číslo jednací: S564/2012/VZ-21182/2012/522/OPi

Instance I.
Věc Komplexní pozemková úprava Komárov k řešení nedokončeného scelování
Účastníci
  1. Ministerstvo zemědělství ČR, Pozemkový úřad Tábor
  2. GEOREAL spol. s r.o.
  3. AGROPOZ, v.o.s.
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Výrok návrh se zamítá
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 28. 11. 2012
Dokumenty file icon 2012_S564.pdf 132 KB

 

 

Č. j.: ÚOHS-S564/2012/VZ-21182/2012/522/OPi

 

Brno 9. listopadu 2012

 


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle § 112 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, ve správním řízení zahájeném dne 1. 10. 2012, na návrh z téhož dne, jehož účastníky jsou:

 

· zadavatel – Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Tábor, IČ 00020478, se sídlem Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor, zastoupený Ing. Davidem Mišíkem, ředitelem,

 

· navrhovatel – GEOREAL spol. s r.o., IČ 40527514, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, za niž jedná Ing. Karel Vondráček, jednatel,

 

· vybraný uchazeč – AGROPOZ, v.o.s., IČ 62497090, se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, za niž jedná Ing. Jaroslav Doucha, společník,

 

ve věci přezkoumání úkonů zadavatele vymezené obsahem návrhu učiněných v nadlimitní veřejné zakázce „Komplexní pozemková úprava Komárov k řešení nedokončeného scelování“, zadávané formou otevřeného řízení, jehož oznámení bylo v informačním systému o veřejných zakázkách uveřejněno dne 22. 2. 2011 pod ev. č. 6005683402001, opraveno dne 11. 3. 2011 pod ev. č. 6005683402002 a opraveno dne 2. 5. 2011 pod ev. č. 6005683402003 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 25. 2. 2011 pod ev. č. 2011/S 39-064161, opraveno dne 15. 3. 2011 pod ev. č. 2011/S 51-082603 a opraveno dne 3. 5. 2011 pod ev. č. 2011/S 85-138405,

 

 

 

rozhodl takto:

 

 

 

Návrh navrhovatele – GEOREAL spol. s r.o., IČ 40527514, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň – ze dne 1. 10. 2012 se podle § 118 odst. 4 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zamítá, neboť návrh nebyl podán oprávněnou osobou.

Odůvodnění

I. ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ

 

1. Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Tábor, IČ 00020478, se sídlem Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor, zastoupený Ing. Davidem Mišíkem, ředitelem (dále jen „zadavatel“), uveřejnil v informačním systému o veřejných zakázkách oznámení otevřeného zadávacího řízení za účelem zadání nadlimitní veřejné zakázky „Komplexní pozemková úprava Komárov k řešení nedokončeného scelování“ (dále jen „veřejná zakázka“) dne 22. 2. 2011 pod ev. č. 6005683402001, a následně opravil dne 11. 3. 2011 pod ev. č. 6005683402002 a dne 2. 5. 2011 pod ev. č. 6005683402003 a v Úředním věstníku Evropské unie dne 25. 2. 2011 pod ev. č. 2011/S 39-064161, následně opravil dne 15. 3. 2011 pod ev. č. 2011/S 51-082603 a dne 3. 5. 2011 pod ev. č. 2011/S 85-138405.

 

2. Předmětem plnění veřejné zakázky je dílo spočívající ve vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Komárov včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu novým mapováním. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla zadavatelem stanovena ve výši 6 900 000,- Kč bez DPH.

 

3. Ve lhůtě pro podání nabídek zadavatel obdržel celkem deset nabídek.

 

4. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 23. 8. 2012 vyplývá, že zadavatel vyloučil tři uchazeče z účasti v zadávacím řízení a po provedeném hodnocení byla jako nejvhodnější vybrána nabídka uchazeče AGROPOZ, v.o.s., IČ 62497090, se sídlem Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice, za niž jedná Ing. Jaroslav Doucha, společník (dále jen „vybraný uchazeč“).

 

5. Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky ze dne 24. 8. 2012 bylo doručeno uchazeči GEOREAL spol. s r.o., IČ 40527514, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, za niž jedná Ing. Karel Vondráček, jednatel (dále jen „navrhovatel“) dne 27. 8. 2012.

 

6. Zadavateli byly dne 12. 9. 2012 doručeny námitky navrhovatele z téhož dne. Navrhovatel v nich uvádí, že se dne 11. 9. 2012 dozvěděl o pravděpodobném pochybení vybraného uchazeče při podání nabídky na předmětnou veřejnou zakázku. Z veřejně přístupných rejstříků dne 11. 9. 2012 zjistil, že vybraný uchazeč nemá v živnostenském rejstříku zapsánu volnou živnost „projektování pozemkových úprav“ nutnou k realizaci veřejné zakázky. Tato skutečnost u navrhovatele vyvolala podezření na porušení ustanovení § 54 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a § 76 odst. 1 zákona zadavatelem.

 

7. Dne 20. 9. 2012 bylo navrhovateli doručeno „Oznámení ve smyslu § 111 odst. 4 zákona veřejné zakázky Komplexní pozemková úprava Komárov k řešení nedokončeného scelování“ ze dne 19. 9. 2012, ve kterém zadavatel navrhovateli sdělil, že jeho námitka byla podána po lhůtě pro podání námitek a z tohoto důvodu se jí zadavatel dále nezabýval.

 

8. Dne 21. 9. 2012 bylo zadavateli od navrhovatele doručeno „Upozornění“ z téhož dne, ve kterém navrhovatel upozorňuje, že jeho námitka byla podána dle § 110 odst. 2 zákona, tedy nikoliv po lhůtě pro podání námitek.

 

9. Dne 25. 9. 2012 zadavatel doručil v reakci na „Upozornění“ navrhovateli „sdělení zadavatele“ ze dne 24. 9. 2012, ve kterém zadavatel sděluje, že ze strany navrhovatele došlo k nedodržení lhůty podle § 110 odst. 4 zákona. Zadavatel dále uvádí, že lhůta podle ustanovení § 110 odst. 2 je lhůtou subjektivní a počátek běhu takové lhůty nemůže být v žádném případě dán pouhým vědomím uchazeče o porušení zákona.

 

10. Dne 25. 9. 2012 byla uzavřena smlouva o dílo č. 1641-2012-130721 s vybraným uchazečem.

 

11. Vzhledem k tomu, že navrhovatel nepovažoval rozhodnutí zadavatele o námitkách za učiněné v souladu se zákonem, podal dne 1. 10. 2012 návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

 

12. Dnem 1. 10. 2012, kdy Úřad obdržel uvedený návrh, bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení ve věci vymezené obsahem návrhu z téhož dne na přezkoumání úkonů zadavatele. Zadavatel obdržel stejnopis návrhu téhož dne.

 

II. OBSAH NÁVRHU

 

13. Navrhovatel ve svém podání namítá, že jeho námitka nebyla přijata a zadavatel se jí nezabýval. Porušení zákona ze strany zadavatele spatřuje v porušení ustanovení § 76 odst. 1 zákona, § 54 písm. b) zákona, § 52 odst. 1 zákona a § 6 zákona. Navrhovatel dále trvá na tom, že vybraný uchazeč neprokázal ve lhůtě pro podání nabídek veškeré kvalifikační předpoklady ke dni podání nabídky, a to tím, že neměl příslušné živnostenské oprávnění, kterým je ohlašovací volná živnost „výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“.

 

14. Navrhovatel se ve svém podání domáhá vydání předběžného opatření, kterým Úřad zakáže zadavateli uzavřít smlouvu v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku. Dále se navrhovatel domáhá zrušení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, nového posouzení nabídky vybraného uchazeče, nového hodnocení nabídek a nového výběru nejvhodnější nabídky.

 

III. VYJÁDŘENÍ ZADAVATELE

 

15. Zadavatel ve svém vyjádření ze dne 8. 10. 2012 uvádí, že v souladu s § 111 odst. 1 zákona přezkoumal dané námitky a posoudil námitky jako námitky podané podle § 110 odst. 4 zákona, tudíž bral tyto námitky jako opožděné. Zadavatel má za to, že lhůta podle ust. § 110 odst. 2 zákona je lhůtou subjektivní. Počátek běhu takové lhůty nemůže být v žádném případě dán pouhým vědomím uchazeče o porušení zákona. Ověření si rozporované skutečnosti navrhovatelem na veřejně přístupném obchodním či živnostenském rejstříku je otázkou několika minut. Tvrzení, že skutečnost navrhovatel zjistil až 11. 9. 2012, by bylo možné použít jen v případě, že by se jednalo o zcela novou skutečnost, kterou bylo možné zjistit právě až 11. 9. 2012.

 

16. Dále zadavatel uvádí, že v zadávací dokumentaci striktně nepožadoval zapsané oprávnění k projektování pozemkových úprav jako živnost. Dle živnostenského zákona oprávnění k projektování pozemkových úprav jde zapsat maximálně jako živnost volnou, která nemusí být zapsána a naopak ji nelze ani zapsat jako živnost vázanou. Projektová činnost ve výstavbě, pro kterou vybraný uchazeč v nabídce doložil oprávnění, je živnost vázaná a je nadřazena činnosti volné. Živnostenský úřad nespatřuje v počínání zadavatele žádnou chybu.

 

IV. PRŮBĚH SPRÁVNÍHO ŘÍZENÍ

 

17. Úřad obdržel návrh navrhovatele dne 1. 10. 2012 a tímto dnem bylo podle § 113 zákona zahájeno správní řízení o přezkoumání úkonů zadavatele.

 

18. Účastníky správního řízení podle § 116 zákona jsou:

 

o zadavatel,

 

o navrhovatel,

 

o vybraný uchazeč.

 

19. Zahájení správního řízení oznámil Úřad účastníkům řízení přípisem č. j. ÚOHS-S564/2012/VZ-18870/2012/522/OPi ze dne 10. 10. 2012. Usnesením č. j. ÚOHS-S564/2012/VZ-18891/2012/522/OPi ze dne 10. 10. 2012 Úřad stanovil účastníkům řízení lhůty, ve kterých byli oprávněni navrhovat důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit své stanovisko v řízení, resp. vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí.

 

20. Zadavatel ve stanovisku ze dne 23. 10. 2012 uvedl, že setrvává na svém vyjádření k obdrženému návrhu.

 

V. ZÁVĚR ÚŘADU

 

21. Úřad přezkoumal na základě § 112 a násl. ustanovení zákona případ ve všech vzájemných souvislostech a po zhodnocení všech podkladů, zejména dokumentace o veřejné zakázce, návrhu a stanoviska předloženého zadavatelem a na základě vlastního zjištění rozhodl o zamítnutí návrhu. Ke svému rozhodnutí Úřad uvádí následující rozhodné skutečnosti.

 

22. Podle § 110 odst. 1 zákona při zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek či v soutěži o návrh může kterýkoliv dodavatel, který má nebo měl zájem na získání určité veřejné zakázky a kterému v důsledku domnělého porušení zákona úkonem zadavatele hrozí nebo vznikla újma na jeho právech (dále jen „stěžovatel“), zadavateli podat zdůvodněné námitky.

 

23. Podle § 110 odst. 2 zákona lze námitky podat proti všem úkonům zadavatele a stěžovatel je musí doručit zadavateli do 15 dnů ode dne, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozví, nejpozději však do doby uzavření smlouvy.

 

24. Podle § 110 odst. 4 zákona námitky proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky nebo proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli do 15 dnů ode dne doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky podle § 81 nebo rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

 

25. Podle § 110 odst. 7 zákona se námitky podávají písemně. V námitkách musí stěžovatel uvést, kdo je podává, proti kterému úkonu zadavatele směřují a v čem je spatřováno porušení zákona. V námitkách podle odstavců 2, 3 a 5 musí být uvedeno, jaká újma stěžovateli v důsledku domnělého porušení zákona hrozí nebo vznikla a čeho se stěžovatel domáhá. Jde-li o námitky podle odstavce 2, musí stěžovatel v námitkách uvést též skutečnosti rozhodné pro stanovení okamžiku, kdy se o domnělém porušení zákona úkonem zadavatele dozvěděl. Námitky neobsahující náležitosti podle tohoto odstavce zadavatel odmítne a bezodkladně písemně uvědomí o této skutečnosti stěžovatele. Podání námitek řádně a včas je podmínkou pro podání návrhu na přezkoumání postupu zadavatele ve stejné věci. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 114 odst. 2 může stěžovatel podat bez předchozího podání námitek.

 

26. Podle § 111 odst. 4 zákona zadavatel nerozhoduje o námitkách, které byly podány opožděně nebo které vzal stěžovatel zpět. Tuto skutečnost zadavatel písemně oznámí stěžovateli. Vezme-li stěžovatel námitky zpět, není oprávněn podat ve stejné věci návrh na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u Úřadu.

 

27. Podle § 114 odst. 1 zákona návrh lze podat proti všem úkonům zadavatele, které vylučují nebo by mohly vyloučit zásady stanovené v § 6 a v jejichž důsledku hrozí nebo vznikla újma na právech navrhovatele, a to zejména proti

 

a) zadávacím podmínkám,

 

b) obsahu oznámení nebo výzvy o zahájení zadávacího řízení,

 

c) vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení,

 

d) rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky,

 

e) použití druhu zadávacího řízení.

 

28. Podle § 114 odst. 2 zákona po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku lze podat návrh pouze proti uzavření smlouvy bez předchozího uveřejnění zadávacího řízení nebo proti porušení zákazu uzavření smlouvy, stanovenému tímto zákonem. Navrhovatel se může domáhat pouze uložení zákazu plnění smlouvy.

 

29. Zadavatel doručil oznámení o výběru nejvhodnější nabídky navrhovateli dne 27. 8. 2012. Navrhovatel dne 12. 9. 2012 doručil námitky zadavateli. K obsahu námitek navrhovatele Úřad uvádí, že směřují proti posouzení nabídky vybraného uchazeče z hlediska prokázání splnění kvalifikačních předpokladů. I přesto, že jsou námitky nazvány „proti postupu zadavatele při posuzování nabídek“, z jejich obsahu je zřejmé, že se váží výlučně na osobu vybraného uchazeče, který podle navrhovatele splnění kvalifikace neprokázal. Z uvedeného důvodu Úřad konstatuje, že námitky navrhovatele ze dne 12. 9. 2012 jsou námitkami proti výběru nejvhodnější nabídky podle § 110 odst. 4 zákona.

 

30. Ustanovení § 110 odst. 4 zákona obsahuje úpravu podání námitek speciální k ustanovení § 110 odst. 2 zákona. Lhůta pro podání těchto námitek je objektivní a počíná běžet dnem následujícím po obdržení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. V daném případě lhůta pro doručení námitek zadavateli marně uplynula dne 11. 9. 2012.

 

31. Úřad tedy konstatuje, že navrhovatel nedoručil námitky zadavateli ve lhůtě podle § 110 odst. 4 zákona a nenaplnil tak podmínku § 110 odst. 7 zákona pro podání návrhu, neboť nepodal námitky řádně a včas. Navrhovatel tedy není osobou oprávněnou k podání návrhu.

 

32. S ohledem na výše uvedené Úřad rozhodl o zamítnutí návrhu podle § 118 odst. 4 písm. c) zákona, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dní ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže – sekce veřejných zakázek, tř. Kpt. Jaroše 7, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek. Rozklad se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každému účastníku řízení mohl Úřad zaslat jeden stejnopis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Eva Kubišová

 

místopředsedkyně

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

 

1. Česká republika – Ministerstvo zemědělství, Pozemkový úřad Tábor, Husovo náměstí 2938, 390 02 Tábor

 

2. GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň

 

3. AGROPOZ, v.o.s., Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice

 

 

 

Vypraveno dne

 

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz