě o tichém společenství namítají, že mezi společností TOURIST CENTRUM a společností MIFIN existuje vztah podřízenosti, kdy společnost TOURIST CENTRUM dle názoru účastníků řízení ovládá společnost MIFIN.[230]

 

147. Společnosti TOURIST CENTRUM a MIFIN ve svém Vyjádření ke Sdělení výhrad ke shora zmíněné argumentaci uvedly, žei když instituty příbuzenství a tiché společnosti nejsou primárně určeny k výkonu rozhodujícího vlivu či k jednotné organizaci společnostíneznamená to, že se tak pomocí těchto institutů nemůže fakticky dít, jako tomu je v jejich případě.[231] 

 

148. K námitkám účastníků řízení popsaným ve výše uvedených bodech tohoto rozhodnutí Úřad sděluje, že nadále zastává názor vyjádřený již ve Sdělení výhrad, že na základě rodinných vazeb mezi statutárními zástupci a společníky obou účastníků řízení a Smlouvy o tichém společenství netvoří společnosti TOURIST CENTRUM a MIFIN jednoho soutěžitele. Za rodinný závod se dle ust. § 700 občanského zákoníku považuje závod, ve kterém společně pracují manželé nebo alespoň s jedním z manželů i jejich příbuzní až do třetího stupně nebo osoby s manžely sešvagřené až do druhého stupně a který je ve vlastnictví některé z těchto osob. Na ty z nich, kteří trvale pracují pro rodinu nebo pro rodinný závod, se dle uvedeného ustanovení občanského zákoníku hledí jako na členy rodiny zúčastněné na provozu rodinného závodu. Dle názoru Úřadu společnosti TOURIST CENTRUM a MIFIN netvoří rodinný závod ve smyslu uvedeného ustanovení občanského zákoníku, neboť společnosti TOURIST CENTRUM a MIFIN jsou vlastněny rozdílnými osobami (byť rodinnými příslušníky) a nesplňují tak podmínku společné práce v jednom závodě. V této souvislosti považuje Úřad rovněž za podstatné, že obě společnosti se po celou dobu trvání zakázané dohody prezentovaly navenek jako samostatné, nevystupovaly jako jeden soutěžitel, rodinný podnik či holding. Rovněž obsah jejich vzájemné komunikace ilustruje běžný konkurenční vztah co do cenotvorby, kterou mezi sebou právě vyloučili prostřednictvím kartelové dohody. Pokud by šlo o jednoho soutěžitele, eliminace vzájemného konkurenčního tlaku by nebyla třeba.

 

149. Podle smlouvy o tiché společnosti dle § 2747 občanského zákoníku tichý společník poskytuje vklad a podnikatel se zavazuje platit tichému společníku podíl na zisku. Tichý společník má právo nahlížet do obchodních dokladů a účetních záznamů společnosti, na obchodním vedení společnosti se však nepodílí. Skutečnost, že […obchodní tajemství…], není překážkou k samostatnému a nezávislému obchodnímu rozhodování a řízení společnosti MIFIN. Úřad ve správním řízení nezjistil a účastníci nepředložili Úřadu důkazy o tom, že by jednatelé společnosti TOURIST CENTRUM nebo jiné osoby tohoto soutěžitele měli vliv nebo se přímo podíleli na výkonu řídících oprávnění u společnosti MIFIN, například že by společnost MIFIN jednala prostřednictvím těchto osob, nebo tyto osoby měly dlouhodobější vliv na řízení společnosti MIFIN, například prostřednictvím výkonu práv společníka na valných hromadách či jinak například prostřednictvím obchodního vedení uvedené společnosti. Naopak Úřad na základě důkazů založených ve spise, například emailové korespondence ze dne 20. 1. 2012, se domnívá, že společnost MIFIN vykazuje při svém vystupování na trhu dostatečnou ekonomickou samostatnost proto, aby byla pro účely soutěžního práva kvalifikována jako samostatný podnik, soutěžitel. Ostatně kdyby tito rodinní příslušníci hodlali založit, případně rozšířit rodinný podnik, mohli tak učinit jinou právní formou, což však neudělali. Proto se Úřadu výše popsaná strategie právní obrany co do existence jednoho soutěžitele jeví jako zcela účelová.

 

150. Zánik tiché společnosti je upraven v § 2754 občanského zákoníku (vklad se snižuje o podíl na ztrátě, výpovědní lhůta činí půl roku a podnikatel vrací vklad upravený o podíl na svém podnikání ke dni zániku tiché společnosti). K tiché společnosti Úřad obecně uvádí, že […obchodní tajemství…] nepovažuje pro tohoto účastníka řízení za likvidační vzhledem k relativně vysokým obratům dosahovaným touto společností,[232] a potenciální možnost výpovědi tichého společenství, viz úprava v § 2754 občanského zákoníku, nezakládá právo ovládat společnost.

 

151. Účastníky řízení namítané ustanovení čl. III. (vzájemná spolupráce) Smlouvy o tichém společenství, které zakotvuje […obchodní tajemství…], lze dle názoru Úřadu považovat v tomto posuzovaném případě za určitou formu dohody subjektů, kteří působí na stejném relevantním trhu a zároveň jsou přímými konkurenty. Toto ustanovení nepředstavuje nebo nezakládá řídící vztah společnosti TOURIST CENTRUM vůči společnosti MIFIN, nýbrž spíše předestírá a konstruuje výměnu informací mezi těmito subjekty, která však může být v případě horizontálních konkurentů v rozporu s pravidly na ochranu hospodářské soutěže.  Pokud by Úřad přijal argument o tom, že ovládací vztah mezi společnostmi může být založen obecně smlouvou o tichém společenství, umožnil by legalizaci kartelové dohody, případně obcházení zákazu uskutečňování spojení bez povolení Úřadu.

 

152. Účastníci řízení, společnosti TOURIST CENTRUM a MIFIN, dále napadli závěr Úřadu popsaný ve Sdělení výhrad, podle kterého se uvedení soutěžitelé vnímají jako konkurence. K tomuto závěru Úřad dospěl po posouzení významu e-mailové komunikace mezi společnostmi TOURIST CENTRUM a MIFIN ze dne 20. 1. 2012.[233] Dle vyjádření zmíněných účastníků řízení se jedná o ironicky zamýšlenou komunikaci, kterou Úřad použil vytrženou z kontextu úzkých vazeb a osobního kontaktu mezi účastníky řízení.[234] Společnost TOURIST CENTRUM tvrdí, že uvedený e-mail ze dne 20. 1. 2012 byl odeslán s ohledem na absurdnost situace, kdy společnost MIFIN nejdříve vyčetla společnosti TOURIST CENTRUM, že má moc nízké kurzy a společnost TOURIST CENTRUM následně odpověděla, že to tak musí být z důvodu, že konkurence šla s cenami také dolů a je třeba se tomu přizpůsobit. Společnost TOURIST CENTRUM tak prý radila společnosti MIFIN, aby také snížila ceny a přitom ji označila zcela ironicky za konkurenta. Zmíněný e-mail tak má, dle tvrzení společnosti TOURIST CENTRUM, ukazovat na to, že konkurence na relevantním trhu byla velmi ostrá a že na ni museli účastníci řízení reagovat. Společnost TOURIST CENTRUM považuje existenci jakéhokoliv kartelu v uvedeném kontextu za zcela nesmyslnou.[235]

 

153. K uvedeným námitkám účastníků řízení obsaženým v předešlém bodě tohoto rozhodnutí Úřad odkazuje na své shora podané vyjádření a trvá na svém závěru, že má za prokázané, že se společnosti TOURIST CENTRUM a MIFIN vnímaly na relevantním trhu při provozování směnárenské činnosti jako konkurenti. Zmíněný text e-mailu po komplexním sémantickém posouzení jeho významu, syntaxe a celkového kontextu Úřad vnímá a považuje za komunikaci obchodní strategie týkající se stanovování kurzů valut mezi dvěma ekonomicky i právně samostatně jednajícími konkurenty při provozování směnárenské činnosti. Argumentaci účastníků řízení, že se jednalo o ironicky zamýšlenou komunikaci, musí Úřad odmítnout jako zjevně účelovou.

 

154. Účastníci řízení ve svém Vyjádření ke Sdělení výhrad dále uvádějí, že (cit.): „mají důvodně za to, že závěry ÚOHS uvedené v bodu 115 Sdělení výhrad jsou až příliš jednostranně založeny na jediném důkazním prostředku (e-mailu), neberou v potaz faktické fungování rodiny a dostatečně nezohledňují některá specifika podnikání v rámci rodiny a další zvláštnosti nutně se vyskytující, pakliže členové rodiny, mající mezi sebou navíc silné ekonomické vazby, podnikají na stejném relevantním trhu.“ Podle názoru účastníků řízení, obsaženém v jejich Vyjádření ke Sdělení výhrad, společnost TOURIST CENTRUM de facto ovládá společnost MIFIN, v důsledku čehož (společně s dalšími existujícími vazbami) tvoří jednoho soutěžitele.[236] Dále je rovněž poukázáno ve Vyjádření ke Sdělení výhrad na to, že evropské právo přeměn obchodních společností možnost de facto ovládání zná.[237]

 

155. Účastníci řízení ve Vyjádření ke Sdělení výhrad dále uvádí, že společné vykonávání ekonomické činnosti v rámci rodiny je dle názoru obsaženého ve Vyjádření ke Sdělení výhrad upraveno např. institutem rodinného závodu nebo legální definicí pojmu „osoba jednající ve shodě“ dle ustanovení § 78 odst. 2 písm. g) zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), (dále též „ZOK“). Tyto instituty pak znamenají, že mezi osoby jednající ve shodě patří osoby blízké dle občanského zákoníku.[238]Z uvedeného účastníci řízení vyvozují, že v případě, že platná obchodněprávní úprava může pracovat s myšlenkou, že rodinní příslušníci jednají ve shodě, pak tyto úvahy lze analogicky vztáhnout také na případy, kdy rodinní příslušníci ovládají více společností na stejném relevantním trhu a to pokud tyto společnosti v součtu nevedou k dominantnímu či jinak protisoutěžnímu postavení.[239]

 

156. Ve Vyjádření ke Sdělení výhrad účastníci řízení dále uvedli, že s ohledem na rodinný aspekt situace, obchodní strategii a klíčová rozhodnutí s ní spjatá de facto činila společnost TOURIST CENTRUM, a to konkrétně […jméno…], čímž nad společností MIFIN ve skutečnosti vykonával rozhodující vliv založený zejména na autoritě hlavy rodiny a na postavení zkušenějšího podnikatele v oblasti směnárenství. Na uvedeném postupu a ovládání se domluvili rodinní příslušníci ústně, tím že souhlasili s jednotným vedením […obchodní tajemství…]. Dle Vyjádření ke Sdělení výhrad se ve výsledku jedná o situaci, kdy společnost TOURIST CENTRUM má právo vykonávat rozhodující vliv nad společností MIFIN na základě smlouvy (ústní dohody rodinných příslušníků) a obě společnosti tak tvoří jednoho soutěžitele.[240]

 

157. K námitkám účastníků řízení popsaným ve výše uvedených bodech tohoto rozhodnutí Úřad konstatuje, že trvá na svém závěru vyjádřeném již původně ve Sdělení výhrad, že má za prokázané, že se v případě společností TOURIST CENTRUM a MIFIN nejedná o jednoho soutěžitele, neboť, jak již bylo uvedeno, společnost MIFIN měla možnost samostatného obchodního rozhodování a byla nezávislá na společnosti TOURIST CENTRUM. Platné a účinné právo umožňovalo po celou dobu trvání obou společností vedle sebe řešit jejich vzájemný vztah coby „jediného soutěžitele“, avšak účastníci řízení těchto možností nevyužili, když po celou dobu oba subjekty na trhu působily jako samostatní soutěžitelé, kterým zákon zapovídá uzavírat kartelové dohody. 

 

158. Ovládající osobou se přitom rozumí osoba, která může v obchodní korporaci přímo či nepřímo uplatňovat rozhodující vliv.[241] V případě ovládání by se dle názoru Úřadu mělo jednat o možnost reálnou, podloženou určitou skutečností (například členstvím v orgánech, účastí ve společnosti). Právní skutečností, která bude zpravidla zakládat ovládání, je účast ovládající osoby na osobě ovládané, kdy ovládající osoba bude schopna touto cestou (společenskou smlouvou, většinou hlasů, řídící smlouvou apod.) a prostřednictvím zastoupení ve statutárních a kontrolních orgánech vykonávat rozhodující vliv. Postačí pouhá možnost tento rozhodující vliv na ovládanou osobu vykonat a tato možnost ovšem musí být stanovena na reálné schopnosti, jak ovládání vykonávat. Ovládání je určitým druhem podnikatelského seskupení, soutěžitele z pohledu soutěžního práva a zákona o ochraně hospodářské soutěže, a představuje dlouhodobější možnost uplatňování rozhodujícího vlivu ovládající osobou vůči ovládané osobě. Rozhodující vliv je založen primárně skutečnostmi, které upravuje korporační právo nebo z korporačního práva plynou, a jiné právní vztahy, například franšízové či úvěrové smlouvy k založení ovládacího vztahu stačit zpravidla nebudou, i když Úřad připouští, že k určitému vztahu podřízenosti mohou vést, nikoli však k ovládání.

 

159. Ovládání se podstatně liší od ovlivnění, které je rovněž upraveno ZOK[242] a je nižším stupněm podnikatelského seskupení, které je založeno na jednorázovém ovlivnění chování obchodní korporace. Samotné ovlivnění se může skládat i z více kroků, které až ve výsledku způsobí ovlivnění. Nicméně ovlivnění ve smyslu podnikatelského seskupení není z pohledu soutěžního práva Úřadem obecně přijímáno jako naplňující pojetí jednoho soutěžitele.

 

160. Úřad se v souladu s uvedeným domnívá, že v případě společností TOURIST CENTRUM a MIFIN se z hlediska rodinných vazeb nepochybně může jednat o případ „ovlivnění“, a to z důvodu jak morální (účastníkem uvedený příklad […obchodní tajemství…]) tak i profesní autority (příklad zkušenějšího podnikatele v oblasti směnárenství), nicméně toto ovlivnění samo o sobě mezi uvedenými společnostmi vztah ovládání nezaložilo. Úřad souhlasí s tvrzením účastníka řízení, že v tomto případě „blízkých osob“ s rodinnými vazbami by se jednalo o osoby „jednající ve shodě“, viz § 78 odst. 2 písm. g) ZOK, nicméně toto jednání ve shodě se vztahuje a dopadá na nakládání s hlasovacími právy u obchodních korporací. Tak tomu v posuzovaném případě uvedených blízkých osob ale personálně oddělených společností MIFIN a TOURIST CENTRUM nebylo.

 

161. Smlouva o tichém společenství, kterou se tichý společník (kterým byly společně fyzické osoby […jméno…] a […jméno…]) zavázal k vkladu do společnosti MIFIN za určitou odměnu (vytvořený zisk z podnikání) a kterou tichý společník nezískal práva na řízení společnosti a tím i rozhodující vliv, dle názoru Úřadu k založení ovládacího vztahu v tomto případě rovněž nestačí.

 

162.  Naopak Úřad na základě důkazů založených ve spisu, například již zmíněné emailové korespondence ze dne 20. 1. 2012, se domnívá, že společnost MIFIN vykazovala při svém vystupování na trhu dostatečnou ekonomickou samostatnost proto, aby byla pro účely soutěžního práva kvalifikována jako samostatný podnik, soutěžitel. Dále Úřad podotýká, že právo hospodářské soutěže funguje a aplikuje se do značné míry nezávisle na institutech známých obchodnímu či rodinnému právu. Prosté konstatování, že v podmínkách práva hospodářské soutěže je aplikovatelný institut např. uvedeného rodinného závodu v souladu s občanským zákoníkem nemůže obstát jako argument pro to, že dva oddělené subjekty tvoří jednoho soutěžitele z pohledu práva hospodářské soutěže, na základě existujících rodinných vazeb a tvrzeného de facto ovládání ze strany jednatele a společníka společnosti TOURIST CENTRUM pana […jméno…] na základě jeho neformální autority hlavy rodiny nebo profesně zkušenějšího podnikatele. Ani uvedená ekonomická vazba (vklad do tiché společnosti) není dostatečným důvodem pro to, aby mohly být společnosti TOURIST CENTRUM a MIFIN považovány za jediného soutěžitele z pohledu práva hospodářské soutěže. Argumentace zmíněnou ústní dohodou rodinných příslušníků se Úřadu rovněž jeví v celkovém kontextu prokázaného skutkového stavu jako účelová.

 

 

Námitka jednoho soutěžitele u společností TOURIST CENTRUM a UNNI Trading

 

163. Účastníci řízení v průběhu správního řízení a ve Vyjádření ke Sdělení výhrad uvedli, že také v případě společnosti TOURIST CENTRUM a UNNI Trading se jedná o jednoho soutěžitele, což odůvodnili vzájemnými vztahy a podmínkami uvedenými v uzavřené obchodní dohodě mezi společností TOURIST CENTRUM a společností UNNI Trading.[243] Dle této smlouvy se měla společnost UNNI Trading zavázat, že […obchodní tajemství…]. Společnost TOURIST CENTRUM se, mimo jiné, […obchodní tajemství…]. Dále dle Smlouvy o spolupráci se smluvní strany dohodly na […obchodní tajemství…]. Odměna sjednaná ve smlouvě měla být vyplacena až poté, kdy UNNI Trading […obchodní tajemství…].[244] Společnost TOURIST CENTRUM poskytla společnosti UNNI Trading […obchodní tajemství…].[245][…obchodní tajemství…].[246] Společnost TOURIST CENTRUM dále v přípise uvedla, že UNNI Trading „…jednala a uzavírala smlouvy svým jménem, avšak na základě pokynu ze strany Účastníka řízení (spol. TOURIST CENTRUM - pozn. Úřadu) a v jeho prospěch.“.[247]

 

164. Úřad v reakci na shora uvedená tvrzení konstatuje, že společnost TOURIST CENTRUM se společností UNNI Trading netvoří jednoho soutěžitele, neboť společnost UNNI Trading provozovala směnárenskou činnost svým jménem, nezávisle, na vlastní účet a odpovědnost a na základě povolení od České národní banky k provozování směnárenské činnosti vydané na jméno společnosti UNNI Trading a to po splnění podmínek stanovených směnárenským zákonem. Ze zajištěné e‑mailové komunikace[248] navíc dle Úřadu bezpochyby vyplývá, že společnost UNNI Trading nebyla závislá při svém podnikání ve směnárenské činnosti na řídících pokynech ze strany společnosti TOURIST CENTRUM, ale činila podnikatelská rozhodnutí zcela samostatně a nezávisle, byť Úřad nemá pochyb o tom, že tak činila s přihlédnutím k dohodě (Smlouvě o spolupráci ze dne […obchodní tajemství…]) uzavřené se společností TOURIST CENTRUM. Byť Úřadem vytýkaná spolupráce mezi uvedenými společnostmi měla formu koordinovaného postupu, nebyla tato forma dohody výsledkem ovládací či řídící pravomoci společnosti TOURIST CENTRUM vůči společnosti UNNI Trading, ale vlastní obchodní strategií a rozhodnutím společnosti UNNI Trading. Smluvní vztah mezi společností TOURIST CENTRUM a UNNI Trading založený Smlouvou o spolupráci ze dne […obchodní tajemství…],[249] nedostačuje z výše uvedených důvodů k naplnění definičních znaků konceptu jedné hospodářské jednotky; naopak svědčí o koordinovaném jednání konkurentů ve sledovaném období na relevantním trhu.

 

165. Uzavřením Smlouvy o spolupráci tak, dle názoru účastníků řízení obsaženého ve Vyjádření ke Sdělení výhrad, došlo mezi společností TOURIST CENTRUM a společností UNNI Trading ke vzniku principal-agent relationship, tedy ke vzniku vztahu odpovídajícího vztahu „mezi společností a jejím obchodním zástupcem“ či vztahu „mezi zmocnitelem a jeho zmocněncem“ ve smyslu judikátu Soudního dvora Evropské unie ve věci T-325/01, DaimlerChrysler AG (2005). Ze Smlouvy o spolupráci zároveň vyplývá nadřazené postavení společnosti TOURIST CENTRUM nad společností UNNI Trading, která se dle názoru obsaženého ve Vyjádření ke Sdělení výhrad nachází k uvedeným společnostem v pozici závislého zástupce z pohledu evropského soutěžního práva.[250]

 

166. Účastníci řízení se neztotožnili se závěrem Úřadu obsaženým v bodě 116 Sdělení výhrad, že společnost UNNI Trading provozovala směnárenskou činnost svým jménem, nezávisle, na vlastní účet a odpovědnost a na základě povolení, a tedy že nemůže tvořit se společností TOURIST CENTRUM jednoho soutěžitele. Společnosti TOURIST CENTRUM, UNNI Trading a MIFIN, uvedly, že Smlouva o spolupráci byla sepsána s úmyslem, že společnost UNNI Trading bude […obchodní tajemství…]. Rovněž zdůraznily, že k […obchodní tajemství…] v souladu se smlouvou skutečně došlo.[251]

 

167. S ohledem na dataci Smlouvy o spolupráci je ve Vyjádření ke Sdělení výhrad účastníky řízení dále zdůrazněno, že v oblasti směnárenství byla společnost UNNI Trading zcela závislá na pokynech společnosti TOURIST CENTRUM již od samotného začátku svého fungování, a to […obchodní tajemství…], což blíže vyplývá především z ustanovení čl. 1 odst. 7 Smlouvy o spolupráci.[252] Dle názoru účastníků řízení tak společnost TOURIST CENTRUM vykonávala na základě Smlouvy o spolupráci de facto rozhodující vliv nad společností UNNI Trading; měla poslední slovo v klíčových otázkách podnikání společnosti UNNI Trading a mohla určovat tržní chování společnosti UNNI Trading, a to včetně určení tohoto chování jako jednotného s chováním vedoucí společnosti TOURIST CENTRUM.[253]Dle Vyjádření ke Sdělení výhrad pan […jméno…], […funkce…] společnosti UNNI Trading, nikdy neměl v úmyslu začít podnikat v oblasti směnárenské činnosti, natož zde podnikat jako nezávislý subjekt; zároveň postrádal potřebné know-how. Pan […jméno…] vstoupil do směnárenského podnikání jen a pouze na základě dohody se společností TOURIST CENTRUM, a to konkrétně panem […jméno…] a panem […jméno…].[254]

 

168. V oblasti směnárenské činnosti měla jednat společnost UNNI Trading výlučně ve prospěch společnosti TOURIST CENTRUM a byla vázána závaznými pokyny obdobně jako běžný zaměstnanec.[255] Každá zdánlivě nezávislá či svobodná iniciativa společnosti UNNI Trading v oblasti směnárenské činnosti podléhala schválení společnosti TOURIST CENTRUM. Samostatné podnikání společnosti UNNI Trading v této oblasti nepřipadalo v úvahu.[256]

 

169. Dle Vyjádření ke Sdělení výhrad uzavřením Smlouvy o spolupráci poskytla společnost TOURIST CENTRUM společnosti UNNI Trading […obchodní tajemství…].[257] Společnosti TOURIST CENTRUM a UNNI Trading tak podle účastníků řízení tvoří společně jednoho soutěžitele, v rámci jehož organizace zastává úlohu vedoucího subjektu společnost TOURIST CENTRUM, kdy ovládaným společnostem UNNI Trading a MIFIN nebyla ponechána možnost svobodného rozhodování na relevantním trhu.

 

170. Úřad k výše uvedenému vztahu mezi společností TOURIST CENTRUM a UNNI Trading uvádí následující. Úřad konstatuje, že je názoru, že společnost TOURIST CENTRUM se společností UNNI Trading netvoří jednoho soutěžitele, neboť společnost UNNI Trading provozovala směnárenskou činnost svým jménem, nezávisle, na vlastní účet a odpovědnost a na základě povolení od České národní banky k provozování směnárenské činnosti vydané společnosti UNNI Trading na její jméno a poté, co tato společnost splnila podmínky stanovené směnárenským zákonem. Ze zajištěné e‑mailové komunikace mezi zástupci společnosti UNNI Trading a společnostmi TOURIST CENTRUM a MIFIN popisující způsob koordinace kurzů valut a jednání činěných v tomto ohledu,[258] dle Úřadu vyplývá, že společnost UNNI Trading nebyla závislá při svém podnikání ve směnárenské činnosti na řídících pokynech ze strany společnosti TOURIST CENTRUM, ale činila podnikatelská rozhodnutí zcela samostatně a nezávisle, byť Úřad nemá pochyb o tom, že tak činila s přihlédnutím k dohodě (Smlouvě o spolupráci). Byť Úřadem vytýkaná spolupráce mezi uvedenými společnostmi měla formu koordinovaného postupu, nebyla tato forma dohody výsledkem ovládací či řídící pravomoci společnosti TOURIST CENTRUM vůči společnosti UNNI Trading, ale vlastní obchodní strategií a rozhodnutím společnosti UNNI Trading. Smluvní vztah mezi společností TOURIST CENTRUM a UNNI Trading založený Smlouvou o spolupráci […obchodní tajemství…], nedostačuje z výše uvedených důvodů k naplnění definičních znaků konceptu jedné hospodářské jednotky; naopak svědčí o koordinovaném jednání konkurentů ve sledovaném období na relevantním trhu.

 

171. V případě Smlouvy o spolupráci se typově jedná o smlouvu smíšenou, kdy poskytovatel se zavazuje […obchodní tajemství…].[259] Příjemce ze smlouvy, v tomto případě společnost UNNI Trading, při svém podnikání na vlastní účet a vlastní odpovědnost […obchodní tajemství…] a poskytovatel, v tomto případě společnost TOURIST CENTRUM, nezískává ze smlouvy žádná práva na řízení „příjemce“ či právo zasahovat do rozhodování, chování či určování obchodní strategie příjemce a nezískává tak dle názoru Úřadu ani rozhodující vliv na společnost UNNI Trading. Úřad závěrem této části, v souladu se shora uvedeným, konstatuje, že společnosti TOURIST CENTRUM a UNNI Trading netvoří jednoho soutěžitele z pohledu práva hospodářské soutěže. Úřad pak rovněž odkazuje na výše uvedené k námitkám jednoho soutěžitele TOURIST CENTRUM a MIFIN. Pokud by veřejné soutěžní právo připustilo takto kdykoli dodatečně účelově obejít definici samostatného soutěžitele, došlo by de facto k legalizaci kartelových dohod a institut povolení spojení soutěžitelů by pozbyl smyslu.

 

Námitka neexistence protisoutěžního jednání a cíle narušit hospodářskou soutěž

172. Účastníci řízení ve Vyjádření ke Sdělení výhrad také zdůrazňují, že posuzované jednání (koordinace při stanovování denních nákupních a prodejních cen valut) nikdy nebylo činěno s cílem narušit hospodářskou soutěž, nýbrž s cílem zajistit jednotné chování jediného soutěžitele na relevantním trhu.[260] Dále zdůrazňují, že zaujímají společně postavení subjektu s přibližně […obchodní tajemství…] na relevantním trhu (co do počtu provozoven) a že nedosahují dominantního postavení na relevantním trhu. Z ekonomického hlediska je, dle jejich názoru, nemožné, aby fungoval kartel, který by zahrnoval soutěžitele mající pouze kolem […obchodní tajemství…] relevantního trhu, a dodávají, že kartel může fungovat v zásadě jen na oligopolním trhu, kde několik málo konkurentů poskytuje podstatnou část služeb, kdy negativní dopad kartelu se projeví omezením nebo vyloučením konkurence mezi současnými i potencionálními soutěžiteli. Dále účastníci řízení uvedli, že kurzy, které používali, se nijak nelišily od kurzů jiných směnáren, tj. nebyly vyšší spíše naopak. To vše má svědčit o tom, že v tomto případě se o kartel nejednalo a z ekonomického hlediska ani jednat nemohlo.[261]

 

173. Přeposílání kurzovních lístků nemělo, dle názoru účastníků řízení, za cíl narušení hospodářské soutěže, nýbrž pouhou realizaci jednotného vedení a jednotného řízení v rámci jednoho soutěžitele, a není samo o sobě a bez dalšího protiprávním jednáním, ale běžnou praxí prováděnou v oblasti směnárenské činnosti, kdy se jedná o zcela běžnou službu přeposílání kurzovních lístků s cenami stanovovanými bankou.[262]

 

174. K výše uvedeným námitkám Úřad znovu konstatuje, že v případě účastníků řízení se nejedná o případ jednoho soutěžitele, jak bylo shora uvedeno. Na základě všech důkazů výše popsaných v části III. tohoto rozhodnutí považuje Úřad za prokázané, že účastníci řízení si mezi sebou vzájemně rozesílali a přeposílali denní směnné kurzy valut (kurzovní lístky) ne proto, že by si vzájemně zasílali cenové nabídky k odkupu nebo prodeji valut, které by byly určeny k provádění valutových obchodů mezi účastníky řízení pro uplatnění jejich přebytků nebo pokrytí nedostatku příslušné měny v provozovaných směnárnách, ale tímto způsobem vzájemně koordinovali denní nákupní a prodejní ceny valut v provozovaných směnárnách pro zákazníky. Tímto jednáním účastníci řízení mezi sebou uzavřeli cílovou dohodu v rozporu s § 3 odst. 1 zákona. Tato dohoda měla za cíl (účel) narušení soutěže, a je zakázaná, i když by takového cíle (narušení soutěže) nedosáhla, například z důvodu malého podílu soutěžitelů na relevantním trhu, což však nebyl tento případ. Podstatné je kritérium „dostatečnost“ či „podstatnost“ a z pohledu způsobení protisoutěžního efektu také reálnost. V posuzovaném případě se jednalo o dohodu, která přímo měla protisoutěžní cíl omezit konkurenci mezi účastníky řízení s dopadem přinejmenším na poskytování směnárenských služeb ve městě Olomouci, a dle Úřadu není nezbytné zjišťovat skutečné účinky takové dohody na danou oblast, například to, za jaké ceny v daném období nabízeli prodej nebo nákup valut ostatní poskytovatelé směnárenských služeb. Rovněž dle Úřadu není možné na posuzovaný případ aplikovat doktrínu „de minimis“, protože dopad předmětné dohody nelze v žádném případě považovat za zanedbatelný, zvlášť s ohledem na skutečnost, že se jedná o „tvrdý kartel“, který se týkal minimálně jedné pětiny relevantního trhu, jak bylo prokázáno v posuzovaném případě. Ostatně přes velkou snahu spojit 3 účastníky řízení do jednoho soutěžitele stále na trhu působil 4. účastník řízení, rovněž samostatný soutěžitel. I kdyby tedy Úřad přisvědčil údajné jednotě soutěžitele u tří účastníků řízení, stále by na relevantním trhu dva samostatní soutěžitelé uzavřeli a plnili zakázanou kartelovou dohodu o ceně, za niž by hrozila pokuta do výše 10 % obratu, kam by v případě trojjediného soutěžitele byl Úřad nucen zahrnout obrat všech jeho tří směnárenských částí. Účelová právní obrana účastníků řízení TOURIST CENTRUM, MIFIN a UNNI Trading co do existence jednoho soutěžitele se tak zcela míjí účinkem.

 

175. Úřad z uvedených důvodů opětovně konstatuje,[263] že zakázaná dohoda účastníků řízení, kterou na základě výše uvedených důkazů prokázal, byla nejen objektivně způsobilá hospodářskou soutěž narušit, ale byla také reálně a průběžně ve výše uvedeném období plněna a měla negativní dopad na vymezený relevantní trh.

 

 

Námitky k postupu a způsobu stanovování směnných kurzů valut a přeposílání kurzovních lístků

 

176. Dle sdělení společnosti TOURIST CENTRUM, zaslaného ve správním řízení, byly kurzovní ceny stanovovány kurzovou manažerkou, která vycházela zejména z kurzovního lístku společnosti Komerční banka a.s., který případně upravila dle potřeby a aktuální situace na trhu. Kurzová manažerka následně takto vytvořený kurzovní lístek rozeslala všem pobočkám společnosti TOURIST CENTRUM a kurzovní lístek byl následně zveřejněn v souladu s § 11 směnárenského zákona. Naprostou většinu obchodů (cca více než 90 %) realizuje společnost TOURIST CENTRUM dle vyjádření za kurzy pro klienta výhodnější, než jsou kurzy zveřejněné na kurzovním lístku. Stanovení individuálního kurzu je v kompetenci směnárenského pracovníka příslušné pobočky v souladu s pravidly danými v interní směrnici účastníka řízení. Shodným způsobem mají postupovat konkurenční směnárny a banky při stanovování kurzů.[264]

 

177.  Účastníci řízení ve Vyjádření ke Sdělení výhrad k přeposílání kurzovních lístků uvedenému v předchozím bodě zopakovali a doplnili, že postup pro stanovení konkrétního kurzu dle interní směrnice společnosti TOURIST CENTRUM je uplatňován u všech subjektů, které tvoří jediného soutěžitele. Interní směrnice má být nedílnou součástí obchodního vedení stanovovaného společností TOURIST CENTRUM, a je tedy uplatňována jednotně, napříč celým soutěžitelem. Právě to je důvod, proč byl kurzovní lístek rozesílán také společnostem MIFIN a UNNI Trading.[265]

 

178. Dle sdělení zaslaného Úřadu v průběhu správního řízení společností MIFIN[266] jsou denní směnné kurzy valut v provozovnách směnáren společnosti MIFIN stanovovány dle předem určených rozdílů pro nákupní a prodejní kurzy, které vycházejí ze středových kurzů Komerční banky a.s., a to na základě přesného postupu upraveného interní směrnicí společnosti MIFIN, kdy tyto kurzy jsou následně dále upravovány s ohledem na kurzy na mezibankovním trhu a také v návaznosti na konkurenční prostředí a sezónní nabídku či poptávku.

 

179. Rovněž společnost MIFIN v průběhu předmětného správního řízení uvedla, že naprostou většinu směnárenských obchodů realizuje za kurzy výhodnější pro klienta oproti kurzům zveřejňovaným na kurzovním lístku. Individuální kurzy v provozovnách společnosti MIFIN stanovuje vždy vedoucí provozovny.[267]

 

180. Účastníci řízení Úřadu také uváděli, že jim byly e-maily s kurzy valut zasílány na základě přihlášení k odběru kurzovních lístků, když možnost odběru kurzovních lístků nabízejí běžně i jiné společnosti, včetně bankovních institucí, které provozují směnárenskou činnost.[268]

 

181. Účastníci řízení ve Vyjádření ke Sdělení výhrad k rozesílání kurzovního lístku na elektronickou adresu společnosti H. P. - WORLD uvedli, že toto bylo činěno na základě výslovného přání společnosti H. P. - WORLD, aby jí byl kurzovní lístek společnosti TOURIST CENTRUM zasílán. Účastníci řízení tuto službu zasílání kurzovního lístku poskytují všem, kteří si o ni požádají a uvedou mail, na který mají být kurzovní lístky posílány. Účastníci řízení odkazují na obdobnou službu poskytovanou bankami, domnívají se, že toto jednání proto nemůže být samo o sobě protisoutěžní, jinak by za totéž musely být potrestány i banky.[269] Konečné stanovení denních nákupních a prodejních cen valut činí vždy konkrétní směnárenská provozovna a pouhé zaslání kurzovního lístku tak, dle názoru účastníků řízení, neovlivní rozhodnutí o cenách konkrétní provozovny. Účastníci řízení, společnosti TOURIST CENTRUM, UNNI Trading a MIFIN neví, jak společnost H. P. ‑ WORLD se zaslanými kurzovními lístky naložila, dle vyjádření těchto účastníků řízení společnost H.P.-WORLD žádnou komunikaci týkající se stanovení cen od nich nikdy neobdržela, ani jim nic takového nezaslala.[270] Účastníci řízení dodávají, že vzhledem k tomu, že kurzovní lístek musí být v souladu se Směnárenským zákonem zveřejněn, může se s ním kdokoli, včetně zástupců společnosti H. P. – WORLD, seznámit na pobočce směnárny či webových stránkách.[271] Účastníci řízení podotýkají, že uvedené ostatně potvrdila i společnost H. P. - WORLD, která uvedla ve svém vyjádření zaslaném Úřadu ze dne 4. 12. 2018, že si zasílání kurzovních lístků e-mailem vyžádala její zaměstnankyně, aby si ulehčila práci a nemusela tak zjišťovat denní pohyb kurzů měn.[272]

 

182. K výše uvedenému vyjádření Úřad konstatuje, že vzhledem k tomu, že má za prokázané, že účastníci řízení TOURIST CENTRUM, MIFIN, UNNI Trading a H. P. - WORLD netvoří jednoho soutěžitele, tak je sdílení citlivých informací o ceně nabízených služeb mezi nimi, jak je popsáno ve výroku tohoto rozhodnutí, Úřadem posuzováno jako protisoutěžní a v rozporu se zákonem o ochraně hospodářské soutěže. Vzájemné rozesílání denních kurzů pro prodej a nákup valut, jak Úřad prokázal, sloužilo ke sjednocování cen služeb pro zákazníky směnáren provozovaných účastníky řízení, kteří se nacházeli při poskytování směnárenských služeb ve vzájemném konkurenčním postavení, a tak se účastníci řízení, i dle důkazů uvedených výše v kapitole III. Hlavní důkazy a zjištěné skutečnosti tohoto rozhodnutí[273] vzájemně vnímali. Jejich cílem byla eliminace cenové konkurence. Z tohoto pohledu je pravidelné sdílení cen (denních kurzovních lístků) mezi konkurenty na relevantním trhu, které bylo Úřadem v posuzovaném případě prokázáno, případně použití identické metodiky k jejich tvorbě nebo ke stanovení individuálního směnného kurzu, jak uvádějí účastníci řízení, z pohledu soutěžního práva nepřípustná.

 

183. Úřad konstatuje, že zákazníci byli v důsledku sjednocení cen valut omezeni v možnosti výběru spočívajícího ve volbě směnárenské provozovny na základě porovnání nabízených nákupních nebo prodejních cen valut. Na uvedené omezení zákazníků nemá dle Úřadu vliv ani tvrzení účastníků řízení, že při směnárenské činnosti je běžné sjednávání individuálních kurzů při uzavírání směnárenského obchodu s příslušným zákazníkem. Povinně zveřejněný kurzovní lístek Úřad považuje za zcela zásadní faktor při rozhodování potenciálních zákazníků, kterou provozovnu/provozovatele směnárenské činnosti za účelem směny peněz osloví. V posuzovaném případě povaha vyměňovaných informací, komplexnost, periodicita a především účel výměny informací představovaly pro účastníky řízení nezastupitelný komfort[274] a tato spolupráce jim bezpochyby přinášela výhodu lepšího postavení nad potencionálními klienty směnáren, než by tomu bylo v případě, kdyby se taková výměna informací neuskutečňovala.

 

184. Úřad rovněž uvádí, že rozesílání cen valut mezi účastníky řízení s ohledem na kontext výměny[275] nelze v posuzovaném případě považovat za zasílání cenových nabídek určených k realizaci valutových obchodů mezi účastníky řízení navzájem k uplatnění jejich přebytků nebo pokrytí nedostatku příslušné měny. Naopak za takový případ vertikálního vztahu lze například považovat zasílání kurzovních lístků bankami provozovatelům směnáren, kteří jsou zároveň klienty banky. Mezi účastníky řízení existoval a dominoval výrazně horizontální vztah, a popsaným způsobem tak mezi nimi docházelo k vzájemné koordinaci denních nákupních a prodejních cen valut ve vztahu k zákazníkům účastníků řízení, jak již Úřad výše v tomto rozhodnutí konstatoval. Předmětné protisoutěžní jednání účastníků řízení bylo způsobilé odstranit jejich nejistotu ohledně volby odpovídající konkurenční strategie a nahradit nezávislé chování vůči konkurenci na příslušném relevantním trhu vzájemnou kooperací. Výsledkem protisoutěžního jednání bylo to, že ceny valut zveřejněné v kurzovních lístcích směnáren provozovaných účastníky řízení byly, jak Úřad v provozovnách účastníků řízení několikrát ověřil, téměř ve všech případech totožné.[276]

 

 

Námitky týkající se způsobu výpočtu pokuty

 

185. Účastníci řízení nesouhlasí se způsobem stanovení výše pokuty, tak jak byl Úřadem popsán ve vydaném Sdělení výhrad. Dle námitek účastníků částky obratů, z nichž Úřad vychází při stanovení základní částky pokuty, neodpovídají skutečnému obratu a v přípise Úřadu účastníci řízení poskytli aktualizované údaje celkových hodnot tržeb za jednotlivé účastníky řízení TOURIST CENTRUM, MIFIN a UNNI Trading v členění roční tržby celkem a z toho tržby dosažené pouze za směnárenskou činnost v Olomouci. Účastníci řízení tak provedli určité úpravy u výše tržeb, které sdělili Úřadu dříve, a které Úřad použil ve Sdělení výhrad k výpočtu výše předpokládaných pokut.[277] Účastníci řízení rovněž uvedli, že směnárenská činnost je specifická, co do způsobu dosažení zisku, a že k výpočtu obratu či tržeb pro účely stanovení výše pokuty se tento získá odlišným způsobem než je tomu u prodeje zboží či poskytování služeb.

 

186. Úřad uvádí, že při výpočtu pokut u uvedených účastníků řízení zohlednil aktualizované obraty poskytnuté účastníky řízení v přípise Doplnění Vyjádření ke Sdělení výhrad ze dne 10. března 2020 a výše pokut ukládané v tomto rozhodnutí v tomto ohledu upravil. Úřad při stanovení základní částky pokuty pro účastníky řízení vychází z hodnot prodejů dosažených jednotlivými soutěžiteli na vymezeném relevantním trhu za poslední ukončené účetní období, v němž se jako soutěžitelé účastnili protisoutěžního jednání. V posuzovaném případě se jedná o tržby za rok […obchodní tajemství…] dosažené jednotlivými soutěžiteli při provozování směnárenské činnosti ve směnárnách na území města Olomouce, viz příslušná kapitola VII. tohoto rozhodnutí. Při výpočtu pokuty tak Úřad vycházel z hodnot prodejů, tj. z celkového čistého obratu, dosaženého jednotlivými soutěžiteli, který Úřadu sami tito soutěžitelé předložili. 

 

187. Účastníci řízení rovněž namítli Úřadu použití „nesprávného“ znění Zásad postupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při stanovování výše pokut podle § 22 odst. 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže, pro stanovení pokuty účastníkům řízení, (cit.): „Ustanovení Čl. 5 odst. 3 a 4 Příkazu předsedy jasně stanovují, že „[ÚOHS] bude při stanovení pokuty postupovat podle Příkazu předsedy ve správních řízeních zahájených po jeho účinnosti“ a že „Příkaz předsedy nabývá účinnosti 24. dubna 2018“: s ohledem na skutečnost, že Správní řízení bylo zahájeno dne 1. prosince 2017, před ještě před nabytím účinnosti Příkazu předsedy, musí ÚOHS při stanovování výše pokut musí postupovat v souladu se (staršími) Zásadami; to vše v souladu s ustanovením Čl. 5 odst. 3 a contrario Příkazu předsedy.“[278]

 

188. Úřad uvádí, že v případě výpočtu pokut postupuje dle právních předpisů (zákona o ochraně hospodářské soutěže), rovněž se řídí vlastní praxí v obdobných případech. V předmětném správním řízení Úřad aplikuje Zásady postupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při stanovování výše pokut podle § 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění platném v době zahájení tohoto správního řízení, tedy postupuje podle „starších“ zásad.[279]

 

189. Účastníci řízení v rámci Doplnění Vyjádření ke sdělení výhrad také zdůraznili, že dle jejich názoru postup Úřadu při ukládání pokut založený na pravidle, že má-li mít ukládaná pokuta dostatečný odstrašující efekt, musí výše pokuty odpovídat alespoň 0,5 % čistého obratu za poslední ukončené účetní období daného subjektu (dle Sdělení výhrad rok 2018), nemá oporu v zákoně.[280]

 

190. K námitce uvedené v předešlém bodě tohoto rozhodnutí Úřad dodává, že namítaný způsob výpočtu pokuty považuje za zákonný a zcela v souladu s vlastní rozhodovací praxí,[281] kdy Úřad u každého účastníka řízení vždy individuálně posoudil to, zda výše pokuty plní dostatečně svou represivní funkci a výše sankce odpovídá povaze a závažnosti přestupku, za nějž je ukládána. To vše při současném respektování principů přiměřenosti a spravedlnosti, jak Úřad uvedl rovněž ve Sdělení výhrad a uvádí také v části VII.tohoto rozhodnutí.Tento postup Úřad také řádně odůvodnil v příslušné části tohoto rozhodnutí, která se věnuje ukládaným pokutám, kdy shodný postup Úřad použil i ve správních  řízeních, která zahájil do dne 23. 4. 2018.[282] Úřad v tomhle kontextu poznamenává, že předmětný způsob je sice popsán v Postupu při stanovení výše pokut ukládaných za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže účinném od 24. 4. 2018, tedy ve vnitřním metodickém pokynu Úřadu, nicméně se jedná o písemnou úpravu (popis) běžné praxe Úřadu používané i před tímto datem. V této kauze Úřad sankcionuje nejzávažnější typ protisoutěžního jednání, dlouhodobý cenový kartel, trest tedy nutně musí být alespoň minimálně citelný pro soutěžitele. Hranici 0,5 % přitom Úřad používá ve své rozhodovací praxi i pro trestání dílčích bid riggingových jednání, jimiž byla napadena např. jen jediná zakázka.

 

191. Účastníci řízení se dále domnívají, že při stanovování výše pokuty Úřad porušil zásady individualizace trestu, rovného trestu a spravedlivého trestu a také princip proporcionálního rozložení pokuty mezi delikventy, kterými by měl být Úřad vázán.[283]

 

192. Tyto zásady Úřad dle účastníků řízení porušil tím, když společnostem TOURIST CENTRUM a MIFIN vyměřil pokutu z celkového čistého obratu, kterého dosáhly za rok 2018, kdežto společnosti UNNI Trading byla pokuta stanovena z obratu dosaženého na relevantním trhu za rok 2017, což dle jejich názoru nelze kombinovat s ohledem na skutkové okolnosti případu.[284] Dle účastníků řízení tento postup Úřadu porušuje princip proporcionálního rozdělení pokuty mezi delikventy a dále zásadu rovného a spravedlivého trestu. Dále účastníci řízení uvádí, že kombinací obou postupů při stanovení výše pokuty je zcela opomíjeno to, že s účinností od 1. 1. 2018 přešly veškeré provozovny směnáren společnosti UNNI Trading na společnost TOURIST CENTRUM. Fakticky tak má při stanovení výše pokuty docházet ke dvojitému postihu účasti společnosti UNNI Trading na protisoutěžním jednání. Tento dvojí postih účastníci řízení vysvětlují pomocí následující úvahy: „... poprvé je ekonomická účast Účastníka č. 3 (pozn. UNNI Trading) na protisoutěžním jednání trestána při stanovování výše jemu ukládané pokuty; podruhé je ekonomická účast Účastníka č. 3 (pozn. UNNI Trading) na protisoutěžním jednání trestána v rámci stanovování výše pokuty Účastníka č. 1. (pozn. TOURIST CENTRUM).[285] Účastníci řízení v Doplnění Vyjádření ke Sdělení výhrad v tomto ohledu poukazují na skutečnost, že mezi lety 2017 a 2018 došlo u nich k podstatným ekonomickým změnám. Zejména postavení společnosti TOURIST CENTRUM na relevantním trhu se stalo významnějším s ohledem na směnárenské provozovny, které na něj přešly. Podle názoru účastníků řízení, je tedy nezbytné k tomu, aby Úřad při jejich stanovování vycházel z přinejmenším srovnatelných situací pro jednotlivé subjekty, které se měly podílet na protisoutěžním jednání. Společnosti TOURIST CENTRUM nemůže být formou pokuty kladeno k tíži nabytí směnárenských provozoven společnosti UNNI Trading, což účastníci řízení považují za nespravedlivé. Účastníci řízení žádají, aby Úřad při stanovování výše pokuty vycházel výhradně z obratů dosažených v roce 2017, tedy z částek reflektujících stav před tím, než u nich došlo k zásadním změnám ekonomických poměrů.[286]

 

193. Úřad k námitkám popsaným výše uvádí, že způsob výpočtu pokuty je podrobně popsán v kapitole VII. Odůvodnění výše pokut tohoto rozhodnutí, včetně úvah Úřadu, který u každého účastníka řízení individuálně zohlednil všechny zákonem stanovené okolnosti, které měly vliv na konečnou výši pokuty. Při ukládání pokut Úřad také posuzoval, zda vypočtená výše pokuty by u každého účastníka při zohlednění všech okolností dostatečně plnila současně svou represivní i preventivní funkci. Jedním ze základních předpokladů pro zajištění požadovaných efektů ukládané pokuty je zohlednění hospodářské výkonnosti sankcionovaného soutěžitele. V případě pokuty vypočtené pro společnost UNNI Trading tomu tak bylo. Naopak pokuty vypočtené pro společnosti TOURIST CENTRUM a MIFIN by představovaly vzhledem k aktuálnímu celkovému obratu soutěžitele pro ně jen zanedbatelnou částku a postrádaly by dle názoru a dosavadní praxe Úřadu dostatečně odstrašující účinek, jelikož by v případě těchto soutěžitelů nebyla pro ně pokuta dostatečně citelná. Z těchto důvodů Úřad výše uvedeným způsobem upravil výsledné částky pokut ukládaných společnostem TOURIST CENTRUM a MIFIN.[287] Úřad doplňuje, že soutěžitel, který se dopustil posuzovaného deliktu, UNNI Trading, nadále existuje, nedošlo k nástupnictví co do odpovědnosti za delikt, tedy jej Úřad trestá přímo.

 

194. Úřad tímto způsobem zohlednil hospodářské výsledky dosažené účastníky řízení za poslední známé ukončené období, tzn. z něhož měl v době výpočtu a ukládání pokuty k dispozici úplné a ověřitelné hospodářské výsledky účastníků řízení, tj. za rok 2018. S použitým způsobem pro výpočet a o výši předpokládaných pokut Úřad účastníky řízení informoval ve Sdělení výhrad. Popsaný způsob Úřad zvolil z toho důvodu, protože obrat dosažený na relevantním trhu v době spáchání přestupku, tj. v roce 2017, představoval u uvedených soutěžitelů jen malý podíl vzhledem celkovému čistému obratu soutěžitelů.[288]

 

195. Vzhledem k tomu, že společnost TOURIST CENTRUM převzala k 1. 1. 2018 některé směnárenské provozovny, které dříve provozovala společnost UNNI Trading, celkový čistý obrat soutěžitele TOURIST CENTRUM v roce 2018 obsahuje obraty i za tyto provozovny. Tento celkový čistý obrat byl použit pro výpočet pokuty v případě soutěžitele TOURIST CENTRUM a tímto způsobem, jak bylo popsáno v příslušné části tohoto rozhodnutí, Úřad zohlednil aktuální hospodářskou výkonnost sankcionovaného soutěžitele tak, aby sankce pro něj znamenala citelný zásah a mohla tak plnit svoji represivní i preventivní funkci.

 

196. Účastníci řízení dále vyjádřili ve svém Doplnění Vyjádření ke Sdělení výhrad nesouhlas se stanovením základní procentuální výše výpočtu pokuty, koeficientem času, ani s navýšením pokuty z důvodu přitěžujících okolností, a to o 20 % za úmyslné jednání a navýšením pokuty o dalších 20 % v případě společnosti TOURIST CENTRUM z důvodu údajné iniciační role, neboť účastníci řízení opětovně namítají, že nebyli samostatnými soutěžiteli, tj. nemohlo se jednat o úmysl porušovat pravidla hospodářské soutěže, když mezi nimi žádná hospodářská soutěž ani nemohla existovat. Ve vztahu ke společnosti H. P. - WORLD společnost TOURIST CENTRUM pak iniciační roli neměla, neboť tato společnost pouze, stejně jako některé další subjekty měla požádat o zasílání kurzovních lístků.[289]

 

197. K uvedenému vyjádření účastníků řízení Úřad odkazuje na výše uvedenou obsáhlou argumentaci, kterou podložil svůj závěr, že účastníci řízení netvoří jednoho soutěžitele. Úřad trvá na svých skutkových a právních závěrech, tak jak je již deklaroval ve Sdělení výhrad a zároveň Úřad trvá na svém zjištění, že účastníci řízení jednali jakožto samostatní soutěžitelé (tedy nikoliv součást jednoho soutěžitele) úmyslně, více viz kapitola V. Právní posouzení tohoto rozhodnutí. Co se týká způsobu výpočtu a výše pokut, Úřad odkazuje na kapitolu VII.Odůvodnění výše pokut tohoto rozhodnutí. K iniciační roli, kterou Úřad prokázal u společnosti TOURIST CENTRUM,[290] lze uvést, že vzhledem k použitému způsobu výpočtu pokuty neměla tato přitěžující okolnost na konečnou výši uložené pokuty společnosti TOURIST CENTRUM vliv.

 

198. Dále účastníci řízení rovněž uvádí, že navýšení pokuty z důvodu aplikace koeficientu času ve výši 1,89 se v daném kontextu také jeví jako zcela nesmyslné, když lze posuzovat pouze vztah Účastníků jako jednoho soutěžitele ve vztahu ke společnosti H. P. - WORLD, která pouze (jako některé další subjekty) požádala o zasílání kurzovních listů. Účastníkům řízení není zřejmé na základě čeho, Úřad tento koeficient stanovil.[291]

 

199. K uvedené námitce Úřad sděluje, že prokázal trvání přestupku v délce 5 let, 4 měsíce a 2 dny, a z tohoto důvodu Úřad stanovil v souladu se svou praxí a použitím Zásad postupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při stanovování výše pokut podle § 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, koeficient času ve výši 1,89.[292] Úřad znovu uvádí, že společnosti TOURIST CENTRUM, UNNI Trading a MIFIN nepovažuje za jednoho soutěžitele, viz argumentace uvedená výše.

 

200. Účastníci řízení rovněž nesouhlasí se stanovením základní sazby výměry pokuty ve výši 2,1 %, což se jeví jako zcela nepřiměřené dané situaci. Podle názoru účastníků řízení obsaženého v Doplnění Vyjádření ke Sdělení výhrad nemělo jednání účastníků řízení jakýkoliv vliv na trh směnárenských služeb v Olomouci a spotřebitele nijak neovlivnilo a ani ovlivnit nemohlo. Kurzy, za které účastníci řízení dané valuty nabízeli, měly být velmi nízké, mnohdy nižší než u jejich konkurentů, což má pouze dokazovat, že na relevantním trhu existoval a existuje konkurenční boj, který tlačí na ceny a v rámci kterého účastníci řízení fungovali. Hospodářská soutěž ani spotřebitelé tak nemohli být chováním společností TOURIST CENTRUM, UNNI Trading a MIFIN jakkoliv negativně ovlivněni.[293]

 

201. Úřad k vyjádření účastníků v tomto ohledu odkazuje na kapitolu V. Právní posouzení tohoto rozhodnutí, a podotýká, že na základě provedeného dokazování, jak je popsáno v tomto rozhodnutí, dospěl k závěru, že posuzované jednání skutečně mělo reálnou schopnost ovlivnit zákaznické rozhodování, neboť zákazníci byli v důsledku sjednocení prodejních a nákupních cen valut dostupných z uveřejněných denních kurzovních lístků jednotlivých směnáren omezeni v možnosti výběru spočívajícího ve volbě směnárenské provozovny na základě předběžného srovnání povinně zveřejněných nabízených nákupních nebo prodejních kurzů valut. Úřad dále odkazuje na své závěry uvedené v kapitole V. Právní posouzení, a dodává, že u zakázaných cílových dohod, což byl i posuzovaný případ narušení soutěže na relevantním trhu účastníky řízení, není již nutné zjišťovat skutečný účinek dohody na danou oblast. V případě stanovení výchozího podílu hodnoty prodejů lze rovněž odkázat na bod 29. Zásad postupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při stanovování výše pokut podle § 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, a dosavadní praxi Úřadu v tomto ohledu.

 

 

 Vyjádření […obchodní tajemství…] účastníka řízení společnosti TOURIST CENTRUM ve správním řízení

 

202. Úřad ve správním řízení obdržel také přípis pana […jméno…], […funkce…],[294] ve kterém konstatuje, že pracovníci Úřadu při místním šetřením provedeném v sídle společnosti TOURIST CENTRUM nenašli důkazy o kartelové dohodě, které ani, dle jeho vyjádření, najít nemohli, neboť nikdy neexistovala. Existenci údajné kartelové dohody dle vyjádření uvedeného v přípise Úřad dovozuje jen z e-mailů o kurzech.

 

203. K uvedenému Úřad uvádí, že jednotlivé důkazy získané v tomto správním řízení, jejich skutkové a právní posouzení jakožto ostatně postup Úřadu v řízení spolu s úvahami tohoto správního orgánu při hodnocení důkazů individuálně či v jejich celkovém kontextu jsou podrobně popsány v příslušných částech tohoto rozhodnutí.[295]

 

204. […funkce…] společnosti TOURIST CENTRUM, […jméno…], dále namítl, že Úřad ve vydaném Sdělení výhrad neuvedl skutečnost, že předal Policii České republiky předmětnou věc k šetření a Policie České republiky případ uzavřela s tím, že nezjistila žádné pochybení.

 

205. Postup Policie České republiky upravuje především zákon 273/2008 Sb., O Policii České republiky, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád). Policie České republiky prověřovala podezření ze spáchání přečinu porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže podle § 248 odst. 2 alinea první zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, z jehož spáchání byli podezřelí zástupci (fyzické osoby) působící ve společnostech TOURIST CENTRUM, MIFIN a UNNI Trading.  Oproti tomuto působnost a postup Úřadu jsou upraveny jinými právními předpisy, jak je uvedeno výše v textu tohoto rozhodnutí, a to především zákonem o ochraně hospodářské soutěže. Úřad uvádí, že jeho postup a šetření v posuzované věci ve správním řízení není závislý na postupu šetření Policie ČR či na výsledcích šetření tohoto státního orgánu. Existence přestupku a trest za něj uložený Úřadem v tomto případě není podmíněný případnou existencí trestného činu, neboť v namítané věci se jedná o odlišnou působnost dvou různých státních orgánů, které postupují dle na sobě nezávislých právních předpisů postihujících odlišná protiprávní jednání u odlišných subjektů. K námitce Úřad sděluje, že Policie České republiky věc šetřila z trestněprávního pohledu a výsledek policejního šetření je tedy pro předmětné správní řízení irelevantní, neboť Úřad věc šetřil a rozhodoval z pohledu porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže.

 

206. […funkce…] společnosti TOURIST CENTRUM, pan […jméno…], dále ve svém přípise namítl, že Úřad zahájil šetření podobné situace směnáren v Brně, které bylo záhy odloženo, ačkoliv dle tvrzení pana […jméno…], mají některé směnárny v Brně stále stejné kurzy. V předmětném správním řízení bylo dle tvrzení […funkce…] společnosti TOURIST CENTRUM, pana […jméno…], použito (cit.): „vykonstruované obvinění konkurenční směnárny, které je bez důkazů.“[296][…funkce…] společnosti TOURIST CENTRUM dále poukazuje na, dle jeho názoru paradoxní, skutečnost, že konkurenční směnárna, která dala podnět v předmětné věci Úřadu má stále lepší kurzy než společnost TOURIST CENTRUM a tím pádem konkurenční výhodu, což má dokazovat, že se jedná o (cit.): „napadání konkurence za každou cenu“.[297]

 

207. Úřad uvádí, že případné šetření směnáren v Brně či jejich kurzů s posuzovaným správním řízením nesouvisí a nemá vztah k namítanému porušení zákona účastníky řízení. Pakliže by v souvislosti s posuzovanou věcí v tomto správním řízení Úřad získal nějaké informace či dokumenty, které by mohly být relevantní a použity ve správním řízení, například pro provedení dokazování, staly by se součástí správního spisu v této věci vedené pod sp. zn. ÚOHS-S0466/2017/KD tak, aby se s nimi účastník řízení mohl seznámit a Úřad jimi provést dokazování. Co se týká zmíněného podnětu, který Úřad v posuzované věci obdržel, a který je součástí spisu vedeného v posuzované věci, Úřad konstatuje, že je povinen se zabývat každým podnětem, který obdrží. Obecně lze uvést, že pokud jsou informace z podnětu Úřadem vyhodnoceny jako relevantní, Úřad se předmětnou věcí dále zabývá a  zahajuje vlastní šetření ve věci. Na základě informací, které Úřad vlastním šetřením zjistí, a po vyhodnocení všech dostupných indicií, které Úřad má v této fázi šetření k dispozici, pak pokud je možné usoudit, že mohlo dojít k porušení zákona a ohrožení hospodářské soutěže, Úřad zahajuje správní řízení a věc dále šetří v tomto řízení. Tak tomu bylo i v posuzovaném případě vedeném pod sp. zn. ÚOHS-S0466/2017/KD.[298] Předmětné správní řízení Úřad zahájil nejen po vyhodnocení informací z obdrženého podnětu, ale také po sledování kurzů měn, které provedl ve směnárnách účastníků řízení, a vyhodnocení všech dostupných skutečností, jak je uvedeno výše v tomto rozhodnutí.

 

208. Dále pan […jméno…] ve svém přípise uvedl námitku týkající se 15denní lhůty pro možné podání žádosti o snížení pokuty v souladu s Oznámením Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 8. listopadu 2013 o proceduře směřující k urychlení průběhu správního řízení využitím institutu žádosti o snížení pokuty dle § 22ba odst. 2 zákona (procedura narovnání). Podle názoru […funkce…] společnosti TOURIST CENTRUM se vzhledem k datu počátku této lhůty po vydání Sdělení výhrad ze dne 16. 12. 2019 a k tomu, že část lhůty zasahuje do vánočních svátků a prázdnin jedná o „schválnost“ Úřadu.

 

209. Úřad k uvedené námitce sděluje, že zmíněná 15denní lhůta je zákonná (viz § 22ba odst. 5 zákona o ochraně hospodářské soutěže). Žádost, která byla podána později, než je stanoveno v odstavci 5 tohoto ustanovení, Úřad projedná v případech hodných zvláštního zřetele (viz § 22ba odst. 7 zákona o ochraně hospodářské soutěže). V posuzovaném správním řízení byla na základě žádosti právního zástupce účastníka řízení společnosti TOURIST CENTRUM lhůta k podání žádosti o narovnání prodloužena, a to do 15. 1. 2020.[299] Přípisem ze dne 15. 1. 2020[300] účastník řízení Úřadu sdělil, že proceduru narovnání ve správním řízení nevyužije a předmětnou žádost ani žádný z účastníků nepodal. Úřad tedy dovozuje, že účastník řízení měl dostatek času pro volbu svého dalšího postupu v tomto správním řízení. Postup Úřadu byl naopak v dané věci velmi korektní.

 

 

 

 

VI. 2 Vyjádření účastníka řízení H. P. – WORLD

 

210. Společnost H. P. – WORLD ve správním řízení sdělila Úřadu, že zasílané kurzovní lístky od společnosti TOURIST CENTRUM byly přijímány bez vědomí jednatele a společníka a jednalo se o porušení pracovních povinností a lenost zaměstnance odpovědného, mimo jiné, za průběžnou kontrolu kurzovních pohybů během dne.[301] Společnost H. P. - WORLD dále sdělila Úřadu, že (cit.): „Z podkladů, které jsme znovu prověřovali jasně vyplývá, že naše pokladní sice měla stejné či podobné kurzy jako konkurence, ale vždy byla povinna jejich výši individuálně upravovat dle kritérií popsaných výše tedy: v jakém čase se jednalo o nákup či prodej, v jakém objemu, jaké měny a dle sezóny.“[302]

 

211. K vyjádření účastníka řízení Úřad uvádí, že výše uvedený zaměstnanec ve funkci pokladní směnárny provozované soutěžitelem H. P. ‑ WORLD vykonával v dotčené době úkoly, které jí byly touto právnickou osobou svěřeny, a je tak osobou, jejíž jednání je dle § 20 odst. 2 přestupkového zákona přičitatelné společnosti H. P. – WORLD. Absence nebo nedůslednost kontroly či organizační nedostatky na straně zaměstnavatele v tomto ohledu nemůžou dle názoru Úřadu zbavit uvedeného účastníka řízení odpovědnosti za předmětný přestupek; jednání trvalo řadu let.[303] Úřad odkazuje na výše uvedené – pokud by veřejné soutěžní právo podobné argumenty přijalo, staly by se takové kartelové dohody dovoleným jednáním.

 

VII.   Odůvodnění výše pokut

212. Při stanovení konkrétní výše pokut Úřad postupuje dle zákona a Zásad postupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při stanovování výše pokut podle § 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění platném v době zahájení správního řízení (dále jen „Zásady“), tj. ve znění účinném do dne 23. 4. 2018.[304]

 

213. Podle § 22a odst. 2 zákona se za přestupek podle odstavce 1 písm. b) uloží pokuta do 10.000.000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, jestliže právnická nebo fyzická osoba se jako soutěžitel dopustí přestupku tím, že poruší zákaz stanovený v § 3 odst. 1 zákona.

 

214. Dle § 22b odst. 1 zákona se při určení výměry pokuty právnické osobě přihlédne k závažnosti přestupku, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Dále podle tohoto ustanovení zákona se přihlédne též k jednání právnických osob v průběhu řízení před Úřadem a jejich snaze odstranit škodlivé následky přestupku. Úřad při stanovení výše pokuty zohledňuje i další specifika případu, která jsou vzhledem ke svému charakteru pro stanovení výše pokuty relevantní.[305]

 

215. Stanovení výše pokuty v mezích zákona je věcí správního uvážení Úřadu,[306] které se odvíjí od posouzení skutkových okolností daného případu. Dle judikatury českých soudů[307] musí konkrétní forma postihu a jeho výše působit natolik silně, aby od podobného jednání odradila i jiné nositele obdobných zákonných povinností, jaké svědčí účastníkům řízení. Zároveň musí být postih dostatečně znatelný v materiální sféře účastníků řízení, resp. soutěžitelů, aby v něm byla obsažena jeho represivní funkce, aniž by však byl pro soutěžitele likvidační. Uložená pokuta by tedy měla plnit jak funkci represivní, tak funkci preventivní.

 

216. Ukládání trestu je založeno na dvou základních principech – principu zákonnosti trestuindividualizace trestu. Zákonnost je zaručena aplikací zákonných kritérií, jež jsou taxativně vymezena v § 22b odst. 1 zákona. Při individualizaci trestu je třeba přihlédnout ke všem specifikům konkrétního případu. Při posuzování konkrétní závažnosti přestupku není hlavním kritériem skutková podstata deliktu, nýbrž především intenzita skutkových okolností, s jakou došlo k porušení právem chráněných hodnot a zájmů v konkrétním případě.[308] Při stanovení pokut v řízení s více účastníky je třeba rovněž dodržet princip spravedlivého a proporcionálního rozložení pokuty mezi všechny delikventy.

 

217. Úřad rovněž u každého soutěžitele přihlíží při stanovení výše pokut k jeho aktuální hospodářské situaci, a také k jeho celkovému čistému obratu dosaženému v posledním ukončeném účetním období, přičemž pokuta může být uložena nejvýše do výše 10 000 000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období (§ 22a odst. 2 zákona). Úřad použije tu hranici, která je v konkrétním případě vyšší.[309]

 

218. Tímto rozhodnutím je účastníkům řízení společnostem TOURIST CENTRUM, MIFIN, UNNI Trading a H. P. ‑ WORLD vytýkáno porušení § 3 odst. 1 zákona tím, že uzavřeli zakázanou dohodu s cílem narušit hospodářskou soutěž, když si rozesílali a přeposílali denní směnné kurzy valut a koordinovali stanovování denních nákupních a prodejních cen valut v jimi provozovaných směnárnách ve městě Olomouci. Tyto praktiky (dohody o přímém nebo nepřímém určení cen) spadají do kategorie tzv. kartelů s tvrdým jádrem, které představují nejzávažnější formy protisoutěžních jednání. Úřad je proto považuje v souladu se Zásadami za velmi závažné porušení zákona. Za tyto přestupky ukládá Úřad nejpřísnější pokuty. Při výpočtu pokuty u nejzávažnějších přestupků se dle Zásad stanoví výchozí podíl do 3 % z hodnoty prodejů na relevantním trhu.[310]

     

219. Úřad při stanovení základní částky pokuty účastníků řízení vychází z hodnot prodejů dosažených jednotlivými soutěžiteli na vymezeném relevantním trhu[311] za poslední ukončené účetní období, v němž se tito soutěžitelé účastnili protisoutěžního jednání, tj. za rok 2017. Účastníci řízení vytýkaným jednáním narušili hospodářskou soutěž při provozování směnárenské činnosti ve směnárnách na území města Olomouce.

 

220. Úřad v rámci individuální závažnosti zohlednil, že posuzované jednání nepostihlo území celé České republiky, ale mělo přímý dopad na území města Olomouce. Úřad zohlednil také to, že část směnárenských obchodů je uskutečňována za individuální směnné kurzy, které bývají výhodnější,[312] než kurzy zveřejňované v kurzovním lístku, který musí být dle směnárenského zákona povinně zveřejněn v každé provozovně směnárny.[313] Nicméně Úřad je toho názoru,[314] že zveřejněný kurzovní lístek jako ceník nakupovaných nebo prodávaných valut byl zásadním faktorem při rozhodování potenciálních zákazníků, kterou pobočku či provozovatele směnárny si pro směnu peněz zvolí. Od tohoto veřejného ceníku se pak také odvíjí následná individuální cenová vyjednávání se zákazníkem o konkrétním kurzu pro danou směnu. Účastníci řízení protisoutěžním jednáním vzájemně výrazně omezili hospodářskou soutěž minimálně mezi jimi provozovanými směnárnami na území Olomouce, což vzhledem k podílu na relevantním trhu[315] mělo negativní vliv na zákazníky. S ohledem na uvedené skutečnosti dospěl Úřad k závěru, že je na místě stanovit za závažnost přestupku výchozí podíl hodnoty prodejů ve výši 2,1 % z hodnot prodejů dosažených účastníkem řízení při provozování směnárenské činnosti ve směnárnách na území města Olomouce. Tato výše zcela koresponduje s dlouhodobou rozhodovací praxí Úřadu.

 

221. Zakázaná dohoda mezi společnostmi TOURIST CENTRUM, MIFIN, UNNI Trading a H. P. ‑ WORLD trvala nejméně v období od 4. 7. 2012 do 6. 12. 2017. Délka trvání porušení zákona byla delší než 5 let, konkrétně 5 let, 4 měsíce a 2 dny. Úřad proto stanovil koeficient času ve výši 1,89.[316]

 

222. Úřad dále individuálně zohlednil u každého účastníka řízení případné další přitěžující nebo polehčující okolnosti, které by byly důvodem pro zvýšení nebo snížení pokuty nad, resp. pod úroveň základní částky, čemuž se věnuje zvlášť u jednotlivých účastníků řízení. Úřad shledal jako přitěžující okolnost a důvod pro zvýšení pokuty u všech účastníků řízení skutečnost, že se posuzovaného protisoutěžního jednání dopustili úmyslně (viz kapitola V. 2 Subjektivní stránka deliktu), což Úřad zohlednil navýšením základní částky pokuty o 20 %.

 

223. Na závěr Úřad u každého účastníka řízení vždy individuálně posoudil, zda výše pokuty plní dostatečně svou represivní funkci a zda výše sankce odpovídá povaze a závažnosti správního deliktu, za nějž je ukládána, příp. provedl korekci. V případě, že pokuta stanovená uvedeným postupem nebude dostatečně citelná pro účastníka řízení, tj. nebude dostatečně plnit svou represivní funkci, hodlá Úřad v souladu se svou rozhodovací praxí[317] navýšit u daného účastníka řízení pokutu na 0,5 % z celkového čistého obratu celého soutěžitele za poslední známé ukončené účetní období, z něhož měl v době výpočtu a ukládání pokuty od účastníků řízení k dispozici úplné a ověřitelné hospodářské výsledky. Ukládané pokuty by měly mít dostatečně odstrašující účinek, případně zbavit sankcionované subjekty majetkového prospěchu, který nezákonným jednáním získaly, měly by proto být citelné a plnit tak represivní a preventivní funkci.

 

224. Úřad dále při stanovení pokuty přihlédl u každého účastníka řízení rovněž k jeho aktuální finanční a majetkové situaci, aby pro něj pokuta nebyla likvidační, a posoudil také, zda výsledná výše pokuty nepřesáhla zákonnou maximální výši 10.000.000,- Kč anebo 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, z něhož měl v době výpočtu a ukládání pokuty od účastníků řízení k dispozici úplné a ověřitelné hospodářské výsledky.

 

 

 

 

VII. 1 Společnost TOURIST CENTRUM

 

225.  Soutěžitel TOURIST CENTRUM dosáhl v roce […obchodní tajemství…] na relevantním trhu hodnoty prodejů […obchodní tajemství…].[318] Celkový čistý obrat soutěžitele za rok 2018 činil 255.721.400,- Kč.[319]

 

226. Základní částka pokuty pro společnost TOURIST CENTRUM ve výši […obchodní tajemství…] hodnoty prodejů po zohlednění časového koeficientu ve výši 1,89 (protiprávní jednání trvalo více než 5 let) tedy činí […obchodní tajemství…].

 

227. Úřad s ohledem na skutečnost, že se společnost TOURIST CENTRUM dopustila posuzovaného protisoutěžního jednání úmyslně, přitížil účastníkovi řízení o 20 %.

 

228. Dále s ohledem na výše uvedenou skutečnost, že společnost TOURIST CENTRUM měla ve vztahu k ostatním účastníkům řízení vedoucí roli, když Úřad prokázal,[320] že ze strany společnosti TOURIST CENTRUM byl ostatním účastníkům řízení na jejich e-mailové adresy zasílán soubor nazvaný „Švédská.docx“, s přílohou, která obsahovala tabulku s prodejními a nákupními kurzy obchodovaných měn, a to vždy pro konkrétní den, přitížil účastníkovi řízení tak, že základní částku pokuty zvýšil o 20 %. Úřad neshledal žádné další přitěžující ani polehčující okolnosti, na jejichž základě by mohl zvýšit, resp. snížit základní částku pokuty.

 

229. Výsledná částka pokuty (zaokrouhlená na celé tisíce dolů) po zohlednění polehčujících a přitěžujících okolností by tak pro společnost TOURIST CENTRUM činila […obchodní tajemství…]. Tato částka představuje […obchodní tajemství…] celkového čistého obratu dosaženého společností TOURIST CENTRUM v roce […obchodní tajemství…]. Za přímo předcházející (poslední) ukončené účetní období přesný údaj nebyl v době vydání rozhodnutí objektivně dostupný. Jelikož tedy nebylo možno v souladu se zásadou obsaženou v § 3 správního řádu hodnověrně objektivizovat stav věci, avšak Úřad coby správní orgán byl rovněž nucen rozhodnout v souladu se zásadou rychlosti procesu zakotvenou v § 6 téhož předpisu, vycházel Úřad pro účely tohoto rozhodnutí z obratu za poslední objektivně známé účetní období soutěžitele, z něhož měl v době výpočtu a ukládání pokuty od účastníka řízení k dispozici úplné a ověřitelné hospodářské výsledky.

 

230. Při výpočtu pokuty z hodnoty prodejů, i po započtení přitěžujících okolností, kterými jsou vedoucí role účastníka řízení a úmyslné spáchání přestupku, částka takto vypočtená nedosahuje ani 0,5 % z celkového obratu soutěžitele za poslední známé ukončené účetní období roku 2018. Úřad je přesvědčen, že ukládaná pokuta má mít rovněž dostatečně odstrašující účinek a má být pro soutěžitele citelná a plnit jak represivní, tak i preventivní funkci. Jedním ze základních předpokladů pro zajištění požadovaných efektů uložené pokuty je zohlednění hospodářské výkonnosti sankcionovaného soutěžitele. Vzhledem k tomu, že pokuta ve výši […obchodní tajemství…] představuje pouze přibližně […obchodní tajemství…] celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem TOURIST CENTRUM v roce 2018, by dle názoru Úřadu takto stanovená pokuta uvedený účel neplnila. Dostatečně odrazující účinek je přitom jeden z prvků, které mají být zohledněny při výpočtu pokuty.

 

231. Úřad vzhledem k citovaným skutečnostem a specifikům daného případu, stanovil konečnou částku pokuty pro společnost TOURIST CENTRUM v souladu s vlastní rozhodovací praxí[321] při současném respektování principů přiměřenosti a spravedlnosti určil výši ukládané pokuty takovým způsobem, aby dosahovala alespoň 0,5 % z celkového čistého obratu soutěžitele za poslední známé ukončené účetní období, tj. za rok 2018.

 

232. Výsledná částka pokuty (zaokrouhlená na celé tisíce dolů) tak pro společnost TOURIST CENTRUM činí 1.278.000,- Kč. Pokuta v této výši z logiky věci pro její výpočet nepřevyšuje 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, ani ji Úřad s ohledem na její výši a na ekonomické údaje týkající se soutěžitele nepovažuje za likvidační.

 

 

VII. 2 Společnost UNNI Trading

 

233. Společnost UNNI Trading dosáhla v roce […obchodní tajemství…] na relevantním trhu hodnoty prodejů […obchodní tajemství…].[322] Celkový čistý obrat soutěžitele za rok 2019 činil 37.716.000,-Kč.[323]

 

234. Základní částka pokuty pro společnost UNNI Trading ve výši […obchodní tajemství…]hodnoty prodejů po zohlednění časového koeficientu ve výši 1,89 (protiprávní jednání trvalo více než 5 let) tedy činí […obchodní tajemství…].

 

235. Dále Úřad s ohledem na skutečnost, že se společnost UNNI Trading dopustila posuzovaného protisoutěžního jednání úmyslně, přitížil účastníkovi řízení o 20 %. Úřad neshledal žádné další přitěžující ani polehčující okolnosti, na jejichž základě by mohl zvýšit, resp. snížit základní částku pokuty.

 

236. Výsledná částka pokuty (zaokrouhlená na celé tisíce dolů) po zohlednění polehčujících a přitěžujících okolností tak pro společnost UNNI Trading činí 500.000,- Kč. Tato částka představuje 1,30 % celkového čistého obratu dosaženého společností UNNI Trading v roce 2019 (poslední známé ukončené účetní období). Takto vypočtená pokuta má dle názoru Úřadu pro soutěžitele UNNI Trading dostatečně odstrašující účinek a současně plní své základní funkce, tj. funkci represivní a preventivní.

 

237. Pokuta v této výši nepřevyšuje 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední známé ukončené účetní období. S přihlédnutím k finanční a majetkové situaci soutěžitele, Úřad pokutu s ohledem na její výši a na ekonomické údaje týkající se soutěžitele nepovažuje za likvidační.

 

 

VII. 3 Společnost MIFIN

 

238. Společnost MIFIN dosáhla v roce […obchodní tajemství…] na relevantním trhu hodnoty prodejů […obchodní tajemství…].[324] Celkový čistý obrat soutěžitele za rok 2018 činil 40.022.565,- Kč.[325]

 

239. Základní částka pokuty pro společnost MIFIN ve výši […obchodní tajemství…] hodnoty prodejů po zohlednění časového koeficientu ve výši 1,89 (protiprávní jednání trvalo více než 5 let) tedy činí […obchodní tajemství…].

 

240. Dále Úřad s ohledem na skutečnost, že se společnost MIFIN dopustila posuzovaného protisoutěžního jednání úmyslně, přitížil účastníkovi řízení o 20 %. Úřad neshledal žádné další přitěžující ani polehčující okolnosti, na jejichž základě by mohl zvýšit, resp. snížit základní částku pokuty.

 

241. Výsledná částka pokuty (zaokrouhlená na celé tisíce dolů) po zohlednění polehčujících a přitěžujících okolností by tak pro společnost MIFIN činila […obchodní tajemství…]. Tato částka představuje […obchodní tajemství…] celkového čistého obratu dosaženého společností MIFIN v roce 2018, za poslední objektivně známé účetní období soutěžitele, z něhož měl v době výpočtu a ukládání pokuty od účastníka řízení k dispozici úplné a ověřitelné hospodářské výsledky. Za přímo předcházející (poslední) ukončené účetní období přesný a ověřitelný údaj nebyl v době vydání rozhodnutí objektivně dostupný.

 

242. Při výpočtu pokuty z hodnoty prodejů, i po započtení přitěžujících okolností, kterým je úmyslné spáchání přestupku, částka takto vypočtená nedosahuje ani 0,5 % z celkového obratu soutěžitele za poslední známé ukončené účetní období roku 2018. Úřad je přesvědčen, že ukládaná pokuta má mít rovněž dostatečně odstrašující účinek a má být pro soutěžitele citelná a plnit jak represivní, tak i preventivní funkci. Jedním ze základních předpokladů pro zajištění požadovaných efektů uložené pokuty je zohlednění hospodářské výkonnosti sankcionovaného soutěžitele. Vzhledem k tomu, že pokuta ve výši […obchodní tajemství…] představuje pouze přibližně […obchodní tajemství…] celkového čistého obratu soutěžitele MIFIN dosaženého v roce 2018, by dle názoru Úřadu takto stanovená pokuta uvedený účel neplnila. Dostatečně odrazující účinek je přitom jeden z prvků, které mají být zohledněny při výpočtu pokuty.

 

243. Úřad vzhledem k citovaným skutečnostem a specifikům daného případu, stanovil konečnou částku pokuty pro společnost MIFIN v souladu s vlastní rozhodovací praxí[326] při současném respektování principů přiměřenosti a spravedlnosti určil výši ukládané pokuty takovým způsobem, aby dosahovala alespoň 0,5 % z celkového čistého obratu soutěžitele za poslední známé ukončené účetní období, tj. za rok 2018.

 

244. Výsledná částka pokuty (zaokrouhlená na celé tisíce dolů) tak pro společnost MIFIN činí 200.000,- Kč. Pokuta v této výši z logiky věci pro její výpočet nepřevyšuje 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední známé ukončené účetní období, ani ji Úřad s ohledem na její výši a na ekonomické údaje týkající se soutěžitele nepovažuje za likvidační.

 

 

VII. 4 Společnost H. P. – WORLD

 

245. Společnost H. P. – WORLD dosáhla v roce 2017 na relevantním trhu hodnoty prodejů cca 11.000,- Kč, v roce 2016 to bylo cca 590.000,- Kč a v roce 2015 to bylo cca 551.000,‑ Kč.[327] V předmětném období let 2012 až 2017 ve městě Olomouci společnost provozovala jednu směnárnu.

 

246. Celkový čistý obrat soutěžitele za poslední ukončené účetní období nebyl zjištěn a ke dni vydání tohoto rozhodnutí byla k dispozici poslední účetní závěrka společnosti H. P. ‑ WORLD z veřejné sbírky listin, za rok 2017. Účastník řízení ve svém přípise obecně uvedl, že v roce 2018 ukončil svoji obchodní činnost[328] a Úřad nezjistil, že by společnost H. P. – WORLD vykonávala v současné době nějakou výdělečnou aktivitu. Dle vyjádření vykazovala společnost H. P. – WORLD v roce 2017 mírnou finanční ztrátu. Aktivity společnosti v oblasti provozování směnárny byly v roce 2018 postoupeny společnosti TOURIST CENTRUM. Úřad zjistil z veřejně dostupných dokumentů založených v příslušné sbírce listin u rejstříkového soudu[329], že společnost H. P. – WORLD disponovala ke dni 31. 12. 2017 peněžními prostředky v pokladně ve výši 21.811.000,- Kč a zároveň peněžními prostředky na účtech ve výši 739.000,- Kč.[330]

 

247. Z charakteru pokuty jako majetkové sankce nutně vyplývá, že má-li být individualizovaná a přiměřená, musí reflektovat majetkové poměry potrestaného. Vzhledem k výše uvedeným důvodům se Úřad rozhodl společnosti H. P. – WORLD uložit pokutu ve výši 25.000,‑ Kč, kterou s přihlédnutím k finanční a majetkové situaci soutěžitele považuje za odpovídající pro to, aby pokuta v této výši dokázala ještě splnit svou represivní funkci.

 

248. Ve správním trestání je ukládání trestu založeno na dvou základních principech ‑ principu zákonnosti trestu a principu individualizace trestu. Z obecného požadavku proporcionality trestání, který se z podstaty věci musí aplikovat též na trestání správní, vyplývá, že sankce musí být přiměřená nejen ve vztahu k objektivní a subjektivní stránce přestupku, tedy k závažnosti přestupku, zejména způsobu jeho spáchání, jeho následkům a okolnostem, za nichž byl spáchán, ale též ve vztahu k osobě pachatele a jeho poměrům. Zatímco závažnost deliktu je nutno hodnotit k okamžiku spáchání deliktu, osobu delikventa včetně jeho poměrů nutno hodnotit k okamžiku ukládání sankce. Úřad hodnotil poměry, které byly na straně pachatele přestupku dány v době rozhodování o trestu, nikoliv v době spáchání činu.

 

249. Z výše uvedených důvodů se Úřad rozhodl společnosti H. P. – WORLD uložit pokutu ve výši 25.000,- Kč, když přihlédl k poměrům společnosti H. P. – WORLD, včetně její dosavadní činnosti a jejích majetkových poměrů, ale také k účinkům a důsledkům, které lze očekávat od trestu pro budoucí činnost právnické osoby, jakož i důsledkům, které může mít uložení trestu na třetí osoby.

 

 

VII. 5 Úhrada a splatnost pokuty

 

250. Účastníci řízení provedou úhradu pokuty na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj, číslo účtu 3754-17721621/0710, jako variabilní symbol se uvede identifikační číslo účastníka řízení. Uložené pokuty jsou splatné do 180 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí. Při stanovení lhůty splatnosti ukládaných pokut Úřad přihlédl k nouzovému stavu vyhlášenému usnesením vlády ze dne 12. března 2020 č. 194, o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví, a z toho plynoucímu možnému negativnímu dopadu na platební schopnost účastníků řízení k úhradě pokut, a proto stanovil delší dobu splatnosti jim ukládaných pokut.

 

 

VII. 6 Zákaz plnění dohody

 

251. V souladu s § 7 odst. 1 zákona Úřad uložil zákaz plnění dohody popsané ve výrokové části I. tohoto rozhodnutí do budoucna, jak je uvedeno ve výrokové části II. tohoto rozhodnutí.

 

 

 

 

VIII. Náklady řízení

 

252. Vzhledem k tomu, že Úřad v rámci správního řízení dospěl k závěru, že účastníci řízení společnosti TOURIST CENTRUM, UNNI Trading, MIFIN a H. P. - WORLD porušili § 3 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže, je splněna podmínka v § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro uložení náhrady nákladů účastníkům řízení. S ohledem na délku a rozsah provedeného dokazování má Úřad za to, že se jednalo o zvlášť složitý případ, a proto určil paušální částku nákladů řízení, jež je každý z těchto účastníků povinen uhradit, ve výši 3.500,-Kč.

 

253. Náklady řízení je každý účastník řízení povinen uhradit do 15 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. Náklady řízení se hradí na účet Úřadu vedený u České národní banky v Brně, číslo účtu 19-24825621/0710, konstantní symbol 1148, číslo variabilního symbolu je pro každého účastníka řízení odlišné, pro účastníka řízení: TOURIST CENTRUM: 2017010466, UNNI Trading: 2017020466, MIFIN: 2017030466, H. P. - WORLD: 2017040466.

 

 

IX.      Závěr Úřadu

254. Ze všech shora podaných důvodů Úřad konstatuje, že bylo prokázáno spáchání přestupku dle zákona o ochraně hospodářské soutěže, spočívajícího v uzavření zakázané dohody narušující hospodářskou soutěž, a tedy v rozporu s § 3 odst. 1 tohoto zákona, a proto rozhodl v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

 

 

 

POUČENÍ

 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 odst. 1 a odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Hynek Brom

I. místopředseda Úřadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

V právním zastoupení za společnosti TOURIST CENTRUM, UNNI Trading a MIFIN obdrží:

 

Vážená paní,

JUDr. Kristýna Oberfalcerová, DEA, DESS, advokátka

Oberfalcerová a spol., advokátní kancelář s.r.o.

Na Bělidle 64/3

150 00 Praha 5,

 

a

 

H. P. – WORLD, s. r. o.

Riegrova 397/11

772 00 Olomouc

 

 

Vypraveno dne:

Viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Viz přípis společností TOURIST CENTRUM, UNNI Trading a MIFIN ze dne 15. 1. 2020.

[2] Viz Výhrady k dohodě v rámci správního řízení sp. zn. ÚOHS-S0466/2017/KD vydané pod č.j. ÚOHS‑S0466/2017/KD-33483/2019/853/PHa (dále též „Sdělení výhrad“).

[3] Viz Vyjádření ke sdělení výhrad ze dne 16. 12. 2020 označené datem 10. 3. 2020 (dále též „Vyjádření ke Sdělení výhrad“)

[4] Viz Vyjádření Úřadu ke stanoviskům účastníků řízení předloženým v průběhu správního řízení, k podkladům rozhodnutí a ke Sdělení výhrad.

[5] Viz Doplnění vyjádření ke sdělení výhrad ze dne 10. března 2020 označené datem 8. 4. 2020 (dále též „Doplnění Vyjádření ke Sdělení Výhrad“)

[6] Viz Odpověď společnosti TOURIST CENTRUM na žádost o podklady a informace ze dne 10. 7. 2018.

[7] Viz Odpověď společnosti TOURIST CENTRUM na žádost o podklady a informace ze dne 10. 7. 2018.

[8] Viz Úřední záznam ze dne 12. 11. 2019 - seznam směnáren vedený ČNB.

[9] Viz str. 5-6 Odpovědi společnosti TOURIST CENTRUM na žádost o podklady a informace ze dne 10. 7. 2018.

[10] Viz odpověď společnosti UNNI Trading na žádost o podklady a informace ze dne 10. 7. 2018.

[11] Viz tamtéž.

[12] Viz Úřední záznam ze dne 12. 11. 2019 – seznam směnáren vedený ČNB.

[13] Viz str. č. 4 a 5 odpovědi společnosti UNNI Trading na žádost o podklady a informace ze dne 10. 7. 2018, Smlouva o komisi a vzájemné spolupráci ze dne […obchodní tajemství…] a Dohoda o ukončení smlouvy o komisi a vzájemné spolupráci ze dne […obchodní tajemství…], které jsou přiloženy v kopii. Dále také viz příslušné postupní smlouvy z prosince roku […obchodní tajemství…], které jsou v kopii přílohou odpovědi společnosti UNNI Trading na žádost o podklady a informace ze dne 10. 7. 2018.

[14] Viz odpověď společnosti MIFIN na žádost o podklady a informace ze dne 10. 7. 2018.

[15] Viz tamtéž.

[16] Viz Úřední záznam ze dne 12. 11. 2019 – seznam směnáren vedený ČNB.

[17] Viz str. 3 Odpovědi společnosti MIFIN na žádost o podklady a informace ze dne 10. 7. 2018.

[18] Viz reakce společnosti H. P. – WORLD na žádost o podklady a informace označená datem 4. 12. 2018.

[19] Viz Reakce na urgenci ze dne 26. 06. 2019; dále viz reakce společnosti H. P. – WORLD na žádost o podklady a informace označená datem 4. 12. 2018.

[20] Viz Úřední záznam ze dne 12. 11. 2019 – seznam směnáren vedený ČNB.

[21] Viz str. 5 reakce společnosti H. P. – WORLD na žádost o podklady a informace označená datem 4. 12. 2018.

[22] Viz podnět ze dne 25. 1. 2017

[23] Viz podnět ze dne 25. 1. 2017.

[24] Viz příloha podnětu ze dne 25. 1. 2017.

[25]Viz příloha podnětu ze dne 25. 1. 2017.

[26] Viz Úřední záznam o provedení důkazu listinou - porovnání kurzů ze dne 14. 8. 2017.

[27] Viz tamtéž.

[28] Viz Úřední záznam-kurzy ze dne 28. 11. 2017.

[29] Viz výše uvedené úřední záznamy ze dne 14. 8. 2017 a ze dne 28. 11. 2017.

[30]Viz str. 67 příloh k protokolu z místního šetření v obchodních prostorách společnosti MIFIN ze dne 6. 12. 2017 (dále též „Protokol z místního šetření MIFIN“).

[31] Viz bod č. 14 odpovědi společnosti MIFIN na žádost o podklady a informace ze dne 19. 1. 2018.

[32] Viz str. 67-68 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[33]E-mail byl odeslán z e-mailové adresy […obchodní tajemství…]@mifin.cz. Viz str. 65 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[34] Pan […jméno…] byl minimálně v letech 2016-2017 zodpovědný za stanovování denních směnných kurzů. Viz bod č. 19 Odpovědi společnosti UNNI Trading na žádost o podklady a informace ze dne 19. 1. 2018.

[35]Adresát označen jako UNNI Trading – Směnárna [mailto:[…obchodní tajemství…]@unni.cz]“; e-mailovou adresu […obchodní tajemství…]@unni.cz používal […jméno…] viz bod č. 19 odpovědi společnosti UNNI Trading na žádost o podklady a informace ze dne 19. 1. 2018.

[36] UNNI Trading – Směnárna [mailto: […obchodní tajemství…]@unni.cz].

[37] E-mailová adresa patřící společnosti H. P. – WORLD viz bod č. 10 odpovědi společnosti TOURIST CENTRUM na žádost o podklady a informace ze dne 19. 1. 2018.

[38]Viz str. 65 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[39]Viz str. 65 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[40] UNNI Trading – Směnárna [mailto:smenarna@unni.cz].

[41] Např. EUR, GBP, USD a další.

[42] Viz str. 63 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[43] Viz str. 61 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[44]E-mailová adresa užívaná […jméno…] ze společnosti UNNI Trading viz výše v tomto rozhodnutí.

[45]E-mailová adresa užívaná společností H. P. – WORLD viz výše v tomto rozhodnutí.

[46] Viz str. 61 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[47] […obchodní tajemství…]@mifin.cz.

[48]Adresát označen jako UNNI Trading – Směnárna.

[49] UNNI Trading – Směnárna [mailto: […obchodní tajemství…]@unni.cz].

[50] hpworld@echange.cz; Viz str. 59 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[51] UNNI Trading – Směnárna.

[52]Viz str. 59 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[53] […obchodní tajemství…]@mifin.cz.

[54] Např. EUR, GBP, USD a další.

[55]Viz str. 57 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[56] Viz str. 55 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[57] UNNI Trading – Směnárna [mailto: […obchodní tajemství…]@unni.cz].

[58] […obchodní tajemství…]@mifin.cz.

[59]Viz str. 55 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[60] UNNI Trading – Směnárna.

[61]Viz str. 55 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[62] […obchodní tajemství…]@mifin.cz.

[63] Např. EUR, GBP, USD a další.

[64]Viz str. 53 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[65] Viz bod č. 18 Odpovědi společnosti TOURIST CENTRUM na žádost o podklady a informace ze dne 19. 1. 2018.

[66] hpworld@echange.cz; Viz str. 51 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[67] UNNI Trading – Směnárna.

[68] Jako adresát uvedeno „Smenarna Olomouc“, e-mailovou adresu pod touto zkratkou užívala spol. MIFIN, viz bod č. 10 Odpovědi společnosti TOURIST CENTRUM na žádost o podklady a informace ze dne 19. 1. 2018.

[69]Viz str. 51 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[70] UNNI Trading – Směnárna [mailto: […obchodní tajemství…]@unni.cz].

[71] Např. EUR, GBP, USD a další.

[72] Viz str. 49 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[73] E-mail byl odeslán z adresy […jméno…]@tourist-centrum.cz.

[74] hpworld@echange.cz; viz str. 47 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[75] UNNI Trading – Směnárna.

[76] Jako adresát uvedeno „Smenarna Olomouc“, e-mailovou adresu pod touto zkratkou užívala spol. MIFIN, viz bod č. 10 Odpovědi společnosti TOURIST CENTRUM na žádost o podklady a informace ze dne 19. 1. 2018.

[77]Viz str. 47 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[78] E-mail odeslán z e-mailové adresy […jméno…]@unni.cz, viz bod č. 6 Odpovědi společnosti UNNI Trading na žádost o podklady a informace ze dne 19. 1. 2018.

[79] Viz str. 29 a 31 příloh k protokolu z místního šetření v obchodních prostorách společnosti TOURIST CENTRUM ze dne 6. 12. 2017 (dále též „Protokol z místního šetření TOURIST CENTRUM“).

[80]Viz str. 31 příloh k Protokolu z místního šetření TOURIST CENTRUM.

[81]Viz str. 29 příloh k Protokolu z místního šetření TOURIST CENTRUM.

[82] […jméno…]@unni.cz.

[83]Viz str. 25 příloh k Protokolu z místního šetření TOURIST CENTRUM.

[84]Viz str. 5 příloh k Protokolu z místního šetření TOURIST CENTRUM.

[85] […jméno…]@tourist-centrum.cz.

[86]Viz str. 3 a 5 příloh k Protokolu z místního šetření TOURIST CENTRUM.

[87] […jméno…]@unni.cz.

[88]Viz str. 3 příloh k Protokolu z místního šetření TOURIST CENTRUM.

[89]Viz str. 3 příloh k Protokolu z místního šetření TOURIST CENTRUM.

[90] Směnárna UNNI - […obchodní tajemství…] [[…obchodní tajemství…]@unni.cz].

[91] Např. EUR, GBP, USD a další.

[92]Viz str. 45 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[93] E-mail odeslán z adresy […jméno…]@tourist-centrum.cz.

[94] hpworld@echange.cz; viz str. 43 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[95] UNNI Trading – Směnárna.

[96] Jako adresát uvedeno „Smenarna Olomouc“, e-mailovou adresu pod touto zkratkou užívala spol. MIFIN, viz bod č. 10 Odpovědi společnosti TOURIST CENTRUM na žádost o podklady a informace ze dne 19. 1. 2018.

[97]Viz str. 43 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[98] Směnárna UNNI - […obchodní tajemství…] [[…obchodní tajemství…]@unni.cz].

[99] Např. EUR, GBP, USD a další.

[100]Viz str. 41 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[101] E-mail odeslán z adresy […jméno…]@tourist-centrum.cz.

[102] hpworld@echange.cz; Viz str. 39 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[103] UNNI Trading – Směnárna.

[104] Jako adresát uvedeno „Smenarna Olomouc“, e-mailovou adresu pod touto zkratkou užívala spol. MIFIN, viz bod č. 10 Odpovědi společnosti TOURIST CENTRUM na žádost o podklady a informace ze dne 19. 1. 2018.

[105]Viz str. 39 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[106] Směnárna UNNI - […obchodní tajemství…] [[…obchodní tajemství…]@unni.cz].

[107] Např. EUR, GBP, USD a další.

[108]Viz str. 37 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[109] E-mail odeslán z adresy […jméno…]@tourist-centrum.cz.

[110] hpworld@echange.cz; Viz str. 35 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[111] UNNI Trading – Směnárna.

[112] Jako adresát uvedeno „Smenarna Olomouc“, e-mailovou adresu pod touto zkratkou užívala spol. MIFIN, viz bod č. 10 Odpovědi společnosti TOURIST CENTRUM na žádost o podklady a informace ze dne 19. 1. 2018.

[113]Viz str. 35 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[114] Směnárna UNNI - […obchodní tajemství…] [[…obchodní tajemství…]@unni.cz].

[115] Např. EUR, GBP, USD a další.

[116]Viz str. 33 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[117] E-mail odeslán z adresy […jméno…]@tourist-centrum.cz.

[118] hpworld@echange.cz; Viz str. 31 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[119] UNNI Trading – Směnárna.

[120] Jako adresát uvedeno „Smenarna Olomouc“, e-mailovou adresu pod touto zkratkou užívala spol. MIFIN, viz bod č. 10 Odpovědi společnosti TOURIST CENTRUM na žádost o podklady a informace ze dne 19. 1. 2018.

[121]Viz str. 31 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[122] Směnárna UNNI - […obchodní tajemství…] [[…obchodní tajemství…]@unni.cz].

[123] Např. EUR, GBP, USD a další.

[124]Viz str. 29 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[125] E-mail odeslán z adresy […jméno…]@tourist-centrum.cz.

[126] hpworld@echange.cz; viz str. 27 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[127] UNNI Trading – Směnárna.

[128] Jako adresát uvedeno „Smenarna Olomouc“, e-mailovou adresu pod touto zkratkou užívala spol. MIFIN, viz bod č. 10 Odpovědi společnosti TOURIST CENTRUM na žádost o podklady a informace ze dne 19. 1. 2018.

[129]Viz str. 27 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[130] Směnárna UNNI - […obchodní tajemství…] [[…obchodní tajemství…]@unni.cz].

[131] Např. EUR, GBP, USD a další.

[132]Viz str. 25 příloh k Protokolu z m. šetření MIFIN.

[133] E-mail odeslán z adresy […jméno…]@tourist-centrum.cz.

[134] hpworld@echange.cz; Viz str. 23 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[135] UNNI Trading – Směnárna.

[136] Jako adresát uvedeno „Smenarna Olomouc“, e-mailovou adresu pod touto zkratkou užívala společnost MIFIN, viz bod č. 10 Odpovědi společnosti TOURIST CENTRUM na žádost o podklady a informace ze dne 19. 1. 2018.

[137]Viz str. 23 příloh k Protokolu z m. šetření MIFIN.

[138] Směnárna […obchodní tajemství…] [[…obchodní tajemství…]@unni.cz].

[139] Např. EUR, GBP, USD a další.

[140]Viz str. 21 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[141] E-mail odeslán z adresy […jméno…]@tourist-centrum.cz.

[142] hpworld@echange.cz; Viz str. 19 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[143] UNNI Trading – Směnárna.

[144] Jako adresát uvedeno „Smenarna Olomouc“, e-mailovou adresu pod touto zkratkou užívala spol. MIFIN, viz bod č. 10 Odpovědi společnosti TOURIST CENTRUM na žádost o podklady a informace ze dne 19. 1. 2018.

[145]Viz str. 19 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[146] Směnárna UNNI - […obchodní tajemství…] [[…obchodní tajemství…]@unni.cz].

[147] Např. EUR, GBP, USD a další.

[148]Viz str. 17 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[149] Viz bod č. 18 Odpovědi společnosti TOURIST CENTRUM na žádost o podklady a informace ze dne 19. 1. 2018.

[150] hpworld@echange.cz; Viz str. 15 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[151] UNNI Trading – Směnárna.

[152] Jako adresát uvedeno „Smenarna Olomouc“, e-mailovou adresu pod touto zkratkou užívala společnost MIFIN, viz bod č. 10 Odpovědi společnosti TOURIST CENTRUM na žádost o podklady a informace ze dne 19. 1. 2018.

[153]Viz str. 15 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[154] Směnárna UNNI - […obchodní tajemství…] [[…obchodní tajemství…]@unni.cz].

[155] Např. EUR, GBP, USD a další.

[156]Viz str. 13 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[157] E-mail byl odeslán z adresy […jméno…]@tourist-centrum.cz.

[158] hpworld@echange.cz; Viz str. 11 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[159] UNNI Trading – Směnárna.

[160] Jako adresát uvedeno „Smenarna Olomouc“, e-mailovou adresu pod touto zkratkou užívala společnost MIFIN, viz bod č. 10 Odpovědi společnosti TOURIST CENTRUM na žádost o podklady a informace ze dne 19. 1. 2018.

[161]Viz str. 11 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[162] Směnárna UNNI - […obchodní tajemství…] [[…obchodní tajemství…]@unni.cz].

[163] Např. EUR, GBP, USD a další.

[164]Viz str. 9 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[165] E-mail odeslán z adresy […jméno…]@tourist-centrum.cz.

[166] hpworld@echange.cz; Viz str. 7 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[167] UNNI Trading – Směnárna.

[168] Jako adresát uvedeno „Smenarna Olomouc“, e-mailovou adresu pod touto zkratkou užívala společnost MIFIN, viz bod č. 10 Odpovědi společnosti TOURIST CENTRUM na žádost o podklady a informace ze dne 19. 1. 2018.

[169]Viz str. 7 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[170] Směnárna UNNI - […obchodní tajemství…] [[…obchodní tajemství…]@unni.cz].

[171] Např. EUR, GBP, USD a další.

[172]Viz str. 5 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[173] E-mail odeslán z adresy […jméno…]@tourist-centrum.cz.

[174] hpworld@echange.cz; viz str. 3 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[175] UNNI Trading – Směnárna.

[176] Jako adresát uvedeno „Smenarna Olomouc“, e-mailovou adresu pod touto zkratkou užívala společnost MIFIN, viz bod č. 10 Odpovědi společnosti TOURIST CENTRUM na žádost o podklady a informace ze dne 19. 1. 2018.

[177]Viz str. 3 příloh k Protokolu z místního šetření MIFIN.

[178]Viz str. 55 příloh k Protokolu z místního šetření TOURIST CENTRUM.

[179] Včetně grafické úpravy tabulky.

[180] Viz str. 39 příloh k Protokolu z místního šetření TOURIST CENTRUM.

[181] Viz Úřední záznam o provedení důkazu listinou - porovnání kurzů ze dne 14. 8. 2017.

[182] Například mezi společnostmi UNNI Trading a TOURIST CENTRUM.

[183]Legislativní zkratka "zboží" je konkretizována v § 1 odst. 1 zákona; zahrnuje výrobky a služby.

[184] Srov. též Sdělení Komise o definici relevantního trhu pro účely práva hospodářské soutěže Společenství publikované v Úředním věstníku C 372/5 ze dne 9. 12. 1997.

[185] Viz § 2 odst. 3 směnárenského zákona.

[186] Viz § 2 odst. 1 směnárenského zákona.

[187] Viz § 2 odst. 2 směnárenského zákona.

[188] Viz § 3 směnárenského zákona.

[189] Viz § 6 a násl. směnárenského zákona.

[190] Viz § 4 směnárenského zákona.

[191] Evidenci jednotlivých směnárenských provozoven pak vede Česká národní banka, viz § 10 směnárenského zákona.

[192] Viz § 11 odst. 2 směnárenského zákona.

[193] Viz např. § 2 směnárenského zákona.

[194] Dle § 10 odst. 1 směnárenského zákona se jedná o prostor, kde je směnárenská činnost vykonávána.

[195] Společnost H. P. – WORLD uvedla, že v daném regionu dle statistiky ČNB operuje přibližně 500 směnárenských provozů, mezi které zařadila směnárny bank, směnárny záložen, směnárny různých internetových portálů, směnárenské bankomaty, devizová místa a soukromé směnárny, směnárny penzionů, směnárny hotelů, směnárny v supermarketech, směnárny dopravců a směnárny benzinových stanic.

[196] Viz Úřední záznam ze dne 12. 11. 2019 – seznam směnáren vedený ČNB.

[197] Ve smyslu svého momentálního výskytu.

[198] Viz Úřední záznam ze dne 12. 11. 2019 – seznam směnáren vedený ČNB.

[199] K tomu blíže viz např. rozsudek Soudního dvora (dále též „SD“) C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P až C‑208/02 P a C-213/02 P ze dne 28. 6. 2005 ve věci Dansk Rørindustri a další v. Komise (odst. 112 a násl.).

[200] Viz rozsudek Krajského soudu v Brně ve věci Česká lékařská komora, s p. zn. 2 9 Ca 1 10/2003 ze dne 31. 3. 2005, str. 51. 

[201] V rozsudku Nejvyššího správního soudu ve věci Česká rafinérská (sp. zn. 5 As 61/2005 ze dne 29. 10. 2007, str. 192) je konstatováno, že pojem „soutěžitel“ použitý v zákoně o ochraně hospodářské soutěže odpovídá pojmu „podnik“ ve SFEU; při výkladu pojmu soutěžitel z hlediska aplikace zákona tak lze tedy vycházet i z unijní judikatury. 

[202]Viz rozsudek Soudního dvora Evropské unie 170/83 ze dne 12. 7. 1984 ve věci Hydrotherm [1984], ECR‑2999, odst. 11. 

[203] Rozsudek Tribunálu T-11/89 ze dne 10. 3. 1992 ve věci Shell [1992], ECR II-757, odst. 311. 

[204] Podrobněji viz kapitola VI. Vyjádření Úřadu ke stanoviskům účastníků řízení předloženým v průběhu správního řízení, k podkladům rozhodnutí a ke Sdělení výhrad tohoto rozhodnutí.

[205] Blíže viz např. rozsudek Soudního dvora Evropské unie C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P až C‑208/02 P a C‑213/02 P ze dne 28. 6. 2005 ve věci DanskRørindustri a další v. Komise.

[206] Viz kapitola III. Hlavní důkazy a zjištěné skutečnosti tohoto rozhodnutí.

[207] Viz reakce společnosti H. P. – WORLD na žádost o podklady a informace označená datem 4. 12. 2018.

[208] Srov. např. rozsudek Tribunálu T-112/05 ze dne 12. 12. 2007 ve věci Akzo Nobel [2007], ECR II-05049, odst. 59, obdobně např. rozhodnutí C-279/98 P ze dne 16. 11. 2000 ve věci Cascades. 

[209] Viz rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-280/06 ze dne 11. 12. 2007 ve věci ETI SpA [2007], ECR I‑10893, odst. 39. 

[210] Viz rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-49/92 P ze dne 8. 7. 1999 ve věci Anic Partecipazioni [1999], ECR-I-4125, odst. 78 a 145.  

[211] Blíže viz kapitola V. 4 Objektivní stránka přestupku (jednání soutěžitelů) tohoto rozhodnutí.  

[212] Pozn. Tento postup Úřadu se řídí zákonem o ochraně hospodářské soutěže novelizovaným dne 1. 9. 2009, kdy nabyla účinnosti novela zákona o ochraně hospodářské soutěže provedená zákonem č. 155/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů. Předchozí znění zákona o ochraně hospodářské soutěže předpokládala možnost uložení pokuty či opatření k nápravě za protisoutěžní delikt pouze tehdy, jestliže k porušení zákona docházelo zaviněně, resp. úmyslně nebo z nedbalosti. 

[213] Jednalo se o citlivé informace o ceně do budoucna – zpravidla na následující den.

[214] Samozřejmě s přihlédnutím k exogenním determinujícím vlivům na kurzy jednotlivých valut, které účastníci řízení nemohli ovlivnit.

[215] Oznámení je uveřejněno na webových stránkách Úřadu https://www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska‑soutez.html.

[216] Srov. rozsudek Soudního dvora Evropské unie C 40 až 48, 50, 54 až 56, 111, 113, 114/73 ze dne 16. 12. 1975 ve věci Coöperatieve Vereniging "Suiker Unie" UA [1975] ECR 1663, odst. 26. 

[217] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci Kartel pekařů, sp. zn. 5 Afs 40/2007 ze dne 30. 9. 2008, str. 213. 

[218] I když Úřad si je vědom, že toto sledování kurzů valut ve směnárnách bylo možné uskutečnit jen v omezené míře po relativně krátkou dobu.

[219] Podrobně viz kapitola III. 1 Shrnutí a hodnocení zjištěných skutečností tohoto rozhodnutí.

[220] Viz definice obsažená v § 7 přestupkového zákona, podle které se pokračováním v přestupku rozumí takové jednání, jehož jednotlivé dílčí útoky vedené jednotným záměrem naplňují skutkovou podstatu stejného přestupku, jsou spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení, blízkou souvislostí časovou a souvislostí v předmětu útoku.

[221] Viz Úřední záznam o provedení důkazu listinou - porovnání kurzů ze dne 14. 8. 2017.

[222] Viz Úřední záznam-kurzy ze dne 28. 11. 2017.

[223]Rozsudek Soudního dvora ze dne 13. 12. 2012. Věc C-226/11 Expedia.

[224] Viz Oznámení Úřadu o dohodách, jejichž dopad na soutěž je zanedbatelný (uveřejněno na stránkách Úřadu), které bylo účinné v době zahájení tohoto správního řízení. Dle § 3 odst. 1 zákona in fine nejsou považovány za zakázané dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný. Takové dohody jsou vyňaty ze zákazu a není třeba, aby tato skutečnost byla příslušnou soutěžní autoritou konstatována, vynětí však nedopadá na nejzávažnější narušení hospodářské soutěže, tzv. dohody s tvrdým jádrem (hardcore). Z judikatury např. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Af 61/2011 ze dne 12. 6. 2013. 

[225] Obdobně jako TOURIST CENTRUM ve svých přípisech argumentovaly také společnosti UNNI Trading a MIFIN.

[226] Viz str. č. 5 Odpovědi společnosti TOURIST CENTRUM na žádost o podklady a informace ze dne 19. 1. 2018 a Smlouva o tichém společenství a vzájemné spolupráci ze dne […obchodní tajemství…], která je v kopii přílohou Odpovědi společnosti TOURIST CENTRUM na žádost o podklady a informace ze dne 10. 7. 2018.

[227] Viz výše kapitola III. Hlavní důkazy a zjištěné skutečnosti tohoto rozhodnutí.

[228] Viz strana 6 Vyjádření ke Sdělení výhrad.

[229] Viz strana 6 Vyjádření ke Sdělení výhrad.

[230] Viz str. 6 a 7 Vyjádření ke Sdělení výhrad.

[231] Viz str. 7 Vyjádření ke Sdělení výhrad.

[232] Viz kapitola VII. Odůvodnění výše pokut tohoto rozhodnutí.

[233] Například z e-mailové komunikace mezi […jméno…] a společností MIFIN s.r.o. z […obchodní tajemství…]@mifin.cz od pana […jméno…] z 10:03 hod., s předmětem „Re: Kurzy“ a s textem: „Dobrý den, na nepodepsané e‑maily zásadně neodpovídáme, nicméně uděláme výjimku. Bohužel musíme reagovat na konkurenci, včetně Vaší, posílám odkaz na konkurenční weby, kde jsou ještě výhodnější kurzy než námi zveřejňované: http://www.euroexchange.cz/ http://www.valuty.net/ s pozdravem […jméno…]“.

[234] Viz str. 7 Vyjádření ke Sdělení výhrad.

[235] Viz tamtéž.

[236] Viz str. 8 Vyjádření ke Sdělení výhrad.

[237] Viz tamtéž.

[238] Viz tamtéž.

[239] Viz tamtéž.

[240] Viz tamtéž.

[241] Viz § 74 ZOK.

[242] Viz § 71 ZOK.

[243] Smlouva o komisi a vzájemné spolupráci ze dne […obchodní tajemství…] (dále též „Smlouva o spolupráci“), viz příloha Odpovědi společnosti TOURIST CENTRUM na žádost o podklady a informace ze dne 10. 7. 2018.

[244] Viz str. č. 5 a násl. Odpovědi společnosti TOURIST CENTRUM na žádost o podklady a informace ze dne 19. 1. 2018 a Smlouva o komisi a vzájemné spolupráci ze dne […obchodní tajemství…], která je v kopii přílohou Odpovědi společnosti TOURIST CENTRUM na žádost o podklady a informace ze dne 10. 7. 2018.

[245] Viz str. č. 6 a násl. Odpovědi společnosti TOURIST CENTRUM na žádost o podklady a informace ze dne 19. 1. 2018 a Smlouva o půjčce ze dne 5. 6. 2007 a směnka vlastní rovněž ze dne 5. 6. 2007, které jsou v kopii přílohou Odpovědi společnosti TOURIST CENTRUM na žádost o podklady a informace ze dne 10. 7. 2018.

[246] Viz str. č. 5 Odpovědi společnosti UNNI Trading na žádost o podklady a informace ze dne 10. 7. 2018.

[247] Viz str. č. 7 Odpovědi společnosti TOURIST CENTRUM na žádost o podklady a informace ze dne 19. 1. 2018.

[248] Viz výše kapitola III. Hlavní důkazy a zjištěné skutečnosti tohoto rozhodnutí.

[249] Viz str. 5 a násl. Odpovědi společnosti TOURIST CENTRUM na žádost o podklady a informace ze dne 19. 1. 2018.

[250] Viz str. 9 a násl. Vyjádření ke Sdělení výhrad.

[251] Viz str. 10 Vyjádření ke Sdělení výhrad.

[252] Viz tamtéž.

[253] Viz tamtéž.

[254] Viz str. 10 Vyjádření ke Sdělení výhrad.

[255] Viz str. 11 Vyjádření ke Sdělení výhrad.

[256] Viz tamtéž.

[257] Finanční prostředky měly být poskytnuty na základě samostatné Smlouvy o půjčce ze dne 5. 6. 2007.

[258] Viz výše kapitola III.Hlavní důkazy a zjištěné skutečnosti tohoto rozhodnutí.

[259] Viz čl. III. Smlouvy o spolupráci.

[260] Viz str. 12 Vyjádření ke Sdělení výhrad.

[261] Viz tamtéž.

[262] Viz str. 13 Vyjádření ke Sdělení výhrad.

[263] Blíže viz kapitola V. 4 Objektivní stránka přestupku tohoto rozhodnutí.

[264] Viz Odpověď společnosti TOURIST CENTRUM na žádost o podklady a informace ze dne 19. 1. 2018.

[265] Viz str. 13 Vyjádření ke Sdělení výhrad.

[266] Viz str. 3 Odpovědi společnosti MIFIN na žádost o podklady a informace ze dne 19. 1. 2018.

[267] Viz tamtéž.

[268] Viz například str. 2 Odpovědi společnosti MIFIN na žádost o podklady a informace ze dne 19. 1. 2018.

[269] Viz str. 13 Vyjádření ke Sdělení výhrad.

[270] Viz tamtéž.

[271] Viz str 14 Vyjádření ke Sdělení výhrad.

[272] Viz tamtéž.

[273] Například emailová komunikace ze dne 29. 5. 2017 či, 27. 7. 2017 mezi společnostmi UNNI Trading a TOURIST. CENTRUM.

[274] Například účastníkům řízení odpadlo nákladné a zdlouhavé zjišťování cen konkurenčních služeb prostřednictvím přímého pozorování a opisování kurzovních lístků konkurenta, jak uvádí sami účastníci řízení v emailu zaslaném mezi společnostmi UNNI Trading a TOURIST CENTRUM ze dne 29. 5. 2017.

[275] Stejné ceny valut byly zveřejňovány na kurzovních lístcích v jednotlivých směnárnách, jak v několika případech Úřad ověřil.

[276] Viz výsledky sledování kurzovních lístků směnáren v Olomouci ve dnech 9. 2. 2017, 22. 3. 2017, 13. 4. 2017, 25. 5. 2017, 4. 8. 2017, 9. 8. 2017 a dne 7. 9. 2017 popsané na shora zmíněných úředních záznamech ze dne 14. 8. 2017 a ze dne 28. 11. 2017.

[277] Viz str. 3 a 4 Doplnění Vyjádření ke Sdělení výhrad.

[278] Viz str. 3 Doplnění Vyjádření ke Sdělení výhrad.

[279] Viz kapitola VII.Odůvodnění výše pokut.

[280] Viz str. 4 Doplnění Vyjádření ke Sdělení výhrad.

[281] Viz Rozhodnutí Úřadu ve věci Litoměřice č.j. ÚOHS-S159/2009/KD/4325/2010/850 ze dne 14. 7. 2010, později potvrzené rozhodnutím předsedy Úřadu i Krajským soudem v Brně. Dále též rozhodnutí Úřadu ve věci Komunální technika č.j. ÚOHS-S123/2012/KD-24736/2014/852/DSv ze dne 21. 11. 2014. Z poslední doby viz například Rozhodnutí Úřadu č.j. ÚOHS-S0236/2017/KD-10816/2019/852/HMa ze dne 15. 4. 2019 nebo č.j. ÚOHS-S0120/2018/KD-13935/2019/852/PKš ze dne 28. 5. 2019.

[282] Viz rozhodnutí uvedená v předchozí poznámce.

[283] Viz str. 4 Doplnění Vyjádření ke Sdělení výhrad.

[284] Viz tamtéž.

[285] Viz tamtéž.

[286] Viz str. 4 a 5 Doplnění Vyjádření ke Sdělení výhrad.

[287] Viz příslušné části kapitoly VII. Odůvodnění výše pokut.

[288] Méně než 0,5 %.

[289] Viz str. 5 Doplnění Vyjádření ke Sdělení výhrad.

[290] V podrobnostech viz kapitola VII. Odůvodnění výše pokut tohoto rozhodnutí.

[291] Viz str. 5 Doplnění Vyjádření ke Sdělení výhrad.

[292] Dle bodu 31 Zásad postupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při stanovování výše pokut podle § 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, se koeficient času stanoví úměrně k počtu let trvání deliktu, přičemž v případě deliktu trvajícího méně než rok je roven jedné a v případě deliktu trvajícího 10 a více let je roven třem.

[293] Viz str. 5 Doplnění vyjádření ke Sdělení výhrad.

[294] Viz žádost […jméno…], […funkce…] společnosti TOURIST CENTRUM adresovaná předsedovi Úřadu panu Ing. Petru Rafajovi.

[295] Viz především v kapitolách III.Hlavní důkazy a zjištěné skutečnosti a V. Právní posouzení tohoto rozhodnutí.

[296] Viz žádost […jméno…], […funkce…] společnosti TOURIST CENTRUM adresovaná předsedovi Úřadu panu Ing. Petru Rafajovi.

[297] Viz tamtéž.

[298] Viz Oznámení o zahájení správního řízení č.j. ÚOHS-S0466/2017/KD-35227/2017/853/PHa ze dne 1. 12. 2017.

[299] Viz Sdělení Úřadu ÚOHS-00316/2020/853/PHa ze dne 6. 1. 2020.

[300] Viz Sdělení ohledně narovnání č.j. ÚOHS-01664/2020/800/JNě.

[301] Viz reakce společnosti H. P. – WORLD na žádost o podklady a informace označená datem 4. 12. 2018.

[302] Viz tamtéž.

[303] V podrobnostech viz kapitola V. Právní posouzení tohoto rozhodnutí.

[304] Dostupné z: https://www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez/ceska-republika.html

[305] Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Ca 20/2006 ze dne 29. 5. 2007 ve věci Telefónica O2, str. 72. 

[306] Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 As 15/2013 ze dne 11. 7. 2013, str. 59, cit: „Nelze po správních orgánech očekávat přesné zdůvodnění, proč byla uložena pokuta zrovna ve výši 200.000 Kč a nikoliv například ve výši 210.000 Kč. Podstatou správního uvážení je, že s ohledem na pestrost možných situací není možné nastavit žádný univerzální vzorec pro výpočet konkrétní výše pokuty. Pokud by tomu tak bylo, zahrnul by jej bezesporu zákonodárce přímo do zákona. Z hlediska soudního přezkumu je rozhodné, že výše pokuty byla uložena v zákonném rozmezí a řádně zdůvodněna, bylo přihlédnuto ke všem zákonným hlediskům a úvahy žalované se pohybují v mezích správního uvážení.“. 

[307] Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Ca 27/2006 ze dne 6. 4. 2007 ve věci ČSAD Liberec, str. 182, potvrzený rozsudkem Nejvyššího správního soudu sp. zn. 8 Afs 48/2007 ze dne 26. 4. 2010, str. 249. 

[308] Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 Afs 1/2012 ze dne 3. 4. 2012 ve věci Asociace užité grafiky a grafického designu.

[309] Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 31. 5. 2006, sp. zn. 31 Ca 64/2004. 

[310] Srovnej bod 22 Zásad při stanovování výše pokut. 

[311] Hodnoty prodejů dosažené při provozování směnárenské činnosti ve směnárnách na území města Olomouce.

[312] Viz např. str. 4 Odpovědi na žádost o podklady a informace ze dne 19. 1. 2018 společnosti TOURIST CENTRUM. 

[313] Viz § 11 (Kurzovní lístek) a § 12 (Jiné podmínky směny) směnárenského zákona.

[314] Viz kapitola V. 3 Objekt přestupku tohoto rozhodnutí.

[315] Více viz kapitola „IV. 3 Postavení účastníků řízení na relevantním trhu“ tohoto rozhodnutí.

[316] Dle bodu 31 Zásad se koeficient času stanoví úměrně k počtu let trvání deliktu.

[317] Viz Rozhodnutí Úřadu ve věci Litoměřice č.j. ÚOHS-S159/2009/KD/4325/2010/850 ze dne 14. 7. 2010, později potvrzené rozhodnutím předsedy Úřadu i Krajským soudem v Brně. Dále též rozhodnutí Úřadu ve věci Komunální technika č.j. ÚOHS-S123/2012/KD-24736/2014/852/DSv ze dne 21. 11. 2014. Z poslední doby viz například Rozhodnutí Úřadu č.j. ÚOHS-S0236/2017/KD-10816/2019/852/HMa ze dne 15. 4. 2019 nebo č.j. ÚOHS-S0120/2018/KD-13935/2019/852/PKš ze dne 28. 5. 2019.

[318] Údaje poskytnuté účastníkem řízení viz str. 3 Doplnění Vyjádření ke Sdělení výhrad.

[319] Viz tamtéž.

[320] Viz kapitola III.Hlavní důkazy a zjištěné skutečnosti tohoto rozhodnutí.

[321] Viz např. Rozhodnutí Úřadu sp. zn. ÚOHS-S0236/2017/KD-10816/2019/852/HMa ze dne 15. 4. 2019 nebo Rozhodnutí Úřadu sp. zn. ÚOHS-S0120/2018/KD-13935/2019/852/PKš ze dne 28. 5. 2019.

[322] Údaje poskytnuté účastníkem řízení viz str. 3 Doplnění Vyjádření ke Sdělení výhrad.

[323] Viz účetní závěrka společnosti UNNI Trading za rok 2019 uložená ve sbírce listin vedené Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. C 30105.

[324] Údaje poskytnuté účastníkem řízení viz str. 3 Doplnění Vyjádření ke Sdělení výhrad.

[325] Viz tamtéž.

[326] Viz např. Rozhodnutí Úřadu sp. zn. ÚOHS-S0236/2017/KD-10816/2019/852/HMa ze dne 15. 4. 2019 nebo Rozhodnutí Úřadu sp. zn. ÚOHS-S0120/2018/KD-13935/2019/852/PKš ze dne 28. 5. 2019.

[327] Viz str. 5 přípisu společnosti H. P. – WORLD ze dne 4. 12. 2018 na žádost o podklady a informace.

[328] Viz přípis společnosti H. P. – WORLD ze dne 4. 12. 2018 na žádost o podklady a informace.

[329] Pod spisovou značkou C 13830 vedenou u Krajského soudu v Ostravě.

[330] Viz rozvaha spol. H. P. – WORLD ke dni 31. 12. 2017, která je přílohou Úředního záznamu ze dne 12. 11. 2019.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz