Pokuta 313 mil. Kč distributorům pohonných hmot

8. 9. 2006
Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Josef Bednář potvrdil svým druhostupňovým rozhodnutím ze dne 31. května 2004 uložení dosud nejvyšší pokuty v historii Úřadu.

Sankce v souhrnné výši 313 milionů korun byla uložena společnostem Agip Praha, a.s. (20 mil.), Aral ČR, a.s. (40 mil.), BENZINA a.s. (98 mil.), ConocoPhillips Czech Republic s.r.o. (22 mil.), OMV Česká republika, s.r.o. (68 mil.), a Shell Czech Republic a.s. (65 mil.).

Uvedené společnosti prokazatelně porušily zákon o ochraně hospodářské soutěže, když v období od 28. 5. 2001 do 30. 11. 2001 určovaly ve vzájemné shodě prodejní ceny automobilového benzínu Natural 95 u svých čerpacích stanic. Tím byla narušena hospodářská soutěž na trhu automobilových benzínů dodávaných spotřebitelům.

Jednání ve vzájemné shodě spočívá v určité formě kooperace či koordinace chování soutěžitelů, která nahrazuje jejich nezávislé jednání. Cílem této koordinace je preventivní odstranění jakýchkoli pochybností o budoucím chování konkurence a snaha nahradit rizika podnikání v hospodářské soutěži protiprávním jednáním ve shodě. Podstata tohoto zákonem zakázaného jednání spočívá v horizontální dohodě o ceně, která představuje jeden z nejzávažnějších protisoutěžních deliktů (tzv. hard core cartel), neboť vede k růstu cen zboží nad soutěžní úroveň a v konečném důsledku ke snížení konkurenčního tlaku na zvyšování efektivity nákladů a inovace.

Účastníci řízení přistoupili ve dnech 28. 5. – 31. 5. 2001 k výraznému zvýšení prodejních cen benzínu Natural 95 u takřka všech svých čerpacích stanic, a to o téměř totožnou částku, cca 1 Kč/litr. Pro zvýšení prodejních cen benzínu Natural 95 však neexistoval na trhu objektivní důvod, neboť náklady na pořízení tohoto zboží od cca 16. 5. 2001 vykazovaly klesající tendenci. Vysokou hladinu prodejních cen benzínu Natural 95, a to i přes pokračující trend výrazného poklesu cen nákupních, udržovali účastníci řízení do konce měsíce listopadu roku 2001. Jednání účastníků řízení v předmětném období není možné vysvětlit jinak, než jejich předchozím vzájemných ovlivněním na základě jejich přímých nebo nepřímých kontaktů, které se Úřadu podařily prokázat v rámci České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO) či prostřednictvím vyjádření v tisku ohledně jejich záměrů chystaných úprav prodejních cen pohonných hmot.

Z hlediska závažnosti porušení zákona se jeví jako zásadní pro ovlivnění výše pokuty skutečnost, že vzájemné jednání o cenách mezi soutěžiteli působícími na horizontální úrovni patří k nejzávažnějším porušením zákona. Újma byla způsobena zejména spotřebitelům, neboť v období od 28. 5. do 30. 11. 2001 nemohli u účastníků řízení získat benzín Natural 95 za konkurenční ceny. Uvedené společnosti neměly objektivní důvod pro zvyšování cen, protože v období od května 2001 docházelo k trvalému snižování nákupních cen benzínu. Tito distributoři oproti tomu koncem května skokově cenu zvýšili téměř shodně o jednu korunu, kterou prakticky udržovali až do konce listopadu.

 Pokutu uloženou účastníkům řízení nelze promítnout do nákladů pro stanovení prodejní ceny. Podle zákona o daních z příjmů nelze totiž správní sankce uznat pro daňové účely za výdaje vynaložené k dosažení, zajištění a udržení příjmů.

Odbor tisku a informací ÚOHS

Chronologie případu

  • ÚOHS vydal dne 4.9.2002 prvoinstanční rozhodnutí, kterým uložil pokutu v souhrnné výši 313 mil. korun šesti distributorům pohonných hmot. Společnosti AGIP Praha, a.s, Aral ČR a.s., BENZINA a.s., CONOCO Czech Republic s.r.o., OMV Česká republika, s.r.o. a Shell Czech Republic a.s. tím, že v období od 28.5.2001 nejméně do konce měsíce listopadu roku 2001 upravovaly ve vzájemné shodě prodejní ceny automobilového benzínu Natural 95, porušily zákon o ochraně hospodářské soutěže. Uvedeným jednáním ve vzájemné shodě narušily hospodářskou soutěž na trhu automobilových benzínů dodávaných spotřebitelům prostřednictvím čerpacích stanic. Úřad účastníkům řízení jednání ve vzájemné shodě do budoucna zakázal a uložil pokutu v úhrnné výši 313 mil. Kč. Jedná se o nejvyšší pokutu v historii úřadu. Proti prvostupňovému rozhodnutí Úřadu byl podán rozklad.
  • Dne 16.6.2003 bylo v dané věci vydáno druhostupňové rozhodnutí, kterým předseda ÚOHS věc vrátil správnímu orgánu prvního stupně k novému projednání. Důvodem tohoto postupu byly zejména závažné procesní námitky vznesené všemi účastníky řízení o odepření správního orgánu umožnit jim nahlédnout do těch částí spisu, jež obsahovaly významné podklady pro rozhodnutí, respektive důkazy o vytýkaném jednání ve vzájemné cenové shodě, s tím, že jde o údaje tvořící obchodní tajemství jednotlivých účastníků řízení a dalších soutěžitelů.
  • Dne 6.10.2003 ÚOHS vydal nové prvoinstanční rozhodnutí, kterým bylo opět konstatováno porušení zákona. Pěti společnostem byly znovu uloženy pokuty, a to společnosti AGIP Praha ve výši 20 mil. Kč, společnosti BENZINA 98 mil. Kč, společnosti ConocoPhillips Czech Republic 22 mil. Kč, společnosti OMV Česká republika ve výši 68 mil. Kč a společnosti Shell Czech Republic ve výši 65 mil. Kč. Se společností Aral bylo řízení zastaveno, tato firma sloučením s BP Czech Republic zanikla. Proti rozhodnutí podali účastníci řízení rozklad.
  • Svým rozhodnutím ze dne 5.2.2004 vrátil předseda ÚOHS Josef Bednář znovu věc správnímu orgánu prvního stupně k novému projednání a vydání rozhodnutí. Důvodem bylo především předchozí zastavení správního řízení se společností Aral.
  • Dne 29.3.2004 bylo vydáno nové prvoinstanční rozhodnutí, kterým ÚOHS opět konstatoval porušení zákona a uložil pokuty šesti distributorům pohonných hmot. Účastníci řízení podali rozklad.

13. června 2024 / Úřad rozvíjí spolupráci v oblasti práce s daty, uzavřel memorandum s FIS VŠE Praha Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna dnes podepsal memorandum o spolupráci s děkanem Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze Jakubem Fischerem...

13. června 2024 / Projev předsedy ÚOHS Petra Mlsny na konferenci ICC Czech the Antitrust Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna přednesl keynote speech na konferenci Czech The Antitrust pořádané 13. 6. 2024 v Praze Mezinárodní obchodní komorou ČR. Projev...

5. června 2024 / Vedení ÚOHS jednalo s ředitelem pro veřejnou podporu a zahraniční subvence z DG COMP Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna a místopředseda Petr Solský dnes jednali s ředitelem Karlem Soukupem z Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž (DG...

4. června 2024 / V rámci sdružení soutěžitelů může snadno dojít k narušení soutěže, za které hrozí sankce Profesní sdružení soutěžitelů, tedy formální i neformální svazy, spolky, asociace, komory, cechy či unie sdružující minimálně dva vzájemné konkurenty na trhu, se často, mnohdy i nevědomě...

30. května 2024 / Keynote speech předsedy ÚOHS Petra Mlsny na konferenci Výzvy soutěžního práva 2024 (konference organizovaná Spolkem pro soutěžní právo a regulaci se uskutečnila 30. 5. 2024 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

30. května 2024 / ÚOHS povolil fúzi v mlékárenství Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku má společnosti ALIMPEX FOOD, a. s., získat možnost výlučně kontrolovat...

28. května 2024 / Také sport podléhá pravidlům hospodářské soutěže, vysvětluje nejnovější informační list ÚOHS Celá Česká republika žije v posledních dnech hokejem. Sport však nepřináší jen zábavu, ale jedná se v řadě aspektů také o ekonomickou aktivitu, která podléhá obecným pravidlům hospodářské...

24. května 2024 / Skupina CEIP může získat kontrolu nad dodavateli komplexních řešení v oblasti čistých prostor Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení společnosti CEIP Cleanroom services s.r.o. získat výlučnou kontrolu nad skupinou BLOCK, konkrétně nad společnostmi...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz