číslo jednací: 42226/2023/873
spisová značka: S0610/2023/KS

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Global Repair Centres, s.r.o. / Autocentrum Lukáš s.r.o.
Účastníci
  1. Global Repair Centres, s.r.o.
  2. Autocentrum Lukáš s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2023
Datum nabytí právní moci 30. 10. 2023
Dokumenty file icon 2023_S0610.pdf 297 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0610/2023/KS

Číslo jednací:      ÚOHS-42226/2023/873

 

Brno 27. 10. 2023

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0610/2023/KS, zahájeném dne 26. 9. 2023 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 odst. 1 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti Global Repair Centres, s.r.o., se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Palackého třída 1908, IČO 09925953, zastoupeného Mgr. Jaromírem Kalužíkem, LL.M., advokátem, se sídlem Praha 1, Václavské náměstí 846/1, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů toto  

rozhodnutí:

Spojení soutěžitelů Global Repair Centres, s.r.o., se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Palackého třída 1908, IČO 09925953, na straně jedné, a Autocentrum Lukáš s.r.o., se sídlem Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Masarykova 752, IČO 26824108, na straně druhé, ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, ke kterému má dojít na základě „Rámcové smlouvy o převodu podílů ve společnosti Autocentrum Lukáš s.r.o.“uzavřené dne 10. 8. 2023 mezi M. L., M. L., a M. Č., jako převodci, a společností Global Repair Centres, s.r.o., jako nabyvatelem, v jejímž důsledku má společnost Global Repair Centres, s.r.o., získat obchodní podíl představující 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Autocentrum Lukáš s.r.o., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se podle § 16 odst. 2 téhož zákona

 

POVOLUJE.

 

Odůvodnění

1.             Předmětné správní řízení bylo zahájeno dne 26. 9. 2023. Skutečnost, že se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“) zveřejněna dne 27. 9. 2023 na internetových stránkách Úřadu a dne 2. 10. 2023 v Obchodním věstníku č. OV08084502. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou námitku k uvedené transakci neobdržel.

2.             Při posuzování navrhované transakce vycházel Úřad zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající posuzované spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčených oblastí. Úřad dále vycházel ze své předcházející rozhodovací praxe ve spojením dotčených oblastech, jakož i rozhodovací praxe Evropské komise (dále jen „Komise“).

3.             Za účelem získání informací potřebných k náležitému zjištění skutkového stavu v oblastech dotčených posuzovanou transakcí Úřad oslovil konkurenty spojujících se soutěžitelů se žádostí o poskytnutí informací a vyjádření k předmětnému spojení. Úřad tak při hodnocení možných dopadů posuzovaného spojení soutěžitelů vycházel rovněž z vyjádření a informací oslovených soutěžitelů, které tito poskytli ve svých odpovědích. K námitkám, které vyjádřili ve svých odpovědích někteří dotázaní soutěžitelé, se Úřad vyjadřuje níže v textu tohoto rozhodnutí.

4.             V průběhu správního řízení o povolení předmětného spojení soutěžitelů Úřad zaslal účastníkovi řízení výzvu k doplnění návrhu na povolení spojení. Podle § 16 odst. 6 zákona může Úřad účastníka řízení písemně vyzvat, aby uvedl další skutečnosti nezbytné pro vydání rozhodnutí o povolení spojení nebo aby o takových skutečnostech předložil další důkazy. Doba ode dne doručení takové výzvy účastníkovi řízení do dne, kdy bude tato povinnost splněna, se do lhůt podle odstavců 2 a 5 nezapočítává.

5.             Výzva k doplnění návrhu na povolení spojení[1] (dále jen „Výzva“) byla doručena účastníkovi řízení, společnosti Global Repair Centres, s.r.o., se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Palackého třída 1908, IČO 09925953 (dále jen „GRC“), dne 10. 10. 2023, přičemž Úřad od účastníka řízení informace a podklady požadované Výzvou obdržel dne 11. 10. 2023.[2] Lhůta pro vydání rozhodnutí o povolení spojení tak mezi doručením Výzvy společnosti GRC a doplněním požadovaných informací a podkladů Úřadu neběžela 1 den. 

I. Notifikační podmínky

6.             K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona na základě „Rámcové smlouvy o převodu podílů ve společnosti Autocentrum Lukáš s.r.o.“uzavřené dne 10. 8. 2023 mezi M. L., M. L. a M. Č., jako převodci, a společností GRC, jako nabyvatelem, v jejímž důsledku má společnost GRC získat obchodní podíl představující 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Autocentrum Lukáš s.r.o., se sídlem Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, Masarykova 752, IČO 26824108 (dále jen „AL“), a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. 

7.             Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 2 zákona, neboť podle tohoto ustanovení se za spojení soutěžitelů považuje rovněž situace, kdy jeden nebo více podnikatelů anebo jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují alespoň jednoho soutěžitele, získá možnost přímo či nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nebo jeho část, zejména nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů anebo smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují takového soutěžitele nebo jeho část kontrolovat.

8.             Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.

II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů

9.             Společnost GRC je holdingová společnost založená za účelem držení a správy podílů ve společnostech zabývajících se zejména maloobchodním a velkoobchodním prodejem osobních a lehkých užitkových vozidel a servisními službami pro osobní a lehká užitková vozidla. V současné době vykonává společnost GRC kontrolu nad následujícími společnostmi:

a)      AUTONOVA BRNO s.r.o. (dále jen „ANB“), kterápůsobína území České republiky, především však na území Jihomoravského kraje, zejména v oblastech maloobchodního prodeje nových osobních vozidel (značka Škoda) a motocyklů (značky KTM, GASGAS, Energica, Super Soco), dále v oblastech poskytování autorizovaných servisních služeb pro osobní a lehká užitková vozidla zn. Škoda a Volkswagen a motocykly značek KTM a GASGAS, jejichž součástí je související dodání příslušných originálních náhradních dílů, velkoobchodní a maloobchodní distribuce originálních náhradních dílů pro automobily značek Škoda a Volkswagen a dále originálních náhradních dílů pro motocykly značek KTM a GASGAS, zprostředkování prodeje pojištění motorových vozidel, tj. pojištění odpovědnosti za újmu vyplývající z provozu pozemního motorového a jeho přípojného vozidla (dále jen „povinné ručení“) a pojištění škod na pozemních dopravních prostředcích jiných než drážních vozidlech (dále jen „havarijní pojištění“), zprostředkování spotřebitelského úvěru na pořízení osobních a lehkých užitkových vozidel a zprostředkování operativního leasingu osobních a lehkých užitkových vozidel, 

b)      FRANCE CAR, s.r.o. (dále jen „FC“), která působí jako autorizovaný koncesionář pro značky Renault a Dacia na území České republiky, především pak na území Královéhradeckého a Pardubického kraje, zejména v oblastech velkoobchodní distribuce a maloobchodního prodeje nových osobních a lehkých užitkových vozidel (značky Renault a Dacia), prodeje ojetých osobních a lehkých užitkových vozidel, poskytování autorizovaných servisních služeb pro osobní a lehká užitková vozidla značek Renault a Dacia, jejichž součástí je související dodání příslušných originálních náhradních dílů, maloobchodního i velkoobchodního prodeje originálních náhradních dílů pro osobní automobily a lehká užitková vozidla značek Renault a Dacia, zprostředkování poskytování spotřebitelského úvěru na pořízení osobních a lehkých užitkových vozidel, zprostředkování operativního leasingu osobních a lehkých užitkových vozidel a zprostředkování povinného ručení a havarijního pojištění,

c)      Hyundai Hradec s.r.o. (dále jen „HH“), která působí na území České republiky, především pak na území Královéhradeckého kraje, jako autorizovaný prodejce značky Hyundai zejména v oblastech maloobchodního prodeje nových osobních vozidel, poskytování autorizovaných servisních služeb pro osobní vozidla značky Hyundai, jejichž součástí je související dodání příslušných originálních náhradních dílů, maloobchodního prodeje originálních náhradních dílů pro automobily značky Hyundai, zprostředkování poskytování spotřebitelského úvěru na pořízení osobních vozidel, zprostředkování operativního leasingu osobních a lehkých užitkových vozidel a zprostředkování povinného ručení a havarijního pojištění,

d)      Color Car, společnost s ručením omezeným (s.r.o.), která se zabývá poskytováním neautorizovaných servisních služeb pro osobní a lehká užitková vozidla a maloobchodním prodejem neoriginálních náhradních dílů pro automobily, a to v Hradci Králové,

e)      K A P P A - P, spol. s r.o., která je činná v oblasti poskytování asistenčních služeb včetně technické asistence pro motorová vozidla, a dále v oblasti neautorizovaných servisních služeb pro osobní a lehká užitková vozidla, jejichž součástí je související dodání příslušných náhradních dílů, a to ze své provozovny na území Ústeckého kraje. 

10.         Dne 18. 10. 2023 vydal Úřad rozhodnutí,[3] jímž povolil spojení soutěžitelů GRC a Auto - Poly spol. s r.o., se sídlem Praha 9, Pod Harfou 904/1, IČO 48033758 (dále jen „AP“),[4] jež působí prostřednictvím svých dvou provozoven nacházejících se v Praze a Příbrami zejména v oblastech maloobchodního prodeje nových osobních vozidel značky Škoda, maloobchodního prodeje ojetých osobních a lehkých užitkových vozidel,  poskytování autorizovaných servisních služeb pro osobní a lehká užitková vozidla značek Škoda a Volkswagen, jejichž součástí je související dodání příslušných originálních náhradních dílů, maloobchodního prodeje originálních náhradních dílů pro automobily značky Škoda a Volkswagen, zprostředkování povinného ručení a havarijního pojištění, zprostředkování spotřebitelského úvěru na pořízení osobních a lehkých užitkových vozidel a zprostředkování operativního leasingu osobních a lehkých užitkových vozidel.

11.         Společnost GRC je přímo kontrolována společností Global Expert, s.r.o., která je součástí podnikatelské skupiny VIENNA INSURANCE GROUP (dále jen „Skupina VIG“), v jejímž čele stojí společnost VIENNA INSURANCE GROUP AG Wiener Versicherung Gruppe, se sídlem v Rakouské republice.

12.         Skupina VIG působí především na území střední a východní Evropy. Na území České republiky je Skupina VIG aktivní prostřednictvím řady společností zejména v oblastech poskytování služeb pojištění a zajištění (prostřednictvím společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, a Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group), zprostředkování a poradenství v životním a neživotním pojištění (KAPITOL, a.s., a Bohemia Servis Finance a.s.), likvidace pojistných událostí (Global Expert, s.r.o.), zprostředkování poskytování spotřebitelských úvěrů (Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, a KAPITOL, a.s., resp. ANB, FC, HH a AP) a poskytování asistenčních služeb (GLOBAL ASSISTANCE a.s.). Dalšími segmenty působnosti této podnikatelské skupiny jsou například poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software (AIS Servis, s.r.o.), provoz hotelových zařízení (HOTELY SRNÍ, a.s.) nebo lázeňství (Sanatorium Astoria a.s.).

13.         Společnost AL působí prostřednictvím svých čtyř provozoven nacházejících se v Šenově u Nového Jičína a Frenštátě pod Radhoštěm (v Moravskoslezském kraji) a ve Valašském Meziříčí a Rožnově pod Radhoštěm (ve Zlínském kraji) zejména v oblastech maloobchodního prodeje nových osobních vozidel značky Škoda, Volkswagen, Citroën a Kia, maloobchodního prodeje ojetých osobních a lehkých užitkových vozidel, poskytování autorizovaných servisních služeb pro osobní a lehká užitková vozidla značek Škoda, Volkswagen, Citroën a Kia, jejichž součástí je související dodání příslušných originálních náhradních dílů, poskytování neautorizovaných servisních služeb pro osobní a lehká užitková vozidla, jejichž součástí je související dodání příslušných náhradních dílů, velkoobchodního prodeje originálních náhradních dílů pro automobily značky Škoda a Volkswagen, maloobchodního prodeje originálních náhradních dílů pro automobily značky Škoda, Volkswagen, Citroën a Kia, zprostředkování povinného ručení a havarijního pojištění, zprostředkování spotřebitelského úvěru na pořízení osobních a lehkých užitkových vozidel a zprostředkování operativního leasingu osobních a lehkých užitkových vozidel.

III. Dopady spojení

14.         Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.

15.         Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 2 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele či na ně vertikálně navazují nebo jim předcházejí.

16.         Z výše uvedeného popisu činností spojujících se soutěžitelů vyplývá, že tito jsou na území České republiky aktivní v oblastech maloobchodního prodeje nových i ojetých automobilů, velkoobchodního i maloobchodního prodeje náhradních dílů do automobilů, poskytování služeb oprav a údržby automobilů, zprostředkování poskytování spotřebitelského úvěru na pořízení osobních vozidel a zprostředkování prodeje povinného ručení a havarijního pojištění a zprostředkování operativního leasingu osobních a lehkých užitkových vozidel.

17.         Skupina VIG je pak v České republice dále aktivní v oblastech poskytování povinného ručení a havarijního pojištění, které jsou vertikálně předcházející činnostem zprostředkování prodeje povinného ručení a havarijního pojištění a které jsou současně úzce propojeny s činnostmi poskytování servisních oprav vozidel, neboť v případě potřeby pojišťovny hradí za své pojištěnce náklady, nebo alespoň jejich část, za opravy vozidel. Obdobný vztah lze spatřit i mezi činnostmi servisních oprav vozidel, které poskytují oba spojující se soutěžitelé, a činností poskytování asistenčních služeb, kterou v České republice nabízí Skupina VIG.

III.1 Maloobchodní prodej automobilů

18.         Jak je výše uvedeno, spojující se soutěžitelé jsou na území České republiky aktivní v oblasti maloobchodního prodeje nových a ojetých osobních a lehkých užitkových vozidel. Skupina VIG nabízí prodej nových vozidel značky Škoda, a to prostřednictvím prodejních míst společností ANB a AP nacházejících se v Brně, Praze a Příbrami, dále vozidel značek Renault a Dacia v prodejnách společnosti FC nacházejících se v Hradci Králové a Pardubicích a značky Hyundai v prodejně společnosti HH v Hradci Králové. Ojetá vozidla pak společnosti ze Skupiny VIG nabízejí ve stejných městech. Společnost AL působí v oblasti maloobchodního prodeje nových osobních vozidel značky Škoda v Šenově u Nového Jičína, Frenštátě pod Radhoštěm, Valašském Meziříčí a Rožnově pod Radhoštěm a značek Volkswagen, Citroën a Kia ve Valašském Meziříčí a maloobchodního prodeje ojetých osobních a lehkých užitkových vozidel ve všech svých provozovnách.    

19.         Při vymezování relevantních trhů Úřad ve své předchozí rozhodovací praxi[5] zvažoval, a to i s ohledem na rozhodovací praxi Komise[6], možné členění oblasti automobilového průmyslu z hlediska jednotlivých fází výrobního a distribučního procesu do suboblastí výroby, velkoobchodní distribuce a maloobchodní distribuce. V rámci všech tří uvedených suboblastí lze dále uvažovat o jejich členění na segment osobních automobilů, segment lehkých užitkových vozidel, popř. segment nákladních vozidel. Každý z uvedených segmentů lze dále podrobněji členit na základě kritérií, kterými jsou zejména rozvor a délka vozidla, typ a výkon motoru nebo typ karoserie, do subsegmentů (tzv. tříd). V případě osobních automobilů se jedná o třídy mini, malá vozidla, vozidla nižší střední třídy, vozidla vyšší střední třídy, terénní vozidla, luxusní vozidla, sportovní vozidla a velkoprostorová vozidla. V případě lehkých užitkových vozidel se jedná o členění do tříd automobilů do 2 tun, do 3 tun a do 3,5 tun.

20.         Uvedené užší členění podle velikosti, resp. charakteristiky, vozidel odráží odlišné potřeby a preference spotřebitelů, avšak Úřad má za to, že v oblastech maloobchodní distribuce nových vozidel je rozlišení mezi osobními a lehkými užitkovými vozidly dostačující i s ohledem na skutečnost, že uvedené druhy vozidel jsou obvykle distribuovány prostřednictvím shodných distribučních kanálů. Maloobchodní prodejce osobních a lehkých užitkových vozidel určité značky se totiž obvykle nezaměřuje na distribuci jen např. vozidel třídy mini či jen třídy terénních vozidel, nýbrž nabízí k prodeji široký sortiment osobních vozidel dané značky.

21.         Od výše uvedených oblastí týkajících se prodeje nových vozidel je nutno odlišit trh s ojetými vozidly, kde zákazník při koupi počítá s nižší pořizovací cenou, a to výměnou za opotřebení, nižší životnost, případně vyšší poruchovost kupovaného vozidla. Rovněž v případě maloobchodní distribuce ojetých vozidel se nejeví jako účelné další členění uvedené oblasti, např. na osobní a lehká užitková vozidla (s výjimkou distribuce nákladních vozidel, kterou lze považovat za specifickou, odlišnou od distribuce osobních a lehkých užitkových vozidel).

22.         Pokud jde o možné geografické vymezení relevantních trhů v oblastech maloobchodního prodeje nových a ojetých osobních a lehkých užitkových vozidel, bylo by možno, zejm. v souladu s rozhodovací praxí Úřadu,[7] uvažovat v posuzovaném případě o relevantním území vymezeném celou Českou republikou.

23.         Vzhledem k tomu, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže při žádné z možných definic věcného či geografického relevantního trhu v oblasti maloobchodního prodeje nových a ojetých osobních a lehkých užitkových vozidel, bylo možno ponechat pro účely předmětného správního řízení otázku věcného i geografického vymezení relevantního trhu pro oblasti maloobchodního prodeje (distribuce) nových i ojetých osobních a lehkých užitkových vozidel otevřenou.

24.         Na trzích v oblasti maloobchodního prodeje nových a ojetých osobních a lehkých užitkových vozidel působí společnost GRC (resp. Skupina VIG) i nabývaná společnost AL, přičemž jejich individuální ani společné tržní podíly při jakékoliv definici relevantního trhu, jež připadá v úvahu, nepřevyšují [0-5] %. S ohledem na nízký podíl spojením vzniklého subjektu a s přihlédnutím ke skutečnosti, že sídla prodejen spojujících se soutěžitelů se nacházejí v odlišných krajích České republiky, navrhované spojení v oblastech maloobchodního prodeje nových a ojetých osobních a lehkých užitkových vozidel na území České republiky nevzbuzuje obavu z narušení hospodářské soutěže.

25.         Pro úplnost Úřad uvádí, že společnost GRC působí v České republice i jako velkoobchodní distributor nových osobních a lehkých užitkových vozidel (značek Dacia a Renault), tudíž je aktivní na trhu předcházejícím trhům v oblasti maloobchodního prodeje vozidel. Nicméně i na tomto trhu je její tržní podíl nižší než [0-5] %.   

III.2 Velkoobchodní a maloobchodní prodej náhradních dílů pro automobily

26.         Rovněž v oblasti prodeje (distribuce) náhradních dílů pro automobily lze s ohledem na shora uvedené rozlišovat segmenty jejich výroby a velkoobchodní a maloobchodní distribuce. Oblast prodeje náhradních dílů k motorovým vozidlům by bylo možno dále členit např. na náhradní díly originální a neoriginální (odpovídající kvalitě komponentů používaných pro montáž daného vozidla, avšak nevyráběné podle specifikací a výrobních norem poskytnutých výrobcem vozidel). S ohledem na specifika originálních náhradních dílů určených pro osobní či lehká užitková vozidla konkrétní značky by bylo možné tuto oblast členit na užší segmenty právě podle jednotlivých značek výrobce vozidel.

27.         Pokud jde o možné geografické vymezení relevantních trhů v oblastech velkoobchodního a maloobchodního prodeje náhradních dílů pro automobily, bylo by možno, zejména v souladu s rozhodovací praxí Úřadu,[8] uvažovat v posuzovaném případě o relevantním území vymezeném územím jednotlivých krajů České republiky.

28.         Vzhledem k tomu, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže při žádné z možných definic věcného či geografického relevantního trhu, bylo možno ponechat pro účely předmětného správního řízení otázku věcného i geografického vymezení relevantního trhu pro oblasti velkoobchodního a maloobchodního prodeje (distribuce) náhradních dílů pro automobily otevřenou.

29.         V oblasti velkoobchodního i maloobchodního prodeje náhradních dílů pro automobily se činnost spojujících se soutěžitelů překrývá pouze ve vztahu k území celé České republiky, přičemž jejich společný podíl při jakékoli v úvahu připadající definici produktového relevantního trhu nepřesahuje [0-5] %.

30.         Při užším členění trhů v dané oblasti, tj. členění velkoobchodního i maloobchodního  prodeje originálních náhradních dílů podle jejich značek v místech geografické působnosti, se činnosti spojujících se soutěžitelů nepřekrývají, neboť Skupina VIG nabízí k prodeji originální náhradní díly pro značky Škoda a Volkswagen na území Jihomoravského kraje, Středočeského kraje a Hlavního města Prahy, a dále pro značky Renault, Dacia a Hyundai na území Královehradeckého a Pardubického kraje, zatímco společnost AL působí v oblasti velkoobchodního a maloobchodního prodeje originálních náhradních dílů pro automobily značky Škoda na území kraje Moravskoslezského a Zlínského, velkoobchodního prodeje originálních náhradních dílů pro automobily značky Volkswagen na území Zlínského kraje a maloobchodního prodeje originálních náhradních dílů pro automobily značky Volkswagen, Citroën a Kia na území kraje Zlínského.

31.         Posuzované spojení tak na trzích v oblasti velkoobchodního a maloobchodního prodeje náhradních dílů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže.  

III.3 Poskytování služeb oprav a údržby vozidel

32.         V případě oblasti poskytování služeb oprav a údržby vozidel (dále také jen „servisní služby“) lze uvažovat o členění na segmenty poskytování servisních služeb pro osobní a lehká užitková vozidla, popř. segment servisních služeb pro nákladní vozidla a dále členění na segmenty neautorizovaných servisních služeb a segment autorizovaných servisních služeb podle příslušného výrobce vozidel (značky).

33.         Z geografického hlediska by bylo možno provést podrobnější členění oblasti poskytování služeb servisu osobních a lehkých užitkových vozidel, např. v rámci krajů či okresů v závislosti na dojezdové vzdálenosti, kterou jsou zákazníci ochotni překonat za opravou svého vozidla.[9]

34.         I v této oblasti však bylo možno ponechat pro účely tohoto rozhodnutí věcné i geografické vymezení relevantních trhů otevřené, neboť ani v tomto případě, zejména s ohledem na skutečnost, že na regionální úrovni se činnosti spojujících se soutěžitelů nepřekrývají, nevzbuzuje předmětné spojení vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže.

35.         V oblasti provádění služeb oprav a údržby pro osobní a lehká užitková vozidla se činnost spojujících se soutěžitelů překrývá pouze ve vztahu k území celé České republiky, přičemž jejich společný tržní podíl na trhu servisních služeb pro osobní a lehká užitková vozidla na území České republiky v roce 2022 nepřesáhl [0-5] % a jejich společný tržní podíl na trhu autorizovaných servisních služeb pro osobní a lehká užitková vozidla pro značky Škoda ani Volkswagen na území České republiky v roce 2022 nepřesáhl [0-5] %. Na trhu autorizovaných servisních služeb pro značky Citroën a Kia pak působí pouze společnost AL, přičemž její tržní podíly pro tyto značky na území České republiky v roce 2022 nepřesáhly [0-5] %. Rovněž v případě poskytování neautorizovaných servisních služeb tržní podíl spojujících se soutěžitelů na území České republiky v roce 2022 nepřesáhl [0-5] %.

36.         Při užším členění trhů v dané oblasti, tj. členění autorizovaných služeb oprav a údržby vozidel podle jednotlivých značek dle míst geografické působnosti spojujících se soutěžitelů, dosáhla nabývaná společnost AL v roce 2022 následujících tržních podílů:

a.             na trhu poskytování služeb autorizovaných oprav a údržby osobních a lehkých užitkových vozidel značky Škoda na území Moravskoslezského kraje nepřesáhl tržní podíl společnosti AL [0-5] %,

b.             na trhu poskytování služeb autorizovaných oprav a údržby osobních a lehkých užitkových vozidel značky Škoda na území Zlínského kraje nepřesáhl tržní podíl společnosti AL [5-15] %,

c.              na trhu poskytování služeb autorizovaných oprav a údržby osobních a lehkých užitkových vozidel značky Volkswagen na území Zlínského kraje nepřesáhl tržní podíl společnosti AL [5-15] %,

d.             na trhu poskytování služeb autorizovaných oprav a údržby osobních a lehkých užitkových vozidel značky Citroën na území Zlínského kraje činil tržní podíl společnosti AL přibližně [5-15] %,

e.             na trhu poskytování služeb autorizovaných oprav a údržby osobních a lehkých užitkových vozidel značky Kia na území Zlínského kraje nepřesáhl tržní podíl společnosti AL [15-25] %.[10]

37.         Na takto vymezených relevantních trzích se však činnosti spojujících se soutěžitelů nepřekrývají, neboť Skupina VIG poskytuje autorizované služby oprav a údržby osobních a lehkých vozidel pro značky Škoda a Volkswagen na území Jihomoravského kraje, Středočeského kraje a na území Hlavního města Prahy a pro značky Renault, Dacia a Hyundai na území Královehradeckého a Pardubického kraje, zatímco společnost AL poskytuje autorizované služby oprav a údržby osobních a lehkých vozidel pro značky Škoda, Volkswagen, Citroën a Kia na území Zlínského kraje a pro značku Škoda na území Moravskoslezského kraje, kde poskytuje rovněž neautorizované služby oprav a údržby osobních a lehkých vozidel. Na takto vymezených relevantních trzích tak v důsledku spojení nedochází ke změně jejich struktury, resp. spojující se soutěžitelé zde nejsou konkurenty.

38.         Posuzované spojení tak na jakkoli vymezených relevantních trzích v oblasti poskytování služeb oprav a údržby vozidel nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže.

III.4 Ostatní spojením dotčené oblasti

39.         Skupina VIG působí na území České republiky především v oblasti pojištění a zajištění, zprostředkování prodeje pojištění, likvidace pojistných událostí, poskytování asistenčních služeb a zprostředkování poskytování spotřebitelských úvěrů.[11]

40.         S ohledem na výše uvedený popis aktivit spojujících se soutěžitelů lze konstatovat, že jejich činnosti se překrývají také v oblastech zprostředkování prodeje pojištění a zprostředkování poskytování spotřebitelských úvěrů, resp. konkrétně zprostředkování spotřebitelského úvěru na pořízení osobních a lehkých užitkových vozidel. Současně lze konstatovat, že některé činnosti spojujících se soutěžitelů na sebe vertikálně navazují, protože Skupina VIG prodává v České republice pojištění, a to včetně povinného ručení a havarijního pojištění, jehož prodej zprostředkovává i nabývaná společnost AL. Rovněž pak činnosti poskytování asistenčních služeb a prodeje povinného ručení a havarijního pojištění, jež nabízí Skupina VIG, a poskytování služeb oprav a údržby vozidel nabývanou společností AL spolu úzce souvisí.

41.         Oblast prodeje produktů pojištění byla v předchozí rozhodovací praxi Úřadu[12] obvykle členěna na prodej i) životního pojištění a ii) neživotního pojištění. Současně bylo v předmětných rozhodnutích Úřadu naznačeno, že relevantní trhy v suboblastech prodeje životního a neživotního pojištění mohou být z hlediska produktového dále členěny dle jednotlivých typů pojištění. V této souvislosti Úřad konstatuje, že v rámci životního pojištění může být rozlišováno zejména mezi pojištěním pro případ smrti nebo dožití, pojištěním důchodu nebo pojištěním prostředků na výživu dětí. Neživotní pojištění pak zahrnuje mimo jiné úrazové pojištění, pojištění nemoci, pojištění škod na majetku proti živlům, pojištění odpovědnosti za škodu, finančních ztrát, cestovní pojištění, povinné ručení, havarijní pojištění apod.

42.         Skupina VIG nabízí klientům řadu pojistných produktů v segmentu životního i neživotního pojištění, a to včetně povinného ručení a havarijního pojištění, což jsou jediné pojišťovací produkty, jejichž prodej zprostředkovává rovněž nabývaná společnost AL.

43.         S ohledem na skutečnost, že činnosti spojujících se soutěžitelů se v oblasti prodeje pojišťovacích produktů nepřekrývají, vertikálně na sebe navazují pouze v rámci prodeje a zprostředkování prodeje povinného ručení a havarijního pojištění a že posuzovaná transakce nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, Úřad ponechal otázku vymezení věcných relevantních trhů v oblasti pojišťovnictví otevřenou, přičemž dopady posuzovaného spojení soutěžitelů hodnotil jak v suboblasti prodeje neživotního pojištění, tak i v jejích segmentech povinného ručení a havarijního pojištění.

44.         Z pohledu geografického vymezení relevantního trhu je možné konstatovat, že pojišťovny nabízí své produkty za srovnatelných podmínek na území celé České republiky, proto by bylo možné vymezit geografický relevantní trh územím celé České republiky.

45.         Podíl Skupiny VIG v oblasti prodeje neživotního pojištění na území České republiky v roce 2022 činil [25-35] %. V segmentu prodeje povinného ručení na území České republiky představoval podíl Skupiny VIG v roce 2022 přibližně [25-35] % a v segmentu prodeje havarijního pojištění dosáhla Skupina VIG v roce 2022 na území České republiky podílu cca [25-35] %.

46.         V rámci zprostředkování prodeje pojišťovacích produktů spojující se soutěžitelé GRC (Skupina VIG) a nabývaná společnost AL působí jako zprostředkovatelé prodeje pojišťovacích produktů povinného ručení a havarijního pojištění, Skupina VIG pak zprostředkovává prodej vícero typů pojištění. Bez ohledu na to, zda by byl relevantní trh vymezen jako zprostředkování prodeje produktů neživotního pojištění, či zprostředkování prodeje povinného ručení a havarijního pojištění, společný podíl spojujících se stran nebude přesahovat [0-5] %, přičemž nárůst podílu Skupiny VIG v důsledku realizace posuzované transakce se bude pohybovat maximálně v řádu […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…].

47.         S ohledem na marginální postavení nabývané společnosti AL v oblasti zprostředkování prodeje produktů neživotního pojištění i v jejích segmentech zprostředkování prodeje produktů povinného ručení i havarijního pojištění na území České republiky posuzované spojení soutěžitelů nepřinese podstatné změny, a to ani v důsledku horizontálního překrytí aktivit spojujících se stran, ani v důsledku jejich vertikálních návazností, a proto nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže.

48.         Společnost AL stejně jako některé ze společností Skupiny VIG (včetně nově nabývané společnosti AP) zprostředkovávají službu poskytování spotřebitelských úvěrů poskytovaných za účelem pořízení silničních motorových vozidel. Nicméně spojení soutěžitelů v této oblasti na území České republiky nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, neboť společný podíl spojením vzniklého subjektu na území České republiky bude velmi nízký, přičemž nebude přesahovat hranici [0-5] %.

49.         Společnost AL působí rovněž v oblasti zprostředkování leasingu, a to konkrétně operativního leasingu osobních a lehkých užitkových vozidel v České republice, Skupina VIG začala soustavně poskytovat služby zprostředkování leasingu až v roce 2023, a to prostřednictvím společností ANB, FC, HH a AP. Spojením vzniklý subjekt bude v dané oblasti dosahovat marginálního postavení v řádu maximálně […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…].

50.         Skupina VIG je dále aktivní v oblasti poskytování asistenčních služeb, které úzce souvisí s činností společnosti AL v oblasti poskytování servisních služeb pro motorová vozidla. K tomu lze konstatovat, že výběr servisu, do kterého má být poškozené vozidlo odtaženo, resp. ve kterém má být opraveno, je na rozhodnutí zákazníka. V případě, že zákazník nemá vybraný servis, asistenční služba mu ho doporučí, přičemž zde hraje roli jak existence smluvních vztahů asistenční služby, tak vzdálenost do nejbližšího servisu.

51.         Asistenční služby jsou obvykle vázány na určitý pojišťovací produkt a umožňují klientům pojišťoven v případě vzniku pojistné události využít bezprostřední pomoc či asistenci v nouzové situaci. Asistenční služby je možné s přihlédnutím k předchozí rozhodovací praxi Úřadu dále dělit podle typu služby na i) technickou asistenci pro motorová vozidla, ii) technickou asistenci pro domácnosti, iii) zdravotní asistenci a iv) právní asistenci.[13] S ohledem na skutečnost, že z předmětných typů asistenčních služeb s činností nabývané společnosti souvisí pouze poskytování technické asistence pro motorová vozidla, zabýval se Úřad v rámci hodnocení dopadů předmětného spojení pouze tímto segmentem asistenčních služeb s tím, že však nevymezil věcný relevantní trh s konečnou platností, neboť posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzovalo vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže při jakémkoli vymezení věcného relevantního trhu.

52.         Stejně jako vymezením věcného relevantního trhu se Úřad ve své dřívější rozhodovací praxi zabýval také geografickým vymezením relevantního trhu v oblasti poskytování asistenčních služeb a konstatoval, že s ohledem na skutečnost, že odběratelem asistenčních služeb jsou zejména pojišťovny nabízející své produkty na celém území České republiky, bylo by možné vymezit geografický relevantní trh jako národní.[14] Vzhledem k tomu, že nabývaná společnost AL poskytuje služby oprav a údržby motorových vozidel pouze ze svých provozoven nacházejících se ve Zlínském a Moravskoslezském kraji, posuzoval Úřad v současném případě postavení spojujících se soutěžitelů nejen ve vztahu k České republice, ale i ve vztahu k území obou výše zmíněných krajů. Nicméně ani z hlediska geografického Úřad nevymezil relevantní trh pro segment technické asistence pro motorová vozidla s konečnou platností, neboť posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže.

53.         Skupina VIG dosáhla v roce 2022 v oblasti poskytování asistenčních služeb na území České republiky i na území Zlínského a Moravskoslezského kraje podílu cca [15-25] %, v segmentu technické asistence pro motorová vozidla na území České republiky i Zlínského a Moravskoslezského kraje v roce 2022 činil její podíl přibližně [15-25] %.     

54.         Jak již bylo zmíněno, nabývaná společnost AL nepůsobí v oblasti poskytování asistenčních služeb, avšak je činná v oblasti úzce související, tedy v oblasti poskytování služeb oprav a údržby pro motorová vozidla, a to ve svých čtyřech provozovnách na území Zlínského kraje, kde poskytuje autorizované servisní služby pro osobní a lehká užitková vozidla značek Škoda, Volkswagen, Citroën a Kia, a Moravskoslezského kraje, kde poskytuje autorizované servisní služby pro osobní a lehká užitková vozidla značky Škoda.

55.         Jak bylo uvedeno výše, pokud jde o poskytování služeb oprav a údržby osobních a lehkých užitkových vozidel ze strany nabývané společnosti AL, působí tato v dané oblasti:

-          na území Moravskoslezského kraje, kde poskytuje předmětné služby pro značku Škoda, přičemž však její podíl na těchto službách v roce 2002 nepřesáhl [0-5] %,

-          na území Zlínského kraje, kde poskytuje služby oprav a údržby pro značky Škoda, Volkswagen, Citroën a Kia a kde její podíly na jednotlivých trzích nepřesahují [5-15] %, s výjimkou autorizovaných oprav a údržby vozidel značky Kia s [15-25]% podílem.  

56.         Úřad tak zaměřil svoji pozornost na posouzení propojení činností společností AL, jakožto poskytovatele služeb autorizovaných oprav a údržby na území Zlínského kraje pro výše uvedené značky, s aktivitami Skupiny VIG v rámci poskytování asistenčních služeb na území Zlínského kraje a prodeje povinného ručení a havarijního pojištění. V této souvislosti Úřad dospěl ke zjištění, že na území Zlínského kraje poskytují služby autorizovaného servisu pro značku Citroën kromě společnosti AL pouze tři další subjekty, a to společnosti UNICARS CZ s.r.o. (dále jen „UNICARS“), M servis, s.r.o. (dále jen „M servis“), a UH CAR, s.r.o. (dále jen „UH CAR“),[15] a pro značku Kia pouze jeden subjekt – společnost AUTOKOM.

57.         Z informací, jež Úřad obdržel od výše uvedených subjektů, vyplynulo, že podíl společnosti AL na trhu poskytování autorizovaných oprav a údržby osobních a lehkých užitkových vozidel značky Citroën na území Zlínského kraje činil v roce 2022 přibližně [5-15] %, zatímco společnost UNICARS dosáhla podílu [35-45] %, postavení společnosti UH CAR odpovídalo [25-35] %, podíl společnosti M servis pak činil [15-25] %. Pokud jde o trh poskytování služeb autorizovaných oprav a údržby osobních a lehkých užitkových vozidel značky Kia na území Zlínského kraje, podíl společnosti AL v roce 2022 činil [15-25] % a jejího konkurenta [75-85] %. Podíly společnosti AL na trzích poskytování služeb autorizovaných oprav a údržby osobních a lehkých užitkových vozidel značky Škoda na území Zlínského kraje a Moravskoslezského kraje a značky Volkswagen na území Zlínského kraje pak nepřesahují [5-15] %, přičemž tato společnost je vystavena konkurenci většího množství autorizovaných opraven vozidel předmětných značek.

58.         Někteří z oslovených soutěžitelů ve svých odpovědích na výzvu Úřadu vyjádřili námitky proti posuzovanému spojení soutěžitelů. Obavy z narušení hospodářské soutěže jsou založené na skutečnosti, že Skupina VIG je nejvýznamnějším poskytovatelem povinného ručení a havarijního pojištění v České republice a zároveň je i poskytovatelem asistenčních služeb pro motoristy. Prostřednictvím uvedených služeb hradí autoservisům jimi poskytnuté servisní služby, resp. opravy vozidel, které jsou poskytovány pojištěným vlastníkům vozidel.

59.         V tomto kontextu konkurenti nabývané společnosti AL vyjádřili obavy, že v důsledku posuzovaného spojení by pojišťovny ze Skupiny VIG působící na trhu povinného ručení a havarijního pojištění mohly poskytovat výhodnější podmínky těm zákazníkům, kteří si zakoupí vozidlo od prodejce v rámci Skupiny VIG či budou využívat služeb oprav a údržby poskytovaných společností náležející do Skupiny VIG. Další obavy konkurentů společnosti AL spočívaly v tom, že Skupina VIG bude upřednostňovat své vlastní autoservisy, což bude mít negativní dopad na ostatní soutěžitele v této oblasti.     

60.         Postup, jímž by klienti pojišťoven Skupiny VIG mohli být přesvědčováni či motivováni k tomu, aby v případě nezbytné opravy svého vozidla využili servisů provozovaných společností AL, které mají být po realizaci navrhovaného spojení soutěžitelů součástí Skupiny VIG, tak podle názoru některých konkurentů může mít negativní dopad na provoz a financování konkurenčních autoservisů. Tento dopad spatřují zejména v možném snížení objemu prováděných servisních prací.

61.         V této souvislosti Úřad zkoumal, jakou část tvoří obvykle úhrady pojišťoven Skupiny VIG za opravy provedené z povinného ručení a/nebo havarijního pojištění na celkovém objemu tržeb generovaných ze servisní činnosti oslovených subjektů. Z šetření Úřadu vyplývá, že tento podíl je až na výjimku jednoho subjektu relativně nízký. Až na jednoho soutěžitele šetření prokázalo, že tržby, které předmětní konkurenti nabývané společnosti obdrželi od pojišťoven Skupiny VIG, představují velmi malý podíl na jejich celkových tržbách, který se obvykle pohybuje maximálně v řádu […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…]. Případná ztráta možnosti opravovat automobily značek Citroën a Kia v případech, kdy tyto opravy jsou hrazeny pojišťovnami VIG, tak nebude mít za následek vytlačení konkurentů nabývané společností z dotčených oblastí, a tudíž podstatné narušení hospodářské soutěže.

62.         Ve výše uvedené souvislosti se Úřad zabýval rovněž otázkou využití stávajících opravárenských kapacit nabývané společnosti AL a možností tyto kapacity posílit či rozšířit za účelem zvýšení objemu předmětných prací. […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…] Úřad tak uzavírá, že výše namítané obavy z případného negativního vývoje v oblasti poskytování autorizovaných servisních služeb v důsledku realizace posuzovaného spojení soutěžitelů se šetřením Úřadu nepotvrdily.

63.         Dále Úřad oslovil rovněž 9 pojišťoven poskytujících povinné ručení a havarijní pojištění (přičemž obdržel 7 odpovědí)[16] a velkodistributory (importéry) osobních a lehkých užitkových vozů značek Škoda, Volkswagen, Citroën a Kia (přičemž obdržel odpovědi od 3 ze 4 subjektů).[17] Z oslovených pojišťoven vyjádřila jistou obavu pouze jedna, přičemž její obavy spočívaly hlavně v tom, že autoservisy ze Skupiny VIG by mohly fakturovat pojišťovnám mimo tuto svoji skupinu vyšší ceny, dále že by mohly časově upřednostňovat při opravách klienty pojišťoven ze Skupiny VIG a nabízet jim obecně lepší podmínky.

64.         Pokud jde o oslovené subjekty zabývající se velkoobchodní distribucí automobilů, jejich obavy spočívaly v obecné rovině v posílení postavení spojením vzniklého subjektu na předmětných trzích, dále v tom, že pojišťovny ze Skupiny VIG získají detailní informace o nákladech autoservisů a budou upřednostňovat autoservisy z vlastní skupiny, dále že budou schopny nabízet balíčky služeb spojené se servisem a pojištěním od jednoho subjektu. Dále byly ze strany velkodistributora vysloveny obavy, že autoservisy ze Skupiny VIG by nemusely brát v potaz výrobcem stanovené postupy pro opravy a že pojišťovny ze Skupiny VIG by mohly nabízet lepší podmínky pojištění při využití služeb autoservisů v rámci Skupiny VIG. 

65.         Výše uvedené obavy jsou však převážně obecného charakteru bez bližší konkretizace. Pokud jde o možnost navázání sjednaných pojistných smluv na konkrétní autoservis náležející do dané podnikatelské skupiny, je třeba uvést, že autorizované servisy provádějí rovněž jiné autorizované opravy, které neplynou z pojistných událostí. Konkurenční autorizované servisy navíc ve většině případů provádějí autorizované opravy i pro vozidla jiných značek, než nabízejí v dané lokalitě autoservisy náležející do Skupiny VIG. Jak bylo uvedeno výše, podíl tržeb konkurenčních subjektů od Skupiny VIG pak je relativně nízký, proto nehrozí jejich vytlačení ze spojením dotčených trhů, a konečným spotřebitelům tak zůstane zachována možnost volby svého autoservisu. K námitce, že Skupina VIG získá přístup k nákladové struktuře soutěžitelů poskytujícím služby oprav a údržby osobních a lehkých užitkových vozidel, Úřad uvádí, že některé ze společností Skupiny VIG již tuto činnost provozují, proto získání předmětných informací není důsledkem realizace navrhované transakce. Současně Úřad nepovažuje za relevantní námitku obavu, že Skupina VIG, která se podílí na finančních náhradách oprav a údržby, nebude dodržovat standardy pro opravy a údržbu vozidel doporučovaných výrobci, neboť tato není ničím podložená, obzvláště když Skupina VIG primárně nabývá autorizované servisy. 

IV. Závěr

66.         Po zhodnocení všech skutečností dospěl Úřad k závěru, že předmětné spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto rozhodl o povolení posuzovaného spojení soutěžitelů v souladu s § 16 odst. 2 zákona tak, jak je uvedeno ve výroku, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

 

otisk úředního razítka

 

Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

Obdrží

Mgr. Jaromír Kalužík, LL.M., advokát

HKDW HOLASEK s.r.o., advokátní kancelář

Na Příkopě 15

110 00 Praha 1

IDDS: s3ahauk

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 30. 10. 2023.[1] Dokument č. 14 spisu správního řízení.

[2] Dokument č. 19 spisu správního řízení.

[3] Sp. zn.: ÚOHS-S0585/2023/KS, č. j.: ÚOHS-40773/2023/873; jež nabylo právní moci dne 20. 10. 2023.

[4] Ačkoliv nabytí kontroly nad společností AP nebylo dosud realizováno, s ohledem na skutečnost, že předmětná transakce byla Úřadem povolena, bude Úřad pro účely posouzení dopadů tohoto spojení soutěžitelů považovat společnost AP za součást stejného soutěžitele jako společnost GRC.

[5] Viz např. rozhodnutí Úřadu vydaná ve správních řízeních sp. zn. ÚOHS-S100/2014/KS Porsche Inter Auto CZ a Porsche Immobilien CZ / AUTO Heller a AH Nemovitosti, ÚOHS-S0197/2019/KS Emil Frey Automobil / Opel Czech (Automotive) a ÚOHS-S0312/2021/KS GRP / AUTONOVA BRNO.

[6] Např. rozhodnutí Komise M.6403 VOLKSWAGEN/KPI POLSKA/SKODA AUTO POLSKA/VW BANK POLSKA/VW LEASING POLSKA.

[7] Viz rozhodnutí vydané ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S100/2014/KS Porsche Inter Auto CZ a Porsche Immobilien CZ / AUTO Heller a AH Nemovitosti.

[8] Viz rozhodnutí vydané ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0239/2018/KS LKQ German Holdings / heptus 292.

[9] Viz rozhodnutí vydané ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S100/2014/KS Porsche Inter Auto CZ a Porsche Immobilien CZ / AUTO Heller a AH Nemovitosti.

[10] V návrhu na povolení spojení soutěžitelů společnost GRC odhadovala podíl společnosti AL na tomto trhu ve výši cca [5-15] %. V průběhu správního řízení nicméně Úřad zjistil, že ve Zlínském kraji kromě společnosti AL služby autorizované údržby a oprav osobních a lehkých užitkových vozidel značky Kia poskytuje pouze jeden další soutěžitel, a to společnost AUTOKOM, spol. s r.o. (dále jen „AUTOKOM“). Proto tuto společnost Úřad vyzval k poskytnutí mj. i informací o tržbách, které společnost AUTOKOM dosáhla poskytováním služeb autorizované údržby a oprav osobních a lehkých užitkových vozidel značky Kia (viz dokument č. 13 spisu správního řízení). Uvedené informace (viz dokument č. 21 spisu správního řízení) pak vedly ke korekci výše tržního podílu společnosti AL na předmětném trhu.

[11] Konkrétně v oblasti zprostředkování spotřebitelských úvěrů na pořízení osobních a lehkých užitkových vozidel působí skupina VIG prostřednictvím společností ANB, FC, HH a AP.

[12] Viz rozhodnutí vydaná ve správních řízeních sp. zn. ÚOHS-S332/2013/KS Kooperativa pojišťovna / GLOBAL ASSISTANCE a sp. zn. ÚOHS-S0755/2015/KS Allianz pojišťovna / Wüstenrot, životní pojišťovna, a Wüstenrot pojišťovna.

[13] Viz rozhodnutí vydané ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S332/2013/KS Kooperativa pojišťovna / GLOBAL ASSISTANCE.

[14] Viz rozhodnutí vydané ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S332/2013/KS Kooperativa pojišťovna / GLOBAL ASSISTANCE.

[15] Tyto subjekty pak Úřad oslovil se žádostí o poskytnutí informací (viz dokument č. 12 spisu správního řízení), přičemž všechny z nich poskytly odpovědi (viz dokumenty č. 16, 23 a 31 spisu správního řízení).

[16] Dokument č. 11 spisu správního řízení (obsahující žádosti Úřadu o poskytnutí informací) a dokumenty č. 15, 17, 18, 20, 25, 27 a 30 spisu správního řízení, v nichž jsou obsaženy odpovědi dotázaných subjektů.

[17] Dokumenty č. 7–10 spisu správního řízení (obsahující žádosti Úřadu o poskytnutí informací) a dokumenty č. 22, 26 a 28 spisu správního řízení, v nichž jsou obsaženy odpovědi dotázaných subjektů.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en