číslo jednací: 29340/2021/852/DSv
spisová značka: S0132/2018/KD

Instance I.
Věc Zakázkový kartel dodavatelů audiovizuální techniky
Účastníci
  1. ApS Brno s.r.o.
  2. AV MEDIA SYSTEMS, a.s.
Typ správního řízení Dohody
Výrok § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb.
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 18. 9. 2021
Dokumenty file icon 2021_S0132_1.pdf 482 KB
Leniency program

Spisová značka:  ÚOHS-S0132/2018/KD

Číslo jednací:      ÚOHS-29340/2021/852/DSv

 

Brno 31.08.2021

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0132/2018/KD zahájeném dne 26.04.2018 z moci úřední ve smyslu § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 78 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, ve věci možného porušení § 3 odst. 1 tohoto zákona, jehož účastníky jsou společnosti:

 

  • ApS Brno s.r.o., se sídlem Božetěchova 2, 612 00 Brno,IČO 00543535, zastoupená JUDr. Ludvíkem Ševčíkem, ml., advokátem, se sídlem Kobližná 19, 602 00 Brno, a
  •  AV MEDIA SYSTEMS, a.s., se sídlem Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO 48108375, zastoupená JUDr. Robertem Nerudou, Ph.D., advokátem, se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1,

 

vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

 

ROZHODNUTÍ:

I.

Účastníci řízení, společnosti

 

  • ApS Brno s.r.o., se sídlem Božetěchova 2, 612 00 Brno,IČO 00543535, a
  • AV MEDIA SYSTEMS, a.s., se sídlem Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO 48108375,

 

tím, že se dohodli na společném koordinovaném postupu při účasti a/nebo při podání nabídek ve výběrových řízeních realizovaných v souvislosti se zakázkami na dodávky komplexních profesionálních audio-video řešení a techniky,

 

nazvaných „Rekonstrukce a dostavba areálu VUT v Brně Purkyňova 118“ zadavatele Vysoké učení technické v Brně, IČO 00216305; „Imperial hotel Ostrava – rekonstrukce kongresových prostor 2.NP“ společnosti Tyršova 6, a.s., IČO 26182157; „Rekonstrukce objektu Na Hradě 5, UP Olomouc“ zadavatele Univerzita Palackého v Olomouci, IČO 61989592; „Modernizace posluchárny a laboratoří FCH VUT - opakování“ zadavatele Vysoké učení technické v Brně, IČO 00216305; a „Zhotovení stavby Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. – Vzdělávací a výcvikové středisko v Brně - Bohunicích“ zadavatele Jihomoravský kraj, IČO 70888337; a dohodnutý postup v těchto výběrových řízeních v období od 01.03.2014 do 26.04.2018 realizovali,

 

uzavřeli zakázanou dohodu s cílem narušit hospodářskou soutěž v uvedených výběrových řízeních a porušili tak zákaz stanovený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 262/2017 Sb., čímž se dopustili přestupku dle § 22a odst. 1 písm. b) tohoto zákona.

 

II.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 262/2017 Sb., se účastníkům řízení plnění zakázané a neplatné dohody specifikované ve výroku I. tohoto rozhodnutí do budoucna zakazuje.

 

III.

Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 262/2017 Sb., se účastníku řízení, společnostiApS Brno s.r.o., se sídlem Božetěchova 2, 612 00 Brno, IČO 00543535, za přestupek uvedený ve výroku I. ukládá pokuta v celkové výši 1.123.000 Kč (slovy: jeden milión jedno sto dvacet tři tisíc korun českých).

 

Uložená pokuta je splatná do 270 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

 

IV.

Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 262/2017 Sb., se účastníku řízení, společnostiAV MEDIA SYSTEMS, a.s., se sídlem Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO 48108375, za přestupek uvedený ve výroku I. ukládá pokuta v celkové výši 2.549.000 Kč (slovy: dva milióny pět set čtyřicet devět tisíc korun českých).

 

Uložená pokuta je splatná do 270 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

 

V.

V souladu s ustanovením § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů, se účastníkům řízení, společnostem ApS Brno s.r.o., se sídlem Božetěchova 2, 612 00 Brno, IČO 00543535, a AV MEDIA SYSTEMS, a.s., se sídlem Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO 48108375, ukládá, každému jednotlivě, povinnost uhradit náklady řízení paušální částkou 3.500,- Kč (slovy tři tisíce pět set korun českých).

 

Náklady řízení jsou splatné do 15 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

I. Zahájení správního řízení a jeho dosavadní průběh

 

1.             Dne 08.03.2018 zahájil Úřad správní řízení sp. zn. S0040/2018/KD pro možné porušení § 3 odst. 1 zákona, které Úřad spatřoval v jednání ve vzájemné shodě a/nebo dohodě společnosti […obchodní tajemství…].[1]

 

2.             Současně se zahájením řízení Úřad provedl dne 08.03.2018 šetření na místě v obchodních prostorách soutěžitele AV Media.[2] Při šetření byl Úřadem převzat v kopii dokument vytištěný z počítače zaměstnance společnosti AV Media, popsaný v protokolu o průběhu tohoto šetření Úřadem jako dokument A8, s předmětem RE:[…obchodní tajemství…], včetně předcházející konverzace (dále též „dokument A8“).[3] Úřad na základě analýzy dokumentu A8 dospěl k závěru, že v něm obsažené informace svědčí o existenci protisoutěžní dohody mezi společností AV Media a  společností ApS Brno, týkající se koordinace v konkrétních výběrových řízeních na dodávky audio-video techniky.

 

3.             Dne 26.04.2018 proto Úřad zahájil správní řízení sp. zn. ÚOHS-S0132/2018/KD ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona, které Úřad spatřoval v jednání ve vzájemné shodě a/nebo dohodě mezi účastníky správního řízení, společnostmi ApS Brno a AV Media, spočívajícím v koordinaci postupu ve výběrových řízeních, kterých se účastnili v minulých letech na území České republiky v oblasti přípravy a realizace projektů. Zároveň se zahájením řízení provedl místní šetření dle § 21f zákona. V oznámení o zahájení řízení Úřad zároveň uvedl, že důvodnou indicií pro zahájení řízení o možném porušení zákona je e-mailová korespondence mezi účastníky správního řízení, z níž vyplývá silné podezření na dlouhodobou vzájemnou spolupráci ohledně projektů, kterých se účastnili. Tato komunikace byla zajištěna při šetření na místě provedeném v rámci správního řízení sp. zn. ÚOHS-S0040/2018/KD dne 8. března 2018 v obchodních prostorách společnosti AV MEDIA, a. s., IČO 48108375, se sídlem Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10.[4]

 

4.             Žalobou ze dne 11.06.2018 podanou ke Krajskému soudu v Brně se společnost AV Media domáhala určení, že šetření Úřadu v jejích obchodních prostorách uskutečněné dne 26.04.2018 bylo nezákonným zásahem. Krajský soud v Brně rozhodl dne 17.10.2018 o zamítnutí žaloby v plném rozsahu. Společnost AV Media následně ve lhůtě podala kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, kterou Nejvyšší správní soud (dále též „NSS“) rozsudkem ze dne 08.11.2019 v plném rozsahu zamítl.[5]

 

5.             V průběhu správního řízení Úřad obdržel od účastníka AV Media Žádost o snížení pokuty ve smyslu § 22ba zákona o ochraně hospodářské soutěže[6] a Leniency programu Úřadu,[7] v níž byly popsány některé okolnosti protisoutěžní spolupráce mezi oběma účastníky správního řízení v oblasti dodávek audio-vizuální techniky (dále též „leniency žádost“).[8] Informace v ní obsažené byly upřesněny a doplněny dne 29.09.2020.[9] Úřad shledal, že informace v žádosti mají dostatečně významnou přidanou hodnotu, a dne 12.10.2020 žadateli podmínečně potvrdil splnění podmínek pro snížení pokuty (leniency typu II. dle podmínek Leniency programu).[10]

 

6.             Úřad umožnil účastníkům správního řízení v jeho průběhu nahlížet do správního spisu.[11]

 

7.             Na základě výzvy Úřadu ze dne 18.12.2020 k možnosti využití procedury narovnání[12] obdržel Úřad od obou účastníků souhlas s jejím zahájením.[13] S ohledem na pandemickou situaci související s šířením nemoci COVID-19 oba účastníci souhlasili s vedením bilaterálních jednání on-line, formou videohovoru.[14]

 

8.             Následovala bilaterální jednání mezi Úřadem a jednotlivými účastníky. Na nich Úřad každého soutěžitele seznámil s hlavními skutkovými okolnostmi případu, k nim se vážícími důkazy, právním hodnocením a předpokládanou výší pokuty. Zároveň měli soutěžitelé možnost na toto sdělení reagovat a uplatnit případné dotazy. Protokol zachycující průběh jednání byl každému soutěžiteli zaslán se lhůtou k vyjádření.[15]

 

9.             Soutěžitel ApS Brno požádal Úřad o možnost konání druhého jednání v rámci procedury narovnání a vyjádřil se k některým aspektům vytýkaného jednání.[16] Dne 07.04.2021 proto proběhlo další jednání se soutěžitelem ApS Brno.[17]

 

10.         Soutěžitelé byli vyzváni k vyjádření, zda i nadále hodlají pokračovat v proceduře narovnání.[18] Úřad obdržel souhlas od soutěžitele AV Media[19] a po druhém ústním jednání též od soutěžitele ApS Brno.[20] Úřad proto vydal dne 26.07.2021 v rámci procedury narovnání stručné Sdělení výhrad.[21] Účastníci řízení poté dostali možnost seznámit se s podklady rozhodnutí, čehož oba využili,[22] a ve stanovené lhůtě rovněž zaslali závěrečné žádosti o snížení pokuty ve smyslu § 22ba odst. 2 a 6 zákona.[23] Úřad následně vydal toto stručné rozhodnutí ve věci.

 

 

II. Použité znění zákona

 

11.         Protiprávnost určitého jednání se posuzuje dle právní normy platné v době spáchání přestupku, není-li pozdější právní úprava pro účastníka příznivější. Za dobu spáchání přestupku se považuje okamžik jeho dokonání, neboť teprve tehdy je uskutečněno jednání, které je předmětem právního posouzení.[24] V posuzovaném případě došlo k dokonání přestupku dne 26.4.2018 (blíže viz odst. 63 a 64 rozhodnutí).

 

12.         V době spáchání přestupku byl účinný zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 262/2017 Sb. Po uvedeném datu již k žádné novelizaci nedošlo, Úřad proto při hmotněprávním posouzeníprotisoutěžního jednání soutěžitelů ApS Brno a AV Media postupoval podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 262/2017 Sb. (dále též „zákon“).

 

13.         Z hlediska procesního obecně platí zásada tzv. nepravé retroaktivity procesních norem, kdy se nové procesní právo a jeho změny aplikují od data nabytí jeho účinnosti i v řízeních zahájených před tímto datem, přičemž právní účinky dříve učiněných úkonů zůstávají zachovány, pokud přechodné ustanovení pozdější právní úpravy nestanoví něco jiného.[25]

 

14.         Správní řízení bylo zahájeno dne 26.04.2018, tedy za účinnosti zákona o ochraně hospodářské soutěže ve znění pozdějších novel. Z hlediska procesního tak Úřad postupuje podle téhož znění, jako při posouzení hmotněprávním.

 

15.         Dle § 25a zákona, není-li zákonem stanoveno jinak, postupuje se v řízení u Úřadu podle správního řádu, s výjimkou ustanovení tam výslovně uvedených. V době zahájení správního řízení platil zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 225/2017 Sb. Poslední novela, zákon č. 403/2020 Sb., účinný od 01.01.2021, neobsahuje ve vztahu ke správnímu řádu přechodná ustanovení. Úřad tedy ve správním řízení postupuje podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též „správní řád“).

 

16.         Subsidiárně k zákonu o ochraně hospodářské soutěže se použije zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich,[26] který nabyl účinnosti 01.07.2017. Následně byl několikrát novelizován, včetně dvou derogačních nálezů Ústavního soudu (zrušení přechodného ustanovení v § 112 odst. 2). Jelikož pozdější novely a změny neobsahují žádná přechodná ustanovení, je zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, aplikován v tomto správním řízení ve znění nálezu Ústavního soudu č. 325/2020 Sb. (dále též „přestupkový zákon“).[27]

 

 

III. Charakteristika účastníků řízení

 

Společnost ApS Brno

17.         Společnost ApS Brno je obchodní společností zapsanou dne 22.06.1990 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. Společnost měla do 03.02.2021 jediného jednatele a společníka, Ing. Z. B.[28] Na základě rozhodnutí jediného společníka ze dne 23.06.2020 došlo k rozdělení společnosti ApS Brno formou odštěpení části jejího jmění na nově založenou nástupnickou společnost GRASPEA s.r.o., se sídlem Brno, Bohuslava Martinů 640/1, PSČ 602 00, IČO 09283234.[29] Společnost ApS Brno s.r.o. se neruší ani nezaniká, po jejím převzetí společností TTC HOLDING[30] došlo i ke změnám v osobách jednatelů.[31]

 

18.         Mezi hlavní podnikatelské aktivity společnosti patří zejména prodej, instalace, servis a projektování audiovizuální techniky, a dále služby v oblasti vlastních komunikačních a informačních systémů, a provádění počítačových školení.[32]

 

19.         Společnost ApS Brno a společnost TTC HOLDING tvoří jediného soutěžitele ve smyslu § 2 odst. 1 zákona (dále též „soutěžitel ApS Brno“).

 

Společnost AV Media

20.         Společnost AV Media je obchodní společností zapsanou dne 23.12.1992 do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. V důsledku realizace rozdělení společnosti AV Media formou odštěpení sloučením s nástupnickými společnostmi,[33] přešly na nástupnické společnosti odštěpované části jmění rozdělované společnosti AV Media, specifikované v projektu rozdělení ze dne 26.07.2018. Holdingová mateřská společnost Visual Communication, a.s. drží podíly ve všech dceřiných společnostech.[34]

 

21.         […obchodní tajemství…].[35] […obchodní tajemství…].[36]

 

22.         Všechny společnosti ovládané společností Visual Communication, a.s. tvoří jediného soutěžitele ve smyslu § 2 odst. 1 zákona (dále též „soutěžitel AV Media“).

 

IV. Zjištěné skutečnosti a důkazy

 

23.         Úřad se v této části rozhodnutí věnuje skutkovým okolnostem posuzovaného jednání soutěžitelů ApS Brno a AV Media. Informace a důkazy o něm Úřad shromáždil z různých zdrojů, jejichž přehled uvádí níže.

 

IV. 1. Přehled důkazních zdrojů

 

Dokument A8

24.         Prvotní indicií, kterou měl Úřad k dispozici, byl již výše zmiňovaný e-mail, který obsahoval sdělení týkající se spolupráce a koordinace při podávání nabídek v konkrétních výběrových řízeních. E-mail byl odeslán v rámci soutěžitele AV Media dne 24.06.2016 a dále se týkal konkrétní zakázky na dodávku audio-video techniky, kdy soutěžitel ApS Brno avizuje tuto zakázku soutěžiteli AV Media jako svůj projekt.[37]

 

Leniency žádost

25.         V podané leniency žádosti soutěžitel AV Media popsal, jakým způsobem probíhala koordinace se soutěžitelem ApS Brno. Uvedl, na čem se soutěžitelé dohodli a jak koordinovali svoji účast a/nebo podání nabídek do výběrových řízení. K tomu předložil čestná prohlášení některých zaměstnanců, týkající se konkrétních zakázek a koordinace obou soutěžitelů, a dále přehled souvisejících ekonomických plnění se soutěžitelem ApS Brno. Leniency žádost soutěžitele AV Media doplnila informace a důkazy, kterými Úřad disponoval na základě provedených místních šetření, a v některých aspektech tyto důkazy doplnila.

 

Informace od zadavatelů a stavebních společností

26.         Komunikace soutěžitelů ApS Brno a AV Media zajištěná při místních šetřeních se týkala zakázek představujících větší stavebně-technologické celky, u nichž dodávky audio-video techniky tvořily samostatnou technologickou část celkového plnění.[38] Generální dodavatelé, kteří podávali nabídky do hlavních výběrových řízení (obvykle větší stavební společnosti), se následně obraceli na další subjekty zabývající se dodávkami audio-video techniky, mezi nimi i na soutěžitele ApS Brno a AV Media. S vybraným poddodavatelem audio-video techniky pak stavební společnost, která zakázku získala, uzavřela smlouvu o dílo.

 

27.         Úřad se z výše popsaných důvodů obracel u konkrétních zakázek s žádostmi o informace nejen na zadavatele,[39] ale též na zadavatelem vybraného uchazeče. Předmětem zjišťování byly především okolnosti spojené s účastí soutěžitelů ApS Brno a AV Media ve výběrových řízeních, a rovněž s podáním a obsahem nabídek. Zjištěné skutečnosti jsou popsány u jednotlivých zakázek v navazující části rozhodnutí.

 

Komunikace soutěžitelů

28.         Úřad při místních šetřeních zajistil komunikaci jednak interní povahy (v rámci jednoho soutěžitele), nebo vzájemnou komunikaci obou soutěžitelů. Vzájemná komunikace soutěžitelů ApS Brno a AV Media se týkala koordinace v konkrétních zakázkách a výběrových řízeních. Komunikace směřovala především k tomu, kdo z nich se určitého výběrového řízení zúčastní, resp. kdo podá nabídku, jaká audio-video technika bude v nabídce uvedena a s jakými cenami. Níže je podán popis dotčených zakázek, zajištěné komunikace a dalších relevantních okolností.

 

IV. 2.  Dotčené zakázky

 

29.         Z postupně vedeného ověřování vyplynulo, že u 5 konkrétních zakázek nasvědčují zjištěné okolnosti protisoutěžní kooperaci ze strany obou soutěžitelů. Jedná se o tyto zakázky:

                           i.            veřejná zakázka „Rekonstrukce a dostavba areálu VUT v Brně Purkyňova 118“ zadavatele Vysoké učení technické v Brně;

                         ii.             výběrové řízení na realizaci stavby „Imperial hotel Ostrava – rekonstrukce kongresových prostor 2.NP“ pro společnost Tyršova 6, a.s.;

                        iii.            veřejná zakázka „Rekonstrukce objektu Na Hradě 5, UP Olomouc“ zadavatele Univerzita Palackého v Olomouci;

                        iv.            veřejná zakázka „Modernizace posluchárny a laboratoří FCH VUT - opakování“ zadavatele Vysoké učení technické v Brně;

                          v.            veřejná zakázka „Zhotovení stavby Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. – Vzdělávací a výcvikové středisko v Brně - Bohunicích“ zadavatele Jihomoravský kraj.

 

 

        i.            Rekonstrukce a dostavba areálu VUT Brno, Purkyňova 118 („VUT Purkyňova 118“)

 

Informace k zakázce

30.         Zakázka zadavatele Vysoké učení technické v Brně byla uveřejněna dne 02.10.2013,[40] přičemž na základě rozhodnutí o výběru dodavatele uveřejněného dne 26.02.2014 se vítězným uchazečem a generálním dodavatelem stala společnost Zlínstav a.s.[41]

 

Komunikace k zakázce

31.         První zachycená komunikace mezi soutěžiteli proběhla v září 2013, kdy se soutěžitel ApS Brno dotazuje soutěžitele AV Media na poptávky k této zakázce. V další komunikaci soutěžitelé řeší nedostatečné vzájemné předávání informací o zakázce. Soutěžitel AV Media poté souhlasil s posečkáním při odeslání nabídky, než mu bude sděleno, jaké ceny má uvést.[42]

 

32.         V březnu 2014 soutěžitel ApS Brno zaslal soutěžiteli AV Media vyplněné výkazy výměr[43] a komunikují o dalších parametrech zakázky.[44]

 

Sdělení zadavatele/generálního dodavatele

33.         K žádosti Úřadu generální dodavatel uvedl, že se pro účely dodávek audio-video techniky obrátil rovněž na soutěžitele ApS Brno a AV Media, ale nebyl schopen jejich nabídky dohledat.[45] Nabídku podal soutěžitel ApS Brno,[46] vítězem se však stal jiný účastník výběrového řízení s nabídkou ve výši 4.619.954 Kč.[47]

 

Informace v leniency žádosti

34.         Soutěžitel AV Media uvedl, že to měl být spíše on, kdo s ohledem na dobré obchodní vztahy s generálním dodavatelem podá nabídku. Od soutěžitele ApS Brno obdržel nacenění nabídky, nebyl však schopen svoji podanou nabídku dohledat.[48]Zakázka zadavatele […obchodní tajemství…] byla uveřejněna dne […obchodní tajemství…],[49] přičemž na základě rozhodnutí o výběru dodavatele uveřejněného dne […obchodní tajemství…] se vítězným uchazečem a generálním dodavatelem stala společnost […obchodní tajemství…].[50]

 

 

      ii.            Hotel Imperial Ostrava - Rekonstrukce kongresových prostor 2.NP („Imperial Ostrava“)

 

Informace k zakázce

35.         Ve výběrovém řízení bylo společností Tyršova 6, a.s.,[51] osloveno 9 uchazečů s termínem pro podání nabídky do […obchodní tajemství…]. Jako generální dodavatel byla vybrána společnost […obchodní tajemství…],[52] se kterým byla dne […obchodní tajemství…] uzavřena smlouva o dílo.[53]

 

Komunikace k zakázce

36.         První zachycená komunikace mezi soutěžiteli pochází z 23.06.2016, kdy soutěžitel ApS Brno upozorňuje na zakázku soutěžiteli AV Media.[54]

 

37.         V interní komunikaci v rámci soutěžitele AV Media (dok. A8) jeden z pracovníků přeposílá sdělení soutěžitele ApS Brno. V druhé komunikační linii (dok. A2) z června a července 2016 oba soutěžitelé řeší okolnosti podání nabídek, další přípravu, aj.[55] Soutěžitel ApS Brno se však rozhodl řešit zakázku vlastními kapacitami, soutěžitel AV Media jeho rozhodnutí respektoval.[56]

 

Sdělení zadavatele/generálního dodavatele

38.         K žádosti Úřadu generální dodavatel uvedl, že se pro účely dodávek audio-video techniky obrátil jen na soutěžitele ApS Brno a AV Media, a od obou obdržel nabídky.[57] Soutěžitel ApS Brno zvítězil s cenou […obchodní tajemství…]Kč.[58]

 

Informace v leniency žádosti

39.         Generální dodavatel se na soutěžitele AV Media obrátil s žádostí o nabídku ve fázi, kdy probíhal samotný výběr dodavatele.[59] V téže době se na soutěžitele AV Media obrátil soutěžitel ApS Brno s nabídkou spolupráce v dané zakázce. Soutěžitel AV Media podal nabídku v nekonkurenceschopných cenách, jelikož existovala možnost poddodávky pro soutěžitele ApS Brno.[60]

 

 

    iii.            Rekonstrukce objektu Na Hradě 5, UP Olomouc („Na Hradě 5, UP Olomouc“)

 

Informace k zakázce

40.         Zakázka zadavatele Univerzita Palackého v Olomouci byla uveřejněna dne 14.09.2016,[61] přičemž na základě rozhodnutí o výběru dodavatele uveřejněného dne 15.12.2016 se vítězným uchazečem a generálním dodavatelem stalo sdružení „RIDERA – FICHNA-HUDECZEK“.[62]

 

Komunikace k zakázce

41.         První zachycená komunikace mezi soutěžiteli proběhla v červenci 2016, kdy soutěžitel ApS Brno upozorňuje soutěžitele AV Media na vyhlášení zakázky. Obdobným způsobem komunikuje soutěžitel ApS Brno v září 2017.[63]

 

42.         V interní komunikaci mezi pracovníky soutěžitele ApS Brno z prosince 2016 a ledna 2017 došlo k přeposlání připravených a konkrétních cen, které oba soutěžitelé měli uvést ve svých nabídkách. Dále se v této interní komunikaci výslovně hovoří o přeposlání připravených cen druhému soutěžiteli.[64]

 

Sdělení zadavatele/generálního dodavatele

43.         K žádosti Úřadu generální dodavatel uvedl, že se pro účely dodávek audio-video techniky obrátil rovněž na soutěžitele ApS Brno a AV Media, a od obou obdržel nabídky. V nich uvedené ceny přesně odpovídaly cenám z výše zmíněné komunikace.[65] Soutěžitel ApS Brno podal nabídku výhodnější než soutěžitel AV Media, vítězem se však stal jiný účastník výběrového řízení s nabídkou ve výši 719.890 Kč.[66]

 

Informace v leniency žádosti

44.         Soutěžitel AV Media uvedl, že s ohledem na dlouhý časový odstup nebyl schopen svoji nabídku dohledat, avšak z jeho strany mohlo v daném výběrovém řízení dojít k podání tzv. krycí nabídky.[67]

 

 

    iv.            Modernizace posluchárny a laboratoří FCH VUT – opakování („FCH VUT“)

 

Informace k zakázce

45.         Zakázka zadavatele Vysoké učení technické v Brně[68] byla uveřejněna dne 23.02.2018, přičemž na základě rozhodnutí o výběru dodavatele uveřejněného dne 15.05.2018 se vítězným uchazečem a generálním dodavatelem stala společnost ESOX, spol. s r.o.[69]

 

Komunikace k zakázce

46.         První zachycená komunikace mezi soutěžiteli proběhla v lednu 2018, kdy se upozorňují na vyhlášenou zakázku, a dotazují se ohledně poptávek od stavebních firem. Soutěžitel ApS Brno sděluje, že posílá nabídku. V navazujícím e-mailu z dubna 2018 dále sděluje, že potvrzuje její platnost, a v příloze zasílá vyplněný výkaz výměr.[70]

 

Sdělení zadavatele/generálního dodavatele

47.         K žádosti Úřadu generální dodavatel uvedl, že se pro účely dodávek audio-video techniky rovněž obrátil na soutěžitele ApS Brno a AV Media. Nabídku podal jen soutěžitel ApS Brno, s cenou blížící se ceně zmíněné v komunikaci.[71] Soutěžitel ApS Brno zvítězil s cenou […obchodní tajemství…]Kč.[72]

 

Informace v leniency žádosti

48.         Soutěžitel AV Media uvedl, že se soutěžitelem ApS Brno byla dohodnuta možnost poddodávky některých dílčích zařízení, na které se soutěžitel AV Media specializuje, a sám nabídku nepodal.[73]

 

 

      v.            Zhotovení stavby Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, p. o. – Vzdělávací a výcvikové středisko v Brně – Bohunicích („ZZS Brno Bohunice“)

 

Informace k zakázce

49.         Zakázka zadavatele Jihomoravský kraj[74] byla uveřejněna dne 28.03.2018, přičemž na základě rozhodnutí o výběru dodavatele uveřejněného dne 21.09.2018 se vítězným uchazečem a generálním dodavatelem stala společnost IMOS Brno, a.s.[75]

 

Komunikace k zakázce

50.         První zachycená komunikace[76] pochází z března 2017, kdy soutěžitel ApS Brno oznamuje soutěžiteli AV Media zahájení přípravných prací na zakázce.[77] V srpnu 2017 a lednu 2018 byly k zakázce naplánovány schůzky.[78] Na konci ledna 2018 soutěžitelé komunikují ohledně nabídkových cen a soutěžitel ApS Brno posílá soutěžiteli AV Media vyplněný položkový rozpočet.[79]

 

51.         V další e-mailové komunikaci z dubna 2018 sděluje soutěžitel ApS Brno soutěžiteli AV Media, že dostává poptávky a že by se měl dohodnout další postup.[80]

 

Sdělení zadavatele/generálního dodavatele

52.         K žádosti Úřadu generální dodavatel uvedl, že se pro účely dodávek audio-video techniky obrátil rovněž na soutěžitele ApS Brno a AV Media, a obdržel od nich nabídky.[81] V nabídce soutěžitele ApS Brno byla uvedena cena velmi se blížící částce uvedené v přeposlaném rozpočtu.[82] V nabídce soutěžitele AV Media byla uvedena cena zmíněná v komunikaci soutěžitelů.[83] Soutěžitel ApS Brno zvítězil s cenou […obchodní tajemství…]Kč.[84] Následně sám uzavřel se soutěžitelem AV Media další smlouvu o dílo na poddodávku části plnění.[85]

 

Informace v leniency žádosti

53.         Soutěžitel AV Media uvedl, že zakázku na zpracování projektu získal soutěžitel ApS Brno a byl z jeho strany osloven za účelem integrace některých audio-video technologií do nabídky ApS Brno. Nabídka soutěžitele AV Media na základě poptávky od generálního dodavatele byla vytvořena a podána ve formě výkazu výměr.[86]

 

IV. 3. Hodnocení důkazů a skutková zjištění

 

54.         Soutěžitelé ApS Brno a AV Media si běžně poskytují poddodávky ze svého produktového portfolia v případech, kdy s ohledem na skladbu poptávané audio-video techniky v určité zakázce není některý z nich tyto požadavky sám schopen splnit. V jednotlivých uvedených případech však tato spolupráce přesáhla hranice soutěžními pravidly dovoleného rámce (poskytnutí poddodávky) a došlo k jednání, které probíhalo následovně:

-        soutěžitelé se informovali o vyhlášení konkrétní zakázky,

-        přeposílali si potřebné informace o zakázce (např. jména zadavatelů a známých uchazečů, potřebné technické parametry produktů a cenové údaje, zastoupení konkrétní AV techniky v nabídce apod.),

-        dohodli se na postupu při účasti ve výběrovém řízení a při podání nabídek,

-        dle domluvy jednali, přičemž nabídku podali buď oba soutěžitelé, nebo pouze jeden z nich, a v případě zisku zakázky mělo být umožněno druhému soutěžiteli plnit určitou část zakázky formou poddodávek.

 

55.         Prvním krokem bylo vzájemné informování se o zakázce. Iniciativa, tedy upozornění na oznámení zakázky (resp. na poptávku od některé stavební společnosti), vycházela obvykle od soutěžitele ApS Brno, méně často od soutěžitele AV Media.[87]

 

56.         V návaznosti na upozornění o zakázce si soutěžitelé vyměňovali informace o zadavatelích, resp. o tom, kdo je s poptávkou oslovil, o dalších potenciálních uchazečích, technické údaje a alternativy k poptávaným plněním apod.[88] Vedle výměny informací prostřednictvím e‑mailové komunikace byli soutěžitelé v kontaktu telefonickém[89] a osobním (schůzky).[90]

 

57.         Následovala komunikace ohledně dalšího postupu v rámci daného výběrového řízení. Soutěžitelé si sdělovali takové informace, z nichž bylo oběma patrné, co hodlá druhý soutěžitel učinit. Zejména se informovali o tom, zda některý z nich nabídku podá, co bude jejím obsahem a jakou cenu uvede.[91] Soutěžitelé uplatňovali dvě varianty společného postupu.

 

58.         První varianta spočívala v podání nabídek oběma soutěžiteli, kdy jedna z nabídek představovala nabídku tzv. krycí, tedy méně výhodnou (zejména v cenových parametrech). Pokud by soutěžitel zakázku získal, mohla být alokována část plnění druhému soutěžiteli formou poddodávek.[92] Poddodávky tedy představovaly určitou formou „odměny“ za podání krycí nabídky, resp. za spolupráci, a s ohledem na to byly nabídky předem koncipovány.

 

59.         Alternativním postupem v zakázce bylo podání nabídky jen jedním soutěžitelem. Nabídka byla obdobně „předpřipravena“ pro případnou poddodávku. Druhý soutěžitel se zdržel podání vlastní nabídky.[93]

 

60.         V některých případech nebyl ze strany soutěžitele předem sdělený postup v zakázce do detailu dodržen.[94] Byť mohly být důvody pro takové odchýlení se různé, ani z jednoho případu nevyplynulo, že by příčina měla spočívat v ukončení výše popsaného způsobu spolupráce soutěžitelů v dané zakázce.

 

61.         Úspěšnost spolupracujících soutěžitelů při zisku zakázek ovlivňovala také skutečnost, kolik dalších zájemců o dodávky audio-video techniky bylo osloveno a kolik jich následně podalo nabídku. V některých výběrových řízeních byl poptaný počet uchazečů a podaných nabídek poměrně vysoký,[95] zatímco v jiných případech byli osloveni jen účastníci řízení.[96]

 

62.         Posuzovaná spolupráce nebyla teritoriálně omezena, nicméně z přehledu míst plnění lze vysledovat její zaměření na zakázky realizované v hlavních krajských městech na Moravě (zejm. Brno, Olomouc, Ostrava).

 

63.         Popsaným způsobem probíhala kooperace soutěžitelů minimálně od počátku března 2014. Právě v tomto období počíná jejich komunikace a spolupráce nabývat na intenzitě,[97] a to ve vztahu k výběrovému řízení v zakázce VUT Purkyňova 118. Obdobně spolupráce soutěžitelů pokračovala v dalších, jmenovitě uvedených výběrových řízeních, přičemž její ukončení má Úřad prokázáno k datu provedení místního šetření dne 26.04.2018.[98]

 

IV. 4. Shrnutí a hlavní závěry

 

64.         Úřad shrnuje skutková zjištění následovně. Z obsahu vzájemné komunikace a povahy jednání soutěžitelů je zřejmé, že jejich postup při účasti, resp. při podání nabídek, do určitých a předem zvolených výběrových řízení na dodávky komplexních profesionálních audio-video řešení a techniky překročil zákonné hranice soutěžní spolupráce v rámci jinak dovoleného poskytnutí poddodávky. Na vzájemnou komunikaci a výměnu citlivých obchodních informací navazoval koordinovaný postup ve vztahu k dané zakázce, ať už se jednalo o samotnou účast ve výběrovém řízení a/nebo sestavování a podávání nabídek. V případě úspěchu jednoho ze soutěžitelů ve výběrovém řízení mělo být druhému soutěžiteli umožněno plnit část zakázky. Tento způsob koordinace soutěžitelé uplatnili ve sledovaném období od 01.03.2014 do 26.04.2018 v zakázkách VUT Purkyňova 118, Imperial Ostrava, Na Hradě 5 UP Olomouc, FCH VUT a ZZS Brno Bohunice.[99]

 

 

V. Právní posouzení

 

V. 1. Subjekt přestupku (soutěžitel)

 

65.         Adresátem norem soutěžního práva je soutěžitel. Dle § 2 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže[100] se soutěžitelem rozumí fyzické a právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli. Dle ustálené judikatury a v kontextu práva hospodářské soutěže je soutěžitelem jakýkoliv subjekt vykonávající hospodářskou činnost, bez ohledu na jeho právní formu[101] a způsob jeho financování.[102] V evropském kontextu pojmu soutěžitel odpovídá pojem „podnik“ (undertaking, Unternehmen, enterprise),[103] a proto lze při výkladu tohoto pojmu vycházet i z unijní judikatury.[104] 

 

66.         Společnosti ApS Brno a AV Media jsou podnikateli, kteří ve sledované oblasti vykonávají hospodářskou činnost, a vykonávali ji i v období posuzovaného jednání, které Úřad vymezil daty 01.03.2014 až 26.04.2018.

 

V. 2. Subjektivní stránka přestupku (odpovědnost soutěžitele)

 

67.         Odpovědnost za protisoutěžní jednání spočívající v uzavření zakázané dohody narušující soutěž je odpovědností objektivní. Zákon o ochraně hospodářské soutěže zakazuje a sankcionuje dohody mezi soutěžiteli. Porušení soutěžních pravidel je nicméně nutné vždy přisuzovat určité fyzické nebo právnické osobě, neboť pouze s ní je možné vést správní řízení. Základním pravidlem je tedy princip osobní odpovědnosti (personal responsibility),[105] jehož podstatou je přičtení odpovědnosti za protiprávní jednání té fyzické nebo právnické osobě, která provozuje podnik právě v době jeho účasti na kartelové dohodě.[106]

 

68.         Vzhledem k výše uvedenému Úřad činí účastníky řízení odpovědnými za posuzované jednání a je jim adresováno rozhodnutí.

 

69.         Zákon s ohledem na koncepci objektivní odpovědnosti[107] neukládá, aby Úřad u všech osob, které hodlá za porušení hmotněprávních ustanovení zákona sankcionovat, zkoumal zavinění, nicméně posouzení subjektivní stránky jednání účastníků řízení Úřad považuje za důležitou součást svých úvah o výši ukládané pokuty.

 

70.         Při posuzování subjektivní stránky protisoutěžního jednání vycházel Úřad z toho, že soutěžitelé vzájemně koordinovali své jednání ve výběrových řízeních. Museli si být vědomi nezákonného charakteru svého jednání a rovněž toho, že jejich jednání může mít za následek narušení hospodářské soutěže. Úřad proto dospěl k závěru, že všichni účastníci řízení porušili § 3 odst. 1 zákona zaviněně.

 

V. 3. Objekt přestupku (narušení hospodářské soutěže)

 

71.         Posuzované jednání účastníků správního řízení se týkalo celkem 5 výše uvedených výběrových řízení na dodávky komplexních profesionálních audio-video řešení a techniky. Účastníci řízení se dopouštěli protisoutěžní kooperace s cílem ovlivnit jejich průběh, resp. výsledek.

 

72.         Uvedený případ zakázané dohody směřující k ovlivnění výsledků výběrových řízení, tzv. bid rigging, zpravidla obsahuje více různých ujednání, typicky koordinaci cenovou a dělení trhu, a bývá označován jako hardcore omezení. Je u nich na první pohled zřejmá snaha soutěžitelů hospodářskou soutěž narušit a získat výhody, kterých by bez protisoutěžní koordinace nedosáhli. Tyto cílové dohody mají již ze své podstaty vždy škodlivý dopad hospodářskou soutěž.[108]

 

V. 4. Objektivní stránka přestupku (jednání soutěžitelů)

 

73.         Dle § 3 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže[109] jsou dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě, jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže, zakázané a neplatné, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, nebo pokud Úřad nepovolí prováděcím právním předpisem z tohoto zákazu výjimku.

 

74.         Protisoutěžní spolupráce soutěžitelů ApS Brno a AV Media se týkala konkrétních výběrových řízeních na dodávky profesionálních audio-video řešení a techniky, a to zakázek VUT Purkyňova 118, Imperial Ostrava, Na Hradě 5 UP Olomouc, FCH VUT a ZZS Brno Bohunice. Byla realizována v období od 01.03.2014 do 26.04.2018 prostřednictvím koordinovaného postupu při účasti, resp. při podání nabídek v rámci dotčených zakázek (tzv. bid rigging). Cílem bylo zmírnění či eliminace vzájemného konkurenčního boje v zakázkách. Prvním ze způsobů bylo podání dvou sladěných nabídek, přičemž jedna sloužila jako nabídka krycí.[110] Byla upravena tak, aby v některých, obvykle cenových, parametrech představovala nabídku horší. Alternativním způsobem bylo podání nabídky jen jedním soutěžitelem, zatímco druhý se podání nabídky zdržel.[111]

 

75.         Vzájemnou spolupráci soutěžitelů provázela rozsáhlá a detailní výměna informací o konkrétních výběrových řízeních, vše vedeno snahou zajistit si oboustranný ekonomický prospěch.

 

76.         Na základě opatřených důkazů a zjištěného fungování Úřad posoudil jednání soutěžitelů v rámci dotčených zakázek jako uzavření zakázaných protisoutěžní dohod ve smyslu § 3 odst. 1 zákona (stricto sensu), s cílem narušit hospodářskou soutěž v jednotlivých výběrových řízeních.

 

77.         Dle § 7 přestupkového zákona se pokračováním v přestupku se rozumí takové jednání, jehož jednotlivé dílčí útoky vedené jednotným záměrem naplňují skutkovou podstatu stejného přestupku, jsou spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení, blízkou souvislostí časovou a souvislostí v předmětu útoku.

 

78.         Jednotlivé dílčí útoky ve vztahu k zakázce VUT Purkyňova 118, Imperial Ostrava, Na Hradě 5 UP Olomouc, FCH VUT a ZZS Brno Bohunice by samy o sobě mohly představovat samostatné přestupky. Jejich provedení však zároveň vykazuje společné charakteristické prvky. Všechny směřovaly k narušení hospodářské soutěže formou zakázané dohody, realizované prostřednictvím koordinace při účasti, resp. při podání nabídek, vždy na základě vzájemné komunikace a výměny informací. Souvisejí spolu i časově a z hlediska svého cíle, přičemž byly vedeny jednotným záměrem vyloučit vzájemnou soutěž v dotčených zakázkách. Úřad proto kvalifikoval jednání soutěžitelů jako jeden pokračující přestupek.

 

V. 5. Posouzení podmínek de minimis

 

79.         Dle § 3 odst. 1 zákona dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný, nejsou považovány za zakázané. Kritéria zanedbatelného dopadu dohod na hospodářskou soutěž jsou blíže stanovena v dokumentu Oznámení Úřadu o dohodách, jejichž dopad na soutěž je zanedbatelný (dále též „Oznámení“).[112] Posuzované jednání soutěžitelů se sice týkalo výběrových řízení s relativně nízkou hodnotou a geograficky omezeného území, avšak s ohledem na popsané aspekty dohody (cenová koordinace, účast v zakázkách, výměna informací) se pravidlo de minimis neuplatní.

 

V. 6. Posouzení podmínek pro vynětí ze zákazu dohod dle § 3 odst. 4 zákona

 

80.         Za podmínek stanovených v § 3 odst. 4 zákona je možné vynětí ze zákazu dohod dle § 3 odst. 1 zákona.[113] Břemeno prokázání splnění těchto podmínek leží na účastnících řízení, ti však jejich splnění neprokázali.Úřad splnění potřebných podmínek u posuzované dohody neshledal.

 

 

VI. Odůvodnění výše pokut

 

VI. 1. Obecné principy ukládání pokut

 

81.         Podle § 22a odst. 2 zákona se za přestupek podle § 22a odst. 1 písm. b) téhož zákona uloží pokuta do 10 000 000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, není-li dále stanoveno, že se za přestupek podle § 22a odst. 1 písm. b) zákona o ochraně hospodářské soutěže pokuta neuloží.[114] Úřad standardně používá tu hranici pokuty, která je v daném případě pro soutěžitele citelnější.

 

82.         Při úvahách o uložení pokuty vycházel Úřad ze znění zákona a z příkazu předsedy Postup při stanovení výše pokut ukládaných za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže účinného od 24.04.2018 (dále též „metodika“), v níž se v bodě 5.3 stanoví, že ve správních řízeních zahájených po účinnosti metodiky bude Úřad postupovat podle této metodiky.[115] Správní řízení bylo zahájeno dne 26.04.2018.

 

83.         Podle § 22b odst. 1 zákona Úřad při určení výměry pokuty přihlédne k závažnosti přestupku, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Dále se přihlédne k jednání právnické osoby v průběhu řízení před Úřadem a jejich snaze odstranit škodlivé následky přestupku. Při výpočtu výše předpokládaných pokut Úřad postupuje dle pravidel stanovených v metodice, kterou zveřejňuje na svých webových stránkách.[116]

 

84.         Určení konkrétní výše pokuty je věcí správního uvážení Úřadu.[117] Správní uvážení je založeno na posouzení všech relevantních okolností řešeného případu, ale zároveň musí respektovat zákonem stanovené meze. Konkrétní forma postihu a jeho výše musí být dostatečně citelná, nesmí však být pro soutěžitele likvidační.[118] Sankce by měla odpovídat závažnosti přestupku a je třeba zohlednit jak typovou, tak konkrétní závažnost jednání,[119] včetně přitěžujících nebo polehčujících okolností, i další konkrétní aspekty řešeného případu.

 

85.         Úřad rovněž u každého účastníka správního řízení při stanovení výše pokuty přihlíží k jeho aktuální hospodářské situaci, resp. k jeho celkovému čistému obratu dosaženému za poslední ukončené účetní období, přičemž zjišťuje, zda stanovená částka pokuty nepřesáhne 10 % z tohoto obratu.[120]

 

86.         Podle ustálené judikatury správních soudů se trestnost přestupků řídí obdobnými principy jako trestnost trestných činů a na správní trestání lze přiměřeně vztáhnout principy trestního práva.[121]

 

87.         Soutěžitelé ApS Brno a AV Media porušili zákaz uvedený v § 3 odst. 1 zákona a tím se dopustili přestupku ve smyslu § 22a odst. 1 písm. b) zákona. Úřad jej kvalifikoval jako přestupek pokračující. Soutěžitelům, kteří splní podmínky Oznámení o proceduře narovnání a/nebo Leniency programu, Úřad neukládá zákaz plnění veřejných zakázek.

 

VI. 2. Stanovení hodnoty tržeb

 

88.         Níže Úřad uvádí ty zakázky a výběrová řízení, u nichž má protisoutěžní spolupráci obou soutěžitelů za prokázanou, a zároveň uvádí hodnoty těchto zakázek (v cenách bez DPH):[122]

                           i.            VUT Purkyňova 118 – vítězná nabídka jiného účastníka výběrového řízení ve výši 4.619.954 Kč;[123]

                         ii.             Imperial Ostrava - nabídka ApS Brno ve výši […obchodní tajemství…]Kč;

                        iii.            Na Hradě 5 UP Olomouc – vítězná nabídka jiného účastníka výběrového řízení ve výši 719.890 Kč;[124]

                        iv.            FCH VUT – nabídka ApS Brno ve výši […obchodní tajemství…]Kč;

                         v.            ZZS Brno Bohunice – nabídka ApS Brno ve výši […obchodní tajemství…]Kč.

 

89.         Součet uvedených hodnot činí 15.304.405 Kč.[125] Od této částky se dále odvíjel výpočet pokut u obou soutěžitelů. 

 

VI. 3. Závažnost jednání

 

90.         Kooperace soutěžitelů se dotýkala hlavních parametrů, které by měly charakterizovat férový průběh výběrových řízení. Soutěžitelé se domlouvali jednak na samotné účasti v tendrech, a dále na podání nabídek a jejich obsahu (výše cen, skladba zahrnutých produktů). Za tím účelem si vyměňovali množství obchodně citlivých informací. Jednání soutěžitelů lze proto zařadit do kategorie velmi závažných přestupků, pro něž je metodikou pokut stanoveno rozmezí 5–15 % z hodnoty tržeb.

 

91.         Úřad nemůže pominout to, že se kooperace soutěžitelů dotkla poměrně malého počtu výběrových řízení. Důkazy nesvědčí o tom, že by docházelo ke snaze koordinovat veškeré prodeje audio-video techniky. Teritoriálně se spolupráce soutěžitelů dotkla zakázek na omezeném území. Z důvodu účasti dalších uchazečů v dotčených výběrových řízeních běžně docházelo k zisku zakázek i ze strany jiných soutěžitelů. Z hlediska ceny a rozsahu se jednalo spíše o menší zakázky, realizované soukromými subjekty.[126] Na základě uvedené charakteristiky jednání Úřad stanovil základní částku pokuty každému ze soutěžitelů podílem hodnoty tržeb ve výši 8 % z částky 15.304.405 Kč, tzn. částkou ve výši 1.224.352 Kč.

 

VI. 4. Konkrétní okolnosti určení výměry pokuty pro jednotlivé účastníky řízení

 

Pokuta pro soutěžitele ApS Brno

92.         Základní částka pokuty pro soutěžitele ApS Brno byla stanovena jako podíl hodnoty tržeb ve výši 8 % z částky 15.304.405 Kč, tzn. částkou ve výši 1.224.352 Kč.

 

93.         Koeficient času se s ohledem na použitý způsob výpočtu pokuty (součet hodnot jednotlivých tendrů) neuplatní.

 

94.         Jako přitěžující okolnost Úřad hodnotí skutečnost, že při srovnání s druhým soutěžitelem byl soutěžitel ApS Brno při protisoutěžní spolupráci tím aktivnějším subjektem. Úřad mu proto zvýšil uvedenou základní částku pokuty o 20 %, tj. na částku ve výši 1.469.222 Kč.

 

95.          Soutěžitel ApS Brno splnil všechny podmínky procedury narovnání a Úřad proto snížil výše uvedenou částku o 20 %.[127] Konečná částka pokuty pro soutěžitele ApS Brno po zaokrouhlení na celé tisíce dolů činí 1.175.000 Kč.

 

96.         Soutěžitel ApS Brno však dosáhl za účetní rok 2020 obratu ve výši 14.047.000 Kč[128] a částka pokuty (před snížením o 20 %) ve výši 1.469.222 Kč by přesahovala zákonem stanovenou hranici ve výši 10 %. Úřad by ji proto musel snížit na částku odpovídající uvedené hranici, tj. na částku 1.404.000 Kč.

 

97.         Benefit snížení pokuty při splnění podmínek procedury narovnání by však nebyl soutěžiteli v plné míře ku prospěchu, pokud by Úřad přistoupil k výpočtu a snížení o 20 % původně vypočtené částky (přesahující zmiňovanou hranici 10 % obratu). Úřad v těchto případech postupuje tak, že se snížení pokuty za narovnání odvíjí právě od této hranice, v daném případě od hodnoty 1.404.000 Kč. Úřad na základě splnění všech podmínek procedury narovnání snížil uvedenou částku o 20 % a uložil soutěžiteli ApS Brno pokutu ve výši 1.123.000 Kč.   

 

98.         S ohledem na jeho ekonomickou situaci není pokuta v této výši pro soutěžitele ApS Brno likvidační.[129]

 

Pokuta pro soutěžitele AV Media

99.         Základní částka pokuty pro soutěžitele AV Media byla stanovena jako podíl hodnoty tržeb ve výši 8 % z částky 15.304.405 Kč, tzn. částkou ve výši 1.224.352 Kč.

 

100.     Koeficient času se s ohledem na použitý způsob výpočtu pokuty (součet hodnot jednotlivých tendrů) neuplatní.

 

101.     Žádné polehčující a přitěžující okolnosti, které by odůvodňovaly úpravu výše pokuty, Úřad neshledal.

 

102.     Soutěžitel AV Media splnil podmínky spolupráce s Úřadem na základě leniency typu II, za což mu Úřad snížil pokutu o 35 %, tj. na částku 795.829 Kč.

 

103.     Soutěžitel AV Media splnil všechny podmínky procedury narovnání a Úřad proto dále snížil pokutu o 20 %, tj. na částku 636.664 Kč.

 

104.     Úřad v případech, kdy pokuta nedosahuje ani 0,5 % z celkového obratu soutěžitele, pokutu z důvodu citelnosti minimálně na uvedenou hranici zvyšuje. V případech žadatelů o leniency a o narovnání by však takový postup postrádal logiku, neboť by soutěžiteli nebyl ani jeden z institutů ku prospěchu a neměl by důvod jej využít. Úřad proto standardně postupuje tak, že snížení pokuty v rámci leniency programu a při narovnání se odvíjí právě od částky stanovené (minimálně) ve výši 0,5 % celkového obratu soutěžitele za poslední ukončené účetní období.

 

105.     Soutěžitel AV Media uvedl odhad svého obratu za účetní rok 2019-2020 ve výši 1.066.395.708 Kč.[130] V dalším přípisu zaslal konsolidovaný obrat za kalendářní rok 2019 a kalendářní rok 2020 (ve výši 1.170.686.999 Kč, resp. 980.750.591 Kč).[131] Zároveň poukázal na očekávaný vývoj ekonomických ukazatelů, změny obratů při srovnání účetního období a jednotlivých roků, a na předpokládaný propad obratu v účetním období 2020-2021 přibližně o 300 mil. Kč při srovnání s předcházejícím účetním obdobím.[132]

 

106.     Úřad proto vycházel při určení hodnoty 0,5 % z celkového obratu z hodnoty ve výši 980.750.591 Kč, kterou považoval v daném případě za adekvátní. Z uvedené částky činí 0,5 % částku ve výši 4.903.752 Kč. Tuto částku Úřad snížil o 35 % za splnění podmínek leniency typu II, tj. na částku 3.187.439 Kč, a poté o 20 % za splnění podmínek procedury narovnání. Konečná částka pokuty pro soutěžitele AV Media činí 2.549.000 Kč.

 

107.     S ohledem na výši jeho celkového obratu není pokuta v uvedené výši pro soutěžitele AV Media likvidační.

 

VI. 5. Úhrada pokut

 

108.     Účastníci řízení provedou úhradu pokuty na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj, číslo účtu 3754-17721621/0710, jako variabilní symbol se uvede identifikační číslo účastníka řízení.

 

 

VII. Zákaz plnění dohody

 

109.     V souladu s § 7 odst. 1 zákona Úřad do budoucna zakázal účastníkům řízení plnění výše popsané protisoutěžní dohody, jak je uvedeno ve výrokové části II. tohoto rozhodnutí.

 

 

VIII. Náklady řízení

 

110.     Vzhledem k tomu, že Úřad v rámci správního řízení dospěl k závěru, že účastníci řízení, společnosti ApS Brno a AV Media, porušili § 3 odst. 1 zákona, je splněna podmínka v § 79 odst. 5 správního řádu pro uložení náhrady nákladů správního řízení účastníkům řízení. S ohledem na délku a rozsah provedeného dokazování má Úřad za to, že se jednalo o zvlášť složitý případ, a proto určil paušální částku nákladů řízení, jež je každý z uvedených účastníků povinen uhradit, ve výši 3.500,- Kč.

 

111.     Náklady řízení je každý z uvedených účastníků řízení povinen uhradit do 15 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. Náklady se hradí na účet Úřadu vedený u České národní banky v Brně, číslo účtu 19-24825621/0710, konstantní symbol 1148, číslo variabilního symbolu je pro každého účastníka řízení odlišné, pro účastníka řízení ApS Brno: 2021010132, a pro účastníka řízení AV Media: 2021020132.

 

 

IX. Závěr

 

Ze všech shora podaných důvodů Úřad konstatuje, že bylo prokázáno spáchání přestupku dle zákona, spočívajícího v uzavření zakázané dohody narušující hospodářskou soutěž, a tedy v rozporu s § 3 odst. 1 zákona, a proto rozhodl v souladu s § 67 odst. 1 správního řádu, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 odst. 1 a odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

Obdrží:

 

JUDr. Ludvík Ševčík, ml., advokát

Kobližná 19

602 00 Brno

 

JUDr. Robert Neruda, Ph.D., advokát

Na Florenci 2116/15

110 00 Praha 1

 

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Viz l.č. 1-4 správního spisu ÚOHS-S0132/2018/KD (dále též „správní spis“).

[2] Viz l. č. 5-10 správního spisu.

[3] Viz l.č. 10 správního spisu.

[4] Viz l.č. 12-13 a 139-140 správního spisu.

[5] Viz oba rozsudky na l.č. 181-196 správního spisu. Úřad vyčkal do vydání rozhodnutí NSS a nečinil v tomto období další úkony v řízení.

[6] Tam, kde Úřad používá prosté označení zákon o ochraně hospodářské soutěže, nebo ZOHS, aniž by uváděl jeho znění, má tím na mysli vždy znění tohoto zákona k datu zmiňovaného úkonu.

[7] Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 4. listopadu 2013 o aplikaci § 22ba odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže, dostupné na: https://www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez.html (dále též „Leniency program“).

[8] Viz l.č. 1 a násl. správního spisu ÚOHS-P0376/2020/KD.

[9] Viz l.č. 10-19 leniency žádosti. Na výzvu Úřadu došlo k dalšímu doplnění dne 15.01.2021, viz l.č. 22-26 leniency žádosti.

[10] Viz l.č. 20 leniency žádosti.

[11] Tohoto práva účastníci v různé míře využívali (viz průběžně obsah správního spisu).

[12] Viz l.č. 783 správního spisu; dokument Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o proceduře směřující k urychlení průběhu správního řízení využitím institutu žádosti o snížení pokuty dle § 22ba odst. 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže (procedura narovnání), dostupné na: https://www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez.html (dále též „Oznámení o proceduře narovnání“).

[13] Viz l.č. 784-785 a 798-799 správního spisu.

[14] Viz l.č. 802-803 a 804-805 správního spisu.

[15] Viz l.č. 806-822 správního spisu (jednání se soutěžitelem AV Media) a 823-839 správního spisu (jednání se soutěžitelem ApS Brno). Stručné shrnutí případu (skutkové okolnosti, důkazy, právní posouzení) bylo na začátku každého jednání zasláno na e-mail soutěžitele/jeho právního zástupce pro usnadnění průběhu jednání.

[16] Viz l.č. 846-848 a 849-853 správního spisu.

[17] Viz l.č. 854-860 správního spisu.

[18] Viz l.č. 840 správního spisu.

[19] Viz l.č. 843-844 správního spisu.

[20] Viz l.č. 872-873 správního spisu.

[21] Viz l.č. 878-890 správního spisu.

[22] Viz l.č. 895-900 správního spisu.

[23] Obsahující přiznání se k vytýkanému jednání, srozumění s výší pokuty a prohlášení, že nenavrhují doplnění dokazování; viz l.č. 893-894 a 903-904 správního spisu.

[24] Viz např. rozhodnutí NSS ve věci „ČEZ“ ze dne 23.10.2008, sp. zn. 8 Afs 17/2007, str. 9.

[25] Viz rozhodnutí NSS ze dne 25.07.2007, sp. zn. 1 Azs 55/2006.

[26] Přestupkový zákon upravuje podmínky odpovědnosti za přestupek, druhy správních trestů a ochranných opatření a zásady pro jejich ukládání, postup před zahájením řízení o přestupku a postup v řízení o přestupku. Na přestupky a dosavadní jiné správní delikty, s výjimkou disciplinárních deliktů, se ode dne nabytí jeho účinnosti hledí jako na přestupky podle tohoto zákona.

[27] Novela č. 277/2019 Sb. nabude účinnosti dne 01.01.2022.

[28] Viz l.č. 870-871 správního spisu.

[29] Viz l.č. 705-706 správního spisu.

[30] TTC HOLDING, a.s., se sídlem Praha 10 - Strašnice, Třebohostická 987/5, PSČ 10000, IČO 27887464.

[31] Viz l.č. 867-869 a 870-871 správního spisu.

[32] Viz l.č. 766 správního spisu.

[33] Společnosti: Visual Communication, a.s., IČO: 06958125, AV MEDIA EVENTS, a.s., IČO: 07306008, AV MEDIA SSC, s.r.o., IČO: 07303131, Budova Pražská 63, s.r.o., IČO: 07303238, DESIGN 4AVI, s.r.o., IČO: 07303289, všechny se sídlem Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10.

[34] Viz l.č. 753-754 a 768 správního spisu.

[35] Viz l.č. 757-758 a 768 správního spisu.

[36] Viz l.č. 768 (bod 1.c) správního spisu.

[37] Viz l.č. 10 (A8) správního spisu.

[38] Vedle hlavních stavebních úprav a prací dále byly obvyklými technologickými částmi např. vytápění, požární ochrana, vzduchotechnika, silnoproudé instalace, atd. Rozdělení a specifikace plnění byla dána zadávací dokumentací.

[39] Z nichž většina je veřejným zadavatelem ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (resp. dle dříve platného zákona č. 137/2006 Sb.).

[40] Ev. č. ve VVZ: 352733, viz l.č. 680-683 správního spisu.

[41] IČO 28315669 (dále též „Zlínstav“).

[42] Viz l.č. 134-136 (B1) správního spisu.

[43] […obchodní tajemství…].

[44] Viz l.č. 134-136 (B1) správního spisu.

[45] S odůvodněním, že pracovník, který měl tyto záležitosti (archivaci nabídek) provádět, již u společnosti není zaměstnán, viz l.č. 285 správního spisu.

[46] Viz sdělení soutěžitele ApS Brno na l.č. 224 správního spisu. Mezi subjekty, které měly soutěžitele ApS Brno ke stejné zakázce poptat, byl i soutěžitel AV Media, viz tamtéž.

[47] Viz l.č. 289, 292 a 878 správního spisu.

[48] Viz l.č. 12-13 (bod 6.4.1) leniency žádosti.

[49] Ev. č. ve VVZ: 352733, viz l.č. 680-683 správního spisu.

[50] […obchodní tajemství…].

[51] […obchodní tajemství…]. Nejednalo se o veřejnou zakázku.

[52] […obchodní tajemství…].

[53] Viz sdělení společnosti […obchodní tajemství…], na l.č. 240-252 správního spisu, s přiloženým CD nosičem.

[54] Tímto identickým sdělením začínají dvě různé e-mailové komunikace, označené jako A8 (l.č. 10 správního spisu) a A2 (l.č. 23-27 správního spisu), ale posléze jedna komunikace pokračuje jako komunikace interní v rámci soutěžitele AV Media, zatímco druhá je stále komunikací mezi oběma soutěžiteli (tzn. jde o různá komunikační vlákna na základně téhož počátečního e-mailu).

[55] Viz l.č. 23-27 (A2) správního spisu.

[56] Tamtéž.

[57] Viz l.č. 271-273 a 588-605 správního spisu.

[58] Viz sdělení soutěžitele ApS Brno na l.č. 219 správního spisu a příloha č. 4 na přiloženém CD nosiči (dále l.č. 434-467 správního spisu, vytištěné dokumenty z CD, bez obchodního tajemství).

[59] Viz l.č. 13 (bod 6.4.5) a l.č. 18 leniency žádosti.

[60] Viz tamtéž.

[61] Ev.č. zakázky ve VVZ: 630364 (dále uveřejněno na profilu zadavatele prostřednictvím elektronického nástroje Tender Arena, ID zakázky 1512), viz l.č. 664 a násl. správního spisu.

[62] Společnost Ridera Stavební a.s., IČO 45192464, jako vedoucí společník (dále též „Ridera“).

[63] Viz l.č. 38-39 (A4) správního spisu.

[64] Viz l.č. 132 (A10) správního spisu.

[65] Viz l.č. 300-304 správního spisu, přiložen CD nosič s nabídkami obou soutěžitelů, dále l.č. 506-584 správního spisu (vytištěné dokumenty z CD, bez obchodního tajemství).

[66] Viz l.č. 302 správního spisu.

[67] Viz l.č. 14 (bod 6.4.6) leniency žádosti.

[68] Ev. č. ve VVZ: Z2018-015536, viz l.č. 673-674 správního spisu.

[69] IČO 00558010 (dále též „ESOX“).

[70] Celá komunikace viz l.č. 40-121 (A5) správního spisu (včetně výkazu výměr); výkaz výměr vyplněn v části AV technika (část označená D.1.4.6.05), viz l.č. 84-86 správního spisu.

[71] Viz l.č. 340-341 správního spisu.

[72] Viz l.č. 342-352 správního spisu.

[73] Viz l.č. 14 (bod 6.4.8) leniency žádosti.

[74] Ev. č. zakázky ve VVZ: Z2018-009662, datum zadání zakázky (uzavření smlouvy) dne 19.09.2018, viz l.č. 671-672 správního spisu.

[75] IČO 25322257 (dále též „IMOS“).

[76] Soutěžitelé ji označují také jako „ZZS úprava 3.p“.

[77] Viz l.č. 131 (A9) správního spisu.

[78] Viz l.č. 133 (A11) správního spisu. Další schůzka byla naplánována na leden 2018, viz tamtéž.

[79] Viz l.č. 28-37 (A3) správního spisu.

[80] Viz l.č. 172 (AV Brno 2) správního spisu.

[81] Viz l.č. 256-258 a 609-657 správního spisu.

[82] Viz l.č. 258 a 649-657 správního spisu.

[83] Viz l.č. 370 a 374 správního spisu a l.č. 640-648 správního spisu.

[84] Viz sdělení soutěžitele ApS Brno na l.č. 219 správního spisu a příloha č. 5 na přiloženém CD nosiči (dále l.č. 434-467 správního spisu, vytištěné dokumenty z CD, bez obchodního tajemství).

[85] Viz sdělení soutěžitele ApS Brno na l.č. 219 správního spisu a příloha č. 6 na přiloženém CD nosiči (dále l.č. 434-467 správního spisu, vytištěné dokumenty z CD, bez obchodního tajemství), dále l.č. 370 a 375-392 správního spisu.

[86] Viz l.č. 14 (bod 6.4.7) a l.č. 17 leniency žádosti.

[87] Viz počátek komunikace k jednotlivým zakázkám, kdy si soutěžitelé oznamují vyhlášení zakázky apod.

[88] K tomu sloužily i přeposílané rozpočty/výkazy výměr.

[89] Viz např. l.č. 129 (A8) správního spisu.

[90] Viz např. l.č. 133 (A11) správního spisu.

[91] Viz průběžně obsah komunikace soutěžitelů popsané výše k jednotlivým zakázkám.

[92] Viz l.č. 12 leniency žádosti (str. 3, bod 6. Detailní popis dohody).

[93] Viz l.č. 12 leniency žádosti (str. 4, bod 6.4 Fungování dohody).

[94] Např. se nepatrně lišila cena uvedená v komunikaci a posléze skutečně uvedená v nabídce.

[95] Např. Na hradě 5, UP Olomouc, viz l.č. 301 správního spisu.

[96] Např. […obchodní tajemství…], viz l.č. 271 správního spisu.

[97] Viz např. l.č. 134-136 (B1) správního spisu, mimo to se Úřad při určení počátku opřel o sdělení soutěžitele AV Media z 24.06.2016 „Již roky…to takhle funguje.“ (viz dok. A8), dále viz l.č. 12 leniency žádosti (str. 4, bod 6.3. Vznik dohody).

[98] Viz rovněž l.č. 12 leniency žádosti (str. 3, bod 5. Odhadovaná doba trvání dohody), a l.č. 172 (AV Brno 2) správního spisu (email o dalším společném postupu z 18.04.2018, tedy jen těsně předcházející provedenému místnímu šetření).

[99] Viz l.č. 15 leniency žádosti (str. 9-10, bod 7.1 Horizontální dohoda).

[100] Definice soutěžitele v uvedeném ustanovení od nabytí účinnosti zákona zůstává nezměněna.

[101] Dokonce i non subjekty, viz rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 31.03.2005 ve věci „Česká lékařská komora“, sp. zn. 29 Ca 110/2003, str. 13.

[102] Viz rozsudek NSS ze dne 26.06.2013 ve věci „Dopravní podnik Ústeckého kraje“, sp. zn. 1 Afs 7/2009, odst. 54.

[103] Viz například rozsudek NSS ze dne 29.01.2015 ve věci „Barevné obrazovky“, sp. zn. 8 Afs 25/2012, odst. 138.

[104] Viz např. rozsudek Soudního dvora ze dne 23.04.1991 ve věci C-41/90 „Höfner a Elser v. Macrotron GmbH“.

[105] Rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-280/06 ze dne 11.12.2007 ve věci „ETI SpA“, ECR I-10893, odst. 39.

[106] Rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-49/92P ze dne 08.07.1999 ve věci „Anic Partecipazioni“, ECR-I-4125, odst. 78.

[107] K vyvození odpovědnosti tedy postačí fakt, že osoba svým jednáním porušila nebo nesplnila povinnost stanovenou zákonem nebo uloženou na jeho základě.

[108] Viz např. rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 12.06.2013 ve věci „Vojenská ubytovací správa“, sp. zn. 62 Af 61/2011, str. 6-7, nebo rozsudek NSS ze dne 20.12.2012 ve věci „Asociace grafického designu“, sp. zn. 1 Afs 77/2012, zejm. odst. 30-35, cit.: „Právě kartelové dohody jsou obecně schopny značným způsobem ohrozit hospodářskou soutěž a jako takové musí být při hodnocení závažnosti porušení pravidel hospodářské soutěže nazírány bez dalšího, tedy bez ohledu na dopad citované dohody na relevantní trh a její schopnost narušit hospodářskou soutěž.“ (v evropské judikatuře např. rozsudek Tribunálu ze dne 30.01.2020 ve věci „Generics“, C-307/18).

[109] Od účinnosti novely č. 155/2009 Sb.

[110] Běžným důvodem podávání krycích nabídek je vytvořit zdání soutěže o zakázku; zakázky Na Hradě 5 UP Olomouc, Imperial Ostrava a ZZS Brno Bohunice.

[111] Zakázky FCH VUT a VUT Purkyňova 118.

[112] Dostupné na webových stránkách Úřadu: https://www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez.html. Z judikatury např. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Af 61/2011 ze dne 12.06.2013. Dle § 3 odst. 1 zákona in fine nejsou považovány za zakázané dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný. Takové dohody jsou vyňaty ze zákazu ex tunc a není třeba, aby tato skutečnost byla příslušnou soutěžní autoritou konstatována, vynětí však nedopadá na nejzávažnější narušení hospodářské soutěže, tzv. dohody s tvrdým jádrem (hardcore). V evropské judikatuře např. rozhodnutí Soudního dvora EU C-226/11 ve věci Expediaze dne 13.12.2012.

[113] Taková dohoda musí přispět ke zlepšení výroby nebo distribuce zboží nebo k podpoře technického či hospodářského rozvoje, vyhradit spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách z toho plynoucích, nesmí uložit soutěžitelům omezení, která nejsou nezbytná k dosažení cílů podle předcházející věty a zároveň nevyloučí hospodářskou soutěž na podstatné části trhu zboží, jehož dodávka nebo nákup je předmětem dohody.

[114] Horní hranice pokut, které lze uložit, je stanovena alternativně, Úřad však standardně vychází z obratového kritéria. Hranice 10 mil. Kč je určena především pro specifické případy, kdy subjekt, který je sice soutěžitelem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona, nevykonává ekonomickou činnost a nevytváří obrat. Druhým případem je situace, kdy je horní hranice 10 mil. Kč vyšší než 10 % z čistého obratu (např. z důvodu propadu tržeb při jejich srovnání za období během protisoutěžního jednání a v době, kdy je pokuta ukládána). Sankce ukládaná v maximální výši podle této pevně stanovené hranice je tudíž pro soutěžitele méně příznivá, resp. citelnější.

[115] Dostupné na webových stránkách Úřadu: https://www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez.html.

[116] Postup při stanovení výše pokut ukládaných za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže, dostupné na https://www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez.html, s účinností od 24.04.2018 (dále též „metodika pokut“). Dle 5.2 metodiky pokut se Úřad může ve specifických případech od jejího obsahu odchýlit, vyžadují-li to principy přiměřenosti a spravedlnosti.

[117] Viz rozsudek NSS ze dne 16.12.2013 ve věci „Kartel pekařů“, č.j. 5 Afs 69/2012-240, odst. 54 (cit.): „Otázku posouzení horní hranice maximálně možné pokuty a samotného algoritmu jejího výpočtu je totiž třeba zásadně odlišovat. Druhá z uvedených se totiž odehrává plně v mezích správního uvážení žalovaného [Úřadu].“

[118] Kritérium likvidačnosti pokuty je posuzováno poměrně přísně, a zvláště u právnických osob, viz rozsudek NSS ze dne 29.01.2015 ve věci „Barevné obrazovky“, sp. zn. 8 Afs 25/2012, odst. 441-446, nebo usnesení téhož soudu ze dne 20.04.2010, sp. zn. 1 As 9/2008, odst. 25 a násl.

[119] Viz rozsudek NSS ze dne 20.12.2012 ve věci „Asociace grafického designu“, č.j. 1 Afs 77/2012-47, zejm. body 32-34 a 39.

[120] U soutěžitelů, u kterých Úřad hodlá vycházet při výpočtu pokuty z obratového kritéria.

[121] Viz např. rozsudek NSS ze dne 31.05.2007, sp. zn. 8 As 17/2007, str. 130 až 133. Nutno dodat, že po přijetí zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a souvisejících novel, byla řada absentujících či roztříštěných ustanovení a principů z oblasti správního trestání tímto předpisem „kodifikována“.

[122] Úřad uvádí hodnoty nabídek vítězných, resp. hodnoty těch podaných nabídek, které byly zamýšleny jako nabídky výhodnější (nižší).

[123] V rámci procedury narovnání Úřad vycházel z hodnoty nabídky podané soutěžitelem ApS Brno, svůj přístup Úřad změnil a postupuje zde ve prospěch účastníků řízení, když použil jako referenční hodnotu zakázky nejnižší nabídku vítězného subjektu.

[124] V rámci procedury narovnání Úřad vycházel z hodnoty nabídky podané soutěžitelem ApS Brno, tento postup však následně přehodnotil a postupuje zde ve prospěch účastníků řízení, když použil jako referenční hodnotu zakázky nejnižší nabídku vítězného subjektu.

[125] Úřad vychází z hodnoty nabídek vítězných, resp. hodnoty těch podaných nabídek, které byly zamýšleny jako nabídky výhodnější (nižší), vždy bez DPH.

[126] Dle vyjádření jednoho z generálních dodavatelů nebyly jemu určené nabídky předraženy oproti běžné cenové hladině, viz l.č. 341 správního spisu (vyjádření soutěžitele […obchodní tajemství…]).

[127] V rámci procedury narovnání Úřad nepřitěžuje za úmyslné porušení zákona.

[128] Viz l.č. 864 správního spisu. Ve výši obratu je patrný výrazný propad oproti předcházejícímu roku.

[129] S ohledem na obrat soutěžitele TTC HOLDING, jehož je společnost ApS Brno nyní součástí, a rovněž například s ohledem na výši disponibilních peněžních prostředků samotného účastníka řízení (v rozvaze aktiva C.IV.), přesahujících částku 27 mil. Kč (viz l.č. 865 správního spisu).

[130] Viz l.č. 771 správního spisu. Z této hodnoty také Úřad vycházel při výpočtech v rámci procedury narovnání (viz protokol z jednání).

[131] Viz l.č. 845 správního spisu.

[132] Tamtéž.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz