Žádost o vyjádření k závazkům navrženým společností Zásilkovna

16. 11. 2023
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též „Úřad“) vede s účastníkem řízení, společností Zásilkovna s.r.o., se sídlem Českomoravská 2408/1a, Libeň, Praha 9, IČO 28408306 (dále též „Zásilkovna“), správní řízení sp. zn. ÚOHS-S0533/2020/KD ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“) a/nebo článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie, které je spatřováno v tom, že společnost Zásilkovna ve smluvních ujednáních s provozovateli jejích výdejních míst uplatňuje ustanovení, která jim ukládají povinnost zdržet se jakéhokoliv konkurenčního jednání vůči ní, a to jak po dobu trvání této smlouvy, tak po určitou dobu po jejím ukončení.

 V rámci správního řízení navrhla společnost Zásilkovna závazky ve prospěch obnovení účinné hospodářské soutěže ve smyslu § 7 odst. 2 zákona. Správní řízení lze na základě návrhu závazků zastavit pouze tehdy, jestliže jsou dostatečné pro ochranu hospodářské soutěže a jejich splněním se odstraní závadný stav. Úřad v této souvislosti zveřejňuje závazky navržené společností Zásilkovna a umožňuje se k nim vyjádřit, a to z pohledu jejich dostatečnosti či nedostatečnosti k odstranění možného protisoutěžního stavu vyvolaného konkurenčními smluvními doložkami uzavíranými mezi společností Zásilkovna a provozovateli jejích výdejních míst.

Za tím účelem Úřad připojuje znění závazků navrhovaných účastníkem řízení, společností Zásilkovna:

Do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o zastavení správního řízení změní účastník řízení obchodní podmínky pro výdejní místa tak, že:

a)      v ustanoveních, která ukládají provozovatelům výdejních míst povinnost zdržet se jakéhokoli konkurenčního jednání vůči Zásilkovně a povinnost zajistit, aby v jimi provozovaných provozovnách nebyly třetí osobou poskytovány služby obdobného charakteru jako poskytované Zásilkovně, a to pod sankcí 100 000 Kč, budou tyto povinnosti uloženy pouze po dobu trvání smlouvy; dojde tak k odstranění těchto povinností (zákazu soutěžit) po ukončení smlouvy (v současných obchodních podmínkách je povinnost zdržet se konkurenčního jednání ještě po dobu 12 měsíců po ukončení smlouvy uzavřené mezi provozovatelem výdejního místa a Zásilkovnou);

b)      nově upravená práva a povinnosti týkající se konkurenčního jednání pro provozovatele výdejních míst budou platná okamžikem nabytí účinnosti obchodních podmínek, i když k uzavření smlouvy mezi provozovatelem výdejního místa a Zásilkovnou došlo před tímto datem.

Splněním závazků by tak došlo ke dni účinnosti obchodních podmínek k úplnému upuštění od stanovení povinnosti provozovatele výdejního místa dodržovat zákaz výkonu konkurenční činnosti po skončení smluvního vztahu uzavřeného se společností Zásilkovna. 

Vyjádření k závazkům navrženým společností Zásilkovna ve výše uvedeném znění lze zaslat ve lhůtě do 5. 12. 2023 do datové schránky Úřadu,[1] na poštovní adresu Úřadu, fax č. 542 167 113 nebo e-mailovou adresu Úřadu posta@uohs.cz. Při komunikaci s Úřadem prosím uveďte „Vyjádření k závazkům navržených společností Zásilkovna“.[1] Maximální velikost datové zprávy přijímané do datové schránky činí 20 MB.

17. července 2024 / ÚOHS povolil fúzi v oblasti výroby podvozků pro železniční nákladní vozy a osobní automobily Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil spojení soutěžitelů, v jehož důsledku společnosti Optifin Invest, s. r. o. (Optifin), a BUDAMAR LOGISTICS, a. s. (BUDAMAR), mají získat možnost...

15. července 2024 / SAB Financial Group může získat výlučnou kontrolu nad TRINITY BANK Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku společnost SAB Financial Group, a. s., má získat možnost výlučně kontrolovat...

10. července 2024 / Veřejná konzultace k navrhovaným změnám v oblasti spojování soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahajuje veřejnou konzultaci k možné revizi pravidel pro povolování spojení soutěžitelů. Navrhovaná revize se týká jak zákonné úpravy obsažené...

1. července 2024 / Úřad zahájil dvě správní řízení v oblasti hospodářské soutěže Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil v minulých dnech dvě správní řízení, v jejichž rámci prověřuje možné porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže

27. června 2024 / Úřad provedl neohlášené místní šetření u telekomunikační společnosti Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uskutečnil v tomto týdnu neohlášené místní šetření u soutěžitele působícího v oblasti telekomunikací. Inspekce byla provedena za účelem prověření

27. června 2024 / Úřad detailně prověří stav konkurence v oblasti výroby a off-trade prodeje nealkoholických nápojů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahajuje sektorové šetření v oblasti prodeje nealkoholických nápojů prostřednictvím off-trade[1] prodejního kanálu, konkrétně v rámci prodeje...

21. června 2024 / ÚOHS povolil fúzi v oblasti živočišné a rostlinné zemědělské výroby Úřad pro ochranu hospodářské soutěže povolil ve zjednodušeném řízení spojení soutěžitelů, v jehož důsledku dvě fyzické osoby (J. T. a L. Š.) získají možnost prostřednictvím...

19. června 2024 / ÚOHS navázal spolupráci s Úřadem evropského veřejného žalobce Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna podepsal dnes v Lucemburku s evropskou nejvyšší žalobkyní Laurou Codruța Kövesi dohodu o součinnosti mezi Úřadem evropského...

Chcete-li dostávat aktuality mailem, zanechte nám prosím svou adresu a vyberte oblast.

Email:
Oznámení o připravovaném spojení soutěžitelů
Významná tržní síla
Hospodářská soutěž
Veřejné zakázky
Veřejná podpora
Přístup k dopravní infrastruktuře
Významná tržní síla
Přístup k dopravní infrastruktuře
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.gov.cz