Nejčastější dotazy a odpovědi ve věci aplikace Dočasného rámce

 

1.       Počítají se do limitu 2,3 mil. EUR (dříve 800 tis. EUR/1,8 mil. EUR)  (resp. odečítají se z uvedených 2,3 mil. EUR) podpory poskytnuté v rámci jiných programů schválených dle Dočasného rámce?

 

Limit 2,3 mil. EUR se týká pouze opatření oznámených dle bodu 3.1. Dočasného rámce. Seznam rozhodnutí schválených dle bodu 3.1. Dočasného rámce naleznete zde https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/pandemie-covid-19-a-pravidla-verejne-podpory.html. Limit byl navýšen pátou změnou Dočasného rámce dne 28. 1. 2021. Opětovně byl limit zvýšen šestou změnou Dočasného rámce dne 18. 11. 2021.

 

2.       Počítají se do limitu 2,3 mil. EUR podpory poskytnuté na základě nařízení de minimis či na základě nařízení o blokových výjimkách (GBER)?

 

Limit 2,3 mil. EUR uvedený v Dočasném rámci se váže pouze na podpory poskytnuté na základě bodu 3.1 Dočasného rámce.  

U podpory poskytnuté na základě bodu 3.1 pouze sledujeme, zdali příjemce dostal dle bodu 3.1 podporu a tu započítáváme do limitu 2,3 mil. EUR, ale už nezohledňujeme podporu dle GBER či de minimis, neboť toto odst. 20 Dočasného rámce nepožaduje.

Odst. 20  hovoří pouze o tom, že kdybychom chtěli poskytnout podporu dle GBER a de minimis, musíme zohlednit podmínky kumulace u nařízení de minimis a GBER a zohlednit podpory poskytnuté na základě Dočasného rámce v souladu se články 8 GBER a 5 DE MINIMIS (blíže též viz odpověď na otázku č. 4).

 

3.       Do limitu 2,3 mil. EUR  (dříve 800 tis. EUR/1,8 mil. EUR) DR se počítá skutečné čerpání, nebo čerpání uvedené na právním aktu poskytnutí podpory?

 

Do limitu 2,3 mil. EUR se počítají údaje, tj. částka/výše podpory, uvedené na právním aktu poskytnutí. V případě, že částka nebyla celá vyčerpána, je doporučeno právní akt poskytnutí podpory revidovat, pokud podnik bude chtít čerpat do zbylého limitu ještě jiná opatření poskytnutá na základě bodu 3.1 Dočasného rámce.

 

4.       Počítá se do limitu 2,3 mil. EUR nějaké současné čerpání veřejné podpory?

 

Jak je uvedeno v  odst. 20 Dočasného rámce opatření poskytnutá na základě Dočasného rámce lze vzájemně kumulovat v souladu s ustanoveními obsaženými v konkrétních oddílech Dočasného rámce. Lze kumulovat také s podporou de minimis nebo podporou poskytnutou na základě nařízení o blokových výjimkách, jsou-li dodržena kumulační pravidla obsažená v daných nařízeních (čl. 5 nařízení de minimis a čl. 8 GBER).

Tedy do limitu nově 2,3 mil EUR (dříve 800 000 EUR/1,8 mil. EUR) se podpory poskytnuté dle nařízení de minimis a nařízení o blokových výjimkách nezapočítávají. Nicméně nelze poskytnout podporu de minimis či podporu na základě nařízení o blokových výjimkách, pokud by měla být poskytnuta na stejné způsobilé náklady, na jaké byla poskytnuta dle bodu 3.1 Dočasného rámce, a jejím poskytnutím by došlo k překročení limitu 2,3 mil.  EUR.

 

5.       Dá se někde zjistit, v jaké výši podnik čerpal podporu na základě bodu 3.1 Dočasného rámce a jaký volný limit mu zbývá?

 

Primárně příjemce by měl disponovat všemi údaji. Poskytovatelům doporučujeme vyžádat si čestné prohlášení od příjemce o podporách obdržených na základě bodu 3.1 Dočasného rámce. Sekundárně je možné si podpory vyhledat v systému TAM, nicméně evidence v TAMu není aktuální -  k datu poskytnutí podpory a neobsahuje všechny podpory, neboť u režimů podpor schválených od 29. 6. 2020 je povinnost poskytovatelů evidovat pouze podpory přesahující 100 000 EUR.

 

6.       Existuje nějaká databáze čerpaných podpor dle Dočasného rámce včetně například s přiřazeným IČO?

 

Pouze výše zmíněný systém TAM. Bližší informace včetně přístupu naleznete zde: https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/evidencni-povinnost-poskytovatelu-transparentnost-podpor.html

 

7.       Jak se posuzuje podnik v obtížích u opatření poskytnutých na základě Dočasného rámce?

 

Posuzuje se ke dni 31. 12. 2019, žadatel i celá skupina – hospodářská entita, na základě konsolidované uzávěrky a článku 2 bodu 18 nařízení o blokových výjimkách (GBER). Podporu nelze poskytnout podnikům, které byly k 31. 12. 2019 v obtížích (s výjimkou podpory uvedené v bodě 3.4 DR – podpory pro krátkodobé pojištění vývozních úvěrů, 3.9 DR – odklad daní/příspěvků, 3.10 DR – subvencování mzdových nákladů na zaměstnance ohrožené propuštěním a 3.14 DR – Podpora solventnosti).

U opatření poskytnutých na základě programů podpor schválených od 29. 6. 2020 platí pro mikropodniky a malé podniky mírnější podmínky pro naplnění definice podniku v obtížích k 31. 12. 2019 – kontrolují se pouze kritéria zahájení kolektivního úpadkového řízení podle vnitrostátního práva a obdržení podpory na záchranu nebo na restrukturalizaci.

 

8.       Jak se limit „2,3 mil. EUR (dříve 800 000 EUR/1,8 mil. EUR) na podnik“ počítá? Na příjemce?

 

Dle ustanovení bodu 11 sdělení o pojmu státní podpora[1]  se za podnik považuje hospodářská entita. Tedy dle judikatury ESD EU[2] by se limit měl počítat na hospodářskou jednotku  – tj. skupinu, pokud není v rozhodnutí EK stanoveno jinak.

 

9.       Je limit 2,3 mil. EUR počítán na členský stát, tj. započítávají se do limitu také podpory, které podnik (skupina) obdržela od jiných členských států?

 

Limit se vztahuje na členský stát. Tj. podnik, resp. skupina (hospodářská jednotka) může od každého členského státu obdržet podporu dle bodu 3.1 DR ve výši 2,3 mil. EUR.

 

10.   Jak stanovit volný limit dle bodu 3.1 DR pokud zároveň člen skupiny čerpal dle uvedeného bodu DR v zahraničí?

 

Limit je stanovený pouze na členský stát. Tedy podpory poskytnuté od jiných členských států se do limitu nezapočítávají.

 

11.   Jak se prakticky (aplikuje na žadatele) určí „jeden podnik“ (skupina)?

 

Pro účely pravidel veřejné podpory se příjemcem/podnikem rozumí skupina - hospodářská jednotka. Soudní dvůr EU v této souvislosti považuje za relevantní existenci kontrolního podílu a jiných funkčních, ekonomických a organických vazeb.[3]

 

12.   Je pravda, že v letošním roce došlo k navýšení limitu podpory de minimis na základě Dočasného rámce?

 

Ne, není tomu tak. Jedná se o dva rozdílné předpisy. Limit podpory de minimis dle nařízení Komise (EU) č.1407/2013 ze dne 18. prosince 2013, o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis (dále také „nařízení de minimis“) je stále omezen částkou ve výši 200 000 EUR  pro jeden podnik v tříletém období (jedná se o současné a dvě předchozí účetní období, která příjemce používá pro daňové účely, tj. kalendářní nebo hospodářský rok).

Druhým předpisem je Dočasný rámec, který byl EK vydán 19. 3. 2020 k řešení dopadů vládních opatření na hospodářství v důsledku koronavirové nákazy covid-19. V rámci uvedeného dokumentu je dle bodu 3.1. (omezené částky podpor), možné čerpat podporu ve výši 2,3 mil. EUR na jeden podnik. Podporu (resp. příslušný program podpory) musí schválit Evropská komise v rámci procesu tzv. notifikace.  Seznam rozhodnutí schválených dle bodu 3.1 Dočasného rámce pro ČR naleznete zde https://www.uohs.cz/cs/verejna-podpora/pandemie-covid-19-a-pravidla-verejne-podpory.html. Seznam je pravidelně aktualizován.

 

13.   Je limit 2,3 mil. EUR dle bodu 3.1 DR stanoven na nějaké časové období?

 

Na rozdíl od podpory de minimis nemá limit 2,3 mil. EUR na jeden podnik stanovené období. Do limitu  2,3 mil. EUR se započítávají všechny podpory, které příjemce obdržel dle bodu 3.1 Dočasného rámce. Příjemce může čerpat podporu z různých programů schválených EK dle bodu 3.1 DR. V součtu však tyto podpory nesmí přesáhnout uvedených 2,3 mil. EUR. Podporu dle Dočasného rámce je možné poskytovat do 30. 6. 2022 (prodloužení poskytování podpory šestou změnou Dočasného rámce dne 18. 11. 2021).

 

14.   Jsou dotace v rámci bodu 3.10 Dočasného rámce nějak finančně limitovány? (podobně jako ty pod bodem 3.1 DR)?

 

V případě podpory poskytované podle bodu 3.10 neplatí žádný absolutní limit, nesmí ovšem dojít k překročení intenzity 80 %, která je vztažena buď k hrubému měsíčnímu platu, nebo u OSVČ k měsíčnímu příjmu ekvivalentnímu mzdě (konkrétní podmínky jsou uvedeny v bodu 3.10 DR). 

Jak vyplývá z ustanovení DR, podpory podle různých bodů DR lze navzájem kombinovat (poskytovat souběžně jednomu příjemci), pokud jsou splněny podmínky platné pro jednotlivé body DR. Je tedy přípustné poskytovat jednomu podniku podporu/y podle bodu 3.1 a současně podle bodu 3.10, pokud jsou splněny všechny podmínky dané v Dočasném rámci.

 

Informace zde uvedené mají informativní charakter, nenahrazují platné právní předpisy, pravidla a postupy. DOKUMENT BUDE PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁN.

 [2] Rozsudek soudního dvora ze dne 16. prosince 2010, AceaElectrabel Producione SpA v. Komise, C–480/09P, ECLI:EU:C:2010:787, body 47až 55

[3] Rozsudek Soudního dvora ze dne 16. prosince 2010, AceaElectrabel Produzione SpA v. Komise , C –480/09 P–body 37–45; rozsudek Soudního dvora ze dne 10. ledna 2006, Cassa di Risparmio di Firenza SpA a další, C –222/04  body 111–113

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz