Konference o veřejné podpoře 2018

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže navazuje na nový formát konference o veřejné podpoře, který byl poprvé realizován v loňském roce a měl velmi kladné ohlasy, a tak i v letošním roce uspořádá dvoudenní konferenci, na níž vystoupí kromě odborníků z České republiky také zahraniční experti a zástupci Evropské komise, DG Competition.

Letošní konference bude věnována dvěma velkým tématům, a sice pravidlům veřejné podpory v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a dále problematice financování infrastrukturních projektů. Pro obě témata jsou vyhrazeny samostatné dopolední bloky.

V úvodní části konference vystoupí místopředseda Úřadu JUDr. Petr Solský s informacemi o aktuálním vývoji v oblasti veřejné podpory. Následovat budou mimo jiné příspěvky náměstků ministra financí a ministryně pro místní rozvoj. V příspěvcích bude pozornost věnována podnikům se státní účastí, které při své činnosti rovněž musí zohledňovat pravidla veřejné podpory, a prezentovány budou aktuální informace o stavu přípravy nového programového období 2020+.

Ačkoliv v tomto roce to budou již čtyři roky od dokončení rozsáhlé modernizace pravidel pro veřejnou podporu, včetně pravidel a předpisů týkajících se financování činností v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, vyvolávají tato pravidla VaVaI řadu interpretačních a aplikačních otázek, a to zejména ve vztahu k výzkumným organizacím, výzkumným infrastrukturám a dalším specifickým subjektům. Pro lepší porozumění jednotlivým aspektům těchto pravidel Úřad požádal o příspěvek zástupce Evropské komise, DG Competition. K lepšímu porozumění financování VaVaI v kontextu pravidel pro veřejnou podporu jistě přispějí i zkušenosti kolegů z Rakouska či zástupců „našich“ poskytovatelů.

Druhým stěžejním tématem bude problematika financování infrastrukturních projektů. Praktické rady a informace v této části konference naleznou všechny obce, města, kraje či další subjekty, které nakládají s veřejnými prostředky a které plánují investice do výstavby či modernizace vodohospodářské infrastruktury, do infrastruktury související s odpadovým hospodářstvím, širokopásmovými sítěmi či plánují vystavět nebo modernizovat sportovní haly, bazény nebo místní kino či muzeum.  

Účastníci konference budou dále seznámeni s nejnovější rozhodovací praxí příslušných orgánů Evropské unie, s aplikací pravidel veřejné podpory v oblasti zemědělství, s nejnovějšími rozhodnutími vydanými Evropskou komisí ve prospěch České republiky či s probíhající revizí kodexu osvědčených postupů, který podrobněji upravuje spolupráci s Evropskou komisí při řešení případů veřejné podpory. První den konference bude uzavřen stručným představením nových informací v souvislosti s plněním povinnosti transparentnosti.

 

Program konference / Agenda   

Představení přednášejících a jejich prezentace / Introduction of Speakers and their Presentations 

 

Registrace a organizační informace

Registrace na konferenci byla spuštěna 4. dubna 2018. Konferenční poplatek činí 3 500 Kč včetně DPH; pro zaměstnance veřejné správy a akademiky je konferenční poplatek ve výši 2 400 Kč včetně DPH, přičemž konferenční poplatek nezahrnuje ubytování. Maximální počet účastníků z každé organizace je omezen na čtyři osoby. Počet parkovacích míst u budovy Úřadu je omezen, místa je proto nutné si předem rezervovat. Prezentace přednášejících obdrží účastníci první den konference elektronicky na flash discích.

Gala večer se uskuteční ve vnitřních i zahradních prostorách Opatství Staré Brno Řádu sv. Augustina; dovolujeme si požádat účastníky o dodržení dress code - business casual.

Termín ukončení registrace je dán omezenou kapacitou konferenčního sálu (150 osob). 

 

Registrace účastníků konference již byla ukončena.

 

Kontakt: Alexandra Tarasidu, asistentka místopředsedy, telefon: +420 542 167 291; e-mail: alexandra.tarasidu@compet.cz.

 

Tiskové zprávy

První den konference o veřejné podpoře byl zejména ve znamení výzkumu, vývoje a inovací

Infrastrukturní projekty na konferenci o veřejné podpoře

 

Mediální partner

 

Fotogalerie

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz